IP ze rest 59e Jaargang. No. 14293 Dinsdag 20 April 1920. I 4 5» Feuilleton. en Jicht ren. y lp XTxe-vx*ws exx -^d/rrextexxt5 ©Tols-cl ttoox GroxxöLa. ©xx Oxxxstxelcexx. □GEEST". De besprekingen te San Remo. ROSS DURHAM. r» V BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 r«r,l, ƒ2.06. elk. rerel mor JAM. Buieu.: M A R KT 31, G O U D A. Administratie: T«lef. IntSn. *t. Redactie: Telef. Interc. 543. en ui •itja door de Riviera maken. behoort diet •2141 cot aré; i. kor heeren ni 6119 10022 20794 tan kon spanning wachtte. maar aaugeuaam (Woedt urvtegL) ik Gewone advertentiëa en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer goredu- ceerden prijs- Groote letter* en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Bnekhen- delaren. Advertentiebumaux en ome Agenten. 8337 10171 10705 m al in partteu- Duitsche zaken m officieel nog j eerste zittiAg nriiu dén en eco- Rusland. dau door van liet Brand INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voerpagina 60 hooger. netje duurde mor uur l agent van politie w ne ringen zich in het «leken- Wij - MUBA. eregeld tijdig «gen vaa ver rmakelijkbedon «eada te ver- 69 81 93 151 heb- Eil- GOOSCHE COURANT. gen d’Ar. ontvi -solidair dporgiry uae ‘kaï «x 18475 18519 24: 30 81: premk over, leeds, gere vyan den strijd du grondslag van deze de Joego-Slaven Soei.- 28 58 70 93 12792 12844 12908 2415H 31 153! 56 63 99 3016 75 3124 1 77 3202 regeert n| ting dat uiag van de i goud >en in mers ten overstaar 6. MUUIE April 1920 15356 91 15489 I552B 1781'. 48 44 89 92 - 97 I963i 1928 41 36 37 69 72 heeft zoeK '•en burgemeester van Cork ia haar uit spraak een beschuldiging van mdfcrd met uw. en Won/np nwwIMc Arme»- De dat opgeetekl, volge” 300.000 man noo< «en op de uitv vredesverdrag. 5072 I 7599 18690 Wgen I23J1 14( 90 12529 12609 14706 14809 69 174 93 14919 25 31 1 48 E d is arbiter te btgven op ile hegemonie te krygen de GLORIA 0.75 per do»»', i' volgt toezending twissel plus f 0.20 Smith, N.Z. Voor- 1f07 49 »'ge by Kejno "«‘■MH'AelSk |W„ - Sindsdien heb ik leschouwd, te teach- vv. wy lark in ligen markkoer» niet ectis onze werkelijke uit meer aan 1000 mil-^ voor Frankrijk 15705 35171 62 20 74 78 89 3302 15890 15942 18045 52 61 65 62 3451 81 74 3501 82 18199 54 16018 18219 93 60 30: 3629 16167 51 16324 3702 62 3820 i genezen. Zjj zyn rk en zij vertellen nic voor hen heeft is het my gelukt te stellen voor de ek. Jicht, Spit en ziekte behoort tot 'allen, zal één doos mde zijn, om U al gen, maar toch zgl 8 blyken. dat mijne -aften. rkrijgbaar in doo- UDA bü ANTON en verder bij de avens lt41ic i de Itaiiaajisch-Joojro-bigvi- mliwog CUbSA'iien Voloaoa en trens zou ik op «efl Iteii en I taan ach e gebied Zou hierdoor „Daily Mail" meldt uit San Remo maarschalk Foch een rapport heeft tens hetwelk een leger van oodig ia om toezocht te hou- voering van het furksdhe 119323 33 1 60 I 71 I 75 95 ‘19489 ;^5i9 i 38 43 80 93 ,zv532 73 86 19756 59 68 82 19869 .19906 18199 12 18219 68 33 20033 51 55 5320160 44 69 60 88 16429 18322 30 40- 3216519 63 45 3943 51 49 93 8016676 1059 16701 •176 12 84 39 83: 86 40 86 1207 81 88: 74 99 96 1312 16874 1882| 144316939 391 1514 98 70 39170701890920907 68 17248 85 14 74 6919056 I 77 20207 10 58 i 99 20362 i 95 -.20484 16676 18605 20555 - 99 58 18740 65 320624 i 72 120722 I jg >20833 i 97 De Fiume-kwestie kan, door de afwezig heid der Joego-Slaven met women