(0U0SCHE COURANT Rotterdam. KWALITEIT! Tweede Blad. om cHarizmont. De viering van 1 Mei. scussWAAKiBzaicirraw. Wegens overweldiger drukte iaden vy l 's morgens te komer U wordt dgn nit 'gen. geholpen m ZATERDAG. 1 MEI 1920. TWEEDE KAMER. naar de facultatief gestelde rakken over te brengen. Het veelbesproken artikel 2 i« ten slotte zander hoofdelijke stemming aangenomen. Over art. 3 (de verschillende soorten la ger onderwijs) heeft de Kamer gisteren middag tot halfzeven vergaderd. De ingrij pende amendementen-Visser van IJ zen- doorn on Ootto heeft de Minister onuarfno mei\jk verklaard, waarop de heer Otto de 2-ijne introk. Prof. Visser, ontstemd over de onaannemlijkverklaring. hundhaafde desondanks zijn amendement, dat nu a.s. Dinsdag verworpen zal^worden. Strafvordering. Lager Onderivyswet. Nadat het nieuwe Wetboek van Straf vordering op de eandstenmung na was afgedaan, kwamen de 2b8 artikelen van de nieuwe wet op het Lager Onder was aan de orde. beginnen wy met de gezellige mededee- üng dat er tot heden byna honuerd en der tig amendementen zijn ingediend. Meer niet. Den eersten dag is met over ©en amendement gesproken, doch ai leen alge- meene beschouwingen gehouden over den eersten titel: Algemeene oepa-ngen, waaronder valt de indeeling dei leervak ken. Een belangrijke rede bracht de heer Ger hard ons. hier was een vakman aan het woord, die tevens ultra-modern er., wat er ger is, ide-ailst is. Hij heeft oils geschil derd hoe de school moest zijn: geen leei- pian; geen verplichte vakken; ue onder wijzer opgaand in zijn schoone taak: het kind volkomen vry om zijn aanleg en be geerten te volgen, zich voorbereidend voor de eischen des harden levens, dewelke zijn min. arbeid en gemeenschapszin. Vóór het negende jaar wil de heer Gerhard »ie kin deren niet leeren lezen en schrijven. Wat hy dan wel in die jaren wil, is niet duide lijk. Niet m de eerste plaats moet de sahool zijn gelijk zij was sedert 1806: een plaats waar parate kennis wordt inge pompt, doch wel een plaats, waar de jugd wordt geleerd: dfenken oonieelen waarnemen begrijpen. 't ls prachtig, maar wie wel eens heeft gezien wat het materiaal, het levende ma teriaal is, dat een onderwijzer in de eerste klasse van de lagere school te behandelen krygt, staat eenigsain» sceptisch tegenover zulke idealen. Het is prachtig al «iat nieuws te hooren en men staat er verstomd van ü&t de heer Gerhard een dergelijk idealis me heeft behouden. Hoe echter tot lat alles te geraken? Het zou ons wat waan! zijn om een ontwerp van een regeling te zien die voldeed aan dit idealisme. Het is er verre van dat wij de huidige inrichting van de lagere school willen verdedigen en zelfs zullen we het nieuwe voorstel van den Minister niet bejubelen, maar met dealen en de bespiegelingen gelijk de heer Gerhard die gaf, komen we zeker niet verder. Te veel gaat dit ontwerp in het oude «op van de bestaande bepalingen. Dit is een verwijt dat de Minister niet zal kun nen afwijzen. We missen om te beginnen op de lijst der vakken het allervoornaam ste vak: het spveekonderwijs. Vóór de kin deren gaan lezen en schrijven is het noo- dig dat ze behoorlijk praten. Wel komt er een nieuw vak (slöjd) op het repertoire, maar het eerste wat noodig is voor ieder mensch: dat hy behoorlijk in staat is zijn taal te spreken komt niet onuer de gebe nedijde vakken voor. Dit is een leemte m het ontwerp. Vertellen wy nog even dat de heer Snoeck Henkemans het M. U. L. O.