tanr I- D ir Mitklen lit nieuwe ge- arin, dat het No. 14292 4 4 59e Jaargang. otterdam. Maandag 19 April 1920. I "wel±r*b •WuA. f ma itdienst j 1 Feuilleton. NDERHOEDEN ROSS DURHAM. COOPS LSHOUT, Gouwe BB, UDA. l\Tie\rws er_ ^cL-v-extezxt^ ©TolsL^J-vooxG-OAxd.©. en Öxxxstxelcexx. itslag sen! Het complot te Berlijn. «MtM VERSCHIJNT DAGELIJKS lom mezen I Bureau: MARKT Redactie: Teief. Uitere. 545. Administratie: Teief. latere. M. 10 brave heeft ii o.a. I 5» i d. klaar „iMnk u kende. zou met u me*. bo* hit u en (Writ rmljl,) zeide vertilde. biad L.„. med dedeelii in de N. R. een ztdde i ont lui ia- I (NTVANGEN Ie nl.uwite modellen OUVEAUTÉ’b. E. GREVENSTUK, Ptperltraat 26. Naar het EngetaM» V»Q DAVID l’.XALl. Gi-auihoriseerde Vertaling M?vr. .1. P WE.S8BL INl-v. KOSBUM. (Nadruk verboden) WytEtraat 29 ■kwatten .newatten Inlmant (peller ut} Vel oaar 1 «tehen. «a weruen wuceveer idv.uvu maïs, op liü.H MWftMMMM. legeiya Art nol* »en nadar m4 vau u« t nuuiauMUndJonde, een lekare vrebtw, iu ueuidMMn xaiKMuea. voorts lm uog e«u eunu.tuiger van mü.x, liug, te x <uu«n g«- ai m. went r de grens paspoort i "°val. dat hii r ....Jen wordt, zal manen ontgaan. en twiJt hij wmhtami men INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 60 booger. transporten ta l« plaatsen. <>0l IlStlIE 101RIVI. BKHALVB ZOM. EN FEESTDAGEN. 11—4 regals ƒ1.05, elke regel meer s macht i uen zeide hü, dtienwtanil achter Het is een i vloeistof kan >riën doordrin- tenvoudig anti t de ziektekie en wegspoelt, de poriën, zoo- doodt de ziek- huid. Walge- nemen werken i vette zalven jze slechts de et kwaad zoo- B. D. reinigt en spoelt ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco pei post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelykp aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgski ing: 15 regels 1.55, elke regel meer 0-30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Adyertentiën in het Zaterdagnymmer 20 bijslag op den prijs. „>lk nier? pen len <1 anken lend jeukende ermede, maar het gebruik sveneens naai atis D. D. D. IMS 78 6 wch ƒ0.75, en inhoud 5 maal voord eeliger) alle apothe- •ar niet ver- ch tot de al- firma B Sneek. ?ON COOPS, OON, Markt 76) - >,Ann ding! Arm ding! Wij kunnen niets voor hw doen, meneer Pryor. Het is alle» h«el droevig. Indien zij manr iemand van han-r «‘gen familie bij zich had Hier zijn wij allen vreemdelingen Voor haar, en hoe diep wij voor haar mogen voelen, kunnen we onfl toch niet te zeer Indringen." Zij iging op d» zonnige veranda, alsof de muren van het huls haar beklemden. De zwijgende, ongeschreven tragedie van. An gela en Aalijon Clyde'» tweevoudig leven bil zelfs hiér, waar zij ternauwernood ge iend werden, haar schaduw geworpen. Zij bwwde het sluiten van de deur boven en wisten dat zij een oogenblA gewacht had. voordat zij binnenging Toen viel er een ffoote stilte op liet kleine landhuisje. Boven in de lange, ruime kamer met de «enteera, die uitzicht gaven op het öovangedijkejijfc .panorama van de kronke lde Hudsonrivier. waren de zonneecher- n*en opgetfokken on de ramen wijd open pr*cle« zooals Ashton Clyde het graag ge- bad had toen bij Mie Angéla sloot de l**xr- »en zij binnen waa en bevond zich met hur «foofe. Hij scbwmterta de, dat het herhaald zou moeten worden. Maar Angela hoorde hel en opende bijna oumiddelBjk de deur. kom," zeide zij zacht en> met trillend lachje op liaar lippen, dat zij, ofschoon zij zeer*Idee; geweend had. een zou zijn.’’ „T’ kende tan duw ook, al vóórdat hem hebt verpleegd?” luist zeven dagen. Den ge boelen zomer h*n ik in het ziekenhuis geweest en ik kwaï.i hed vermoeid te Sagansett om er acht da gen uit te rusten. Zeven er va-j ben ik in dit huis geweest. Hrt was («en groot genot, want hij was zoo dankbaar voor al w wat i»n deed. Niemand zou ten beteren pa- I*. kunnen ver”, xrtde zci<i»dm. die voor u waa, eu d«t larmand hei bureau modht openen, waarop deze pa* totila u kwam. Maar 11 Hen u niet kaam, moest de heer Pryor doen ik h «b he den heer Pryor verteld. Hij begreep het rolneuten en zei, dut hel hoek xau dm heel lydv ku hot lmn«u ligt, dat beue- óun togen den muur van de MUud-wkamer 4nai waar hij gewoonlijk werkt» aJe bot rtgtt n.ich.ig weer was. U weet, wij heMwn een hert vocb.igen zomer gehad, maar Max heet mij vertdd dat Irij iimm moot w.wr op d -n heuvel boven het hu’s werkte. Al M*x vu tntohBti Iveel beneden in de boot ware i. koialeo zij hem alen en gaven zij elkander toekonv. Zij zijn veel nMiim uit v’imi. hen Regain, maar Max zette, dat bij den latenten tijd Irnel bnrd werkte, alsof hu m>g harder wilde welken «lande lijd gin* „Zou ik uw broer v.uiavondktinmuxirti? vroeg \ngvds. terwijl zij d-ni«OeUel kn hmr zak etak ja. A ga zoo dadUtjk nMr Iwni !ne. kan hen. vragen, of taf vanavond et» ii» Her kom*.’* Imllen u het goedvindt, loop ik - U «uk begrijpen, hoe verfan^wwl ik lien Iwn to hw. die zoo goed voor mijn man zijn gew.HMk en to hnorra. »j|n lev-rti Wer loorhraeht. ,.Wd. ato u er toe Sn teaat wij alen gaan Het is niet Rite ieuwe uitvinding iddellijk verlich- komen Huiduit- Ringworm, Jeuk nbeeten, uitslag, i alle huidziek- gebruik van het Ie genezing een eerste druppels ie verzachtemle lichting aan en inen. Nog een tweede, voor de Du.tseue re- gee. ing goede vangst is gedaan. De com ■nuniat Hölz, die eenige weken lang Saksen heeft geterroriseerd, is, naar de rsjecho- Siowakische grenscommissie te Giaditz meldde, b(j zijn aankomst in Mar en bad. gearresteerd en in de gevangenis a'daar ondergebracht. Hij weigerde iedere nlich- ting betreffende zijn persoon te geven en verklaarde alleen in Praag terecht te wil len staan. Na conferentie met andere ge vangenen kon men zijn identiteit vast- tieiil kunnen hebben. Angela leunde togen d** balustrade en keek haar mm nu«t dien vre iiidei. ieVeC- digen zielsangst die Isa 1'rand er van ove.- luig Ie. dat er veel meer dtop’-c v.«u gcvuei in v ••iMobok’n lag, <lan één v’an hen droom de- „i wan ui die dagen voortdurend bij hetn. zeide «ij ademloos ,,Dun kunt u nih iMHHelrien zeggen, wm ik weugdhto ie weten. Heelt hij veel geleden?*' In het geheel niet, «hm moesten tijd was liTj b-wuteetoos." „Eu toen hu kon spreken en n w.il zei luj <o<«?'* „Zbo weinig, «lat ik er mij over baasde Eena vroeg Ik hem of i u niet zou schrijven ot toleg|raf«s*ren, en hij „Nog mei". Maar toen ik hem «lat de h«N-r Pryor om u ImmI gexotulen «*n dat n op w«-g waart. gUmla«ht«> hh Dat zal ik nooit vergelen. ,Jtot deed hem genoegenl” rh-p Angel t uk- ..Hij wiet werkelijk, dat ik op w«< was?" ..O, ja. hij wist Be. eu telde eerwt de da gen. maar «iud», verleden week ENwadag werd rijn geheugen minder geen woord meer gesproken, eeniy limivate had.” Angela bëdekt.