Donderdag 29 April 1920. 59e Jaargang. No. 14301 brieken Zenuwzwakte. Trouwen!! litkamermeubelen lenkuten. Spiegel* .Eikenhouten But- ubfauteuila, Zijden 'O, Leerameuble- •en, Wollen- en tranen, ens. eng. JES III 20 OR JONGELUI «PLANNEN ni,ui deSchiekade elefoon 12800. I>Tie‘u.'ws en voorG~ovida en Oxcxs’txelsezi... Het resultaat der conferentie. Feuilleton. «- J s* ROSS DURHAM. 0 LD NOSE BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS Bur«a«M A R KT 81, GO U D A. Administratie: Telef. Interc. M. Redactie: Telef. Interc. 545. de 1003 58 LOON, Mirkt 34 PER” i en A. koude dag in >Haan IWMFLSl'l K XXIV. Resurgam. 74 n. Schouwburg". De I (Weeüt varvalrk) Gewone advertentie» e» ingezonden mededeeliagen bü contract tot zeer gerodM- ceerdan prijs Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiün kunnen worden ingezonden doof tuaschenkomat van «oliede Hoekhan dolaren, Advertentiebureaux en onu Agenten Bouw- en Woning Itemmiaste Armee kkeriji 'N - GOUDA. Remo oeginsel, kwestie Istein 1 INGEZONDEN MEDEDEELINGBN: Op de voorpagina 50 hooger van h*>t innen ko- 6 fl. f IJ.- wiens standpunt l in de nota van niet on- >ewei dit lag. De jn over- •‘“'ikend 'aar- Naar Wet Engeleob van DA VLD LYAW CSeaukoiteeerde Vertaling vta Mm. j. Pl WE8SEL INKj-v. KO86UM. (Nadruk verboden.) lotten. nsi 1# onder borg. voor antwoord. diMbank - Tel. 5K7. over de sancties i welke mogelijk z< Met die f confer» het r« eensge. niet heeft tot openb-.iar- retellen te Co.. Den Haag. Irera en Drogiden. :ruggenomen. HO J instemming aange- bü zijn eerste op- net eenig wantrou wt zijn positie op vindt, dat hü zich j werkelükhe.d ech- een tweede byeenknut wor- om de tenuitvoerlegging is in groote trek- aangegeven. Aan fd, of de Vereenigde Sta- over Armenië aanvaar- van den nieuwer Groot-Brittannie post was gekomen. -1 zoll a|j(1 vorze- In Mexico neemt de burgeroorlt tere afmetingen aan. Gomez ic in het petroleumbronnei zijn troepen in zich by genera*, sloten. er rood en on gewoon uit. Eert vreemde man, die hH voorkomen lm<t van oen geneesheer. utond aan len voet van de rustbank Toen me vrouw om en van technisch »tig is het echter jfdstad niet. Het zog wat Urdu mij. Ik flulMerde zij, terwijl Duitsche rtiksminister van een ver- llgemeine teeld naar renten Square. men Is er g»zegd waarvoor het was? „Ja. mevrouwmeneer Rtifue ie onge steld geworden,” -- - ing der door Duitschland te tevens om behandeling len wederopbouw. den, zal •teid uit beerde zakken ll merk W L. edingswaarde. den Medailles OP. bonnementen op renomen door Zijdeweg 72. een boodschap dadelijk zoudt kum imin vacuo) en slapeloos- n kracht en e vermoeid d en moede oofdpijn, ge pijn in de en de lenden, verschijnselen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Fraaao per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, kg onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—fi*regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer Ü.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 eeut per regel. Advartentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. toestand in het In enkele ..go terro- t dooi oen ie gewaar- j UWKCBE RIIRAVI uiwburg”. 74 u. mentenrooretelHng. andia". 