lannuid- >D [ten! Woensdag 28 April 1920. No. 59e Jaargang. U8Ö0 I TH Feuilleton. f ROSS DURHAM. Trouwen!! kamerme u beien ikaaten. Spiegels ikenheuien Buf- ■fauteuiia, Zijden Leeratneuble- d, Wollen- en laten, enz enz. !S 111 20 -'1 XTiewws ezx-A.cl-v-ertezxt-’ eblecêl voorG-oixd.ee exxOaacxstreleezx. oor Huidziekten De uitnoodiging aan Duitschland. VER8CHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 rn.il ƒ1.03, alk* ratal maar ftM. Bureau: MARKUl.GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Teief. Interc. M. de I Lijn gv zyn Het ‘ge. Kt heftig de In reeds gedurende van Wij spraken een kop het 1.1 'k 9 aan. 1 'Wbrdt vervolgd i 1 Gewone advertentiëa ea ingezonden mededeel lagen b(j contract tot «eer geredu- ceerden prjj«. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiin kunnen worden ingezonden door tuiachenkomat van «oliede Boekhan delaren, Advertentioburoaux en ome Agenten. tien uur, s Maar voldoen, alvorei «aken en George l ander stand] leven met l DAVID LYALL ïteento raseerde Vortehag na Maw. J. p. WEfifiEL INI^v. ROflSUM. (Nadnik verboden ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad por kwartaal 2.90, por week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal f2.15, met Zondagsblad ƒ8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau: Markt 31, GOUDA, by oase agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—6 regels f 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beaorgskring; 1—5 regels 1.55, elke regel meer f 0,30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden IS cent per regel. Advortentiën in het Zaterdagnumaier 20 bijslag op den prjjc. wat hem gevraagd werd; hij hier geheel tehuis Hel water reeds voortlat Roe» weer beneden oen wil van Duitschland, aldus hel depar tement van Buitenlandsche Zaken, valt in geen enkel m geval van gedreigd Duitsch f ding van in te giyp srkur bevei het orgaan van het cen- 3 regeerings-coaliUe be- i na bs re INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 hooger. i*X lua- rood van duw- en Woning ommieeU Armee- Maar Met Engetoofa k«<j( i - oouo* „vdsel* worth ten gang Durham, <kw. steren. „Wet haar godsdienstige verband jeering wordt :n met gezien, d." hebben p-—> wat eten?” thee i ik was en mij n Wan je Ik Alvorens uiteen te «te Raad in oveneg i nne- en luchtvaart- woord trent het surplus aan Duitsche tro» de neutrale zone en de geieiueiyl otm offelijke J^Fteyipe e* tien tere ter hebbel] d tig niet too som gevöegd _._t mij schuldig zijn. One beroep ling, Jïm; hier bei» ik twoehon van naar Windmill Bam. daar tussohoii negen en tien. 1 )u Lorimers zaten de .ui lo n»*t hevig vrouw morgeus en s avonds, Ernstiger ue inynw erkers aankondigen buu «taking na 1 Mei te willen voorteelten onbepaald* gen ui de tUd, c blad cp J- oehteiui r’*” zien.” •Hm deed voelde zich kookte kwam Ik •lemming zag, Jim,” '~'*J van zijn studeerkamer sloot, wilde dat ik haar in opgewekter Jóu,’’ zei hij. terwijl hü “®ur van zijn studeerkamer sloot, en «R «IJu UufM! .fa.: Iww.rt.|, „zij tohljnt .m. A mW. Ver- r van ArMdv. n schade- den goe- mdia”. 8 u. n.m. A.P. met intro- lugenholtz. i u. n.m. Nat ilgóng. vbun?’’