-onder- wijs verdedigde en dat hy terug wilde naar •'en bestaanden toestand. Hij pleitte ook voor het behoud van het Fransch. De af schaffing daarvan is de tweede ernstige fout in dit ontwerp. De parate kennis op de school opgedaan, heeft over het alge meen weinig nut. Het eenige wat nut heeft en altyd nut zal hebben is de Kennis van één moderne taal. En juist dat ééne gaat ei nog af. Het kan niet ontkend worden, dat uit een paedagogisch oogpunt deze herziening weinig te beduiden heeft. De Minister geeft hoog-op van het nieuwe vak van handenarbeid dat hy« op zyn repertoire plaatst. Wie dit al meer in de praktijk heaft gezien weet twee dingen: le. dat sleahts een zeer klein deel van de leerlin gen er iets dragelijks van terecht Drengt en 2e. dat het voor dit kleine deel mini male waaide heeft Artikel 2 somt de vakken ou. weike on der het la,{er onderwas vallen: a. tot n.t. leien, schrijven, rekenen. Nederlandsen® taal. vaderlandsohe geschiedenis, aardrijks kunde, kennis der natuur, ziueen, teeke nen, lichamelijke opvoeding, handenarbeid handwerken voor meisjes. Het tweede lid van het artikel bepaalt vervol gens, dat aan lagere scholen bovendien on derwijs kan gegeven worden in de vakken ra. tot u., te weten: Fransch. Duitsch. En- gelsch, wiskunde, handelskennis, algemee ne geschiedenis, landbouwkunde, tuinbouw kunde en fraaie handwerken voor meisjes. De meerderheid der commissie van rap porteurs stelde voor om het derue lid van dit artikel te laten vervallen. In deze alinea wordt bepaald, dat onder vaderlandsohe geschiedenis mede begrepen is de eenvou digste kennis der gemeente-, provinciale en staatsinrichting van Nederland. Deze bepaling stond in de wet en schrapping daarvan zou zeker een verkeerden indruk hebben kunnen maken. Zeker, ook de voor stellers van het amendement waren van meening, dat eenige kennis van de 'nrich- "hg van onzen staat, provincies en ge meenten wenschelyk is en zy waren alleen tet hun voorstei gekomen, omdat leze be paling aanleiding had gegeven tot een amendement van den heer Bulten, die er 'WÏÏde i0^06^ dat onder „kennis der atuur* de eenvoudigste kennis der ge zondheidsleer wordt begrepen, een aanvul- bng, welke nadat het schrappingsvoorstel W- van rapporteurs op het kantje af (29—28) was verworpen, met 84 is een amendement-Bulten aangenomen (3125) om het oncerwya in hmdcnauhcw facultatief te «tellen, een ï"unaMt inntemmin* wanne b«- «mWhw heeft ueroivfen en waerteifMi ook ueminister bezwaar had gemaakt. verworpen is, met alleen drie unie-libe- *"~e ««mmen voor, «en amendement-Otto. m vak tesicenen van de verplichte Verwachtingen. De aangekondigde spoorwegstaking. Optimisme. Wegblijvers met ontslag bedreigd. Ook de mijnwerkers staken. I Mei in Brussel. Voorbereidingen in Duitschland. De opmarsch in 't Ruhrgebied. Geen kolen voor ons land. Hongaarsche buide aan Ne derland. Het verdrag van Londen gepubliceerd. Conscriptie in Enge land geëindigd. ONS O VEEZICHT. Wanneer alle Mei-plannen Urn uitvoer telkens slachtoffers heeft gekost, üm dit zijn gebracht /beleeft Parijs vandaag een rustige «lag, ondanks of juist dank zy de ongeregeldheden, die den 1 Mei-dag ken merken: geen druk trem-verkeer, geen ge vlieg van auto's en taxi's, voor de restau rant» geen menigte van etende en drin kende mensohen, het stadsbeeld