PEEN 3 3 3 3 No. 14303 Zaterdag 1 Mei 1920. |59e Jaargang. llllll» rdam 4 Eerste Blad. I* vr Feuilleton. NieM’ws exx -^d.’vertexxtie'bla.d- voor Gro-ixcL©. en. Orxxstxeicen.. mingen. ROSS DURHAM. jel over Ho. 26. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 r„.l, /Ï-Ofi, .Ik. r«„l mwr f9M. Redactie: Telef. Interc. 545. Bureai: MARKT 81, GOUDA. Administratie: Telef. Interc. M. lil HAGENAAR. BINNENLAND. 395 135 5 im gevt 1 75 jongelui nut <ten Hl de A. Nat Schouwburg”. De (Wordt vkfvoIjpI verent. niet een iit-vt (iOUDSCIIE COURANT. G*wone advertentie» ea ingezonden mededeeliagen by contract tot zeer gere<ta- caarden pr(j». Groot» lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomat van soliede Beekhaa delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten. Dit nummer bestaat uit twee bladen met inbegrip van de Kindercourant. 2385 126 Graven. getelefoneerd, Item to Barley mogelyk. worden die natuurlijk niet van ge /aar INGEZONDEN MEDEDEKLINGENi Op de voerpagina 50 hooger. Vrydaj voors heffing van de onzuivere muziek- en zanguitvoe- „Ntet men dat ui en. Naar Bet Enge lach van DAVID LYALL Geautoriseerde Vertaling van Mevr. J. Pi WESSEL INKhv. RO8SUM. (Nadruk ver bodes.) ukkertj OM - ««IDA I lefoon 9162 N. of ze ver dun overeenkomstig t, het beginsel, jf en zes motoren, jn geen ander doel dan wel liefst zoo ie breede lanen in inge op de Belasting op de openbare vermakelijk heden. W. van Leiden hebben by den Raad jediend, tot verhoogmg der e openbare vennakelykhe- bij voorkeur jongens. ze koud waa, en niet Durham, die dikwijls1 ottredelijk wae, verwierf grootere genogen zoo hektor, <*n ze i gezond, toen we te op af- 'al me- jonge- had ge had afbe ram bren- BRIEVEN UIT DB HOFSTAD. CCCCCMI. ige jaren, waarin de adde, hadden weinig dat ons iets verj dat we moesten this dan door gang en reeds rtrfjden, iwiteo i° Ik zal a» ter. Op Duinoord staat bouw al jaren leeg; 1 stituUt-Treffer». Dit geschikt zyn Mei B. en een voorstel belasting óen. Zy willen een opbrengstvoor ringen 10 voor tooneelvoorste'hngen 15 7r en voor elke andere vermakelijkheid 20 Voor het hebben van zelfwerkende mu ziekinstrumenten in vergunningslokalen wordt gevraagd voor minder dan 51. M’. 6 van 50 M’. tot 100 M’. 10. van 100 één een vólg was de »ordat auto’s en mo- op stal el in al» echo bezit was 87) - Annie was nog steeds zoor gehecht aan Durham, en. beschouwde het als haarvoor- naamste taak om te zongen, dat allee wat hij noodig had in ord* was. De dtenstbo- - er waren er nu zes in huis, uitste kend door Agues geleid - hadden geen en- kele klacht over hun meestere». behalve ze koud was, esi niet met hen meeleef de. Durham, die dikwijls ongeduldig en het lieve kindje was zich aan En hij haakte hij Agnes naar lied te gaan en zij, uftge- 'eiiMikkel }k iwwht op. en in oen uur naar de kindermeid, die niet hem heid was reeds donker - bijna zeven uur, kton da auto, waarom hij van Court liad t-—-- - Street torugbraclw. Annie ontving hem aan ito deur, dezen keer met een zeer ennetig Nieuwe loonen der Rotterdaiuechc Gemeentewerklieden. By de Rotterdamache Raad is door de Centrale Commiaeie van Overleg voor de werkliedeniaken een ontwerp-verordemng regelende de loonen der gemeente-werk- leden ingediend, welke regeling geba seerd is op een indeeling in 5 klassen met oen min. loon van 80.en een max. Io<n van 40.met toekenning van drie één- jaarlyksche verhoogingen. B. en W. van Rotterdam nemen dit voor stel met het oog op de gemeente-fingn- ciën niet over. Zy stelten voor een loon varieerend tusschen 27 als minimum en 37 als maximum. Alles met premievrU pensioen, doch zonder kindertoeaiag. 