No. 14307 Donderdag 6 Mei 1920. en Jicht Een. Feuilleton. g... ROSS DURHAM. g Onderhandelingen der entente. BEHALTK ZON- KN FEESTDAGEN. regels ƒ2.05, elke regel meer fOM. RWsrti*: TtM. Int»rc. 545. Burw: MARKT II, (jOUDA. Administratie: Tatef. Intart. werkt M (Worrit \rrvolgd,) en •Ml. <1*1 te >A. dcursu* E H-B-O. r. E. J. Hembat- scheepsruim te »rden gelaten e afvaaid zeer nooit Gewone advertentië* e* I -- cMrdea prjja. Groot* letter* «n raade* worden berekmd' ANTON r bij de in zoo da. OII8 met Soo. On* Ü«o«- oofcjespoppengpri. Bouw- miFoning- ’omniïssift Armen- JDQEEST". romers ten overstag' 1 6 MULIE. 5 Mei W20 Zij be de een. or- illi - die Zonder cerate f hebben. geering aan van tielll pelyke l.<c iirkt nuitsprekelijk lyden i. Sindsdien heb ik jeschouwd, te trach- 1 52 I 68 1 73 i13909 1 75 r 1-4010 31 53 66 -. 76 98 18600 16603 18724 Naar tot Engetett ▼an DAVID LYALL •eautorttterde Veftoteg via itow. J. Pt WEflSEL lNK-v. RO88UM. (NUruk rartodm.) 4 8 12240 7 43 6 47 8 57 l 89 4 94 15007 31232) 82 »l)n 22b vertegan- jh.llende dealen van Agnes zeide geen woord. Haar oogeii b.e- ven op liet gelaat van. haar man rusten en er lag schrik in de diepte er van. Voor zij wa*. flohamekijk te- rsA' een vreemd gó den onoverkomellj- tien tor- len inge- >!fde aan- fea tor- j. ieder s de GLORIA f 0.75 per doos, tr volgt toezending stwiseel plus ƒ0.20 Smith, 1TOL Voor- 1607 4 abonnementen aangenomen voor loor rkenwoude. chterbroek door ersche, Stolwijk. ddMdj OM - aOÜDA. Rons,zade Jatte opgeruimd. „Je hebt grooc ge- Mjk, zij te geheel udtgepuL Een klein steap- «uteje zou haar helpen in te slapritj.''' „Dat aal Ik baar bezorgen Ik zal boven kaawn en baar Instoppen, en het noodige «v*aa.M Mid* hty met em gfctoacb, mor Service” volmacht te geven i over de uitvoering dezer de Duitsche scheenvaart- I.on.len bijna een erlltx, belovende Ron* n [en «turen. opa tosende In den salon de Parysehe cor- iaauoMlM m«u<u.li.r«n b» eoMrut tot i—r --naar plaatsruimte. Adverteatifa kunne* worden ingezonden door tusschenkumst van «oliede tf*«khaa deiarea, Adverteatiebureaux en oaa* Agenten. ,,U kunt het heel beet allee goedmaken. Ala zij wakker te wanneer ik bovenkom, wl. ik haar niet wekken. U wlh wel te de kleedkamer alape», te het niet? Ik aai er w at «eiker telen om haar te geven «te nj vamiacbt onnutog mocht zijn.’’ „Beet. Ik l*en blij feu* te kunnen doen. Roe»; maar Ik vtoi M met pMNg, je v Min vond wnggjaat zonder het baar zoggen .Het te mijn eenige kan». Zij zulten mij nu wd een paar dagon In brt akuenhwte v eronteehuidlgenik weet, dat bet later ón mogelijk zou zijn weg te komen. Mevrouw Lorimer stemde toe, eu heen om een en. onto* nwt haar man te liespreken. Ongeveer ee* uur later ging lAirtiamme» etHilgiuin* «arzel*4sl«' »*<?hreden naar boven, on. eenige lienttdfgdheden in zijn teechle pukken, en zleh gereed te maken voor tijn iMamlge rek. Zlju kUerfcawt htond te de Irteidkamef, en daar hij uit de slaapka mer noöh licht zag. noch wAoll hoonte, maakte hij er uü op dat tlju vrouw wat bigiwlapen. Hij gi'Mfl zacdrtjr* rond en teen J»ij zijn klnitte tewfc gepakt had. hy „die of» het portaal «n ging do slaapkamer binnen Hii draaide een der v*r»t verwijderde Hcfc- teu op. dat oohter tol op haar gwzktek viel Zij e'k-p vaat. Iu4 ww de *taap vaneen groolere uitpuiling /ten hl] he^reep. Haar hand hield zij wider haar