moet een geheel ander aanzien hebben dan gewooA- lyk, de Paryaenaar zal zyn eigen stad met herkennen. Tenminste als de plannen zyn doorgegaan, zooals we boven al zeiden, want zeggen en doen zyn twee. Aangekon digd was, dat de 24-uursstaking a.gemeen zou zyn onder de werklieden in m.e be drijven, die met «le voedselvoorziening in venband staan, zooals de bakkr-ryen, de groote wfhkels, enz. Verder luidde het pro gramma: De café'B en restaurants zyn op voorstel van de vereerug.ng van restaura teurs den geheelen dag gesloten. De metro noord-zuid, de taxi's en andere vervoer middelen zullen op voorschrift der vakver- eenigingen niet ryden van hedennacht 12 uur tot middernacht 1 Mei. De regeering hoopte de metro's in bedrijf te houden door een beroep te doen op vrijwilligers. Het personeel der waterleiding, gas- en elec- triciteits/arbieken heeft besloten te sta ken van 1 Mei 's morgens 7 uur tot 2 Mei 't. morgens 8 uur. De theaters, concertza len, enz. zijn zonder uitzondering gesloten, zoowel 's middags als avonds. In de bouwvakken staken alle arbeiders. De po.it- telegraaf- en telefoonibeambten hebben be sloten. dat de administratieve dienst 24 uur zal stilliggen. De tabaks-déb:ts zullen eveneens gesloten zyn. De metaalarbeider» werklieden in chemische fabrieken, han delsbedienden en bankbeambten zullen al len 24 uur het werk neerleggen. De dag bladen zullen op 1 Mei niet verschijnen. De telegraaf zal eenige uren werken. De dienst is onderbroken op 1 Mei van 'g mor gens 10.30 tot 11.30 en 's middags van 0.30 tot 6.30. Hetzelfde geldt voor de tele foon. Volgens de Echo de Paris mogen van daag geen optochten gehouden worden. Ingrijpender dan al deze 1 Mei-stakin gen zal de aangekondigde spoorwegstaking zyn, die onbepaalden tyd moet duren. De Parijzenaar beziet de zaak met echt Fransch optimisme; 't zal wel meevallen, meent hy, want het zuiver revolutlonnaire karakter van de spoorwegstaking recht- vardigt de verwachting, dat deze bewe ging, hoewel onder gunstiger omstandig heden op touw gezet dan die van twee maanden geleden, op een mislukking zal uitloopen. De spoorwegmaatschappijen leggen groot vertrouwen aan den dag. Voor Nederland is het voornaamste, dat de arbeid op den Noorderspoorweg in ieder geval slechts ten deele zal worden gestaakt. De arbei ders op dit net zyn by de staking u» Maart zonder uitzondering blijven werken en by ue stemming over de vraag, of er thans zou worden gestaakt, waren zy in groote meerderheid tegen staking. De spoorweg maatschappijen kondigen alvast aan. dat voorloopig de dienstregelingen in haar ge heel genandhaafd blijven. De minister van Verkeerswezen heeft meegedeeld, dat elke spoorwegbeambte, die den trein onderweg verlaat, zal wor- den ontslagen en vervolgd. Om te voorkomen, dat de mynwerkersur- ganisatle zich automatisch zal aansluiten by de staking der chenunots heeft de Ka mer gisteren byna zonder debat een wets ontwerp aangenomen, waarbij aan de ar beider» in de lei steengroeven dezelfde voorrechten worden verleend ais aan de mijnwerkers m de steenkolenmijnen. Haar poging is evenwel mislukt, aange zien de Senaat geweigerd heeft het wets ontwerp nog gisteren aan te nemen. De Humanjté bevat nu de mededeeung dat de mijnwerkers na den Len Mei de staking zullen voortzetten. Daar de Senaat eerst uen 15en Mei weer byeekomt is het niet mogelijk vooreerst aan de eischen