8 u. n.m. l.A.P. met mtro- Hugenholtz. ^4 h. n.m. Nat jnlging, iwbiin,'»’’ Dochter l*-4 regale ƒ2.05, elke regel maar ƒ1.54 Mei in Pruisen niet •tdag te verklaren, verwachten, groote De .Vorwarts” laat - -log groo- .‘izz - Generaal ArmuUo i is in het gebied van da Tampico leumbronnen met een gedeelte vaa opstand gekomen en kerft ia! Alvaro Obrego» aaagr vau vau den oudsten firmant, met Kitty^toiid er ivuu-t met een in zijn band. De oogen van Rufiu» waren gegoten, zijn getart zag uit. Eeh vreemde De .elefoon klonk scherp en aanhoudend door hef kalme huis te Craven Court MhrgarH. diu wat rustte in haar kamer, stond luutstij ztaïh op aam >uw, naai' Spa zal onder leidii jschef aan iuppel. gkoole ii4>l verlmrg haar hloö- Zij had e<«i hekel aan hand en verborg dik wij h Iwuw klopte een mof, waarbij zij genoot van het gevoel vaui vrijheid dat dk gal, Haar gplaat was zeer eritet'g en imar oogen verrieden ongeduld, ofschoon hot 'lug^e jwvi.nl den «latend met verlezende -nelhdd aflegde, en zelfe menige auto aoh- ler zich liet Binnen em half uur nadat ■tig op en liep naar liaar bou doir zich afvragenl waarom er mirt da- «iielllk op wu gelet ZU had itaar hand reed- aam het w.h«llekoord, toen de luiw- kiUK-Jit ademilooe binnenkwam. „Mevrouw, er ts of u en W. L. allieerden het ten volle over hetgeen van hen en de mogelijk zouden worden toej,_ t het oog op een zekere ongerustheid, gewekt was, had Millerand aan de v rent ie medegedeeld, dat de regeering, parlement en het volk van Frankrijk gezind van oordeel waren, dat het alleen een misdaad, maar ook een zij opgoroepeti w.<nl liep *ij de (rappen op van hH kaïMoor luabury Square. Mem keek naar luuir uit en do deur*au loorwo kantoorloMml .^toiul wijd op.». Ui waar KufiP* op lekte, ie, hoest, bronchi- leuralgi», jicht, le- zeem en alle huid-, kten, aderspatzwe- zolkomen genezing per brief, door de racten van dokter voor elke ziekte. l 85 met bewijzen BILIE, Gr. Markt keurige omschrij 5163 14 Millerand toegejuicht. Mededeelingen aan de Fransche Kamer. De Verklaring te Berlijn overhandigd. Müller over de conferentie te San Remo. De toestand in ’t Ruhrgebied. De Vorwarts verontwaardigd. Anti-Semitische relletjes te Weenen. De burgeroorlog in Mexico. Spaansche kabinet af getreden. Het vonnis van Caillaux. ONS OVERZICHT. Millerand neemt 't air aan de overwin naar van San Remo te zijn; hy doet alsof üjj met recht mag zeggen Vem, Vidi, Vjci! of de zaken aan de Kiviera juist zijn ver- aooals hij ’t wensehte en voorscel- ue. De bevolking maakt 't hem gemakke- Ijjk «Vn overwinnaarsrol te spelen, zjjn te rugreis naar Barys was een ware zege tocht, te Toulon en te Marseille werd hü geestdriftig toegejuicht en Lloy.i George, waens trein achter die van den Franschen premier aanreed, deelde in de huldebetui gingen. Te Marseille waar de trein stopte, verklaarde Lloyd George: „Wy zijn allen zeer tevreden." ..Millerand heeft gewacht tot hü te Pa rijs het spreekgesteoelte in de Kamer had bestegen, om een officieel* verklaring af te leggen. Het Turksche verdrag ken zooals hy het had Wilson is gevraagd ten het mandaat uen of de grenzen van den nieuwen btaat vaststellen willen. Groot-Brittannie kreeg net mandaat over Mesopatamië en Bales- tina; Frankrijk dat over Syrië, verklaar- ue hjj. De minister-president