Hoeden en Voiles P. WIEZER, Wilhelminastraat 13 Burgets [.NinttiatrtdtEiigelsche Rijwielen Abonneert li op dit Blad GamSCHEMBffJCErrs J' accuse Kaaspakhuizen. BfriBEEIEK, TuilLLEÉllil n (OMHELEN (II 1IWIELEN bij L. J. MULLER KAMENIER. St. Nicolaas. JJkindercourant II Kaaspakhuis met bijgebouw, voorzien van stellingen. Rljwii De Adelaar slfabriek 244120 w. rFueean. LANGE TIENDEWEB 74 - GOUDA VIOOL, Goedkoope Snelschoenmakerij RIJWIELMAGAZIJN J. HULLEMAN INDIAN MOTORRIJWIELEN. KAMENIER Vraagt ZAAL's BIOSCOOP „GOUDA VOORUIT". Abel Gange, Meer, ter boogto van bet hotel Ubbergen bij Nijmegen, een ktetje opgwvleoht, dat bij onderzoek bleek le bevatten een reode in stsat van ontbinding verkeerend lijkje van een voor of kort na de geboorco overleden kind van het vrouwelijk ge slacht De politie doet onderzoek. De Ned. gezant te Washington. De heer Crrtner, Ned. gezant te Waeii- ington, gaat 8 Met te New York aan boord van de Kroonland naar Nederland. Algemeen ia men van ireenlng dat de heer Craner niet meer op zijn gezani- «cliapspoflt zal terugvoeren, hetgeen door do Ned. Kolonie zeer zou worden betreurd. Mooht dit het geval zijn, dan wordt ge hoopt op de bezet.ing van den powt door een even bekwaam man al» de hoer Cro mer, iemand, die volkomen op de hoogte ia zoowei van den Europeeschou ad» van den Amerikaanaoh»n coonomd-tchen en f1- nancieeien en politieke® toeet&nd en die tevens- volkomen vertrouwd te met de be langen van den handel- en de scheep vaart. Door rook gestikt. Bij een brand gteieravond in perwei Ko- zenhurgstraat 127 te a-Qraveniiage, ia een 6-jarig knaapje tengevolge van den rook in bed geslikt. Doodeljjk ongeval. Gisteravond is de treinmachinist "Pinkster uit Roermond tusschen Roermond en Sk- tard van den tender gevallen waarop hij geklommen was om den stoker briketten t<> geven. Hij was terstond dood. De toestand in de Bouwbedrijven. Te Amsterdam zijn thans onderhandelln gen gaande tuasohen de patroonsorganisa ties en de werknemersbonden in de bouw bedrijven over de nieuwe landelijke col lectieve overeenkomst Het geschil loopt tliane nog over het loon De Bouwarbeiderabond heelt zijn eischen in zake liet uurloon voor deflroo- to s'eden van f 1.16 teruggebracht tot f 1.05, waartegenover de patroons f 0.90 aanbie den. Do christelijke organisaties halden f0.90 per uur getfaoht in de grooto ste den, maar aapajealen zij hier weinig in vloed hebben, heelt dit in de practijk geen result uit. De verwachting moet over t algr-meen zijn, dat men wel tot overeenstemming zal !?era' en en dat een oonilftict in de bouw vakken zal kunnen worlen voorkomen. F1NANCIEELE BERICHTEN. Fusie in den geldhandel. De firma's Van Blankenstein en De Haan te Botterdam en Gouda en W. Davids Dzn. te Rottordvm hebben met ingang van 1 Mei hunne zaken veroenigd, en fieze zullen wor den voorgezet onder de fima W. Davids en Co. Het bijkantoor te Gouda zal worden ge dreven onder de firma Van Blankest ein en de Haan, ooler leiding van den heer J. van Blankenstein. MODEPRAATJE. Plaatsgebrek noopt ons om het Mode praatje voor ditmaal te doen vervallen. Het zal in een der éerstvolgende nummers wor den opgenomen. STADSNIEUWS. GOUDA, 1 Mei 1920. Kiesvereeniglng Burgerplicht. De kiesvereeniging Burgerplicht verga dert Dinsdag 4 Mei a.s. des avonds 8'<4 u. in de bovenzaal van het Schaakbord, ter be handeling van de verschillende huishoude lijke aangelegenheden, bestuursverkiezin gen en verder ter bespreking van den be schrijvingsbrief voor de algemeene verga dering van de Liberale Unie, welke op 8 en 9 Mei te Amsterdam wordt gehouden. Zondag 2 Mei zullen hier oude duiven van den Noord-Hollandschen Postduivenbond in vrjjheid worden gelaten. Dit zal een interessant schouwspel zijn, daar dit een groote massa betreft van de vele aangesloten vereenigingen, waardoor veel liefhebbers zich naar de plaats van loslating zullen begeven. Jubilea. Aan de Kfoninklyke Stearine Kaarsenfa briek Gouda7%lhier, herdachten heden Cla- zina van der Voorden en Abraham de Wijs den dag, waarop zij vóór 28» jaar in dienst der Maatschappij traden. Met de gelukwenschen der Directie moch ten beide jubilarissen een geschenk onder enveloppe in ontvangst nemen. Ook van an dere zijde ondervonden zij veel belangstel ling. Gouda Vooruit. De film, die deze week in „Gouda Voor uit" loopt en waarvan het tweede gedeelte daar volgende week verwacht wordt, roept ons weer de verschrikkelijke tyd voor den geest van den wereldoorlog. De film is ver vaardigd door den Franschen regisseur Abel Gance, die deze film onder den titel „J'accuse" heeft gebezigd als een aanklacht tegen al diegenen, die den oorlog hebben gewild. Hij heeft op geniale wijze het ge- heele