1» Voor het eerste voorstel een toeslag van 1.901.000 noodig, voor dat van B. en W. ia de toeslag teruggebracht tot 1.130.000. Ter illustratie van de gevolgen van het eerste voorstel geven B. en W. jn het ge meenteblad een overzicht van de als dan noodige belastinggelden. Men heeft dan een factor van 4.16, wat voor inkomens van 1500 een gemeentelijke inkomsten belasting van 72.80 vraagt, voor een in komen van 5000 niet minder dan 582.40. Wethouder Heykoop zal echter het com missievoorstel by w(jze van amendement indienen. In een speciale raadsvergadering uitge- schreven op Vrijdag 14 Mei en volgende dagen zal dit voorstel worden behandeld. middernacht boven komen. Maar Agjnee legio haar hoofd met ren Angstig voorgevoel op lui ar kussen en of- echoon (te slaap kwam, werd die rust, en soms ontwaakte zij geui schrik Durham zat don geheten g;Og twee- of driemalen do kinderkamer, «tot welk een hevige angst hem vortoer- do, voelde oeniga neiging to schimpen op zijn overdreven zorg, zij sl^ep zwaar, en werd jn iie( gejieel niet verontrust door zijn telkens binnenkomen. Het Etemtjn' Bliep ook bij tuasnUmpoMen maar rumdoos; en al» zij haar oogen opende, zag zij altijd hot gelaat dal zij liefhad over zich heengebogen. De luige nacht ging voorbij zonder nieuwe onrust, maar in den ochtend was de koorts boog; en bij het ontbijt tete’o- neerde Durham, die zelf fawreeed wm den beroemdste» onhw sljn oolfega» op. Ik wonsch zekerheid te li-ne." zei hij, in antwoord op den am»4ce<ivl<Mi bilk van zijn vrouw. ,.I^aat Im< je niet al te zeer verontrusten Geen van ons behsn (tolt graag onze eigen taiOv; hot te te martelend, on wij vertrouwen onwolt nim. ate er I*i» ernstig» op hondoatate Agnew klampte zich dadedtJk-Wn (Me woor den vast ..Het te haar keu', lieve Haar ademlis ling bevalt mil niet, antwoordde h j optm- hartig, daar hij het beter vond haar 1A4 te veel hoop te geven. Da nieuwe denkbeelden op onder wijsgebied en onze nieuwe wet. Het nieuwe Lager-onderwijs-ontwerp, door, minister De Visser ingediend en dooi de Tweede Kamer behandeld, vormt als uitvloeisel van het nieuwe art. 192 onzer Grondwet, dat onder het ministerie-Cort van der Linden werd ingevoegd, door de volkomen financieele gelijkstelling tusschen openbaar en bizonder onderwys, het uitein- deljjk slot van den schoolstrijd, die jaren lang ons politiek leven beheerschte. Als zoodanig heeft het ongetwijfeld bizondere beteekenis voor ons nationale leven. Maar het is niet zyn eenige waarde. De heer Buiten, Roomsch-Katholiek af gevaardigde, vestigde er de aandacht op, dat dit ontwerp geen radicale hervorming brengt op onderwijsgebied en er feitelyk van de nieuwere denkbeelden op dat ge bied maar winig te bespeuren viel. Het hoofddoel van het ontwerp, de invoering der gelijkstelling, is zeker voor het bereiken van een dergeiyk verder strekkend doel niet bevorderlijk geweest en heeft ongetwijfeld tot het uiting komen dezer nieuwere denk beelden hinderend in den weg gestaan. Maar dezelfde Katholieke afgevaardigde wees er ook op, dat het later itigevoerde j_ ...j {|e ge- wEn die kans geboden ----- en een zeer groot ge- het is het voormalig in- _t gebouw zou uitstekend voor een regeeringsdienst. >n wil er echter niet aan omdat z(j die aan het andere eind der stad wonen er tegen mopperen.... Zoo knoeit en klungelt men daar in de re- geeringsbureaux. Men wil allemaal een prachtig gebouw, dat bovendien gunstig ia gelegen. Die dwingelandij kost den Staat geregeld schatten, maar daarvan trekt na- tuuriyk heer-ambtenaar zich niets aan. Symen kan betalen! merkwaardige toestand, die ii stand is. Zuinigheid is een schoone taak, maar de onzuinigheid geeft veel vermaak! Vermake- lyk is inderdaad de onzuinige wyze waarop getracht wordt een huis te vinden waarin de Raad van State opgeborgen kan worden. Gelyk de Eerste Kamer om ruimte voor zich zelf te krygen indertijd het Kabinet van de Koningin op de keien