N i Donderdag 22 April 1920. 59e Jaargang. ■HnKHMHHflRV No. 14295 JDA. ssen r Donzen iflmrini. Feuilleton. elef. 253. JDGEEST" timmer* lenoversta.T MUblE jril 1920 ROSS DURHAM. XTie\x-ws en -^d.-rrextexxtieTolsucL "voor Goiada exx Oaao.stxe3teaa.. Tïimiü lui «kam er meubel en menkaaten. Spiegat) la.Eikenheutep Buf- Clubfauteuil», Zijden len, Leerameuble- meen, Wollen- en latraaaen, enz. enz. PJESII! 20 )OK JONGKLUI K8PLANNEN ni*,i.b. iiSdieWt 'elefoon 12800. -83 2O1S 90 20292 17505 20305 6420455 -87 -« .„115 52 62 »9 «31WI0 18207 .6 75 20 81 83 55*20«)9 Drie Duitsche nota’s. t TEBSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ION. EN FEESTDAGEN. ■JU, BureauM A R K T (I, G O U D A. Redactie: Telef. Interc. 545. Admiatatratie: Telef. latere, tt. Ai mini de verlangde machtiging BUITENLANDSCH NIEUWS. mij ling met rohro.enF” (We< I* ^er.olfel Je hadi niet H 2237 290 men te Advertentiën kunnea worden Ingezonden ilwr tuwwheMomst vm «oliede leekte** doleren, Advertentiebureau* oom Agenten. die dut rat ten iren. ten goederen geverfd. Ik Itetete; fne«- Naar net Engetaeh van DAVID LYALL Geautortoeprde Vertaling van Mevr. J. Pi WEfiHEL INKi-v. KOflflUM.. (Nadnik verboden.) G01DSCI IE COURANT. roerei word iet het Uw.. verdrag, i Europa; Jiewier inklien zij Angela on gepaethekl groot ver- mis- is enz. het oog op de o vroegtijdig 25 14439 16754 «4 33 14515 84 91 79 58 16832 19713 >102 14629 37 26 9 42 42 W 22 95 64 «j 92 14710 16931 I9rfl*. 12324 40 tó 4 Z1 50 13364 94 13431 - 43 15722 18416 84 13813 18541 13877 - 78 Ik hm Doodt’’ herhaalde zij en zij wolleen een qohrikkon. .Jlii zte. vet, dat ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ3.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f2.16, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—>5 regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: 1—6 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. maakt de agjtatie Lauf- •i-~ van die eigenaardige nationalistische partij ings mei tic of- staf samenzwoe- ipaganda voor de sger, dat den oor- i bijeenkomst, bij en officeu"- sftig gepr. daarover niete te vertellen.Jou afmkfad. je wea dus niet oen» op tljdl” ..D*t .kdmt er eigenlijk niet veel op aan,” •otwoontóe zij en zij wendde haar oogen ^n het gelaat van Mhkgnret af. Ik wist op de een of andere manier, det ik hem op <teze wereld niet meer zou zien.” Margaret keek haar met een cenlswlna verschrikten blik aan; ten slotte kon toch te leven, id verklas ïert men. »t is niet waaiSchijnlijk, dat de Fran- regeering dc verleeg'.!? -u*-:.»- rleenen.' „Tbmps” besluit zijn regelrecht naar het. kantoor Pryor. Gelukkig herlnnertle nog blik, is eenige schijn wjux verdriet nu de tragedie van hun luien? bedekken, 1 slechts de noodzakelijkheid hiervan kon doen inzien. Een tlriet zou niemand venwaohten^ noch sohien wensehen, maar het graf van hoop ge- zou- 79) In Near York, of om het juister te zeg gen, te New Port, met do Lionel hammer* stt+ns.” Angela ging op de. punt van haar stoel zitten eu "jeek naar haar vrteiriln Hoe kag «Ktaen het geleden, dat zij qjkaan* ont moet hadden, en gesproken over dé nlle- daagnehe dingen.’ van het leven. Zij 19121 99 19:l I gang nagr A<te>anopel, de geven, De Bulgar ken van de haven Dedeagataj, muar ten controlecommissie over w»rdc noemd, welke zal wonden samengest een vertegenwoordiger vun Griekt Bulgarito, Engeland, Frankrük en. I Ondanks deze nadere toelichtü*" toch nogadtijd niet volkomen dul de niehje kaart van Turkije zien. Uit Kopenhagen wordt bericht. dat Ut- vinof, de voorloopige vertegenwoordiger van de sovjet regeering, een av«re«ilkMtot met de ,.rt.(rawMr»(.n ,u FrukrUk en Bel(W heeft «.Wekend beWeftead. d. n twlwelink der krUkaftneufenen. welke binnen den termijn van 3 maanden volle dig zal zijn geschied. Kapp heeft aan de Zweedeete regeerin© verzocht het axylrefcht op hem toe te jhm- sen on hem tor te staan zich in een klein Zweedache plaatsje met zijn familie te vestigen. Mocht hem het verblijf in Zwe den verboden worden. dan verzoekt hij «<m pus te mogen ontvangen voor Zwitserland over Bi Igië en Frankrijk. A II J 195 >39 j 5861 I9i62 186 15M5 17084 .'8237 0 ieijen gelu. 128 11251 13708 15889^798 40 11337 13824 1596TI90>0 42 46 13919 16009 192^ 201 11484 38 61 82 27 11556 45 79 1M2 37 11618 14004 16124 5’ 55 37 II 94 42 85 78 183 63 97 88 94 72 14137 16244 97 11741 59 9/ 127 49 61 16311 34 83 82 ós 68 H8tl 1421.4 r\92 119 98 24 11930 142 '71 12002 iOO 53 123 75 121 >15 63 120 54 M 50 94 m 83 67 12404 14811 6019908 05 35 3817235 9 2212543 J490I 56 43 - 87 13 17357 20082 12694 5317411 91 20575 84 20682 94 2S7C0 88 18323 IC 18416 18541 T 4918671 57 18791 Ï9603. Stakingen sjjn weer aan de ord« vm -ten «lag. in Berijjn hebben de keUnen. te Keu len de bunkbeiunbten het werk neer gelegd. In Zuid-Slavië duurt de »peorwsgetaking voort. Het Zuid-SI«vii»h« persbureau meldt, uat de Kamer tot 27 April verdauga L, jutdai verscheidene loden tengevolge van de spoorwegstaking in de omnogoluiheid \erkeerden om naar Belgrado te komen. De prins-regent heeft den minister van oorlog volmacht gegeven om al het spoor- wegpersoneel. dat nog deol uitmaakt van het leger, te mobiliseeren. (Een maat regel die Millerand in Frankrük ook hoeft willen toepassen, echter met weinig sue ces, zooals men weet). 28 87 13 1735: 26 12694 531741: 37 12764 15012 40 78 37 56 12862 46 69 49 83 95 83 15103 17627 87 96 37 17848 U0 12902 47 7f .0 98 15202, .71 32 13028 58 82 v 46 74 1^13 17959 2O7U 89 80 1 42 79 55 13107 I5«9 18059 ,7 75 52 18115 I® 87 86 24 13241 15554 «2 9315657 i2 13364 75 19 >os ipiM maar brewlte giggen. Het waa haar, aloof zij van zonnige lioogte n*sr den kill-, vallei gekomen. Hoe kon zij oog hopen kalme, venMaiidige, pnuxisohe vrouw vreugde en hnar smart 1c doen Ingrijpen, die zm vreemd dooreen gemengd waren, en w'uttraan zij noo:t een gewone ukdrukking kon geven!1 Ik zou je graag een vraag doen, ah Ik mag, Angela, zei Margaret phd^uu.. ..Zeker, vraag maar: !k zil je ankw6»r*| den ale ik kan. Ben je bwlroefd, dat Aahton 1» hcenrtc- Bedroefd! Wat wil hel woon! zegjeen9 De wereld is nu voor mij voor iridjil e»n kiMge ptaats, maar ik verlang hem niet Ie ritgrnsj- Je herinnert je de woerden, die Konlngi VieToria op het gederikteeken sa» prlua Albert te Balmóral pl*siato> Ni», dfe woorden z m ik kunnen •‘Ciirijven van A-hton - 4 Maar. Angela - maar je waaalMjd eea IdeaMsta. Hm* gtdukklg nu >oor jou! Ik we uwhto. dal Imm mij mogoltjk wae Je van verre na in «nitvea. Mijnoogen zijn ont zettend hfhler en'-wjjd gwpand. Jk blijf Sleeks deni^f aan wat ja hebi jptate». Bouw- en Woning- ('omuMssie