NK uizing tiding. - Bedden. GOUDA. H r I i ui 59e Jaargang. 1 No. 14310 a a Maandag 10 Mei 1920. fiOlDSCHËCOURANT. 1 om, - en sn. WBANK Feuilleton. 1 akelaar. Sigaar, igaar t. brikant, it 16, Gouda. ïOUOA. ROSS DURHAM. ff s ■o Blaar” auda H RIJWIELEN. ISTie-tx-ws e“bla-dL“Voor 0-o-uxd.s. exL OxxxstxeJx:©xx- ijl F is De bepaling der schadeloosstelling. ng e woon 38 p. el. YER8CHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1—4 r<<«l8 ƒ2.06, elke regel meer ƒ3.50. a.9o. Administratie: Tntaf. Inter.. M. Redactie: Telaf. Interc. 546. xichwtf ter 50. 30 V* nog z.e FUimiR. uwe (Wordt vervolgil l I GOUDA de Gewone advertantiën en ingezonden mededeelingeo i»ü contract tot ster gerede- ceerden prils. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. AdvertentiMn kunnen worden ingexonden door tuMcheokomst van eoMede Boekhan delaren. Advertentiebureau* en odm Agenten. zonder het oordeel van God of Zeide voor- Raml>( VEST, taro. 570. heeft gedreigd nieuwe sta te zullen uitroepeo tegenover de '0 per el. 19 per el. >5pereL por stal 90. gevestigd te UDA een 100.000.— INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN Op de voorpagina 50 hooger wist te Naar net Engoleoh Q. O cr «SS 3 M van Hl- dat wordt het ontbndlag ir gebracht on Berendt. »K*u r ieulinr laartoe u m. heengaan staat dus gel tik met igaren voe en niets kringen en atre- •'••'itcatan t ver- i daai' Italië, oenen) ■m we la- iet neens turen Hoe de inleg en en wwMcben. inaiir Wil je een raad Ik denk, Jat ie het feit alleen. DAVID LYAUL •oMttorteeorde VsrtMtag nu kbvr. J. Pi WEflBEL INK-v. ROiBUM. (Nadruk varkodsu.) e ver- "p zich wil nemen, dat lem tot maatregelen ge- die tot onderlinge troepen en tot on- geven. Daarom i besluit, om zich oor Handela- B 777 56 So °lo en rtikelen wij het prijzen ’30» 162 pier kat- Spaelaal ingariah ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt ff{ia‘" per port per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bareau: Markt 31. GOUDA, onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Vag buiten Gouda en den beaorgskring: 1—5 regels 1.55, elke regel moer 0.30. Advfrtentiën van publieke vermakelijkheden II seat per regel. Advurtantlën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Het vredesverdrag aan Turkije zal mor gen overhandigd worden. De gezantencon- fè ren tie besloot dat de Turksche delegatie een maand tijd zal worden gegeven om tv antwoorden. De vrede met Hongarije dreigt een der- geltfke geschiedenis te krijgen uiM deze met Duitschland. De Honj voor teekenen, uit alle kringen kien van Hongarije klinken luide proti en toch willen de geallieerden dat 't orag wordt onderteekend. zooals het ligt. Maar, zeggen Frankrijk en (volgens een V. D. bericht uit W: als jullie je nu onderwerpt, belovai ter verzachtingen. Waarom die nie, in 't verdrag aangebracht? De Hongaren wisten dan waaraan ze zich hebben te houden en zouden eerder geneigd zijn ’t verdrag te aanvaarden dan wanneer ze met schoone beloften worden gepaaid. u bereikt hebt. gesteund door de zul Ik weet «Int Ashton Ik elkaar zullen terugringen. en> dat alles goed zal zijn Intuseohen kan ik wachten. „Zoon duidelijke voöretelliug hehskniet, ot«choon Ik mijzelf mijn geheele leven als een godsdlenytïgio vrouw heb brecÜKMiwd,' zeide