9 BUITMNLANDSCH NIEUWS. PRAKKBUK. De overgave van Maubeuge. De krijgsraad heeft uitspraak gedaan inzake <le overgave van Maubeugi en alle beklaagden vrij gesproken. Het proces CaiUaux. De laatste formaliteit in het Caillaux- proces is gisteren volbracht in den Senaat met gesloten deuren. Het document, dat de uitspraak bevatte en de veroordeeling tot boete en hechtenis is onderteekend door Lescouvé, proc.-ge- neraai en geverifieerd door Bonet Maury, den sec.-gen. van den Senaat. ZWEDEN. De juweelen van den prins vou Wied. De rechtbank te Frelleborg heeft het vonnis uitgesproken in de zaak van de bin nengesmokkelde juweelen van den prins van Wied. De beklaagden, graven Solms- Wildenfels en dr. Stockhauaen ziin elk tot 60 kronen boete veroordeeld, wegens on wettige invoer van waren. De ïnbeslagge- nomen juweelen zullen, tegen betaling van de inkomende rechten aan de eigenaars worden uitgeleverd. BINNENLAND. TWEEDE KAMER. De Lager Onderwijswet. ingekomen ia een vierde No4t van Wij. ziging van liet ontwerp Lager Onderwijs wet. Voorgesteld worden voorwint de veran deringen,, welke noodig zijn in verband met de txvdisHing om uit liet wetsontwerp den naam hulponderwijzer©* terug U» ne- dnen en met het door den minster ultgo- ■R)roken voornemen om, in aa>iielukuig da&r- P voor te stedJen de beide neten van lAkwaainlsiid al* oiiilerw ij zore» te onder- sAe.den door de lettera A en B. Voort» wordt vastgelegd, dat de rljksv#r. goedtng niet uiJtitiiUuid woplt verleend voor de vorpJc*l*e loerkr.ich.eci, niaar opk voor hen, die belast worden met de w aar neiufeu? der functiën van eon tijdellijk af wezigen onder wij zer Eeu wijziging van art. 94, 2e Jid, strek) om ten behoeve van nieuw geopende solio- len voor uiige bred lager onderwijs gelijke factliteitcn te verleoneu, a!» bij art 46 duodeflte* der wit dp het M. O. kt toogo- «taan voor iiieuwgtopende H. B. S. Nadere «xvorweging vaai de nota s. door il« heemi De bavrnin Lolunaji en Bul gers hij het Voodoopig Verslag getvoegl. keriidsnwiiiig van opmerkingen door B on W van Amsterdam Van 12 April j-1. te zijner kerm in gebracht, lebben den mins ter «r toe geleid, de regeling omtrent, scho lenbouw. vervat in de artikelen 78-82, op enkele punten nader uit te werken. Van de go'egkMiho d ie gebruik gemaakt oen an derzijde de voorgeschreven prooeduro v< vereenvxHidigen en onkel© rêdacttoverbete- ringi'ii aan te brengen Wijziging der Gemeentewet. Op de vraag v.io het Twegd© Kamerlid, don lieer Ter Hall, betrcfiende wijziging van art. 188 der Gemeentewet, LWI de minister van Binnenlajwtecbe Zaken geant woord, in afwachting van het door de fk eoininissae tot voorbereiding van de herziening der Gemeentewet aan de nogee- nng uit te brengen rapport, zich te moe ten onthouden van luoidentoele wijziging lan bedoeld artikel dlier wot. Eerste Kamer. Do ieclen van d« Eerste Kamer dor bia- teo-Genetwal zijn. ter vergadering bijoen- geroqpon tegen Dinsdig 26 Moi 1920, dew avonds to liall negen uur. Melk naar België. Naar aan d© ,.Tel wordt gemeld, zal de minister van Laudbouw aan zee Zui velfabrieken hi ons land voorwaardelijk vergunning verleen©® voor den uitvoer van eenigw honderdidukeenxlcn liters melk per maand naar België. Als eerste voor waarde wordt gesteld, dat de gemeenten, waar de exporteerende fabrieken gevestigd zijn, zoowei als de omgeving) daarvan, zeer voldoend© van consumptiemelk voorzin zijn Verder zal een recht van 60 conl per 100 liter uit te voeren melk gelieve. worden, waarvan 40 cent aan de N U.M. ten goede komt. Mocht tijdas den duur van dezen uit voer 1jIIJ1um(, dat in eert der gemeenten, waar de fx-dpelde zuivelfabrieken gnresligd zijn, scftaarhelrte aan consumptl'molk ont staat, dan behoudt de tffi nieter zich hei reclit voor, de vergunning lot roelkititvoe- onliiddellljk in te trokken. Betaling in marken of in guldens? Het Woi-f-bweau in Berltjh in-ldt Omtrent de 4n Nederland verspreide me- deoioeïiig vsn de aldenUng hendel van hei Nolerlandsoho gezantschap te Berlijn, dit n.l Duifeche firma e tengevolge van de stij ging Van den Marken-koer» zouden, trach ten, de oorspronkelijke in guldens gpoon tracteerdo leverantie* ihans n Manken te Iwrekenon tegen den koer» op don dag waarop de order bevestigd word. en dit deze film's daartoe gem rooi* zouden hebben, morfct het *Beritner Tageblait*' op, dat de laatste txywering onjuist 1». fl<4 blad zou lirt echter hoogHT. bedtnkp. lijk achten en schadelijk Voor hei ainzle-i van den Dnits<Aen koopman. Bij het aan gaan van nteuwe oonor toten zai edher on .getwijfeld de delging om ln bulterdanrkoh geld te oontraoteeren bij vele exporteurs sterk verminderd blijken. Zeer doelmatig acht hei blad het on.augs In den bond van Duitsohe Industtrtoolen ge dane voorstel, dat de 50 pCt der ltoop- soro^He oerst betaald zou worden in vreemd gv4d, de later te betalen helft ccliter In Marken voldaan zoti worden, waardoor het ito.fs-rin.eo g«*k» kl w ordt door kooper vu i erkoopor. De gewezen DuiUche keizer. In het EngeJache Lageriiujs is Maandag weer eena gevraagd, of de ïegcermg nog van plan was den gewezen Duitschen ke.- zer voor het gerecht te brengen of niet. De vraag werd niet beantwoord. De papierramp. Wij ontleenen aan een artikel van het Handelsblad: „Weldra zal de prijs van het papier zóó zijn gestegen, dat verschillende couranten en periodieken wel zullen moeten verdwij nen; dat behoorlijke boeken studie boeken, schoolboeken, wetenschappelijke publicaties bijvoorbeeld eenvoudig on betaalbaar worden. Tot groote scluide na tuurlijk van onze volksontwikkeling, om van de materieele nadeelen voor dinzenden menschen maar niet eens te spreken. Laat ons een paar voorbeelden geven uit ons eigen bedrijf. Vóór 1914 en in den eersten tijd van den oorlog was de prijs van rotatiepapier 11 cent per K.G. Begin 1916 begon de groote voortdurende stijging, die tot een hoogste niveau van 45 cent leidde. Na de wapenstilstand trad een daling in: na verloop van eenige maanden was er zelfs voor even minder dan 30 cent papier te krijgen. Maar het duurde niet lang: een nieuwe stijging trad in tot een prijs van 41 cent was bereikt, en wie nu rotatie papier bestelt, moet 69 cent per K.G. betalen! Een sprong vaa bjjaa vijftig pro cent. In het buitenland schijnt het nog erger te zyn. The Times deelde dezer dagen mee, dat de prijs van papier op het oogenblik is: 6>4 d. per pond (dus 