. u. tochCer van Mn spec aal «lie by betrokken zyn, antwoordde anders kan d geregeld tijdig angen van ver- mnakellj khodeu genda te ver- gevoegd bij de verhalen uie we de vorige dagen reeds vei klinken inderdaad verontrustend, sche doen”. nu, mijn jongen, en het zal zijn als in den ouden öjd.” Hi| schopte zij ou<l rookbuteje i spanden zich. ,.Dm is beter; maar ik wilde <tet ik meer gerust was over mijn vrouw.'' „Hoe lang nog -?” vroeg .Tim bezorgd. „WaarOohljnlijk binnen de volgende week, en ongelukkig ie dat de drukste week, die (k dit jaatr gehad heb. Elke dag ia aange- teekend tot de laatste minuut. Ik maak on- JONGELUI •LINNEN, nb. daSchiekatis sfoon 12800. I»el over een hardvochtig. „VerschoMene p, ben haar ongezocht, zij heeft was liet uit - de Rufus, in de gezonder Clyde telde vraag betreffend^ levering van Kapp, unt- üster van justitie in de na- ge- -het Zweden aan te tas- 1 niet gewenscht (handelingen met et middel uit de zende oliën van nol. Bij de eerste ng van D. D. D. verlichting be- ig hoe lang in huiduitslag. iwburg”. u. nentsvoorsteBing ze zie, gewoon voorbij En wal ik van gewicht acht veracht of schijnt dat akhann te doen- Ik mow wij som» tamelijk ver van ihljnen te staan, en toch had» ik -it zoo liefgehad dan ik nu doe. en de liefste vrouw, die God ooit hfeft ge*)hapen. Dit aöes «au zulk een ongewon» gidaeh- en wijze van zot» te uiten voor .Tim slechts verbaasd kon lui- tijde om •*1’ er een hekel a^r. o?.-. dWn alleen te laten. Als maakt wel 1» komt het •an.” Ik kwam hier pas om tien uur, na samenkomst tn de Grove Maar we -vJ samen wat gepraat Wil ie nu niet looi het een of ander den mo *d xer'oren te hebben; ik verbaas er m«j over dat een vrouwmet haar weerstandsvermogen zich zóó Iaat gaan, en zij maakt het werke lijk zoo gped adg men maar kan ver wachten. Hoe houdt Mamie er zich onder „O, Mamie maakt heb best, ze is vroolijk zieltje, en vermoeit «ich niet mol elijke vraagstukken. ipendraent doet er Aziuwsouianu. aiuua uei Buitenlandsche Zaken, opzicht te twijfelen- Wanneer i niet-nakoming der- bepalingen 1 wordt met het bezetten van grondgebied, dan is dat een .-chen- a hot vredesverdrag. drie-regelige berichtje betreffende het aftreden van genraal VVatler, de be velhebber van de Ryksweer in 't Ruhrge- bied, is minder onschuldig dan het den vluchtigen lezer zal hebben toegeschenen. Het ontslag kan zeer ernstige gevolgen hebben;; de vrees dat de communistische actie zal oplaaien is verre van denkbeel dig. Het is een publiek geheim, dat gene raal Watter ernstig van Meemng verschilt met den minister van oorlog, daar hij zich o.a. met kon vereenigen met de terugtrek king van de rjjksweermacht uit het West- phaalsche industne-gebied. Hij weigerde ae verantwoording voor de gevolgen op z.ch te nemen. Het vermoeden, dat hierin de reden van zjjn ontslagaanvrage is ge- “nstaanden Jen telg.sche apoor- Mei gedurende laten stilstaan. 3 Zaterdag een Het blijkt, dat de aachtig op U tre- rediikers van opstand en re tainer venklaari.t de mi- in antwoord op vragen lagne, die een opruiend „n het jonge, vurige nstische Kaïnerlkl binnenkort de op- larlementuire immuni «den om hem te ver- schoenon Uit, trok zijn en zijn trekken out- i gaan heeft de Qpper- met de militaire-, nu- luchtvaart-deskundigen het ant- aan Duitschland vastgesteid, om- __v‘—Loepen in jke ver mindering daarvan volgens de bepalingen van het protocol van 8 Aug. 1919. Na behandeling van de kwestie der ver nietiging van het Duitsche oor.ogomatc- riaal van leger en vloot en van net geding tegen de „ooilogsmisdadigers” is de con ferentie gesloten. Na afdoening der staatshoofden nog even geno» Remo’s