ms len N I Mui i” "voor <3-O"CL<d.SL en Oxxxstxelcesx. van J J kamer Feuilleton. 7? GOUDA. ROSS DURHAM. XTie-cL-ws en ©“ble^df :R De C. G. T. tegen de regeering. 1F ■N k hier BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 11M, .Ik. r.„l nw 1*& eden Mactie: Te». latere. 54S. OUD A. leeft, onder Juli. lang- tele- n n BUITENLANDS! H NIEUWS. 1 S rde of onge> .•tap naar wil- Er te 28 HOOFDSTUK XXV 11. (Wor.b vwvo’gl Gewon# advertentiën en ingezonden mededeelinfea b« contract tot «ner fnredo- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van eoUede Beekhaa dolarenAdvertantioburoaux en oum Agenten. Tagaf noeten deze haalde de jaloezieën van op en keek uit op een zij a micro, «as h'Un zat, hot bed. 2583 200 stakin- l werkers INGEZONDEN MEDEDEELINGENi Op de voerpagina 50 hooger. jeregeld tijdig ngen van ver- rmakelljkfaedou, end* ie v«- i hoed en zaal )UDA, m- De aan dcht 2586 25 urtau Goudtck* 8 Naar Bet EngsteoB van DAVID LYALL Gaautortseerde Vertaling van Mm. J. Pi WEflBEL INX-v. RO66UM. (Nadruk verbaden ita, die in i Octo- (iOlDSCHECOlRAM - «OUDA een uit Ai chauffeurs stak< verkeer zijn stil imnfen andere datiovar 't aigi de ^provincie Hier wi ^urs byi 7 uur. 7 lur tot aan maar op haar i uitdrukkelijk niet meegekomonantw oord- Hij ontweek de «meukende ..Meneer en Ik 7 üur. 7 7 iw- en Ifoning- inteeie Annen- is een tusschen ue nationalistische o inct Mcestafa Keinai Volgens Het nationalistische leger waarden der Gei'' welke de nen. Het Turkscn I eu een invloed i. T. het heeft ig of Millerand kien tjjn land tone met Lloyd un over de con- ihlen dat Wet |ega zou opzoe te nunr 1-iank- wtijfti. Integen- oud-burgemeester kilometer van ue i, Millerand en Foch a buiten dv stad lo- berichten is Carranza moe. Hy wil nog een uit zijn démarche. -Ue on- door de sociaiisti- llerand ter bemid- Deze heeft echter wil, natten. Indien dus tomen, zal hij hun al hun invloed de C. G. T. om de n“i te krijgen en dat «vionaliseering&kwest’e in Duitsche hulpbronnen in ten opsommen, daaraan ten ko£.._ Men beoogt gei waardoor Fransche min gen te zamen sa men werken. Er zal te Spa meer op de p,“"‘ men dan de kwestie der schadelooss Naar verluidt zullen de geallieerd! voor de zoovcJ^tc ;..«J teiige Russische vraagstuk, welk na 't vertrek der Duitsche aan de orde zal worden gesteld. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad fft kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, fraaao p« port per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ8.46. AbeMevienten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA. om« agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS; Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—6 regels 1.80, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beaorgskring: 1—5 regel» 1.55, elke regel mebr 640. Advertentiën van publieke vermakelijkheden II eert per regel. Advertentiën in het Zaterdbgnumwier 20 bijslag op den prijs. proppen ko- eloosstelling. i-w.Jen zich jveedste maal wagen aan het ne- ■ische vraagstuk, welk probleem gedelegeerden dat zoo droci Ig «.apen, troften h«'in het zal hea inaar God; de Heer, hei »nn, naar het H. N. fBritsche regee- talaud ie komen pograminji der .reis van Malle- B, maar de da- ^conferentie is Ind.Eit Mill er an! e.nd rJtftia Vertrekt, zal de welke trouwens niet langer ”>lke- »n. In hel tegenover- tejSen net midden .e tond.en zijn, dat Britsche Sinisters elkaar De Duitsche regeering n naai- voor- nemert bm uitstel vaa de conferentie van fepa te vragen, constateert piet Hoilandach ^.euwabureau, evenwel wohit met groote stelligheid uit Brussel gem*lid. dut de con to! half Juni tische minister böft zelfs ver niet gehouden kte dagen van en ^februari leid. waaA'vup :Tnaai zal laten m, dat de Fran s’ ran sch- Du i tsche 3, die spoe- de behoeften len uiteenzet- die behoeften itsche industrie De zullen stellig de iroducten en werkkrach- de Duitsche industrie leggen. igde combinaties, Duitsche ondenie- aan het herstel kunnen Voor Brussel wend Zatei tegen veertien activL Raad van Vlaanderen, irlict. kiimcr. ..Hit zal hem goed - laëdi’ii goed doen. wna een ounoodt^e vornietigingl l>*t klcfne ineiaje!” Toen Idj h,< na. langen tijd wa tgik l> rug te kxmvK mot de bouillon xoor dm dokter In de cene hand, en brieven in de de kalmte teruggekeerd. Th.r wew meer zlchze'f gelijk, naaai en sprak rustig. Jlloe \iindt u dat hij er uUulrt, mo- nrer’ vroog Michael bezorgd. ..Heb Ik u niet gewgd dal dh hem meer goefl zou dO'ii «hn tien flewhjm met nielioljBen* 'a dan twintig?' bij hem komen.’ Hij liad het grootste -ieel van den nacht m onrust gewaakt bij den meester, dien hij liefhad. En nu, ofschoon het nog heel vroeg was, begon, liet leven van een nieu wen d«g zich te vertoopen in I’orthaven De dienstmeisjes waren juist naar beneden gegaan, naar die keuken, eu hij kon het ut halen van het fornuis hoeren, on toen iuj door de portlères naar de eetkamer ging was Ailie Johnetone, een zuster van de twee te Londen, bezig de jatoezièn op te haten. ..Een mooie morgen. Ailie, en de vorst fa voorbij. Zeg Tib dat zij gauw boven Komt met het ontbijt. Ik geloof, dat de dokter van morgen havermodpap zal len hebben.” „De Heer zij mij genadig, meneer Gri- daar komt dokter Durham de straat mond, all" ..Watl” Michael deed een sprongetje toen hij kwam toesnellen ojn zich van haak- woorden te vergewissen, of om ze te weerleggen. „Het is niet niogelijk. Pas gisteren heb ben zij het arme meisje begraven- Maar heit was Durham, die flink kwam aanstappen, met zijn plaid over zijn schou der en zijn tasch In d>' haal. Michael stond aan de open deur, in minder Hjd dan men dit kan neerechrijven. Ik geloofde AïHe niet, meneer, en ik weet zeide Grhnond plechtig, terwijl hij Ross’ hand, greep. „Ik heb natuurlijk den ganschen nacht doorgvreted. en ik had vanmorgen een bui tengewoon buitenkansje De trein stopte te Drem voor Lord Klnlelth en daardoor haal- een onnondige vernietiging geween.’ Durham schudde hem de hand. ,,Hoe maakt do oude man het? lit brie'en maak ik op: maar zoo-zoo. „Hij gaat vooruit; ik geloof dat de win ter hem in merg en biMMi to gevaren en dat hij iioottig liecft ontlooid te worden Neen, hij gaa» uiet dood: do geest is nog gooi Maai* zulk een winter! Nb-te dan sneeuw en ij» en «clierpeii wind, on alle« wat - wat er niet Imi<1 moeten zijn. NRchtteï zou tets veel sterken* hebben wil len zoggen. Durham gliinlachb- dcelneincn-l Michael was onteüdd over de verandering in ted 'i’terfljk smn den jongen, dien hij liefhad. Het hleeke, vervallen gebiai. de diepe lijnen, on hel haar, grijs werd aan de (ftp. „Het vuur i« in de bibliotiiee* aange ogd. diit doop we eiken dag in oen van de ka mers Iwnedon, on» versohe lucht in het hui» te krijgen T’ zult hi een oogeitiiltk uw ontbijt hebben.; ik moet den dokter op ww komst voorbereiden. Morgens i» hij a.tijd wtft zwakjes, maar dit zal hem meer goed doen dan ai die meiiici.inen in de wereld. Do hardhekl scheen uit het gOlnal van Durham te verdwijnen, en er kwam weer Hf zacht» en menschel!jk» In zijn oogen. Hij was naar de plaats van zijn jeugd ge komen: eenzaam van ziel; beroofd ei* le dig van hart, en zie liefde omringde on ontgaf hom reeds dadelijk op den drempel Liefde waa de atmosfeer, ja. bet funda ment van dit huis; liefde voor hem on trotsch op hem. Hier zou niemand hem uit zlji. plaaH zMten. Hij was tot zijn kot- mnkrijk gekomen. Het was de