65 cent per kilo;' 1 Engelsch pond 0.46 K.G.) En The Newspaper World (een te Londen verschijnend vakblad) van 8 Mei verze kert zelfs, dat er nu al contracten worden afgesloten voor 1% en 8)4 d. (dus om streeks 80 en 90 cent per kilo!) Men vreest nog erger: over eenige raaanaen zou de prjjs op 9 d. komen, dat is dus meer dan een gulden per kilogram courantenpapier! Dat beteekent, dat de verkoopprijs van de courant ver beneden de kosten van het pa pier alleen blijft: bij een prijs van 8 a 8Vu d. be«kaagt dit verlies al 30 od. at op ieder 100 pd. st. aan verkochte exempla ren. De Engelsche dagbladdirecteuren be- i loten daarom, het formaat in te krimpen, de prijzen te verhoogen en geen risico van onverkochte exemplaren meer op zich te nemen. Zoo zal bijvoorbeeld de Manches ter Guardian 2 d. in plaats van 1.5 d. gaan kosten. In andere landen is het niet minder treu rig gesteld. In Duitschland staan veie cou ranten al sinds lang op het randje van den afgrond: in Amerika is een krankzinnige vraag naar papier, die den prijs vteeds maar weer opjaagt--- Voor ons land dreigt, zooals gezegd, het zelfde gevaar, en wij zien helaas piet in. hoe het afgewend zou kunnen worden. Wij hebben ons tot een der grootste papier- ïigiustrieelen hier te lande gewend en naar diens meening over de geweldige prijsstij ging gevraagd. De zaak zit namelijk zoo. volgens onzen zegsman: De natuurlijke ontwikkeling van <ie papierindustrie in de V. S. is in le oor logsjaren ook tegengehouden door r!e et- geeringspolitiek. Er is namelijk m het be gin van den oorlog op aandringen van de dagbladdirecteuren een maximumprijs voor het in Amerika gefabriceerde papier vast gesteld en tevens een rantsoeneering voor de couranten. Daarnaast bleef de vrijheid, om zich op de wereldmarkt te voorzien. Het gevolg was. dat de Amerikaansrhe in dustrie zich weinig of niet uitbreidde tal is de maximumprijs wel een.gsz:n> ver hoogd), terwijl er een dolle jacht ontstond om voor het groeiende bedrijf in de Scan dinavische landen èn materiaal èn papier op te koopen. Dat geeft, nu het verkeer weer normaal is, de ontzettende prijsstijging, waarvan ons land nu ook het slachtoffer wonit. Er is geen ontkomen aan, de over.ge hout- produceerende landen, zooab Finland. Po len en Duitschland kunnen ons geen gron I- atoffen tegen lagere prijzen leveren; wij zijn ook op de Scandinavische landen aan gewezen, en deze hebben hun materiaal- prijzen in het eerste kwartaal vaii dit iaar eenvoudig verdubbeld. Daarbij komen vrachten van bijvoorbeeld f 160 per vaam tegen 16 vóór den oorlog dal alles veroorzaakt den geweldigen sprong van het oogenblik." Het Handelsblad vroeg nog, of er geen kans was op eenige uitredding door regee- nngsmaatregelen. bijvoorbeeld stopzetting van den uitvoer, of wel het bekende sv- rteem van verlaagde prijzen in het binnen land met conpensatie door hoogere export prijzen. Het antwoord was, dat dit laatste al be stond. Er wordt hier ongeveer anderhalf maal het voor onze pers benoodigde pa pier gemaakt. Wat er wordt uitgevoerd het grootste deel van het overschot. is iets hooger in prjjs. Daardoor kan de bin- nenlandsche prijs iets lager zijn Invoer uit Duitschland is er nagenoeg niet. Door de valuta is het papier daar voor ons goed- kooper, maar er is daar uitvoerverbod. Slechts weinig wordt er over de grens ge smokkeld en hier dan voor den wereld marktprijs verkocht. Voor een tekort aan papier ie hier te lande geen vrees. .JOnze fabrieken zijn groot genoeg", bea'oot de zegsman van het Handdelsblad. „onze va luta en geografische ligging zün gunstig. Papier zal er wezen maar duur." Sociëteiten en kermis. N 'ir de Te'." lornmiH, zullen de sn ee it -n to Dei enter, ondank* «k- verorde- nin.2, door den Baad aangenomen, waarhii 't tapp n \ap berken drank tijden* Ie konni* veriioden wordt, lil dat tijdperk toofi <1<nrman met het -hrnkfri van d»*r- zditke IraVien aan hun I-den omdat: op «rond »lop Drinkwi-t de, gelriigiudd van 's l and* 'lea'ui ten opzichte -an de so- c>t i'e i erristfg betwijfeld worJt- Inmiddels a a. God. fc'tit.*n vin OverI;«el verzocht do B aarlabeeitesnniz o neet aan Ie maften, fok de coiAhonderfi hebb-xi» hunnerzijds zulk een vm>k aen Oedrpat»-erd©n ge- rirOg 423e STAATSLOTERIJ. 5e kl. Trekking van Woeuadag 19 Mei. ƒ1000: no*. 396. 4366. 4529. 5872. 12455, 14694, 14703. 401): nos. 8429, 11972, 13204. ƒ200: nos. 11126, 11950, 14706. ƒ100: nos. 1728, 2924, 5369, 12490, 18336, 19(17, 20407, 21936, 22548. Prijaen van 70.—: 178 384 429 445 614 760 774 777 880 881 978 1089 1156 1173 1452 1481 2146 2265 2286 2300 2392 2809 3201 3442 3711 3795 3796 1033 4106 4171 4282 4349 4613 5862 6011 6101 6349 6351 6477 6628 6871 6962 7009 (030 7229 7269 7346 7406 7695 7714 7826 8026 8137 8217 8324 8463 8633 8702 8717 3868 8906 8912 8959 9459 9588 9698 9763 9840 9913 9927 10046 10216 tp344 •10441 10462 10475 10562 10681 10659 10860 10996 11048 11129 11272 11412 11514 11756 11811 12381 12386 12457 12516 12563 12635 12661 12720 12721 13319 13391 13652 13.40 13855 13861-13948 13950 14002 14417 14432 14510 14611 14647 14689 14728 14798 149,0 16007 15164 15213 15527 15857 15872 16916 15988 16161 16190 16200 16263 16283 16311 16328 16680 16781 16790 16923 17292 17377 17380 17466 17687 17681 17887 17931 18283 18434 18476 18498 18564 18728 18736 18745 18786 19302 19400 19407 20019 20066 20174 20261 20276 20288 20430 20440 20556 20563 20719 20723 20782 20815 20898 20968 21021 21069 210.4 21268 21355 21362 21412 21413 21551 21571 21662 21909 21950 22038 22321 •22683 22736 22762 22800 22906 32 49 58 118 164 216 330 342 418 478 577 578 619 655 674 701 708 716 718 725 756 761 746 763 786 812 913 939 942 954 1012 1035 1086 1224 1820 1339 1356 1344 1385 1391 1408 1578 16#' 1689 1708 1742 1925 2054 2096 2136 2167 2278 2374 2379 2629 2539 2635 2666 2667 2686 2720 2767 2858 2884 2896 3017 3089 3146 3385 3529 3533 3567 3596 3607 3616 3620 3623 3679 3712 3734 3749 3766 3798 3813 3876 3887 3916 3951 3971 4008 4011 4027 4103 4114 4141 4145 4208 4222 4262 4436 4482 4533 4561 4623 4647 4649 4668 4.'5!» 