amusementen. In den werd hun een feest aangebode gelegenheid kwam een incidei ons ‘r muziek de Brabi de corresponds werd van alle zt- pen; „Leve België! aan de Belgen!” ■San Remo is thans we< Engelsche en Fransche M aandagmiddag vertrokken uitgeleide werden gedaan gv Loja, Venizelos en Hijimans, het vertrek der extra-treinen ue eerste-ministers van Frankjjk en geland onderhielden. Nitti is Maandag avond met een torpedojager naar Rome teruggekeerd. Venizelos heeft Dinsdag San Remo verlaten en begeeft zich naar Athene. «ich tot heden nog weinig uitgelaten Wacht raen °P een wenk van de WiIheLmstr---- In dit minist zelf sprekend) klachten over land de bepalir uitvoert, gel. h Duitschland, zoo bewt «Ün oorlogsmateriaal teruggebracht, de bepalii (ie kolenlevering uitgevoei ▼oor den lOden Mei a.s. loosstelling prompt vold< jer veriaten. De ministers zijn .ken, waarbij ze door Nitti. Scia- die zich voor nen harte iik met Frankjjk en En- een party vormen waarmee rekening is tv ouudan. De party der onafhanwe.yai, c.ul.sten telt meer dan een milliotn nangero, by den stembusoirud vennen zë dus een flinke macht. Aan den anderop kant moet de regeering zich in acht n&- men voor de conservatieven. Ooglonkt ze te veel naar de Rooden. dan maakt ze de atmosfeer geschikt voor een nieuwei staatsgreep volgens Kappiaansche recept De heer Kapp wandelt veilig en wel l hooge Noorden. Zweden heeft het noo- dig geooideeld hem asyl te vericenen ca de Duitsche regeering denkt er met aan t-ijn uitlevering te vragen. in antwoord op een van soelaal-demo- cratische zyde gest oen eventueele uitlevering van Kapp, woordde de minister van justitie in d< ti o na le veigudering, dat het hem niet wenscht voorkwam van Duitsche «udo politiek asylrecht van ten. Ook kwam het hem voor in dit verbond onder! Zweden aan te knoopen. r voi- ugelyks de jon- reciutcn bjj dit En Remscheid overtreft richt zelfs het gewone leger m leugdelykheid. Russische communisten vormen de rug- gegraat van de beweging. Zy zijn door het centrale bureau van propaganda te Berlijn naar het Wüpperdal gezonden. De druk van de rooden is 'zoo groOt, dat zelfs de arbeiders, die tot de meerderhe*dssocalis- ten behooren, maatregelen tegen hen eischen. De fabrieksarbeiders willen zich nu zel- ven helpen en gaan fabriekswezen vormtn u.e aan het roode leger tegenstand zullen bieden. De tegenwoordig voortduren, als I. geheel verv een gerukt haar toe nenrukken van de ruksweei openbare meening haar Zjj kan niet ten aanzien wenschen van de ordelievi maarik denk dat ik een kop »l nemen in plaat» van whisfcy. Ga ^ar de studeerkamer en neem het thee- op, daar heelt Annie het voor den *ltljd staan. Ik ga even naar Ag- GOUDSCHE COURANT. goveer acht duizend pond per jaar, Jfan. maar hen, i.-, hard x erdienri. Dut scheen ik niet op te merken toen ik alujen was, maar ik begrijp dat het natuurlijk hard voor Ag nes is. dat ik zoo weinig thuis kan wezen. Jiin aarzelde een oogenblik; Imj was er zich volkomen van bewust dat hij op hel punt 'tond den meest teeren grond te be- (reden. Het was do eerste erkenn.ng van Durham, dat er de kleinste sclwur in- zijn huiselijk leven bestond, en dim maakte er slechts uit op. dat Agnes hom eenigivz'ns koel boven had ontvangen. „Vrouwen zijn zoo wind en in sommtge opzichten zoo moeilijk, Jim! Natuurlijk i- het en deel van haar bekoring. Maak het is eeWpu<Mrg hopeloos haar de dingen met onze