Agnes met een zucht. „Helderheid van zien zal wel komen: maar, waar ik den nadruk op wil leggen, lief M) ,jHij scheen goddeloos te leven, Wh te geven oin <k» meneclien/’ Angela schudde het hoofd. Ik zou er mijn leven bijna voor kun nen geven, dat jo man een der eerbiedig de gemoederen heeft, die er tegeirwoordig in Londen te vinden zijn. Zijn eerbied) voor bet menschelijk leven; zijn edel, rein, sterk B^moed heeft reeds menige wankelen. Ie Z’dl geholpen. Hij hielp mij eons toen ik in breeatrijd was. Je kent het laatste boek v*n Ashton?” „Ja zeker; u hebt er mij een exemplaar van gegeven, lang geleden; en ik heb u «®wi, dat het een der mooiste boeken te. tot Ik ooit heb gelezen.” ■Luister dan zal ik het je vertellen hoe Zij bleef niet lang bij het verhaal staan bet Mnsdhouwellj k vertellen verhief Agoee r°or hef oogenblik geheel boven haar eigen "Rijkheden. z<>u nooit den moed geluid hebben «t nwnuHcript te verbranden, riep zij uit. ••Ik vind de werkelijke grechfWlente tien- v*rbaziagweikender dan het boek.” financiën, aangegre- izen op den van 't ruk. n departement •rvinuen. Op ??:Je bedra- .ng komt het Duitschiand moet jn het buitenland gaan Ie ergste tuden heen te heeft het 31b mülioen arganne tc betalen, liddelen zijn nog 3 ik hoop, dat het jaan. Ofschoon de Duit- ongeveer 200 milliard j minister niet hoo- i spreken van een staatsbankroet. Door i staatsbankroet zouden alle Du.tschers lelaars worden. Alleen de solidariteit van Europa zal Duitschland kunnen hel pen. Het lot van de Fransche frank hangt samen met het lot van de Duitscue markt; omd dat te bewijzen zal Duitschiand naar kiwi, verwacht die, ou leef blijmoedig niet dpu viulw van je kleine Maidte; wei* er van verzekerd, d«t God aken ten lartMe in een plaste v*n vrede zal teengha. Agnce greep haar hand met harteuwhee lijke dankbaarheil au drukte dk> aan naar lippen- ,.O. lioe zal Ik u ooit kunuen danken? riep zij mei gebroken wUmii uk. lodten er •‘en God Is dan heeft Hij mij vandaag zeker naar u toegeleid. Ik geef slechte mijn klein beetje onder vituling. Dit te ajtea wat wij, vrouwen, kunnen doen om elkaar te helpen. Wij bo- gaan zooveel droeve verigiartDgBn. 1V groot •do van alle en die waartoe wij hrt meest geneigd zijn, te; ons zeil op te worpen tot rechter over drijfveer en gedrag, terwijl wij vwrfjrten, dat de eenige sfeer, Wiartu onze wen .dij k,. overwinningen worden vol- brax-irti, ihe van UHde te. Agoee zat heef rtil nam elk woord in zich op. ateof het bet rtmigo Evangelie was. dat zij ooit had g'ifioonl Je zet<t, dat je man niar Schotland te gegaan. Hpe lang blijft hij wegf? Ik weet het niet. Het te een lange rete en het scivtjnt dat hij rtch voor hst oogen- blik van al zijn gewone levanawerk M loflgemaakt. Hij opent geen brieven, en let op geen IxxxteclMppen In de oogen van Angela kwamen plotse ling tranen. mven, dut de conferentie verscheidene maanden u*tge8teld zal worden mei het oog op de t amenstelling van het Duitse he kabinet en de benoeming van een president van de Duitsche republiek. In beide kampt maakt in verband Spa. Wirth, de nieuwe minister van heeft te Drenten de gelegeuhe d pen om in eeii toespiaak te wu: treungen fiuqncieeien toestand letteren dag Znoet hu op zpn u.euwe tete/rstelUngen onder elk gebiei^ ontbreken er kolossaii gen. Allee» voor de volksvoedu rjjk milliaMien tekort. 