opge-, lost. Met betrekking tot het bericht dat jn beginsel een overeenkomst zou zün geslo ten tusschen de regee ringen van Itauë en Zuid-Slavië, maken de jongste Zuid-Sluvi- sche b aden melding van beteogmgen en vergaderingen, verleden week, in lal van Zuid-Siavische steden en dorpen gehouden, teneinde de regeering steun te verleenen in de Adriatische quaestie. Groote op winding schijnt te zij® veroorzaakt door mlytk meer .ian het i waarbij nel met al eisciien heelt ingewilliga gezien. Dit maar met vergeten, tel- rreden stemmen et op aan van on een ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.96, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco pet post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.49. Aboanenynten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA. bQ oase agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoor end e tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30. eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgakring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Ailvertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. geld, 14618 17315 19058 91 2019125 96 24 80 56 19218 74 21 1422 76 98 17563 - 17673 16417732 - 531948! 57 1951! 66 317 van -ten soliilder. Angela had nooiil zulk een niaaaüicht ge zien, zóó. wit, zóó insider, zóó mystiek rein Zij werd in venrukking gebracht door de veracht'lende «ohilderijen, die zij te zien kreeg door de openfageu tusschen de boo- men; en de haflve mijl door de boschrljke laan naar )u*t volgende huis ncheen haar als ideie. Het blije van den schilder was niets dan een lage, breeds bungalow na* een Melirr apakt gebouwd op den-dioek van een klein ruim stuk veld, waar liet sc.ierpe Eobt vrijen toegang had. Zij hoorden stemmen tónnen en Brand zelf, met zijn brandende sigaar In de hand, opende de deur om hen te ontvangen. Hij bail l'ryor en zijn sut ler Verwacht, ma4r toen hij de derde ge stalte zag, keek hij verlsaaisd, ,.Hwtou|u •'lyde'*, zei Pryor haastig Angola stak hem hartelijk de hand ioe Do kleine, korte gestalte van den Duit- sclier in zijn gesleten fluweelen bui», don groolen bos haar, die zoo grappig recht op stond-, het breeds,'" vriéndelijke gelaat, dat zooveel uitdrukking had, waaraan de blauwe oogen Oen bijna vrouwelijke zacht heid gaven dat aHe» hielp oin een onuil wi.Jdhbamn ipdruk op het l»rt van Angela te maken. De manier van Brand was eau vreemde inengeMng van medelijden en !e- kere terughoudendheid, die Pryor gxieel- telljk begruop. Hij vermoedde, dat AslWon Clyde gedurende de weken van hun bui tengewone Intimiteit een gedeelte van zijn vertrouwen aan Brand bed geget en en dat Irj waarschijnlijk zonder het zelf rvciit |e beseffen, hmoöróordeeld was geweent, werd het spoedig verdreven door de manier van A bon entendeur Toen Laoyd George te vlarseuie voet op rransenen uoiiem zet te en verklaard^, uat tassenen ue gealin- uerden voMtomen overeenstemming bestand twylëide er niemand aan, waarop hy Jóei- ue. De onistanuigaeid aai de Bntscne pre mier die op zijn reis x'arys angstvallig vermeden had. net laatste nee» van Sun tocht over rranschen .bouem voortzetu. werd als een gunstig teeken aangernetKi voor Lloyd George s gewyzrgde stemming sinas iii) zyn houidstad veriaten »iad. nbe- w«l het eigenbe.ang van den imnister-pke- sadent misschien oo< «enigszins neeit mfee- geteid. Um dezen tijd van t jaar een