4769 488,7 4947 5011 5042 5126 5168-5213 5269 5309 5475 5524 5708 5731 5938 6010 6015 6041 6077 6084 6188 6203 6362 6538 6541 6684 6689 6733 6749 6763 6776 6818 6866 6881 6985 (022 7124 7159 7244 7299 7310 7418 7458 7502 7521 7524 7554 7595 7628 7637 7694 7814 7839 7897 8044 8057 8101 8120 8188 8193 8263 8266 8282 8314 8343 8358 8449 8525 8542 8576 8603 8632 8680 8794 8849 8875 9003 9016 9041 9044 9074 9158 9185 9196 9237 9263 9272 9310 9354 9402 9426 9467 9502 9632 9677 9666 10107 10276 10267 10329 10510 40519 10560 10597 10611 10819 10831 10856 10857 10916 10964 11046 11101 11131 11139 11184 11222 11440 11458 114(5 11482 11516 11602 11629 11667 11751 11799 11806 11979 12057 12096 12110 12122 12132 12187 12468 12492 12649 12711 12771 12847 12945 13069 13095 13113 13192 13283 13350 13418 13450 13466 13492 13579 13582 13636 13C55 13666 13723 13753 13775 13781 13906 13920 13941 13945 13990 14029 14069 14069 44115 14185 14214 14293 14338 14442 1444Ö 144(6 14615 14593 14620 14627 14650 14660 14734 14789 14g01 14835 14868 14897 14986 15010 15020 15026 15033 15073 15108 15244 15295 15410 15467 15477 15548 15558 15564 155,8 15687 15710 15741 15769 15770 15801 15825 15850 16867 15970 16049 16114 16194 16215 16254 1 <>266 16321 16332 16381 16404 16485 «6488 16493 16510 16537 16572 16596 16607 16712 16727 16730 16759 16773 16797 16730 16767 lt>876 16918 16931 16941 17068 17061 17070 17076 17125 17258 17280 17286 17332 17353 17413 17435 17471 17489 17499 17510 17611 ^7530 17556 17560 17616 17680 17698 j 7793 17799 17843 17860 17897 18009 18030 18034 18070 18126 18133 18152 18162 18217 18275 18367 18421 18429 18431 18444 18478 18516 18551 18677 18630 18697 18709 18714 18(83 18841 18920 18934 18962 19044 19082 19189 19192 19213 19224 19248 19373 19524 19626 19536 19660 19739 19811 19850 19901 19940 19953 19960 19984 20026 20188 20256 20278 20816 20367 20375 20400 20411 20444 20464 20478 20558 20607 20629 20671 20718 20807 20862 21046 21182 21219 21238 21255 21323 21331 21339 21459 21472 21598 21693 21755 21779 21798 21805 21823 21878 21926 21928 21929 21978 22006 22012 22131 22159 22286 22330 22342 22399 22442 22447 22489 22491 22539 22745 22844 22876 22927 TWEEDE KAMER. ergaderiug van 18 Mi-. (Vervolg) liet iuueiuk>iiien*-0»sendorp lot verbetering dei achtgelleobepatdiigpu, werd verwor pen ine» 41 icgea 20 eieiiauea. Hen aiuondoUKffli-Otto om aan de owlor- wijzers-Kamerleden de lw-lfi der jaarwedde <vh verljüsiractemeat t«i ia*te van het rij a loe te kennen, is door do.i .U unster over geuomeo IV tieiir dcheurer (a»r.) diende een motie in bevattende do uitspraak dat liet uieiisoh hygiënische eohjottoezicht d.iaw on. der^'braoht to worden bij de aJdeeling voiksgezondh.dd van liet departement van Arliend. Dt Minister bosineed vleze motie; hij vreesde dut «I© goede versland bonding tus- HOïwn onderwijzers en sohovlarteea zal worien verstoord door liet inflchuiveu van een in^peoie der volksgezondheid. De mo tie wertl aangenomen met 37 tognn 33 stemmen. Een aiueodpment-Scbourer om de school artsen nu ook ta schrappen uit de opsom- w.ugeri van <k> onderwijskosten van dege- nwonten wvurd aangenomen me* 38 tivgen 33 Het amrodemeiit-Otto om naast de bepa ling dat. walmeer aan oen openbare school sur mi mere, ri- onderwijzer» worden aange steld. de bijzondere scho-'en In «Weide ge- ïïhh rite recht hebben op het salaris van evviiveo sumumeradii» onderwijzers uit de %en*enbka«. voor te schrijven, dat, wan neer een bljsdbodere school surnumeraire onderwijzers aanstalt, gezamenlijke open bare sdiolcri Bi dez -lfdiP gemeente recht heblion op «le salarissen vani evenveel «ur- •ïii mora Ire Onderwijzers uit *s Rijks kas. Do heer Kooien (r.k.) liestreed dit nmendejnent inft het betoog dat die rege ling de openbare school ten a-uizien van Rijks kas zou Ijevoorrechteo. De Minister noemde bet amendeineu. een poging om de bijzondere sotv.ol zoo veel mogelijk te tx*lommereii In de aan stelling van surnumerair© onderwijzer». De MiijJtter ontraadde het Amendement-K Ier Iaah om de sanriseen van vakonderwij zer* d s>r h.» Rijk te doen betalen. De Minister ontraa«k dat. omdat de vakonder wijzers zoo spoedig mogelijk uit de lagere school moeten verdwijnen. De heeren Ketelaar (v.d.) na Ger hard (s.8.) erkennen de liev.waren tegen het Rogeerinj'y*artikel, doch zijn tegen hel ai» •ndement-Otto. omdat dit den groei van h«-t onderwijs zou belemmeren. De heer K. ter Laan (s.d.) verde digd,* het amrödAment-Ottok Het amendementy-Oti o werd verworpen mot 58 tegen 14 storrgpen. Hef amendement-Ter I.aan idem met 45 tegen 25 stemmen. De heer Ter Laan fft.d.«verdedigde zijn amendementen om door het Rijk aan de gnnoente, behalve de salarissen en de k .Men van het ver olgonderwlj», ook t« doen vergoeden de kosten van schoolbouiw en -meubileering en «le helft van de an dere gemeen'eliike onelerwtjsfvositeii. Avondvergadering. in d- avondziUing kwam au» de orde tiet aiiienrUiiiofït-l er Laan bit aim-ndemont wrd ondersteund door den heer U u d (v.d.) 8pr. wee* er op dat Min. de Vis ser de hoop heeft uitgesproken datt ver ruiming van het genio'jateujk belasöinggf- bied «to g*«i u-en ten in staat zou stoken do lUMoii van deze Onderwijswet te dragen. Eciier heet Mnisner de Yri<-« zijn pLn- neh zoozeer gewijzigd,, dat de gemeenten eer nihteru.t dan vooruit zul,en gta» Spr. dut de -Viiri.ster niet kan toelaten, dut «t«' gemeentebesturen willekeurig b«y scliikaen over de sttatsias on hij vindt lui amendement-'! ar 1 Aan ook niet in allo opz.ciiten gelukkig. De heer Ier Laan moest een voorstel in deze ruin ting indienen. 8pr. hoopte dit do A,ii.iat«r iv-n we.wdilende nonding tegenover lil amendement zal aannemen. I k- lieer A 1 b a r d a (s.d.) wna mede van oonkxi dat waun©t-r lat ontwerp on gewijzigd wonlï aangenomen een ondrage lijke last op de gemeenten zal worde® ge- legu Wordt (l- wet ongewijzigd aangenomen, «lui zijn d«- geineei.lstt verplicht a.le kos- ,on ie drax«u> <1i z.illen zij moeten trach- t.-u zich orodiet te veksonafieu. Hoe nrnei- /,jk dt laa.ste weet ieder thans en liet va.i U- vreezen dat zij öf dlat crtidiel niet vr.jgeii óf Ugeu «n te boog percentage, llcl belasting judgjet zai diaardoor zeer wor- «le:i opgevoerd tui het vait dan weer te vret-zeni, d..t reactie 'zal ontstaan tegen de SgdaJe polUuek, de veel geld) kost. Spr. meent er niet in te mogen berusüe.i, dat hier een beslissing wordt genomen, die jn ia-l nadeei is i ao do igeme&nten. Alleen wanneer het auvendwonentTer Laati w ordt aangenomen k un «lo Kanier «le Vol gende week gerust de behandeling van het linanc eele ontwerp tegemoet) gaan. Dreigt Uit amendement verworpen te worden, dan zal spr. gaarne medewerken om dc be slissing ov.