750.000 ton\{raan i koopen, om door d» komen, bovendien mark noodi» om mai Voor andere levensmi. >milliard mark noodag; weldra beter'' xal ga sche schulden reeds mark bedragen, wil de ren een betl< L-ipa gaan. Hoe denkt de Duitschland de 3.5 milhai kunnen betalen. Er te gee: dien heeft Duitschland g grondstoffen en geeu begrooting van Dui* tekort van 5 miiliaid, op begrootu dnartaij bij de post, ondanks de nieuwe verhoogii het tarief. De minister deelde aan i <te van zjjn redevoering nog mede, nut Vrijdag het credietverdrag met Nederland JOO mill loan gulden was afgesloten, j minister zeide, dat dit een laad is. ïlke Nederland voor de geheele wereld oen in een vóónbesprekii rand en Lloyd Geoi Journal zouden ontmoete: Journa' des Déb« met uitgesloten ztfr op weg naar San Remo Parüs zorgvuldig vermeden heeft, nu zijn Franechcn collega zal apzoeken. In afwachting daarvan zul ten Fransche en Engelsche deskundigen voorlopige besprekingen houden. De officieuse onderhandeiingen der ge allieerden over de schadeloosstelling wek ken, hoe kan ’t anders, in Duitschland ach terdocht en een bericht in Lloyu George’s lievelingsblad, de Datily Chronicle, is wel :n tot i trekken, n.l. te veel troepen heeft. te Berlijn sger tot de groote te reduceeren, terwijl die de af wikke.ing der zaken zouden kunnen brengen, worden Zoo is kapitein Ehrhardt, de r der beruchte marine-brigade, in 't Munster-kamp ontbonden lijn ontslag moeten ue- verlaten na m een dag- ^jen genomen van zün Deensche, missie naar Fnrijs. Onlusten in Ierland. ONS 0VKUICHT. tJediag te bepalen. Qt deze hu*p praktisch i|, sUat te bezien, immers dc aibe.ds- en l|i<Mluccielust zal metf worden gepnkKeid .n t vooruitzicht dat de vruenten van de 4rachtsinspanning in de eerste plakt* den vtroegeren tegenstander ten goede Komen. Ikayer, de Duitsche gezant te l arus. meet uan ook in een onderhoud met Millorand £e kunnen helpen gegeven liever niet te zjen uat te bpa een jaarluksche s.xn wordt vhstgestekl, doch te preieieeren dat wordt besloten welk bedrag-ineens moet opbrengen, daar nog met zjen hoe hoog d® i*stingen zijn. In zen handel Kuneiman vlugge u-x-,! densem staat 1 vooi dele nemen yan een verminderd, iulu<*l rastgestelde tennunei keurig mogelyk d Duitschland kan betalen ondernemingen worden v geëischt dat het dat bedi schade toe te brengen Duitschland ruïneerde. nutuur mei v crandermi „Men zou het ook ntet kan gewijzigd worden, van mij aanneinen, lieve? dit wel zuli willen doen: du jo Item lig helrt. Kw«’l je mét lan ger over den godsdioitei van jo man. olg jo eigen gkxted'ieliM. Zie je niet aan den zijne aan te paneen. Epgens wordt in den Bijte’l gewproken van hen. die velen tol g”- rt-cluigheid leengen. Ik herinner mij de jnir'te woorden niet. Voor mij tem je altijd de belichaming gewe<«|t van oen volm lakte reinheid van lichuam en aid, iete dat te genwoordig zoo zelden v M>rkomt. zoodat je macte daardoor grooter te dan jo we**t. Ik rekten van hart zulten God zien wu men ook ooit van 'ten Bijbel en zijn hvr ino^e zeggen, hij te de eenigo l,ro<4- stecn, en er te geen deel, of cWrts in 's men sober leven], vaar hij niet foegepaat kun wonten Ind en je door je reii»liel-l urn zien, hetgeen - ik herhaal heit-voor mij en voor anderen, die er mei mij over liebbeii gesproken, je 'oomamnete karaMA terirek te, Gal kunt zien, zijn je dan ook a .