aulo- teaiatea. um. Ttl- it de ge- ivryhdid in Duitachland gaan de zaken hetzeifile gangetje. De wapeninleverrng .n net In dustriegebied vordert niet vee,, wat de re geering niet belet rooskleurige communi qués te pubhceeren. De Franschen zouden naar T heet de neutrale zone betig zyn »e ontiuimen, volgens de óéne lezing, zich echter te Frankfort opnieuw hebben inge- richt volgens een ander berichtgever. In Beieren ia een nieuw eomplut ontdekt, n.l. in de gevangenis van Nieder Schone- Teld, waar de vroegere leiders der B«i<r- ache Radenrepubliek zyn opgeaUU. Onder hen bevinden zich Mühsur Ier, enz. Men heeft nu ontdekt dat vangenen, die over veel bewegmgs’ oeschikten, met hun vrienden die in vrij heid leven in verbinding stonden en een nieuwe revolutie hadden voorbereid. De aan staande ontwapening der burgerwach- »e. en Denikip, de beatrüder der Russische bolsjewiki js te Londen aangekomen. Hoe wel hü bü zyn aankomst door een verte genwoordiger van het mininterie van por log weid verwelkomd en dit departement hem officieel zal bezoeken, wordt verklaard dat aan zün bezoek geen officieel* betee keni.' mpet worden gehecht, doch dat h\j alleen naar Engeland komt, omdat hem aldaar tgm verbljjf wordt aangeboden om rust te nemen. Het belang der particuliere comereniies. Maatregelen tegen Duitsch- tand. iken Duitscne nota. lUuie s afzijdigiieiu. joego-oiavie en de r lunw-kwesue. - ii»en leger voor toezicht op t verdrag mei 1 uiKye. compiot in een gevangenis. Lioyd ueorge van nwora besen uidigd. ungeregeiuneuen in teiiana. r inancieeie conferentie. ONS OVH.KZ1CHT, Aeid dan ook niet door eepig miuta r o maritiem deskundige bygewo na. jbrausche kranten woidt openlyk gezegd, i.at üianryk slechte de uitvoering van het verdrag van Versailles wil; terwyl het uoel van Engeland net vasteland en ik- m het Oosten. rankrya wd eigei verdrag van Vereai-les zyn kan men te Farya aens dringen ontevi te klagen over het onrechtvaaiaige den vrede. De .„Matin” bevatte Zondag «er den titel „Het slechte tractaai" aantal uitreksels uit redevoeringen of ar tikels van Fransehe staatslieden over het vredesverdrag oi van gedeelten er van. Dubost, oud-president van den Senaat: De Lasteyrie, rapporteur tier begrotings commissie; Poincaré; Marsal. de minister van financiën enz. komen achtereenvolgens aan het woord. Allen zijn het er over eens, dat net ver- <<rag Frankryk op financieel gebied vry- wel aan zyn lot heeft overgelaten. Zal Duitschland ooit een ernstige schadavev- -goeding betalen en zoo ja, Winnder? Want het is geen voordeehg baantje óm de ban kier van Duitschland te zü® op dit oogon- blik. Inderdaad, Duitschland is. zooals het Kamer.id en financieeie specialiteit Aunol opmerkt, slechts verplicht pet. te beta- iea^ van het achterstallige bedrag uer «ena- devergoeding; intusschen moet Frankrijk echter leven, heropbouwen, het iand op nieuw voor den arbeid inrichten: daartoe is geld noodig en voor dat geld moet op zyn minst 5.7& pet. betaald worden; by een voligende leening zeer waarschijnlyk nog meer. En de operatie zal over mil Harden en nog eens milliarden loopon! Minister Marsal zeide verleden Woens dag in üe Kamer; Daar het vreuesvenuag' Duitschland in de eerste plaats verpuchc tot betaling der ingevoerde voedingsniM< <.eien, heelt het aan Amentia, voor zoover ik weet, reeds 73U millioen marken in betaaid en aan Engeland 326 milhot goud Wat Frankrijk