wang waarop tw«M groote tranen tegen. geregeld tij«C g vangen van vermakalljkhsda», agente te ENBACH, ikleerarea, *ra»kg*tMr*i(*« >ring*w. - ROTTERDAM. jgen Itaat is ver- it Lloyd Ge it genezen. Zij zijn erk en zij vertellen unie voor hen heeft is het n>ij gelukt i te stellen voor de iek. Jicht, Spit en ziekte behoort tot wallen, zal één doos lende zijn, om U al- ngen, maar toch zal >s blijken, dat mijne vatten. erkrjjgbaar in doo- DUDA bij X' en verder „I>a< kuu ik iMinuljIjk gHntókeUjk «toen, en iloe hel grang.- Maar zou het niet beter zijn al* je hel haar xrdf zeide? Jlrt schijnt nVH vriendisijk ate ik h»< doe. .,He< zal maar voor enkele dagen zijn, en 'k zon een vt-rktering moeten grwu Al* 'u wHt. kunt u zeggen, ilat Ik weobt nieuwe van dokter Aufw* beb gekregen lieigien ook de waar te hl te. De brtet van MüHut'-l. deze» oohtend, was Vol x.Khte voorrekenen. „Ik h«grllp het.” zehle tante Jane, maar Iwar gn4.it* <iroe$ een weifelente uit tru- king het oogeoblkc had zij het gevoel ateof ham verloren had. Hij ruggekomtm, inaar er wi voel van afstand, van d k« klove tuaocheu hen Jim atond op, en gaf Durham zijn pijp in zijn hand. Hij keek er een oogenbjk weitelefld naar en «oliudde «ven zij» hoofd. Ik heb ze geruimen tijd ntet in mijn mond gehad. Ik weet niet hoe ze zal Nna- ken „Beproef het,'’ zerle Jim gliinladhend'. „Kom lieve,' zeide ban te Lorimer en nam Agneo hij den arm. Deze liet ziob wegbrei» gen, en de twee gingen arm ft arm naar boven. ,,Dte beate Rose te in staat gewec*4zajn ouden, edelen moed terug te krijgen, lie ve,' zeide tante Jane opgeruimd. ..Jerooogt heel troi#«:h op hen» zijn Hij te tegeÜjK zoo Eendelijk en zoo sterk. Alle mogo- lljke verljorgen hoedanigheden zijn den laat ste» tijd bij hem aan het licht gokomm. Niet waar, je houdt het mij ten goede dat ik diï zeg, fieve? Het kan jé trooeten- Je hebt werkelijk de zachtere en beminnelijke- tvs zijde in Roes ontwikkeld Ik zou -elf» willen zeggen, dat hij hierna een betere effirurg zal zijn „Mteectóen,” zeide Afner met iet* afge trokkens u» haar stem; inwendig voelde zij zich Dij na geneigd tot wo zwaarmoe dige vroolljklimd. „Ik zeAte hedenmiddag tegen papa, dat wn klrfn ultetepte te go«i zon kunnen doen, ate Rom ja wil uiteem. Je Oom Ja- tot atumi heeft gebracht te minder d«n xti ïelf gehoopt had. inaar toch is «r al v««l bereikt. Het rwdenstelsel moet in beginsel worden afgekeurd. Democratie en socialis me hooron bu alkaar. Het samengaan m*t burgerlijke partijen waa noodzaseljjk «n het zou belachelijk ajin geweest om de medewerking van de burgerlijke partijen van de hand te wiiaen. Een coalik» mo*t alleen dan uitgesloten geacht worden ais het socialisme alleen sterker zou zijn dan de coalitie. Vervolgen* Icwam Noeka aan hat woord om zijn militaire politiek te verdadigee. Het bleek tijdens zijn betoog maar al te duidelijk dat een groot gedaelte van <te Duitsche sociaal-democratie het met deae politiek niet ee*s te. Gistermiddag hebben verschilleade ver tegenwoordigers uit het rijk hun eelschea en hun grieven bloot gelegd. N<ufe* wonl sterk aangevallen, maar door anderdh ook krachtig verdedigd. Bij de bespreking van den kömendan verkiezingsstrijd verlangde de eerjte re denaar. dat men aan de arbeider^ een», duidelijk zou uiteen zetten, waar e.geniijk <le schHdingslijn turacha aodaal-democra- len en onafhankeliiken moest