«lore dingen niet mogdljk?” O, ik wikte dat u do wairhefci sprak. II. «ta v«I, veel lager. L’ weet ntet wel e wlcclde gedachten itej vorvuldi heblien. „Jo zoudt dien moed hebben kunnen heb ben Niemand weet hoeveel kracht hij iie- zat, voordat de gelegenheid er toe zich voor dooi Mbar 't punt waarop ik wil komen, is dit, dat dez- bijzondere gelegenheid zie i nooit had moeten voordoen dat ze nooit giekouneu zou zijn, indien ik tevreden was geweest mrt mijn eigen leven te leven en mijn man niet ruwt had gelaten. „Maar denk eens aan wat of hem deed bereizen! „Ja maar het kowtte mij zijn leven; en bedenk, dat wij daarna nood weer een woord wtesetden - het echte woord van liefde tusschen man en vrouw. Toen hij mij verliet om naar dat diner te gaan, waar van ik jf> heb verteld, gaf hij mij een kus. Hij vertrok naar Amerika zomler afscheid van mij te nemen. De vervreeiniling was volkomen. Toon ik hem terug zag wae hij dood." .Dat moet ontzettend zijn geweest, Agnes huiverend. Ik kan mij niet stelten hoe u door alles heen zoo dapper hebt kunnen zijn; hoe u uw eenzaamho.d eu uw herinnering draagt. Naast het Lijkt mijn verdriet zoo heel nietig. „Niemand kan de diepte van eens'anders leed peilen. Ik word vere en vaste hoop en het in. Kinderen zijn dierbaar, het dier- baaretv als zij op den UettaUigen teeltijd zi|n waarop dat van jou was. Dan belmo ren ze on- geheel toe. Miaar slechte aan een zeker aoorti vrouwen beteekeuen zij de geheele som van het leven. En dan worden dezen vaak betaald met liair eigen munt Ik heb nooit de fout begaan mijn kinde ren de eerste piaate te geven, en nu is hun lief le voor mij sleohts gematig»! lAe van LHton te een mengeling van ridttrir- lijk heid, die een sterke jonge man voelt voor dc vrouw In het eerst twlichaatml in den persoon van zijn nmeder. tiaar hij zal een andere gbedheid vinden, zoowi» hei be hoort. l>at is de wei van hot leven. „Maar dat denkbeeld vind ik iüt< aange na nu Er zijn kinderen, die gedurende hun gehee'e teven gehecht blijven aan hun ouders, zelfs nadat zij een eigen tehuis en zalf kinderen hebben. Dan schijnen zij der famiiieband zelfs kraolitiger te vo<4en ..Ja, dnt Is waar; maar de vrouw, die ad den rijkdom vam haar hart aan haar nail geeft, heeft do gj-ojlste kans op ge luk En weet je wat mijn waarneming mij geleerd heeft? Dat niet vrouwen zooals wij bev gelukkigst zijn, of de meeste genegen heid verwervenze'fs al geven wij ons tot h>»t uiterste Juteft de ledige harten uamen aM“a, en werpen het toch weg dit zijn do veramtwooritelljken; <te zeltzuohtkgen viui ons geslacht, over wie het rijke gcsClleuk van het leven wordt uitgertort.” Ik vrees dat het zoo te men kan aljn Uur»»: MARKT 31, ..i :i Li «cbchikt den DuUscners .Mie idus.e» om- nent <ie conferentie te Mpte te untnemen. Hierin wordt n.l. gezegd, (lit ruksgunscier .tuutu mul zat mogen iMjnemen aan de tfeiaadslaging die net bcdwtft en 't Ueta- .ingapian uer «jchadeiooyied.ng betreft. De ur.thcne ui nu bler-preW&nt aihunc dus (under invloed van 3*ilie™rtd'ö terugge- Kkmien te zijn vuu de ineeiuhg dat de Duit- cthe ajgevaardigdéh