atmosfeer stort op oog*'» uit dtwhand had ingenomen. Toom het bericht van haar dood was ge komen had Michael zelf geschreid al» oen kind. ..Neen?, zij is de Dunham. oogon van Michael. ..Meneer en mevrouw Lottinior zorgen voor haar. Ik ben uit mijn werk gegaan om naar den dokter te zien en te beproeven mijzelf weer te wor den.” .Ik kan niet zeggen „Uw wil gtwohle- de’ dokter, ik wildé het niet zeggen, zei Mïchiel terwijl hij met zijn mouw langs zijn oogen streek- „Het is een on noodt ge vernietiging geweest ik tart ieder dat nn. der» te zeggen. De dokter en Ik hehbener dikwijls ore-er geredeneerd, maar wij kwa men altijd tot dezelfde slotsom.^Het ic De bloemen van Maldie. HlriiMl Ortmond WBlIotheok c, TOMbhge zfM!L koude adem van den wer was verdwenen, en zie, de lente was ^toaklapa over de wereld gekomen. Hij h«t raam opent, en. die welriekende P“bt kwam hem tegemoet, zacht als de *Us V&U een kind. Z°U zo®®r kunnen zijn, goddank," zal er zeker keer De staking zal missd kunnen hebben, die de CJ beoogd. Hrt jh n.l. de vm m de gegeven omstandig}) verlaten zal om te- Fólkel George te gaan beraadalaj teren tie te Bpa. De gen Millerand zijn Britsche ca ken, doch dat Lloyd Geöjl tijk zou komen, ia niet be Öeel. Millerand heeft Zondag, meldt, de uitnoodiging deï nng ontvangen, om m En ter vaststelling van het conferentie van Spa. De rand is dus nu 'dstgestti turn der vo?»berei<iend< nog niet dotfiwCiof. dezer week naar Parijs y^rtreki, conferentie, vreite ~:c*. dan 24 uur zul duren, Zaterdag te Fol lione worden gehopden. In’ het Wenn-ii gesteld geval zal het t der yolgende week en te de Fransehe en F ontmoeten zullen. schijnt te hebben afgezien wan nemert bm uitstel van de toni fepa te vragen, constateert Ihc Nieuwsbureau, evenwel wt^fut stelligheid uit Brussel gen ferentie zeer waarechUnlii wordt verdaagd, de Bi >w mvov van economische zaken ren, hetgeen d»t je cenf.nmti m het-nnef* abl woe4eW,j"WNr wt de c Juli. De bijeenkomsten te Spa zullen gehou den worden in de villa la Fresneuve. toe- behoorend aan Peltzer, van Spa, op ongeveer 2 stad. Lloyd George, zullen ook in villa’s geeren. Te Parijs verwacht mei ache deskundigen bü de I economische onderhandeiingen, ciig te Parijs zuilen beginnen, van de verwoeste streken zulk ten en de manier waarop met medewerking der Duit natura kunnen worden votGaan- deskundigen 1 pnx’ die >ste kan Ie*1 imengi en Het gaat hand tegen haid te Parijs, de regeering denkt niet aan toegeven aan de stakers en de C. G. T. proclameert, men sou haast zeggen in *t wilde weg, gen. Nadat aanvankelijk, de metaal’ «onder den steun van den AlgemeenSn Ar- baidsbond neerlegging van *t werk had den aangekend igd, heeft de C. G. T. hun thans bevolen zich bij de staking aan te sluiten. Verder is het conflict uitgebreid tot den vakbond van transportarbeiders, de arbeiders in het bouwvak en m de vlieg- mdustne, enz. Het gaat bijna gelijken op een algemeene staking, en een strijd waar bij nog enkele reserves „in petto” worden gehouden. De arbeiders der gas- en elec- triciteitsfabrieken zjjn tot nader order aan 't werk gebleven, en de C. G. T. heeft te kennen gegeven, dat deze zoo noodig spoe dig in 't vuur zullen worden gebracht. De vakbond der employe's bij de poste rijen schUnt zich ook in het gewoel van den strijd te willen storten. Zü heeft voor Zondagochtend een groote manifestatie georganiseerd om haar solidariteit met de stakers te kennen te geven; en in een ma nifest dat zij openbaar gemaakt heeft ver klaarde sü> dat een staatsbedrijf in den vorm van monopolie i_ te maken, niet past voor een zoo belt rijken dienst als die der posterijen en 1 grafie. Deze dienst moet dus genationali seerd worden. Dat wil