zette zoo is de Tweede Kamer allang van plan om den Raad van State de huur van een deel van op te zeggen. Nu is het oei lijk om een ander ge De Raad van .State zou in aet Kadaster trekken zoo- B«laat. Ik ben zoo bi!j, dat u er bent, meneer; '“•vrouw maakt zich zeer oogenist over kleintje; het schijnt ongesteld te zijn.” plotselinge eteek ging door heiliaj-t Durhajn; hij wie^p zlju overjas neer, «i wu met een paar stappen de trap op. Voor het ocgenbllk vergat hij waar hij geweeat en welk werk hij bad ver- aan voorzorg, dat zeer ver- dio een moeder hem zou kunnen benijden. Toen Legde hij luiar haastig, met oen kleinen uit roep, weer In de armen van haar moeder. „Neem haar gauw, Agnes', Ik hid het vergeten! Hij verdween uit de kamer, en liet liaar verbijsterd eai gekwetst achter; tien minu ten daarna wae hij terug- Ik vergat, Hove, dat ik bij een be- sniettelijke zieke l>en geweestzit. hlJ. ter wijl hij <ten aard ervan niet noemde „Aiv- nie maakte mij In de vestibule zoo aan liet schrikken, dart ik alle» vergat Ic. dteu korten Jljd had hij van kteeren ▼erwissBld, eu alle andere uoodige voorzor genomen oa Agnes was niet Ijevreesd. zoo gewoon aan de gievanm, die huis van een dokter vertxxiden we denkbeelden op aan de praktyk zulk., het onvermljdelyk, dat ten de belemmeringen wo.ut welke de regelen voor de noi richting daarbij in den weg De nieuwe denkbeelden, sprake is, zijn zoo nieuw nic hebben op nieuwenden ons ond< die zijn zorg over Maid'io; maar do ware aard vau zijn zAïrg vermoedde zij niet. Voordat hij de boodschap aan Mayne zond, telefo neerde Durham aan mevrouw Rulus en ver leide haar preoiee, waarom hij lievroewd w as tb komen. Ontheven van haar eigixi onniiddeiljken eu ontzettende» anght m ver luid met hartBiochtelIjko dan kbaarheid voor den man, die voor haar hem gered Ha l, di« de eenige was wken zij. werkelijk in Je wereld Ileflwul, was zij oeetueuiend en vriéndelijk, en begreep zijn zorg volko men Illj vond het noodig baar te zeggen. da| hij zijn vrouw ntete had meegedeeld omtrent den waren aard van zijn onrust, op Int mevrouw Rufue in zijn afwezigheid Nadat diu gedaan was maakte Durham zich per telefoon geen vorgissinx zou Ijegaun. gereed voo» een langen avond telHite: tel kens weer vervloekte lill de dwaze wrgiect- achtigiMMd die hem l»eie< liad de voorzor gen te jieiiHMi, die hij tu IhA belang van anderen nooit vergat Hier, in eigen IuiiIh. waar zijn gelukte soltel zk“h lievond, brech' hij moedwillig het geioar voor een slech ten afloop. Zonder er zelf lewtmt \sn te zijn liad Durhun dien mefft, indtei een voortdurend zich overgeven aan een Hoo- gen- Macht „gebed’’ is. En hij waakte ook. Dugmrter elf uur over om put door hiar vree*, liet zich ©verhalen. Haar oogen waren aatatoenlijk tmnr zij liem kuste en dankte vair de zorg loot Im< kind ..Waarom zou je mij ifouiken!* vroeg hij bijna moest. „Hegrilp Je niet dat la t mij u leven te waarvoor Ik zou sti er gmtredea moest worden'' ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Fraaeo per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, by oase agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30. eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgskring: 15 regels 1.55, elke regel moer 0.80. Advertontiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Za terdagnummer 20 bijslag op den prys. j» paedagogisch gebied len worden getoetst, is voor bepaalde scho- vorden weggenomen, irmale schooi-in- leggen.” waarvan hier .Jet meer, ons onderwas, reeds hun invloed doen gelden. Al is lerwjjsstelsel niet c'- denkbeelden ingericht, waarvan zy uitgaan, is ook door onze on- derwyzeg? vrijwel algemeen, zy het dooi den een in meer beperkten omvang den anftr, erkend en heeft ook de de richting in vr(jwel alle scholen beïnvloed. Dit