Dc troop splitste zich in zetwen en eLk oer groepen nam een der zes mannen ge vangen, die hij den bankdiefstal betrokken waren. De mannen zUn naar onbekende plaat sen gebracht en de republikeinen hebben verklaard, dat ze niet zullen losgelaten worden alvorena het de bank ontken geld terecht is. t Is in Ierland dua vechten te- ter* zUn Justitie ®n tovens ei*en «"«h- binnenland. Nederlanders terug uit Rusland. '«-Gravenhage is bericht ontvangen, aat de „Llngestroom" te Rcval is aangeko men en van daar zou doorvaren naar Hun- gerbrug by Narwa om de Nederlanders in te nemen die in Rusland gevangen werden gehouden. Verplichte winkelsluiting te Hengelo. D* van Hengelo heeft besloten tot verplichte winkelsluiting, behalve voor ban ketbakkers-, sigaren-, fruit- en comeatibles- wmkeis; welke op Zon- en feestdagen al leen s middags van 12 tot 2 en 's avonds na 9 uur gesloten moeten zyn. Brandstoffencommbsie in Z.-HolIand. Onder v oorzlticrschap van uur 1'. E. Bfciéi iüt Jouden v («gaderde gksu'rwi ie Rotterdam de Ver. van Brandstoftencocn- uussie» in Zuid-Holland. Het jaar» omlag van don seorotaria, deu 6<*r M. b*, tugt o, a. dat de ver- bouiing tot de kij ksuüolendlaCriibutio zeer veel verbeterd to. De Brandstofleocotiuios. worden bij hot trefien van meer in grijpende maatregelen geraadpleegd. 'ie- geuos ar conaumenion werd meer één lijn Hetrokkeu, zoodat klachten, dat ln het geu© I lUwnic* ander»# word gedistribueerd dun in het aangrenzende, veel minder wtwden ge hoord. De secr*wrw blijft het beiféureu, dat dp groot© gemeenten zich a.ac aan- I sluiten. De Vereomging tolt 31 leden en 4 I bulU'ingpwoiie ledon. i oegcireden zij a als I zoodanig laatstelijk Helder en Oudendijk. De nieuwe «KeirlbuttcfegeAing I9k0,21 draag)!, volgons 7»êt verslag, -ie kenmerkten van de medewerking der ZuiJ-Ho^aiulsoiio Vereeoigftig. Die medewerking is zichtbaar w de liopalidgen omtrent d© zomerranteoe- nen, de rantsoenen voor groot© gezinnen, do rantsoenen voor schipper» en woonwa- ««M, in de bepaling omtrent den geldig heidsduur der b>na en in de» vertxaisbepa- Uiig om gedurende deu zomer reeete ipeer den 5 eoii&dou op he* minimum-rantsoen af te liwereo. Tot beafcuirsledeii weiden herkozen de hoeren K. U. Jongonburger, Gouda, D. A. öaeep, Bo«woop, en Chr. v. d. Marei, (Jo- rincneaa. Ho» kaeeskio beJroeg Aprsl 15350.36k. De inkomsten beliepen f9013 49. Ir. bespr^ing kwam vervolgend die dia tri bui .«regeling voor hei jaar 1920/21. In het bijzonder werd behandeld de vraag welke nmrlmumprijH zal moeto* worden bepaald in verband met de pjefo© van den j kleinhandel. De voorzitter wees er daar- bij op, dat de handel aanspraak maakt op iioogtere- oij fers voor verschillend© pos- tou der kostenoerekening. Daarbij lieroepi Hij zéeh op het stijgen der loonen en van de prijzen van het materiaal. Dl© ver hoogde loonen zijn vooral in ratontogi te brengen voor het tlmisbeaorgen der brand- etofien ©n de loaohig, terwijl ln veroand met den vorhojgUrsi levensei ïnTaardl ook I op ie winstmarge b«»dra(g dient te wor- I den gezet. Het komt den lieer Bnttt voor I dat indien het R. K. D. niet aan deee' ei&ohen tegemoet komt, dit het sinokkelen W knoeien in de hand zal worden. Uit de thans volgende roe iedooüngeii na- I men» versohllletule b.c. zoowel u't steden I als platblandsgemeenten gedaan, blijkt, dat I men ovoraj voorstel leu aan de K. K. D. j heeft ingezonden, booogetid© liezorgloon, in- I ndng»koeU»n en w1nstinar|?et lielangrijk te I verlioogen. - IkKiegjrftvcn heeft gK*a goedkeuring ver worven op haar mat'go voorstel om te be rekenen f 20 lossiogBkosten, f 20 liezorg- loon en f 50 wi tkstuiar^o. De oonim ssie heeft de R. K. D. geantwoord, dat, Indien d«ze het beter wist dan zij, de R. K 1>. ge**u voorstellen moest vragen, maar vo»r- sehrlften moest geven. De commnssie zou dia laatste afwachten. Eenige dagen later deeld© de R. K. D. teïefoiuwh' mede, dat zij ren winstmarge van f 50 toch niet kon toestaan. Qoed, zet de b. s. o., raoui* u dan voor bezorgen maag f 30 en de winst marge op 140. Hcd totaul van de door ons voorgesteld© cijfer», moe* gehandhaafd wor den H. H. K. Dl kon liet toch niet toe. «tian. Dat moet is weten, heaft de oonv m'flBie geantwoord, maar .als de R. K. D. het ons anders voor schrtj ftt, dan wij neb ben voorgestel li, dan legt de b. s. o. haar taak neer. Eanlg© dagen later zond de It K. D. een- form ulier, wwarop do winst- marge op f 40 gest jld moest worden. l>e commissi© stuurde het terug met de me dedeel Ing, dat, zij ©f niet me© accoord ging, (tot alj hruir voorstel handhaafde Ifclft b.v. bereicf<n8e vroeger 30 c., 20 en 40 a per eenheid, en heeft Ihan» gevraagd 50 c2(5 0. en 40 to mogen bwehenen. De B. K. IX heeft op dit voor stel nftoljzmd beschikt. Helder Wt ge- tracht de onkosicn van van 90 op92W o te brmsjen, wet eveneens is afgewezen. Maamiuis beeft zijn voorgesteld bozoTgfoon van 26 o. niet go»» Igekeurd gekregen, en dr5nfï ct" tami op aan, dat het R. D. i sr zreh van otkhoude de b. c. er toe te dringen, daC 3e reserve®, die de b. e aleb hebban gemaakt erv «Me ze nnodig hebben in verband met de voorultbetaltiiiTan, dit jaay nog op te maken. Oud-Bcycrlandl dat' rich op dezen door het R. K. J). gewUden w*g reed® begwen h<teft, sluft Heli ter vcaawhuwing voor andere b. e, bij Aeop- merkliig van Maaewlute «an. I Nadat de vejvohitiend© b. o. nog hun niet goedgekeurd© vooretoHen hadden ken- batar g,«naakt, «teelde Haarlem mede, dat I d«ar bedragen \oor loss.ng van 132.50, bezorgen f 3<i.60 per 10 ton zijn goed^ I k*,:r^* <tete|lpr,jzen van antihraaiot wor- d« u daarcloor 18.90 afgelwa.d en f4.16 timlsbezorgil. Do Toorzi.tor achtte het ln Het algemeen nk-t juist, spoedig met heenga,m te dreigen, omdat de b. s. c en de R. K. D. «©acht moeten worden te liandelen in het algemeen »>olang. Als d© R. K. i>. naar de meenlng van een b. s. o. niet jutet op- I treedt, dan duet zij dit toch met de be- 'hx'iiiK^ Itet algeniwu In-lang te* beeorde- ren, de prijzen \oor den consument g©. schikt t© maken Wij moeten dan ook u-achten tot een vergeJjk te kamen, en als luier Wijkt dat de R. K. D. de lijn t« strak aanhaat, dan was apr. overtuigl, da< zij tot tegemoetkoming l>oreid zal wor den gevonien. Ton slotte ïormuloopJe h« bootunr h« ,olgonde roorsteU, Naar aanteidtte d»r go- houden besprokinyon komt bot do Ver. van h o. In Zubl-Holland wensdielljk voor, d u met het oog op de hoogere exploUatic- r«wwing en den hoogertm levcnstaiulaar 1 h'-t R K. D. ten opziobte \-an «te lx«pa. 