werk in scène gezat; het geeft ver rassende staaltjes van kino-kunst en daar naast sen handeling, die een ieder doet ont roeren. Dit filmwerk moet ieder gaan zien, het doet in vele opzichten denken aan de manier, waarop Henri de BarbuBse in zijn werk „Le Feu" het verschrikkelijke leven in de loopgraven beschrijft. Het is in vele opzichten aangrijpend; het wordt ook bij zonder goed verklaard door den heer René. Het programma bevatte verder een mooi gekleurde natuuropname van Sevilla, een zeer interessant kijkje in een muntslag er ij, een goed stel acrobaten, en een als komisch bedoeld beeld, dat ons echter minder kon bekoren. - Boter. De Minister van Landbouw, Nyvorheil en Handel heeft bepaald, dat \an de boter, be reid door producenten, die zich schriftelijk hebben verbonden tot nakoming van ver plichtingen, zal mogen worden uitgevoerd 40 pet. der productie over de week van 18 24 dezer. (St.ct.) Scheepvaart beweging. Scheepvaartbeweging door de Mallegat- sluis gedurende de maand April 1920: Schepen 2206 Inhoud 156.336 M' Stoomschepen 344 Inhoud 31.466 M*. 2560 Totaal vaartuigen Totaal inhoud 186.802 M*. en 12 houtvlotten, uitmakende 66 koppelB. Spaar- en Hulpbank. Gedurende de maand April zijn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen: Inleg 'n 399 posten 29881.18% Bijgeschreven rente 86.76 29966.93% Terugbetaald in 133 posten „27527.47% Meer ingelegd dan terugbetaald 2439.46 Aan het einde der maand Maart wa i ten name der inleggers ingeschre ven ƒ776.714.35 Zoodat aan het eind der maand April hun tegoed bedroeg ƒ779.163.81 In den loop der maand April zijn 15 nieu we boekjes afgegeven, 2 afgegeven boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 21 boekjes geheel afbetaald, zoodat aan het einde der maand April 2536 boekjes in omloop waren. Suikerkasrt. De Minister van Landbouw maakt bekend, dat in het tijdvak van Maandag 3 tot Zon dag 9 Meil geldig zullen zijn de bons no. 30 en 31 der Rijkssuikerkaart. Aanbesteding. Het bouten van 18 woningen, voor de bouwvereenl „Het Volksbelang" te Bergam bacht is opgedragen aan J. Schouten te Gouda, voor| 104.940. Meelprijs. De prijs 1 van regeeringsmeel bedraagt van 1 Mei 1920 af 17.50 per 100 K.G., ver meerderd met voorkomende onkosten; de prijs van regoeringsmeel, bestemd voor den meelhandcl is\ van 1 Mei af ƒ21 per 100 K.G., eveneens vermeerderd met voorko mende onko8te! inhouding. De óén-en-ze\ltentigjarige A. P., inwoner van het Bestedèlingenhuis is aangehouden omdat hij verdacht werd van net plegen van onzedelijke handelingen met een ne genjarig Duitsch meisje, dat tijdelijk hier vertoeft. De man zal in 't Huis van Be waring te Rotterdam worden opgesloten. Wanhoopsdaad. Eep alhier wonenoe beig was dusdanig ih de schulden geraakt, dat hy geen andere uitkomst meer zag dan er kort cn goed een emd aan te maken. Hij nam een hoe veelheid jodium-tinotuur in, maar geluk kig kon tydig door geneeskundigen wor den ingegrepen. Hy werd naar 't Zieken huis vervoerd, waar hem een braaknuddei werd toegediend. Dit had het gewenschte gevolg, zoodat hy, buiten leversgevaar, naar zyn woning kon terugkeeren. Gato. Gato is de verkorte naam voor de N.V. „Goudsche Auto-Transport-Ondernemmg" die enkele stadgenooten hier hebben opge richt. Dank zij dit initiatief is het moge lijk goederenvervoer zoowel binnen de stad als d&urtmiten sneller te doen piaats heb ben, wat den neringdoenden zeker niet onaangenaam zal zyn. De N.V. belast zich ook met de levering van vracht-automo bielen, reparaties, etc. Bijzonderheden vindt men in een advertentie in dit num mer, waarin tevenB de namen en adressen zyn vermeld tot wie belanghebbenden zich kunnen wenden voor het verkrijgen van nadere inlichtingen, enz. Kaas naar Engeland. Een Reu ter-bericht van 30 April uit Londen meldt: De regeering heeft besloten geen ver dere aankoopen te doen in buitenlandsche kaas. Handelaren kunnen thans kaas in voeren van welken oorsprong ook, behalve uit Nieuw-Zeeland en Australië. BOSKOOP. Op de aanbeveling, opgemaakt door Bur gemeester en Wethouders voor de benoe ming van een secretaris dezer gemeente zyn geplaatst in alphabetische volgorde: C. van Heesen, secretaris van Ambt Vollenhove; W. B. van de Water, secretaris van Over- schie. In de maand April is alhier een geval van besmettelijke ziekte (roodvonk) geconsta teerd. Door de Ratterdamsche rechtbank is uit gesproken het faillissement van A. van Ber gen, kruidenier alhier. Tot curator is benoemd Mr. E.