natuurlijk met zeg gen, dat de postbond werkelyk aan de be weging zal meedoen, maar de mogelijkheid bestaat toch. Men dient er echter reken ng inee te houden dat, wanneer 't puntje by 't paaltje komt de stakingslust individueel werkelijk heed gering is, welk verschijnsel in alle bedryven, waarin een conflict is uitgebroken, valt waar te nemen. Overi gens is de toestand moeilijk te beoordee- len. .De communiqué’s die beide partyen naar ’t voorbeeld der oorlogvoerenden uit geven, zijn tegenstrijdig en flatteeren de positie der respectieve opstellers der me- dedeelingen. De socialistische Populaire ziet jn de beweging één succes, een actie waaraan de arbeiders met de grootst mo- geljjke enthousiasme meedoen en ze ver klaart, dat de arbeiders het verzet zullen fnuiken van een regeering, die aan de royalistische fractie gehoorzaamt. De pers der tegenstanders (van de staking wel te verstaan) o.a, de Temps, ziet den toestand minder dreigend, zooals zy 't noemt of hoopvol, zooals de C. G. T. hem betitelt, m Toch moet de Temps melden, dat gisteren te Versailles het verkeer geheel was stop gezet, aange-zien trampersoneel, vrachtrjj- De staking uitgebreid. De arbeiders der lichtfabrieken in reserve. In de provincie meer stakingslust dan te Parijs. De regeering geeft niet toe. Millerand naar Folkestone. De conferentie te Spa. De Russische kwestie weer aan de orde. Het vredesverdrag van Turkse. Sovjet-Rusland en de Turksche nationalisten. De Sultan dreigt met afstand. Carranza naar Vera Cruz. Generaal Obregon toekomstig president. ONS OVKMICHT. aers en chauffeurs staken. Ook te Lyon zou alle verkeer zyn stilgelegd. In zoo verre stemnfeu andere berichten daarmee overeen, datiover 't algemeen het stakmgs- bevel in del provincie beter is opgevolgd aan te Parxjs>. Hier waa alleen ue staking der taxi-chauffqurs 'byna algemeen. Slechts een klein aantal huurauto’s c.rcu!eerde op <ie druKste uren op clb^joulevards. Daaren tegen loopen de autoburtgn, waar slechts 50 staken. De tramwejnn hebben een beperkten dienst georganiseerd. Het personeel van de twee grootste me tro’s Nord en Sud heeft geweigerd mee te doen zoolang niet het personae1 van de eiectnsche centrales meedeed. Dit laatste U^igerde, omdat naar het zegt, een stuk of vier ingenieurs voldoende zijn om de centrales aan het werk te houden. Dien tengevolge moest de groote meeting van Métropersoneel, tegen gisterochtend u.tge- schreven, wegens afwezigheid van stakers worden uitgesteld. Tegen vannacht is nu een nieuwe meeting uitgeschreven. In do metaalindustrie is de staking even eens verre van algemeen. In de böuwvakk&n is nog het best aan „w„ de stakingsorder gehoor gegevt en met het uoel >inrt iwrwl.in hrt vemoeatè «ebied U den, waar herbouw zoo urgent is, beden- kelyk is. In het algemeen worden dus de orders in den wind geslagen en gevoelen de verschillende organisaties er niets meer voor om de mislukte spoorwegstaking nog langer te rekken. Óm te trachten te redden wat er te red den is, heeft de socialistische partij, die zich tot dusverre op den achtergrond heeft gehouden, omdat de C. G. T. niet graag heeft, dat ze zich met haar zaken bemoeit, een manifest gepubliceerd, waarin zy ook harerzijds op het gehoorzamen aan syudi- caatorders aandringt, maar op haar beurt alle straatbetoogingen uitdrukkelijk ver biedt. Men spreekt van een i demomen zou worden ache Kamerleden bij Millerand ter deling in het geschil. Deze heeft reeds doen weten, dat hy wel praten v maar niet vóór door de C. G. T. 