A. C. COSIJN in Assurantiën. DORLAS, Westhaven, Gouda Firma J. C. SIB8ES TRICOT- en NET-ONDER Concurreerende Verhuizing J. C. Fickweiler's KOFFIE en THEE is de beste. Electro-Technisch Bureau J. F. W. I i I rei- ii iiesterioer Electromotoren van 1» tot 6 P.K. le Orgelbespeling Sproeten, LUNCHROOM „HOLLANDIA" Grove Thee a 20 ets. p. ons Gruisthee a 32 ets. p. ons onder vakkundige leiding. Gouda—Rotterdam. Lingi Heiig 15 M 549. Dienstbode, 2e Meisje. GOUDA. - Telefoon No. 81. HEERENKLEEDING Kiiiiklijks ilurin faraihkriik Geida. Netten Inboedel enz. Prijs f 5.-. Sigarenhindel „Birneo", Kleiweg 87. COCOS-ROZEN ZEEP BALT. A. DE JONG. IN DliN SP0THUEK. IZAK VAN DANTZIG, Makelaar. Belast zich met aan- en verkoop van huizen. VERKOOPING Firma VERMIJ en BIJL, GOUDA. tg 't bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op onze Melange Alom verkrijgbaar. Vraagt Uw Winkelier. Baby- en Binder-Artikelen. Kinderstroohoeden. Groeneweg 73a. wm~ UITVERKOOP n Des rookers vreugde MotorbdÖtdienst W. M. ELSHOUT, Neemt eens proef? T. ANDFRS, ROOKTABAK prijzen 13, 15, 18, 20, 25 enz. per '|2 ons Prima Heerenhaai 25 et. '|2 ons. Reclame Baai 15 et. '|2 »ns LICHTE sd ZWiRË SH1C 2", 23, 30 cd VIHCIMIG 35 ct. '|2 »ns Tel. Interc. 589. K. BERLIJN. Lange Tisndsweg 24 Talefoon 326. uit voorraad leverbaar. Magazijn van Parfumerieën en Toilet-Artikelen. M\ tot 200 M'. 16 en voor 200 M'. en daarboven 80, allee per kalendetniaand. Voor andere dan bovenbedoelde open bare vermakelijkheden in de open lucht gehouden voor elke 100 M'. per etmaal 1 lot maximum van 4, niet in de open lucht gehouden voor elke 60 M'. per etmaal 2. Verhoudingscijfer InkoMatenbelaating. B. en ff. van '«-Gr&venhago heliben bij don Kaal oen voorstel ingediend om de tekorten van de «Fenfltjaren 1918 en 1919 zoo «poe 14$ mogelijk te delgen. Vetrdeo Hng van die tekorten over ten hoogste ze» of zeven jaar is met een behoorlijk finan cieel beleid nlot in strijd, zoodat de Raad een regeling, waarbij jaarlijks f 2.000 000 van do crisiakosten wordt Ingehaald zou kunnen aamaarden. In verband hiermede geven zijih over- eensteiunifing met het advies van de Ooan- mlfwie van bijstand in het behoor dor pe- meentefinanciön, «ten Raad in overweging, het verhotidingsoijlbr voor 1920 op stellen- Dit beeft do beteekenis. dat aan/ belasting geheven zal worden van de laagst Ix-laMbak» inkomens 5.59 pCt., wolk per centage f^ijgt tot 11.99 bij eep belastbaar inkomen van ongeveer 122.000 of hooger Bij een vorfioudingsetjier 2.2 zal dfi op brengst der ixukon «enbelasling begroot kuiaion worden op f 18.000 000. De financioele toestand van Amsterdam. Gistermiddag zijn in het Departement van Binnenlandsche Zaken de in de vorige week uitgestelde besprekingen over den fi- nancieelen toestand der gemeente Amster dam, tusschen den minister van Binnenland sche Zaken, den secretaris-generaal in alge- meenen dienst, mr. Kan, den minister van Financiën, den thesaurier-generaal by het ministerie van Financiën, en de vertegen woordigers van het dagelijksch bestuur van Amsterdam, de burgemeester, de heer Tei legen en wethouder Wibaut, voortgezet. Engelsche orders in Nederland. Naar Reuter uit Londdh meldt, deelt het blad „Shipbuilding" mede, dat Engelsche scheepsbouwers tengevolge van de hooge prijzen van gegoten staal belangrijke or ders doen uitvoeren door Nederlandsche ijzergieterijen. Een firma aan de Clyde be stelde onlangs in Nederland gietstaal voor ■es stel scheepsmachines. Gemeld wordt, dat één Nederlandsche firma orders ontving ten bedrage van 100.000 pond sterling. Tweede Kamer. De Voorzitter heeft gisteren medege deeld dat eenige leden bezwaar hadden om het wetsontwerp tot wyzig.ng der gemeen tewet en de wet op de inkomstenbelasting: 1914 op ld Mei te behandelen. Op voorstel van tien voorzitter werd hierna besioten (leze behandenng uit te stellen tot 26 Mei a.s. Verhoogmg van pensioenen. Het voorloop.g verslag der Eerste Ka mer over het wetsvoorstel tot verhooging oer pensioenen luidt gunstig. Veie leoen konden er zich mede vereenigen, al waren onderscheiden leden door 4U W siechts ma tig bevredigd. By deze gelegenheid is ook aangedron gen op een spoedige verhooging der In dische pensioenen. Verkeer met vrachtauto's. Van