^ dit amendement aan. te hou den tot do oe>3lit**Lng over het ontwerp in zant d© gemeenu-finandén is gevallen. De heer L o h m a n (c.h.) acht e hot verkeerd in dezen een beslissing te nemen zonder den Minister van i iiiano.én. De lieer Ketelaar (v.d.) was het) viaarn.ede v oh omen eens. De heer Butgera (a.r.) w,x» «rop. dat de kosten van tiet onderwijs z«M>r uit- ^<«n loo pen in de veraohi. lende gemeenten. Het is <tus onljij.Ijk nu de koeien over te brengen naar liet ltljk, hetgoeii voor de eent- gemeenl© heel wat aider* lieteekeut du i oor de andere. Minister De Visser no«-iude het adres vau »i« gjemeenten al he I gemakkelijk. De l'acificat e-oomiriineie aefttte het een gepaste verdeeling der Koeten gelijk de Mi- nisteï die thans voorsi,ei,le. .Sed«-rt zijn «L- geiueente® voor vwl groo- er«. uitgaven komen te staan en dat i» de aanleiding voor het streven om dogwneeu- u-n minder en Iwi Kijk iihxit te laten Ihj- tMlen. De gemeenten zullen naar rle jong- -t«« gegeven» tooii ontlaat w orden van aont miljoen, om, lat de salarissen dw liet Bij k worden overgenomen. Daarom L het ni«t gewcoscht het amendement aan te nemen, te meer omdat aan alle amendementen van dea heer Ter isian vaa.zit het denkbeeld van de koeietooze school Wordt liet. amen dement aangenomen, dan zouden de ge- uieeidtm geld overhouden, en óf liet school geld verndiiderem^óf een ,.pot{ie maken. Deze wet kan niet worden uitgevoerd in- dien do ver.ioud tig van liet Kijk en ge- meenten niet gewijzigd wordt Daarom heeft spr. er met alle kracht op aangedrongen, dal het wetsontwerp in zake de gemeente- (inai.ciën spx«dig zal worden behandeld en kan hij verklaren, dat) dit onderwijsont- werp iii-t zal worden uitgevoerd vóórdat een Ix-iere financieele regeling is verkre- gen. Het amendement-Ter Laan i» voor spr onaannemelijk, omdat hij een derge lijke bestinwing than® ni«t wensclit te no men i itstel van xvhandefmg van dit ont werp acbt spr. evenmin gewensoht. De heer Ter Laan (s.d.) stelde, een mot e voor het tietreffende artikel te be- hrtialelen nadat «le fi ïantieele verhouding! van Kijk en gemeente is afgedaan. IV lieer Qttd (ud.) achtte de verkla ring van den Minister voMoende, dat htj d-zc wet rti-H zal uitvoeren vóór de fl- nandtHvlo verhoudiusf van Rijk en gemeen ten nider Ls geregekfi. De her Ter Laan (ad-) trok ztjn amendement in. De heer G e f h a r d (9fl verdedigde nog nader uitstel van leshandeling. D« heer Ketelaar (v d.) aebtte de uiteenzetting van 's Minister* standpuig tweeden tenolj n onvoldoende. Het voorstel tot soliorskig van de behan deling van hei artikel kwam daarop in stemnwngl Het vereischte aantal leden bleek niet aanwezig. De vergadering werd dair- op verdaagd tot Woenslag 1 u. nm. UIT DB PERS. Het vrouwenkiesrecht in de practyk. Bij do gisteren te Mansur.aiit gehouden gei iieoiKeraad» v eJXUezklg - de eerste niop te lande waarbij de vrouw liet kiesreoli'. fcctdi uiigeoeleiid - zijn gekozen 2j rooiu*cb>kafliolll«iken, 7 stxaaaJVlenio- ckalbclie en 2 vrijzinnig-deuiooraksche le de» icr bcoordoetingi van dien uitslag htt volgentic uit een artikel van de „Limbur ger Koeree'* (r.k.) van Zaterdagavond: Vijf-en-, win tig zetel* telt de Maastriohtsche Baad van lieden, eu van die 25 boze.ten de katlioheken er 13. Van de 12 andereu /.ijii er 9 in handen van de S.DA.P., 2 in di" der vrijz. democratie en 1 in dis r.ei.reu-dertig zetel» zal de Baad van Groot Maamricht op overmorgen tellen. In. dien de katholieken er niet meer dan 16 behalen, zal hunne positie dezelfde gebla- v«n. zijn Indien meer, dan komen, zij winnend uit den strijd, - ind»©n nAnder dan hebben zij het bestuur over de oude St Serveas-veste verloren. Aan dezen strijd gaan niet alleen de mannen en vrouwen van Oud-MUasaioht maar ook de beviohcing der nieuw,- bui tenwijken van Grooi-Maastrlclit meedoen. B<-\ olningeii, die in het landelijk gedeelu- veel katitioHcke maar ook in die arbeiders wijken eel social istisclie Slezers en kle- zerewteh tellen. Voor die vrijzinnige groe pen is van deze nieuwe sKeindisitricten wei nig aadwas van hun kiezer-tal te v©r- w ach en Met stelligheid te voorspeden valt daar. om de uitstag niet. De katholieken wonnen dus 9 zetel». <1h, vrijzinic'gxtemocraten bleven op 2, de so- oiaal-demoor\t«»n verloren er 2 udettegen- staande een krachtje propagando, en voor den Economische®. Bond ging de eenige ze- tel te loor. Mnastr oht i* op 1 Januari uitgebreid tot een gemeente van pl m. 50.000 Inwoners het aantal raadezeiels moest in verband da .rmeio van 25 op 31 gebracht worde». LUCHTVAART. Luchtvaartdienst Nederland—Engeland. Gistermorgen omsUreks 11 uur is «te Air co roet do LngeLche en Nederiaodeciie jour nals ten van het vliegaamp bckTphol naar royton (Londen) vertrokken,. Het weer W.'R niet zoo gun&óg als daag» te vore»; h- t regende hard. Bij het vertrok was nu ook K«gxuiw oonlig burgemeester Teilegen, dio aan den pillot) een brief mede-gaf voor den Lonliiiiajor van Londen, waar.n htj in hartelijk© bewoordingen de ontvangst van dien» sohrlj.ven )>evestigde. Ook de Seder- laaidsohe ochtendbladen werden ine,ge,.oervl. Des middags om 3 uur vertrok een tweed» v.iegtuig, een Maandag aangekomen reser ve-machine met goederen naar Londen De wereld om. tl mold* uit l'ar.js: Mei do koinst Ie t'ar'.js van de spesliaJe oomi»i*oak>, weLe den eersleo Juoutjwed*.rbd rondom d© wer«id orgauiweeri, areedt deze ,n liet o©*lis.-»emle staJium. De o-rste prijs zal ton deel vaien aan don vlieger, d.eer ia slaagt den lamgaten afstand ia, deluoht rondom de aarde af te leggeai, het oircui li^t tuseohen 15 en 16 graden breedte- M moesten dat doen ze» Deaumont, de voor zitter der comminute, om»kt d© vliegersan- 1 dera over de Toojcursel zouden vdegen, waarbij zij een korter afstand zxriea nel), 'oei. af t leggen dan van Londen naar Mel- iiounie oi v.in Bonie naar 'loko. De v begvrs mogen vertrekken van rik pun< op aard" dat zij verkiezen en naar .iet punt van vertrek terugkeerea, beteij dit li» in Europa, AuSjaUë of Azió-Aan (hu wedstrijd mogen deefneanen vliegtuigen va» alle merken, lieeiuuroar© luchtballon* Het totaal aan prijzen zal bijna 1 Ibci dollar bedragen. Een parachute-springer. 