'l? Jïn d° wlMÜimrge, het In-zorgloon fi 1 *®Uig)Kigeld ©en ruimer standpunt la- noemt. Dit voorstel werd aangenomen- l'it do viudere» discusede venneld«»n we ncf, «bit een motie van af-ieuring wenl te- gedtonl, betre/leoi© het optrH«u van de R K. D. tegenover de b. b., welke na ecnltm besprekingen werd Ingetrokken. D© opmerking w«vd order gemiakt, dat het «een gezond begins»d t», dat do cokes der gasfabrieken niet in de ailgemeiene distri butie wordt opge,nomen, dooh in de plaats waar ze geproduceerd wordt, mo,* word/»n erhandeld Men voerde naar aanJeiüing I Idervan afin, dat coke» voor lie! zo*ner- rantooon kon woa-dea tevtohlk-iaar gi-stei 1 en ook via het R. R. D. aan andere «Uh- Irirton kan won Ion geJe\-enj I>e heer Nlnaber uit Bodegraven deelde nog mede, dat in de b. s. c aldaak de w eneohelijkheid I» besproken om het pu ll iek er op te wijzen, dat het dezen zo mer zeer spaarzaam moet zijn met de brand- «tofTen, in verband met de kotenpowitie van ons lam/1. Naar spr. had vernomen, zou onze kojenposi-'w van dien aard zijn, dat dn voorraad ©euig© millloenen tonnen in- d«* zou beiragen dam een jaar g»leden en het zou niet z«*k«h- zijn, dat de elf eenhe den alle gedistribueevd zullen worlemEen zoo zachte wïnter als de liatst© zullen wij bovendien n'et meer krijgen. Hij vroeg, o! h»t mot oog op ©en en ander ndel gewonscht is, het pub1i«d« b.v door middel van e«\n ad\'©rtentle, iedere maand «fairop te wijzen. Het bestuur zal dezen wenk aam de r. k. d. oveitorbmgen TWEEDE KAMER. Zitting van VVoensdig 28 April Voorzitter Mr. D. F o c k. Wetboek van Strafvordering (Vervolg) Dc heer Beunier (o-r.) bestreed het urnen dement van den heer Dresselhuijs. De hectr v. So ha ik (r-k.) i» voor het ttinondemcnt Dresselhuljs." Na een kort debat weni het auu-ndement Dressedhuijs met 43 tegen 29 stommem ver w orpen. Art. 400 wordt i. h. st. aangenon*m. Aan de orde te vervolgens 'l'iel V 1 I (i eehterlijk© bevelen |A handhaving der openbare ór«le) De lieer Kleerekoper (».d.a.p moakte bezwaar tegen uitbreiding ten aan zien vam handelingen welke de openbare orde emsiig aanrandem. Spr. zag in deze regeling een open deux voor de allergroot ste wilekeur. D» Ml i u 1 a e r, de heer Heemskerk nam aan, dat de heer Klettrekoper looh ook voor handhaving der opa-nbare orde is. Aan het voorsti-1 zelf is spr. zoo onschuldig als een pi» gebiren kind. De bepaling»»© zijn volstrekt ntoi van staatkundigen aard Hierna volgilen repfiekon. Art 509 werd met 48 togen 12 stemmen aangenomen. Het artikel wenl z.h.st. aanssenoinen, ate- ook d»« volgende. De ebutetommip? hce/t Dinsdag 11 M©i plants. Aan de onto was hierna de nrikelege- wljze bdnimleling van het O n t w r p Lager Onderwijswet Bij titef I (algiemcene b^palinpm) wer den algemeen© bosolmuwlngen gev\>«-rd over omvang ©n ludee^'ng van het onderwijs en vtVmeenlpfrimg of Termindering van vakken De heer Staalman (middenst. p.) b«»- -tprak het belang van de lichamelijke op- voeding op de lagere school. 7.1 bevre- diigt het ontwerp Jn dit opzicht niet. Do heer Gerhard t (s.d.a.p.) betoogt uitvoerig, dal het onderwijs steed®spcejbU der politiek is gewec-x, waarvan b»t kind dupe werd. Spr zou een geheel ander© regelrig w'l- len voor de inrHtfing en indeeCng v in het omdcrwij». Eerst op h°t negende jaar moest bgonnem worden met lezen, rekenen «n schrijven. Dat men er reeds op het fx- jaar mede begint, heeft het zoo afkeurens waardig*» hutewcriv tengevolge. Men hoeft alten (nadruk gelegd op de z.g. parate kennte. Het Mnd moet eerst leeren lezen wan neer bet geesteHik rijper is g»»worten, dan op 6-tarli>n leeftijd hrt geval I®. Er moet belangstelling voor do leere'of be*tT»n AJ dl© verpachte vakken en leovoortoo zijn uit «ten boo zo. Bclangstolfing i» de eigen lijke grond voor elk vruchtbaar onder- wije D» ouderwijzer moeix vrijer zijn in te-t leeren der vakkon en niet zijtn aange wezen op hel bij brengen van wn bopaal- do kennis. «pr lx»toogd<» nader, do* de school de voorbereiding voor 1x4 leven moet zij n. Maar wat «ésolit «lam het leven? Spreker niet ude; <kn arbeid en «ten geinc»-n®ohapH- zin De (pnn3»!og van «ie school moet dus door deze belden g©vo<mid wonlen. Do wet nw«4 dan ook zoo zijn, dat dit bereiitkan w>nd«'n. E^i dat is liet geval nog niet. De Wet qioot ruiii.t© laten voor do vrije ont- wikkelbg van he* onderwijs in het belang vin de maatschappij Pe beer S n o e o k Henkeman® (c.- h.) betoogd©, sprekende over het ulo. en iiMi.l.o. onderwijs dat het niel waar 1 «lat d© boten» klassen alleen de n».u.l.o. be&x» I ken Hij toonde het togendeo. n*x voorbeel- den aan. r>« h<»(,9• Rutgers (a.r.) besprak ver- soliith-nde voorwaarden welke in Titel M «au het onderwijs gesteld worden en wijst erop, dat daarbij VersehSltonde zijn, wel kor naleving niet voldoende gewaarborgd I i-» j De heer Ko te ia ar (v.d.) bestreed het b-toog van den heer Gerhard. Op diens r©do zanden concrete voorstellen moeten volgen, anders heeft deze sledlite aoidomi- s«»he waeird,'. De lieer Otfco (u.I.) maakte verecÉi'.l- lend© opme-kingen n iar aan'eUing van de I rede van «km lieer Givrliard. Hij gaf toe, d (I de kinderen van G tol 8 jaar anders' I ,s»lnn«k>ld moeten wor ten g*-zorgd nxx»t worden voor een meer gelrddelijke aa-npas- I sfng. Ook do Onderwijsraad1 had hierop a ingedrongen. j Dp Mi-ifister van Onderwij». de lieer De I Visse-r, ving hierna zijn/ rede aan. De vergadering werd verdaagd tot T>o*i- rlerdngmï ldag *1 unr. SCUniPTAAKTBCTlClfTEW. Vertrek naar Oost-lndië. Het voornemen bestaat gedurende de vol gende maand drie passagiersschepen der Stoomvaart-My. Nederland, van Amster dam naar Java te laten vertrekken, n.l. de Grotius op 1 Mei, Jan Pz. Coen 15 Mei en Rembrandt 29 Mei. De scheepvaart te Amsterdam. Aangekomen zyn de Engelsche blauwpy- per Laomedon met gemengde lading, van Japan, de Nederlandsche s.s. Leersum mft een lading tarwe van Bahia Blanca en Ino, met wijn en stukgoederen van Bordeaux, alsmede het Engelsche s.s. Oder, ledig- scheeps van Leith. Vertrokken zijn het Nederl. passagiers schip Frisia naar Zuid-Amerika en Duit- sche s.s. Astarte naar Bremen. GBMBNGDK BBHICHTEN. Na de havenstaking. Zomier incidenten is gistermorgen het werk in de RoUerdamsche haven hervat. Verschillende ondernemingen hebben een deel van hun vaste arbeiders ontslagen Zoo moetén vooral bazen als slachtoffers van de staking zyn gevallen. Uit heel wat ladingen kwamen bedorven goederen te voorschijn. Van het terrein der Batavieriyn b.v. zagen we sleeperswagens I ham en spek naar het abattoir rijden. Het verkeer der vrachtauto's en sleepers wagens gaat