der ar beiders in de leisteengroeven tegemoet te komen. De 1 Mei-dag zal in België ook niet on gemerkt voorbygaan. Het heette, «lat in de Brusseiache magazijnen, hotels en res taurants vandaag «le arbeid gehee' zal stilstaan. De schouwburgen zulten echter spelen. De ministeries zullen gegoten zijn. De christelijke vakverenigingen protes teerden in aanplakbiljetten tegen «le sta- King. De rechterlijke macht heeft besioten vandaag wel zitting te houden, daar zy van meenmg is, dat alleen de w et een alge- meenen feestdag kan instellen, «le krijgs raden zullen echter geen zitting houden. Gisteravond zag Brussel er uit a's op den vooravond van een feestdag. Er is groote drukte in de stad. In Duitschland wordt de 1 Mei-dag eerst echt gevierd. De regeering is voor den al- gemeenen drang moeten zwichten en heeft zich genoodzaakt gezien, nu de Nationale Vergadering besloten had i Mei niet al» een nationalen feestdag te beschouwen, te verklaren dat deze dag als Zondag zal worden gevierd. De meerderheidssocia listen, onafhankelijken en communisten te Berlijn hebben voor heden op alle hoeken van de stad en ln alle voorsteden groote openbare vergaderingen georganiseerd. De tram en de ondengrondspoor rijden niet en ook by de stadspoort aal het verkeer stil staan. Dit is niet het gevolg van den wil der arbeiders om te staken, maar bij vroe gere gelegenheden, als de trama en de on dergrondspoor niet reden, waren de atada- treinen gewoonlijk zoo overvuld, «lat hat nu te vermyden, heeft de directie van de -Lacisspoor besloten het verkeer op 1 Mei ook stil te doen staan. Het gpieekt van zelf, dat tengevolge van deze aigenicene staking van het verkeer do Me.-oetoog.n- gen niet zoo druk bez«>cht zuilen zyn. als men eerst verwachtte, maar tenslotte hangt dit wel in de eenste plaats van het weer af. Tengevolge van deze stak.ngen zullen «ie kantoren en de groote magazijnen slechts van 10 tot 4 uur geopend zyn. De restaurant» en de koffiehuizen zullen niet gesloten zyn. Ook de schouwburgen en b.oscopen zyn open. Te Hamburg zal het personeel van Gum en spoorwegen niet staken. ln den gemeenteraad van Maagdenburg heeft het feest van den lsten Mei aanlei- umg gegeven tot een incident. De socmal- uemocraten hadden voorgesteld alio oi'fi- cieele instellingen dien dag te sluiten. Dc eerste burgemeester, die zelf een sociaal democraat is, was daartegen. Hy meende, dat, indien de parlementen den lsten Mi met als feestdag erkennen, de gemeente raden hierin de parlementen moesten vol gen. De sociaal-democraten trokken ten slotte hun voorstel in, maar dienden een ander in om de scholen op 1 Mei gesloten te houden. Dit voorstel werd aangenomen. De burgerlijke partijen stemden legen. Daarop verklaarde «le burgemeester in naam van het dage! yksch bestuur van dc stad. dat dit besluit niet zou worden uit gevoerd. De sociaal-democraten protesteer «len natuurlijk luid tegen «leze verklaring van den burgemeester. Men re kunt thans met de mogelijkheid, dat de sociaal-demo craten met geweid de sluiting van de scholen zullen trachten door te zetten. Het bericht van de a.a. opiiiarscli der rijksweertroepen naar 't Ruhrgebied, gis teren «Iraadloos geseind, «leed, na de stel lige verklaringen dat geen troepen meer naar 't industriegebied zouden «vorden ge zonden. eenigszins verrasseud aun. De plotselinge wijzig mg in de opvating van het rykskabmet