ik 1 is No. 14317 Woensdag 19 Mei 1920. 59e Jaargang. hl REL I :'d DE tndtal i 1 feuilleton. De tragedie van een leven door 4 ISTie-vx-w*©- ezx u^cL-v"extexxti.e"blsuc5L voor G-oixcLsu exi. Qxxxstxelcoxx. Voorbereidingen voor Spa. S3 r’< VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1-4 /LM. f»**1 m„r 2*'i Refactie: Telef. Interc. 545. Bureau: MARKT 31, GOUDA. Administratie: Telef. latere. M. irdam, De nonden. te van den De Polen hebben een nieuw strijdmiddel De Fransche Kamer is gisteren begon- Zorgel ijker iedei IV. 2468 270 ns ter dam, (Slot rokt) Gewone advertentiën en ingezonde» mededeeliagen bty contract tot seer geredn- ceerden prü». Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomrt van eoUede Beekkaa- lelaren, Advertentiebureaus en onaa Agenten. lijn verhou- koppelarij, leven. Alge- rerhinderen) sptgaheimen INGEZONDEN MEDEDEELJNGEN: Op de voorpagina 60 hooger ikbisciet in Oost- en We»t- t voorloopi g niets te sullen liet» en iel va» da uwelijk van land. Vei tusschen bied. heid bijgedrag! v» en - hebbe gen 1 wpip'* maar meest op aan n, door van 46 weg aanleidii ohp ofte., gebillijkt igwmaati met >uden. Fhuwelijk huwelijk»- iruiken. 15. k gealacbta- t raa op het toe en zacht el?" trad hjj len. waar zacht itbaren hoek. Dr. ANDRé SCHILLINGS. onderwerp e le lichten dat het ook an het aan- i ongexonde jigena Prof. gem >rdi{ afbetaling! atschland oppert mer intemation die thai zullen ring cijfer, ig vo< dat aan 1 ige levena- adleven e» vea. Land- cohol. Kijk wijze. Intar- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.99, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Fraaea per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad 3.40. AbeaaeMhatea worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau- Markt 31, GOUDA, onze agenten, de» boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring 1—6 regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: J—6 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. ‘rgemakkelijking van het verkeer het bezette en het onbezette ge- De minister van Buiten- dr. Koster, gaf in een on- berichtgever van de Thu- l\.iulo zijn vreugde men niet alleen over de omstandig- dpt Duitsehlaiul middelen zal beko- herstel van zijn economisch leven jnael dat Frank- herstel mede te voorbij is, beschouwd ►rekingen zoo Beurs blijkt ageeren, scherpe ordt irde premier nu overstelpt •len prjjst hem, omdat bij heeft aan de Engelsche op 100 mil- Met het be is, is, indien vordering on- voor de: heel stukken kaas en vleesch, -jopt, de vrouwen. Peter 'root tegenover de eenvoudige opmerkingen ledigheid toonden ogen. i goed en Grietje t de niet noodige igarenkistje, dat ze _j de la van -de brood- de kleine dingen, implrifct met kindje, dat w»g ter zaligheid bereidde en de opening van 't Paradijs afsmeekte. Toen de gebeden geëindigd waren, riep hij Peter en drukte de hand der stervende in de zijne. ‘t te een schoone ziel, die naar God gaat, troostte hjj Peter. jewel de conferentie te Hythe beves- heeft, dat Duitschumd ovei schadeloosstelling Weinig praten, heeft alleen het iyd George’s ineenmg op punten heeft gezegevierd, (iOlDSCHE (Dl HIM. Overwonnen teleurstelling. Herleefd optimisme in Duitschland. Voorstellen der Duitsche regeering. Polen niet uitgenoodigd? Enge land heeft Polen geholpen. Een nieuw strijdmiddel. Het proces tegen de oorlogsmisdadigers. Beraadslagingen over de staking begonnen. Het werk in de gasfabrieken hervat. Vrees voor ’t bolsjewisme. Du- razzo bezet. Hongarije zal teekenen. ONS OVKRZICHT. De Fransche bladen zijn met hun afkeu ringen over de resultaten van de Hythe- conferentie wat voorbarig geweest, zooals ze nu de eerste teleurstelling zelf moeten erkennen. Achteraf is de uitwerking der bespi kwaad nog niet, de Parysche er buitengewoon gunstig op te reaj wat al veel gewonnen is. Na de s opmerkingen aan Millerand’s adres