weer zyn ouden gang. De R. E. T. M. zal dat met het telkens gedwon gen stoppen en weer aanzetten der motor wagens het eerste aan het stroomverbruik merken. I „Noordam" zal het eerste; schip der Hol land Amerika lijn zyn dat vertrekt. Van de Rott. Lloyd vaart de „Wilnis op" 8 Mei uit. Het MeDDelsche hond ie De kleine gele viervoeter, d e de vorige week heel Meppel in beroering bracht, deed Zondag opniuw „van zich «preken". In de „Mappeler Courant" toch. leien wu, dat het dier zich dien dag wederom ongein uilkorfid op straat vertoonde en veer vond een mareohaussée het noodig ae hond per rijwiel te achtervolgen. Was het toeval of boos opzet, dat de viervoeter ook ditmaal de wijk nam naar het welland, waarop de marochausséee de vorige keer hunne revolverschoten richtten met het noodlottig gevolg dat ici^nd uit het publiek werd gewond. Ondanks die harde les meende de mare- chau&sée thans ook weer van zón vuurwa pen gebruik te moeten maken. De schoten troffen, gelukkig voor de omstanders, d.t- maal geen doel, zelfs he thondje wist aan het moordend leod te ontsnappen. De voorzitter der dierenbescherming noodigt degenen, die het zwervende dier kunnen opvangen uit, het te zónen huize te doen bezorgen, daar zich reeds ploeg- ouders hebben aangemeld. Voor de veiligheid der Meppeische bur- geru is het te hopen dat aan de „onge bonden" leefwijze van het beest spoedig een einde wordt gemaakt. Een ongeval van de Lemmerboot. IX, stxunboot „Bungeinaeeier san Made" van do Holland Frieslind-Ujn, Dinsdags avond van Amsterdam naar Lemmer ver trokken, heofi lialvatwege Urk en Lemmer, tengevolge van ruw weer, :en deleot aan de machine gekregen, waardoor ztj moest an-eren. Do pasfugnr» zijn door een ge praaide botter te Lemmer aangebracht. La- ter ta do boot door de sleepboot „Hector", van kapt. Bakker te Lemmer binnen ge- bracht I Valsche munters. De aanhouding iler v&lsohe munters te Brussel, «ii> valsoho Ha'la/nd»c4x» bamktyj- jetten van 40 gullen haddon vervaardigd, I heeft geleld tot de aanhouding! van e©n liente vaJsch© muntoro a.daar, die ve*r- sc,lio!dona duizenden ban' biljolton van 20 fra'xv hadden vervaardigd. Ontrouwe dienstmeisje®. To Snook heeft do politie twee dlenst- metej©» aangehouden dlo er haar w«rk van maacteu haar gar»l«»rob©8 en uilz«»iton uit oortaden harer moewiori-wwen aan t« mi Lien. Toen oen der meisje» zou wrtri'lv- ken. lekt© ©<m en ander uit. Lüken van Spurtaciaten ln den Ryn. l i» Druten wirdt' ain de „Tel." gemeld dat in «l©n Rijn op 'Hollandsch gabi«xl fn den luat.iten tijd lijken van Spartaois*en zijn ujigohaaid Op «te aigwineen© te^jraif- plaatss te Herwen en A«*dt zijn er o. a. dirie b«»gravon, waarvan dr nog een schor pe patron«»n in zijn broekzakken had. F1NANC1EELE BERICHTEN. WISSELKOERSEN. i Of/iLieele noteering te Amsterdam. 29 April 1920. 28 April. 29 April. Londen m.&U lu.tiaMi Herlyn 4.0714 4^^ Uarys 16.25 16.(6 I brussel 17.20—1/.50 17.60—18.— Zwitserland - 48.45 48.76 Weenen 1.3^ 1.40 Kopenhagen 46.V5 47.25 Mocwioim 57.85 58.75 Lhnstiania 53.— 53.76 Van den Bergh's Fabrieken. De jaailyksche algemeone vergadering van aanuuemuuüers 111 Ue X»«. V. van Ueu nei gli s rahnexeu Heelt ae balans en ue 1 winst- en veniesiekenuig goeugekeurd en net dividend vastgesteld ais voigl: op de ge wone aandeelen a lo pet., op de gewone aanueeien b 20 pet. Voorts op de pet. cuinuitatiel pi ere rente winstdeeiende aan- ueeien A een uitkeering op een Oasis van 1 pet. en op de idem b pet. per jaar. Over I net laatste nailer woioit op de beide laat ste categorieën uitgekeerd 4 pet., op «ie aan- ueeien a en 0 pet. op de aandeeien b. Aan I net reservelonds wordt iuu.uuo toege- oegd, terwyi 160.000 op nieuwe rekeuiug Wordt overgebracht. j Kon. Stearine Kaarsen! abriek Gouda 1919. In de gisteren aih.er gehouden Jaarlyk- sche Algeineene Vergader.ng van aandcei- houders der ivoninkmive Steaiie ivaa.sen- I labriex Gourla, is door de Direct.e versiug I uilgeoracnt over het argeioopen boekjaar I 1919. ln dat verslag wordt medegedeeld dat I de verschillende bedryven reeds in den aanvang van 1919 weer in werking kon den -worden gesteld, dat er geregeni ver- I beter.ng kwam m den aanvoer van grond en huipstoften; dat ook de u.tvoer der pro- «zucten zich heeft hersteld, zoodat aan het c.nde van 1919 weer vry noi-maal kon wor- I den gewerkt. De sedert 31 Maait 1919 ingevoerde 45- I uiige werkweek bracht een herziening der .oonen mede; bovendien had nog een aan merkelijke loonsverhooging piaati zoodat de productiekosten van het bedr'yf aan- I zienlyk zyn toegenomen. De samenwerking met de N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken, alsmede met de N.V. Maatschappy tot Exploitatie van Zeepfabrieken te Utrecht, heelt, zoo als verwacht werd, gunstige resultaten I opgeleverd. Het verslag herinnert aan het besluit oer buitengewone aigemeene vergader.ng I van 15 Dec. 1919 tot vergroot.ng van het I vTw.' t0t f 48.050.000, bestaande uit: 50.000 pr.onte.tsaandeelen; 16.000.000 gew-one aandeelen en f 32.00u.000 cum. pref. aandeelen, waarvan aan het einde van het jaar waren geplaatst: f 50.000 prioriteitsaandeelen; 6.400.000 gewone aandeelen; 1.600.000 cum. pref. w.n^td aandeelen A; «ui 1.600.000 id. id. B. De prioriteitsaandeeien werden n het ■even geroepen om het Nederlaudsch ka rakter «Ier vennootschap onder alle om standigheden te handhaven en te waarbor gen; deze prioriteitsaandeelen zyn in han den van ean groep die de zekerheid ver- I schaft, dat dit doel is bereikt. 1 In de hier genoemde kapitaalsu.tbrei- ding werd door'de N.V. Anton Jurgens' Fabrieken deelgenomen voor 1.600.000 gewone aandeelen; het aandee- lenbez.t der Kon. Stear ne in de N.V. An ton Jurgens' Vereenigde Fabr.eken werd I dienovereenkomstig, naar het verslag meldt, belangrijk vergroot, ook de deelne ming der Kon. Stearine in de Maatschap pij tot Exploitatie van Ze^pfabr.eken is in het afgeloopen jaar aapZienlyk toegeno men. Van het thans geplaatst kapitaal wer den nog in het afgeloopen jaar f 1.600.000 gewone aandeelen; 1.600.000 eum. pref. wmstd. aandeelen A; alsmede f 1.600.000 I idi^id. B. door een consortium overgeno men. De storting op deze aandeeien vond plaats op 30 December 1919, zoodat dus I dit nieuwe kapitaal niet tot de resultaten van het afgeloopen jaar heeft kunnen bij dragen en daarover dus ook geen dividend zal genieten. Hoewel behoorende tot het volgende boekjaar, wordt vermeld, dat in Januari I j.l. door hetzelfde consortium nog een be drag vay 1.600.000 cum. pref. winstd. aandeelen A en 1.600.000 id. id. B werd overgenomen. Uit het Agio, met de uitgifte der ge plaatste 3.200.000 gewone aandeelen be haald, is een bedrag van 1.600.000 toe gevoegd aan de reserve, waardoor deze weer op haar statutair maximum, n.l. de helft van het geplaatste gewone aandee- lenkapitaa'l, is gebracht, terwyl 800.000 zyn toegevoegd aan de dividend-reserve, welke dientengevolge ruim 25 pet. van het geplaatste gewone aandeeienkap,taal be draagt. Blijkens de Winst- en Verliesrekening bedroeg het batig- saldo over het boekjaar 1919 1.469.903,38 (v. j. 1.449.646.