worden ge trokken. Door de talrijke onderbandelin-. gen over de eenheid zün de arbeiden» de kluts kwjjt geraakt. Op de conferentie woordlgers uit de vwscl Duitschland aanwezig. JOJJfflE fflffiÉZ VKR8CHUNT DAGBLUKS kw*rtaal l’-25' met Zoed.irsMa.i Hr kwartaal 2.94, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. fnato par port per brartpal ,1.T». art ZeadacrtUd ftM. Ab-—meet— wordu degelijk, aaagenoaen ua oiu Buretu: Markt SI, GOUDA. b* eaaa agaataa, dea boekhandel en de poatknntonn. ADY1RTÏNTI1IPKUS: Uit Gouda oa omrtrekea (bahoorende tot dea beaorgkring) 1-J I IJ», .ik», r^ m.e.- f ».a. Van bolton Gouda e. den brtorg.kring: 1—6 repels 1.55, «jke ragel meer f OM. Advertentiën van publieke vermakelijkheden P*1- r*g*' Aclvert*ctiën i* het Zaterdagnummer 20 bijslag op de* prijs. 91) Zij h*d gedurende de laateze uren vel© martelingen doorstaan en had zichzelf gron onderzocht Zij werd ®emakkelijk be ïnvloed door uiterlijkheden. - maar Jim, ite Durham In zijn Gethaemtuié bail gezien. Wae niet geheel gorusigeeteld Hij zag in Durham g manier tegenover zijn vrouw een koele vriendelijkheid, dte zou verdragen, maar haar buiten zijn diepste gevoelen» z«u houden Ik geloei, dat het het beate ie dat je «s*ar bed gaat, lieve,” zesde Durtuud, toen «J allen let* hadden gegeten als een eohat- Üng aan .den conventjoneelen levensregel sa* het teven dat voort moet gaan, welke emwenteMngi de diepte ook heeft vestoord. „Je hebt dezer dagen heel weinig slaap ge noten, tente Jan», beproef haar over te halen naar bed te gaan.’ „Natuurlijk zal zij gaan. 62 70 21 70 91 CO 15403 178^3 20501; 28 59 5/ 4517904 59 - 3220525 96 81 81 18107 63 15823 1020716 56 49 18 61 88 74 81 18202 20814 iöÖTO 63 73 18365 77 16162 86 79 16204 18435 20921 34 82 42 69 90 53 70 18500 13800 16340 - 82 16425 De Duitsche gedelegeerden, die naar Spa gaan, behoeven met te ineeneu. daai u. es voor t zeggen te zullen Jieobeu, iiouveei ze in <ie meu te broWeten krijgen, zal wel licht dezer dagen te Londen worden mt- gemaalct. Ltoyd George wil zyn Duitsche collega’s ais geiuK-perecntiguen ontvan gen, MHlerand uaaientegen wenocnt hen te beschouwen ais beschuldigden die zjen eerst hebben schoon te wassenen voor ei over gedacht wordt wélke bevoegdheden ze zuuen krygen. By de voor-oespreKmg zal Lloyd George nu trachten zyn hran- ucnen ambtgenoot tot zyn zienswijze te overhalen. Dm echter by voorbaat het pu bliek gerust te stellen dat de Duitechers met over 't paard zuilen worden getild, verzekert men te Parys nogmaals krach tig, dat den Duitechen gedelegeerden niet zal worden toegelaten om mee te praten over het cijfer der schadeloosstelling, dat geheel buiten hen om zal worden vastge- ukt ueze cdmerentm rite? nnjnwkt het globale bedrag vast te stenen. Duitschland verschuldigd is, zonder voor- loopige schatting. De commissie van her stel, die volgens ort. 233 van het verdrag van Versailles tot taak heeft het bedrag der schadevergoeding vast te stellen, zal haar bevoegdheid behouden. De oplossing, welke men thans te Parijs overweegt is het vaststellen van een voorloopige annuïteit, die Duitschland zal moeten betalen gedu rende de vijf eerstvolgende jaren. Met de verzekering, dat in den loop van hec eerste «lezer jaren de schatting van het bedrag uer schadevergoeding definitief zal ge schieden. Of aeze mededeeling juist is, zal na besprekingen