IG I Gouda” ms Ko. 14315 Maandag 17 Mei 1920. 59e Jaargang. i i' A” H tten h Mei. 1 I ERS, ISTieix-txrs en ^-d.’rrertezxtie“ólsud. tooi G-oaxcI©. en. Oxxxstrelcexx. Da tragedie van een leven De conferentie te Spa uitgesteld. A eenheid. BEHALVE ZON- EN FBESTDAOEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—-4 regels ƒ2.05, elke regel meer ft JA. 15 September gen de bt 4. JW. 120 10.- 0- n >ar uur. En detail 2) II. rd; (Vfattit vervolgt 1 >i op het Zomer- i» i» riet Gouda”, irocteur. Gewone advertentie» en ingezonden medekleelhagen b(j contract tot zeer gerede- ceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimU. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tueschenkomst van eoUede Beehhaa- delaren. Advertentiebureaus en onze Agenten. ■vorden besteld, gen. i zich op het igen alsdan een Eén dii l« staan. en den bezorgskring: iblieke vermakelijkheden bijslag op den prijs. binnenland is 't i i de scheepvaart INGEZONDEN MEDEDEELING1W: Op de voorpagina 50 hooger. 4 2' Duitschland. la Huerta heeft de Mexi- bur we: erlf - GOUDA. zama, enz. enz. ITENDAAL. ‘Ifabrikant. Gouda. 601DSCHE COURANT. uit tegf ling pl. van greej op. I der en lag •nd. FEaiLLETOM. door Dr. ANDRé SCHILLINGS. poppetjes i boomen 't toch pperd. it.l„ veiligheid aoo> Mexicanen is lopgt hem ter? een handgranaat de vestiaire ontplofte, splinters drongen doch verwondden niemand, omniddellyk in rook gehuld. iepen oiking zal ai ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pt kwartaal 2.9®, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. pei post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. AbeaaeMentea worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken, (behoorende tot den bezorgkring) 1—i regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Vam buiten Gouda regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van pul 15 oeat P*r regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 7 lag begon inmiddels schoof kopjèa lamp et Bureau naar Ml zal zijn Op moeten bestel- t Brmdstoffen- irijzen ring was reeds een.ge malen lartstochtelyke oppos.tie ver een zeer zegt, dat het dooi twijfel U A C - ON COOPS, AION, Markt. Ik I' m lt»Mur fdianl Ion ii Hamburg den I IJ ii en R <kn wokelij knollen dienst naar zee openen regelden dienst Oofciz.e |s- fn 'egen wordt van de en het volgende inee- staten («hulden 'hebben, ffaties door de «Ün. Elke overeenstemmii treffende het eerste van moet derzocht van Italië worden zoi isfabneken konden Zaterdag weer gas («veren, ofschoon het mee ren - i het personeel nog staakt. Het rsoneel van de post, te- niet veel voor staking jnmw te betelen In zijn schilderstukken zat een onze- va8te geW schonk de gewone witwast. Telkens probeerde ze er Peter d».® ®P!*lten, maar begrijpen wou ie .Met Moeder was er ook al eens over vooral omdat ze moest biisprin- Jr* ,n het jonge gezin. Maar rechtstreeks •™gen ze er niet op in. Zoo leefden ze, nu 8 rijk, als de mijnheer er geweest was, toM Warmelijk met nauwelijks ^“de geld om eten te koopen. I *vter zat nu den heelen dag voor zijn op het gemeent Dief.