herinnerde daar na aan het Duitsche verzoek Inzake de troepen in de onzijdige zone. De confe rentie antwoordde door een brief, waarvan is zei spr. de bapalingen als volgt kan samenvatten. Eenerzyds moeten de stre ken van Frankfort en Darmstadt ontruimd Worden zoodra de intergeallieerde com missies vastgesteld hebben, dat de Duit sche strijdkrachten van de onzijdige zone tot het vastgestelde aantal teruggebracht zijn, bepaald in de overeenkomst van 8 Augustus 1919. Anderzijds blijft het aan lal der Duitsche strydkrachten vastgesteld in eenheden, niet in effectieven en brach ten wij Duitschland aldus terug tot den geest en de letter van de overeenkomst. Den lOen Juli moeten de Duitsche strijd krachten de onzijdige zone ontruimd heb ben. By de besprekingen te San ging Millerand voort was het dat het geheele verdrag van Versailles formeel moest worden uitgevoerd, en dat. alvorens zy de Duitschers hoorden, de Ge- eens moesten zijn geëischt werd en dw angm aatr eg ei en ïgepast. ustheid, de conferentii w oordigen. IL. eensteiuming j schijnlijkheid i ■nann Müller, ue nunisi Eche Zaken, dr. Koster Financiën dr. Wirth. Bi. - - de met vast. De minister van Financiën vertrekt niet alleen naar Spa, om deel te kunnen nemen aan de door de Entente in het vooruitzicht Killer, de buiteniandsche zaken, heeft aan tegenwoordige!’ der Deutsche All Zeitung een en ander medegeiit aanleiding van de door de gealucerden op gestelde Verklaring. Hü verwelkomde de voorgestelde mondelinge bespreking te Spr. Duitschland zal daar zijn vrüon, eer- lyKen wil te kennen geven om het vredes verdrag tot aan de gren» van zün presta tievermogen na te leven. Hjj achtte het met wenbchel'yk de gegronde klachten van Duitschland over de schendingen van het vredesverdrag door de tegenpartij thans ter sprake te brengen. Wel zal gesproken moeten worden over de ook in de verkla ring niet genoemde bezetting van Frank fort en de Mainstreek. Daar de troepen in de onzjjdige zone thans niet het op Aug, 1919 vastgestelde aantal overschrij den, heeft de Duitsche vredesde'egatie bü de gezantenconferentie aangevraagd, wan neer de volgens de Duitsche opvatting on jeohtmatige bezetting zal worden opgehe ven. Hoe de besprekingen ook afioopen, Duitschland zal 't toch onder den druk van het vredesverdrag nog jaremang slecht hebben. De Duitsche rógeering taak aan de tegenpartij in voile heid haar inlichtingen en voorst len voet van de rurtbaiik Tom Ki dus binnenkwiam wondde hij zich zrtete op iNin toon van ®fvag .Mijn naiui» Im Ihureton; k heb oen <x»nsuM itielokaal op hel Square; meneer Bufiw kwam nu en <tan bij njlj,’ liet hij -r ter verklaring op volgxm. fk heli »oo ever. geteMoiteerd om wti ziekenauto.” ,.Wtot seaerlt hem? vroeg Margaret md duMelIjke Mem. terwijl j>Jj haar mof neer wierp en naast de niMhaink kaïeMe Ik vreet», dak ar toto niet goed mot zijn keel frr, zCiAn ht| aarzelend. ,.Dfphttterieb»?’’ vroeg zij snel. ..Het kan «IJn. Da ttuuperaluur niet zeer hoog umat hij' to ttitgiqHil. wij moe ten hem onntoldelUlk naar huto brengwi. Tom ik kwam sprak hfj zM \an het xie- kenhuto.” ..Maurice. Itelute, tien he4, MapgaB-t, mij ztoii over lioin lieenlioog het graafschap Cork lier mannen een bunz besloten 18.000. Het geld k-wam nooit terecht i vroeg reden eer aantal motorfietsen, uaar.n en 200 man van het stadje 85) - Maar natuurlijk! Welk ran vraag! Er h nog een goed kop koffie m den pot Pa- P* beeft zijn tweede kopje gehad, toen de tettrant te voorschijnt moctht komen. Ik moei hen*, als ik hem in huis l»eb. wel beetjö v<ffgens n'g-1 laten leven Zij lachte, terwijl zij voor de oogen van Durham in de wanne, gezellige huis- tamer beztg was «u papa in een vredige fl‘eDMning genoot van zijn ochtendblad. •.Vergeeft u mij deze vroege storing, do- zdde Durhaan hartelijk, ,jk zal ,e u epoedig verklaren Wilt u en me- Trouw een p^,. dagen, in Hariey-Street komen? Indien u er in toestemt kan ik 0 vanmiddag te drie uur de auto zenden.’ Mevrouw Lorimer keek verbaasd en te- vniK verheugd. ••Heeft Agnes je gezonden, Roee?” •»<J, neen, zij fe nog niet op, en weet °ok niet dat ik hier ben. Ik zal de dnik- ■te week van het geheele j&ar van mij hebben, en zij moet niet zooveel alleen ge iten worden. Indfen u komt, mevrouw Ijorimer, zal ik bet als een oprechte vrien delijkheid van u voor Agnee en mij be- aan de te haai inï verstrekken. By de onderhandehngen te Spa zei Koster verder waarbij de kwestie over het plebisciet in Sleeswyk Holstein behan- ueld werd, gingen wy van de onderstelling uit, dat wy als gelijkgerechtigde partjj te genover de Denen zouden komen te staan, en dat beide partyen de noodzaketü’khe.d zouden inzien van economische solidariteit ten einde onze wederopbouw weder krach tig ter hand te kunnen nemen. Wat onze verhouding tegenover onze vroegere te genstanders aangaat, hebben wy bü her haling de plechtige verzekering gegeven, dat wjj naar gelang onzer krachten het vredesverdrag zoo stipt mogelük zullen nakomen. Wü moeten ons echter hoeden voor overdreven optimisme en vooral het gevaar niet onderschatten, dat de chauvi nistische propaganda in Frankrijk voor het Duitsche volk en voor de wereld in het algemeen oplevert. Maar dit wil ik wel zeggen, besloot de minister, binnenland sche troebelen, hetzij deze van reactionaire zjjde, hetzy dat deze door links-radicalen veroorzaakt worden, houden niet alleen het economisch herstel noodeloos tegen, maar geven den buitenlandschen imperialisten weder kostbaar a<gitatie-niateriaa! in han den. ii-wd het tante Lorimer In een japon eo een beval. :ig te breien uaaet/lc De Spaansche nuiuster-proonlent heeft aan den koning uiteengezet, dat het mi materie zjjn taal als geëindigd beschouwde en daarom aftrad. De koning aanvaardde het ontslag. Het vonnis van Caillaux heeft in Frank rijk de Bond van de Rechten vau den Mensch m beweging gebracht. Hy zegt Ln een oproep, dat het hooggerechtshof dooi ue conclusies van den procureur-genemaj te verwerpen, voor het geheele land plecè- pg heeft verklaard, dat Caillaux geen ver laad heeft gepleegd, «lat Caillalix geen be trekkingen met het buitenland heoft on derhouden, dat Caillaux gpen pog.ng heeft ondernemen om de veiligheid van den staat m gevaar te brengen, dat dus zün proces niet'anders is dan een meenlngsproces. En aangezien een rechterlüke revisie van het Vonnis uitgestoten is. verzoekt het bestuur ajle reprt>liitein«n, alle democra ten, alle eerlijke lieden van alle partijen, om in hun geest het uitgesproken vonnis te herzien. Zij