betreft, het heeft m be taling voor het geleverde voedsel .131 mil- ■loen in den vorm van kolen geiuegen. Als vergoedmg voor de onkosten van ons be zettingsleger hadden wij tot op 1 Februa ri 6ou mulioen mark in papier gekregen, wat met den huldigen markkoere met een tiende dekt van onze werkelijke gaven, die inderdaad i iioen francs bedragen. Waar het vredesverdrag u ze Htc 11 begrijp ae. en flr gi'lool da» u ge- lijk h»4>t: afgeechtóden van de kos^-n en de drukkende invloeden van zulk r«U over dvp Oceaan, lien ik er bijna zakt? van. dat het den hoer Clyde zou Zijn geweeet Her ter ruste te worden gelegd. Hij MeM van de plMb>, en zodiUm u reeds herhaaldelljk IhU» Verleid ««4<le hy u* liopei» eet» tó «taai te ziJrfMrr voor ztehzeE ran laadhiw^ te hpbhen. ...Veneer Pryor. zei Io Angela met zacht a <*t»iii ..juffroin» Brand heefl nuj den ateti- fel Tan het b<tr«-uii gjv^oen. nag ig u vragen, of n Itet inanwMJript van hr. boek, iiuIh> lu< wat*, hebt gewfea?’ 1‘ryor actiudde zijn IkmjW. „Neen, tg heb alteen de eerste hoo/htuik keu gelravu waarover ik u Hchrwf, Mrw htj v. rtcldo nrfj In het begin van zijn kiek te dat h«4 gereed wax. U wjh het learn vomlat ,u vertrekt? Ik wil wuahteu» znide 4ij itet Mobtv stem., totdat wij hem ter ru~te hebben j|e- kti.l ik wjsst nt-k woaroiu ik wetuKfc te »«i »“iar ix heb hrt ge'ovl di te moe ten <li»en. Vóór dien lijd zal Ik itet huremi nlvt openen De volgende dag wm een Zondig, dte in \red. weni doorgebracht. waar1» het van ilv (auiiliv van den iwhBdw- in den hridlag d<- eeuige afwtewltero bracht Zij hq>a»He <te lM«rafeni» op den v dgmden dn« t- twaalf uur. De regelt)* wan een voudg en gemaku-lijk. Zij. die deelnamen mm i-Mp' lMir8foJ'>pl>-<Meh«dd h^rtiiDrwI.i. zltói die nog lang. Athlon Chd» wan pro- U-wtani «rwgeat, cu werd begraven volgens de ovretnoniënf van zijn berk; de p;edftate van <te verwprdMe g^wentelAV <le den (Iteiwi wil- Angela Lap alken te rug naar hec I«imÜw4**i», en ^pg rt«idrv<*it naar brt kleine 4mleorVertW«k, waarvan «U d« leur sloot. ven zou aanleiding gegevao hebben tot een poging om de kteiemhe regeasing te te len verdwynen en opmeow de raaenrepu- bliek uit te roepen. De Boierache re gea ring iu.*eft een zorgvuldig onderzoek mgv- »teid. Het Berliner Isgeblatt. waaraan dit berienk is ontleend, zegt, dat men met het oog op den tegenwoordigen torn»tan.i in Beieieu dit bericht met veel vourziehtijt- heui moet aanvaarden. De reactionaire re- vo utio.iairen. meent hot bteu. zyn thans gevaailylnr dan loiter en Muhnam. De Lokai Anxeiger beweert eetbar dat bnt ge vaar groot was maar bytyde werd verme den. 77) ..Maar kan ik u mei met iyG helpen om naar beneden te gaan? Ik weel aekeet dat u voedsel noodig heeft.” Ik zal dadel!ik klaar zijn antwoordde terwijl zij dóór «ie geop|euide deur Ring van de kamer, <l|e voor haak gure»4 »«e gemaakt Elsa ging langzaam naar beneden n*uvr de zitkamer, waar de heer Pryor haar in en waar bij Ik4 ge- dempte geluid van haar stemniMk, in de ga- tenj boven, hoorde. •»2Hj te heel goed, geloof ik, maar te kahn; haar oogen glinsteren dis groote lunpen.” z<4de de verp.ee^Bter. ,.O, ik wwiöohto meer en meer, dat zij op tijd w* gekomen. Maar onier den. maaitijd actieen Angelk de nweec opgewekte van het kleine gezel- jj|j IOO aj vee|t txfablijk- Har niet smaak en scheen slechte verlan- ff*id, dat er van haar geen schaduw uit- op hen, d<e reeds zooveel