't bevel is gegeven den arbeid te hervi ue socialisten by hem kon antwoorden, dat zij maar moeten aanwenden by J stakingsorder herroepen uaama over de natioi kan worden overlegd. Dat de regeering ditmaal een krachtige houding zou aannemen, was te vooraten. Vandaag js het voor Turkije ear gewich tige dag. Dc vredesdelfgatie zui lyjden te parijs het vredesverdrag, waarover de en tente zoolang van gedachten gewisseld heeft, ,n ontvangst nemen. Mamt Brice maakt in hel Journal de voigenue worwaaixien openbaar: in a uro- pa wordt net lursscne gebied terugge- OiuCnt tot op ue uiterste punt van net scn.erenand, dut in Kon»ta|itinopei uit- loopt. ue grens volgt de beroemde isja- taiusjaume met een germgen omweg nuar net Aooruen om hel Jergosmeer in le slui ten, uat nooLlzaseiyn is voor ue water voorziening van honstantinopel. In Azië geschiedt de aibaaenmg tusschen ue t.gen- iyke lurksahe streken en de AraO.ache ge bieden door een nieuwe grenslijn, die be gint by de monding van de be.hoen. ten N. U. tan de gpli vanAlexanurette. die rivier volgt en daarna dwars door' Cihcië Marasj en Aintab ••-hg aan den Bug- >.M. ten noorden i behoudt Kiein-Az;è. talies. Aan den kant BEI.GIE. Advisten veroordeeld. het Assisenhof van Brabant irdag de zaak behandeld nstische leden van den allen hoogieeraren de ik twintig minuten later den eertuten trein naar Portliaven.'' „Mevrouw Is niet nieegeEonien,’ zeide Michael met een eigenaardige tni.lintg ini zijii stom. Den iwtam van lui kindje durf de li/ij niet noemen. Den vorigen winter hadtlon moeder en kind een maand) te Port- hfiven doorgebraoht - twee weken In de oude pastorie en twee weken te Town- head - en Michael was een onderdanige slaaf van beiden, geworden. Maar hij was het gelukkigst geweest als hei meteje ntui hom word toevertnouwd, en hij haar in zijn armen door de duinen naar het zonnige strand mocht dragen Micliaid was nooit ge.roiiw(l geweest, en al de sdliiatteci van "het vaderschap, die de zijne hadden kunnen zijn, had hij uiige- het kleine meiaje mei de blauwe uit Londen, dat Porthaion fttormen- dia Rij in zijn trooUelooshvid noodighut. en row!» oei Ie hij zijn ziel d aan looi" vel licht. Hij gif zich aan Michael oict, kreeg een Iwid, oei» goed warm ontbijt, verwiasel- •Ic van kk-»<en, en wer.1 toen zogeiierwid naar ile kamer van den dotter gebrooht. De lange blanke, t«>.|ere handen werden uaar h»n ullgefttrekt. Hel gelaat als van ••en heilige, dot meer dan ooit qp een ca mée g-leck. gliudaehte hem wat bevond toe. nw ven svervld saiv onultgesprokv.» dwi - neming en li<Jde in <lc vriéndelijke dtepto mui zijn oogen. hirh ui» devil een -tap naar voren en wierp zich l«<terl|k ov<r het bed. Mlphael met schokkende schoritlor»», strl de »5) - „Zijn hart fe gebroken door het kind on hij inisi jou. Nu heb je kanö. Eens gpsnist •ten het zijn, dat ze nooit moer terugkomt” •■Zeg mij wat ik moet doenl” riep Agr en zij stond halverwege op, atoof zij verlangde hoen te gaan. „Je hart zegt het je. Js er vandaag nog *n trein naar Schotland- „Alleen van. avond.” „Neem dien, o» God zegene je. «tete meer te zeggen.” Administratie: Teief. In Ure. ML ginnen. Sovjet-ltuadwnd verlangt, 'Jat de conventie door de Dttomaajoscn» regeering eu <ten Sultan zelf zal wonnen geratifi ceerd. Haar duur is op 2 jaar berekend. D« conceatie is ondeiteakend voor eovjrt-Rua- iaiul door de adjunct-commissarisdeu voor buiteniaqdsche zaken Banotem en irocof. voor Turkije door Kizg, GüiemMiddiO. Ba haa Tewfik, Enruliah en Kauzy Bey. Da laatste drie noemen zich teven» vertegan, woordigera van Azerbeidzjan. De l'unei voegt iuuraan toe, dat Georgië noen Ar menië tot duatver een ultimatum van aov- Jot-Kualand, dat de invoering van een «ov- jet-groaawet en de uitlevering van vlueh- lelingen eiacht, iiehben aangenomen, maar uat men het voor onwaarschijnlijk houdt, dat deze beide landen lang tegenstand zou den kunnen