'i e G*<onim<gen beeft lef soiBppersgezel C. Hoffman, v,»or de 4e matt den pamAute- - prong, titvans van een hoogte van 1000 M. zonder ongelukken gedaan. GEMENGDE BERICHTEN. Revolutionnairen aaifcehouden. l>c politi© te Hen^pedo lieeft den Duoischer Ferdiiimnd Krang aangehouden, die fcjdens da revolutie te Essen bij gegoede lng»z«l- tenen piuindojde. Zijn inedep ichtigen Ble- scn.an en Fuolig werden toen gevat ©u Ier dood veroordeeld). Een tram overrompeld. Dezer dagen is een tramstakin» uiitgebw ken op de lijn We©rte-M«aeeyckHe* ge volg was, dal de weaker* die hri werk hl. Woensdag niet zouden hervat hebben, aks ontslagen beschouwd werden. Vrijdag- voormiddag w erd de dienst op het Hol- landsoh gndeeke hervat met nieuw perso neel ter exploitatie van liet traject W°©rl- Stamroyergrens, ze«r ten gerieve en tri groot genoegen der ljetrokken bevolking- Reed?1 >»ïj h"t vertrek d°r eerste trom z*6 men ón de HoltAndscbe èn de stakers heen en weer fie'aen. Allee evenwel zander het minste Iuc4DbL nauwetijk». zoo meldt He „IAnb. Kolder was de tweede tram des na mid 1 ig- oi zeven lielgAone maner* spruugen j««pik iriaub miahamfleLteo voorai dt-a ina- ^yiigt. dien zij evenals den stoker vaa de iDjcliiae wierpen, waarop zij zegevierend maoi»pc wegreden de greu» over uaur briti»*. 1*1 lieri© brutale stukje speelde zioui af bij het douanokaintoor, w aar zkh Hol- (gnitache liulpiiuróohauseéee bevinden, !n agider dan eeu mdiuut. De «Akora hadden ücU ventekt opgceteli aciitor een lieg en ftf iemand ewnoedi liad, wat er ging ge Deleft, waren ze verdwenen. UnittuidtLj k yenl getetrioneerd naar Weecd en reed» eeu Mil aar laier arriveerde de heer Vamkkn- nenado. trambeheorder, uiet don waOutnee- glec der maréchaussóo*, die eeu ustgpbreid oouerzoek insie.de. Later zijn do pissen van die Belgische ir»mbeambten Ingetrokken. De l>etrokken \edet-landsohe en Bel^iusche autoriteiten hebben de onderscheiden, minteter» Van bai- tpulaodsuhe zaken te.egrafi-teii op fle hoog o cestoid. Woest motorrijden. la (jziugwekkende vaart passeerde Zon des vond een mowrrijder, op weg anar (iron-Dgeii, d© gemeen.© Adxrp. D© rijder, die den motor niet volxoioen, baueersohte, kon bij dit dorp den bocht niet krijgen, waardoor hij tegen, een, telefoonpaal aan reed. De mo>or werd geucel verorijzell. Be IxMteunler brak het been, op twee p.aatseu en bokwtun veraoüil lende kneuzin- gen- lb (Uterniswekkendeu totaiand werd hij per groene knus-auto naar liet diaco- awwehuiiH te Grouutgcu vervoerd, nadat hij door een juist pasaeerende plc-gzuster was verboisien. (Tel.) Kindermoord. L)e BloemendaaJsioho poli.iu heeft te Am sterdam aangehouden de 23-jarige moeder G. J. Q. van het kindje, wannvan het lijkje Zondag Ij een sloot bij de Leidsohe vaart is gevonden. Het oaierzoek iieeft aan liet liclit ge bracht, dat do nawhtjapari, wiaarin hot lijk- je gewikkeld was, afkomst g was uit Zand poort Verder bleek daar, dat een dienst bode. dtio dtar in Itetredoin® was geweest, lhans to Amsterdam werkaaain was als dienstbode Zij legde een volledige beken- lenis af. Zij was tot de wanhoopsdaad ge- komon, omdat haar verloofde naar Anier - ka was gegaan en do bevalling in, het buH, waarin zij diende, niet gemerkt was. Zij had toen heit pasgeboren kindje lil een nachtjapon gewilkkeXd «n in een koffer ge daan, die zij in een kast heeft gezet. Of liet kindje g-e.oefd heeft wist zij niet. l>i was Zondag gebeunL Zij heeft veider haar werk gedaan, maar omdat zij niet goed leek te zijn, h°eft de dime, bij wie zij ki botnkkantg was, haar veigiund eon dag je bij haar zuster, die nog te Zandvoirt «tiende, te gaan doorbrengen Zij hoeft toen ket lijkje van het kindje in <-<n Haagische Pos', gewikkeld m teet te: pak uit den wagen van de E 8. M., ter hoogte van -le viaduct bij de Lridsche viart. in oen «loot lang* de trambaan geworpen, zonder Hat iemand het opmerkte. Het mefsje ts aangr-lioudetD m lm het niflooncfiSiMihiiifl to Haarlem ter otxwrvatlc opeen omen. Het auto-ongeval nabij Belfeld. Nader meldt men, dat bet ongeval plaats liad, doordat ite ante tegen een boon» reed. He uliauffcwr ©o twde der inaditendon wer kt® onmidddijk gedood. Vier peraouea wor den gewond De auto behoorde aan de fa briek 8teel te Roermond. De chauffeur was zonder toestemming uli- gereflen. Het voertu.g is geheel vernield. lT,t l oemiond seint men nog, d;«t tot de doodiyi Ijejtvoort de 28-jarige kücenfuriker ■Sliepen uit Roermond en tot de gi^wondcu «le wpoorrwwgiHedeo Wolcer» en Booke», evóoeeiMf heiden uit deze plaats De brand te Leeuwen. He «Chad©, veroorzaakt door den brand te Leeuwen wordt begmot op f 90.000 h t ïeo.ooo. Brand in een schip. •Aan liootfd valt' het uit de Botter lamsohe haven vertrekkend© benzwK«chip „Cowrie" lieöt fegeoover de Lekhaven een ontplof fing pfaate gehodi Hot soliip was ni t ge •««ten, do«'h naar men vermoedt, lievond ach in een der tanks nog eeoija, benzine Daaraan z,xi de ontplof.ing dan te wijten zijn. V'ler leden der bemanning, Amerika nen, bekwamen ernstige brandwonden. De vla* weer uit. Hp verzoek der Chr.-Hlat. Kitwvereeni- g'ng tieefl d© gemeenteraad van Uotiistel- llngworf, met 9 bogen 6 stemmen iugetrok- k«i het Ixvduk, Voor een paar jaar door «*i «xaiaiistlsche meerderheid genomen, om ®P verjaardagen van. het Kon. Hui*, vaa genieentógebouwen de vlag niet uit te ste ken De oester bank en bedreigd. Op de bovenperoeelen der Zeeuw sche oes- terbanken jg weer een dikke laag mossel- neergevallen, die de daaronder iig- g"ri© oeau>th dreigt te v»n*i<keu. De moeoehjes zulten moeten worden op- (te^angen, wat de werkloosheid, die b v. in Ier.sek© nog heersoht. zad doen ver- "wnd«vren Bedorven zuurkool. Bij de hu naak fabriek Nederland te Oud- karspe. tegeti reeds geruimen tijd een ri"oot auital vaten zuurkool te bederven, omdat er geen afz0tgebied voor te ilndm *x». Na men spoedig de vaten weer voor tmlere gjjjeoren ztl noalig hebben, wordt da zuurkool ln het water geworpen. Doodetijk schot. GiMtareu final de lioerenzooa N. te Win ter* wijk het ougelu*, door het schot van een neervattend geladen geweer, te wor den geuofien, dat liij onder ziju ja» nad geiAopt De kogel (rof tiem m dea pols en Ln de zijde. Na enkele oog«xi blik Ken Wu» de getroffene dood. Gevaarlijk werk. B.j liet grensstation Barlo (gemeente Aal ten)is Maanuagavoud eeu jongeman van r2 jaar, die uit dm trein sprong vóór deze siLLIield, door eeu locomoUeJ oveiredm en gedood. Mondzeer. Ia i rieshuid lijden tal van ïuensoheu mu mondzeer, vrij zeker besmet door het gebruik van ongekookte melk, afkomstig van besaix4 