zal wel moeten worden toegeschreven aan de steeds Krachtiger wordende noo«l/kreten uit het gebied ten zuiden van de Ruhr. Inderdaad, zegt de correspondent van 't Hibld., leeft de ordelievende bevolking al daar in groote vrees voor een revolutie van links.. In weerwil van de pogingen der radica len, om geen verontrustende berichten no pens den toestand in het Ruhrgebied naar Berlijn te laten doordringen, is het toch gelukt de regeering daarover in te lichten en haar te overtuigen, dat met een actie niet langer kan worden gewacht. De burgerlijke autoriteiten zyn op hot oogenblik abBoluut machteloos. Te Dussei- dorf en Hagen heerschen de rooie „Weh- ren", die over de nog bestaande politie een tcherpe controle oefenen en haar beletten zelfstandig maatregelen te nemen. Van een bevredigende inlevering van wapenen dat is de voortdurend weer aerhaalde klacht, is geen sprake. De stemming wordt boheerscht dooi de uit het gebied ten noorilen van de Ruhr gevluchte oproerlingen, die z.cl in het Wupperdal als in een soort asyl gevoelen en in de afgeloopen wekpn ongestoord hun organisatie konden voortzetten. Reeds vroeger koesterde men het plan. een partieele actie ten zuiden der Ruhr te ondernemen en daartoe afdeeüngen naar Dusseldorf te zenden. Ltope thans begin nende actie zal van groiwln omvang zijn, ook al wordt zy slechts door <ie op het oogenblik in de neutrale zone staande troepen ondernomen, welker aantal, naar men aanneemt, «laartoe voldoende is. Niettegenstaande het feit dal de toestand in 't Ruhrgebied verre van normaal is. hebben we toch bericht ontvangen «lat de kolenp reductie, die tot een min.mum was gedaald, de laatste weken weer ;s opge voerd. Echter dit is voor ons Hollanders (tenzij we heel altruïstisch zijn) geen re den tot verheuging, wij zullen daarvan de voordeelen niet plukken. De correspondent van de Tel. meldt, dat de onderhandelin gen tusschen Frankrijk. Ne<i«iian<l en Duitschland betreffende de Duitsche kolen- leveringen volgens den rijkscommissaris in Essen hierop uilgel oo pen zijn. dat Frankrijk en Italië hebben toegestaan de hun op grond van het vredesverdrag te leveren hoeveelheden kolen te vermin-leren. Doch ook nu nog kan Duitschlana de door Frankrijk en Italië geeischte hoeveelheden slechts leveren, wanneer de Duitsche ko- lenopbrengst met minstens 1:3 wordt ver hoogd. Daar Frankrijk verklaart, dat het stellig op de toegezegde hoeveelheid ko len rekent en alle maatregelen voor de verzending treffen zal. is het Duitschland eenige leve- of andere neutrale staten uit te voeren, daar de kolenop- breirgst in Duitschland op het oogenblik nauwelijks genoeg oplevert voor Frankrijk en Italië. Nog een nieuwtje, dat speciaal Neder land belang inboezemt. De correspondent van het H. N. te Boedapest heeft een lang durig onderhoud gehad met «Ier nieuwen minister van buitenSandsche taken graaf Paul Teleky, die lid ie geweest van de Hongaarsche vredeadelegatie te Neuilly. Na gesproken te hebben over Honger ife's betr«ikkingen tot andere landen, en verschil lende binnenlandsche aangelegenheden, ge waagde graaf Teleke.