nieuwe beginsel keert zich noodzake- lyk tegen het intellectualistische jn ons on derwijsstelsel en in de praktyk tégen onzo luister-, onze doceerschool. Vooi* het weten wü men het kunnen, voor woorden «laden in de plaats stellen. Het bezwaar der nieu were richting tegen ons onderwijsstelsel is, dat het geweld aandoet aan de kinderlijke activiteit, aan den heerlijken drang van te werken en dat het de kinderlijke belang stelling totaal ongebruikt laat. Onze te genwoordige school is: het luisteren, het gedwongen stilzitten en zwijgen, het na doen, initiatiefloos volgen Vhn den mees ter. Zy is de boekenschool, die allerlei we ten trachten bij te brengen. Maar arbeiden, handelen vormen het karakter en de mensch, het weten heeft slechts in de twee de plaats invloed. En daarom wil deze nieu we richting, die in alle landen en onder al lerlei partyen haar vertegenwoordigers heeft, voor de leerschool, de werkschool, de „doeschool” in de plaats stellen. Zij wil ge bruik maken van de in het kind, als in den mensch, als in al het levende, aanwezige activiteit, den’ werkdrang, den lust, om iets te doen, te maken, te arbeiden, eerst onbe wust aan zich zelf en aan eigen ontwikke ling, later bewust aan het bereiken van een doel, persoonlijk, gemeenschappelijk, ten slotte maatschappelijk. Daartoe wil ze het kind laten werken, steeds nieuw, overeen komstig den ontwikkelingslijn geschikt werk laten aanpakken. Haar tweede eisch is, dat steeds voldaan wordt aan de echte belangstelling van den leerling. Plato heeft het al gezegd: „voor den geest is er geen gedwongen leeistof, die beklyft”. Alleen geconcentreerde, vrij willige aandacht heeft waarde voor het on derwijs. Die aandacht, die belangstelling moet men weten te wekken. En ook dit weer kan men doen door te laten werken, zelf te laten doen. Daarom moeten in plaats van de herhalingsscholen vakscholen komen, waar de vakpraktyk in het middelpunt van het onderwys staat. Dit werken, gevolg van den innerlijken activiteitsdrang en aanslui tend aan de eigen belangstelling, wekt van zelf arbeidsvreugde. De mensch, het kind, dat uit eigen drang en, eigen belangstelling volgend, leert werken, krijgt in dat werken pleizier. En door dit pleizier in zyn werk gaat het zich, ouder geworden, interessee- ren voor alles wat dat werk betreft, stelt het uit zich zelf ook theorethische vragen, ongewoon bij hem wa.s, en dat hij bij een ander zou hebben veroordeeld Maar niet» dan de hartstocht van het vaderwcihap hield hem gevangen! en hij was in dte garner, en boog 4ch over bet kind, voordat hij zich herinnerde, welk gevaar hl| meebracht. Agues zat op een laag stoeltje bij t vuur met het kind op haar schoot); zij suond mot een snikje op,, snelde op hem toe en leg,!,- hot kind in zij» armen met die O'vergave welke volkomen vertrouwen weergeeft. Het trof Durham onuiteprekellj khij herinner de het zich later, en wensbhte da>t hij naar dit beter geloond had. ,,O, Roes,’’ riep zij uifl, maak haar weer gezond!’’ Het gelaat van lioog gekleurd; de handjjeö bewogen rusteloos. Maar die glimlach van goddelij ke lief tal (iglteVl die het kostbaarste aant- vun Durham, ontbrak niet. Hij drukte haar een oogenbHk hartstochte lijk aan zijn hart, en zijn stem werd zacht tot die Üefkoozende leederiieid, gen Zij was aan het zijn, dat zij daar nooiteenige aandacht aan schonk. „W®t koorts door kou. en do k«el ontstoken." zei hij, toen hij het kind hal o2iderz»oht. „Je had baar vandaag niet imv uit moeten nemen; de wnnd was zoo solmrp.' „Maar de zon was 5 scheen zoo vroolijk en Windmill Bam waren. .Maar toen we terug keenden scheen ze in hot rijtuig ongesteld te wonde». Ben je er zeker van dat het nteis oruBtiigH te? „Voor liet oogenblik volkomen zeker. Ik zal al tos d-ocn wat ik kan. M'iar zteer