dogen te doen zien. Agnes maakt lier- gen van beuzelhigen, die ik in het geheel met zie, ol, als fk ga- ^>J Itokernen dat elkaar fwli haar fiooit Zij is de beste me»T profetisch tgen, wordt bevestigd door e«n mandeel me mj tot de bevolking heelt ger.cm eb waarin hy zegt ae overtuign^c ic iteuben gekregen nat op de hom voorgescnrcvtn uze net door nem beoogde doe:, de orde en rust te herstellen, met *tau worden be reikt. tiet onmiddellijke en voot de regeering minuer aangename gevolg van het untsiag i», dat <.e radicaien, roouen en bolsjewisten in het industriegebied het gevo., koeste len een overwinning te hebben oehaa.d. De toestand in het Wupperdal >B by zon der ernstig en hy wordt nog dugenjKs er ger, meiut de N R. Git. Dit is een gvvuig van de schipper-^poliaek der regeering te Berlun, die de toestanden kent, maai u.e evenals in Maait in het Kuhigob.ed zich er met toe Kan besluiten butiH-' en si achtig in te grijpen, hen artikel in ue Westf. Merkui- bevestigt, dat de oïghnisa- tie van het roode leger in het Wupperdal .net groote kracht wordt voortgezet. Het inleven n der wapens is slechts een ko medie. Nog geen 1U pCt» van de wapens <s -ngeleverd. te Remscheid en DusSeldorp uitgebreide wapendepots m handen van de communisten, die r(jkeri.j.x zyn u t gerust van alie noodzakelyk oorlogstuig, xvemsche.d is het hooldkwart.ei. Hier i taan verscheiden compagnieën van het ;oode leger op oorlogssterate, die mlluair .«lig zyrf uitgerust en die zich dag< oefenen, volkomen openlijk worden ge rad.calewerkheden als .eger ingedeeld, in dit opzit militaire de een weinig afgetrokken. „Zij ift geheel vervuld met haar rifan boek en met dat wat haar man heeft na gelaten. „Ja, daarin heb je jclljk. Agnee heeft een alk-daagswlm, moederlij kv vrouw noo- d g ZIJ moot tot do alb’dua^iohe taken worden teruggebraoht Durham btyroep deze woorden, maar had zijr eigen reden waarom hij niet op het onderwerp wilde doorgaan; maar het hield hem den gHiischon naohè >oz\g. en nada. hij Jnn 8 morgen* aan t Poddlngetadoi» liad afgezet, feed hij met zijn auto door en maakte dat hij uur wae aan h<< ontbijt, toen oiwnor stilstond; ine Lorimer muilde dadelijk naar bul ten, en twijUWe er niet aan. dat de groo- te gebeurtenis achter den rug wan. „Is allen 0o«*d met de lieve Agnes, Roea?” hradil zij hijgend uit. Hij rtond verbaasd over <k-i glans van h».iere m h»- drrlljkhrid op haar gelaat Hij wad nooit billijk tegenover mo rouu f.oriiner f^weeet. Wat kon zijn bekwaam heid hem tooh weineg keren omtrant ech te vrouwelijkheid! Jim was verstandiger geweeai dan hij. ..Tot nu toe i» er nog nieta graohled mevrouw LoHmer." reide bij, nadat hij zijn hoed had afgonomen. voor het oog uit gewone Meefdheld. In werkelijkheid ui'. oprectWen eerhled voor de mevrouw Lorimer, die bij hu voor het eerst had ontmoet. Mag ik een oogenblik binnen komer» 84) - Het waa een zware operatie, en ongelukkig Ulet nhjjn agelwtejitete, ^rP}^B*€u' ven'oor haar hoofd met Agnes te dïneeren? aan om haar in deze «s een vrouw vol- er niet veel c p uddellijke ver- t van die jeu- t dan nog heden D. iding op t gebied D. D. D. is een .menstelling van welke voor huid- r geneeskrachtige en welke door irkend wordt als ontdekking op behandeling der lige toestanden mogen niet het industrie-d.sff.ct met "«rwoest en het Duitsche rijk uit- unt wil worden. Als de legeenng >estemming niet geeft tot net hin de ryksweer, dau