-tal, pluider. dood worden f actie, dat vermc touw heeft buis en heef bij een pi geëischt. ram uit Le.pug de opn m verb. tut opvoidenng geteekend. {oplunderd. ■n?" vroeg ze, ’t vallen del ing is de laatste dagen komen vast n.1. dat de conferentie te Spa, die eerst 25 Mei zou worden gehouden, is uit- festekl tot na 21 Juni. Daarover zyn Mille- >rge het te Hythe in de cestone) eens geworden, Jng houdend met en in ieder geval belangen beoogend. titefam i kond te doen i ontsloten deur van ?r kerk naar buiten. irop het licht grillige scha- flardige web- waar- >rd. De ■irop hun >aar wer- de le<len vam over In de Vercenigde Staten is men in al lerijl voortgegaan met het vredeswerk. Na het Huis van Afgevaardigden heeft thans ook de Senaat een resolutie aangenomen, waarbij de oorlogstoestand met Duitsch- land en Oostenrijk geëindigd wordt ver klaard. De Senaat had de onlangs in het Huis van Afgevaardigden aangenomen re solutie vervangen door die, welke Knox heeft voorgesteld. Hiermee is de vrede nog niet gesloten. In de eerste plaats is de motie niet aange nomen met een meerderheid van twee derden, doöh ook al wordt de volstrekte meerderheid voldoende geacht, dan nog is 'tduurde slechts kort, want de dag bej te verduisteren. Grietje rolde 1 het kleed uit, dat ze onder de tafel op den kouden vloer, plaatste de en borden in 't kastje, waarop ze de en eenige vaasjes reeds had neergezet. Vooral het kleed, waarop gedetnpt hun stappen klonken, als je van 't eene eind naar 't andere moest, gaf gezelligheid. Grietje ontkwam het eerst aan de stem ming van zwijgen, die hen beiden had aan gegrepen. ..Zal ik do lamp opsteken net als lederen avond bij duisternis. Peter’s blik staarde rond ling gevoel van medelijden op. Hl’ - het belletje van de winkeldeur tikte en een geraas van stemmen hoorbaar werd. Toen krijschten ze beiden, voorvoelend wat gebeuren zou: „Ze zetten ons op straat”. Groote droefheid doorleefde hen, een krampachtige poging tot vasthouden van wat ze verliezen zouden. De woorden van het exploot gingen hen voorbij, pas toen men raakte aan wat hun behoorde, kwamen ze tot bezinning. Gela ten staken ze mee de handen uit om den boedel op straat te zetten aan de overzij, waar een hooge schutting om n tuin was gebouwd. Een voor een gingen de meu belen het huisje uit, werden gepakt en ge stapeld, totdat de leegte volkomen was en zij zelf er alleen bleven met roode oogle den en ’t spartelend kindje op moeders arm. Onopgemerkt kwam een medelijdende boer hem op de schouder tikken: ,,Ik zal 't je voor niks rijden zeg maar waarheen”. Ze schudden beiden het hoofd. „Dan weet ik ’t”, zei de man. En hen meelokkend om te helpen laden bracht hy hen naar buiten. Op de kar, moedlijk zittend tusschen de op elkaar gestapelde stoelen, kasten en ander gerei, reden ze 't dorp uit 'n landweg in totdat ze kwamen by 'n ouden toren, die bij 't verbranden der kerk was blyven staan op 't niet meer gebruikte kerkhof, met een langen muur omgeven. „Tc Heb het den burgemeester gevraagd”, stelde de boer hem gerust. „Je bent niet de eersten, die ik erheen breng". Zijn leemend medelijdende stem maakte indruk op hen, ze ontdooiden en met groote bedrijvigheid hielpen ze afladen. Een duffe een der belangrykste plaatsen van de kah- i industrie. Vuigeas een telegram uit Le.p<.ig aan de N. R. CL. gaven de oproerlingen voor, nat zy met Rus.and m verb.nd.ng stonden. De bevelen tot opvoidenng waren met den naain llolz geteekend. Er werden ouk sigarenwinkels geplunderd. In het tweede jaar van hun huwelijk *6N1 een kindje geboren: een blond jon- K«tje, dat ze vurig begeerd hadden, al ging