Arme»- tivaugen van ver* uereL Noske, die ontvangt van den l.taire missie, tegen zijn uille van alleen gelaten moeten worden, riep Mar garet uk. „Wfearom heb je niet om mij ye- iekgrafeerd'? Je weet, dat ik zou zijn ge komen op lietzelide oogenblik, dut je riep Ik zou ihij zelf terzijde hebben houden, maar ik zou («nurinMe v oor je neb\ ben gezorgd. Ik ben bang, dat dtt alle* te veel voor je 1» geweMr. Ja, de heer i’ryor is er ook lievrcced voor geweest. Je Imbt nog nooit eeu men zoo veriiulH gezien alu hij was, toen hij wh vMpnongen zag. Ik ben heel wel, Margarvt, en ofschoon het hM Uei^ v an je 1» zoo te Voelen, zou ik gedurende deze dagen toch niemanrl bij mij geduld hebben. Ik verlangde de plaats en liemze.f voor mij alleen. Begrijp ja mei, dat er •zooveel dingen waren, die in orde gel/racht en begrepen inoeeten worden? Ik hul eenzaamheid uoolig. Ik ben blij je vandaag te zien, malr dat’zou ik giste ren en <-ergi»tercn niet zijn gewet*!." Margaret Jiua'de do fiehöuderi» even op Zij w-a« vobteekt wiel belewHgd. maar zij begreep hol eenvoudig niet. Dh was Angela in liaar moest 'duislere en geëxalteerde -temming Zij herinnerde zich hoe (^jze haar nu en dan ook fa* Lon den had Hugpamt, waardoor zij dan bnbe. reikl»aar en onbegrijpelijk wae. Allee sou ongelwljfehl weer. In órde zijn, ah» zij) we->r in de wereld dei^ werkelijkheid moest te-* rugkeeren, Ayi s renge wereld moest liet voor haar vlj», nu al hrt gewicht van hd beqtaan op haar sohomlero moest rusten- ^Je zhl er niet- zmt uitgoput ui. als de heer Pryor on» deel veiwachti-neji, ettelijk gezogrl. Angola, begrijp tk je op hot oögeri- blik nieA Wij zijn aan een van dp poor- ten gekomen, die jnij bulten alullEü. Je November gekozen. Wanneer het «conomische manifest saboteer neer\hjj toegeeft aan den wensch neraals om het Maindal te bezetten, neer hjj morgen wftllicht zich te San zal verzetten tegen het voorstol »an om de Centralen in den Volkenbond -«<men en nieuwe represailles DuHachland zal voorstellen, dan h hij Misschien wel tegen beter wet. maar j hij is de gevangene van de Kamerleden, die gekozen zjjn op het pro gramma strikte doorvoering van net ver drag van Versailles. Men wil de begooche ling niet prijsgeven, dat dit verdrag, zoo- als het nu is, kan uitgevoerd worden tn dat men de uitvoering er van desnoods niet militair geweld zal kunnen afdwingen. Wanneer die begoocheling ophoudt, wan neer het duidelijk wordt, dat men op een fictie gesteund heeft, dan zullen er inder daad ernstige dingen gebeuren in Frank rijk. Nitti en Lloyd George zijn echter vol- rtrekt geen vrienden van het revolution- naire socialisme; zjj zunen te San Remo Anus zeer waarschijnlijk tot het doen van en ander te San Remo hSFftRSté licht zal vallen. Het wenscht té .zien, alvorens te oordeelen. Het bewustzijn het ghheele of althans het grootste deel van 't l’ransche voile ach ter zich te hebben maakt, dat Mil'erand tegenover Nitti en Lloyd George voet bii stuk durft te houden, doch deze moeten (als de correspondenten goed geluisterd nebben wa> de winden vertelden, want zoo- als men weet mogen ze geen voet in net vergadergebouw zetten én de regeerings- hoofden. die overigens de journalisten zeer vriéndelijk bejegenen ziiri gesloten u<s t-tn bus zoodra 't onderwerp „conferentie” ter ^prake komt) al