ais keiukterecntig- utn aan ue tafel der getmMrden zouden inschuiven. toch zullen Muller haar Spa gaan up 't genoemde tiidstifca Be berichten in up Fransche bladen, ilax ue Duitsche re giering om verdaging «er conferentie van Spa verzocht heeft, znn, volgens den l|erl(jnschen correspondent van ’t Hbld.. chJuist. Duitschland tal, iooalo van zelf spreekt, het door de Entente vastgestelde tydstip voor de conferentie'tip Spa zonder protest aanvaarden. Het hejit er het gruo- sie belang by, dat de ^laest.e van de schadevergoeding zoo spoedig mogelyk o^gelost wordt. AnderstidHif het natuur lek, dat het samenvallen del conferentie met de verKieaingBcanjpf*'*’^'' - Duttscne regeering niet b raam is. Dat heeft de riik onlang naai aanleiding v( ujgen (Ier uitnoodiging teg liaanschen vertegenwoordig ren gespres geuit en in F. ook <te Duitsche zaakg^la, zich in een gesprek met laten te hebben. Van een i verzoek om verdaging der Spa kan echter geen sprak Te Brussel evenwel blijf >nferentie versop «al wordt^ De staking m Frankrük sleept zich voort De C. G. T. volgt een wanhoopstaktiek; in „uitbreiding” ziet ze haar eemg red middel, doch telkens ontglippen haar groepen die de leiding van den Algemee- uen Bond eerst trouw hadden gezworen. Van de bootwerkers hebben die te Havre. St. Malo, Rouen. Bordeaux en Brest het werk hervat. Ook de mijnwerkers in het Noonlen, Pas de Calais, het centrum en het Zuiden van Frankrijk zjjn weer aan «ten arbeid gegaan. Vjjf personen zjjn ge arresteeixl wegens het verspre.den van anarchirtiKhe pamfletten, in verband hier- iriede deed de politie huiszoeking bii Se bastian Faure en in de drukkerij van La Fraiernelle. De C. G. T. tangen Duitschiand fen, daar nog met ia te over ig de irikoinsten door do be- Engeland weel men de- wensen te billyken. ex-minister van wil zelfs een premie voor s betaling uitloven. Volgens den Lon ten correspondent van de „Matin'' Runciman onmkldelluke vaststeumg or van het totaal der sommen der scha- loosstelling en is hu verder voor net op- n artikel, dat die som wordt indien Duitschland vóór ae ten betaalt. Zoo nauw- dient er geschat, wat zomler dat zijn verlamd- Er dient Jrag storte, zonder aan de naties, die Men moet niet te weinig vragen, maar evenmin een econo mische ramp ontketenen door op meer aan te dringen. De Londensche correspondent van het Petit Journal omschruft het Fransche standpunt als een progressieve, jaarluk- sche vergoeding m verhouding tot Du:tsch- land’s vemwgensaanwas, zonder dezen te verslinden en het Engelsche standpunt, volgens hetwelk Duitschland gedurende een bepaald aantal jaren een bepaalde Ver goeding zou betalen. Deze standpunten zullen behandeld w°r‘ ing tufischen Myle- >rge, die volgens Avtit elkaar Donderdag te Folkestone ïten, Welke tijding even\el ibats logenstiaft. Het mort jn dat Lloyd Gcroge, die Remo Parijs zorgvuldig entente nu dat .nd In goud zal m goud eu boven- „iand geen gruan, geen een kolen. Op de gewone fuitschland staat ai een laid, op de buitengewone ing een tekort van 12 milliard: komt dan nog een half mil Hoen spoorwegen on een milliard bij de >at, ondanks de nieuwe verhooging .1 tarief. De minister deelde aan nut ring nog mede, jrdrag met f,«d~ van 200 mill loan gulden wi De minister zeide. dat dit welke