verschillende gemeenten ontvangt •ie directie van de Vereemg.ng vun Neder landsche Gemeenten in den laatsten tyd aanvragen voor verordeningen, waarin be palingen zijn opgenomen betreffende het ryden met zware vrachtauto's, in verband hiermede brengt zy ter kennis van «le le den, dat, naar de directie vernam, bii Let departement van waterstaat wordt over wogen, om voor het verkeer niet zware ruQhtauto's byzondere voorschr.ften in 't loven te roepen. Voor de voorbereiding van aeze voorschriften is een speciale commis sie ingesteld. Een ontamettingsdienst voor Zuid-Holland. Naar de Avondpost verneemi ;s het ZuiU-Hollanidsche Groene Kruis Lezig met de opr.chting van een ontsmett.ngadlenst voor u« provincie, waarmede zu in den loop van d.t jaar gereed hoopt te komen. UIT PK PERS. Het wetsontwerp tot verruiming van het ge meen lei yk belastinggebied. In de ivredeueenngen van de Vereenig.ng van Nd. Gemeenten wonot over net gewy- zrgde wetsontwerp tot verruiming van het gemeeutieyk beutst.nggebied gezggu: Unze aanvankeiyke indruk is. dat daar tegen vooral \vegens geneel rneuwe en on verwachte wyzigmgen zeer ernst.ge be- uenkuigen bestaan, zelfs zoo ernstig, dat de vraag ryat of in plaats van verruiming hienby niet beter van beperking van het gemeentelyk belast, ngjrebied zou kunnen wonden gespt oken. Een der voornaamste wyzigiijgen is n.1. het vervallen van de be voegdheid der gemeenten tot het heffen van een eigen inkomstenbelasting, waar voor zy als vergoeding opcenten mag hef fen op inkomsten- en vermogensbelasting, echter tot een maximum van ll)ü ',c. Blu- kens het verslag ontveinst de regeering zich niet, „dat op het oogenblik door eenige gemeenten reeds meer aun Inkom stenbelasting wordt geheven"! L>eze ge meenten kunnen evenwel gerust zyn, zy krygen n.l. een overgangstermyn, „om zich met behulp van de nieuwe belastingbron nen aan den nieuwen toestand aan te pas sen"! Volgens een uitlating van den minister ▼au onderwijs in de Tweede Kamer, die bü zyn collega van financiën op spoedige behandeling van dit wetsontwerp had aan gedrongen (omdat hij vat* oordeel is. dat ten gewolge van dit ontwerp en niet als gevolg van de Lager Onderwijswet de zoo noodige verbetering in de gemeente-finan- ciën moet worden gebracht), ligt het in de bedoeling direct na de behandeling der Lmger-Ondemviimvet de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied in behande ling te nemen. WU achten het evenwel niet onwaarschijnlijk dat dit wetsontwerp, met het oog ep de ingrijpende wijzigingen, die daarin thans zyn gebracht, nogmaals naar de afdeelingen zal worden gezonden. GEMENGDK BERICHTEN. Een lieve dienstmaagd. Mevr de IE. in den Haa», had rolletjes gouden tientje** in hiar bezit. Hoe wel de dienstbode hiervan niet» wiet, ging deze toch maar eens op zoek uit, vond IsH gToote bedrag geld», ontvreemde oenlfe der kostbare muntstukken en vulde h«11 kort met 2f/t cis. «tukken aan. Het zcgiriUk weed weer netjes op het pikje bevestigd. De grooto ui/tgaven van de lieve dieais maagd bracht do zaak aan hot licht, nut liet ge volg, dat hot vijftienjarige meigjp - die inmiddels jürt meer bij mevrouw was ver sohenen - door «fe rochefcho werd opge- »j>oord en zioh nu in verzekerde bewaring bovfindt. De jotfgdtge dievegge had reeds een gedeelte van de gestolen 1120 aan mooie k loeren uil gegeven, 't Bloed kruipt. In «te ZimmiwhoIi© dorpen is do kennis ten allo tijde geweest een vermaak, dat er zier di^p in zat; men moefit spreken over vorvanjging) door een VoDsfeeflt. «lominé mocht dringend, pleiten voor aJechaffmg vanwege onzedelijkheid, ongodsdienstigheid, hei volk wilde er in den regel niets van weten, hoe volgzaam <x>k anders en het bleef kloppen aan doovemansoorende ker mis moest er zijn, één» in het jaar do blommetjes volgen» ou 1-vadorlljk gebruik buiten gezet. De oorlogsjaren g iven aan leiding tot uitstellen tot betere tijden en zelfs lot afschaffing;; o. m. werd de afschaf fing <v»n feit het vorige javr te Arnemui- «ten. maar niet lovredbn daarmede werd nu oen adrc*» ingezonden door Ingez-tc- n«»n om op dit bodui# terug te komen efc.. weer. zoo besloot de Raad met meerder heid van stemmen, zal de kennis mogen gehouden worden. Ons natuurschoon. Men schryt uit carneveid