woi de veel (becritiseer met pluimpjes. M< niet toegegeven heeft aan voorstellen om de globale som hard te bepalen, zonder rente, drag, dat thans vastgesteld ii men inderdaad de Duitsche voi middellijk disoonteeren kan, voor den her bouw van het Noorden heel wat te doen vindt men nu. (Eerst heette het dat met 't kleine bedrag nfets was aan te vangen.) Echter toont men zich nog eenigszins ongerust, primo of En- geland het systeem, waarvan gesproken is en dat de betalingen, floor Frankrijk aan Engeland te doen van de Duitsche betalin gen afhankelijk stelt, wel definitief heeft aangenomen, waaraan sommige uitingen in Engeland, dat eerst Amerika nog ge raadpleegd moet worden, zou doen twijfe len, en secundo of voor de- liquitlatieleening door Duitschland uit te geven, de noodige nemers zullen worden gevonden. Men vraagt zich af of een. internationale lee ring te plaatsen zou zijn voor een zoo enorm bedrag als 120 milliard mark goud, hetgeen tegenwoordig 600 milliard mark vertegenwoordigt en met zoo problema tieke afbetalingen van 20 milliard jaarlijks als Duitschland zou moeten afdoen. Ook oppert men, zegt het Hbld., de vrees dat de internationale besprekingen met de neutralen die thans meer dan oo.t noodig worden zullen strekken tot eer. nieuwe vermindering van het met Engeland vast gestelde cijfer. Venter wordt, met alle waardeering voor het te Hytlhe uitgewerk te stelsel, dat afbetaling van de Fransche schuld aan Engeland van afbetaling der Duitsche schuld aan Frankrijk afhankelijk stelt, opgemerkt, dat het gevaar hiervan is, dat men aldus komt tot geleidelijke uit wisseling van alle internationale schulden, die van Duitschland inbegrepen. Vooral Bainville in de „Action Franqaise” spreekt deze vrees uit, opmerkende, dat de theorie van de schoone lei sinds eenigen tiid door ale financiers der wereld wondt gepredikt als het eenige middel om het economisch evenwicht in Europa te herstellen. i s^e'ae^ 'v'>or Frankrijk liet nadeebg is. Hij dringt bovendien er c dat, aangerien immers de sommen. Frankrijk aan Engeland te betalen, gega randeerd zijn door de Duitsche betalingen, zien van de conferentie te Spa f nog te melden, d»t naar de berichtendienst uit den verneemt, Polen niet worden tot de c^nforen- ind zou zich tegen de uit verzet hebben, igeland is zachtst ges) George heeft t Polen openl Plechtig werd Grietje begraven met d’r kind. dat denzelfden nacht bezweek en zeer velen volgden de baar. Diep medelijden voelden allen met hem. Met z’n kleine jongslee zou Peter voort aan alleen in den toren huizen. Na de begrafenis gingen eenigen met hem naar huis. De burgemeester sprak hem over 'n andere woning, die hy te zijner be schikking stelde, de dokter wilde 't kind wel tot zich nemen. Al die woorden gingen hem voorbij. Een starre strakheid maakte hem ontoeganke lijk voor de vriéndelijke woorden, die ze hem toespraken. De moeder van Grietje kwam het recht op haar dochter» kind opeiechen. Dr hard heid van haar stem bracht Peter tot inzicht en hij stemde toe zonder haar aan te zien, ’l» Wroegend gevoel doorknaagde hem en toen hij alleen bleef, balde h(j z’n vuisten en sloeg tegen z’n verhitte voorhoofd. Eén ge- oachte hield hem slechte bezigHaar portret had h(j niet geschilderd Dat was hem terstond in de gedachte gekomen, toen de oogen voor ‘t laatst naar hem richtte. Dat was een vurige wensch van haar ge weest de vier jaren van hun huwelijk en hij had hem niet vervuld. „Van ’t Land is er geweest," bracht de dienstbode van Dr. Jurgen over, toen hij thuis kwam, minachtend de schouders op halend. ,rHfj zit in den toren tegenwoordig.’’ „Voor wie?" vroeg de dokter gewoon. ,4£'n vrouw verwacht een kind.” „Is er haast bij dat ’k kom, heeft hij daar iets van gezegd?” „Goed, welke verdere boodschappen?" Toen de meid d’r leitje met krabbels weer weghing aan den spijker en naar achter wilde gaan, hield de dokter d’r even staan de. „Zeg aan Jan, dat hjj terstond inspant en vul een mandje met een flesch wijn en fruit en laat dat in ’t rijtuig zetten.” Knorrig ging de meid naar de keuken en volvoerde de opdracht. Schokkend door de diepte der voren ging 't rijtuig den weg langs. In den sterrenbo zen nacht wierpen slechts de lantaarns van ’t dokterskoetsje een paar lichtstreepen over 't duistere land. Het paard sukkelde voort zonder den toom te voelen met han- warmte de hand, dank met 't blo- j in haar arm. lag kom ik eens kijken," zei de lisschien komt mjjn vrouw wel men de groote hoeveelheden goud, die als waarborg door Frankrijk naar de kelders der Engelsche bank oveigebracht zün, zal terugvragen, een blijkbaar ironisch verzoek waaruit blijkt, dat ook na de overeenkomst te Hythe het vertrouwen, dat men bier heeft in den financieelen steun van Enge land en in het uitgedachte stelsel neg niet onbegrensd ia. De toonaangevende Paryzenaars zijn dus wel niet geheel overgeslagen naar de an- dpre zijde, 2 heden in de mat dig d| wat nader kwam. Zorgelijker iederen dag beschouwde de dokter 't bleeke moedertje, ’t schamele kindje, dat geen voedsel tot zich nam. Peter» opgewekte bedrijvigheid deed hem het voorhoofd fronsen. „Met Grietje gaat 't niet goed,” zei hij kalm op een morgen. Peter huiverde; in zijn zorgeloosheid had hij 't niet begrepen. Maar toen hy ging let ten op haar tenger wezen en de bleekheid van haar gelaat en handen hem telkens op viel, kwam er een groote smart over hem. Zonder te durven vragen gaf hij den dokter de hand by ’t afscheid. Hy poogde met haar te spreken telkens weer, maar uitputting verdofte haar geluid en met moeite en inspanning slechts kon ze zyn hand grijpen. Dan kwamen de uren, dat ze geheel zon der spreken neerlag in het witte kussen en zonder beweging, zelfs als 't kindje schrei de zyn langgerekte hongergeluidjes en *t oudste jongske mee te grienen aanving, hul peloos alleen gelaten nu dagen achtereen. Peter begon te vermoeden en schrik klampte zich vast aan zyn wezen. Geen slaap kwam hem verkwikken, als hü neerlag op een matras aan ’t andere eind van ’t woonvertrek. Telkens moest hjj luisteren naar de trillingen van geluid, die uit de moede borst opstegën. j Op 'n morgen vond de dokter hem hui lend neerzitten by de tafel en begreep, dat hü zwijgen kon. Tegen den avond kwam het einde. De dokter bracht z’n tyding den ouden dorpsgeestelüke mee, die te troosten poogdemet hoopvolle woorden. Peter leunde tegerf de tafel, zyn blik on afgewend van de moeder en ’t kindje, voor wier zielen de geestelijke afbad Gods gena de en voor wie hy door vurige gebeden den je ze zelf gemaakt?" uitten ze hun "“«jioof aan de mogelijkheid. moet er eens een voor my maken,” U ee? van henl t°en begonnen ze allen Jwzoeken met verlangende blikken. te? beloofde het hun en telkens kwa- F® nu aanzetten, vooral op den Zon- K om naar den stand van ’t werk brachten in hun zakken eieren nen met de behandeling dar elf teterpoUa- tios over de staking, waarby het nog al warm toeging. Meermalen ontstond een heftig tooneel. Den radicaal-socialist Du- lafour, die het optreden van den C. G. T. verdedigde, werd het spreken omnogelük gemaakt. Hy moest er van afzien zyn rede voort te zetten, daar de voorzitter er niet u slaagde de rust te herstellen. Vermoedelük zal Millerand nemen te kennen u - A. op de vakvereeniging te doei hiiar zelfs uit te breiden, zich beperken tot de verdt belangei De l*i Ten aan 2 weet Wl*W Oost-Pruisische Poolschcn Rijksdag uitgenoodigd zal 1 tie te Spa. Eygelai noodi'ging verzei 1. De houding, die Engeland tegenover Po len aanneemt, is zachtst gesproken ,,zon- derling”. Lloyd George heeft enke.e maan den geleder. Polen openlijk aangeraden vrede te sluiten met zijn naburen en het alle hulp ontzegd. Desniettemin bleven ge ruchten loopen over Amerikaanschen en Britschen steun aan Polen, wat te Londen, voor