- «en oogerihHk haar oogen met de hand. Ho* w iw oen gndidje troote. imuvr Meten n een gntoitje. F.ka tartte in den zak van hor kHm- iaenhje en h*mil« een ouden, koperen Men- tol 1e vocfractdjD. ..Den twtMden dag dat Ik hier wa», gat hij mij dezen sleuH. mevrouw Clyde. Hij Werkelijke of vermeende samenzwering. Onthulling van de Freiheit. Wegmann speelt de mooie rol. De gearresteerden vrijgelaten. Con fidenties van Kapp’s censor. Oproep van Ehrhardt. Kapp in Zweden gearresteerd. Hölz gepakt. De ontruiming van Frankfort. De conferentie te San Remo. Italië en Oostemijk. Een Staatsgreep in Oostenrijk. Staking. Handel met den ex-vijand. Relletjes te Ver sailles. ONS OVERZICHT. De vraag, of er een werkelijke of eert vermeende iwuneuzwering te Berlijn ia unU uekt, is nog ultyd niet opgelost: «Ie gear- resteerden zijn vrijgelaten, nmiat Je poli* Le-prasident Richter, verklaard had dat de zaak niets te beduiden had. De Vor- wkrtfl is over die spoedige vrjj'.ai.ng niet tevreden en de Freiheit, het orgaan def unafhankelijken doet alsof het de zaak heeleinaal niet in orde vindt. Het vindt het wel aangenaam de geschiedenis een beetje op te blazen om zoodoende de milita're kaste in een kwaad daglicht te stellen, te meer daar het heeft kunnen aantoonen dat de onafhankeLijken en communisten vrij uit gaan. Hun xiel ia lelieblank. Hun leider ie de brave man. die zich niet op dwaalwegen heeft laten voeren, hou schoon en lakkend het gefluit van den mi-, utairistischen vogelaar ook klonk. Reed* veertien dagen geleden weid de goede map oitgenoodigd een vergadering van officie ren bij te wonen om een eventuecie toena dering tot de revolutionnaire arbeiders te !>espreken. Wegmann weigerde aan «leze uitnoodiging gevolg te geven. Begin Apr.l werd echter toch een vergadering gehou den, die o.a. werd bijgewoond door kapi- tein-luitenant Ehrhardt van de bekende marine-brigade. Op 8 April vond een twee de zitting plaats. Een paar officieren e« «n paar arbeidersvertegenwouri.igers wa ren aanwezig. De arbeiders verlangden het radensysteem en de bewapening van het proletariaat. De officieren wilden een ver tegenwoordiging van de verschillende be- «Irijven. inplaats van het radens? verklaarden zich bereid de helft wapende macht ter beschikking beiders te «tellen. De vakvei zouden iff dit geval werk bes soldaten die werden ontslagei Alvater hoopte op deze wijze beiders te kunnen wapenen. I„ de .zitting zou hij nadere l* mededeeien. Na deze vergadering trad men opnieuw in onderhandeling met egmann, dae tenslotte er in toestemde Zopdag 111 April enkele officieren in zijn woning te ontvangen om over den toestand te spre ken. Luitenant Viebahn voerde het woord en zeide dat een overeenkomst met de ar beiders noodzakelük was om den burger oorlog te vermijden. Zonder wapening van het proletariaat was echter volgens de ar beiders alles ónmogelijk. Viebahn verklaar- ne wapendepots te weten. Wegmann ant woordde. niet al te veel vertrouwen in de «ifficieren te stellen. Aan het einde van deze vergadering besloot men de stipste Gewone ulverteotMa iatMWWlM