te Londen moeten blüki Men mag betwijfelen of Engeland en Ita lië geueigd zyn in te gaan op de Fransche plannen. Over een en ander beginnen deze week Je preliminaire besprekingen tusschen Aus ten Chamberlain en de Fransen*, deskun digen te Londen. Daarbü zal vooral wor den vastgesteld welk aandeel Frankrijk m de verdeeling van de door Duitschland te betalen schadeloosstelling krijgen zal. Eerst ale een voorloopig result: kregen, zal Millerand zelf met De Duitsch-PoplMche relletje* i* Opper- Silezië duren voort; de partijen staan scherp tegenover elkaar. In de spoowegwerk plaats te Oppeln wei gerden de Duitsche arbeiders met hu* [oolsche collega’* te blijven sameauerk**. iiif-en-tnyatig poten warden,mst <r*fW uat <le staat van beleg over Upper^ntelSI wordt afgekondigd. D*ur dit. zooals vaststaat, met de alff«- meene staking zal worden beantwoord, kan liet, aldus de Vosa. Ztg., slechts m het be lang van Duitathland »ün. wanneer elk* schijn wordt vermeden, als zou de Dultsch* bevolking op iets ander» dan op haar rachte matige verdediging bedacht «Ija. De Poolsch-Oekraicnschfe opmarseh te m Bntsche Lagerhuis ter sprake gekonum Wedgwood Benn stelde de vraag of de Britsche regeeriug van zins was le kwes tie van den opmursch der Polen naar de* Volkenbond te verwijzen. j Bonar Law bevestigde nogmaalb dat de Britsch» regeenng den staten di» om Rus land zijn gelegen, geen raad kon geven aangaande de door hen aan te nemen hou tong tegenover de Sovjet-regeenng »n g*e>» verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor eenige actie welke zii mochten onderne men. Wat de huidige actie betrof, was de regeenng niet bereid op te treilen in den z.n als voorgebtehl doer h*t geachte lid. In de laatste toevoeging ligt opgesloten In antwoord op een vraag betreffende het lot der uitgeievenle Düitsche oorlogs schepen, zeide James Gram namens de ad miraliteit in het Britsche Lagerhuis, dat aile schepen worden gesloopt mot uitzon- uering van vjjf lichte kruisers en I pedobootjagers, die zullen worde lliftl by de Fransche vloot, eenzei. tal voor de Italiaansche vloot en pedobooten voor Polen en Braz.l.ë voor politiedoeleinden. De Duitsche politiek staat in het toeken •'.er verkiwing. All* partijen voeren een krachtige propaganda, de partytn rukken •n gescheiden formaties op, vau samen werking tusschen de onderscheidene groe pen is niets te bespeuren. De kans is ech ter groot, «lat de oude consteBat.e dei^ie- geer.ng gehandhaafd blyft. In de huidig* omstandigheden, nu Duitschland de bepalingen van het vredesverdrag uit te voeren, is het gewenscht. mannen die eenige ervaring hebnen daan, aan 't bewind blüven. zal ieder party door een .sering^ der programma's loopers" der verwante groep wut niet belet «Ie sociaal-dei stellig vele communisten en socialisten zouden winnen door den eisch van de coalitie-regeering te laten vallen, «i.en niet hebben durven laten vuren. Wel te verstaan: de leiders hebben het met nangpdurfd, hoewel hun volgelingen wel neiging toonden de coalitie te laten uit- censpatten. Deze gevoelens kwamen giste ren tot uiting m het rykscongurs der Duit- whe Nod*ltetteche party, dut in d» verga derzaal van den Rijksdag gehouden werd. D» voorzitter van de fractie in den Prul- rischen Landdag zeide o.a. het volgende: Wü zien in de coalitie geenszins e*n ideaal staande verKlezingen orfs W anWit