toch ndet zoo diep treurig uit, lieve. Tm slotte zijn er nog andero kleine knuterijm wereld, behalve onze MaAdie.' voor ons,’’ antwoordde zij, volko- naar do waarheid. Zij deed geen vragen over <to Rufue, waarvoor hij dankbaar was- Zij was ge lukkig volstrekt niet nieuwsgierig naar de bijzonlerbeden van zijn werk, rauir tevre den als ze wist, dat alles goed gmg. Pas toen hot kleintje diep vroeg zij hoe de heer Rufus liet maakte. ,JH1J ia nu gelieel In orde, maar het was bij hem op liet kantje af." antwoordde Durham voorzichtig. Ik zou dezen avond nog eena naar h«m zijn giuin zien, maar ik za. naar Herliert Mayne tetefoiteenti on hem vragen, naar raven Court te gia»; het te hi elk gevat niet ver van Staatfonl Place. Agues deal geen vraag, en vond hel ook ujet vreemd. Zij sc|ireef bet teechta toe aa-u 7% u. ».m. eenfeing- Hiwbura”. 7^i B- DocWbt vaa zoodra het in de vakanten praktisch werk zaam is en komt zoo langs natuurlijken weg tot de kennis, die noodig is. Maar die ken nis wordt het niet Opgedrongen en niet voorgekauwd. J*apgs den natuuriykèn weg van den arbeid en de eigen belangstelling komt het er toe. Zichzelf werkt het als 't ware tot die kennis op. Maar dit opwer ken, dit volgen van dien natuurlijken weg, dit uit zich zelf uitkoiïien tot de menschen en dingen van het leven, heeft voel meer be teekenis dan die kennis zelve. Dat is toch ten slotte het beginsel, waarvan de nieuwe re denkbeelden uitgaan: het onderwijs ihoet menschen vormen. En die vormt hel niet door kennis by te brengen, tnaar door te laten doen. Zoo ontwikkelt het kind de in hem levende krachten tot de persoonlijk heid, die hy wezen zal. Daartoe moeten de werkschoten dienen, die zoowel Dr. Montes sori als Dr. Ketschenateiner wenschen En het is de veixUanste van de nieuwe mder wyswet, dat z(j niet alleen den schoolstrijd beëindigt, maar ook deze scholen mogelyk maakt en zoo ook aan de nieuwe denkbeel den e$n kans geeft ont hun waarde voor het onderwijs en daarmee voor het geheele teven aan te toonen. Mr. K. schijnt moge lijk te zyn deze machine betaling te koopen. Orts werd een gevi degcdeeld van een achttienjarjgen ling, die een motor van 1900 gid. I kocht, daarvan 200 gld. in eens 1 taald en nu wekelijks 10 gld. kw: gen als payement. Bovendien „versnoept” hij 4 5 gld. per week aan benzine. Men be hoeft dus niet te vragen hoeverre het loon ion dezen jongeling hoven zijne behoefte uitgaat. Een typisch staaltje, een „document hu- main" vernamen wy, dit zelfde onderwerp betreffende, dezer dagen. De vrouw van een eenvoudige, beambte bij den ryksdienst, kwam den directeur van den dienst te spre ken vrBften. Zy was nogal overstuur, want ze had e^n zonderlinge boodschap. Al eeni- gc weken was haar man met zeer veel geld thuisgekomen, bijna 50 gld. per week en hjj vertelde dat hy dat verdiend had. Zy kon het ónmogelijk gelooven en nu was haar de angst om het hart geslagen, dat haar man daar niot eerlyk aan kwam. De directeur kon haar geruststellen en mededeeten dat het bedrag dat haar man had thuisgebracht, precies klopte met hetgeen hij verdiend had. Het kostte inderdaad moeite het vrouwtje van de eerlykheid hbars mans te overtui gen. By leze gelegenheid kwam natuurlijk ook weer aan den dag wat trouwens algemeen bekend is dat een groot deel van de man nen een deel van hun loon voor hun egade verzwygen, hetgeen, gelijk uit bovenstaand historisch geval blykt, er reeds toe te'dt dat aan do eerlijkheid van den eerlijke wordt getwijfeld omdat de waarheid ongelooflijk lijkt. Gevallen als het bovenstaande zulten er wel meer te vinden z|jn en zij z(jn een illustratie van den huidigen in vete opzichten een wantoe- het Kamergebouw verschrikkelijk mo bouw te vinden^J)' het gebouw va^*ht dra dit Kadaster zelf een nieuwe woning had. Aangezien