vee. la soimiig)© gezinnen zijn alle ivdeu aangetast, het blijkt dat de ont steking iu den rtgel bij johge kinderen het ergst is. Meikevers. iu vele ghteelicn van Limburg (speciaal ut de gemeenten lange de Mtias, ten Zui den van Roermond ia he* heel erg) heeft de lamste weken oen ware ineizeverplaag gelieersoht, met het gevolg dat vele lruit- joomeii, die een goede opbrengst beloofden tot val kaal gevreten, zoodat er van de ont wikkeling der vruchten niets zal terechtko men Lie* men Ln vroegere jaren, als het uie> aJ to erg .iep, de veetvrate» meestal Juin vuraatzuoht hoivieren, den laatsten, tijd gaat men or op vorsuliÜleade plaatsen toe over om stetoelmaig jaclit op de schadelijke in secten te maken Mien gaat daartoe 's mor gens vroeg schudden aan de boomen, w aair- in de ivoren naontverblijf griioudeti hebben eu ee*iig*zin« stijf gew orden schijnen door d© nachtelijk© koude, waar loor ze zich stecJite mot moeite schijnen te kunnen vast. houdeck Althans, wanneer slecht» liclit aan den boom gestooten of gcscliud wordt, val len ze reeds bij honderden op den grond en kunnen, dan gemakkelijk verzameld wor den, waarna het dooden p.aate vindt door behandeling met zwavelkoolstof of rooote- ring boven een Vuur. De laatste befiande- ling geeft liet voordeel dlat de doode dieren na fijn ges.ooken of gemalen te zijn, een- eiwitrijke massa vormen dat. gemengd on der gr,van, uitstekend geschikt is als kip- po» voer. Hier en daar maakt, men o5&. door het uitloven van kleine premies, ,1e school jeugd mobiel bij de vervolging der kever* en weliswaar worden ze daarbij wel eens wat gemarteld, docfli de hoofdzaak is. dat duizendNn bij duizenden dieren gevangen en gedood worden, eer ze veel sdbvto het>- len kunnen teweegbrengen en wf ze in de gelegenheid geweest ztjn haar eitjes te leg gen Vooral d«l laatste Ih van veel bolang: u», de eitje» der nielkkevers toch. die meest- 1 door de vrouwelijke exemplaren ini wel- latulen gelegd worden, ontstaan de vraat- zuolrtgc engerlingen, die «I'rie jaren lang ;n den larvetoestand blij v,n en al dien tij«l ziel, voeden met plantenwortels, zoodit ze on ioi-mGijla veel schade ln gras- en bouw land kunnen verioorzaken. (ID)ld MARKTBERICHTEN. KAASMARKT. Woerden. 19 Mei 1920. Aanvoer 200 partijen, Prys Goudache Kaas le soort 64—ƒ69. 2e soort 60— 63; le soort met Rüksmerk 6670. Handel matig. Groentenveilmg. NIEUWERKERK axl. IJSEL. 13 Mei. Coöp. Tuinbouwveiling Nieuwerkerk axl. Usel en Omstreken. Eng. komkommers 12.5016.20, 2e soort 8.80—11.80. klei ne halve 6.20—7.40, bloemkool f 13— 14.40, 2e soort 612, uitschot f 0.65 4.50, sla 1.30—2.90, 2e eoort 10—20 ct. per 100; slavellen 10—20 ct. per kist; sel derij 1.80, peen 7.60—15.80. rabarber 3.90 per 100 bos; postelein 13 —17; spi nazie 10 per 100 K.G. RECHTZAKEN. ROTTERDAMSCHE RECHTBANK. De rechtbank heeft gisteren veroordeeld: T. P. v. D., 48 jaar. huisvrouw van A. K., zonder beroep en L. K., 35 jaar, slager, beiden te Bergambacht, wegen» mishan- delindg, ieder tot 10 boete, subs. 4 dagen hechtenis: J. A. K., recidivist, wegens uiefstal, bjj herhdling, te Gouda, t>ü verstek tot drie maanden gevangenisstraf S. R-, 36 jaar, suikerbakker te Gouda, wegens verduistering in dienstbetrekking, tot 25 boete, subs. 10 dagen hechtenis; W. F. K., 43 jaar, verlofhoudei le Gouda wegens heling, door schuld, meermal en ge pleegd, tot 50 boete, subs. 20 dagen hech tenis. De moord op korporaal Vos. De Rechtbank te Arnhem deed heden uitspraak in de zaak betreffende den moord op korporaal Vos te Eue. Zü ver oordeelde den beklaagde Albert Smit uit Bellingwobde, wegen» doodslag en dief stal tot 15 jaar gevangenisstraf. SPORT. Het aantal automobielen en motorrijwielen in Nederland. Volgens de laatst uitgegeven staten van numnierbewyjzen voor automobielen en motorrijwielen blijkt, dat in totaal in Ne derland zjjn uitgegeven 61710 dier bewij zen, verdeeld als volgt: Groningen .(A) 3883; Friesland (B) 2904); Drenthe (D) 1319; Overijssel (E) 3718: Noord-Holland (G) 11914; Zuid-Holland (H) 1Ó9Q6; Zee land (K) 2037; Utrecht (L) 3699; Gelder land (M) 6363; Noord-Brabant (N) 5095; Limburg (P) 2607 en Departement (R) 2175. STADSNIEUWS. GOUDA. 19 Mei 1920. Hinderwet. B. en W. deelen mede, vergunning te hebben verleend aan A. Verburg te Gouda en zjjne rechtverkrijgende® tot het uitbrei den zijner betaande brood-, beschuit- en koekbakkery door vergrooting der bestaan de bakkerij door bijbouw en bijplaatsing van een heeteluchtoven in het perceel plaatselijk gemerkt Spieringstraat 65, ka dastraal beken*! gemeente Gouda sectie C No. 3119. .Scheepsmeters. Dortland's Schee-psagentuur- en Expedi tiebedrijf, alhier gevestigd, is door B. en W. dezer gemeente aangewezen op te tre- -len als scheepsmeter, weger, opnemer van tien scheepsük en vastteller van scha de en manco. Schieland. Bij Kon. besluit is benoemd tot hoog heemraad van Schieland Mr. A. van dsr Hoeven te Rotterdam. Jubileum. Men schrijft ons: Morgen, 20 Mei, aal het 26 jaar geleien zijn, dat mejuffrouw M. C. v. .1. Kleun haar betreaking van onderw ilaeres aan «1© toenmalige 2e Koatelooze School, nu de Openbare School No. 2, aanvaardde. Met voorbeeldigen ijver en groote piichtsoe- trachting heeft ze heel wat kleintje* de eerste schreden leeren zetten op den moei lijken weg der kennis. Tal van leerlingen uit vroegeren tijd, nu zelf vaders en moe ders geworden, vertrouwen heden met voile gerustheid hun spruiten aan de zorgen van mejuffrouw y. d. Kleun toe. Het onderwijs in de nuttige handwerken heeft steeds hare bijzondere voorliefde ge had. Vele moeders van heden sullen zich nog met genoegen de uurtje» herinneren, waarin de jubiliaresse haar in de geheimen van de handwerken inwijdde. Wars van alle vertoon heeft zü niet ge- uild dat de courant iets van huar feest wist; toch hebben wij gemeend het n;et stilzwijgend te moeten laten voorbijgaan. We twijfelen niet of het zal de feestvie rende niet aan Wijken van belangstelling ontbreken. Tweede Orgelbespeling. Het programma voor de 2e Orgelbespe ling in de Groote of St. Jnnakerk op Dins dag 25 Mei a.s„ des avonds ten 7*^ uur «loor den heer J. H. B. Spaanuernian met medewerking van Mej. Mara de Haan t So praan), Gouda en den heer Carel Haack (Violoncel), «len Haag. bevat werken van Bach, Handel, Mozart, Rudnick. G, Fauré. Gh. Gounod, Lemmens, César l'ianck, A. Lefébure Wely en Jean Huré. Monumentenzorg. Naar