mKk<UWte««« l>U MBtnut tot IMF oeerden prijs. Groote letters m randen wprden berekend naar plaatsruimte. Ad verten tién kunnen worden ingexondag «foor tuMMhteüutmat van «oUede Boekhaa delaran. Advertentiebureaux en onae Afwko. Dat de officiereu met atilritteu en u s ze ue kam. er toe zien ht*u riag zu'.ie* staan, blijkt ook uil het optreden vak Ehrhardt, wiens brigade Muuslui* heel) gemaakt tot een broeinest van conti u jevof^ j lutionnairen. Naar gemeld wordt, heeft de conunam i uant dier troepen tot alle uffic.eiuu, ili| den Kapp-putsch betrokken wuren, eet oproep gericht, om zich naar hel tuuup te Münstei te begeven, waar- de br.gade Ehr hardt voor hunne b«*scliermmg zal xorgeig Een groot aanta. officieren is leeds aunt 1 gekomen, en nog steeds slromnen zij ui| i alle richtingen toe. Kapp zal bij de eventueel» staatagreep i geen rol spelen, de kanselier van «Ine da gen is onschadelük gemaakt. Gebieaun 14 1 dkt «ie geruchten over zijn moderne vlucht i pet vnegtuig een verzinseltjes saven, hij Is werkelijk naar Zweden gevlogen, waai; lijj te Schoenen landile. In een automobiel vertrok hü naar Malmö, en vantiuar naaf Stockholm. Om elke venlenking af te lei den stapte hü een paai K.M. voor Stock holm te Södertelje u.t. Daas nam Kapp z(jn intrek in een hoto., onder den naam van dr. von Kanitz. De beginletters van zijn nuam waren <lezelf«ie gebleven. Kapp is op een heel eigenaardige wijze «»nt«lekt Hü zat in liet restauiant van zijn hotel en bestelde een flecht ZweeLiche punch. Nu is dit volgens «le wet <»p het alcoholisme in Zweden ónmogelijk, daar men ten minste met 2 personen moet xun en ook eten moet, alvorens recht op punch te krijgen. Een groepje vroolüke Zweden, die ook «laar aanwezig waren, hadden meelijden met den eenzamen gast en um>- digdtn hem uit aan hun tafel. Kap* dronk verschillende glazen punch en werd toen spraakzaam. Hü vertelde waarschünlük wat te veel, want den volgenden morgen verscheen een journalist in «iin kamer, die hem wilde interviewen. Kapp vertelde tuen «lat hü koopman was en van politiek geen flauw besef had. De journalist verwittigde oaarop de politie, die nogmaals de pas van Kapp controleerde, en daar de pas valsch bleek, den vroegeren riiksaanseiier aanhield en naar Stockholm geleidde. Voor de Zweedsche regeering een moeilijkheid. Als politiek vluchteling kan hü met wor den uitgelevei-d, maar waarschijnlijk wordt hü over de grens ge-zet. omdat hü met een valech paspoort in Zweden is gekomen. In het geval, dat hü naar Duitschlaml te- 1 uggezonden wordt, zal hij zijne arrestatie niet ku- vtw r. systeem, en van de ge- van «le ar- ireenigmgen jzorgen aan de "■en. Kapitein ize 300.000 ar- In een volgen- bfizonderhelen radering trad ;r."r. t met W egmann, ïmde Zopdag lil peu op liet veldbed, dat tueeclien de vea- aters stond; de kalme zonneeebijn la|g zrl's op zijn ign-laat. Er was hier niets al- schrik wekkend» - liet, was i£er eenvou dig een plaats der uuste; een haiidvol ia- jm*i*o«wen n goudgele bladeren warr i op Ju-t dek gestrooid, eu een witte roos in eu Manke, kristallen vaas Aloud laait hel .loofdeiiude. De eenvoud van deoe schikking, zoo natuurlijk voor iemand die met .