moet de daartoe dw.ngen. van de dringende lende tneeidecheid tot de orde van den dag overgaan. Aldus de Westf. Mercur, 1 trum, dat tot de hoort. Deze berichten, g de vorige dagen reeds vermeldden. „Jx,.daad verontrustend. De Du.t- regeering zal „er iets aan moeten Maar wat De verkiezingen voor ue nieuwe Nationale Vergadering naderen, de regeering heeft dus alle partijen te vriend te houden. Treedt ze in Kuhrge- bied te streng op, dan zal ze den steun missen der radicalen, die op *t oogenblilf Iwanlwoord, en daarmede behalve met mevrouw I ivde en Ik wilde dat mevrouw Rufus weer stad lenig wa«- Zri ia een veel i invot'd voor Agn*» dan mevrouw ..Mevrouw Clyde schijnt voir hei oogen blik niet meer mede te tellen,” zeide .Mm, het meest hindert, Rofw, I» d«t kweeti Zij heeft het in haar hoofd gezet. <iat je er geen geloof op houdt, en zij dort haar best om hel I kwijt to raken, geloof Ik om in hetzelfde aU jij te kunnen voren. ,,God verhoede heil” „Dit is, naar Ik geloof, het punt waar- vloeibaar wasch- Ling van zalven, riën verstoppen, iep in de huid en dende ziektekie- t deze «iektekie- 'ijdert ze tevens, liën van winter men de natuur volkomen gene- iste weefsels te ongemakken, ichilfers enz. ge nacht, en één ik voldoende om m huiduitslag, urn of psoriasis 128U 104 7 eesmiddel. is afdoende. Zjj ïg- Zij roeit de lat van een te en sprake kan naar D. D. D. D. D. brochure, lesch 0.75, en h, (inhoud 5 veel voordeeli- m.r bij alle apo- Waar niet ver ziek tot de al- s: firma B. g-Sneek. 'JTON COOPS, LOON, Markt. i«, dat 24-uur- voor ien tyd, opi de opneming te kry- van de mynwerxeri der ingroeven e voor hen geldende bepalingen. U een dat de «teenkolennovd nog xoo ernst g is, is dit een nieuwe bedenken)k« bedrei ging. De Messagero verneemt uit Bologna; ilet Bestuur van den Italiaanacheu bond van spoorwegpersoneel heeft beaioton. dat ue loden dit iaar aan het eerste Meifeest mee zullen doen dooi een etmaal to •UMca. De delegatie, die door de Ruuische coo peratieve organisaties in den vreemde naai Rusland gezonden werd, om na U> gaan ui lull van goederen met Sovjet-Rusland sou xunnen plaats hebben, heelt oej veQH gegeven betreffende den toestand iu Ru land. Het In verband met de moeilijkheden der regeering wordt den len Mei in ^oinmiga kringen met eenige ongerustheid tege moet gezien, zullen de vurigste Rooden uezen uag een zeer bijzonder kaïuneik wil len geven en tegen de Regeering, d.e niet genoeg is, optreden? Een voorstel Agnes (onafh.) betreffende het laten rusten van den arbeid op 1 Mei. alsmede een voorstel van Auer (soc.) om 1 Mei tot wettel ijken feestdag te verklaren, is door ue Nationale Vergadering verworpen. Daarentegen is, naar offieieel uit Karl- ruhe wordt geseind, by verorden.ng van net staatsministerie van April 1920 de eerste Mei in Baden blijvend in ue rij der aigemeerre feestdagen opgeaoniea. D^n dag blijVen dus de staats- en gemeente- bureaux en de scholen gesloten. Ook uit andere landen komen berichten over de viering van den aant Mei. De federatie van het Belj wegpersoneel besloot op 1 tien minuten de treinen te lat< Te Parijs belooft Roode L, woelig dagje te worden. u-‘ 1 regeering van plan is ki den tegen de pred volutie. In de Ki nister van justitie i van den royalist Mi artikel signaleerde van wel spiekende, bolsjewi Vaillant Couturier, dat heffing van diens pari leit gevraagd zal wordt volgen. De „Humanité” was