—). Aan nieuwe terreinen, gebouwen, alsmede gereedschappen en werktuigen werd he fteed 149.389.29. De afschrijvingen be droegen op terreinen, gebouwen, machine- gereedschappen en werktuigen 9.903.38, zoodat de netto-winst bedraagt 1.460.000. Aan de extra-reserve is 65.000 toegevoegd. Onder activa op de balans komen o.m. voor: terreinen, gebouwen enz. 629.620, aand. in div. naaml. venn. f 9.536.903. voor raden 4.774.974, kassa, kassiers en re- misen 1.004.642, debiteuren f 1.521.839. Het geplaatst kapitaal bedraagt 94550.000.de reserves hoi M69.B48.5414. Ondeè de men Terder voor: cred.teuren 362 «sa*» 5 obhgatieleenin* 320.000 en 4 obhgatieleening 180.000 Het dividend werd bepaald op 30 De aan de beurt van aftreding «n,^. commissaris, de heer I. A van Rü„ Alkemade werd herbenoemd. I stadsnieuws! - GOUDA, 29 April. Beslissing verdaagd. B. en W. van Gouda hebben verdaagd de beslissing op het versoek van A. Vei burg te Gouda en zpne rechtverkrijgenden tot het koekbakker? beschuit- «n koekbakkery, daarby bouw en bij plaat smg van een heeteluchtoven in het Seri plaatselijk gemerkt Spieringstraat 66, ka no!K. semeente Gouda, sectie C Vergunning inzake de Hinderwet. B. en W. van Gouda hebben vergunning verleend aan de Firma van der Want en Barras te Gouda en hare rechtverkrijgenden tot het opnehten van een pppen- en aarde- werkfabriek in perceel Oosthaven No. 38 al hier, alsmede van een ovengebouw achter voormeid perceel in welk laatste gebouw twee ovens ea twee van vuurvasten steen vervaardigde moffels zullen worden ge plaatst, beide perceelen kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie No. 2621. Drankwet. Bó B. en W. is ingekomen op 27 April 192Ü, een verzoekschrift van Arie van der Velde, van beroep caféhouder, wonende te Gouda, om vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein, drank voor ge bruik ter plaatse van verkoop in de èene- «lenlokaliteit van het perceel Veerstal no 12 Binnen twee weken na heden kunnen te gen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren by B. en W. worden ingebracht. Overplaatsing. De heer Pde Mol, commies-titulair bij bet p«)stkantoor alhier wordt met 1 Juni in gelyke functie overgeplaatst naar Am sterdam. Hoogheemraadschap Rynland. in de gisteren te Leiden gehouden open bare vergadering van Dykgraaf, Hoog heemraden en Hoofdingelanden van Uyn- and, is de rekemag dienst 1919 van dat Hoogheemraadschap goedgekeurd. Zy sluit m ontvangst met een bedrag van 1 mtKaven wyzen aan 665.748.30, zoodat er is een bdUg saldo van f 95.448.36. Gouden jubileum van Dr, Mari. I I>r. Man, die vele jaren ais arts te I Moordrecht zyen practyk heeft Uitgeoefend I «n oox tc Gouda een Benende pereoon.yk- I neid was, zal 2 Mei a.s. zyn gouden aris- I jubileum vieren. Was Dr. Aran in zyn vorige woonplaats iieer gezien, jarenlang was hy ook voor- I ziter en de ziel van de afdeehng Gouda cn Omstreken van de Ned. Mautechappy tot bevordering der GeneesKunst; voort» was hy voorzitter der poukliniek-commis- sie en oud-lid van het hooldhestuuv der Ned. Maatscnappy, waaraan ny gaarne zyn beste krachten gaf en waardoor hij zich ook daar vele vnenden heeft verwor ven. De opgewekte dokter was ook m den xring der medici een geziene figuur. Een paar jaar geleden legde Dr. Man zyn practyk te Moordrecht neer om rust te gaan nemen. De tyds oma tand.gheden a aren oorzaak dat die rust n.et onge- stoord is kunnen zijn. Er heeft zich nu, voor zijn &.s. gouden jubilé, naar het Vatl. meldt, een commis sie gevormd, waarin met enkele vrienden zitt.ng hebben zyn collega's, prof. B. J. houwer, dr. S. J. Halbertsma, ur. L. v. d. Meuien, prof. dr. G. C. Nyhoif. dr. J. H. Bakker Niemeyer, dr. W. P. Kuysch en dr. G. F. Schreve, om den dag van zyn gou den jubileum voor hem te doen worden tot een blijden, onvergetelyken dag, waarna hy weer met frisschen moed en niet nieu wen levenslust zijn verder levenspad kan bewandelen. Deze commissie heeft, in het bijzonder van de leden der Ned. Maatschappy, veel belangstelling mogen ondervinden en al dus wacht dr. Mari een mooie feestdag. Garaengde Zangvereeniging „Gouda". De Gemengde Zangvereeniging „Gouda" bestaande uit personeel der Kon. Stearine Kaarsenfabriek „Gouda" alh.er, d«r. P. Zanen, v.ert dit jaar zijn 15-jarig bestaan met een concours voor zang- en muziek gezelschappen, waarvoor 42 vereenigingen zich hebben doen inschrijven. Voor dit concours is een eere-comité ge vormd, waarin zitting nemen de heeren U. J. Mys, burgemeester, eere-voorzitter, de I wethouders H. Knuttel en A. J. IJsselstijn, oe directeuren der Kaarsenfabriek. Je hee ren I. lJssel de Schepper, Dr. J. P. Treub, Jhr. Mr. E. C. U. van Doorn en verder de heeren L. C. Beckmg, Mr. W. J. L. van Ea, W. A. Hoyng, A. Jurgens, A. Dudok van Heel, N. F. Cambier van Ncoten. W. Ruys, I. A. van Rijn van Alkemade. G. Prince, H. J. Nederhorst en C. J. M. Kroon. Reeds zyn verschillende medailles voor dit concours geschonken. Het ligt voorts in de bedoeling ter ge legenheid van dit 15-jarig bestaan een gr«x>t concert te geven. Het Carillon. De Meimaand is dra op kortist, ol doet het weer het niet onderstellen. Maar al ly'kt het dezer dagen wel najaar, toch is het niet zoo. Onze klokkenist, de heer G. van Zuylen, komt ons daaraan herinneren door zijn mededeeling dat het carillon ge durende de Meimaand weer bli heei-uur- slag het Mei-lied zal doen hooren, tcrwiil by half-uurslag „Van een bruid cn bruide gom" van Dr. Püzel van den toren zal klinken. "AMMKRsTÜt; Aan de zalmmarkt alhier werden giste- -uT. aangevoerd 11 winterzaimen, prijs lw~l 2.60 per K-G- Van Maandag op Dinsdag werden te Tienhoven 10 zalmen gevangen. bergambacht. Door een bouwman te Bleiswyk is hier niim 7 HA. bouwland gepacht en bezaaid roet suikerbieten. Aangezien deze vrucht yer voorheen niet werd geteeld, wordt met belangstelling de uitkomst tegemoet ge- Het mond- en klauwzeer blijft zich bier £teedfi uitbreiden. Dagelijks worden nieu we gevallen aangegeven. De sterfte onder het vee, vooral onder de