hun kracht aanwenden oin Millerand lankmoediger tegenover Ajn vioetferen vijand te stemmen, wat hun tot neilen niet moet zijn gelukt. Victor Schiff, die deel uitmaakte van de eerste Dmlsche vreileAlclegutie te Ver sailles vindt hierin aanleiding iu de Vor- warts et nadrukkelijk Pp te wijzen, dat. na toch in de heele wereld in begint zien, dat Duitschlaml het niet is. dut Duitsch-Fransche betrekkingen voort durend weer vergiftigt. De heele wpield weet dit; behalve het vplk van I*'rank rijk, in de heele wereld heeft men ingezien, <lat iiet verdrag van Versailles geen z.n heelt en niet kan uitgevoerd worden an heeft men zich verzoend met het denlobeeid eener herziening vim het verdrag, noodzakelijk voor het herstel van Europa; de heele i e- reld wil zulk een .herzien:ng. behalve Frankrük. Waarom-/ De Corriëre deila Sera heeft aezec dagen het juiste antwoord op vi^ag aangegeven, waar zü senteef. die herziening uiterst gewichtige bmnen- iandsche gevolgen voor Frankrijs zou neb ben. Dat zal wel uitkoitea: het heel» po litieke, economische en financiecie leven der laatste jaren in Frankrijk 1A geleid volgens den regel: Duitschland zal alles betalen. ïn dien geest is de Kamer van 16 Millerand •t, wan der ge; wgw Reiuo Nitti OP te tegen handelt aten m. 420 concessies aan de Fransch* regevting ge dreven worden. Zoolang de Kamer van 16 November in Frankrijk regeert, zoolang zal Europa >jch niet kuunon herstellen. De Fransche minister van oorlog, lx>- fèvre. heeft, waaroehijnlük zonder het te willen. Schiff's meening min of mem Be vestigd door in een interview o.a. te ver klaren: ,,Een middel om Duitachland te ontwa penen ware, dat de Geallieerden beslag zouden leggen op de kelen van het Rahr- gebied en dezen rükilopi ten nutte van heel Europa (lees: voornamelijk Frankrijk, lied. G. Crt.) zouden aanwenden. Men zou aan Duitschland vergunning moeten geven im er al de kolen te halen, die het voor zijn economisch leven noodig heeft, maar ge«n greintje kolen zou het er moeten kriigen *oor militaire doeleinden.” Dezer dagen zal beslist warden ws aanzien van Duitschland moet gebéui --c^... .j wisfr hoe gehéél los.zij van hen was door een geheel andere levensopvaitwigi. Ik vraag me nog af. hoe j$> mij hier hebt gevonden -.0, niets was gemakkelijker. Wegingen - van (lpn jwer ‘herinnerile 1k mij zijn «aam. Het overige was geinakkelijk. Hij hoeft ons alle» verteld, Angela. Jij liehoeft herinnert ak je Ie Plan Gwyn Iu die Ht-minini; waart, dat ik dan hemt gij; ben slecht» van wlledaaggche kld. maar ik wil v<jot je zorgen en ntt«r huis nemen. Ik verlang nM naar Ivite t<- gaan <-n Ik .wil niet dat iemand mij mroneeite.” tiu- woordde Angola kalm. Zij hlehl van \ter. en jvcvs haar trouwe rieiulschap. op dat oogenhlik scheen de >4vk*ele van den Oceaan tusuchvii haar te een Was «leze haar Duitschland viaagt verdubbeling van ’t staand leger Fransche arg waan Schiff over Frankrijk’» politiek Een uitlating van Lefèvre De conferentie te San Remo over de Turksche kwestie Turkjje moet het verdrag ongewijzigd aanvaat den Een Nederlandsch mandaat over ïunenië? Stakingen Uitwisseling tan gevangenen met Rusland Kapp wenscht asyl in Zweden. ONS OVERZICHT. „Nu of nooit”, denkt de Duitsche regee- ung, wil ze verzachting van net vredes verdrag verkxüaen, dan moet de gelegen