tw’ ty-constellatie brengen en bijv, een socia listische meerderheid, zullen wjj Jie met vreugde en met oplucthing begroeten en ue coalitie in den steek laten. Indien even wel de tegenwoordige partijverhouding door de kiezers wordt gehandhaafd, zullen wy onzerzijds ook voortgaan met onze coalitiepolitiek. Scheidemann verdedigde de coulit.e. Hy wees er op, dat het vormen van een eens gezind socialistisch front schipbreuk heeft geleden op de weigering van de uiterste mkerzijde. De onafhankeliiken en commu nisten hebben aan de reaction*.re officie ren de verloren macht gedeeltelijk len volle teruggegeven. De socialisten moch ten zich er niet van onthouden deel t«i ne men aan de regeering, wilden zij niet de rechterzijde de macht in handen geven. de coalitie zou de republiek de gevanrlyke maanden niet overleefd Ook een sociaal-democratiaehe re- ing is met onfeilbaar; men staat pas het begin en nog niet aan het eind dep weg. Het is ónmogelijk om onmid- lijk een zuiver socialistische maatschap lijke orde te scheppen. Wat de regeering vaartuigen voor de handhaving van de c de op de Donau te verhoogen. De geal eerden staan toe, dat de hekwrelers. r m aanbouw zijn, worden afgebouwd, als de commissie van toezicht «n van herspel het wenschelyk achten, dat zij voor han- delsdoeleinden worden gebruikt. „Agmc* I» in bed, b«*»to Rotm. zoHozij, terwijl zij haar hootl om de dt*w «tek. „Zij zou l proltig vinden «te je boven - kuaaim Di«» anno, ziet er heel vermoeid tot: maar U geloof, dat zij zich l>eter voelt Zij Beeft mij gei raagt! het Itoht met do kap en haar Bijbel op liaar k'klnj te- felte to planteen; Ik ben er zeker van dat zij zoo gi-trooet zal wonden. Ik zai dadelijk gaan. Kom» u «wen bin nen, tante Jane, wilt u? Ik zou u graag w.it vragen. Zij ku ani naar lanOen en knipoogde w at door den tabaksrook, waar zij nooit goed uwe», kon. Papa hwfc nooit gtirookt. ui zij ha l beproefd haar jottgene van to- rewoon- te at to houden, inuar zooder auoix*. Maar zij inoeat toegeveu, to«m zij lAirluun» kaim gelaat zag. da» hel zijn nm had. .Tante Jane, kwH van avond naar - ScIioiIhmI gaan om dokter Angwe te zien, en |k wil gaan zon Ier Agn*w lete te zeg gen I zult ha h mr tnorg«- »ochl*nd ver tellen. to*, wear, en hier Mij ven totdat terugkon»? Het antwoord op de Hongaarsche opmerkingen. De conferentie te Spa. Duitsche nota. Duitschland voor de verkiezingen. Congres der soci- aal-domocraten. Scheidemann verdedigt de coalitieNoske aangeval ton. Poolsch-Duitsche relletjes. Polen’» opmarsch tegen de sovjets. De entente vóór bestrijding der bolsjewüri? De staking in Frankrijk. ONS OVWRZICHT. De vredes-machine werkt zwaar en traag, de raderen vertoonen af en toe de dringende behoefte eens te worden ge- ameerd. als er maar olie te v nden was. die baat kon brengen. Hoe langer de vre- utteonferentie aan den arbeid was. des te meer moeite kostte het werk? z.oo heeft h*t verdi-ag met Hongarije van de entente Uto wat hoofdbrekens gevergd. Eindelijk, •nk*l« maanden geladen achtte men te Parijs dat het ,Jn orde” was en werd het aan <1* Hongaarsche delegatie overhan digd. In Hongarije vond men het niet „in •rde”, nauwelijks was de inhoud' der ge stelde eischen bekend geworden of een be slist „nooit” weerklonk. De delegatie over handigde na afloop van den gestelden en verlengden termijn eenige opmerkingen, waarop de