Firma 8. DE JONG ADAGIO s »oïj Goudlelie Antc-T rainport-Ondemimiog (Gaio) welke zich ten doel stelt HET VERVOEREN VAN GOEDEREN binnen en buiten Gouda, HET LEVEREN EN HERSTELLEN VAN VRACHT- AUTOMOBIELEN, STALLEN enz. rata bil PB W| XV. ROTTffllAM-reiESLWIl UEl-KTIJIENST J. v.STEEN BEKENDMAKING. O, t. ïll Wijdslraal 20 MM. CHR. KEET, w,aPGÓudZn - Tapijten - Vitrages Bedden. BE HOU mfi LANGE TIENDEWEB 27, Tel. 313 Meisjes gevraagd tegen hoog loon, voor direct. 2“’ Aanmelding bij „De Papierhandel”, M. A 1 FIRMA VERKLEIJ No. 1430- SERGE-, PLUCHE-, PLUCHETTE-, RIPS- LINNEN- en hfl Feuil is een 8 cents sigaar gedekt met FIJN VAAL SUMATRA ZANDBLAD mooi slank model Markt 3 en -4, Gouda. J. KEIJ, Gediplomeerd Kapper, DUBBELE BUURT 8. Vervoert alle soorten Koopmans goederen per Vracht-Auto’s van pen naar alle plaatsen. 208,1 Vraagt Prijsopgaaf. Vraagt I mo e 0) w 9 N 9 0) fl fl «I u N Hoofd Eau de Cologne. ROSS C Tevens reparatie-inrichting a la minute. TH. HEESEN, Kleiweg 23. gw Zia ITaUHMt. -W 2434 40 JSTieu De s| HET BESTE TEGEN DE LAAGSTE NOTEERING. REUZEN UITVERKOOP Kleiweg 67 en 69, Gouda. - Tel. Interc. 203. MLffl 'iBitl rol ■i I Met ingang van heden opening goederendienst Rotterdam» Amsterdam* Sn eek vice versa in verbinding met alle plaatsen in Friesland en Groningen. Alle schepen zijn ingericht voor kaasvervoer. Kantoor in ligplaats te Rotterdam Gei Bierbaren en Wijnhaven. I Vertegenwoordiger te Sneek joh. Kaspersma. I Agent te Amsterdam I. Schuitmaker, Singel over No. 26. Sinaasappelen. Citroenen. Bananen. Appelen. Nieuwe Vijgen. Kastanjes. Blikgroenten. tegen sterk wncurreerendo prijzen. Directeur AUG. BORREMANS. CATS, Fluweelensingel 52-53, Gouda. KENNISGEVING. J GOUWE 91 - Telefoon 47. T.l.gr. IMactie: Telef. 2212 10 i 11 AO! 11 88) (in meer dan 30 verschillende prima kwaliteit lancaster met 2.%9 M 2444 40 Telefoon 350. Telefoon 539. 2200 40 2433 108 El-ectïtoeh® Drukkerij A. BR INDUS ZOOM - GOUDA Hoogachtend, david CUautorteeo vu Mevr. J. Pi WEI WMMAfTl A ABONNEMEN per kwartaal 2.1 Franco pei post Aboaaenenten by oase agenten, ADV1RTKNTI 1—5 regels 1.31 1 —5 regel» 1.5. 15 «ent per rege Drogisterij MARKT 6. BIJLOOS- Verkrijgbaar bij S H VAN LOON v/h. WOLF Ca». GOUDA WOERDEN LANGE TIENDEWEG 71 BLOKJESBRUG TELEF. «4» IA10 J JE ADRES voor degelijk en mooi ZWART en BRUIN SCHOENWERK is en blijft altijd SCHOENBAZAR „MODERN”. Uiterst concurrearanda prijzen zoowel nieuw eohoenwerk als reparatie. Aanbevelend, De staking verr< arbeiders in de Mei-relletjes. pen. Uitvoeri Amerika en de t naai co AMSTERDMI RÖTTWDMI 1 -1004 82 ADRES TE ROTTERDAM Scheepmakershaven 60. VOOR ÖTERKE J.C BOLDOOT I AMITKClpAM Hier ter stede is opgericht een N. V. onder den num Voor nadere inlichtingen en het sluiten van contracten wende men zich tot onderstaande adressen J. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 5. A. BLOEMEN, Kattensingel 74, in ons nieuw Magazijn KLEIWEG 69. Komt zien en overtuigd U. Beslist de moeite waard Je adres voor Rljwlelonderdeolen, Banden, Ijzerwaren, Gereedschappen en Electrische Artikelen 280» i» De prij: ruimschoots gekocht waren in 't begin van *t najaar 1919. goedkoop ingekochte ook wederom goedkoop ontzetten, beneden de inkoopwaarde van heden Enorme sorteering KARPETTEN 'in alle soorten tegen scherp concurreerende prijzen. KOOD-ZWART KARPETTEN S X 4 vanaf f 13.90. Prachtvolle TAPISTRY KARPETTEN, schitterende Persische dessins, vanaf ƒ17.90. AXMINSTER KARPETTEN dessins) in alle prijzen. LANCASTER GORDIJNEN, mooie franje vanaf 3.90. Enorme keuze LINNEN ROLGORDIJNEN, in alle prijzen. TAPIS BELGE KARPETTEN vanaf 10.90. Prachtige SERREMATTEN, 2 X 3, vanaf 3.25 Prima COCOSI.OOPERS (Stevens fabrikaat) 1.79 per el. COCOSMATJES vanaf 98 cent per stuk. VITRAGES met en zonder rand, dubbele breedte, vanaf 69 cent tot de allerfijnste soorten toe. Meer dan 8(1 verschillende dessins voorradig. Prachtvolle AXMINSTERS voor vaste kleeden, de allermooiste Engelsche kwaliteiten vanaf 4.90 par cL Prima VELVETLOOPERS ƒ4.90 per eL TAPISTRY voor vaste kleeden 2.78 per el. Ondergeteekende bericht hiermede dat de middag- sluiting van 2'h tot 4'/: uur lijdelijk wordt op geheven. De zaak is dus thans doorloopend geopend van des morgens 8 tot des avonds 8 uur. Des Zater dags tot 8 uur. AGENDA. 