zoover het Engeland betrof, voortdu rend werd tegengesproken. Thans echter is de regeering door den mand gevallen, riieldt de correspondent van de N. R. Crt. Ze kon de zaak niet langer verbloemen, nu Barnes, een lid van het vroegere oorlogs- kabinet, categorische vragen stelde. Bonar Law gaf toe, dat Engeland negen maanden geleden aan Polen oorlogsvoor- raxlen verkocht heeft, die nu verscheept worden. De aanleiding daartoe was le toenmalige verwachting van een inval in Polen en de randstaten. De verkoop was onvoorwaardeliik. Het zou dua inbreuk op den goeden trouw zijn om Polen nu bij de verscheping belemmeringen in den weg te leggen. Law’s mededeelingen hebben een pijnlij ken indruk gemaakt, vooral door hun te genstelling met voorafgaande beweringen. Donderdag zal de zaak ampel besproken worden. Lord Rober Gecil. d» onafhanke lijke Tibertden en de arbeiderspartij zullen de gelegenheid hebben met eenige veront waardiging het geweten der natie te la ten spreken. Tegelijkertijd duiken ook andere berich ten op over de hulp aan Polen. Zoo heeft de Poolsche gezant Sareta aan een journa list te Weenen meegedeeld, dat de Poolsche minister van buitenlandsche zaken. Patek. op zijn reis naar Parijs, San Remo en Rome bii de leidende staatslieden van de entente een volkomen begrip van de hou ding van Polen gevonden had. Het Pool- tohe offensief tegen Sovjet-Rusland was gebillijkt als een noodzakelijke verdedl- gingwnaatregel. In andere kwesties werd ook met de Poolsche belangen rekening gehoi De Raad van den Volkenbond heeft zich in een geheime zitting bezig gehouden met <te Poolsch-Russische kwestie. Onderzocht werd een mededeeling der Sovjet-regee ring, waarin Tsjitsjerin verklaart: De stilzwijgende steun, bijna overal aan het Poolsche offensief verleend, opende myn oogen. De Sovjet-regeering is bijge volg tegen toelating in Rusland van elke commissie van onderzoek, die onder be scherming van den volkenbond staat. Daarentegen zullen de vertegenwoordigers van de trade-unions wel worden toegela ten. Balfour wilde deze mededeeling be antwoorden. Anderen waren daartegen. genden kop. Eindelijk kwam de toren in de verlengde rechter lichtstreep opduiken en tegelijkertijd bemerkte de koetsier het on zekere licht, dat uit 't raam over de omge ving viel. Snel haalde hy ilen teugel aan en na eenige oogenblikken sprong de dokter van de hooge tree met 't mandje in zyn hand. „Wacht hier maar even," zei hij tegen zijn gewoonte. De knecht was 't wachten gewoon. Petei deed de deur open. De dokter stak hem de hand t: sprekend: Is de vrouw niet wel de spookachtige kamer binne kreunen klonk uit 'n onzichl ontdekt, waarmet pen. Men zou 1., nen noemen, wegingen nic den. Polen heeft in - 30.000 bolsjewistische gemaakt. Dezen ontvingen in do kampen eerst een ba«l; daarna werden zij gescho ren en gedurende tien dagen ontvingen zij overvloedig te eten. Verder werden zij van sigaretten voorzien, ontvingen onbeperkte bewegingsvrijhedd, terwijl propagandisti sche vlugschriften onder hen werden ver spreid. Nadut de krijgsgevangenen tien dagen goed gevoed waren, werden zjj voor zien van een brood en een zak zout (het laatste is uitermate schaarsch m sovjet- Rasland) en ten slotte wenden zij bii het Niemandwlal tusschen het Poo'sche en bolajewastische front in vrijheid gesteld. Polen denkt, dat die aldus goed doorvoede krijgsgevangenen, ingeval zü weer in het bolsjewistische leger worden ingelijfd, alle muklelen te baat zullen nemen andermaal de gasten van Polen te wonden. Behalve tegen sovjet-llusland wendt Polen zich (althans in ’t geheim) tegen Duitechland. Van de Duatsch-Poolsche bot singen in het gebied waar een volksstem ming moet plaats hebben, hebben we reeds meermalen gewag gemaakt. Thans komen weer berichten over enge- regeldheden te Marienwenden en het vin den van een Boolsch document, waaryjt blijkt, dat Pilsoedski aan de