de Staatscourant meldt zijn o.a. tot berichtgevers voor de afdeeling B der RÜk8commissie voor de Monumentenzorg benoemd de heeren Dr. M. A. Evalein te Gouda, F. A. Tepe te Schoonhoven en W. W. C. Kegt te Alphen a. <L Rijn. Schilderijententoonstelling. Wij vestigen er even de aandacht op dat de schilderijententoonstelling van mejuf frouw Nelly Goedewaagen, ten huize Gouwe 101, Vrijdag a.s. te «es uur geslo ten wordt. Goudsche Winkeliersvereniging. Aan de gisteravond in café Bacteers ge houden vergadering van de Goudache Win- kelier8vereeniging was geen verloting ver bonden, het was mooi weer. dus voldoende re«len voor de leden geen gehoor te geven aan punt zes der agenda „Opkomst drin gend gewenscht." ölechts enaeton gaven ooor hun tegenwoordigheid blijk van hun belangstelling in 't vereenigingsleven. De voorzitter, de heer C. C. Krom. me moreerde in zijn openingswoord het over lijden van het medelid den heer Meter, die tot «ie trouwste leden behoortte. Hoewel hij secretaris was van de Chr. Middenstands vereeniging bleef hü de Winiceheisvereeni- ging toch trouw. De voorzitter was na mens de Vereeniging de moeuer van den overledene wezen condoleeren. De leden toonden met deze betuiging vsn ueelneming hun instemming. De voorzitter deelde vervolgens mede dat de cursus in boekhouden. tót welks instelling de vorige vergader ng be sloten was, gevolgd wordt door 29 leden. Allen zün zeer tevreden over het gegeven onderw ij b. Ingekomen waa o.a. een schrijven van ue Zangvereeniging „Gouda" met verzoek voor het concours op de a.s. Pinksterdagen prijzen beschikbaar te stellen. De voorzitter stelde voor een zilveren medaille te schenken, wat met a.'gemeene stemmen werd goedgekeurd. Vier nieuwe leden hebben zich aangege ven. Voorts was een schrijven ontvangen van 't Hoofdbestuur, waarin werd meegedeeld, oat het algemeen Middenstanriscongres op 21 en 22 Juli te 's-Orarvenhage zai worden gehouden. De voorzitter der Tweede Ka mer, mr. D. Fock, heeft toegezegd stellin gen te zullen indienen over „De vorming van den toekomstigen middenstander." Dr. Nederbragt zal een praeadvies indienen over een onderwerp voor den Middenstand *«n belang. Aan de beurt van aftreden zijn de vol gende hoofdbestuursleden: Van Bommel. Gorris, Sohaab en Schuurman. Besloten werd de aftredenden weer oan- didaat te stellen. In 't Hoofdbestuur van den Alg. Midden standsbond zün voorts twee vacatures ont staan door het bedanken van de heeren de G/aaf en Koppel. Als candidaten wer den o.a. genoemd de heeren Drekmiier en Korff. Besloten werd adhaesie aan deze candidaturen te betuigen. Tot afgevaardigden naar het Congres te 's-Gravenbage werden benoemd de liee- ren K. de Jong (plaatsvervangend ie heer Rietveld) en Slegt (plaatsvervangend de heer B. de Jong). Hierna las de secretaris een circulaire, onderteekend Cornelia Loef. voor. waarin kennis gegeven werd dat 17 Jan. 1920 eenige Middenstanders besloten hadden tot oprichting van een algemeen© Spaarbank voor den Middenstand, waarvan alleen middenstanders aandeelhouder kunnen zijn. De kleinste aandeelen zün 1000.—. voor- loopig behoeft maar één tiende te worden gestort. De heer K. de Jong stond sympathiek tegenover het plan in de circulaire ont vouwd. Evenwel zün er financieel? bezwa ren, het zou bijv. kunnen gebeuren dat op een oogenblik het vijfvoud zou moeten wor den gestort. Dit laat de kas der vereeni ging niet toe. Spr. meende daarom te moe ten adviseeren niet mede te werken tot uitvoering van het plan. De heer Houtman merkte op dat een aan tal leden individueel zich zouden kunnen verbinden zoo noodig bij te passen. De heer K. de Jong vond dit met aan bevelenswaard. Men weet met wie lid blijft van een vereeniging. De kas laat Ueelne ming niet toe. De heer Slegt meende dat het prestige der vereeniging eseoht althans te overwe gen voor 1000 deel te nemen; hiervan be hoeft maar 100 te worden gestort De heer Kamphuizen merkte op dat nie mand uit de combinatie van wie de circu laire uitgaat, bekend is. Besloten werd een afwachtende hou«ling ten aanzien van «leze zaak aan te nemen. Thans was aan de orde de benoeming van afgevaardigden in den Middcnstands- raad en den Hoogen Raad van Arbeid. De vergadering verklaarde zich er voor «le af gevaardigden, de heeren Collecteur. Das. Gorria en Koppel, die als leden van den Middenstandsraad hun mandaat ter be schikking van 't Congres van den Midden standsbond hadden gesteld, opnieuw te doen benoeonen. evenals de heer Das als vertegenwoordiger in den Hoogen Raad van Arbeid. By de rondvraag werden enkele opmer kingen gemaakt, waarna de voorzitter de bUenkomst sloot. OUDEWATER. Tot tydeiyk onderwyzer aan «ie Chr. school voor U. L. Onderwiis alhier, is be noemd de heer A. F. Derksen alhier. De heer E. P. RaJtms alhier, is benjemd tot onderwyzer aan de Chr. schooi te Vee- nendaal. Disdagavond had alhier in 't Café de Roos de verkooping plaats door Notaris Kruiswyk van het huis in eigendom toebe- hoorende aan mej. de Wed. Straver. Koo per werd de heer R. de Waal voor f 4550. WADDINXVEEN. En zoo zal alleen overblijven de Stoom fabriek, opvolger van den Papiermo'en „De Schoone Hgos". eraan hennneieno oat Watkhnxveerr eertijds het centrum der grauwpapier-industrie was. Het rtstant van den laatsten papiermolen ,J)e betere Hoop", gedurende meer dan honderd iaar geexpioiteeid door de families Van Nes van Boskoop, van der Torren van Wad- dinxveen en Vos van Gouda, zal ouder den hamer komen en met het antieke naam bord met het ver» van den niet-onverdlen- steiyken dichter W. Slinger: „Tot driemaal toe in d'asch gelegit, en weer herbouwd", zooals wy dit op een voorbyvarepden Vol harding probeeiden uit te leaen. zai weer iets van het oude Westsveen verdwijnen. De geschiedenis meldt niet, hoe die pa pierindustrie hiier is gekomen, doch een feit is het, dat zy voor 50 jaar bloeide. vooral aan de Noonlkade met den molen die nu verdwynen gaat. de BUenkorf, de Herder en Minerva, all© met droogkamers en plakkamers en arbeid verschaffende aan tal van mannen, vrouwen en meisjes. Onbegrijpelijk, dat dit eerfcjds bloeiende centrum van papiermolens niet als alle begin-industrieën tot ontwikkeling kv am. evengoed als «te oude Waddinxveensche houtwerkplaatsen opnieuw opkwamen, als meubel- en speelgoedfabrieken. Ware er maar eer een spoorwegverbin ding geweest, dan zou Wa<klinxveen met zyn schoone ligging