heid thans worden aamregrepen. De kan sen vun enkele verplichting^ Ut worden ontheven, hebben voor Duitschlaml r* nooit zoo mooi gestaan als op 't oogenhL nu de Opperste Raad te San Remo öücen en er, vooral bij Nitti en Lloyd George een neiging is te bespeuren om den vroegeren vyand eenigazins tegemoet te komen. Dr. Koster, de onlangs opgetreden Duitsche minister van Buitenlaridsche Zaken, wil oogenschijnlük niets weten van smeekbe den aan de entente om mildheid, hjj ver klaarde n.l. tot een verslaggever van de VorwMrtA het vredesverdrag van Versail les te beschouwen als een feit. Jat Duitschland door de onder teekening plechtig heeft erkend. „Wij moeten”, zeide hjj. w'eerstand bieden aan de verzoeking om voort te gaan met een politiek van reclameeren. die haar doel ten eenenmale heeft gemist. Wij moeten ons stellig voornefnen ’t verdrag na te ko men en daar waar zich aan onzen wil on overkomelijke belemmeringen voordoen, moeten wü trachten door efen openiiike be spreking een uitweg te vinden.” Words! Grootspraak! -jeugdige over moed! (men weet dat Kösler nog maar even in de dertig is, wat de maden bij zpn benoeming een groot bezwaai achtten) vindt men waarschijnlijk in Frankrijk. Het oordeel Fransche pers over deze uit- lating hebben we nog wel niet gehoord, maar we kunnen gemakkelijk narekenen dat het zoo zal zijn, wat we voldoende kunnen afleiden uit de wjjae waarop de Duitsche poging om eenige tegemoetko ming te verfirijgen wordt besproken. De Duitsche delegatie heeft (en dit gaf ons de aanhef van dit overzicht in de Dën) den secretaris der vredesconferentie drie nota’s overhandigd met ve/zoek die naar San Remo door te zenden. In de eerste vraagt zij machtiging, wij ziging te mogen aanbrengen in het aantal troepen, welke zij krachtens de overeen komst van 8 Augustus in de neutrale zone hebben inag. In de tweede doet zij medédealing van een memorie van den minister van oorlog, welke ten doel heeft machtiging ie erlan gen, de sterkte van het Duitsche iefger in stede van 100.000 op 200.000 man te mo gen brengen. De derde nota bevat het antwoord aan de intergeallieerde centrale commissie ge richt, waarin de opheffing ({er Elnwohner- wehren wordt behandeld, waaraan is toe- gevoégd afschrift van een brief, aan de Duitsche staten gericht, waarin ueze wor den uitgenoodigd op dit punt overeenkom stig den wil der Entente te handelen. De nota’s hebben, hoe kan het anders, te far (ja een zeer slechte ontvangst gehad. Vooral de vraag om een grooter troepen aantal in de neutrale zone te mouten heb ben en het staand leger te mogen verdub belen, heeft op de Fransche pei^ gewerkt als een roode doek op een stier. Men wantrouwt d« bedoelingen der Duit scho regeertng en zegt, dat Duitschland voor het bewaren der binnenlanusche rust en orde geen behoefte heeft aan zware ar tillerie en luchtschepen, verbotten door het Vredesverdrag. De wil het Vredesverdrag na te leven, zoo herhaaldelük dooi Duitsch- 'land verklaard, bestaat slechts in woorden, bewet Hel sdhe zal verl De „Tëmps” besluit zijn commentaar met de betooging der noodzakelijkheid van ue stipte uitvoering van het verdrag en z.egt dat volgèns de berichten uit Berh.m het er veel op lijkt alsof de militaire be velhebbers heer en meester zijn en dat de Duitsche regeering bij het afzenden dier 