gmg onnudikill.lk bii»n«M* «m irtut bet particuliere kantoor, «■cn rurtlmuk le^. Er v>aa een sterke lucht ixignao. Max HanmswHteüi, «te zooh en nu verlooH I leech anti-semitisme wint voertdureir.l mear veld. Zelfs moest de univvrsiteit in ver band met botsingen tu&schen Duitsch-na- tionale en Joodsche studenten Reutelen worden. De politie heeft overal in de stad strenge maatregelen genomen om oen her haling van do antisemitische excesaon te verhinderen. .,E«n rijtuigje met het berte paard, «tat je vinden kunt, Burnaby.'- zeide zij uitend kn| m Z. had «ten gaiiHchon bootdpijn* ge ha-1 ffli zich nv»rn I gedrukt gevoeil l’oen haai man s morgenis w.iw uiugogaan, mul !i j over keelpijn geklaagd en beiooto vroeg Ie ziiltui t •u.ukoiueii, liet wax nu pzeuicH twee uur. Zil ha«l hou* op het hiurh u.ir opgeheld, om !e vragen of zij op hem zou wm liUu. maar hij Kul geautwporl, <tat er •■••u zeer omvangrijke en <lat hij er niet mede' gjeree«l »<mt drie uur. Hij had luuur kor« keró. dal hij zich licuv vo»4«le dan in den morgen <-n dat zij zich niet lu-zorad ie- In efde te maken. Het rijtuig kwam en binnen tien iiunu- tcii reiil zij snol langH Oxford Streel naar de City Het was .m*u kouda dag in Maart met •en *icl»Tpei* wi'ul en «nkele sueeu,wvlok ken De l>l<H*iiM-ik\vrkoopnre bij Oxford-' ir cu.H huivenlen op hun Hfoe.tte# en keken treurig naar tepr volle tfruidau. IJh arme bloemen. <He spraken vau» <te lente die zoo draalde te komen, aaltenen haar Ko.pj>-N ty laten hangen in den Msherpen wind. Margaret was warm g» hu)«l in eea bont mantel. een te Itandon lioeruvi, handen in gestelde besprekingen over de vastetellii var. het bedrag der door Duits?hte.. betalen schadeloosstelling, doch teve>’ deel te kunnen nemen aan «ie van het vraagstUK van der. len einde dit vraagstuk te regelen zich ook een commissie, samengeste.. ambtenaren van het JRinietent van We deropbouw, naar Spa begeven. Deze com missie zal onder leidinR staan van den af aeeiingschef aan genoêhul ministerie, den lieer Ri dwaasheid zou zyn, aan een nieuwe inly- ving van Duitsch grondgebied te denken. Spr. verheugde zich over de verk.anng. welke de conferentie eenstemm.g had goed gekeurd. Hy las deze voor, daarbij den nu- uniK leggend op de voornaamste passages, welke de Kamer toejuichte. Met deze betooging besloot Militrantl treden wy in het positieve tijdperk van de uitvoering van het verdrag. De verkla ring toont, «fat de verstandhoudmg tus- schen alle Geallieerden sterker, inniger en bedryviger is, dan ooit tevoren. Ik ben overtuigd, «lat de conferentie geen ijdel werk verrichtte. De rede werd met i hoord en Millerand, die treden in de Kamer met wen werd begroet, heeft nieuw bevestigd. Men v flink heeft verweerd. In ter was de zege, die hij te San Remo be haalde, zeer gering en eigenlijk is er al leen sprake van een uitwisseling der wen- schen. By de bespreking van den inhoud der Verklaring aan Duitschland. hebben we er al op gew'ezen dat zp een Fransch en een Britsch gedeelte bevatte en dal de kern van de zaak, de hoofdinhoud beant woordde aan Lloyd George's inzichten. Welbeschouwd is Nittd degene der utaats- hoofden, aan wiens verlangen net meest js tegemoet gekomen en het zuiverst is neergelegd uen Oppersten Raad. Dit