voor export zeker niet als papiercentrum zyn verdwenen. „De Schoone Haas" handhave de Wad dinxveensche traditie en boude als de spoorverbinding er jg den naam dei oude WaddinxveenscJie papiermolens hoog. Postkantoor Gouda. Lyst van onbestelbare brieven en brief kaarten van welke de afzenders onbekend zyn. Terugontvangen in de le helft der maand Med 1920. Binnenland: Brieven. Dekker. Mej. N., Dordrecht Tukker, W. J., Nymegen. Willemse, H. H. M., Amsterdam. Briefkaarten, Bond, P. v. d., Leiden. Boeer, Mevr. W. r. d.. Voorburg. Rotier, Amsterdam. Swiep, Mej. T., Rotterdam. Veenkamp. Fam. L, Gouda. WeilVermeulen, Mej.. Rotterdam. Twee zonder ad re*. Buitenland. Brieven. Roach. Frl. G.t Wien. Dringend verzoek naam en adres afzen der op de achterzijde der stukken te ver melden. ONZE DRAADLOOZE DIENST. De verminderde bevoegdheid van de commissie Voor herstel. LYON, 19 Mei. Poincaré. ex-president van Frankrijk heeft afstand gedaan vsn zyn plaats in de Commissie van Herstel. In een brief aan Millerand meldde hij dat z.i. door de laatste conferentie te Hvthe (ie commissie van 't grootste deel van haar werk was ontlast. Millerand heeft bet ont slag aanvaard in een brief, waarin hü te vens dankte voor den arbeid die de zich terugtrekkende voorzitter heeft verricht Dubois, ex-minister, is aangewezen tot op volger van Poincaré. LAATSTE BERICHTEN. De stakimgea in Frankrijk. PAR IJt), 19 Mei. V.D. Het debat inde Kamer o\er de m* «Lü* vsn de> C. T. G.zal holen worden vodrtgem De «rtxkfcr* wac)*on op lw eind der discussie» om hu. houding Ie bepalen. Ue wcraUadoo der #o*- elecénamt»- btxirijv«*i bo»,(M©n bet work te hervatten. D© directeur v«MH 1st «Ugbl*l „Populaire' t» bij «hui reeuw* vaa iaatrurtéa omboden om kdiotA.ngcn te vvn*roK%*i ovdrt bet artikel van Vadiant CouUuter. le .Saint hamoud wiida do poillie over gaan lot arrestatie van Uoiuwt, beocbul- «Kgd van aanslag op do artsédavrijbaid. De Hlikcjv, vlek® echter d® politie aan. Een luitenant vtui de gomUnni-rto losla ««iiige rev o v oroclwte», waardoor verseind «k ik arbeiiter» gekwetst wrdan, 'le Lyon duurt de staking bij de dag- bUk® voort De tramweg*» worde® be waakt doop de politie. 1® de awtore sia kiugou te Lyou is de kxttud onveran derd. Onderzeeboot geieakan. MALMö, 18 Mei. V D. De grooUKe en moueriuM) onderzeeboot ia giatePoa in de ha\©u van KarUaohe gezonsc®. De oor zaak te onbekend. Er zijn geen persoon lij *e oogeluKkeu te betreuren. Stad afgebrand. KOPENHAGEN, 18 MoL V.D. Volgens mi telegram uit lieteiuglor* werd de plaat» llvsby bij Ujoroeoorg door een grooteu brand v«mie.d 1UÜ gebouwen, w 9. 12 boe- n«hofsteden w©neten' éen propt,.#* vlaui- nasi l wee peraoneui werden^ grdood.lAM) rnouschen zijn daktoo*. 1 1 Vliegongeval. KEI LEN, 18 Me>. V. D. Té Lliuteuéhal ztjn gh-temi twe© hwigeloote^ vtiegtultg«m veyongelukC fk® wduahar vliegmauJune* Ixwool ziel» tijden» oduninggi iu deluoht teen plotseling wvi inotiotoe 0©u verkeerde wending maakte en togen een onder «tiet. Be.de vttcguugjpn vielon van een Imogto vain 150 meter ter oanl«». Twee oltleterMi werlen gedood eu twe© nteoopteieoa zwaar jjc,(w«étt Journalist uitgrwesen. KLCNBBUKp. 18 Mei V.D. De beken,- de Ueoobiugar medewerker v»i hri Ko- ptuhaagsolw blad .,1'oliülken,'' Henry Kal- sen, dte aetert den liertot van bet vorige Jaar ln Fteoaburg vwrtoe.t, ia door de én t«rnationale txsmiJpoie uitgewezwi. Onlusten in Teachen. WEENEN, 18 Mel. V. D. l'R Teoohen wordt geuwéd, dat daar n,Wff« pJumlertii- gii en uiispatingen van de zijde der Po ten zij 11 voorgevallen De menégto trok door de »,ad en plunderde talrijke gebouwen. I jl de gevang©,writ* drie Polen w. 0. eeu PoiteQlk oftider, bevrijd. Terxaott© moest d© Entente Ingrijpen.. Twee Potsn werden gj-dood en een gewond. .Schip terecht. Cl XHAFEN, 18 Mel. V. IX De Hoek- fLsdM*r«é A ontving beriohi uit Tromoi), dat door bet verdwenen acttip yw do Mij. met zeven leien van de oude bemanning it aangekomen. V<r3ere bljtön- di rlwdeu ontbrokwi. Directeur-Generaal van Arbeid. Naar wij vernemen te do lieer C. Zaal berg «fee «ettert M aknxlen vaa den vroe- g-re Direotemr-Generas. van Arbell, de p«er Van IJwetetrin, tban» udatetor vau Isu-lbouw," Üjdetijk Maté waa n»i<tewaar- iMiuuig van do funftle ftp Dlreoleur-G»- norsaé, Uuum dohn<W tot Dimcieu* <teua- raai vau Arbeid benoemd. Ontrouw beheerder. Op u©t vau «te pohJ© lv te Ar.iheui ge- arr-^teord lo hcec Bat, liedrljtelaider van do K. K. V©rbrulkweot*perAlte V.O.V.O. Ite ooóperatk© wa» failliet verklaard inrt e©n paesri %an 180.000. Bat werd door eura- (oiw als liewaarder va® d«vi wkikeJInven tari»- m©t e*Mi waarde van f 10.000 aange spte!. Gebleken te, dat hij uit den winkel- voorraad goetetop ten eigen b»te> Iveett ver kocht Do lieer B te lkl van «ten gemeen teraad Hij bad, hoewel Ufj daartoe geen middrl©n lendt, den laatsten tijd Huteeu gs- koelit; zooate hij lieweecrte had hij hwh wnokkelen gel l v«*»li«*nd. lU* TWEEDK KA M KR Zitting van hwden.) Na de beëedlgéng van «ten beer Nter- arawz. woctit voortgrgvaa met de l.aigé-r Onderwijswet. De motte-1 er\ 1-aan, aangaande het uit- sttd van de liel»and«llng van de artikelen betreffend© de gemeentelijke oolerwljawtt- teit, w ordt viww^pen uirt I^. Jetpu S3 De her-r Ketelaar (T-«L dj|gp4 een Rus" dement in om de bouwkosten voor dr e kwart door liet rijk en kwart door «le fMBMUten te doen twtaten. Hei amendeuwnt-Ter I-oon wordt zooda nig gevrijsigd dat de uswildteertngi wordt overgebracht naar «uder MWOdMBMt, dat voor «*a aantal gemeenten «le ouder wljM-uitg»v««n voor «Ie helft ten laat© van 't Rijk wit doem brengen en dat bepaalt dni voor «te liouwkosteo jaari'JkHoh ©en nnxlniuiii zal worien vastgew.ebl. (De vergadering duurt vx>>rt-) In porlentoniatre kringen verwadtt men dat «erlang) d«k Tw«*ti© Koiner Isweéken zal een w«<tsontw«tp tot wijziging «ter oorloge g-xxit ng voor 't loopende ,j iar, waarbij on geveer f 11 000 000 zal worden aan^ovraagd tot dekkhig van de onkosb® verbonden aan «tel Jan. i 1. ingevoerde verhoogde be- iktging Wj de 1 Onmacht TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hoogste stond 763.6 te MQnchea. Laagste stond 739.3 te Lerwick. Verwachting tot den volgenden dog: Krachtige, later afnemende uidweste- ïyke wind. zwaarbewolkt met t^dciyke op- khuring, waarachyniyk nog ragriibuien. «elfde temperatuur

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2