Nederland voor de gel lot eer strekt, De l'ïanaehe militaire krmgen hunner zijds, daaibb in Engeland ijverig door de Noithciiffe-pers gesteund, zetten do cam pagne voort, die ten doel heeft Ie wereld te overtuigen van de ontzaglijke militaire kracht van Duitschland, wmke het wen- scheluk zou maken nieuwe maatregelen vtgen «lat land te nemen naar den z.n der Fianscho militaristen en imperialisten. De pus afgetreden minister van oor.og André Lefreve heeft aan den correspondent van «e limes" de volgende gegevens ver strekt. Duitschland heeft een icger van ten minste 044.000 man. terwijl het Bnt- sche leger maar 525.000, het Fransche on geveer 700.000 man telt. De Daily Mail” haalt een berekening van den Franschen minister volgens welke het Duitsche le ger op het oogenblik eigenlijk 1.704.000 man tolt. n.l. Reichswehr 284.000 man. oude leger 100.000 man, vedigheidsweer 110.000 man, burgerwachten 1.200.000 man. De „Times" rékent de burgerwach ten niet mee, maar telt bii ue mannen van Reichswehr, oude leger en veiiighe.ds- wehr, oude leger en veiligheidaweer de z.g. vrijcorpsen. Dit staaltje toont wel aan. hoe Duitech- land's tegenstanders pogen door aderlei groepeenngen en berekeningen tot de slot som te komen die ze willen dat Duitschiand Integendeel doet de regeering alle mogelijke moeite om *t lej toegestane groote te reduceeren, elementen, die de af wikke.ing der .n gevaar zouden kunnen brengen, verwijderd. Zoo is kapitein Ehrhan aanvoerder uie thans zal worden, heeft zV" men, het kamp verl order afscheid te hebbi troepen. Ehrhardt zegt daarin dat hü met de antwoonlelükheid op z;-k !1 - ue regeering om herr. uwongen zou worden, gevechten tusschen de lusten aanleiding zouden i heeft hü afgezien van zjjn vrijwillig in hechtenis te laten nemen, op welk besluit ook van veel invloed .s ge weest, dat men hem van alle kanten heeft gne. voor de Ijsonóei aange- Itanse'ier reeds n het overhan- iDOver den Ita- r te Berlijn in geleken zin schijnt «lagtigde te Parijs UlleranJ uitge- fficieel Duitsch Eonferent e van I zijn. men geloc” idene maai»v den mei het oog op het Duitsche kabinet Het verdrag van Vei land de verpiichting-l ling in Mankryk v Ter viedesconlerentie stelaen de Duitsche gedelegeerden destijds voor ineens LUI) md- .iand in goiutwaarde te storten, maai hrankruk hoopte meer te krugen, was er vóór om later het bedrag vast te stellen en aldus werd bepaald. Bonumge h ransene kringen hebben sindsdien ai menigmaal gewenscht dat het Duitsche voorstel des- (Uds maar was geaccepteerd, want ai spoe- ,dig kwam de economische inzinking m Duitschland en jbrankruk kon, met de var* denng op den vroege ren vu and als onder pand, noch m Engeland of de Vereemgde otaten, noch in de neutrale landen eenig crediet krugen en daarmee gmg gepaard een angstwekkend snelle en aanhoudende daling van den frankenkoers, 't Publ.ek werd als met wanmoop ges.agen. In ueze duisternis kwam er licht. De Duitsche re- geering wist geieideiuk de orde te her stellen en te berlun kreeg men ie over tuiging dat voor herstel van ’s Rijks cre- oiet het eerst noodig was. een financieel vergelpk met hrankrük, den voornaam- sten schuldeischer en hiermee was het psychologisch oogenblik voor bemiddeling aangebroken. Laten Duitschland en Frank