\ op den toon van de grootste dankbaarheid van de edelmoedige offervaardigheid van de Hollander», die met voorbeeldelooze gastvrijheid Hongaarsche kinderen in hun huis hebben opgenomen. De warmt- sympathie, die er ten allen tyile in Hongarije voor Holland bestaan heeft, neemt nog toe «loor de edelmoedigheid, waarmede hon«ler«len Hollanders de onder voede kinderen van Hongarije, wier ouders «len strijd om het bestaan byna niet meer kunnen v«»lhou«len, tot zich hebben geno- mon. Niet alleen de ouders en «le kinderen, die deze weldaden genoten hebben, maar de geheele Hongaar.-che natie zal deze daad van ware menschenliefde «Ier HoIlan«lers nooit vergeten. De minister vertelde, dat hy zelf in den tijd, dat hü geografie studeerde, langen t»jd in Holland heeft gewoond en dat hü evenals de geheele Hongaarsche natie, vervuld is van ««en gevoel van hnrtelijke dankbaarheid jegens «k Hollandsche natie, wier edelmoe «lighei«l thans «le geheele Wereld heeft lee ren kennen. Het I/omlensche ver«lrag van 26 April 1915. gesloten tusschen Engeland, Fiank rijk. Rusland en Italië, is Donderdagavond te Londen gepubliceerd. Het verdrag be staat uit 16 artikelen en een bügevoegde nota. De eerste drie artikelen stellen «Ie noodi- ge militaire en maritieme maatregelen vast tUHsch -n «le geallieerden en Italië, wanrby laatstgenoemd lan«l op zich neemt, binnen een m-iantl na onderteekening van het ver- «Irag aan den oorlog deel te nemen, en al zyn middelen aan te wenden om «len torlog gezamenlijk met Engeland, Frankrijk en Rusland tegoiv al hun vijanden te voeren. ln ru-1 «laaivoor zal Italië by het sluiten van net vredesverdrag Trentino, Chab PÜ nsch Tirol met zijn geografische en na tuurt yke grens, Triëst en geheel Istiië tot aan Quarnero, behouilens verschillende met name genoemde eilanden, krijgen. Italië zou tevens d. provincie Dalmatië krijgen, bene vens de volle souveieimteit over Wallona, het eiland Sasseno met omliggend gebied, voldoende voor «le verdediging van die pun ten. De rechten en voorrechten in Lybië. «lie bij bet verdrag van Lausanne aan Tur kije waren gegeven, zouden eveneens «loor Italië worden ontvangen. Verder werd aan Italië lirloofd een deel van de eventueele oorlogsschadeloosstelling, overeenkomstig zyn inspanning en opofferingen. In urtikel 15 van het verdrag verbinden «le geallieerden zich. Itulië te steunen bij eventueele oppositie, die het mocht voeren, tegen een voorstel, strekkende om een ver-" tegenwoordige!' van den Heiligen Stoel toe to laten by vredesonderhandelingen of an dere onderhandelingen tot oplossing van kwesties, door don oorlog gorezên. De wet up «len dienstplicht, welke tijdens den oorlog in Engeland Is Ingevoerd, i gis teren afgeloopen. Dit beteekent het einde van de conscriptie. BÏ TrËN LAN DS( Tïl^IEÜWS. DUITSCHLAND. Ken sterk stukje. Gistermorgen half twaalf werd het filiaal der Htadnspaarbank aim «ietr Obhw-rtnx. een der drukste straten van Keulen, door personen overvallen, die met een auto aan gereden kwamen. Zij drongen de lokalen binnen en hielden de beambten mot revol vers in bedwang; zy beletten een anderen beambte, door hem de keel «licht te knijpen, van tie telefoon gebruik to maken. Ei werd voor 50.000 Mark gestolen Toen «le politie kwam. gingen .Ie d olers aan den haal. BINNENLAND. Speeikaartenbclasting. Le M nVeter ven Hniin^ën h-oft ju do SIh/iNco iFmt «Ie «vinkeHer», kof fichu ialioii- •W*. soCtefo-Rhöiili're eiVz. or aan hor in l- nenl, «lat zij, ingevolgt» de In^alingen der spoel >aari»-uv, t vóór 1 Amgnwu* «k- spel en'. uirt-'ii, die in lam *ij<i, hij den oi.t.aiger d-r aecijnwit Uunitar woonplaats li u -teil inleven II ter a'Htwnpeliiig. TWEWDE