aan het llbl.: By een dezer dagen gemaaKten fiets- tocht werden we opn.euw getroffen door «le verrukkelyke schoone omstreken, waar op onze zoo uitgestrekte gemeente bogen mag. En onder deze door de natuur zoo ryk gezegende plekjes kan in de eerste piaate genoemd wordenn het zoogenaamde ivootwyiksche Zand, een eertijds byna on begaanbaar oord, doch waar.n thans door net ytaatsboschibeheer uitstekende wegen en fietspaden zyn aangelegd. N;et genoeg kunnen wy natuurminaars dan ook aanbe velen, van hier uit een rywieitocht naar het «iorpje Kootwyk te ondernemen, ter wijl dan tevens een bezoek aan het Radio dorp kan worden gebracht. Voorul het ge deelte tusschen den basaltweg Haroiuunp- ytroe en genoemd dorpje zoekt, wat na tuurschoon betreft, wellicht tevergeefs zijn wedergade in ons vanderland. Te midden van het donkergroen der thans ree«is n.eu- we loten schietende sparren, en afgewis seld door de veel teerder kleuren van het pas ontloken berkengroen, kronkelt hier een goed onderhouden fietspad door de auinenreeks telkens en telkens weer pa norama's biedend, zóó onbeschryfelyk «Jioon. dat het oog niet moede wordt, zich maar steeds opnieuw te vergasten aan deze niet te definiëeren kleurschakeer.ngen, the het met zóóveel smaak gefatsoeneerde, voorheen wat al te wilde Veluwenland hier te genieten geeft. Een tweede ryw.eltocht «lie, wat natuurgenot betreft, bijna in één adem met den eersten genoemd kan wor den, is die tusschen den rijksstraatweg Voorthuizen-Milügen, welke weg men by K.M.-paal 17.8 verlaat, en het oude uorpje Garderen, dat op de.ze wijze bereikt wordt via „Bergaham", een der hoogste pla teau's der Veluwe en tevens begraafplaats der eerste bewoners van Nederland. Ook dit nog zoo weinig bezochte punt is waard bekend te warden. KERKNIEUWS. Wijding van den nieuwen Oud-Katholieken aartsbisschop. Men meldt uit Utrecht d.d. 28 April aan het N. v. d. D.: Heden ie de nieuwe aartsbi&Khop ia «le Gertrudiskerk plechtig gewyd door mgr. H. F. J. van Vlijmen, biss«ihop van Haar lem, bijgestaan door mgr. N. B. P. Spit, bisschop van Deventer, mgr. Eduard Her- zog, bisschop der oud-Kathoiieken in Zwitserland en mgr. George Moog, b,8- tchop der oud-Katholieken in Duitsch'-and. Op verzoek van den nieuwen aartsbis schop, mgr. Franciscus Kennick, werd een eenvoudige Gregoriaanschp mis gezongen. Natlat het protorol van de verkiezing van den aartsbisschop was voorgelezen en de wydeling getuigenis zijns geloofs had afgelegd, volgde de eigenlijke wyding, waarbij alle aanwezige bisschoppen mgr. Kenninck de handen oplegden. Mgr. van Vlytnen hield daarna een toespraak, naar aanleiding van de Woonden: „Vrede zy U lieden. Gelijk de Vader Mjj gezonden heeft, zoo zend ik ook U." Na deze rede werden de wydingsceremo- moniën voortgezet, die wenden beHuton met een ommegang door de kerk, terwijl tie gemeente staande een Te Deum zong en van den nieuwen aartsbisschop den ze gen ontving. Geref. Kerk. Beroepen: te Werkendam-Giessendam. J. Overduin, te Moercapelie; te Andel (N.- B.), J. E. Jansen te Zevenhuizen (Z.-H.). Evangelische MU. Te Amersfoort zal 19 Mei de «Igemeene vergadering der Evangelische Maatschap pij plaats hebben, welke vergadering den 18n Mei zal voorafgegaan worden door wydmgsavond. Medische Brieven. Ademhaling. Mij is eenige weken geleden door één mij ner geachte lezeressen verzocht eens by ge legenheid het een en ander mede te dcelen over bov enstaand onderwerp en daar ik ver trouw «lat deze «le tolk is van velen uwer en «le meesten uwer hiervoor eveneens belang stelling zullen hebben, zoo wil ik thans dit met u onder de oogen zien. De geachte le zeres heeft mij eenige vragen gesteld en aan de hand hiervan wil ik dan ook dit on derwerp bespreken, hier cn daar een zij paadje inslaande. Zoo staat dan allereerst op het piogramma de vraag: „Hoe beho«.ren wy adem te halen en welke zijn de gevolgen ten goede en ten kwade". Ik wil dan beginnen u er attent op te ma ken, dat wy op twee manieren kunnen adem halen n.l. door den mond en door den neus. Zooals u allen wel bekend zal zyn is tie neusademhaling verre te verkiezen boven de mondademhaling. Waarom de eerste wee de meest verkieselijke is, ligt niet zoo aan stonds \oor de hand en heeft eenige verkla