kalveren, ia zoo groot, dat sommige boeren, die gewoon waren 10 of 12 kaLveren te houden, er nu geen een meer over hebben, zoodat de aan- fok in deze gemeente zeer klein zal zijn. BODEGRAVEN. Door stemgerechtigde ingelanden van den Zuid-Zijder Boezempolder is als lid van het bestuur de heer H. van Oosterom Hz. gekozen, na herstemming met den heer P. J. Rosenboom. De alhier gevestigde N. V. Bodegraafsche Waterleiding keert over het afgeloopen boekjaar 4^ uit aan de aandeelhou-lerk Het café 't Grauwe Paard, te Nieuwer- brug in deze gemeente, is dezer dagen van den tegenwoordigen ondtu-nemer overge gaan aan den heer H. v. Vefzen te Rietveld bij Woerden. De alhier gevestigde Woningbouw-stich- ting heeft 18 woningen aanbesteed, te bou wen aan de Noord Zijde. Men is reeds zoo- gevorderd met den bouw, daagde wo- i allen onder de kap staan. Hoogst waarschijnlijk komen in Juli a.s. reeds acht woningen geheel gereed. De overige wonin gen wellicht in de maand Augustus a.s. Het Bestuur dezer stichting is thans als volgt samengesteld: B. D. Krüsemann, Voorzitter; K. Steyn, Penningmeester; J. Beijen, Secretaris; R. M. Loman, J. J. Veer man, L Claushuis, Th. Briedé, J. de Groot, J. v. d. Marei, I. Hogendoorn, M. J. de Lange, H. C. Valkema Blauw. Dezelfde stichting kocht een perceel grond aan in de Prinsenstraat. Naar men zegt, komen hier 'n dertigtal huizen te staan. Van aan besteding hebben we echter nog niets ver nomen. Wellicht komt «leze begrooting eerst nog in den Raad ter goedkeuring. Naar men zegt, zal de N. V. Rijnstroom ontbonden worden. Een uitgebreiden dienst langs den Ryn, naar de groote steden in de provincie, werd onderhouden. Dinsdag j.l. heeft trein 1209, vertrek al hier in de richting Utrecht om 12.45 te Waarder 5 kwartier vertraging ondervon den. De locomotief raakte defect. Een te lefonisch aangevraagde locomotief uit Utrecht bracht den trein weer vooruit. over kwesties de handelspolitiek betref fend. Een Tejecfeècbe vrijheren in Ham burg speelt een bijzondere rol. Gepoogd zal worden een regeling te vericrjjgen betref fende den in- en uitvoer ea de valuta. De troepen in 't Ruhrgebied. BERLIJN, 29 April. De rykzweerjninister Gessier hoeft uiteengezet, waaroor ""de Duit- acne regeering in ue mededeelingen net troepenaantai aan den uu< sprak over net aantal manschappen, terwyl ue geallieerden van formaties spreken. De i/uitacne formaties werden gedeeiteiyu door den dood, gedeelteiyk door net ontsiag van veie soldaten Verkleind, zoodat, tengevolge van de wanverhouding tusscnen de forma ties en het aantal manschappen, by dn go- eischt© vermindering van net aantal der formaties misschien slechts 12UUU of nog minder man troepen zouden overbiyven, een aantal dat niet voldoende iz tegen de bo- scherming van het Kuhrdiatrict tegen de communisten. HAASTRECHT. Gisteren vergaderue de Kuau dezer ge meente onuer voorzitterscnap van den burgemeester. Aflwoaug met kenn.oKeV-ng was ue ueer E. Doere. De notuicn weiuttu geiezen en ongewyz.gd goeugeKeu'd. De voorzitter stelt de ge-ootsbivven m den heer J. Scheer in hanaen van de heeren W. Dogterom en Th. a. van DyK, <üe daarna ue Kaaxl tot toeiat.ng advi seerden. De voorzitter zegt den hoer Scheer, wan neer deze daarmee accoord gaat, daueiy.v te Willen toelaten, aangez.en hu toch aan- weoag moet zyn. ri.erna legt de x.eer Scneer de vereischte beloften af en wotd. hy met een weikomswoord door den voor- Bitter Begroet. De heer Scheer zegt den yoorzTter dank voor de toegesproken woor den en merkt op, dat hy de plaats gaat n- nemen van iemand, n.l. den heer Koeman Jr., die moeilyk te vervangen is. De voor zitter, aldus spr., zeide in de vorige ver gadering dat we in het aftreden van uon heer Koeman Jr. een verlies voor de Ge meente lyuen, daarby sluit spreker zich aan. Het feit «iat de heer Koeman Jr. om gezondheidsredenen heeft bedankt drukt ons temeer. Spr. is venheugd hem in be teren gezondheidstoestand te hebben ont moet dan langen tyd het geval was. Daarna zegt spr. dat hu deze plaats gaat innemen met het voornemen met alle leden samen te werken als de aarrl der zaken dit toelaat en roep hij eveneens den steun zyner collega's in. Aan de orde is een circulaire van Je Ge meente Voorschoten om adhaesie te betui- Ren aan haar adres aan Ged. Stacen van Zuid-Holland met het daarin gedane ver zoek om opheff.ng van bepaalde toilen. B. eu W. adviaeeren afwijzend. De heeren Kenemin, Scheer en V. J. Bera gaarne aan het verzoek voldoen, willei omdat zy het tollenstelsel afkeuren. De voorzitter zegt dat we dan moeten schrijven dat de gemeente Haastrecht d,t verzoek steunt en voor opheffing van tol- en een ruime toepassing vraagt. Aldus wordt besloten. Nog eenige ingekomen stukken in zake genomen raadsbesluiten worden daarna ter kennis van den Raad gebracht. Aan de orde is nu een schrijven van ae samenwerkende organisaties in de si- garenindustrie waarin gewezen wordt op ne crisis die het vak doormaakt, waardoor vele leden zullen getroffen worden. Ver wezen wordt daarin naar een circulaire door den Minister van Arbeid aan de Ge meenten gericht om haar meen.ng te ver nemen over de bijdrage aan de steunrege- ■'nif na 1 Mei. Gedurende begin April—1 ™»eVk7ewVe°e" e" Gemeenten De heer Scheer xae/t een uitvoerig over- »chtvan den toestand in het vak en noemt «e cyfers van werkloosheid in X918 en 1919 welke soms de 70 oversenreden. die evenwel belangrijk gunstiger werden 8 nds November j.l., doch die thans weer sterk opioopen, waardoor weldra naar de uitge- Wj ,t verwachting van de samenwer- fnfnd® Hoofdbesturen weldra weer 50 ot 60 /0 zullen bedragen. Spr. stelt daar- .-„♦V^°r,de re*elinK zooals deze is voor- StfhH w v*de- samenwericen(le organ «sa- c» oy oen Minister aan te bevelen, met de wegging dat de Gemeente genegen Is in ae kosten mede te dragen. De voorzitter steit na langdurige discus sies voor het voorstel aan te nemen, maar wil er op aandrmgen by den Minister dat door de patroons mede geuragen wordt m de kosten. D.t wordt aangenomen. Aan de orde is thans de veruooging der jaarwedde van de Ambtenaar ter Secre tarie. B. en W. stellen voor het salur.s te brengen op lOuO.