KAMËÏT (Zitting van Vrydag 30 Aprilt. Voorzitter: Mr. D. Fock. Lager Onderwijswet. (Vervolg). De heer Bulten (r.k.) verdedigde een amendement om niet gedurende de eerste 6 maar de eerste 7 jaren het onderwijs in de facultatieve vakken te verbieden. De heer Ketelaar (v.d.) lichtte twee amemtementen toe, het eerste om het ver- volg-onderwys te noemen onder «le soort van onderwy». het tweede om een omsrhrÜ- ving te geven van vervolgonderwijs. De heer Otto (u.l.verdedigde vier amen«lementen; het eerste m ook het voor bereidend lager onderwijs te noemen ..n«ler de soorten van onderwijs, het tweede om de leerverplichting in ieder geval te doen «•el- •len van 8 tot 14 jaar, het derde om voor het voorbereidend onderwijs een cursus van 3 jaar voor te schrijven, het vierde om het gewoon lager onderwijs na het 8ste levens jaar te doen aanvangen. De heer Snoeck Henkemans e.h. lichtte drie amendementen toe. waarvan het perste btfioelt het l'. L. O. weer M V. I O te.noemffl. het tweede verlof «vil geven om bij het vijfde leerjaar tc beginnen met «le facultatieve vakken en het derde han«lha«rn der M. U. L. O. scholen in haar ouden vorm. Dé heer A I b a r d a s.ü.diende een amendement in om het mogelijk te maken het zeven«le leerjaarover te brengen naar de kopsch jlen. In behandeling kwam ten amendement Otto. bedoelende de drie verplichte fa«ulta- tieve vakken voor het U. I O. niet alleen te laten kiezen uit Fransch. Duitaeh. Bn- gelach, wiskunde en handelsc»nilerw\js. maar ook uit landbouwkunde en tuinbouwkunde De heeren Van Beresteijn (v.d.). Albarda (*d V. d. Muilen (ar Gerhard en Ketelaar (v.d.» verzetten zich tegen pogingen om het Fransch toe tfilaten in de eerste zei leer jaren der lagere school. De heeren Kooien (r.k.), Visser v. IJ zen doorn (v.l.) en Snoeck Hen leemans (c.h.) betoogden het belang van Fransch op de lagere school met het oog op middelbaar en gymnasiaal onderwijs. M«»vr. Groeneweg (s.d.) beatreed de denkbeelden van «len heer Otto. Van 6 tot 3 jaar moeten «le kinderen geen voorbereidend onderwijs ontvangen, tioch moet voo.' hen oen geheel afzonderlijke leert uitregeling gelden. De Minister meende, dat het atiikel, zooals het thans door de Uegeering wordt voorgesteld, moot worden gehandhaafd- Hü bleef van oordeel, dat het Fransch op de gewone lagere school niet thuis hoort. De overgruotc meerderheid der kinderen mag niet worden opgeofferd aan de enkelen, die voortgezet onder* ys zullen ontvangen. Spr ontraadde de Kauvei het osv adc- ment-Visser van IJ zendoorn. Het is voor ben onaannemelijk. De ameflUementon- Ketelaar en Albarda inzake «le kopschoten nam spr. over. De andere amendementen ontraadde apr. ton sterkste. Het anmndament-Snoeck Henke mans kon hy niet aanvaarden. Dy ropliek trok de hear Otto zyn araen- dein^pt in. Andere voorstellers handhaaf den hun amendement. l)e stemming werd bepaald op Dinsdag a-s. Ten 6.30 weid «le vergadering verdaagd. POST EN VERKEER. Een verloren mail. Het Ministerie van BuitenluoJsche Za ken verzoekt het volgende mede te dealen: Blykens mettedceling van het Diploma tiek Agentschap en Consulaat te langer, had het „Lux", vertrokken 16 Maart uit Marseille, met bestemming nuur O ran en sedert gesignaleerd als verdwenen, aan boord 341 zakken brievenmalen voor Ma- rous. Het Diplomatiek Agentschap en Consulaat voornoemd geeft belanghebben den, wier correspondentie