*A. Cos- man. GOUDERAK. De raad dezer gemeente is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 4 Mei 1920, des namiddags ten 7 ure. Aan de orde komen: Mededeelingen. In gekomen stukken. Beëediging van d$n nieuw benoemden secretaris. Tot predikant bij de Ned. Herv. Gemeen te alhier, is beroepen de. M. B. Verkerk te Polsbroek. HAASTRECHT. Naar we vernemen ia thans met zeker heid vastgesteld, dat de Motorbrandspuit Maandagvoormiddag omstreeks 10 uur zal proefwerken. Gisterenavond hield de afd. Haastrecht van de vereeniging Volksonderwijs haar jaarvergadering in het gebouw „Qoncordla" onder voorzitterschap van den heer T. j. Wensvcen. De notulen werden gelezen en goedge keurd. Het jaarverslag van den secretaris werd aangehouden en zal aan het hoofdbe stuur opgezonden worden. Daarna werd verslag gedaan door den penningmeester, daaruit bleek dat de ver eeniging voor belangrijk hoogere uitgaven heeft gestaan dan door inkomsten gedekt werden. Over de propaganda werden be sprekingen gevoerd en plannen besproken voor het volgende seizoen. De Voorzitter bracht ter sprake de stichting van het kin derhuis voor vacantiekolonies. Een commis sie werd benoemd, bestaande uit mej. H. R. Anker, D. Reneman en J. Scheer, welke zal trachten voor deze zoo belangrijke zaak ook in Haastrecht iets te doen. Daarna werd medegedeeld, dat het gebouw „Concordia" voor de vergadering van de afd. belangeloos is afgestaan. Verwacht wordt, aangezien hiertoe een verzoek uit de leden kwam, dat dit het vergaderingbezoek zal bevorderen. Hierna werd de vergadering gesloten. KRIMPEN a. d. IJSSEL. Door de zangvereeniging „Door Inspan ning, Uitspanning" is een, nieuw bestuur gekozen, dat bestaat uit J. A. van Dam, voorzitter; M. de Jong, 2e voorzitter; G. van Staveren, secretaris; mej. D. Boers, 2e secretaresse en C. Maat, penningmeester, terwijl de heer Z. de Jong de functie van di recteur weder heeft aanvaard. MOORDRECHT. Bij Kon. besluit is toegestaan als ver eeniging uitsluitend in het belang van ver betering der volkshuisvesting werkzaam, de sereen.: Woningbouwvereeniging „Moor drecht", gevestigd alhier. OUDEWATER. Tot onderwijzer aan de R. K. Jongens school alhier, is benoemd mej. A. M. H. Thier te H oenkoop. Donderdagavond fietste de 11-jarige N. Roosenboom uit deze gemeente, langs de Stormkade. Door onbekende oorzaak ge raakte zy haar stuur kwyt en kwam met fiets en al in de diepe IJsel. --Hei meisje behield echter haar tegenwoordigheid van geest en wist de beschoeiing te grijpen waardoor het haar mocht gelukken op den wal te klauteren. Eenigen tyd later is ook de fiets uit de IJsel opgehaald. Wel een lesje voor menigeen liever de straatweg civenom te rijden, dan de gevaarlijke Storm kade. KUNST. Nationale Opera. Wegens ziekte van Mevr. Santhagen Mandors werd ons in plaats van Lecocq s „Madame Angot", Lortzing s komisch zang spel „Czaar en Timmerman" geboden. Beide werken zyn vroeger door de zangvereen. „Arnold Spoel" opgevoerd, dus voor Gouda oude bekenden. De hernieuwde kennismê- iting met Lortzing s werk, dat dateert uit iötfö, zal ongetwyteld voor de meesten een aangename geweekt zyn. Het is natuurlyk aan net reeds te ver gevorderde seizoen toe ce schryven, dat de schouwburg maar ma tig bezet was. Dortzlng's muziek, hoewel verre van oor spronkelijk en sterk den invloed dragend /an de grootmeesters uit zyn tyd, ftgt wei gemakkeiyk Voor het gehoor, doch moeilijk voor de uitvoerders, vooral door de snelheid der tempi en de vele coloratuurpasages; het *00rt dat nogal eens scherp klonk, krijgt ueel wat moeilijkheden te overwinnen en iiet heett die vrywel overwonnen; dat niet alles even goed gelukte, ligt in de o.i. wei oens wat te snelle tempi, die de dirigent aam. Het mannenkoor by het begin dreigde vusschenbeide in dèn wedloop onder te gaan. De rol van Burgemeester van Bett, die zoo aangename herinneringen wakker roept aan de glansrijke vertolking, die de heer e.stbroen daarvan indertyd gaf, werd uit stekend weergegeven door den heer Byle- veid. Heel juist was zyn opvatting van den „zwakhoofdigen magistraat" met zyn ach terdochtigheid en malle fratsen, maar dat ny over zoo'n zwak stemgeluid beschikt, zat nem tegen. De rol van den Czaar (Peter Michaclow) was by den hertftRenauwen in goede han den; hy gaf goea spel te zien en beschikt over een krachtig en mooi baritongeluid; zyn zeer onduidelijke uitspraak deed ons echter zyn vertolking niet ten volle appre- cieeren. Uit een oogpunt van zangtechniek vol deed ons van de heeren het beste Kubben- ga, die de rol van Engelsch gezant (Lord Syndham) vertolkte; vooral ook aan het sextet gaf hy met zyn diepe bas veel relief; zoo ook de heer van Schaik, Fransch gezant (Markies van Chateauneuf), wiens helder tenorgeluid wy bewonderden. Lea Fuldauer, diej de sympathieke rol vervulde van Maril, 's Burgemeesters nicht, muntte uit door schoonen zang en zeer goed spel, terwijl de