—- met 4 tweejaarlyk- sche verhoogingen van 60.met JOU. voor diploma Gemeentebelangen. De ver- liooging met terugwerkende kracht tot 1 Jan. j.l. De heer Scheer steunt het voorstel van B. en W. maar wil tweejaarlijkaclie ver hoogingen wijzigen in jaanykache verhoo- De heer v. d. Berg steunt eveneens het voorstel, maar zegt dat hy „van terug werkende kracht" geschrapt wil Zien. om- uat men dat met de salar.sverhoog.ng van oe veldwachter het vorig jaar ntet wilde De voorzitter merkt op dat do ambte naar het vorig jaar in aanmerking had kunnSn komen voor verhooging, omdat dit •net gebeurd was, is het voorstel aiuus in gekleed. De heer Reneman vraagt zich af of ;n een gemeente van 2000 zielen twee amb tenaren noodig zijn. Hij meent dat h.erup hezuin.gd kan worden. De voorzitter zegt dat we maar een amb tenaar hebben. De Secretaris is geen amb tenaar, maar wordt als Secretaris be noemd. De heer Scheer deelt in de verdere dis cussies mede dat hij by de eerstvolgende begrooting met voorstellen zal komen om wyziging te brengen in éenige oalarissen. Spr. keurt het af dat een volonla-r f 50. salaris gen.et u.t het eiectrisch bedryf voor werk dat door den administrateur behoort gedaan te worden, waarvoor deze gesula- neerd wordt. De heer van den Berg vindt dat de vol- lontair voor te weinig salaris werxt cn stelt voor haar in elk geval per maand 6. lesgeld terug te betalen. De salarisverhoogmg van den ambtenaar wordt daarop gewijzigd aangenomen, zoo- nat niet 4 tweejaanyksche of 4 jaarlyksche van" 60.—, maar 6 jaarlyksche veihoogn- gen van 40.— worden toegekend. Over het voorstel hieraan terugwerkende kracht te verleenen, staken de stemmen. Het voorstel van B. en W. om het ren teloos voorschot van f 30.000 te verdubbe en is weer besproken en van alle zijden gesteund. De heer Scheer vraagt of de bedragen die aoor een Gemeente n.et worden loege-taan en in de rekening opgenomen zyn, ten las te komen van andere gemeenten. Dc voorzitter antwoordt dat dit niet ge beurt, maar dat daarover later weer nieu we voorstellen worden gedaan. Nadat de heer Reneman er op neeft ge wezen. dat aan de subsidieberhooging de voorwaarde kan worden verbonden aat oeze lyn de voorrang geniet, wordt dit voorstel aangenomen en de subsidie ge bracht op 60.000. De balans van het Levensm ddelenbe- (irjf wordt goedgekeurd By de ly de balans van het Eiectrisch Bedrijf wordt door den heer Scheer er op gewezen aat ons net ia geJaouwd in den normalen tyd, dus zeer goedkoop, dat het overbe- .ast is met afnamen van stroom en dat desondanks de prijzen voor Gouda van .icht b.v. f 0.35 en voor Haastrecht f 0.50 zyn, d,t dit verschil ook geldt voor kracht- prijs. Hij vraagt voorts door wien beslist wordt of iemand moet worden afgesneden van de lichtleiding. Hem is een geval be kend dat iemand die door zeer langdurige z.ekte niet kon betalen, binnen een paar weken zou zyn afgesneden, aLs particul.e- ren geen gelden by een hadden gebracht. Spr. stelt daarom voor meer bevoegdneid aan de uitvoerders te verleenen. om in zul ke gevallen wat milder te kunnen zijn. De voorziter zegt dat B. en W. daarover beslissen; hy kan daaroim een afwijking van de voorschriften niet Banbevelen. In stemming gebracht wordt het voor stel verworpen met 1 stem voor. Daarna wordt de rondvraag gehouden en door den Voorzitter nog een en ander medegedeeld over de motocbrandspuit,' n.l. dat B. en W. de spuit hebben gezien en aat ze dien avond zooi aajikomen. Gisterenavond is alhier voor de gemeen te aangekomen de Motor-Brandspuit, welke reeds lang verwacht werd. Hiermede zal, als ze binnen enkele dagen proef zal werken, blijken, dat we nu kun- nen spreken van brandbluschmiddelen, die altyd paraat zyn. Dit was «te laatste tyd.m niet het geval. De oude spulten zullen gewaardeerd worden en voor een zacht prijsje van de hand gaan. MOORDRECHT. Door het sportcomité alhier is een ter- rein gehuurd van den landbouwer P. van Rijswijk om gebruikt te worden uls sport terrein. Ais no. 2 van zyn program is door voor noemd comité opgericht een voetba'ver- eenigmg met aanvankelijk 50 loden. Tot Ryksveldwachter^brigadier Is in oeze gemeente benoemd de heer v. Loon. thans ra gelyke betrekking te Hoogmade. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. De heer A. v. d. Dussen alhier, is ge kozen tot heemraad van den Prins Aiexan- derpolder. OUDEWATBH. De heer C. A. Schwarse, beambte aan het spoorwegstation alhier, is overgeplaatst naar Utrecht. Mejuffr. A. Thier is te Rotterdam ge slaagd voor het examen onderwijsakte. De. heer J. H. van der Zee, stationschef alhier, is in gelyke betrekking overge plaatst te Baarle Nassau. In zijne p'aats is met ingang van 1 Mei a.s. benoemd de heer W. Noo«ten uit Beverwijk. Agenda der openbare raadsvergadering, te houden op 30 April a.s. 's avonds 1% uur. 1. Ingekorr is met ingang van 15 Juni a.s. in gelyke Intrekking benoemd te Pynacker. REEUWLHL Na des morgens bevestigd te zijn door ds. C. v. Wijngaarden uit Voorschoten, met een predikatie over Mare. 16 vs. 15. deed Zondag j.l. dr. W. D. v. Wijngaarden, als cand. gekomen van Voorschoten, zijn 'n- trede by de Ned. Herv. Gemeente alhier, spiekende naar aanle«ding van Lucas 19 vers 10. Den nieuwen leeraar werd toegezangen Gez. 69, 2e gedeelte, terwijl hij werd toe gesproken door den consulent, d». J. J. v. Oosterzee uit Sluiswijk. De bevestiger sprak over den inhoud, de bestemming, den brenger en den zender aer prediking; de nieuwe leeraar over de behoefte aan verlossing, de heerlijkheid van den Verlosser, de roeping dor verlos- STOLWIJK. Woensdagmiddag vergaderde de Raad dezer gemeente, i'egenwoord^ waren de' voorzitter en de leden A. K. v. d. Berg, L. Veruoorn, T. Dekker, C. Zudenaan, M. Vsr- dooid en F. Kapteyn. Afwea.g W. Buth. De notulen der vorige vergadering wer den onveranderd goedgekeurd. ingekomen waren de volgende stukken, die voor kennisgeving werden aaugeno- Goedkeuring van Ged. Staten van ae schoolgeeld-regeling. De byuruge Lager Onderwijs tot een be- urag van 15.110. De rekening der Gezondheids-Commissie te Schoonhoven tot een beurag van 1272.22 inkomsten en 1047.82 h uitga ven; batig saido 222.39%. Goedgekeurd werd het contract voor le vering van electrische drijfkraent aan J. ue Vreugt. Hierna deelde de Voorzitter mede, dat na een conferentie van B. en W. met de hoofden der beide Openare Lagere Scho len, er geen termen aanwezig zijn den d.stricts-schoolopziener te verzoeken de schooluren te wijzigen. I Hierna kwam in behandeling een adres van het hoofd der le Openbare Lagere School, den heer D. C. de Koning, verzoe kende met ingang van 1 Juli eervol ont slag als hoofd dier school. Tevens verzocht adressant tot dien datum zijn verlof te verlengen. Daartoe werd besloten. Aan de orde kwam een verzoek van het bestuur der Nod. Herv. Gemeente tot het betalen van een bedrag van 60.