gedaan luid den De manu w« opgekomen. toen zij naar «togen in «tan geurenden avond om tem kleine wantWfng te doen naar hei huta Angola zelf, en de Ceedere bekoring haar pereoonlijkiMAl Zij iiruclrt haar dank ahu hem en zijn eohtgmioote - de vrouw mei de kalme ma nieren <»n het mooie madoiina-g»*ziaiu - me«i door dien te laten voelen woorden; on zij schenen elkfuir m-rste «ogenblik af te begrijpen. vroeg aan zijn zuster het licht Sn Iw: ateHi-r aan te steken en verzocht daarna mevrouw flyde liet portret te gaan, zien, waaraan bi.l jui« <Hen d«g de laatete hand liad gelegd Angola volgde hem dadelijk, maar de an- d<T«Ti h.eveti adder. Hei stond op een kileiirn ezel tegen een .iobb rgrond van. dof rood laken, en Angela sclkrikte bijna terug, zóó lev.Miil scheen liet haar te zijn. ..O. dat is mijn man, zooals hij was. loe-i ik hem het eerst leerde kennen," zeide zij bum» met gebroken stem. ,.Hoe is het li mogelijk geweest heu> zóó te schilderen9 „II» heb hem geschilderd pred*# zooate hij er uHz-ang. mevrouw,” aiièwoordte schilder kalm. „Hjj was zeW met ha. por- trit Ingenonion en <1e vrienden, die hem hier kenden, vonden liet een uitnemende ge lijkenjs.” „rtr zuster heeft mij verteld, dat hel de weiutoh van mijn man was dat h“t nau mij zou worden gegeven „Het Werd voor u geschilderd, mevrouw Clyde," antwdorddt hij. „Ik zal het u mor genochtend zeaiden, of, iniÜan u dat wens°ht kan ik Het inpakken, zoodiU hei germ'd Is om naar Engeland verzonden te worden.” Angola zweeg een oogenbltk. Zij zou wel hebbem willen vragen op welke voorwa.tr- deu he* portret guvolri -derd waw, maar een innerlijk benei hield haar tenig Het wps eon Z.MK geweest tusacho-n den scliiller en Imar gestorven <s*htgenoo<. ,.11« t zal e»*n onschatbaar bw.i< Jjji voor mij m mijn kinderen,” zeide zij en op <lal oigenMik geloofde zl.l dit. Haar Maai- udi^. was zoo opgewonden, dat el do d- teiink-, de aooibeiiB herinnwring imui het ver- leien, geheel was weggeVaAgli. Het w«^ i»eii «ewUrtft die hm- weto'g grond zij in werkelijkheid had om die ie rechtvaanii gen toch ongetw ijteld luutr tot ffrooto hulp was gedurende de volgende ik*gen. Toen zij alleen naar fiuta wandelde mei Phineae Pryor in te l za--ld»« imuttiifcht - steld». M,i haar de vraag, wflt »-r gvilatui moe«t worden mot te«t lijk, en of «Ij l«el nu naai KngNainl wikte naman. Zij aarzelde sleolita óen oogenblik voor-lM zij ant woordde: „Meneer I’rvor. iudien het geaUiikt worden, zou ik hem hier waMghefi te l« ten ijftair hij vele gelukkige dagen heeft doorgebrecht. Ik zou graag am tear plaats gehoiKieii zijn -ioor een ona’»*rbreek,!>arvn band, die mij teK.ms en tel ten» weer naar hier trok. Het te mij niet mog«-lljk mijn gevoelen* te verklaren, uuiar ik lioop, da* zuH begrijpen - gedeeltelijk ienmin- Naar het Engetech van DAVID LYALL Ieautboriseerde VertaMng vm Mevr. J. P VESSEL INÏ-v. KOflBUIL (Nadruk verboden) de nunst aangename amotsplicnten. Als twee kinderen, die ruzie htbyen ke- iiad, deden Millerand en Lioyd G.o' min eerste ontmoeting te óan eemgszms „stijf’ tegen elkaar, eerst later uraaiden ze by. in de eerstvolgende «Iggon zuiden ze nog wel eens een ooos gezittit zetten, er zullen ook wei harde woui.