zware rol van „Peter lwanow den Timmerman" bij den heer Besseling in uitstekende handen was. De kleine party van de Weduwe de Bruin werd naar behooren vervuld door mej. den Hartog, zoo ook die van Generaal Leford den Russischen Gezant door een zanger, wiens naam wy hebben gemist. Het orkest onder leiding van Henri Zel- denrust dient geprezen, maar door de zeer onvoldoende orkestruimte waarover de hee- reir helaas in onzen overigens zoo mooien schouwburg beschikken en die hen opge propt doet zitten ais haringen in een vat, terwijl het „slagwerk" den bezoekers der eerste 5 rijen rechts nogal eens de ooren doet tuiten, is het by opera-opvoeringen niet mogelyk dit op zijn juiste waarde te schat ten. Over het geheel genomen was het wel een geslaagde avolid. We hopen in het vol gende seizoen onze Nationale Opera nog vaak hier terug te zien; voor een nieuw werk houden we ons dan ook eens aanbe volen. Vermelden we ten slotte, dat aan Lea Fuldauer volkomen verdiend een fraai bloemstuk werd aangeboden. f f Jubileum Anton Verheij. De toonkunstenaar, A. B. H. Verlheij zal Dinsdag 4 Mei, bij zijn 25-jarig ju bileum te Den Haag gehuldigd worden bij èen uitvoering van de Ha«tg«che afdeeltng van Toonkunst waan an hij directeur «n honorair lid 1» Bij dio gelegenheid zal worden nage voerd Les Beatitudes van Cesar Frans. SPORT. VOETBAL. Wedstrijden van morgen. Kampioenschap van Nederland. Deventer Go Ahead-V O.C. Groningen Be Quiek-M.V.V. 0 vergangscuHupetltie Schiedam S.V V.-R.F.C. 2o klasse A. Gouda Olympia— Hilversum. (Aanvang 1 yt uur) 3e klasse C. Vlaardtngen V.F.C.-T.O.P. Beker wodstr ij don Olympia. 3 uur Quick-H.-D V.S. 4 uur Olympia I-S$arta. D. 0. O.-G o uil a. Het protest van Gouda tegen hot eorato dotlpuné door haar gemaakt in bóvenge- noemden wedstrijd is afgewezen. ^\re (Te r I aa" tTTn* de'Olyropisohe Spelen. Op 30 Mei hebben op het U.V.V.-veld te Utroolu voorwedatrijdkm der Ned. Athle- Üek l'nio plaats, ter aanwijzing van de verlegenwoordit^ers van Nederland naar de Olympische Spelen te Antwerpen. WielrUden. Zondag 30 Mei zal, aldus Remo, een be- trouwbaarheidsrit otm het kampioenschap van Nederland gehouden worden. De te volgen weg is: van Soeaterbeng achter Amersfoort om langs den Rijksstraatweg naar Apeldoorn en over Arnhem en Ede terug tot Amersfoort naar Soesteiberg. De afstand is pl.m. 120 K.M. De afrit heeft des morgens om 11 uur plaats. Voor de veteranen en nieuwelingen wordt gelyktydig een betrouwbaarheids.t verre oen over denzelfden weg en afstand, met uien verstande dat 5 minuten later gestart wordt. Voor den aanvang van den rit wordt san de deelnemers bekend gemaakt in wel ken tyd zy den rit hebben te rydeu. De Rotterdamsche Rennersclub de Pe- q aal ridders zal op 16 Mei een nationaie b^- trouwbaarheidsrit houden. De baan zal loopen van Rotterdam naar Amersfoort. De afstand is 160 K.M. Van 16 Mei tot 30 September zal er, zoo meldt de Kampioen, een rondrit voor toe risten gehouden worden. Het is een tocht om de Zuiderzee. De afstand bedraagt 450 K.M. Motorrijden. Er zal dit jaar, aldus de Kampioen, een rondrit voor motorrijders worden gehou den. De route is ongeveer: Amsterdam, Enkhuizen, Stavoren, Joure, Beestenwaag, Groningen, Usquert, App.ngedam, S.ach teren, Winschoten, Coevorden, Winters wijk, Nijmegen, Roermond, Eindhoven, Oisterwyk, Breda, Zuid-Bevelanö, Walche ren; terug naar Bergen op Zoom, Dor drecht, Tiel, Arnhem, Nun&peet, Nykerk, Amsterdam. Deze rondrit is pl.m. 1500 KJrl. In do gisterenavond te Rotterdam gehou den vergadering van de Zuid-Hollandscbe Bonden, alwaar vertegenwoordigd waren do Goudsahe, Dordtsche en Rotterdamsioho Voet balbonden, zijn besprekingen gehouden onv irent de jaartijksohe bondenwedstrijden. Dii jaar zullen ze gehouden worden te Dor drecht en wel op 30 Mri a.«. De loting had het volgende remit lat A. 11-12 u. Leictoohe V. B.-D>rd»ohe V. B. B '12)4-1^ u.. Fotterd. V B.-Goudsche V B. C. 2-3 u Verliezer A-Verliezer B. D 3-5 u. Wlnnaair A—Wlinaiaar B. MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Tuiniersvereeniging „Gouda en Omstreken". t KAASMARKT. Veiling van 30 April 192Ü. Kropsla le soort L2t.90-5.60; id. 2e soort f 1 £0-3.00, Bloemkool f 5-30, Komkom mers f 1ijV-24, Eieren f 10.40, Aardbeien 6.00-8.00, per 100 stuks; Rabarber f 1.40 -6.20, Peen f 20-26, Ra lijs f 0.90-2.90, Raapstelen f 1.00-1.80, Selderls f 0.30-2.40, Peterse i« f 1 10-1.20, Prei t 1.40-3.50, Sja lotten f 0 30-0.90, per 100 bos; Postelein 48-53, Spinazie f 10.30-21.40, Zuring 17 -10, per 100 K.G.; Zuring f 0.51, Sla/vel len f 0.10-0.57 per kirt. PREDIKBEURTEN. Zondag 2 Mei 1920. GOUDA. Remonstr. Kerk. 10% u. v.m. Ds. A. Fetter, em. pred. te 's-Gravenhage. St. Janskerk. 