'nota’s zich de onderdanige dienaar der mi litairen heeft getoond. Het is voor nie mand een geheim, dat generaal Seecht in strijd is met den minister van oorlog Gess- ler, die een contra-revolutie wilde verhin- nog voortdurend bezoek chef der Engeische mi- leidt eveneens een campag ne tegen zijn opvolger en tracht de por tefeuille van ‘oorlog terug te krijgen en zijn terugkeer wordt door den generalen staf geëischt. TegAikertijd r - fenbergSde stichter bolsjewistische en nations waarvan eenige leden onlai ficieren van de génei'ale si ren, ih het publiek prol stichting van een rood lei log zou beginnen. In een gewoond door arbeiders en officieren bui ten actieven dienst, is heftig geprotesteerd tegen de door Frankrijk geëischte ontwa pening en het sluiten van een alliantie tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland bepleit. De autoriteiten die dergelijke in trigues kalm dulden zweren samen tot herstel van het oude regime ih Duitsch land en vermeerderen het gevaar voor een nieuwen Europeeschen oorlog. Het Fransche publiek hoopt dat op epn FRANKRIJK. Ihf ..Tijger” weer thuU. Havas «eint uit »Purys. dat Clenu-ncvuu «laar ix teruggekeerd. Dinsdag hééft een groots menigte aan Clemenceau by (Hens aankomst te Maisellle <*en harteltyke ovatie gebracht. Aan eenige journalisten, «He naar Jijn plannen infor meerden, gaf |le ex-premüx een ontwijkend untwuoixLJMj «ei dat z(jn slechte gezond heid lujRjtang onmTddellyk na zijn aan komst rust te nemen. Dr woninxnood, De woningnood te Parijs heeft tut een ongewoon dilemma geleid. De voorzitter van den Senaat bewoont, gelijk men weet, «•en gedeelte van het Senaatsgebouw. aan Iwdgwn je hsedt «loor het ru «Ie afwrekglicU' van <Wupn. Irouy .hmi je Aiigria - dat te miju «■.»i|0 v. roui'-idHikhrttoif. „J*. te w»n woixlerwolle gewrewi. M-irtfarot, iirnar nl. ksgeu-ttende «tet Heelt ae muren v«n vooroordeel in je ^aced •to« n ontstaan, en p» Khh daardoor nooit billijk tegenover iemand grweeaz. ..O ja, fat beu ik wd, maar rrohevaar- digln-id «u «d«*hii >édigMd zijnLwee.vwwtoil- tomlr (imgin, Angola. Verwar zo uUl Ik woei wsfr j,, gclwtoo jjehi mi, oIsoImmh, Ik tracht don dmxl Wei te loken - .^141, Margnnd! O. wee» «tH! Ik hut het. woorl! Hy is niet gcetttrVen IRj te «toolttM heo wttkMfi De volhtdd der lijden wa- uwkmneii el» ik verlang bem nW tanig Ik k/in wachten ..WaaropF” ..Totdat wU elkaar weer ontmoirtm.” En te dan le» w eflRwangdT En horft hu een Im-utechap aobtefigelat.mri' Herfi hij KeziUwl voor zijn <4gon hiHohmvten* vroeg al] ineedoogvntoM. Hh hcett nrfj «Ht nagelaten.” 711 to^h- haar ha uien luchtig gnvouwei op he pakje, waarvan zy z’oh ulrt hal ja *l«vU n sliMtayaij het hute «tas biaoen gcu«Möon. t ,.Eea H OUW Ijori»? Hij lumtt dnt gewvrin y PMnmta Prior ta-éft te geen apronltte ge- INGKZONPBN MKDKDKKUNOBNli-4 n«Xl tk« rwl f«M. Op la vo.rpMlB» so h<M«r. Gowono advartentMa aa iagoaonden me«le<teoliagM bjj contract tot zoor gorodu- coordM prtfa Groote lotton aa raadan «orden boeelMui mm ptoatanitmte. en liefde zou tlooh behoorlijk kunnen dok’ worden, en zelf» «mkele htoeinen den er op kunnen worden gestrioul. Dat was Margarete levensphilooophie. Angela gjliintachte een weinig en vermoed de oniniddelijk de onuitgesproken gedach ten yan haar vrtendm. „Je bent geselioktj je wilt mij