op u&ze wyae kan zyn te loor gegaan, in overweging, uaarvan copie te zenden. Pont voor Amerika. De verzending van brief- en pakketpo#t naar Noord-Amerika per HollandAme rika lyn wordt 6 Mei hervat. De Great Eastern De booten van de Great Eastern suilen van 1 Mei 1920 af 's morgens half-elf te Hoek van Holland aankomen, in aanslui* t.ng daarop een trein ingelegd naar Rot terdam Mua\ Verecnigde Nederlandsche S«luep»aart- Maatschappyen. le itaUerdum |S g.Sloren gojxureooru d« auto «Uil oprioütlUf Üor .V V. VereeOign* AMiertajsiscNto ooheopvaan Mij., iH>oiiua*o- i'J» t 'n «loei Uohbeiuto Uo uxjjioiiaUM vtm «.vfele Ujikkuiv-iWa Uv-ioueu ert>oiuiistai« w «re iddeëion. 1 «H do opciontmg UsUbou sauiougowoi'kt uo Movut«uar( Mij. Nedoriauu, de Kon. N«*l ötoouioooi, Mij., «w Java-«jtuureJ«k- pan-ltju on do Kou. i'akotv aart -Majalio it» Aus»t«aruaiu eu de iioiituul Aniorua Lya, «>oll. Lioyd, de .-Homuvuar« My. do maas, van NievoU Gointnaasi en Go. s cMooiu- vauri Mij a.le to iiotterdaiu. Door «te opraiiuing doztv uawdlooze ven- nootschap w eouhtëu georawn in do ver- sold houdt» plannen by «te oudersubMdwue niuateoiuppijea eu gedeollolyk rwxls iauiU «o« ruig, jyi hei oponwn van verwuhkteiute lijndiensten nuar Uost-Azh, Brjlson-judis, «lirt.tulte, .Urika ons. D© uteuwe maatschappij zal btkralvs haw aigtdiStenen naam ook uauien voor«u», waardoor tiaar lynaionstoa worden - aange duid, »|h Hollaiui-AzteiljU. Hotlind-ikriumh indielijiu, Holland-AuMmrieiij u, lloiuuul- .VfrUtthju, iMuu lief ii.iKWhoUappobjk kapUau. zal 200 mU- lioeu l>-xlr«g«m, wuwvuu de hebt te g« phi.yst eu «oigsstort. Do zotof «kr niantnuiiappij zal aiju te s-Gravoniuige. Do Raad van Benesr wonh gexoriad door bovengenoemde Naanilooss V «Muioo.sohap en een nader te benoemen «oorz.tter. LAND- EN ZEEMACHT. Reisplan van Mr. Ms. Zeeland. Hr Mh. Zeeland, dlo, uaar guuteul, met 'Ie aiirtbursten vau hui outtete studiejaar uau Ixxxrd en onder bovel van kapitein ter /.«o U«. F. Nöortihoek Hegt, een buitan- laiuirtche reis «aat ondorn'tuen, vertreat 3 .Vlei van Nieuwodiep, om 10 M«i vauVlte- siiigeu «te cigcniijKo reit* aan te vaugen ln oankuttMl t,- Funohal ut op tb Met ba- rek«unl. Vertrok van daar 2*2 Mei; aan komst te Lus 1'aiunM 2Ó Mei, vertrek U -Mri. aankomst te Algters lö Juni, ver in 26 Juni; aankomst te Lissabon. 26 iurti; vertrek 30 Juni, aankomst te Ghrte- duid» 8 Jut!, vertrek 14 Juli. «GtnkomM t«» ii'tptniigerfjoni 16 Juli, vanwaar hel ■*Cop opsoouit naar O ld»; vertreK van d.la 21 Juli; vurtrek van bonfefjond 2H Juli, naiikoiitot te Kopenhagen 2» JuK «Ttrek van Kopenhagen 4 Augustas ente- rugkomst ln Lhm Helder 9 Augustu». GEMENGDE BERICHTEN. B«lgi»ch« zilveren munten. Men tte-ldt Van de ZuUlergmmj l'o atnokixeihaiulel in zilveren munt uit België block hier op ergerlijke wijze. Dot. n raten eu «hrizenden zilveren franken ke- i".m de grenzen over en \orvrig»ek»«i hier lettel» hovgc provisie van eigenaar welk* laateto ze waarschijnlijk door tussohen- k«.mst van grootluutdelaroo in de am«it- kioee doet HUTtt'ht konten. ringt loof el Ij k groot moeten de bed regen zijn, wtdke thans door Belgen zelf uit Bël- gtë worden uUgk-voerd. ln rtreulotfo te nlete andera dan papier en looden pas- nwrnt Kinderlijkje gevonden. Op aanwijzing van drie jongen* I» door eeu agent van politie UR het zoogaa.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3