7% u. v.m. Ds. Verheul. 10 u. v.m. Ds. Borger. Woensdag 5 Mei. 12 u. m. Ds. Verheul. Huwelijksinzegening. Kleine Kerk. 10 u. v.m. Ds. Haspers, pred. te Feijenoord. Luthersche Kerk. 10 u. v.m. Ds. Scharten. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. J. van der Spek, pred. te Schoonhoven. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 10% u. v.m. Ds. Van der Heijden. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. Plantinga. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. Velthoen, pred. te Alfen a. d. Rijn. 6 u. n.m. Ds. Goedhard, veldprediker te Arnhem. Gebouw Salvatori. 9% u. v.m. de heer Man in 't Veld. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. Bieshaar, pred. te Utrecht. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk. 7 u. n.m. Ds. van der Broek. Geref. Kerk, 10 u. v.m. en 7% u. n.m. Ds. van der Wolf. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kniphuizen. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Buiskool. 6 u. n.m. Ds. Buiskool. Doopbediening. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 10% u. v.m. Ds. Zonne veld, em. pred. te Rotterdam. Evangelisatiegebouw. 10% u. v.m. en 7% n.m. de heer Smit, godsdienstonderwijzer te Delft. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Steenbeek, Doopbediening. 6 u. n.m. Ds. Steenbeek. Geref. Kerk. 9% u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. Wielenga. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Lente, pred. te Leiden. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 27 April. Wilhelmina Maria Louisa, d. v. M. F. L. de Jong en Th. J. W. Week. 28. Cornelis, z. v. A. van Vliet en N. H. Luitjes. Johanna Wilhelmina, d. v. W. Broer en J. de Wijs. 29. Abraham, z. v. H. Verboom en D. J. van Reede. Willem, z. v. J. Berckenkamp en J. Verbeek. ONDERTROUWD: G. M. Busser on J. M. A. Foppele. W. C. Langeraar en J. M. van der Want. D. van Roon en A. Huur man. H. van den Hquvel en Sj. Mollema. J. A. van Vuuren en G. Woordmeijer. A. de Koning en C. de Waard. J. Salmen en A. Hol. G. J. Zijleman en M. Agten. A. A. Woerlee en M, J. de Jpng. OVERLEDEN: 30 April. Geertruida C. Holthuijsen, 11 mnd. BOSKOOP, van t>—30 April 1920. GEBOREN Cornelis Johannes, z. v. L. Beerthuijzen en 'C. Koops. - Aplonia, d. v. C. S. Geera en P. de Pater. Sljl q'o Jacoba, d. v C Oostorwijk en C van der Spek. GETROUWD A N. Ballego 27 j wo nend te Lelden en A. Frissel 25 j. alhier. OVERLEDEN Adriana Streng oud 44 j echtgenoot® van C. Verg°er. HAASTRECHT. GEBOREN: Hendrika, d. v. M. Stolwijk en J. M. van Elteren. Dirk Adrianus, v. W. Buitelaar en J. van Wensveen. GEHUWD: C. van Mourik en L. C. Kroes. VLIST. .GEBOREN: Geene. OVERLEDEN: Geene. ADVERTENTIëN. 28 April is in het Hofman gesticht te Gouda na een lang durig en smattelijk geduldig lijden overleden Mejuffrouw CONSTANCE VAN STEEL in den ouderdom van 73 jaren. Ginniken, 1 Mei. Namens de familie, Dr. I. C. IDENBURG, Arts. Wegens buitenlandse! e fami lieboti ekkingen eerst heden ge plaatst. 23 2451 in het centrum van den TE KOOP AANGEBODEN Kaashandel een groot Je.bevragen bjj_de_N.V. TOT/ANNEMING VAN WERKEN^v.h. Te bevragen bij de N.V. iui aannhivii H. J. NEDERHORST, Turfmarkt 8, GOUD^ Gouda ..orh.nd.B 1«. kl.aM ONDEBDEELEN. EANDEN 9p..i..l fc.t bo.w.. Eliwi.l... A..b.T.l..d, Gehuwd: E. VISSER en J. M. MIJNLIEFF 1 Mei 1920. Gouda, 2482 11 De Heer en Mevrouw p. BOKHOVEN—van Vreüminüen zeggen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij de ge boorte van hun dochtertje MARIA GEERTRUIDA ondervonden. 2431 13 Gouda, 1 Mei 1920. GEVRA.AGD op fabriekskantoor leeftijd circa 20 jaar. Brieven met volledige inlichtingen onder no 2447 Bur. Goudsche Cou rant, Markt 31. 15 TE KOOPi Een goed doorspeelde met kiat en «tok ipotpriji f 35. 8 2450 Adres: J. DE BRUIJN Jr.. Gouderak. Huismoeders zoekt Uw voordeel in de n» prijzen zijn heden als volgt f 0,75 f 1- (0,60 f 0,50 2441 50 Heeren Zolen en Hakken (2,50 Heeren Hakken Werkschoenen id. -3,_ Werkschoenen ld. Jongens Zolen eh Hakken -2,- Jongens Hakken Dames - 1,75 Dames Kinderwerk naar maat. Gummihakken Dames 30 en Heeren 40 cent lideran Maandag wordt hot work doivorlingd gohaald an waar thuis bazorgd. LANGE TIENOEWEG 5 GOUDA TELEFOON 3S0 Heeft in voorraad eene ruime sorteering Nieuwste modellen. Billijke prijzen. Volledige garantie. Volgende week leverbaar ex. a.s Rotterdam: 2442 32 GEVRAAGD v. dadelgk beschaufde, hoogstvertrouwde bij zwakke Dame, veel reizende. Leef tijd 20—30. Br. fr. onder no. 2446 bur. Goudsche Courant. 