ring noodig. Allereerst dient dan opgemerkt te worden, dat «le luchtweg, dus de baan via onzen neus, een veel langere is dan de voed- selweg, dus waarbij «le ademhalingslucht via onzen mond naar onze longen gaat. Ha len wjj nu door onzen mon«l adem dan brengt dit tal van gevaren met zich mede, want het verschil in lengte van «leze beide wegen heeft een buitengemeen groote be teekenis. De lucht n.l., die door onzen neus strijkt komt zoodoende veel beter vóórver- warmd in onze longen aan dan de lucht, die onzen mond als ingangspoort verkozen heeft boven onzen neus. Zoo is het duide- 1 ijle, dat by de ademhaling door den mond allereerst ons mondslymvlies, vervolgens onze keel en ten slotte onze longen meer te duchten zullen hebben dan by ademhaling door onzen neus. Dientengevolge behoeft het geen betoog, dat men, op de eerstge noemde wyze ademhalende, veel meer kans heeft op keelontsteking, ontsteking van de luchtwegen als bronchitis, longontsteking, etc. etc. Wy hebben altyd ons voor oogen te houden, dat tal van bacteriën op den loer liggen ons aan te vallen, als zy de kans schoon zien. Wor«lt nu een of ander weefsel plotseling aan koude blootgesteld, dan zal het minder weerstandsvermogen hebben en zich dus niet zoo gemakkelijk tegen deze in dringers, die altijd in grooten getale aanwe zig zijn, kunnen verdedigen. Proefnemingen in deze richting genomen, niet alleen wat betreft de luchtwegen, doch ook t. o.fc. van verschillende willekeurige organen, hebben dit alles bevestigd en doen inzien dat de koude een' voorsprong geeft aan de in het lichaam aanwezige micro-organismen, wel ke niet zelden noodlottig kan worden, ja zoodanig, dat het den «loo«l van het betrok ken individu mef 2ich medebrengt. De ervaring leert ons ook dat vele men- schen, die om éép of andere reden niet door «len neus kunnen a«iemhalen, tevens vaak het slachtoffer worden van bovengenoemde aandoeningen. Zoo brengt b.v. «le chroni sche neusontsteking nogal eens deze geva ren met zi^h mede. Slappe, bloedarme men- schen lijden nogid eens aan dit euvel, ter- ereischt, verkeeren, zei- geheel vr(j dit gaan. Ik zou zeer onvol ledig in dezen zyn, als ik niet hier memo reerde de u allen welbekende, maar daarom niet miódër beruchte neuspoliepen. Het neusslymvlies bevindt zich hierby in een meer >f minder ernstigen graad van ontste king en vertoont hier en daar soms vrij groote uitbochtingen. Deze aandoening komt nogal eens bij kinderen voor en is een reden, «lat het niet mogelijk is door den neus adem te halen. Vooral gedurende de herfst- en winter maanden, wanneer de buitenlucht kil en koud is en binnen in de woonkamer gewoon lijk gestookt wordt, zoodat we aan groote temperatuurswisselingen worden blootge steld, is dan ook het aantal personen, «lat de dupe wordt van het niet door tien neus, doch door den mond ademhalen, niet te onder schatten. Er kan dan ook niet genoeg op ge wezen wonden, dat het tijdig maatregelen nemen, zootlat de neusademhaling weer mo gelijk wonlt, van het grootste gewicht is en wy kunnen ook ongetwijfeld, zy het ook niet rechtstreeksch, dan toch indirect het behoud van menig menschenleven op rekening stel len van den neus- en keelarts, daar deze één of andere ernstige aandoening, die vandaag of morgen wellicht voor de deur zou hebben gestaan, voorkomen heeft. Wy willen dan den volgenden keer nog een zeer belangrijk punt samen bespreken n.l. het verband tusschen onze ademhaling en onze bloedstroom. wyl ook degenenc -wier be roe dat ^y veel rtt tfrtik en stof den geheel vrü uit gaan. Ik STADSNIEUWS. GOUDA, 1 Mei 1920. Het Socialiaatievraagstuk. Eenige weken geleden is het rapport, uitgebracht door de commis&ie, aangewezen u.t de D. A. i'., in druk verschenen en gisteravond heeft de heer F. W. N. Hu- genholtz het, op uitnoodiging van de Goud- Eche afdeeling van «le S. D. A. T. toege licht. De vergadering die in Melksaion Hollandia werd gehouden, was fl.nk be zocht. De heer Laleöer opende ze met een korte inleiding, waarin hy in 't kort me moreerde waarom de sociaLsatie-coirtmis- sie werd ingesteld, waarna hij het woord gaf aan den heer Hugenholtz. Spr. wees er op dat de grondgedachte van het socialisatie-rapport voor de leden oer S. D. A. P. wel niet n-euw. doch