ver^*enen niet naar wensch. Daar widen ze eerst geen van beiden erg in, ’t kindje er was en er telkens weer a wezen moest, begon Grietje er over denken. Uren, lang zat Peter bij 't wieg je u> de kamer, tooverde allerlei p»» aardigheidjes te midden van «huizen, maar op den duur zou niet gaan, overlegde de vrouw. reter moest weer 'thuis uit als vroeger, wis PaS ^etrouwd waren, den kwam er vw-.L x hadden nu moeite om de vroed- i en dat was maar vyf gul- ilderstukken zat ---en een plotse ling gevoel van medeleden kwam in hem op- Hij greep de vrouw om haar middel en hartelijke kussen klonken tusschen de hoog-kale wanden. Dat gaf hem een onge kende blijdschap. Zelf nam h(j de lucifers, zette de dof glazen lamp met de bloembe- schihlerde kap op tafel en stak licht op. Hun beider ooger gingen rond door hun nieuwe woonkamer, die de bekoorlijkheid had van 't ongewone. ,,’tZal wel wennen. hé?„ zei Peter be zorgd. Zet koffie, we hebben ’tnu zoo ver, dat we hier best kunnen overnachten. Ik zal terstond 't bedje van Locwieke in elkaar zetten '^►‘ntj‘! kroop rond over den vloer en vermaakte zich met ’n stoffer en blik, die hy tegen elkaar sloeg. Geen woord van droefheid of verwjjt ontnam Peter z(jn nerveuze opgeruimdheid dien eersten avond. :ico loonen de woe lingen, die Carranza den presidentszetel hebb'-n gekost, teneinde. De verbenden le gers der generaals zijn naar van daar gemeld, Mexico-city binnengetrok- zonder dat ongeregeldheden plaats lucht kwam uit de pas ’t oude voorportaal dei Langs de gewitte wanden, waai van 't hooge gekleurde raam keeringen wierp, bengelden ben. Van omhoog hing een dik touw, mee vroeger de klok geluid wei koude van de steenen vloer, waai warme voetstappen telkens zichtba den, deed hun een rilling door d beven. Een groote eenzaamheid kwi hen, toen de boer was heengegaan, de deur zachtjes dichttrekkend, en ze ’t wegry len van zijn wagen hoorden door 't rinkelen der paardenbeken. De tafel hadden ze in 't midden geschoven, ze verdween haast onder de hooge gewelven, die de groote ruimte overhuifden. „Laten we ’tbewoqnbaar maken", zei Peter plotseling met 'n glimlach. Grietje zag hem angstig aan, maar toen haar blikken op de tafel vielen, waar de boer brood en spek zwygend had neerge legd. stak ze de handen uit om de stoelen aan te schuiven. Met gretige vingers brach ten ze de sneden brood naar den mond, terwijl ‘t kindje de kruimeltjes met zyn kleine handjes uit een kannetje vischte. waarin de vrouw wat melk had meegeno men. Dankbaar vouwden ze de handen, toen voldaanheid over hen was gekomen en bleven nog even zitten op de achter uit geschoven stoelen, voordat ze ópston den. Luidruchtig hervatte Peter zyn werk, plaatste het bed tegen den achterwand, til de de broodkast op haar plaats en begon toen spijkers in te hameren voor zyn schil derijen. De ongewoonheid van 't verbljjf deed hem soms een stonde aarzelen, maar rand en Lloyd Geor nabijheid van Folk» dnarby al of niet rekenii Duitsahland’s wenschen hun eigen heeft zich gehaast der wereld dat niet Italië op het verschuiven der con ferentie heeft aangedrongen, zoodat de rerantjwoordjng voor het uitstel geheel aan de Fransche en Britsche premiers komt. Deze hebben met het uitstel hun bijzon dere bedoeling, ze zullen de punten die te Spa in behandeling moeten komen eens «entjes pasklaar maken, zoodat hun bond- genooten