14 BOTER- en GEKRUID MARKT 32 - Telefoon 216. GIJ dl* BIOSCOOP „GOUDA VOORUIT" »o| nimmer bnsneht. GIJ die wellich' in jaren «een BIOSCOOPVOORSTELLING hebt |eai«n. Komt dese en volgende week om iheater een» bezoeken om te aien wat de ■oo neer gesmade Bioscoop geven kan- Wij vertoonen (Ik bwaohuldlg) De groote aanklacht tagen allen en allca wat aanleiding gnf tot da grootate tragadie aller eeuwen Ds bloedigs WereldkrIJg. Wij garandeeren dat U nog nimmer een derge ijk filmwerk hebt geilen ala deae 2 weekachc aerial van Frankrijk» geniaalste r«gi»»eur dia aalf den krijg meemaakte. 2453 56 ECU WONOEItFILM. EEN WNNOENFILM. NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurswat.) AAN DE JEUGD Nu de Kindercourant tegenwoordig zoo klein geworden is, dat er alleen plaats is voor een brief aan allen sn de briefjes aan jullie ieder afzonderlijk, met raadsels en een heel kort verhaaltje, dacht ik dat jullie 't wel prettig zoudt vinden, als ik nu niet bepaald iets bizonders te vertellen heb, ik een verhaaltje zal schryven, of een gebeur tenis, die 't meest op een verhaaltje lykt. Even alleen vertellen dat onze Elsje weer door 't huis huppelt, maar erg smalletjes er uit ziet en ik heusch nog niet zeker weet of we wel samen naar de Kinderoperette kunnen gaan. We zullen er maar het beste van hopen, en als we gaan, weet ik nu al dat ik een heele massa van m'n kranten- kindertjes daar zal zien. Ik geloof heusch, dat ik 't net zoo leuk vind om er heen te gaan als Elsje, dus als 't niet kan, is 't voor on3 allebei een erge teleurstelling. Deze week hoorde ik van een ondeugende streek van twee jongens, die zich verveelden op een regenachtigen Zondagmiddag. Buiten was alles glimmend nat van den regen, 's Morgens was 't nog een beetje schappelijk geweest, maar nu lag de tuin vol groote plassen en 't goot wat je noemt pypestelen. 't Was in huis nog 't Deste, vonden de verstandige groote mensohen, maar Wim en Herman, twee snuiters van 13 en 14 jaar waren dit heel niet met die groote menschen eens, want zy vonden 't onder alle omstandigheden buiten veel be ter dan binnen in de kamer. Ze hadden al allerlei verzonnen. Wirn zou een deuntje trommelen op de ruiten en Her man moest raden wat 't was. Ze hadden gedaan: „Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet", en allerlei van die dingen meer, tot ze ein digden met tegen het raam te hangen en hun op- en aanmerkingen te maken over de enkele voorbijgangers. u,"Wat zu"®n we nou l°ch doen?" geeuwde 9 "im. „Verzin j\j es wat", zei Herman en zoo verveelden ze elkaar. Eindelijk zei Herman op eens opgewekt: .tik weet wat!" Hy fluisterde Wim wat in t oor, want al waren ze alleen in de kamer, t"a was uit naar een receptie, en Moeder &g wat te rusten) Herman was toch bang, dat iemand iets zou hooren. „Dan moeten we wachten tot 't Dijna djoker is, 't begint al te schemeren", zei •m. en met 't idee, dat ze zich weldra waden amuseeren, verveelden ze zich een Kwartier lang niet. Toen fluisterden ze nog at en Wim sloop naar boven naar hun laapkamej-tje en kwam terug met een lang «na touw. Herman was bang, dat 't voor 't aoel nog niet lang genoeg was en bond er og een eind aan, dat hy in zijn zak vond. toen trokken ze hun schoenen uit, slopen aP a6 trokken by de buitendeur hun 1 TV.06""11 weer aan en gl'Pten naar buiten, "■ar maakten ze aan een scharnier van de pakhuisdeur beneden het touw vast en ver der aan een boom aan de overzijde van 't trottoir. Telkens als er een voorbijganger langs kwam, hielden ze even op en deden of ze wat heen en weer liepen, le onder zochten of 't touw wel op de goeie hoogte hing en slopen even onhoorbaar als ze naar beneden gegaan waren, de trap weer op. Daar posteerden ze zich by het raam en verkneuterden zich al bij 't idee, (lat er iemand langs zou komen, wiens hoed door 't touw van z'n hoofd zou worden gerukt, zonder dat die voorbijganger zou kunnen nagaan hoe die hoed plotseling van zyn hoofd over de straat tuimelde. „Daar komt er één aan hoor!" zei Wim, „is 't een lange?" vroeg Herman. „Niet zoo heel erg, die zal er misschien niet tegenaan loopen!" beredeneerden ze samen. En ze hadden gelijk. De meneer die langs kwam had nergens last van. „Daar heb je d'r weer een en nog wel een met een hoqgen hoed!" zei Herman. „Die komt zeker van de receptie, waar Pa ook heen is", zei Wim. Daar was de hooggedopte heer by 't touw. De jongens stonden ademloos voor de ra men. Daar vloog de hooge hoed over straat. Daar vloog de hooge hoed over de straat, rolde en rolde, tot vlak bij een groote plas. De heer keek verschrikt en ver wonderd om zich heen, hy begreep er niets van, ontdekte geen enkele oorzaak voor 't afwaaien van z'n hoed, hy liep er maar vlug heen om 't gehavende hoofddeksel te red den en liep met een verstoord gezicht ver der. De jongens hadden natuurlyk geweldi