— als tegemoetkoming voor het niet meer begra ven in de kerk. Na eenige discussie, waarbij de Raad algemeen als zyn oordeel uitsprak n.et verplicht te zijn dit bedrag tc betalen en waarby werden voorgelezen de notulen der Raadsvergadering van 28 April 1828, werd besloten hierop niet in te gaan. Van Ged. Staten was teruggekomen de heffingsrverordening op den Hoofdelijken Omslag. Ged. Staten stelden voor eenige wijzigingen daarin aan te brengen en het bedrag voor aftrek niet hooger te stellen dan f 650. Tevens deden Ged. Staten in het bijgaand adres uitkomen met een kin deraftrek van 65 genoegen te nemen. Besloten werd zich hierb# neer te leg gen en het bedrag voor noodzakelijk le vensonderhoud terug te brengen van f 700 tot 650, de aftrek voor kinderen beneden 15 jaar en hulpbehoevenden te brengen van 50 op 65. Hierna werd behandeld een reclame in zake den Hoofdelijken Omslag, welke in de vorige vergadering was aangehouden. Besloten werd dezen aanslag te handhaven. Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. TOÖNËEL. Het Hofstadtooneel. Geuren. Tooneelspel in drie bedrijven» van Marcellus Emants. De titel van Emant's nieuwste tooneel- werk heeft iets abstracts, hy doet denken ana welriekende parfums, aan zoete iente- weelde, aan bloemen, aan al wat lieflijk is, maar dat alles heeit de schrijver in dien naam toch niet willen uitdrukken. Hy bedoel de t werkwoord „geuren"; „geur maken" en «ie stof voor zijn onderwerp vond hy in de stad der geurmakers Den Haag. Emants brengt de toeschouwers in het milieu der Haagsche officieren, we vinden ze er alle byeen, de man die zijn onderscheiding voor moed, beleid en trouw in lndië heeft ver diend, de Nederlandsche officier voor wien een parade het summum van emotié is en het reservistje, de bleek gebrilde student, de Keinleven-man, die het militaire gedoe popponkast", parade „geurmakeryvindt. L/och wel beschouwd, het geschitter der uniformen is in „Geuren niet meer dan versiering. De eigenlijke kern van het stuk is de vraag: „Is een manage de raison goed te keuren Brengt een huwelyk uit bereke ning geluk? De auteur antwoordt beslist: „neen'. Twee opvattingen over deze ques tion bruiante stelt hy tegenover elkaar. Ali- ie koel stukken. 2. Verbreking steun<:omrité-land, 3. Oomptabiliteitsbesluiten. De heer W. Timmerman, onderwijzer aan de Chr. school voor U. L. onderwijs alhier, verleidelijke schoone meent, dat 'n vrouw moet trouwen met iemand die haar in de we reld 'n goede positie geeft Flirten! dat doe je wel met andere mannen! Getrouw aan deze opvatting trouwt ze den veel ouderen 'weduwnaar, luitenant-kolonel de Nancy, wiens materieele omstandigheden schitte rend lyken. 't Valt tegen. Hy speculeert ongelukkig en zoo krygt ze niets van wat ze had gehoopt. Gen dogcart, geen abon nement op den schouwbrug, geen buiten- landsche reis, niets. Alleen, in 't geneim weet ze de liefde te genieten, ondank» de zorgvuldige bewaking van haar heer «n De onschuldige Marie de Nancy is idealis tischer dan haar stiefmama, zy wenscht te trouwen met een man van wien ze dol voel houdt en voor wien ze élles is. Evenveel, 't dweepstertje neemt toch, nota bene ten pleziere van haar vader (zouden er in den tegenwoordigen tyd werkelijk nog kinderen gevonden worden, die zóó veel van haar va- dertig ouderen man. 't Loopt slecht af. 't Huwelijk jaar „uit berekening" maakt Marie rampzalig haar vader weet haar slechts op één wijze lig en te verlossen, n.l. door zijn schoonzoon, die tevens ztfn meerdere is, dood te schieten, hetgeen de schrijver, om 't stuk niet op een ouderwetschen „draak" te doen gelijken, ge lukkig achter de coulissen laat gebeuren Dit is het pakkepd eind van het stuk, welkB g rooft?* Verdienste Is, dat het zich uitstekend laat speten, het is vol spannende momenten, effectvolle scènes, die het pu bliek pakten en voortdurend boeiden. De spelers hebben van dit makkelijk te verwerken materieel een dankbaar gebruik gemaakt, alle details z\jn uitnemend tot nun recht gekomen. Voor Henri Brondgeeit wande rol van Henry de Nancj' als ge knipt. HU gaf forsch levendig spel, dat o.i. het hoogtepunt bereikte aan 't slot van het tweede bedrUf, wanneer HU *Un zoon dwin gen wil excuuH te vragen aan Alice. De heftige smart als hy, na Johaa de deur te hebben gewezen, tot besef komt wit te hebben gedaan, was bijzondei' fyn gevoeld en weergegeven. Aangrijpend ook gaf hij de heftige, in een vechtpartij ontaardende, woordenwisseling mot zijn schoonzoon. Mien Duymaer van Twist, gaf zot» moge lijk nog natuurlijker spel. 7<U was, van 't begin tot eind streng doorgevoerd do ver leidelijke en verleidende, pikante, altUd be rekenende vrouw, in wier nabUheld geen man koel blUven kan. VerrukkelUk spreidde ze haar talenten ten toon In het scènetje met Johan, den jongen, die geen vrouw 't hof wil maken voor hU gentoeg ver dient om met haar te kunnen trouwen, en die tot ergernis van zyn vader yselUk deugdzaam is. Zelfs Johan weat zé byha in haar netten te verstrekken. Jan van Eoh was in dit tooneeltje heel gelukkig, in zUn spél dat ingehouden hartstocht moest weerge ven. trof hij de juiste nuance. Annie Follemler was een verdienstelijke Marie en de héér Gerard Vrolyk zorgde voor een goede bezetting van Baron van Kerhem's rol. I)e andere speler» gaven min of meer goed spel te genieten. De heer W. Grelinger hadden we als den minnaar George van Velzen graag iets vuriger ge zien. Evenwel, zooals we aan t begin zeiden: 't geheel bezorgde ons een welgeslaagden avond. Het talryke publiek juichte den ac trices en acteurs dan ook na ieder bedrjjf hartelijk toe. MARKTBERICHTEN. GOUDA, 29 Apnl 1920. KAAS. A.uxjrvoerd 48 partijen. IlanJel vlug. lo kwal. f uD-64, 2e kwal. f 56-59. IUiTERi Rui. aanvoer, iianlei muUg, Uoe- botor f 1.25-1.35, Weibo.er 1 2B-1.30. VFEMA1-KT. Melkvee groo.e aanvoer, hwidol Hiauw, f 450-LÖO. Vo te various uelnig aanvoer, handel vlug, f 0.84-0.88 po# half K.G. Magere varkens goede aan voer. handel flauw, f 0.13-0 85 per half K.G Mager© bii^gen groot© a in voor, han del inat44 4.L0-6.00 p«tr week. Vi4te s hipon gpen aanvoer. Lammeren gtroot© ïanv hat, handel \lug, f 20-33. Nuoh.cre «alveren goed© a uivoer, hanlel matig, Slaohtkalveren f H18, Exportkalveren f -0 -30. EIEREN, goed^ aanvo®r. hatutel matig, por 100 stuk» f 10-11. GRANEN. H«x»wol turwe en rogge tets geuiakkelijkor t» koop waren, was toch do damming algemeen vast. Tarwe f 41-44. Hogg© f 28-30, Gerst f 25!