en de Duitsühers n.et veel meer te doen hebben dan er „ja” en „amen1’ op te zeggen, hoogstens een bedenking kun nen opperen, waarvan de heeren die nu te Mythe vergaderen, wel zoo goed zullen zjjn nota te nemen. Het voornaamste doel van de huidige conferentie is. aldus een tele- fram uit Londen, beginselen te vinden, den, welke de beide eerste-mipisters od de volgenae drie punten aanvaarden. In de eerste plaats of de schadevergoeding den vorm zal aannemen van een vastgesteld totaal of een overeengekomen aantal van jaarlyksche betalingen of een aantal iaar- ïjjksche betalingen, stijgende van een be paald minimum. Voorts of aan Frankrijk m zake de eerste betalingen voor de kos ten der bezettingslegers de voorrang zal worden gegeven voor zijn verwoeste stre ken. Ten derde moest worden overwogen, of er verder voordeel zal worden behaald door staten onder de Geallieerden, die door de remiss.e der obli- staten, die schuideischers ing in beginsel be- eerste van die vraagstukken. \oet verder door deskundigen worden on en de goedkeuring wegdragen en België; het zal niet geregeld --jnder dat aan de Duitsche regee- ring gelegenheid gegeven is, haar opvat ting mede te deelen. Spa wondt dus een tweede Versaiiles- Van de gelykberechtigdbeid waarmee Mül ler met de entente zou aanzitten, blijft niets over; de Duitsche riikskanselier zou k xeker gaarne iets (of veel) meer doen dan pzjjn „opvatting meedeelen”. Het aanvan kelijke plan was, dat hij ook voorstellen ïou mogen doen, waar Millerand natuur lek tegen was. Hij schijnt in deze te heb ben gezegevierd. Frankrtfk’s onwelwillen de houding ten opzichte van den vroegeren vijand komt hoofdzakeljjk voort uit vrees de schade niet vergoed te zullen krijgen. Millerand hamert dan ook voortdurend op t zelfde aanbeeld. Frankrijk moet zeker- jtatactie: Telef. Interc. 545. Het uitstel officieel. Besprekingen tusschen Millerand en Lloyd Geor ge. Overeenstemming. Het verdrag van Versailles gehandhaafd. Vredesresolutie door den Amerikaanschen Senaat aangenomen. Woelin gen in Duitschland. Mislukte aanslag op Erzberger. De ex-minister gecandideerd. Een nieuwe Putsch in Saksen. De staking in Frankrijk. Arbeidsorganisaties scheiden zich van de C. G. T. af. Nieuw bewind in Mexico. Buitenlandse he missies geïnterneerd. ONS OVERZICHT. heid krijgen dat de schadeloosstelling zal werden betaald. Volgens den Paryschen correspondent van de Times zou net Fr-in- oche voorstel behelzen de verlichting van die geallieerden, die aan hun bondgenoten geleend hebben, om die leeningen in de zelfde verhouding te schrappen als de com missie van herstel het totaal aan schade loosstelling, dat het vredesverdrag had kunnen doen verwachten, mocht verminde ren. Aangezien Duitschland stellig niet dat totaal zal betalen, daar deze voorwaaide zeker niet vervuld wordt, zou Engc'and du? feiteiiik een deel der Duitsche oorlogs schatting aan Frankrijk betalen. Over sommige beginselen moeten Lloyd George en Millerand te Hythe reeds tot overeenstemming zijn gekomen, waarover zoowel Fransche als Britsche afgevaardig- :eer tevreden zijn. Het Petit Journal dat nog slechts over de grootte xan door Duitschland te betalen bedrag 1 bestaat. Het Engelsche voorstel zou o a 6 milliard pd.st. noemen. In ieder ge val stemde Millerand er in toe. dat een vast bedrag zal worden vastgesteld onder ze kere