|en vallen maar de buitenwereld verneemt uaarover natuurlijk niets. Journalisten worden streng geweerd uit de conleienlie zullen, ze mogen aws bijen om het ver gadergebouw zwermen, pogen conciusiea te trekken uit Lloyd George's smile of Nitti’s wenkbrauwfronsen, ze kunnen pro- beeren de groote heeren na iedere bijeen komst te spreken te krygen, ze kunnen uange interviews hebben met kamerdie naars en deifcelfcke functionnare.,en, het naadje van de kous komt de handigste verslaggever niet te weten: hy moet ziteh evenals ieder ander contenteereu met de tlagelyksche communiqué’s, die de staats hoofden wel zoo goed zuilen zyn te willfen putbliceeren. De aard van deze officieme mededeehngen kent men voldoende mfen behoeft er werkelyk niet op te rekenen dat men ook maar eenigermate een zuiveren m- dnik krijgt van hetgeen te San Remo gen beurt en zelfs al werd aan de beraadsla gingen tydens officieele vergaderingen meer publiciteit gegeven dan nog zbu veel duister blyven. De voornaamste gedachtenwiseelingen hebben plaats in ge sprekken onder vier oogen, waarin wordt afgeweken van de volgorde wnar.n de ver schillende punten op de agenda zyn ge plaatst Het officieel vastgestelde programs - luidt: Eerst verdrag mét Turkije. g.„ Duitschland; vervolgens financieeie en eco nomische kwesties en eindteljjk Maar duidelyk is, dat men al in part'cu- bere gesprekken over de D-’r4”--k- --’-I- heeft gesproken, terwijl mei pas aan Turkije toe is. De reeds zoo nauepug worut genen»-, men ei natuunijK. neeiemaai mei van aooren. ual veracninenae oepauhgeu nog zouuen worden verzacnt vooi Pmucteunu. .«m»e- laiKt za. te ban iteino zeker aananngi-n op .craciitige nudaeien. toneinuc uu.iscn- mnd te dwingen zun verpncntingen na .e Komen. De Beuynscne regeering ziel b.yK- oaai nog aityd met ia. uat zè «uiten i.aai boeaje gaat, rn een nota aan ue enteiue uecoogi ze, dat deze in naai scniyvei. be tieiieude de Juin won ne i wenre wan unmi»- le praenussen uitgaat. Hy de instelling uer hinwo.ute. w».nren was elxe gedachte aan een gebruik nasr- van ter verwezemyiking van militaire doel einden uitgesloten. Voorla bestond**n ane waai borgen tegen een misbru.R maken daarvan. De bewerung uat »le &:nwohnt*r- wehien militaire oefeningen h>eiucii beant woordde met aan de lenten. De Duitse ie -ng is het niet eoito met de opvat- it de bepalingen van hel tredesvpi- haai zouden dvtingen ue oovoikng middelen tot zelfverdediging te be- loaven. Beveiuigung van de inwendige rust en orde was de voornaanute voorwan ede voor de tenuitvoerlegging van de bemalin gen van het redesveidrag. Volgens het 1’et.it Journal zyn »le .kd- nemers aan de conferentie te dan Remo het eens over de noodzakeiyklield liintsch- ■and tot rede te brengep. De vraag »s al leen maar: welke dwangmiddelen behoo- ten te worden aangewend. „BiOKkaik*" moet Lloyd George atwgeradcn hebben. Frankrük was hiertegen4«uit humanitaire overwegingen” en waarttehiinhjx voorip*- melijk omdat het den ecortoewsehcn wcuer- opbouw 'van Duitschland niet opzettedlk wil belemmeren. Hoe Nitti hierover denkt, melat het Journal met- De Italiaansche ier denkt er misschien heeiemaal niet Nitti voelt, we zeiden het gisteren I, meer voor toenadering tot den vroe- «„anden dan voor voortzetting van WJ en de Franschen nemen hem dan ook met een-zezere argwaan op. De rarysche pers spreext van een anti-Fran- sene stemming m Italië en noemt de ge ruchten over een mogelyke hervatting vun den Driebond verdacht, zoodat tie italiuiui- sche gezant te l'arys zich al genoopt L.