conferentie opnieuw aan 't be raadslagen ging. Dat duurde geruimen Did en eindelijk is gisteren het antwoord de opmerkingen aan de Hongaarsche gatie overhandigd. Deze heeft tijd tot l«wr om van dupliek te dienen. Bij het veranderde verdrag was een geleibrief ge- waarin de hoop wordt uitgeurukt, uat Hongarije in de toekomst in Europa «en element van vastheid en vrede zal vor men. Vervolgens zegt de brlef. dat men net aandeel, dat op Hongarije blijft rus ten vo©r de ontketening van den wereld- gedeeld beantwoorden niet aan de door haar geformuleerde voorstellen nopens het houden van een volksstemming in de stre ken .welke aan andere landen zijn toege kend. De geallieerde en geassocieerde mo- ggndheden besloten de territor.ale voor waarden niet te wijzigen, daar elke wijzi ging moeilijkheden met zich zou sleepen. welke van ernstigeren aard zün dan die, waarop de Hongaarsche afvaardiging zich beroept. Wat Roethenië betreft verschaft het verdrag, dat met Tsjecho-Slowaküe ge sloten is, de bewoners autonomie en daar mee hot middel om hun wenschen openlijk kenbaai te maken. De brief vervolgt dan: De goede trouw, waarmee Hongarije zich van de verplich tingen di* het verdrag het oplegt, zal kwü- ten, zal het oogenblik, waarop het in den Volkenbond zal kunnen worden opgenomen kunnen verhaasten. De wijzigingen, welke In verschillende artikelen aangebracht zün geven de uiterste grens aan van de tege- rfiöetkoming der mogendheden. Tot de wijzigingen in het Hongaarsche vredesverdrag behoort die van art. 120, welke het mogelfjk maakt om. indien de »»ariti*ine commissie van toezicht zulks aoodaakeljjk acht, het aantal verkennings- zwara heeft dat de - i op«e- Intusschen handige formu- tiachten „over- >epon te iJkktn, Jemociaten die iten en onafhanke'.üke INGKZONDEN MEDEDEEL!NGEN: L Op d* vo*rp*giaa 50 hooger orge gaan praten, z*g| lesponuent vaa 't Hbld. De Italiaansche „Tribuna” deelt mede, dat het nog met zeker is dat Nitti zich naar d» «rntfeientie te Spa zal begeven, da*r jMrwel elf of twaalf dagen afwezig <.otl moeten zyn. Nitty zou Scialoja hebben opgedragen Italië op de conferentie te vertegenwoordigen, doch Lloyd George en Millerand zouden ar op hebben aangedion- gen dat Nitti komt. „In deze omstandig heden", aldus de „Tribuna”, „komt het ons voor dat Nitti er zieh moeilijk van kan onthouden er persoonlük heen te gaan. Behalve de scnaueloossudijng, veruit de kwestie van de seheepsruiime Jie aan Duitscmand moet worden gelaten een voor naam punt. De Duitsche afvaardiging ie l’arys heeft aun de commissie van herstel ten memorie ter hand gesteld, waarin, ter aanvulling van de reeds in Maait overhan digde memorie van de Duitschu scheep- vaartafvaardiging, wonlt aangegeven hoe groot de invoer was van de voor Duitsch land onontbeerlijk* grondstoffen voor den oorlog en hoe deze Jnvoer na den oorlog, tengevolge van de bepalingen van net vre desverdrag moest worden ingekiompen. Voor den aanvoer dezer grom».