dat de praktische uitwerking daarvan nog niet in bun dagelyksch denken opgenomen is. Aangezien het rapport in de eerstvolgen de jaren den grondslag yoor den strijd zal vormen, dient ieder S. D. A. P.'er te we ten wat de eiach „socialisatie" beteekent. Spr. zeide het grootste deel van het rap port niet te zullen behandelen en hoofd zakelijk het algemeen begrip „socialisatie" te zullen bespreken. Terwyl men Jaar in jaar uit Ijverde voor socialisme, opheffing van het privaatbezit van den grond en productiemiddelen, be oogde. voelden de S. D. A. P.'ers toch. dat ze met deze leuaen niet stonden op den bodem van de practische politiek. Twee voorname factoren, noodig voor de verwe zenlijking van het ideaal ontbraken, n.l. een voldoend georganiseerde proletarische macht en een ontwikkeling «Ier maatschap pij tot een hoogte, dat het socialisme daar uit kon voortvloeien. Beide factoren zyn lU de jaren die pas achter ons liggen be reikt. „De omstandigheden zyn gewyzigd. We staan nu voor groote dingen!" aldus tie heer Hugenholtz. Hü herinnerde voorts aan hetgeen in de Kamer over ..socialisa tie" was gezegd, cntiseerde de houding van de heeren ireub en Marchuut en ge waagde van de benoeming van ae staats commissie die moest onderzoeken in hoe verre de productie en de distributie beier kan beantwoorden aan 't algemeen belang dan ze op 't oogenblik doen. Door uc in- ftelling dezer commissie en tevens door het feit dat de Hooge Raad van Arbeid op<ira«dit kreeg te onderzoenen m hoeverre den arbeiders meer medezeggmschap in de %edryven kan worden gegeven, kwam de kwestie van socialisatie in de sfeer der practische politiek. Thans staan we aan tien drempel van het socialisme. Uitvoerig besprak de heer Hugenholtz nu hoe dit alles gekomen is. De groote en machtige hefboom, uie de vragen weike met 't socialisme in verband staan, op den voorgrond heeft geplaatst, ■was «ie oorlog, die ontstaan is aU u.tvloei- sel van het kapitalistische stelsel. Hierin immers berust de voortbrenger op winst bejag, dit leiiide tot concurrentie tusschen de volken, tot kolonisatie en drang naar bewapening, waardoor tenslotte de gru welijke catastrophe over de wereid geko men is. De hoop, dat de Volkerenbond reeds gedurende de kapitalistische maat schappij het oorlogsgevaar zou verminde ren is ijdel gebleken. Als gevolg h.ervan .s de drang der socialistisch© partijen :n de heele wereld sterk geworden om een zoodanige wyze van voortbrenging te ver krijgen, dat winstbejag en .concurrentie zucht ophouden te bestaan, de wrijving tussohen de volkeren en daarmee het oor logsgevaar worden vernietigd. Deze drang leidde tot den eisch van social.satie. wat <ius niet een uit het buitenland geïmpor teerd verlangen is. want een zelfde oor zaak leidt overal tot hetzelfde gevolg. Overal is de drang tot socialisatie onge veer tegelykertyd ontstaan. Doch de wensoh, oor tog in de toekomst te vermijden is niet de eenige oorzaak tot oen drang naar socialisatie. Ate tweede oorzaak geldt de loonberwegmg onder de ar beiders. Doordat het geld tydens den oor log aan waarde heeft verloren eischun de arbeiders loonsverhooging; wordt deze toegestaan dan stijgt «ie prijs der levens middelen, omdat de werkgever de kosten der ioonsverhooging afwentelt op de ver bruikers, dit zyn in hoofdzaak de arbei ders. Zoo ontstaat de vicieuse cirkel prys- styging-loonsverhoog.ng-prysstijg.ng. Het hooger loon geeft met meer koopkracht, aan welke omstandigheid een emue moet worden gemaikt door de productie op te voeren. „De eisah van meer productie" mag aan de arbeiders worden gesteld. Echter «loet zich juist nu het verschynsei voor dat inplaats van meer, minder wordt voortge bracht. Dit komt le. doordat tie ooriog millioenen menschenlevens heeft vernie tigt!, 2e. is er, vooral in de lantien die in ooriog zyn geweest een groote mate van aiibeidsontiwenning, waarin echter na ver loop van tyd verbetering komt. Onherstel baar en «ht is de «Jende oorzaan dei ge ringere productiviteit is, dat in 't hoofd «ier arbeiders iets is gebroken; de betoove- ring die de arbeiders voor het kapitalis tische stelsel hadden is n.l. verdwenen, tengevolge van den oorlog. De arbeiders bedanken er voor nog langer werken voor een klein groepje menschtn, die