deze niet te vinden was, bleef Je Raad van State ook zitten waar h(j zit. Toen wist de Minister een der rn:nste villa’s op een der minste’ punten te koopen. Koopsom zes ton. De Raad van State heeft er geen zin in. Als de deftige Raad er dan eens tydelijk in trok? Geen zin. Dan maar weer opnieuw gezocht naar een huis voor het Kadaster.... Als dat gevonden mocht worden en verbouwd is, zal het verbouwen van het oude kadaster-gebouw weer een ton kosten en als dat dan gereed is, kan de Tweede Kamer haar lokalen van den Raad van State terugkrijgen. Volgens den Minister is er misschien ge schikte lokaliteit te vinden voor het Kadas vierde lid van art, 21 toch practisch nieuwe denkbeelden op paedagogisch bied kans op verwezenlijking geeft, voor de wyze, waarop die get. wordt, komt ongetwijfeld het ontwerp zyn voorsteller alten lof toe. Wy teven thans meer dan ooit in een tyd van bezinning. De dringende nood heeft ons gedwongen, waar tegenover ons zelven te zyn en rechtuit te erkennen, waarin we zelven en onze kennis en de inrichting van ons levan en werken schromelijk te kort ge schoten. En meer dan vroeger staan we daardoor open voor nieuwe denkbeelden, geneigd ook wat ons onomstootelijk scheen te toetsen op den steen der werkelijkheid. We willen erkennen, wat we enkele jaren geleden nog niet wilden, maar wat sommige wegbereiders reeds inzagen, dat ons onder wijsstelsel faalde. En al zal nu daarom nog niet idereen geneigd zyn de nieuwere pae- dagogische denkbeelden te aanvaarden, die o.a. Dr. Montessori, Dr. Kerschenstciner, Dewey en anderen gepropageerd en reeds in toepassing gebracht hebben, deze erkentenis houdt de bereidwilligheid in, het bestaande stelsel te veranderen en aan de nieuwe denkbeelden althans een kans tot verwerke lijking te geven. Dat heeft ook minister De Visser willen doen door voor iedere school of groep van schoten, die daartoe by een met redenen omkleed verzoek den wensch te kennen gaven, afwijking van de algemeene regelen betreffende het teer- en onderwijs plan mogelyk te maken. En de Memorie van Toelichting verdedigt dit volgender- wijs: „Om het mogelyk te maken, dat nieu- De bange jaren, waarin de oorlog om ons heen woedde, hadden weinig nieuws of bi- zonders dat ons iets vergoelijkte van het vete dat we moesten missen. Slechte punt zouden we kunnen opnoemen, dut onmiddellyk en niet onaangenaam was van de crisistoestanden. Het rust die ons gewerd doe.---—.--’- - torfietsen by gebrek aan benzine c gezet bleven en dtls de weg&vzoowel buiten de stad niet onveilig maakten. Nu de oorlog voorbij is, herleeft de oude plaag en het zyn vooral de motorfietsen, die plotse ling in groote getale zyn verschenen. Er wordt daarover steen en been geklaagd, want het eigenaardige geval doet zich voor, dat deze duivelsche machines worden bereden door opgeschoten jongens. De veel te hooge loonen die aan dit soort jongens worden uitbetaald, hebben de weel de in veter bol doen slaan en de eerste ver keerde uitwerking daarvan schynt de lust tot motorrijden te zijn. Deze attractie com bineert zich met een andere charme, n.l. het medevoeren van een dulcinea, die op het z.g. duo-zitje plaats neemt. Voor hetzelfde sllag als de nieuw-bakken motorrijders zyn, zyn de „duo-girls” of „motor-engelen", gelyk zy thans reeds worden betiteld. Het is thans een bijzonder verlangen van jonge meisje» om een motor-friend te hebben, 's Avonds snorren deze paartjes door de straten, dik wijls in zwermen van vyf Natuurlijk heeft het rydei dan het ryden zelf en d hard mogelyk. Over d< Duinoord worden formeele hardryderyen gehouden, ontbloot zyn. Eenige informaties gaven ons het bew(js, dat het hier inderdaad een eigenaardig slag is dat deze motoren berijdt. Het I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1