samenzwe ring in Opper Silezië heeft deelgenomen. In het document wordt de wensch uitge drukt Opper Silezië aan Polen te hechten. kwamen de ouderen, onver schillig aanvankelijk een praatje maken tender naderbij te komen, maar langza- tke durfden ze meer, wandelden berkhof op, dat onder onkruid en hooge PMpluimen bewassen lag. Nieuwsgierig tetegen ze de jonge vrouw en ’t kindje, puurden door de deurspleet naar binnen wr ze huizing wisten van die wondere fiDschen. Met hun boerengulheid noodig- bftetJ6 -^ds eens te komen kyken op de teraerjj en den man mee te brengen, jteo ontstond er een verhouding van u®delyke gezindheid tusschen hen en de rawonera, voor wie ze een onbegrijpelijke waren, vooral toen ze zagen, dat Het daglicht scheen door ’t hooge raam, toen Dr. Jurgen afscheid nam; hij voelde 't geluk, dat hy hier gebracht had in zyn eigen hart. Peter drukte hem met de vrouw stamelde haar zende kindje „Van rnidd; dokter en mi mee." Toen de dag wat gevorderd was, trok Pe ter er op uit, vertelde met zijn blye stem de gebeurtenis aan de boeren, die knipoog den, dat ze zooiets wel verwacht hadden, maar niet zoo gauw en in haar meely ga ven de vrouwen eieren mee, beloofden melk te zullen brengen straks en boden hulp aan, indien hy ze noodig had. Haar genegen doen streelde hem en feestelijk gestemd zette hy zich by zyn thuiskomst naast 't bed van vrouw en kind en zong z’n volle klanken de ruimte in. In krachtige blijheid gingen de eerste da gen voorbij zonder eenig vermoeden vaa Van het piel Pruisen schijnt komen. De president der intergeallleerde com missie te Marienburg verklaarde aan Duit sche persvertegenwoordigers die door het Oost- en West-Pruisische gebied reisden, waar een volksstemming moet plaate vin den, dat de beslissing aangaande het tijd stip der stemming te Parijs ligt. Hier maakt men geen haast wanneer het geldt een zaak dóe mogelijk te gunste van Duitschland kan zjjn, te regelen. Meer is men er op bedacht den vroegeren vijand de straf ten volle toe te dienen. Door (Ie overhandiging van de definit evo Hist met de namen van 46 oorlogsmisdadigers is men op dien weg weer een stap gevor derd. Naar aanleiding van het overhandi gen dezer lijst legde Bonar Law in ’t Brit- sche Lagerhuis een verklaring af. waarin hy o.a. zeide: De geallieerde regeeringen hebben terzelfder tijd verzocht, dat de pro cedure tegen deze personen voor de recht bank te Leipzig zonder uitstel zou begin nen. De geallieerde regeeringen hebben zich bereid verklaard alle bewijsmateriaal te leveren, dat door het hof te Leipzig zou kunnen worden gevraagd. De geallieerde regeeringen hebben zich alle rechten voor behouden. welke hun worden toegekend volgens art. 228 en 229 van het verdrag van Versailles, Indien zij niet tevreden zijn over de procesvoering van het hof te Leipzig. y moest e- Lten, daar de rust te c zal Millerand het voor geven de wet van x884 m toepasten en Degenen, die ....lediging van vak- 9n hebben nieta te vreezen. Parüache gaaarbeidem bealown de staking op te heffen en alle krachten m te spannen, ten einde het ontaiog aan een aantal kameraden verleend, ingetrokken te krijgen. Weer zijn verscheiden anarchisten gear resteerd, wegen» beschuldiging van opzet ten van militairen tot ongehoorzaamheid on opruiing tot mooni. Boris Souvarine. die eigenlijk Liftchistis heet, redacteur van «le Populaire en de Journal du Peuple. werd eveneens aangehouden, beschuldigd van samenspanning tegen de veiligheid van den staat. Hü i» uit Kief afkomstig. By hem werd een uitgebreide correspon dentie met Nederland in beslag genomen. Jousselin. de reahter van instructie, meent te doen te hebben met een complot tot oaiwerping van do regeering en vestiging van een sovjet-stelsel door revolutie. Aan het complot, namen het comité der derde internationale deel en de communistische bond der sovjets. Daarmee erkent de over heid echter