daarover heftig verontwaardigd. Ze verklaart, dat zij zich zonder reserve solidair verklaart met het atikel. waarin de soldaten women opge wekt niet op het volk te schieten en de buitenlandsche politiek van Frankrijk als imperialistisch wordt voorgestelu. De postbeambten hebben besloten, niet tegenstaande het regeeringsverbod te «ta ken; de telegraafbeambten slechts een uur De Duitschers gelijkberechtigd. Het Duitsche standpunt. Het einde der conferentie. Van Walter’s ontslag. Vrees voor nieuwe woelingen. De regeering tusschen twee vuren. Geen uitlevering van Kapp ge vraagd- Voorbereidingen voor de 1-Mei-viering. De toestand in Rusland. Burgeroorlog in Mexico. ONS OVERZICHT. Hoe zullen de Duitsche afgevaardigden op de aanstaande ontmoeting met de rtaatshoofden der entente tegenover de vertegenwoordigers van den vroegere? yyand staan? is op t oogenblik de vraag1, die het publiek in alle landen en 4e onderdanen der mogendheden dete gedachtenwisseling stelt. „Als beschuldigden”, antwoordde ue Fransche pers, die niet andera kan dan 'Jtire bonne mine a mauvais jeu". Ze zegt: eerst zullen de rykskanselier en zyn mede werkers rekening en verantwooroing moe ten afleggen over het met-nakomen van h«t vredesverdrag en zullen ze moeten be loven aan alle daarin gestelde eischen te wL wrens we met hen over andere n speciaal over hulp spreken. Lloyd beschouwt deze kwestie van een v„.-dpunt. Hy redeneert aldus: We t Duitschland in vrede, zjjn mi nisters zullen dus als volkomen gelykbe- rechtigden met ons, hun collega’s kunnen beraadslagen, ze mogen voorstellen doen en tegenwerpingen maken, even goed als ue entente-leden der bijeenkomst. Aldus heeft hy, voor zijn vertrek uit San Remo tot een aantal journalisten verklaard. De Britsche premier gaf voorts aL zim mee ning te kennen, dat schendingen van het vredesverdrag zullen worden tegengegaan, maar de dwangmaatregelen zullen afhan gen van den aard en het gewicht der vast- testelde tekortkomingen. Ik ben altijd te gen het gebruik van militair geweld ge weest, zoo zeide hij, maar ben bereid mijn toevlucht tot militaire maatregelen te ne men, wanneer dit noodzakelijk mocht blij ken, hoewel ik andere middelen de voor keur geef, indien deze even doelmatig zijn. Geen enkel regeeringslid heeft ooit eene andere meening geuit dan die in het La gerhuis tot uiting gekomen. Als dag en plaats der onderhandeüngen zyn 25 Mei en Spa aangewezen. In een afzonderlijke nota heeft de Opperste Raad Duitschland definitief tot de conferentie uitgenoodigd. De Duitsche bladen hebben «ich tot heden nog weinig uitgelaten over de invitatie. Wacht trasse?. üsterie staat men (dat is van- op het standpunt, dat de de wijze, waarop Duitsch- klingen van het vredesverdrag geheel ongemotiveerd zijn. /eert men aldaar, heeft vernietigd, zyn leger 'ingen betreffende ;rd en het zal de te betalen ioen. Aan zaken hebben de "‘jnoteu van San den schouwburg ’«boden. By die - .Ant voor dut Nederlanders interesseert. Toen de rianconne inzette, alduo seint indent van de Nation Beige” e zijden uit het publiek neroe- ilglël De Schelde en Limburg geheele land is in de macht der communistische partij, die «oc:aie maat regelen volgens haar programma poogt in te voeren. Duidelyk is een neiging naar een stolsel van centralisatie, d.w.x. om de p.aatselyke sovjets en economische licha men afhankelijk te maken van de centrale overheid. De dorpen leven