in weelde leven. Ze willen wel producceren, maar zelve mee de profijten van hun werk Hoe kan nu de productie woruen opge voerd? Vroeger, ais de arbeiders ioonsver hooging begeerden, gingen ze op het ge schiktste oogenblik jn staking, waarmee ze den stryd aanbonden alleen tegen den patroon. Dit is veranderd. Staking betee kent thans een stryd der arbe.ders tegen de gemeenschap, dus ook tegen hun eigen klasse. Dit moet den arbeulers duidelyk gemaakt worden en wel door hun mede- zegg.ngschap te geven in de onderneming, öpr. vermaarde nadrukkelijk n.et te be weren dat dit >bu de tegenwooid.ge om wikneling van de arbeiders reeds kan. Het Eociansat.e-rapport zegt ook, dat medezeg- gmgscnap mogelyk is naarmate «ie ant- wuciieiing en bet verantwoordelijkheids gevoel uer arbeiuers toeneemt. De arbei- uers moeten nu leeren begrypeu dat ze voor de gemeenschap werken. De kapita- i.sten z:tten wei is waar nog tusschen hen .•n de gemeenschap, ze moeten verdwijnen op den duur, thans echter reeds moeten de arbe.ders besenen dat ze, ais ze ii; staking gaan, niet alleen den strud aanbinden te gen «Je patroons, maar ook tegen hun eigen Klasse. Uiturukkedyk spreekt het socialisatie- rapport van medezeggingschap. De arbei ders moeten in de onderneming n.et alleen de macht uitoefenen, het bedrijf moet met het eigendom der arbeiders, doch dat der gemeenschap zyn. h>pr. meenoe dat het op 't oogenblik een ramp zou zyn als de ar- be.dera eigenaars werden, waarvan Rus land een treurig voorbeeld geelt. De ar beiders ltïverden daar voor een max.mum- loon een mimmum-werlt. Bovend.en bezit ten de arbeiders niet «Je noodige kenn.s, ze Kunnen dus de technische leiders n.et mis sen. Namen de arbmdefsraden maatrege len zonder daarin deskundige, tcchn.sche leiders te kennen, dan zouden deze spoedig het byltje er by neerleggen. In de derde plaats moet de fabriek niet komen aan de arbeiders, doch aan de ge meenschap, omdat, behalve de arbeiders ook de verbruikers rechten hebben te doen gelden. leneinde de productie zoo hoog mogelyk op te voeren geeft de commissie als loonvorm het stukwerk in le voeren, -met uien verstande dat een mmimum en maximum loongrens wordt vastgesteld. De derde factor die de socialisatiege- «.achte op den voorgrond heeft geplaatst is de drang der verbruikers. Hoewel ons land voldoende voorraden heeft, zjjn de le vensmiddelen duur doordat de ondernemers hebben geleerd zich vast aaneen te sluiten. Wetten daartegen zijn onvoldoende geble ken; ze wonden overtreden (huurcommis- sierwet). Met verschillende voorbeelden toonde spr. aan dat een levensmiddelen- voorziening die afhangt van de winst on zeker is. Niet het algemeen belang, doch een groepje bankmagnaten bepaalt, welke nieuwe ondernomingen zullen worden op gericht. DE MEEST BEGEERDE STAKING! Overal, in alle zaken Geeft een staking veel verdriet, Slechts bij één manier van staken Zijn er die gevolgen niet. 't Werd als weldaad opgenomen, 't Bracht een opgelucht gevoel, Als d i e staking eens zou komen Weet ge, Lezer, waar 'k op doel In een zeer bescheiden hoekje, Dat 'k met moeite heb gezocht, Zit ik; om mijn hals een doekje, Want 'k zit leelijk op den tocht! In mijn kamer zijn ze bezig Met een spons en vettig sop; Stoelen zijn daar niet aanwezig, Alles staat er op z'n kop! Stukken uit myn huishoudkamer Staan gestapeld in 't salon. In mijn bed nu veel voornamer Ligt thans „Meyer's Lexikon". Mijn bureau, zoo schoon en helder, Als men hem slechts zelden ziet, Staat nu tijd'lijk in den kelder, Maar gebruiken mag 'k hem niet! Lezer! gaat 't thans in U rijpen? Ja, ge snapte dit allang! En ge kunt nu ook begrijpen, Waar 'k zoo vurig naar verlang! 