voorwaarden, o.a. dat Frankrijk een afbetaling op het door Duitschland te be talen bedrag vooruit zal krijgen en dat verder het verdrag van Versailles van kracht blijft. Moeilijkheden leveren de keus van de eventueel tegen Duitschland aan te wen den dwangmaatregelen of de geschikte waarborgen, waaraan de voorkeur is te geven. Wat betreft de door Frankrijk ge- wenschte prioriteit voor de verwoeste ge bieden hoopt men gemakkeljjk tot overeen stemming te komen. De correspondent der „Matin’’ meldt dat Groot-Britannië bereid is zich te verplich ten een groot deel van de op eigen naam, benevens herhaaldelijk ook in naam der geallieerden opgenomen oorlogsleeningen ontnaddellijk aan de V. S. terug te betalen op voorwaarde dat Amerika er in toest -mt tot hetzelfide bedrag de Fransche scha’.e- loosstellingseisdhen aan Duitschland te es- compteeren. doeken en de wanden hingen er vol mee. Waren by de geboorte van ’t kindje haar beide ouders nog vol hulpvaardigheid ge weest, langzamerhand begonnen ze hen te mijden. „We kunnen voor geen twee huishou dens zorgen’’, had moeder laatst gezegd heel duidelijk, ’t Winkeltje ging ook niet meer; Peter had er geen zin in en zy ver stond de kunst van winkelieren niet. Ze raakten in d’e schuld, eerst by den huisbaas, toen overal, ze werden gemaand, maar betalen konden ze niet. Met angst zag Grietje de toekomst tegemoet. Peter verborg z'n gevoel onder mooLklinkende woorden. Totdat op zekeren avond geheel onver wacht voor zjjn zorgeloos gemoed de bood schap kwam, dat ze 'thuis uit moesten. Grietje was stil gaan zitten huilen achter hare handen, Peter sprakeloos geworden. Zyn zelfbewustzijn, gegroeid tot starren hoogmoed, bracht hem in opstand. Zouden ze hem uit z’n huis zetten, die de roem ging worden van 't nietige dorp, wiens schil dekstukken reeds de wanden versierden bij burgemeester en dokter. Zonder te spreken schold hij zijn toom gen het huisbaasje, dat hem plotse- ilaatste voor zulk feit. Een gevoel verzet leefde in hem op en woedend ep hy zyn pet en liep doelloos de straat Na eenige uren zwalken kwam hy zon gedachten thuis. Eenzelvig plotseling na hun gewone hartelykheid werkten ze den volgenden morgen in hun woonkamer, waar de donkere najaarsdag binnendrong. Een vraag lag op beider lippen, maar tot woorden kwam ze niet, totdat tegen elven Bureau: M A R K T .ll,"(f(gB O A.' er groote kans dat presidenw&\ilson zyn sanctie niet zal geven aan h«l btidu.t. De tyd, waarop Duitschland in Vrede en vriendschap met alle overige jnogendheden ieeft, schijnt nog zeer ver al., want de er varing heeft thans geleerd, dat het onKk-r- teekenen van een verdrag u< goede ver standhouding met terugbi In Duitschland blijft men yv geall,eer den beschouwen als vijanden en l'rank- rjk's bezetting van Frankfort en speciaal de bezett.ng met de gehate tin gevreesde zwarte troepen heeft kwaad blued gezet bij de bevolking van geheel jDuitschiund. Van >aag zal aan den bezettingsj'iuniner, althans in de neutrale zone, éen e.n<l ko men, want heden begint naar/ue Duitsche autoriteiten hebben laten weten, de ont ruiming van Frankfort en iel Maindui. Echter, de vreugd wordt getfcipenl. de Fransche autoriteiten eischte» n.l.. ten einde onaangename incidenten bii de ont ruiming te vermijden, het stellen van gij zelaars en wel den Ratsprisident, den irgemeester, den politie-preajdenl. een