<en kunstenaarsziel werd gelioreii, had Else Brand bij het in orde brengen der kans'r geleid-. zelfs in «Ut heiige oogeu- blik was Aiijgrla er dankbaar voor. Hij zag er zóó levend, zóó natuurlijk uit, zooals de Ashton van langen tijd ge- loden, voordat datgene g*komen was wal hm. geluk hal doen verwelken, dat zij even e«»n huiverenden zucht Maakte, ter wijl zij zijn naam uitsprak. hem smee- kende hiar to antwoorden. Het gélaat, met rijn klassieke trekken was veel magerder; d«* gevuldlmid, ver- oorziakt door een leven van nietsdoen, was veg!wenen, en, liet daarvoor in de plaats een bijna camee-achtigie duidelijk heid van onttrek, die. hoewel hei ontwij felbaar mooi was, toch pijnlijk aandeed. Zeker, voordat zulk een verandering op den aardttohen vorm was teweeggebracht, had Ashton Clyde door veel werk dezen tijd grud goed gemaakt en was meester van zijn ziel geworden. Zij bleet zóó lang, en de atllto was zóó diep, dat de twee, die benecton wachtten overeenkwamen dat Else naar boven zou gaan Baar voetstappen maakten geen ge luid op de «Idf gepolijste trap en httW tik)» was zóó zateit, d«t zij stellig meen- „.Ja, ik een flauw EW zag, was, niet „Uw kamer to hier vlak tegenover U Iwbi. vergeten, dat u uw hoed nog op hebt. zeide zij zacht ,,En het eten i» beneden Ik ben zeker, dat u het na dezen ontzi tienden «lag uoodig hebt- zeer. zeide Angela, en sloot de deur nog eons terug te zien. vn-dr lieerscbt er in die ka- zlj, met een vreemden, die- blik in haar oogen. Ik zou u wil- mate* ik w«wl geen weonieu to vinden. Het is zeker eea gelukkig land, ,Ut zooveM vriéndelijke harten bergt „Wij konden maar heel waiwg doen, me vrouw Clyde, maar dat wetnigi* werd met vreugde gedaan. Dal zullen mijn broer Max en zijn vrouw Gretohen U vertellen, want zij hielden zeer veel van. hëm. „Vertelt u nrij. ging hij dikwijls naar hun woning?" vroeg Angela levendig. ..I’ zult het in zijn atelier zien. Ik weet, «lat het een geschenk van den heer Hyde »->r u De ont 1untkiug van de mauwe uoor l iuiiKiua bexuUe atoUan an« nu «poeuiK woiderf ie geinoet gexi«n_ v<?;gens een bêricnt u.t FrtuAJtMt «ün «to r< unftch -oelgiMche troepen vooi nemen» uit nei bezette gebied te vuiirekken. xoo- ura xu weer ue zekerheri habueu. dat d« neutiate zone dooi- de rüaawem ia ont- ruinHi. Dc ontruiming heelt pjaita naar ge.ang van uen aftocht der iuk»wuertro«- pcn. \tctae geitttidctük in xun werk gaat. z,oo zun Offenbach en .dühlheim aan de Main reeds «lom de vreemde troepen »W- ,ate,«. De F rente hr en Belgische viaxgau xun reeds «an het i'toteu unpenal, Je hoofdzetei der bezettingstroepen, nge- haa«t. terwijl ook vusuimdeae aciwiau. waai de geail.eerde troepen hun uiuwk hadden genomen, weer vru gakonwn xun. Vorige week hebben we uit«eage»xet dat noewei bet „misverstand' tassch‘-n Enge iuikI eu 1 rankryk is opgchtkleid, de oat- wapLiung van Duitoduan te Saa Remo ean van «te voornaamste punten der agande zal uitmaken. De aanwezigheid van een groot aantui militairen iu de Ita^iaaMOhe conferentie-plaats (n.l. de maarschalken i-och en Vviison en generaal Badagho) be vest gen dit varmoeden. .De afwezigheid der Joego-Siaven neemt uan de conferentie voor ue II nen een groot gedeelte van hare belang- rukbed. De Adriatinehe kweatie kan thans niet behandeld worden. Up het laatote ooge.ibiik hebben de Jeego-Siaven doen weten, dat