-,tuffen zal Duitschland, als aan het vredesverdrag prompt de hand wordt gehoudeu 71'0.000 ton acheepsruimte tekort komen. In de meening, dat de helft hiervan van elders zal kunnen wonden verkregen, komt <!e memorie, evenals de eerste, tot de gevolg trekking, dat aan Duitschland, ter vermij ding van een economische ineenstorting, vooreerst 350.000 to^ gelaten moet word«m van de scheepsruim!», di« het aan de geal lieerden zou moeten inleveren. Duitschland stelt de volgende regeling voor; Ten ie. De af- en uitlevering van 4* nog ,n Duitsch tal Jtan_meer dan ontstane waardevermindering zal de Duit- sche regeering een zekere afschryving vergoeden. Ten 2e. Ten aanzien van de schepen van 1000 ton verklaard <le com missie van herstel zich voldaan met de reeds uitgeleverde bodems. Ten 3e. Voor zoover tengevolge van de uitlevering aan schepen, Duitschland volgens de bepalin gen ten ie en ten 2e geen 3u0.0j/u ton scheepsruimte overhoudt, zal het onder de bepalingen ten le genoemd de beschikking krygen over de uit Zuid- en Minden-Ame rika terugkee rende koopvaar-dy schepen totdat het getal bereikt is. Ten 4e. Aan ue commissie van herstel wordt verzocht de „Maritime f te onderhandelen bepalingen met l_ afvaardiging, die thans weer naar vertrokken is. De memorie legt er ten slotte nogmaals uen nadruk op, dat, als aan Duitschland niet de geeïsche scheepsruimte gelaten wordt, zyn economische leven en de bin- nenlandsohe orde dusdanig ontwricht zul len worden, dat het nakomen van zijn ver plichtingen tot herstel twüfelacntig, zoo niet onmogelük zal worden. 1 4354 19492 12987 7930 10855 2OJJ2 eigen geld. 8 1(456 14C67 I66J4 (s7.i.' 5 11632 14104 16772 lss|d 17 39 16 79 :3 14 11709 5516831 ÖJ 18 17 96 56 UI 2 7314245 58189'6 4 80 90 59 2 11939 14493 8019CÜ? 6 65 1466516959 3J 4 12009 14716 17103 89 •I 16 39 28 19114 23 93 41 82 41 14812 51 97 56 28 6519240 12121 86 6919357 83 14900 17133 19435 - 6 49 19503 33 67 38 90 19786 84 17202 1931J 93 44 14 15007 17363 38 31232) 82 tó 1 12402 15130 1 I960 1 5 15224 17509 X0M 8 15 77 17611 30190 5 68 95- S3 20219 9 90 15336 17716 20302 5 12526 62 70 21 7 36 70 91 CO 4 45 2 92 212932 1 9315502 2 13084 15660 5 96 213147 9 51 J13234 3 63 I 13458 15958 I 68- I 85 13548 I 67 I 13636 1 13734 1 40 me» en ik zouden je een veertien dagen nwM) kunnen nemen near Canne*. Daar zijn iaalmi en hoar man uu de gotten van Lady Trere, die lid van hun gameeme iu heeft daar een allerlifi.<e villa. De achwjvlng van lea'»! van de freeco a tegen de muren doen mij er zeer ilium* verlan gen ze le zie». Ben «ooit aan «ie Ri viera ge weent, lieve?” „Neen, nooit; vree* d* ik nu Londen n’-et goed zou kunne» verlaten. „WHj zullen zien wa4 Ro»*t morgenöOh- i€«d zege. Je wilt het wei. dat ik je lied help, te tat niet Bove? Ik ben blij, dat ik gedurende al deze droeve ge» bij je ben geweem. en dal Row* eiivlelljk vertrouwt. Dat helpt iemand over bei verdriet heen, vindt je ook niet? „O, ja. De kleediAainer wa« lieel vroolljk, Itaar helder brandend vuur en zaolM temperd Iteht. De witte naoht^Lpon van Ag nes l ig over een gemakkeli,iken Mort. Me vrouw Lorimer begon met zeer zachte, moederlijke Imnden de japon van Agne» low te maken, terwijl zij voortdurend sprak. Z\i gelooMe zeer 9terl>, dM praten ruwe plekken kon vereffenen Zij hiul nook in haar leven <le genezende aanraking van de «dito gekend, of beproefd. Mnar hei gebab- >tof wiw .tgner otiwelkonk. Jfet af-adite rel den «htl antwoord. Z1J kon te intóden daar van alleen zijn met haar eigen gv«teohten. Het toil»** wa* een zaak van jnngen duur. Het duurde bijna een uur, voordat temte Jan« haair\ varllot, belovende Ron* naar )»oven te zi Zij vond inoett Rok in d* rookkamer zoeken. «P deh 17

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1