't Zou heusch mijn geluk volmaken, Als de Nederlandsche Vrouw 't „Groote-schoonmaak- w e r k" zou staken. Maar ik vrees, 't gebeurt niet gauw ARN. VAN RAALTE Jzn. De vierde factor voor het op den voor grond komen van 'de socialisatie-xeaachte is tiet wereid-tekort en de overtuiK.n*, dat daaraan zoo spoediR mogeiyk een eind moet komen. Overal ziet men een onop- zettelyKe geidverspiilmK, o.a. door het be staan van klein- en maddenbediyven, die oneconomisch wenken. By de trustvorming verowynen deze, doch men moet niet ïnce- nen dat de trustvorming geieiueiyk ten uLdoende verbetering brengt, want uileen net voordeel van de trust worut beoogd, uy trustitiseering is men eerst recht aan uen winstduivel overgeleverd. Behalve opheiiing van het bedrijf is noodig specialiseenng, normaiistcring cn tegengaan van verspilling door weeme-pro- ductie (de mode o.a. noemde spr. een uit- denKsel van conlectie-fabrikanten, die nooidaakeiyk beoogen het benalen van winst). Dok de distributie geschiedt onecono misch. Spr. wee» o.a. op het groote aan tal sigarenwinkels te Amsterdam. Het pu bliek moet al die winkeliers ondernouden. ihet zou «lus veel voorüeeüger zyn als er minder winkels waren. De socialisatie kan slechts zeer geleide lijk gesch.eden, le. omdat men ervaring moet opdoen en 2e. omdat de overbodig geworden arbeiders moeten woruen ge- ateund. Er moet dus gezorgd worden dat bel aantal werkloozen met te groot wordt. Begonnen moet worden by de bedrijven, ^ie zoover gevorderd zyn dat ze geschikt zyn voor socialisatie, zooals biiv. de Goud- ache Kaarsenfabriek; kleme bedryven lee- nen zich minder voor sociausatie. In middels moet een cammiss.e a orden benoemd om de socialisatie in andere be dryven voor te bereiden; by de wet kan de concentratie worden bevorderd. Dok kan ue overtte»d op ander wyze ingrypen, byv. door tegenover een niet gesocialiseerd be drijf een concurreerend gemeenschapsoe- «iryf op te richten. 't Zal noodig zyn de te aocialiseeren be drijven schadeloos te stellen, teneinde het particulier kapitaal met af te sennkken, waardoor de kapitalisten genoopt werdea hun geld in 't buitenland te be.eggen en ook, omdat het onbillyk zou zyn een kleine groep de kosten der socialisatie te laten betalen. De kosten noodig voor de socia lisatie moeten gevonden worden uit een matige vermogensheffing en staatserf- recht. Eindelijk besprak de heer Hugenholtz nog de organisatie. Het bedrijf komt aan staat, provincie of gemeente. Aan 't hoofd staat een directeur met een groote mate van bevoegdheid, die naast zich hfcft een Commiss.e van Beheer en Toezicht, in deze commissie zyn vertegenwoord.gd de ge meenschap, verbruikers, arbe.der3 en tech nici. De positie der arbeiders wordt gere geld in overleg met de vakvereen.gmgen. Verder wondt gevormd een vaste bemidde- lingscommissie. Dan denkt de Sociaiisa.ie- commissie zich de vorming van groepsra den, gekozen door de meerderjarige leden van het personeel en die controle oefenen op de naleving der voorschriften, de pres tatie-normen vaststellen, enz. Uit de groepsraden wordt een personeel-naad ge vormd, die verdere bevoegdheid heeft en tenslotte is er een economische Raad die de internationale socialisatie tot rijpheid tracht te brengen. Spr. zeide tenslotte dat op het rapport «ier commiaeie zeker wel critiek In te le veren. De leiding der S. D. A. P. zal goede opbouwende critiek ook dankbaar aanvaar den. doch de arbeiders moeten beseffen dat de socialieatie-eisch niet zal worden doorgevoerd doordat de tegenstanders wor den overtuigd. Alleen door een macht te vormen, kunnen de arbeiders hun eisch zien ingewilligd. De heer Laf ober dankte den heer Hu genholtz voor de belangwekkende voor dracht en sloot met een opwekkend woord oe bijeenkomst (Zie vervolg Stadsnieuws Tweede Bl«d.) KUNST. Men h«eft Caruso 24.000 poind sterling aangeboden voor 12 voorstellingen in hrt Nationaal-theater te Havanna. Hij heeft dit aanbod aangenomen. Tevens hooft hij een ainhod van denzelfden kant in overweg!nl? genomen van 60.000 pond sterling voor 30 voor-te'Hagen in verschillende Meden in 7 uM-Amerika, t i i taao u iö20 Den 18 Mei hopen onze ge- I liefde Ouders ADRIANUS VISSER en j KLAZIENA VAN OER WERKEN hun 40 jarige Echtvereeniging te herdenken. 2422 20 Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Haastrecht, 13 Mei 1920. Mevr. SPIT, Crabothstraat 46, vraagt wege. s huwelijk der tegen woordige een flinke niet als meisje alleen. 2421 10 Mevr. VAN DEN WALL BAKE— BERG, Soestd ij kerstraat 94, Hilver sum, zoekt voor 1 Juni a.s. een bekwaam 2391 10 MOTORRIJWIEL te koop gevraagd in prima staal en loaae zljipan. Brieven met volledige beschrijving en prij» omfcr No. 2429 Bureau van dit blad. 5 WIJDSTRAAT, Teleph. 