geheel afzonderlijk van de steden en in eerstgenoemden >s een grooter physieke en materieeie kracht overgebleven. De bevolking der utede» sterft uit in de letterlijke beteekema van het woord. De jaarlyksche xterfk: te Mos «ou ia geklommen tot 112 per KHX); typhua teistert de dorpen en heerscht nog oigei in de steden en langs de spoorwegen. Me- (iMche hulp in de steden is schaars en in ue dorpen bykans geheel buitengesloten; medicynen zijn er met; dwangarbeid en '-ijetnbrengen van producten als belast.n- gen veibittert de bevolking, die alleen on- uer dwang aan haar verplichtingen vol doet. De boeren zijn onwillig hun landbouw producten te verkoopen en geven die al leen in ruil voor zeep, zout, lucifers, «.d. Alleen de pers der communistische par tij mag bestaan. Alle nijverheid en handel zijn gesoc-a’i- seerd en onder beheer van speciale licha men, onder bevel van den óppersten econo- mischen raad De arbeiders gaan gebukt >nder ijzeren dicipline en de kleinste ver grijpen worden gestraft met boete ui ge vangenisstraf; werkstakingen, vooral in verband met voedselvoorziening, komen telkens voor en worden steeds m?edogen- loos onderdrukt. De groote hoeveelheden papieigeld hob- ;»en dit waardeloos gemaakt; creuieLastei- mgen bestaan niet; de Staatsbank is af geschaft; geen ernstige reorganisatie der financiën wordt beproefd en papiergeld wordt zooveel mogelijk gemeden. Men kan gerust zeggen, dat de nijverheid geruï neerd is; de spoorwegen functionnewen ellendig; het rollend materieel is vernield, nergens ziet men verbetering. Mexico, waar het ooi. leis toe, ea^tien laren geleden zou Agi-« alba be ter hebbdh doorstaan. Men is r.u de der tig niet too veerkrachtig meer. Het te eén som gevbegd bij de schuld, die de Knoxen mij schuldig zij n. Ons beroep is een kwel ling, Jïni; hier ben ik tweehonderd on vijf tig mijlen venuijderb van een vrouw, die waareahijnlijk niet langer dan eeo uur meer zou de ven, toen ik haar verliet. Het zal denkelijk morgen weer een refezijn.” „Zou het nirt boter zijn geweest ale je er was gebleven?” „Dat kon n'et Morgen om tien uur heh ik een oonsult met Gould. Indien ik' in den morgen geen bevredigend telegram krijg, zad ik om twaalf uur weer naar Birming ham gaan. Ha, ciat is goed. Stop mijn pijp loe zij gekomen F- Wij spraken »-r van avond e'en over, en wat denk je. dat zij het ft gezegd’ 1MI het kind, als het or wae, buiten allo kerkelijke gemeeiisvhiip zou .-taan, omdat ze het. recht zelf» niet had het te laten doofnnil glimlacht» even afgetrokken. is op on top de ov0i--go<lMliensiig<' ik weet dat zij zich ongelukkl- oeUl over dat punt. Ik kan al er mijn leven voor geve», niet waarom- Ik wist niet, dat liet zoo diep was gegaan, Jim. maar ik hoop. je komt, zij haar handen i hart vol zal heblien." Ik wilde Jat zij een moeder had. >.c Jim onwillekeurig Diiriiam schrikte even, en hoog zich naar voren. Enkele woorden, die <le oude nmn jaar geleden te Towerheed hal je prokeii, kwamen hem in A» gedachte Het gaai niet aan een vrouw van haar igen familie af trekken. Niets kan «bii vdrgoeden- Misschien waren ze weesi dan hij wi®t. „Natuurlijk heeft zij de oude sleur Porthaven gemist, en mist die nog gaan en komen, het eeuwigdurende gebab- andermans z&k.u.” zelle hij ■THOneJk hele de hezoekep l'OHg Dat vrouw heeft jpevi hioest ik >egrl|pen liep dai a|s hrt kleintj»

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1