ethouder en een gemeenteraidol.d. Bo vendien werd een borgtocht v^u een inil- <ioen markt verlangd. Of aan deze eischen is voldaan, hebben «e nog niet gehooid. DUriWCMLAND. Van den R 1.1 n naar zee HjMiibun^Aiiierikaltjn zal met brhu-lp ju Keu en liunchen Keu en Keulen en Londen, via otterdam, wn grrttel- van don Rijn 1 De inetrtllng an ga- van <ieri Rijn mar d« v oorlMToiding} BELGIS. D e a t r A e bestolen. rk-trée. lU'iister van hultenlandfiche ra. ken, Ife op «eg Ih mar Rome om Belgié op .Ie hllrenkom». van den volkenbond te vorh-jrnwoordigeii, is in Vfl aun beMnlen. Zijn iictmnUisoh iihH een groot iadrat aan go|<l ui tal van persoonlijke documenten werd, n hem ontvnn-md. In 't Duitsche binnenland is 't nog verre van rustjg. In de scheepvaart heei^cht staking, liet arbeidsconflict onder de bank- beambten breidt zich uit (men vóórziet dat Berlijn spoedig zal worden besmet) en iot overmaat van moeilijkheden heeft in Sak en een „Putech” op kle.ne schaal plaats gehad. In den nacht van Vrijdag up Zaterdag werden te Sangerhausen aan alle straathoeken biljetten Laagepiakt, waarin de bevolking werd geme.n, dat de regeering was ontizet, en de macht thans in handen der radicalen was. Wapens munitie moesten in den loop van den di op het gemeentehuis worden afgelevai -ring en woeker zuu met den i gestraft. Het eom.té van .noedelyk deze beweging op gezet, zetelt op het gemeente- ift by de post 300.000 mark en larticliliere bank 200.000 markt op- Het station en het postkantoor zyn door de radicalen bezet. Het telefoon verkeer staat stil. De Abend meldt, dat de communisten die te Sangerhausen deze band.etenstrevk organiseerden, uit Halle afkomst./Afaren. De meesten hunner zijn gevlucht, nadat zy z.oh m het bezit van de paar ton marken hadden gesteld. De politie heeft 8 jongelie den, ‘die met geiweren rondliepen, aange houden. Volgens de Freiheit is het gebeur de het werk van agents provocateurs. Vol gens het blad zyn de personen, die de ge bouwen bezet hebben en het geld opeisch- ten in de gemeente geheel onbekend. De arbeiders van de gemeente hebben de be weging omniddellijk veroordee.d. De leider van de communistische arbeiders partij van Sangerhausen is de eenige, die zich by de beweging heeft aangegoten. Sangerhausen is een stadje van 13.000 inwoners. Het is gelegen in het centrum van het gebied van midden Duitschland. waar reeds in Maart 1919 en later ook tij dens den staatsgreep van Kapp erge wan toestanden heerschten. Sangerhousen is Administratie: Telef. latere. M. hadden. (Men lette er op dat dit bericht vin de nieuwe regeering afkouist-g De sthd is volkomen rustig; de wH van vreemdelingen ais vdlkvmen gewaarborgd. Sanchez Azcona is tot voorloopig mini»- tol- van Buitenlandsche Zaken benoemd. HU w>s vroeger particulier secretaris van wü- leh president Madero on oud-gezant van Mbxico te Parijs. HU is advocaat en genoot zijn opleiding in Gouverneur De caiunsche Nationale Vergadering byeenge- lok-pen tegen 24 Mei a.s. voor de benoe ming van een voorioupigen president. Naai de „Times" coriespondent te Te heran meldt, heeft de Peraische regeering bericht ontvangen dat alle buiten- lahdsche missies te Bakoe, uitgezonderd de Pérzischu geïnterneerd *ün. Uit goede bron wondt gemeld, dat de rus- lelooze Jung 'lurk Enver Pasja te Bakoe isaangekomen, en dat aldaar een gemeng de! Russisch-Tartaarsche krygamacht van 50.000 man wordt verzameld om op te trek- kun tegen Georgië en Batoem, in de hoop, veibinding te krygen met Moestafa Ke mal’.