3 Mol. 3 uur. Gebouw Houw- en Woning- toezicht. OnderHi-inds Commissie Anne»-' zorg. Relrefdf verzoeken wij geregeld tijdig n.e ledeetfng ie mogen ontvangen ran vet- gadvrngen, concerten, vermakelijkheden, en om deze la onze agenda te ver melden. iol Zéér lichtrookend en fijngeurig fabrikaat van Sigarenfabriek „DE KOOPHANDEL". De prijzen aan de fabrieken stijgen onrustbarend. Sommige goederen zijn sinds 5 6 maanden terug 50 en meer in prijs omhoog gegaan. De laatste maanden behoefden wij echter zoo goed als niets te koopen, daar alle artikelen En daar ons standpunt steeds gehandhaafd wordt, dat wij het zoo kunt U in onze zaak op *t oogenblik koopen voor prijzen 2309 152 I Prachtvolle, ijzersterke TAPIJTLOOPERS, niet met papier ket ting of inslag, 1.28 per el. Zeer zwaar gekeperde KOEHAARLOOPERS, buitengewoon voordelig, voor 2.08 per el. I VLOERZEILEN in alle kwaliteiten en breedten vanaf 2.38 p. el. I Prachtvque LINOLEUM vanaf 3.48 per el. GRANIET in alle kleuren, 2 M. breed, 5.90 per el. 1AFELZEILEN (gemarmerd of gekleurd) 1.28 per el. Kapok Bedsteden, compleet 2 pers, vanaf 23.90. 2 pers. Kapokmatrassen vanaf 34.. WIJ VERWERKEN UITSLUITEND PRIMA ONVERMENGDE JAVAKAPOK. Prachtvolle RIPS voor overgordijnen 'ƒ1.90 per el. Prima SERGE voor overgordijnen1.69 per el. Zeer zware PLUCHETTE, alle kleuren 2.65 per el. VEEREN BEOSTELLEN prima tijk en mr»n vanaf 70 Bld. par stal 2 persoon# WOLLEN FANTASIEDEKENS vanaf 11.90. 2 persoon* GESTIKTE DEKENS vanaf 12.90. MOLTON DEKENS vanaf ƒ195 Prachtvolle TAFELKLEEDEN voor de woonkamer 3.90. T.l.r.o. 65*7. T.I.F.UU VAN STEUN ■l.rha... EMWilM.. I T.l.nr.ma.n KASFERSMA S«..k, T.l.fo.p 9162 N, STEEDS VOORRADIG een keurige collectie nieuwste modellen DAMES-en HINDERHOEDEN en verdere NOUVEAUTÉ’s. A. E. GREVENSTUK, Peperetreet 26. HEEFT IN VOORRAAD: diverse soorten nooten. •nz. enz. 29 Towi gaf Aginee a maar de hoop Nik kt haar hut. o bloeien. tweede chirurg «nwtige, vrfeirie h volkome ZQt^ *«rwlj] (ie twee ma wo Mep Aigaw die L Mikken. ap ïnwmgckienid en To«i de deur eind *1 hun gelaat za.g, oog niet wae h*uwn zou. Durham <1® «ohotidene van zij ..One meisje «rr je dapp <m one te help* *at in menschejijke reddksï, aai gebeuj hl kloo kar Uppm 5 D*pMherfti>. t Ib meegevallen. Img uitgeloopen, jui les is betrekxelyk ei af, van welken kant De Parijzenjuir die worden opgesloten wie weet hoeveel w< te hebben naar de I'arijsehe kantoottbe< noodzakt waande na middagwandeling omdat de métro sto die zijn aanstaand d Lumière bedreigd zt ongetwijfeld een ji gemeene SjXMM'wegsi mislukt. De Federal fen de Algemeene Bo zijn steun aan de fc zullen het minder a poging om de natio middelen te bevedh tien. De staking had meen kunnen zijn. D< reden, de Parjjsohe r niet# aan de hand ueden leerlingen school en ingenieurs De feitelijke toest steking b <1* «o Noorder- en Ooste Bij de Midi zijn ühi wpprimeerd. Op d Urranée heeft het v Te Parijs is het ai maatschappij onbedu Daarentegen stak f-e depots en werkp) tal werklieden. 0 handhaaft zyn vollei ver het personenverl daarbij gebruik van ingenieurs. Gisteren goederentreinen. Het brandpunt dei Ktat. Alle diensten en de groote sneltn genieurs bestuurd. De Oonféderatior heeft, na tot de con dat de staking ven het „conflict uitgebr zins «onderling, dat, waarom het gaat, d< ■werk niet neerlegg, uitgebreid, 't is evei matieke term, een die men er in de arb op na houdt. Aan d lieden is gevraagd staking af te kon- 50 O •o 9 O O 2- o s. CD 2. CL O O DT O 9 CA s*

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5