>MB.6©. id. Oliev f 26-27. H er f 24-25. Erarku f 26x50-28. Bruto© boo non 126-28. V<> Boskoop, 27 April 1920. Er werden de volgtade prijzen besteed: Bloeanen: Seringentaklten, per tak van 2%—4% et. Azal atakktt, per tak van 2%6 ct. Rh(xlodendrotitikken, per tak van 12% ct.; afgesneden rrzen in soor ten, per stuk van 414 ct., rtiododendrona in pot en in soorten van 2150 ct per stuk, rhododendrons, kluitgoed, 8% ct. per stuk, doronica's 414 per bos, lupine 20 ct. per bos, fletten 10 ct. per bo*. campanula 14 ct. per bos, daphune-cuaorum 36 ct. per bos, lathyrus 26 ct. per bos, ph'ox-di- ran;ata 812 ct. per bos, irfnlt-pearl, in pot 3840 ct. per stuk. Groenten: spinazie 4% et. per K.G., ra dijs 2% ct. per bos, rabaribpr 3% per bo«. CORRESPONDENTIE. L. A. S., Stolwyk. Uw ingezonden stuk is niet voor plaatsing in een dagblad schikt. T> #T ONZE DRAADUOO: ZBD IENST. Tegen de zwarte bezetting. BERLIJN, 29 April. De Bond van Rijnsch Westpliaalsche Viouwenv©i#»i»igingeii heeit in een groote vergadering te Dusseldorl geprotesteerd tegen de toenemende Lezet- ting door zwarte troepen, waardoor meis jes en vrouwen «lageiylcs worden bedreigd, ue vrouwen van aue cuituurbciiden worden opgeroepen tot een gemeenscnuppelyken ttryd tegen baribaarscftheid. De eer van alle blanke vrouwen staat op 't spel. Het Volkenbonds-principe. BERLIJN, 29 April. D« Duitsche Liga voor den Volkenbond r entte tot het atcia- tai-iuat van <len Volkenbond te Londen een memorandum, wsar.n er, aan de hand van den Volkenbond, 6p gewezen woijdt, dat de inval van Frankryk in het Maingebied in tegenspraak met de bedoelingen van den Volkenbond Het slot van het memoran dum dinkt de verwachting uit dat de Vol kenbond zyn aanzien in de wereld zal ver sterken. De Volkenbond moet het funda ment voor den vrede der geheele wereld in de toekomst vormen. Hü moet over Frankryk's t houding een principieele be slissing uitspreken zonder rekening te houden met de diplomatieke beslissing van den Oppersten Raad. Het memoranda» werd aan de buitenlandsche vertegenwoor- woordiger» te Beriün en overige leden den Volkenbond overhandlarf. 1 MeL BERLUN, 29 April. Het rüksm.nisteria heeft besloten den Isa Mti als Zondag te boschouwen. De dienst bij post en tele graaf wordt geregeld als op algemeene feestdagen. Handel ®}#t Tsjecho-Slowakije. BERLUN, 29 April. Op den 4en Mal komt een oommissie van Groot-Tsjecho- SlowakU* te BerlUn teneinde met bevoog de Duitache autoriteiten te onderhandelen LAATSTE BERICHTEN. De ellende in Rusland. 11 ALLE a. d. &AALE, 28 April. V.D. E©iuge uit huosleone krijgw^evangiwab4» teruggekeerd© Duilaober* uit' do Krun m Kuiuaaus sohUJiven dc (kar heeredtoude loestaudea ia de „Barker Zeituagi". Lr 'eohtoit daar lege*» op 8 fronton, «Le met elkaar in «rijd staan. Men treft er san e, groene, rood© en bolsjewistisch* l«v 6©r», ben lep vrijbu.tors eu rooVer», iieln- durirto ia liet land «ast «til. Liealeo Woe- onaugporokeu voort De gtcangeuon krijgen een dagloon vsu 250 roebel, doe., «erven nog van honger. Ean ei koet iuO roebol, eeu pond brood 50 roebel. Volgens hun uxxkxtoell.^ea strijden 200.000 L.u.« zen ln botojewtoctsoae geledonw ©n met WiüTe dood»» eraohting De betrekking** Rusland hervat? M tLArtN, 2ö April. V. D' i>e oijzoudere coiY©Lipondaut vaa de „Beooio bevestigt Hél herleid van ItailAaiisetoe bieden. Out do conferentie der geahlioanftn beatotoa nooit tot de Hervatting der beiretodngas met Sovjei Kts.tsod. Het besluit te weinet uelungrijksto, '1st de comereaue gpaouieu ueeft Dp net laatste oogonbUk wérd dé »w©«ie tussclten de drie stastS.tooldMi op geworpen. Vanuit Ban Kwuo zijn uit vee- iV tiJivirunnnen naar het departement v an miitoiiiandoihe Zaken te Moakou gezonden, li© alie beauiwoostl. werden. TWEEDE KAMER. (Zitting van heden). De heer K. ter Lann tad.) vraagt veriof tot interpelieeren over het toekennen van vergoedingen aan de in I9zu huiswaarts gezonden dienstpt.cntigen op dezelfde wyze ma aan anuete dtensbpucuUgén is veneend, up dit verzoek zal morgen worden bcsust. Aan de orde is de wet op het Lager On- derwys. Minister de Visser verzet zich mot be- stistneid tegen den wemsch betreffende een ai zonden yk examen voor Uchainelyke oefe ningen. 111 de denkbeelden vAn den heer Gerhard ,s wel iets aanlokkelijks, maar in ds wetge ving zyn ze vooralsnog met voor verwe- zenlylung vatbaar. (De vergadering duurt voort). Het einde van het ceatiict. Velen uitgesloten. Men seint ons uit Amsterdam: Hedonmorgen hebben weer veie arbeiders in «ie haven het werk hervat. BU de Kon. tloll. Llyyd zyn de voormalige stakers weer «tan 't werk. Naar wy van de zijde, der Federatie ver namen, is het aantal havenarbeiders, dat door de patroons is uitgesloten, met genng Door <le directie van de Graansilo Elevator- maatschappy zyn 68 man ontslagen, door de Steenkolenhandel Veréeniging 06 4 70 man, door «ie Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappy drie man, de Stoomvaart Maatschappij Nederland 4 man, n.t. een baas, een ruimteekenaar, een vast werk man en een bootsman; door de Nieuwe Uyn- vaart Maatschappy 26 man en door de Ha venarbeiders reserve 2 hulpbestekers cn een ziekenbezoeker. Behalve de HollanJsche stoomboot Maatschappy zyn alle bedryven weer <n vollen gang. Naar we verder vernemen is heden hel besluit tot opheffing vaa de iatematieaale boycot voor alle maatschappijen, welke de bedrijven weer hebben opengesteld (dus met voor de Holiamlsche Stoomboot f" schappU) te wachten. RECHTZAKEN. De «oord te Apeldeorm. Levenslang geeischt. Tegen den 17-jarigen P. S., die i6 Maart 1919 te Apeldoorn vroOW K. heeft doodge schoten en haar man met een schot ver wond had, is door de Rechtbank te Zutfsn levenslange gevangenisstraf geeischt De zaak werd met gesloten deuren behandeld, wegens minderjarigheid van den beklaagde. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwaohiing tot -den volgenden ds# Meeat nudge Zufcwrenelljke tot Noord westelijke wind, swaarbenrolkt roe* tljde,ij- ke opklaringen, regen- of hégeJxiien met kans op onweer, zelfde temperatuur. UURCKRLUKK STAMP. GOUDA GEBOREN: 125 April. .Jannlgje, d. van der Linden en S. de Jong. 2®. Qet d. v. J. van Vliet en G. den Riet. 27 hannes Gerardus, z. v. G. J. Wasaimr en K. Hoegee^Bartje Francisca Cornelia, d. v. C. A. Ekdom en N. J. C. Bik. Petraa Ge rardus, z. v. P. Borst en C. van E.'teren. Johan Anthonie Louis, z. v. C. BreedUk en C. M. E. Stringa. GETROUWD: 28 Aprft. C. W. de Vreom en C. W. Nieuwenhuyzen. t. W. S. Grttn- «Jer en J M. van Werkhooven, A. Schimmel en G. Hukema, C. N! J. Moes en P. M. Donker, N. van Eyk én J. C. van Eyk. W. de Keizer en J. B. van der Mcide. J. Boete- kees en C. van Dam. OVERLEDEN: 26 April, Adriaans Kam pers, 7 mnd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2