rijk de zaalk eens bespreken, vonden Nitti en Lloyd George en aldus werd besloten tot de conferentie te Spra. Nadrukkeluk werd te kennen gegeven, dat de journa listen die 50 milliard ais 't bedrag noem den, waarmee iMillerand genoegen zou ne men, geen geluk hadden. Over de grootte der te betalen som zou te Spa w >rden be raadslaagd, de voornaamste tegemoetko ming aan Duitschland zou hierin bestaan, dat 't juiste bedrag in plaats van Mei 1921 aoor de commissie van herstel te worden bepaald, reeds nu zal worden vastgesteld. In Frankrijk beziet men deze kwestie eenigszins argwanend, men vreest niet aan zijn taxe te zullen komen, dat de clausule van 't vredesverdrag, dat de geheele scha de moet worden geschat eenvoudig zal worden ter zjjde gelegd en dat nooit een toldoende vergoeding zal worden verkre gen. Frankrijk wil wel meehelpen aan 't economisch herstel van den vroegeren vijand, o, zeker, in zooverre past het de christelijke leer toe, als ’t zelf daardoor maar niet -benadeeld wordt. Er gaan stem- g. men op om Duitschland aanvankelijk min der te laten betalen en naarmate zijn eco nomische positie versterkt, het jaarlijks te storten bedrag te verhoogen, evenwel zon der te voren den omvang van het totaal- vrouwtje, te, dat jij je man nog bij je hebt, «n dat je dankbaar n»et zijn voor «la groote, groote bezit. Niete andere kan op aan "komen. Tenminste, zóó ue ik in. Afgeraden, zichzelf ter beschikkmjr t» stellen. Hel besluit, om Mch in veiligheid te brengen, ia hem met licht gevaren, daar dit m het geheel niet strookt met het ver leden van de brigade. Hü kon en mocht echter de troepen niet in zoodanige posi tie brengen, dat hem met do wapens 10 «ie hand zouden verdedigen of zelf in Iwchtems zouden nemen. Het is wet bekend, waarheen Ehrhardt zich heeft begeven. Daarover diepste stiUwugen bewaand. De van de brigade wordt ten uitvoei onder leiding van generaal Von die daartoe door het rüksweermmisterie is lotngewezei Ehrhardt» de vlucht. De arbeiders Joseph Biesemann en Jo seph Fuchs uit Essen waren den Dien April door den buitengewonen krijgsraad ter «lood veroordeeld wegens plundering met wapengeweld. Daar president Ebert tücen gebruik heeft gemaakt van xün recht «nn genade te verleenen, werd het vonnis 'Zaterdag te Münster door fusilleering vol- ttokken. »en wordt stemm.ng ge niet de conferentie te F,'—— “"J „Nlete «ten sdu-uren aan de opponltaue. Iteve. Ehriinj me, dit gtweUloodetKke zeUon- iterzotk; dit ie voort hurend planteen op een voeisluk van een otmwgelijke hoogte, waar heen ie jezelf en anderen zoudt willen trek ken IV ware beteekente van hel teven te nfef ontrtekt door hel voortdurend bekliin- van moelltjke bulder’ (Trt te'Ie vreug- dle onverwacht komt. Wacht er op, lief Frankrijk’» aanspraken op schadeloosstelling. Miljerand verwerpt Duitschland’s huldigen economischen toestand als grondslag. Runciman wil een premie uitsloven. Vóói besprekingen. Duitschland niet gelijk berechtigd? Wirth over de financiën. De Britsche pers over het Duitsche leger. Ehrhardt gevlucht, -f- Verzachting voor Hongarije? Turkije krijgt een maand bedenktijd. De staking in Frankrijk. ‘‘erjfeilles heeft Duitsch- ’''opgelegU ue verwoes- voiiaaig te nerscei.en.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1