stilawygend. dat het A. V. A. geen rol in die beweging speelt, omdat z0 niet op het sovjet standpunt staat, De Italiaansche kabinetscrisis is nog niet opgeloet. Bonoml heeft bedankt voor de et-r een kabinet te vormen, waarna de Kon.ng Nitti, de afgetredan premier op gedragen heeft zulks te doen. Aangezien in den laatsten tüd rerschei- (i«ne Italiaansche soldaten door Zuid-Sla- v riche benden in Albanië vermoord zijn en de regeenng van Durazzo op een Ita- ■.aansch ultimatum geen tevredenstellend antwoord gaf, hebben de Italianen Zondag Durazzo bezet. Alle protesten hebben Hongarije ni gebaat, het zal zioh evenals zijn lot- ’.zoegere bondgenooten moeten onderwer pen. De ondorteekenipg van het vredesver drag is thans een uitgemaakte zaak, meldt h«t Hbld. uit Boedapest. Tot dit besluit heeft o.a. de omstnndlg- Ügedragen, dat Roemenië. Zuid-Sla- Tsjecho-Slowaküe een overeenkomst >en gesloten orn gemeenschappelijk te- Hongarye op te treden, als het mocht „eigenen het verdrag te ondertekenen. Bu.tendien heeft Hongarije uit den wel- wlllcnden toon van het begeleidend whi'ü- ven der Entente de hoop geput, dat de meeat drukkende bepalingen ten gunste van Hongarije gewijzigd zullen worden. De secretaris-generaal der vradesdelega- tie I’rasnovsky vertrekt heden naar Parijs om het antwoord van Hongarije aan den Óppersten Raad te overhandigen. ze zien nog veel onvolkomen- .9 te Hythe genomen besluiten, **w hun kritiek is niet meer zoo eenzy- l|g afkeurend als onder den eersten in- Iruk. Hoi tigt heeft, dat Duitechtand over ’t bedrag der schadeloosstelling Weinyr tal hebben mee te praten, heeft alleen het bloote feit uat Lloyd George’s ineenmg op de voor naamste punten heeft gezegevierd, een op timisme gewekt te Berlim. Men durft er weer met eenig vertrouwen de toekomst tegemoet zien. landsche Zaken, iierhouri tot den rynsche Gazette del Popi to kenr-’ heid dat men tot maai' ook over het verschyi rjjjk genegen blykt tot dat werken. De uitnoodiging naar Spa, zeide de mi nister, kan een groote schrede beteeko- nen tot verzoening der volken en genezing van de landen van Europa. Du,tschland staat geheel aan de zyde der politiek v... Nótti. Te Spa zuilen wy werken m den zin eenei overeenkomst tusschen volken, de erkenning hunner solidariteit en de ver- eipchte wederopbouw van Europa. Tot zoover minister Koster. De Duitsche regeering vleit zich, ondanks alles, toch met «Ie hoop te Spa voorstellen le kunnen doen. ,zoo moet o-a. vast staan, «at de re- geering in Spa aan de Entente een finan cieel programma zal voorleggen; zij zal oaarby eisehen, dat de Entente den weder opbouw van Duitschland niet door nieuwe bezettingen tegenwerkt. Het werk van den wederopbouw zal eveneens nauwkeurig worden besproken. Verder zal Duitschland eisehen: verwijdering van alle koloniale troepen uit het bezette gebied. Verbod van alle actie tot het aanwerven van Duitsche tnoepen voor het vreemdelingenlegioen. Goedmaken van alle misdaden. u;e in be zette- gebied door soldaten der Entente be gaan zyn. Economisch zal Duitschland de volgende eisehen stellen: invoering der ouoe douane- grenzen aan de rijksgrenzen ter verhinde- ung van te grooten uitvoer uit Duitsch- ice ze de bolsjewilu bekam- het „barmhartigheid” kun- wanneer verstandelijke over- iet zulk een groote rol speel- het geheel ongeveer !ha krijgsgevangenen ontvingen in do kamj daarna werden zÜ ges< en Verder werdi •en c, prop w< mbe, de mannen; st in een doek gekno( voelde zich gr .t t menschen, die hem door hun vermaakten en hun goe door gulhartige aanbieding Met verdienen ging 't nu spaarde met verheugd hart guldens in een oud sigarei zorgvuldig wegsloot in 1, kast te midden van de kleine dingen, waar aan ze werkte bij 't lamplui met onuit- sprekelüke liefde voor 't kintqe, dat spoedig komen zou en dat ze nu verwachtte zonder vrees.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1