verwijten ryaken, .Margaret, td«le zij met zachte stem. Ik kan niet al.ee aan je uhleggen. werkelijk, het zou niet mogelijk zijn. Maar ik wil ja zogwwj. %'U ik Afditon Iwer tanig lid) gekregen, den Ashion van lang gele den’ Tk Margirvt keek haar een Wtje vreemd aan en vroetf rich af, of d«F inspanning van de laatete weken bay heropnen niet wat In de *var hadden- gebracht Ik weet Waarover je denkt en. zooals ik fjel, Ik vtod hrt moeilijk te veridgren. Wij zijn nooit werkelijk gescheklan weest Ik dacht aan hen» in Engeland elk uunê van lederen dag, en Ik weet, dat hij hier aan nÜJ dacht.” „Mnar hij wa» «tooi, toen je aankwam, Angela.” zei Margaret kortaf, want zij Meld niet van «le rii^htlng. «He de gedachten van Angela namon; zij vond het qngezoml. rDoo«ii" hermuride zij en weinig voor het woord te wna hiH'ngegnan. maar niet ik hem niet zou volgenJ’ „Lteve, je bent in de war Gok is even de kiwMtie vm Armenië tei sprake gekomen. Volgens een bericht van he* Ucutnü News-Mgentscijgp uit San Remo is voorgw* oleld den mouwen Armeemtchon staat aan een kleine nëutrale mogendhmd toe te vor- 1 rouw en, welker financiën gunstig zijn, waaischdnlük Nederland, Men hoopt «ven wel, dat de Ver. Staten financieel iuIIwh steunen. De nieuwe staat zal een uitgebreid grondgebied beslaan, zich «utatreaaonci van het aieer van Van tot het Russisch gebied, en zal EtaroeiH, doch niet Trahi- zonde omvatte». »rwte Raad toch leeling van Tur- gebied in Euro- i houdt o.m. het Te midden van 't gehaspel over deze question brulante Vordt toch gewerkt aan do vantetelling van het verdrag niet Tur- kije, dat door de betrokkene ongewijzigd moet worden aanvaard. Het officieel com muniqué meldt: De Opperste Raad heeft de grenzen vun het nieuwe Turksche rlik vastgeftteld, zonder zich op te houden met ue verdeeling van de gebieden, die er van afgescheiden zullen worden, zooals bij «Ie andere yüandige landen is geschied. Turkije zal een delegatie moeten sturen welke den 10en Mei te Parite de voorloo pige vredesvoorwaarden in ontvangst zal kunnen nemen. Turkije zal de giunzen van «len Turkschen staat moeten erkennen en zal moeten berusten in de bealtMéingvn, He door de geallieerden gen wren «riten •vönten wat betreft da FfmmW inrioWtx- zwe, de Italiaansche en de Engelsche. Batoem zal vrijhaven worden als uit- voerweg van Koerdistan. Blijkbaar heeft de Oppei wel gesproken over de verd< kye, in ieder geval van het i pa; een draadloos telegram volgende in: De correspondent der Action Francaisé meldt uit San Remo, «lat na de jongste beslissingen m «Ie Ttirksche kwestie, hët Ottomaansche rijk Trebizonde zul nou'lên, inaar dat verscheidene havens aunxle Zwarte Zee tusschen Rizeh en Butocni ah compensatie aan Armenië zullen komen. Aan de Bulgaren zullen eenige verlich tingen worden toegestaan voor een uit- de Egeïéche Zee, Kirknisse en I, die Wilson aan Bulgarije wil- zullem aan Griekenland kon.en, iren zullen gebruik kunnen ma* 9 haven Dedeagataj. maar ei zal >mmissie over warden be- öal worden samengesteld uit irdiger van Grieken.and. Ita'ië. ;ing Is het ildeiilk hoe ei uit zal 424.4 /x92 33 i M 951GWI JL 4388 16583 jgp 92 1665:4 X <43916754 «4 j!5 58168- 4629 1. 42 42 95 64 flU 16931 11 40 83 81 17055 -Ü 12484 148 H 6011 3817235

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1