zü niet bereid waren U ko men. De officieuss onderhandelingen tua- schen Home en Belgrado hebben nog mat lot een resultaat gelekt De regeenngs- hoofden zullen dua hun krachten büna on verdeeld kunnen wüden aan da lastige vraagstukken betreffende Turküe en ue maatregelen die genomen moe tea worden om Duitschland tot ontwapening te uwin- gen. De omgeving, waarin de besprekin gen worden gehouden is wel ge-Ktukt om de partüen nader tot elkaar te brengen en het feit dat Nitti, die een verzoeningsge zinde politiek naatreeft, de leiding heeft, -temt eveneens hoopvol. Italië heoft tüu voornaamste oorlogsdoel bereikt, n.l. ver- nietig.ng van zün erfvüand Oostenrijk- Hongarije. De ontvangst die Renner te Rome, waar hü over de voedselvoorziening kwam spieken, genoten heeft, is toldocnue bewüs «lat Italië verder graag in vrede en vriendschap met zün noordelijken nabuur wil leven, evenala trouwens met Duitscn- ,an«l. waarvoor de Italiaansche regeenng :n Rome een gezantsehapsgebeuw heeft aang-kocht. Ook gaan er geruchten over oen nieuw Drievoudig verbond tusschen Duitschland, Ooteenrük en Italië, die de con espondent van ’t Hbld. echter togen 3^GOUDA. uner Zeitung am Mittag, /Richter was vol nomen op de hoogte va4 de zaak, maal’ met in den zin alts men uit de betteringea van iiet onafhaiikelüke blad kan afleiden. Richter is een goed sociaal-democraut. Zof ook Viebahn, die tijdens het bewind vah Kapp «le wettige regeering trouw is ge* bleven. Tegenover deze kalmeerendc mede! «teelingen wordt echter nog een tweedy opz enwekkend verhaal gédaan. Trebitsch Lincoln, censor tijdens Kapp’s bestuur) moet aan de Berlünsche cotrespondent^ van de Daiiy News, allerlei LonliueutieU ueblien gedaan over de plannen de. con« tra-revolutionnairen. die ditmaal met on der Kapp. doch onder Kolónel Bauer zich van de macht zullen meester maken. ..W0 zuilen", zeide hü. ..den guhoelen Duitschen ■lüdtienstand achter ons hebben. vVü zul- .en de menschen van het? roode schrikbe-, wind laten proeven; ais zü dauind hunt bekomst; hebben, zullen wü als bevrijden! ten tooneele verschünen. Duittelvanj zal schoongemaakt worded, zooals Hongarije schoongemaakt is. De georganiseerd^ werklieden zullen zich onderwerpen, zoo als zü in Hongarije gedaan hebben. Vijf tig mUHoen Duitschers snakken naar de* regeering van een sterken hian als Bauer, maar worden getyranniseerd door zeven millioen weiklieden. die republikeinen of nog erger zün.” „Rn als Frankrijk bezwaar maakt tegen oen regeering uit uw partü?" vroeg de correspondent. „Dat doet er niet toe. Wii zouden er de voorkeur aan geven, om den dag van de afrekening uit te stellen, maar zijn ai meer «ian opgewaaschwn tegen Frankrijk en Bel gië.” - Het klinkt nog al zonderling dat Lin coln «ie correspondente van een Engelsch heeft opgezocht om vertrouwelüke ■'‘""'ingen te doen. Het verhaal, dat Crt. voorkomt, klinkt dan ook tamelijk onw aarschijnlijk. Trouwens, de heele complotten-geschiedenis schijnt sterk te zün overdreven, hoewel er, wanneer de uitleg dat de büeenkomst in hel ministe rie van Verdediging geen ander doel had dan te onderhandelen over deze uitleve ring van wapens, er toch wel een'ge duistere punten in <le anderscheident ver- haJen zyn. Zoo moet Bertram, van wien in de onthulling