is op i aardige wyze gedemonstreerd. ho« waarschynlük niet in de bedoeling 1 Verklaring is n.l. gisteren te Beryi handigd, waar blijkt dat ze onderteek was door den Italiaanschen premier. W; schynlyk zette hy zyn handteekening in zyn kwaliteit van gastheer, niettemin is deze coïncidentie zeer opmerkelyk. Reeds voor bet ontvangen der uitnoou.g.ng om afgevaardigden naar Spa te zenden heeft de Duitsche regeering zich met deze aangelegenheid bezig gehouden. In ae gisteren gehouden zitting is ir. de eer ste plaats het vraagstuk behandeld, welke leden der Duitsche regeering het land op ntie zullen moeten vertegen- Hieromtrent is men tot over gekomen. Naar al'e waar- gaan de rükskansel.er Her- de minister van Buitenland- ie Zaken, dr. Koster en de minister van ’inane.ën dr. Wirth. Of de minister van hnnenlandsche Zaken dr. Koch ook aan conferentie zal deelnemen, staat nog uaair beiuxten oiu ato gew ooulij k aJleen haar tlu-e i<> driite-n; maar »oeO zij oene- «teu kwaan, waw haar Verbazaug groot, toen Kij den «aten vorliclil zag m en oom Lo rimer, die zijn voeten warmde, geroosterde brooil en zacht hlaujwe merinos Jg kanten mutsje, liezlg (Iv'eiafel. „.Maai l*oe komt «lal! te h«H een wpnxik- je, tante Luie? riep zij uit met een lich te hajM-rini^ in haar >tem ,H<h* iaxit u hier gekomen?'* „Ross lieeft ons gehaald, licvetongv en wij Wijven tot totdat allee goed en wel acht»».- der» rug is. fluisterde tante Lori mer, terwijl zij Agues tegen haar moeder lijke iiorn drukte ZIJ was noch verlwasd, noch zenuwlujfrtigi, toen Agrn** in tranen iviithastte. J K^TENLANDaSCH NIEUWS. FRANERIJK. Papieren pasmunt. De Kamer van koophan«tel te Parijs te begonnen met het doen drukken van kleine biljetten van >0 centimes en l franc. Doze rullen m de eerste helft van Mei .u i mloop worden gebracht. ENGELAND. Het middel tegen duurte. Op een byeenaomst vun beambten der North-Eastern Railway te Gateoneod ge nouden, is besloten als protest vegen ue duurte, welke wordt geweten aan het ge wetenloos bedryf der woeKeraai-, eên «lag per wees niet te verken tot de prijzen ge- i.uald zyn. Er zui nog «len gehouden c._ van dit plan te bespraken. Eigen rechter. in Noveembor van het vorige jaar werd n Millstreet in c - - - land) doo zes van 18.000. E. Zondagochtend automobielen en waarop ongeveer binnen. Het is opmerkelijk, dat iedere oilicmele of officieuse verklaring van Duitsche re- geeringsmannen, welk onderwerp ze cck| betreft, ateetto aan ’t slot een waaiscbu-. wing tegen troebelen bevat. De on.m»ten-, makers hebben die nog nooit tei haitu ge nomen en zullen zich ook nooit Iets gele den laten liggen aan v»aars«3huwi<igen m t belang van 't land de rust te bewaren. De toestand in 't Ruhrgebied zegt het Hol- larulsci; Nieuwsbureau, is onverandeid. d. w. z. in 't geheim wordt gestookt en ge kuipt legen hot Berlynsclre bewind. De parlementaire commiss.e heeft dan ook vustgesteld, dat ue t Ruhrgebied onbevredigend is. plaatsen bestaat nog een krachtig» r.stische dictatuur. Do orde moet d kracht.ge staatsveiligheidspolue f borgd worden. Tot den 20sten A-pril zyn de volgende i wapens ingeleverd: 29.300 geweren, 5831 karabijnen, 453 pistolen. 