ge pret en hadden moeite gehad zich niet te verraden door hun schaterlachen. Toen de heer voorbij was, fluisterden ze elkaar met van ondeugd stralende gezichten toe: ,,'k Wou, dat er nog meer van die re ceptie kwamen. Wat ging dat fijn, zeg! Zag je 't gezicht van den vent! Wat zal ie nijdig zyn! enz., enz. Ik zie, m'n kinders, dat m'n verhaal te lang wordt voor één brief, volgende week vertel ik jullie dus verder van die twee ben gels, nu ga ik voor m'n kleinste bengel zor gen, „nee hoor", zou Elsje zeggen, ,,'t is geen bengel, 't is een engel". Dag kinders, tot volgende week. CORRESPONDENTIE. Nelly. Oh, wat weet ik nu een ge heimpjes, één van Gootje dat jij niet weet en één van jou, dat Gootje niet weet. 't Is toch maar heerlijk hoor, om „tante" te zyn van al die kinders, dan weet je zooveel prettige geheimen soms. Is moeder weer beter? 't Is alles ook te veel voor haar. Jantje v. d. L. Elsje is gelukkig bijna beter, vent. Gelukkig dat je er nog net bij tijds aan dacht om me te schryven, hè? 'k Zou heusch niet weten wat ik er van denken moest, als ik van jou geen briefje zou heb ben. Wildvogel. Ik kon me levendig in denken, dat je weinig lust had in schryven, nu moeder zóó weg moest. Gelukkig hoorde ik vanavond, dat alles goed was gegaan, 't Was zeker „zuster", die ik sprak. Ik wil heel graag nog eens van je hooren, hoe 't gaat, en als Moeder thuis is, kom ik zeker. Krekeltje. Meisje, meisje, komt 't oude trekje van jaloerachheid weer boven? Waarom zou ik nu brieven van anderen prettiger vinden dan van jou Ik ken maar enkelen van jullie persoonlijk en dan zóó oppervlakkig, dat jullie voor my immers allen gelijk bent. Jou brieven zijn altijd heel gezellig, je bent één van m'n oudste "riendinnetjes en natuurlyk zyn de brieven van de oudsten voor my 't gezelligst om te lezen, maar van jullie allen ouden of jongen zijn ze voor my even belangrijk om te beantwoorden. 't Is lief van je, dat je Elsje een paar kaarten wilt sturen, dat vindt ze zeker heerlijk. Nu weet ik precies wie je bent, ik heb je nu goed gezien in de.kerk. Wilde Roos. Dat was een kort briefje deze week. Ben je niet naar de uit voering geweest? ja toch! Had je daar niets van te vertellen? Tulpje. Je hebt zoo onduidelijk ge schreven, kleintje, dat ik heusch niet kan lezen, wat broertje gekregen heeft. Vertel je 't me nog eens? Neger. Hartelijk geluk gewenscht met je verjaardag. Heb je een prettigen dag gehad? Vertel me eens wat je gekregen hebt. Roosje, 't Is maar gelukkig, dat jullie nu Zondag uit kunt slapen, 't Is een aardig idee van dat meisje om die mevrouw iets te geven. Blondkopje. Nee hoor, ik heb je broer niet gezien. Wat gezellig zoo'n feestje thuis. Wil je vader en moeder geluk wen schen, ik hoop, dat jullie een echt prettigen dag zuit hebben. Nu komt de nieuwe jurk zeker goed te pas. Nee, Elsje is nog niet buiten geweest. Padvinder. Ik dacht wel, dat je niet in Gouda was omdat ik steeds geen briefje kreeg. Ik kan me begrijpen, dat je genoot in Artis en in Amsterdam. Wat heerlijk, dat jullie zoolang naar buiten gaat, maar je kunt toch niet zoolang weg van school? Ja. Elsje is nogal ziek geweest, maar nu gelukkig weer beter. Wy gaan Augustus altijd naar Scheveningen voor Elsje's ge zondheid. Lelietje der Dalen. Meisje, Je bent tegenwoordig niet zoo heel trouw, hé, nu kreeg ik gelukkig weer eens een gezelli ge brief van je. Wat jammer, dat je niet mee hebt gedaan. Dus je gaat stellig over Wat prettig! Wat leer jullie al een gewich tige dingen voor zulke peuters. Dag meis- ke! Zusje. Waarmee heeft jou broertje 't wel zoo druk? 't Postpapier is mooi, hé? Wat speel jij 's avonds prettig in t parkje hé Elsje is nog wat klein er voor, ik kan haar daar niet meer zien en dat vind ik angstig. Erica. Meisje, waar is die school van jou toch, ik heb er nooit van gehoord. Je moet er een heele massa lseren, geloof ik. Wat aardig, dat je een ansicht kreeg uit Weenen. Zielig idee, dat die kinderen nu weer honger moeten lyden. Indiaan. Prettig, dat iullie altijd zul ke fietstochtjes maakt. Je bent zeker wel een heel sterke jongen, is het niet? Je vindt het zeker heerlijk in dat kamp, net iets voor jou. 't Is te hopen nifc't duurder is, dat jullie meer brood krUft, er zal wel een heelen voorraad mogen zyn voor al die gezonde jongens. Ik vind, dat je nummer in de klas heel mooi ia Ik ken al de boeken van Curwood en vind ze prachtig. Theeroosje. Dus Elsje en Theo heb ben dezelfde ziekte gehad. Hoe is het nu met T. Is hy nog naar de operette geweest, of moest hy dat pretje missen, zooals Els je? 