- Turksche nationalisten. Een op 2Ö Maart j.l. uit Ti/lis afgexon- (l<«i brief geeft een roerende beschrijving vam de vlucht van het overschot van De nikin's vrUwilligersleger. Nadat de bolsje- wUci Wladikaukas hadden genomen, vlucht ten de troepen met een groot geta' en hun vrouwen en kinderen door bekpas, naar het Kaukasische gebergte. De menschen sleepten zooveel mogelük van hudsboe'. mede. Alle vluchtelingen».zagen er deerniswekkend uit. Ook kleine hinde ren moesten te voet <ten manseh medewa ken en veel kleinen kwamen door uitputting <>m. De vluchtelingen vormden een onafge broken menschenmaMa van Wladikaukaa tot aan Kasbek. In laatstgenoemde plaat» werden Denikin's troepen ontwapend door de Gcorgiërs, die daardoor een groote hoe veelheid geiworen, machinegeweren, hem men, ena., verwierven. In het Noorden van dan Kaukasu» werd een bergrepuixliek uitgeroepen, welke trachten aal, met de Geongiëre ©en over eenkomst te «luiten om het oprukken der Hooi lengte stuiten. BITTEN L A NÏSoTnÏÏUWSk”~ Dj; den ex-minister van finunt.cn heelt een nieuwen aanslag plaats gehad. Zater dagavond had de te Esiingen geveat.gd afdeeling der Centrumpartij een verk.e zmgsvergader.ng belegd, waarin Erzbei- gor sprak. Omstreeks kwart voor tien werd van de straat door een van Je ven- gesiingeid. lie >n De scherven en tut op het pod.um duor, De zaal was Alles stoof uiteen. De dader heeft men nog u.et kun nen opsporen. De vergader!] duur een ha, tooid. De Centrumparty in Württemberg heeft Erzberger met 350 tegen 27 stemmen tot Kyk dagcandidaat gekozen. In Frankrijk wordt de algeincenc toe stand in verband met de stak.ng>.n gunsti ger. Het werk wordt geleidelijk overal her vat, voornamelijk in de transportbe-lryven en bij de electriciteitswerken. Ook «te spoorwegmannen, havenarbeiders eu zee beden gaan langzamerhand weder aan het werk. o.a. te Bordeaux, te Marseille en te Havre, waar de „France" Dinsdag ver trekken zal. Omtrent de spoorwe zijde der maatschappyei gedeeld: Op de Pans-Lyon-Méditen anée loopen 9 van de 19 sneltreinen. Op het net l’arijs- LyonAl jopen 85 der goederentreinen en 50 der personentreinen; op de .Midi 65 r-'t der goederentreinen, 60 7c uer perso nentreinen; op de Ouest-Etat 75 der goederen- en personentreinen. De gasfabrieken normaal deel van schy’it, dat het pers efoon en telegrafie gevoelt. De inynwerkersstaking is over het ge- heele land algemeen. Men zegt, dat de sta king zal voortduren tot na de bijeenkomst van het parlement in den loop van de vol gende week Het besluit der regeering om de C. G. T. te vervolgen en te ontbinden, heeft een voor haar onverwacht succes gehad. In verschillende steden zijn n.l. onafhanke lijke vakvereenigingen gevormd, die z ch van <le C. G. T. hebben afgescheiden. De kracht van de, tot voor kort, zoo machti gen Arbeidersbond is hiermee gebroken en een algemeene staking voorloopig ónmo gelijk gemaakt. Ook in ’t verre Mexh "a Carranza Inge.. icbb'T wordt ken ten Georgië '*-j te krf_ nifcl'.- Turksche national op 26 Maart j.l. uief geeft een ro< de vlucht van het vrijwilligersleger, ladikaukas hadder m groot getal burgers imieren door den Kas- 25 782

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1