bieden. Het sluiten dezer overeenkomst is niet het eemg teeken van openlyk verzet tegen de voorgesteide vrede»vooiwaarden. Naar oe Weekly Despatch uit Konstantinopel verneemt hebben de Sultan, de Krvonpr.n» en de 'lurksche regeering gedreigd met af treden indien het vredesverdrag Turkije berooft van Thracië en Smyrna. De dagen van den Mexicaanschan presi dent Carranza schynen geteld. De man d.e na tal van woelige jaren in HH4 Huerta opvolgde, en wiens bewind één strijd w zal het nu niet langer kunnen bolwerk Men herinnert zich dat *na Huerta's stand (15 Juli 1914)’ in Mexico dria gene raals om de macht vochten: Carranza, d e in Vera.Cruz de baas was, Zapata, die Mexieo-city bezet hield en Villa. Noord-Mexico 't bewind voerde. In ber van dat jaar besloot een conferentie van vertegenwoordigers uit Amerika. Ar- gertinië, Brazilië, Chili, Bolivia, Uruguay en Guatemala Carranza als hoofd der re geering in Mexico te erkennen, welk voor beeld navolging vond bij Engelanu, Frank rijk, België, Italië, Rusland en Du.techland. Geheel rustig is het in Mexico nooit ge worden en zjj besloot een tweeden ambts termijn te aanvaarden, deed al zijn tegen standers opstaan. Carranza is nu weer moeten vluchten naar Vera Cruz. dat hem vijf jaar geleden herbergde. Generaal Obregon zetelt thans in de hoofdstari en hü zal het paleis der pre .lenten vermoedelijk weldra tot verb!» piaats kiezen. Blijkens sommige den strjjd nog niet poging doen om van Vera Cruz i-egeeringspaleis te heroveren. Volgens bericht, door belanghebbenden by den oliehandel te Houston ontvangen, heeft Tampico in Mexico zich aan Obregon overgegeven. Butmm: MARKT 31, Haar gedecltclyk töeg is uitgeiegd als cea zwi Millerand zich gettf twe* beschuldigen. heensnydt, tusschen heengaat en dun evenwydij dadspoorweg loopt, 50 K„ van die lyn. De buitan maar met twee amputi. van de Egeisehe Zee heeft men de Grie ken de streek rond Smyrna, die zy in net voorjaar van IVl'J met goedvinden, zooate met op uiinoodiging der mogemdisuen be zet hebben met willen ontnemen, in uaam evenwel blijft de Uttomaansche souvorei- niteit gehandiiaafd onder voorbehoud van een volksstemming over vijf jaren. Arme nië krygt een uitweg naar zee m Batoein. De regeling van de Arabische grens is niet in by zonderheden vastgesteid. Turkije ver liest alle toezicht op den toegang naar de Zwarte Zee. Het verdrag voorziet ue stelling eeuer financieele commissie, heilige plaatsen wenden toevertrouwd r een Ehgclsche commissie onder toezi< van den volkenbond. De Turksche regeering gekortwiekt I Ze is beroofd van alles, waaraan ze vroe ger haar macht en gezag ontleende en in dezen nood hebben Russen en Turksche nationalisten elkaar gevonden. Te Tiflis militaire overeenkomst gesloten de Russische sovjetregcering en organisatie m iurkkije ul Pasja uan het hoofd. de Times bevat ze 10 artikelen, -.he leger weiger» de voor- •allieerdew aun te nemen. de Turksche souvereiniteit verklei- t gebied van Konstanlinopei moet blijven; de zeestraten vry; ;le ver sterkingen van de Dardanelien en den Bos porus gesloopt worden. Sovjet-Rusland zal Turkije moreel en materieel hulp verlee- nen en de onafhankelijkheid en het zelf- be stemmings recht der rechtgeloovige lan den helpen verdedigen. De Turksche onder- teekenaars verbinden zich in hun landen een zelfde grondwet in te voeren ais sov- jet-Rusland heeft. Het nationate Turksche leger veriundt zich verder alle personen, uie schuldig zyn aan hoogverraad jegens sovjet-Rusl^nd en naar Turkije zijn ge vlucht, uit te leveren. Het Turk»ch® leger zal dadelijk militaire operaties in Mossoel en aan de Turksch-Armeensche grens be- Bto - r.W

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1