473, 20 GOUDA In de GROOTE of ST. JANSKERK te Gouda, op MAANDAG 3 MEI, des avonds 7 '/2 uur, door den Heer J. II. B. SPAANDER MAN, met welwillende medewerking van Mejuffrouw J. A. F. RIESZ. Sopraan, Gouda, en den Heer J. J JAGER, Viool, Gouda. PROGRAMMA'S, tevens bewijzen van toegang, a 25 cent verkrijgbaar bij den Boekhandel J. DE VEN en bij den Koster. 2428 22 Zomer- zelf» de donkerste, verdwijnen door een pot SPRUTOL. Bij alle goede Orogl.ten. MARKT 40 GOUDA van vanaf MAANDAG 3 MEI tot en met DONDERDAG 6 MEI. De voorraad bestaat uit Colbert-Coiluumt in alle Fantasie Kleuren, alsook Zwart en Blauw. Wij laten eenige prijzen volgen 2426 80 COSTUUMS van 35.- 40. 45.- 50. 60 - 70— 80 90. - 100.- voor 17 50 20— 22.50 25.- 30.- 35.- 40. - 45.- 50. DAGELIJKS GEOPEND van 's morgens 10 uur tot s avonds 8 uur. DINSDAG tot 7 uur 's avonds. 11)4-2 30 NIEUWE HAVEN 53-55. Tel. Interc. 419 Stalling en Remise VEST Tel. Inter». 570. KANTOOR en WINKEL geopend: 's morgens half 8—1 uur. 1288 40's middags half 3—7 uur. GOUDA HOOGSTRAAT 7, Telef. 423 A. B BANTZINGER. II Groote Keus* Ui „HET GOEDKOOPSTE ADRES voor alle STOFFEER BEHANG en BEDDENWERK Is Isle klas DIVANS f 55.-. Vraagt prlj s voor Salon-, Huis. en Slaapkamor-Ameublomontsn en alle soorten Clubfauteuils. Levert SPRINOMATRASSEN, KAPOK en SPIRAALMATRASSEN tegen den uitersten prijs. Vraagt de stalen collectie BEHANGSELPAPIEREN vanaf 35 cent tot in de fijnste dessins. Levert alle soorten Gordijnen, Rol Vitrage en Overgordijnen Tevens REPARATIE INRICHTING 1825 40 Aanbevelend, T. DEKKER. PARFUMERIE» vni., nog »ltcj)ts ank,!, da,an. LANOE TIENDEWEO II - GOUDA TOUW 51 ODEURS 1 26 cent TANDPASTA. 21 SCHMINK 4 SPEENEN 2 ZEEP 9 ALUIN BLOK KEN. 26 POUDHE DE UIZ 14 O DOL MONDWATER 10O EMSER PASTILLÈS 18 1251 .na. .na. aaa. ana. 20 IC zi« de Etalage. 10 KORTING. D« DIRECTIE maakt bekend dat in de heden t» Gouda gehouden Jaar- lijkiche Algrmcene Vergadering van Aandeelhouders het DIVIDEND over 1919 in bepaald op 375 gulden per Aandeel «n bat «albaar ia geiteld van 1 MEI a.s. af ten kantore der Vennoot- «ohap te Gouda, bij de neeren R. Meen 4 Zoonen te Rotterdam en bjj da Rotter* damsche Bankvereeniging te Amster dam 2376 20 Oouda, 28 April 1920. Notaris N. F. CAM BI ER VtN NOOTEN te GOUDA, aal ep DINS- DAO 4 MEI a a. den morgnns ha f tien uur, aan het htm Gouwe 200 aldaar, PUBLIEK VERKOOPEN j Een gedeelte van een In overleg m*«t den vendum«'eite> 8. P. VAN DEN HOEK, Keizer straat alhier, kunnen goederen worden ingebracht. Daags te voren van 9 12 en 2—5 uur te zien. 2343 -3 Inhoud t R.K. Premier pijp 1 R. K. Premier Simpel aanateker I Oummi tabakszak t Pljpentooler I PGpenkr.bber I Boaje reinigers Ons R K. Premier Varlnaa. ZIK KT A LAOS. 2452 25 Aanbevelend, Tml. «47, Qouwa M, 4356 20 OOUOk. I-&' Aannemer van transporten te water naar alle plaatsen. Nierziekte, elbumlnuzie, bleesziekte, ziekte der urinewegen, esmbelen (ontst., pjjnJ. zwakte, onwillekeurige urine- loozing op eiken leeftyd, geheime ziekten, vernauwing, vloeiingen, gezwellen, impoten- 'tie, enz.) Volkomen en snelle genezing, per brief, door de wonderbare planten extracten van DOKTEK DAMMAN, ver schillend voor elke ziekte. Men vrage brochure No. 85 met bewjjzen aan bij den Heer SNAB1LIE, Groote Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige om flchrUving der ziekte. 4867 16 En gros. En detail. Za.ml.dnr, ZMmdoakan, Sponz.n, Dw.ll.n, Coco.w.rkbor.t.l., Cocomtollar*. Engal.chn B.i.ms, 4356 20 enz. enz. Firma Wed. P. UITENDAAL, Bezem- en Boratelfabrikant. Klei wegst raat 1315, Gouda. I Adverteael in dit Blad. ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR DirectieJ rN 1 VOORZrAT en A VAN STAVEREN Accountant*, Leeraren M. O. Hoekhouden. UTRECHT, DRIFT li, Taleloon 3652. 938 Bijkantoor ta Gouda i L. RUTTEN, Woathaven 70a 14 Ook voorradig allo Engelsche en de bakende Hollendscha Clgaretten. H.H. WINKELIERS ENGROS PRIJZEN. 399 30 Hoogachtend, Uetr vwruKQtoAlütf, tUu caoAéveyr b«*eeli sicb beleefd aan voor het traaaportMPea van Plaoo'o, Orgala en IranikaatM enz. enz. virhuizinoin. Berging van INBOEDELS. 2823 Aanbevelend, 15 L. N. POLOERVAART, TEL 344. TURFMARKT I - OOUDA. 2074 3f Aanleg van Licht- en Kraohtinstallati*»*. (OOBBEIMAR). OOSTHAVEB 31 GOUDA T.l.foon 118.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2