in de Freiheit sprake is, wel degelük aan een onafhankelüken luider hebben verklaard, dat het zjjn plan was de regeering te doen verdwijnen. Bertram heeft zelfs den onafhankelüken leider Voll- merhaua tot een vergadering ultgenoo- d«gd, waarop ook Ehrhardt en Ludendorff zouden verschünen. VoUmerhaus had aan <.e uitnoodiging geen gevolg gegeven. Het eigenaardige is, dat Bertram, die nauwe- lüke 29 jaar is, niet tot ue officieren, maai tot de arbeidersvertegenwoordigers wilde behooren. De Freiheit zegt, dat «teze Bertram steeds een verdacht rol heeft ge speeld. Hü wil in de arbeidersbeweging steeds verdeeldheid brengen en beschikte over vrü veel geld. De Freiheit vermoedt dan ook dat hü een werktuig van de offi cieren was. sten hunner chefs levering «leM r_.jld. Zü had- jrgesteld «le wapen® in depots ta <fié' onder gemeenscr.appoüku van het ministerie van veidedi- vah de vuKvereeiugingen zouden De officieren hebben verder ver- «lat de onderhandelingen riech’.s gevoerd om het wantiouwen tus- rbeiders en riiksweer te doen ver- W egmann heeft getuigd, dat ue oilicieren 004 nog haddeta gezegd, -lat Duitschland slechts door de dictatuur van het proletariaat weer op de been kon ko men. Van uitlevering van wapen® was m het geheel geen spraxe geweest, integen- dee<. men wilde de arbeiders wapenen en gemeenschappelük tegen de regeering op treden. De offic.eren bestreden deze verkla ringen-van vVegmann en bleven bü het geen zi; vroeger hadden beweerd. De pon- tie-piesident is nu van meen.ng. dut er van een samenzwering tusschen militairen en communisten geen sprake is en daarom zün «ie officieren in vrijheid gesteld. lot zoover de Freiheit, die zien uus op het standpunt plaatst dat er wei degelük een militair comp.ot is geweest dat dank zu VVegmaun’s braafheid en trouw aan ue regeering (of vrees dat de militairen hem later de baas zouden worden) ;s ontdekt. •Vlaai hoe verklaart men den de spoedige violating van de gearresteerden Wil de Freiheit misschien beweren dat de politie- president met de samenzweerders onder één hoedje speelt? Inderdaad, zegt de Ber- gehe.mhouding te bewaren. Op ue vu.gen- ngauering zou men dan een beUuu.»>- Lu «'an de onafnankelyke auc.utu-'-er inocvatoschu partü en een van de cvmmu- n-et' n meebrengen. De volgende vergaue- ung zou dan Donderdag op het depniie- me.it van marine plaats hebben. Donderdag heelt Wegmann een.ge zuu. i v 001 aanstaande partugenooten van ue zuak pp <lé hoogte gebracht. Deze gaven item den .aad de nieuwe vergadering niet by te wonen en den rükskanseiier te verwitti gen. Dé aanhoudingen waren htt gevolg van deze stappen. V rydagmiddag is Weg mann met «le aangehouden oii.cieien ge- oom 1 onteerd. Deze hebben tydens Je con frontatie, aldus nog steeds ue FreJieit, getiacht aan hun pian een onbeduidende oétaeneius te geven. Ook ontkendw» zy eert ueel del feiten. Op bevei van den po it.e- president zyn, zooals bovengemeld, van V iebahn en Alvater intussenen weder m M-yheid gesteld, benige officieren padden verkiaarcl met medewet^., h- met de arbe.ders over de uitly wapens te hebben onderhapdeh den voorgeulgld de wapen® in brengen, controle gy»g en staan, klaard, werden j schen ar uwynen. onder

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1