-elt gezien officieel tegen te spreken dat Ren ner’s bezoek te jtome eenig verband zou houden met planmn voor een bondgenoot schap. Inmiddels heeft Italië een gezant naar Berryn gezonden, die voonoopig den titel van zaakgelastigde zal dragen. ue belichten omtrent nieuwe voorstellen tot een AdnatiMüre- regeling, geuuan uoor Lloyd George en aangenomen »too. l'asjjtsj. Gemeld weid dat de vooistallen was dat cw jak (de Kroatwhe voorstad van i'.unae) zouden ontvangen, te namen met de nave- van Burosj, terwyl hiume zelf aan l.^.„ lou komen en de Itaikaanscii-Joogo-L ache grens halfweg tauwciMm Volos Abbazm zou Loopen. Door deae 41 Italië afzien van zün aaarapraa^. territoriale verbinding tusschen 1 i-uune. maar het Itali tte oorsprenkelyae Witeon-lüa aanmerkelijk overschryden. daar het ge- heeie schiereiland istne feitelilk aan itglië zou komen. Itaiïaé sou aan den anderen kant Scoetun aan de -Joego-Hliiven ifstaan als prüs voor Fiume. De openbare meenua* in heel Joego Sla vic verwierp met kracht het denkboela om Fiume tegen Scoetari te ruilen en zelfs de bladen die bet meeat aan de zijde der Pro- litsj-regeering staan, eiscben nader* ver klaringen van de Joego-Slavische detega- tie te far-üs. De Temps verneemt uil Rome, naar de N. R. CL meedeelt; Vier vertevenwoordi- gers van Fiume wilden door Nitti ontvan gen. worden. Daar deze een hunner, die d’Annitnzio vertegenwoordigde, met wi|»le angen. verklaarden de am teren zich iair met hem, zoodat de audiênt.v niet ig. De vier afgezanten vertdaanten waarop, dut Fiume, als het niet uil Italië an w orden ingeljjfd, volkome» vzü meet., roftb-n gelaten. Indien Fiume geen territoriale continuï teit met Italië benevens volstrekte suute- reiniteit over de haven en «te spoorwegen krijgt zul de stad naar de uiterste mulde- ien grijpen, waarvoor de Italiaansche re- geering dun verantAVOordalfjk zal zün. Uit Ierland komt een mot onvmmakelbk bericht. De autoriteiten op hot groene euand vertegenwoordig»» la muun de Bnte «che regeering, volgens hun «ympatli.eea .^taan ze aan den Kant van Bins Foto. Nu de Goronore Jury, die e<?n onder heeft ingestoki naar den dood van burgemeester eiiuii v oornedadite rade uitgesproken togen luoyd George, French, Mephefsbn en anüyron. unde. wie de politie. De jury verklaarde <‘.at ue moord is op touw gezet door j« po litie, officieel geleid door ue Br its uiig rm geerin# en gepleegd «wier «mstaadjgne- uen vun het grofste geweld. In verschillende deelen van Ierland ben «ngeregeidheden plaats gebod- In mthill (graafschap Clare) heeft een gtwp gewupende mannen geschoten op drie po- utie-a«eAton. die uit Ue mie kwamen, teen werd gedotai, eert ander geWöeki. De derde ageto beantwoordde hek vuur, doodde «M*n der aanvaulere en verwondd er drie. Voorts heelt <le menigte de soldateocltto CU de politieposten te Loudondei.-y minge vallen en «Ie politie, die te huip Kwam, met schoten en steenen ontvangen. Daar op rusten tweehonderd soktatea aua om «te politie by te staan; zy vuurden ook op «k. oproermakers. Het rek» hen soldaat, een gen burgers bevi huis. Een telegram van Zondagavond meldt, uat er een ruiterij ouar Ierland gezonden zal worden. Volgens/de Sunday Time» heeft Lord French yhtalag genomen als lord-Houte- vant vuq lerlaiMil Het is nog niet bekend, ot dit Ontslag is ^aanvaard, maar hot ral waarscntfnlük nietvngaan voordat de eer ste minister uit, lian Remo 1» terugge keerd. t, f

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1