't Was zeker een prettige dag, toen vader jarig waB. Sneeuwwitje. Wat een prettige her innering aan dien dag, hè? Lief, dat jullie Gootje ook wat bloemen hebt gebracht. Ge zellig de heele familie zoo by elkaar, hè? Wat zul jullie gesnoept hebben. Kruidje roer me niet. Of ik het weet, dat jullie vroeger een anderen schuil naam had! Zie je wel, dat we in Arnhem vlak by eikaar gelogeerd hebben, ik dacht het al, mal dat je ons geen enkelen keer hebt gezien. Je kent ona toch goed genoeg. Wie weet logeeren we nog wel eens tegelijk in Arnhem. K r u 11 e m 1 e. Zoo, zoo, jullie hebt va der en moeder mooi bedacht op dien dag. Van anderen kregen ze ook zeker mooie geschenken. Wat zul jullie moe geweest zyn, toen je in 't bedje lag, 't is maar goed dat er niet iedere week zoo'n feest is. L o 11 i KI. Meiske, dit is dus je laatste HollandBche briefje in een Hollandsche krant. Ik hoop, dat je de meest aangename herinneringen aan ons kleine gastvrye tand zult meenemen naar je vaderland. Ik schrijf je nog een apart briefje naar je huis. Vaar wel Oostenryksch nichtje!! Mededinger. Zoo vent is J. P. een vrindje van je. Je schrijft, dat je weei op je eigen kamertje gelogeerd hebt, maar heb jullie dan vroeger in dat huis gewoond Met dit koude weer ga je zeker niet veel naar den tuin, hè Alles zal nu wel mooi in bloei staan. Meidoorn. Wel, Jongedame heb je maar vergeten je briefje te eindigen. Goed, dat ik aan je hand wist te herkennen, dat de brief van jou was. Wat een gefuif en dat alles in één week! Gootje. Wat vreeselyk aardig idee van juffr. 0. en wat zullen Jan en Nellie genieten. Heerlijk voor ze, wat zullen ze jou een massa te vertellen hebben, hè? Ik hoop, dat ik ze zie. Wat verwennen de men schen jou toch! Wat zul je een lastige jut zyn als je beter bent! Of niet, zeg! Wat heerlijk, dat broertje iets vooruit gaat. Dank voor je raadsels hoor, kindje, maar vermoei jy je nu maar niet, daar kunnen de gezonde kinderen me nu wel es mee hel pen. Dag meiske, kalm zijn, hoor! Broertje. Wel m'n baasje, eet jij alle kersen van zus op Maar daar worden jou wangetjes natuurlijk zoo rood van. Heb jij nu ook je haren laten afknippen net als Elsje? Maar Elsje heeft gelukkig geen kaal knikkertje. Germaan. Ja, Elsje laat ons altijd onverwacht schrikken. Zoo speelt se buiten, en zoo heeft ze heoge koorts. We zijn an ders al erg tevreden, dat ze dit jaar zoo weinig ziek geweest is. Wat prettig, dat je een hond krijgt. Marie. Daar had ik Jou haast vergeten. Gelukkig vind ik je briefje nog net bijtijds. Maar meisje, wat ben jij een lang eind, ja als je zoo hard groeit ben je een dure klant, vooral tegenwoordig, en je zus C. ia Juist klein hè? Ik kan me begrijpen dat het «en drukte was met al dat kleine grut. Hoe kom je er door, hoeveel waren 't er wel? Er zal heel wat te troosten geweest zijn. Aardig, dat die kinderen zooveel bloemen meebrengen. RAADSELOPLOSSINGEN. Van de Ouderen: I. Schier, monnik, oog: Schiermonnikoog. II. Beiden zijn ze even ver van A. III. Gelaarsde kat. Geel, geld, raadsel, lak, taart, laars, dek. Van de Jongeren: I. Kameel. II. Mond. III. Zjjn hoed. Goede oplossingen zonden: Van de Oude ren: Corry Q., Uonda v. W., Marie v. S., Dick v. V., Wim M., Marie P., Jan de J.f Rie R. Van de Jongeren: Willy R. De prijs werd toegekend san: Man* van Scheer» te Gouda. Voor de volgende week. RAADSELS Intendingen tot Ihnitdagmtddeg lii uur. Voor de Ouderen: 1. Mijn geheel bestaat uit twee lettergre pen en ia een drank, die inen winters wel drinkt. Geeft ge mij m'n tweede dan zult ge zeker niet zeggen mijn eerste, maar ala ge mijn geheel krijgt, zegt ge 't wel. 2. Ik besta uit vier letters, zonder TnU zou alles op aarde niet zoo geregeld gaan. Keert ge mij om dan ben ik gevaarlijk. Ontneemt ge mij myn hoofd, dan vindt ge mij op het hoofd. Neem mijn tweede letter weg dan behoor ik in de keuken. 3. Wat doet deze man? H. A. F. Grootpa Voor de Jongeren: 1. Mijn eerste lettergreep is een voorwerp dat men op het hoofd draagt. Mijn tweede draagt men in de hand. Mijn geheel d**aagt mijn eerste. 2. Wie weet de kunst zoover te drijven, met roode inkt mooi zwart te schrijven? 8. Wat is 's nachts altijd open en over dag met menschenvleesch gevuld? Het Haantje. Drie kipjes liepen op een rij, En legden elk een prachtig ei. Ze riepen tok, tok, tok, tok! En haastten zich naar 't kippenhok. Maar 't haantje kraaide Kukeleku, Zeg, kippetjes wat doe je nu? Die eitjes hooren in het nest. Dom kippenvolk, dat weet je best Tok! riep een kipje, hoor eens aan. Wat heb Jij weer een praats, heer Haan, Leg jij in H nest maar eerst een ei, Dan op jouw voorbeeld volgen wij. Beteuterd stond het hgantje daar, De kipjes lachten met elkaar, En nooit heeft 't haantje weer gezegd. Waar 't ei moest worden neergelegd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4