895 sabels, 14 □tukken geschut, 159 zwaïe machinegewe ren, 115 lichte machinegeweren, 20 nitf»»- werpers, 1700 geschutaprojectiel«M». een kwart nül'lioen infanteriepatrunen en on- geveer 10.000 handgranaten. Dit wordt ge- j heel onvoldoende gevonden. De revolutie- poging die gisteren te Halle werd ver wacht, is uitgebleven. Het besluit den len tot een Nationalen feest heeft, zooals was te ontstemming gewekt, zich bitter uit Het thans genomen besluit, zegt het blad, is een duidelük teeken. dat onder de burgerlijke partyen alle geestelijke invloed i van de revolutiedagen verdwenen is om plaat» te maken voor achteruitgang en eng klassen-egoisme, die nu evouais voor de revolutie het kenmerk zyn van de bur gerlijke democraten. Des te meer reden hebben de arbeiders om den eersten Mei feestelük te herdenken. Wanneer op den len Mei alle raderen stilstaan, zullen de I heeren misschien tot de overtuiging ko men, dat ze een groote domheid begaan hebben toen ze weigerden een feestdag te erkennen, die in breede kringen van het volk gewenscht wordt. Het besluit van de burgerlyke partyen tegen de 1 Meiviering toont aan, welke twee kampen by de a.s. ryksdagverklezingen scherp tegenover el kaar zullen staan. Het Meifeest wuidt nu pas goe<l de leuze bü den verkiez.ngsstrjjd, dien wü voeren met dit doel: de heerschap PÜ van de aibeulende klasse op grond van het recht der meerderheid tegenover het burgerlyke blok. Het kan Zaterdag in Duitschland du» woelig toegaan. Reeds nu zyn stakingen aan de orde van den dag. al vermelden we ze niet m«ter alle afzonderlijk. Het zou op den duur al te geeatdoodenu.i lectuur worden. Het laat zich nu aanzien, dat op 1 Mei in Duitschland meer kal worden ge staakt dan gewerkt, intusschen: ’t kan meevallen. schouwen. Een gllimlach kwam oin de mondhoeken van Mevrouw Lorimer en al de bittenheM van «ten dag, waarop zij bet siof van Har- ley-Stroet van haar voeten had geschud, was voor altijd weggevaagd. Natuuriijk zullen wij komen? natuurlijk zullen wij, en met vtvel genoegen. Geluk kig heb ik Mary Johnstone, die hier voor alhfS zal zorgen. E»» jij, papa, zult een paar ml j len dichter bij je gezegend museum zijn, dat je bufitengewoon veel pk i'zlei’ moet doen." „Dank u hartelijk,zeide Durham op recht, .ik zal u.w vriendi-UJkhvW n’rt lichi vergeten- „Maar. Ross, dat is niets, wij komen graag Zoo moet, in families gaan,” voeg de zij er aan toe, nwt haar hoofd wat op zij, evenala een vogeltje. „Zij moeten el. kaar helpen, a. komt er nu en dan een klein misverstand voor. Durham lachte, terwij.l hij zijn koffie op dronk. en voel«|f zich aanmerkelijk ver licht. Hij had er geen denkbeeld van hoe werkelijk gelukkig hij mevrouw Ix>rfcner had gemaakt: evenniln hoe haar hart gloe'- de van warme gevoelens voor hem en de zijnen. De gedachte, lijdelijk in de woning In Harley-Stnx’t te vertoeven om voor haar niotii te zorgen, en teven» een stom In het bwtteren der huishouding te hebben als de huisvrouw zou moeten liggen, sprak tot al haar huisvrouwelfj ke gevoelens. Zij was er grooteltjks door vol laan. Agnes sttoud dien, dag laat op; zij was er volkomen onbekend in»*, dat «r Iets on- gewoon» gebeurde. Zij haastte sdch adet In Weenen is een staking personeel geëindigd. Rustig .n de Oostenrükeche hoof..-.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1