I 1 E I 59e Jaargang. Ko. 14319 Vrijdag 21 Mei 1920. dit Blad. irieken N - Feuilleton. lOEEST". icrsien overstaan i. MUUlE. Mei 1920 3669 3007 12378 12541 2ST3.e-o.-w-s- exx^.d-v-extexttieloleLcL voox&o-vida. exx Qxxxstxelczexx- {'l t !h Da Vrouwe van Darracourt 3?iaSSS 51301315815 9920/25 ouwen!! lermeubctca ten. Spiegel» ihsuten Buf (euila. Zijden eeratneuble- Wollen- en n, enz enz. II 20 ONGELU1 INNEN. deSchiekade ion 12800. De positie der bolsjewiki. 16 i. 34 R” ierdo sakken BUFTVNLANDSCH NIEUWS. BINNENLAND. V. - Mri 1) HOOFDSTUK L op UI !4j ten na. iris merk WL. lingswaarde. n Medailles 17845 17 2481 4887 5470 13853 15564 19045 kkerij IN - GOUDA. tgcr, hand tusschei jan en i de Engel- de regeer mg op te heffen bji nonde Lter van de ran Vak- imen en aan jonoeg de geheele ite aangetast, Ge let te verkrijgen. Hier 30.000 patiënten. de «Ktre- s taking en i wil. daar HO vroeg be- ge- het m.z. 296 m.Xk GOLDSCHE COURANT. Maetie: TeW. Intere. 54S. Bure**: M A R KT 31, GO U D A. Adalnbtratl.: TUrf. Utorc. M. LK CttT. L jidwing Kamer onwbedeijven. fai dat 4» overptantang troepen van vreemd oen mis- ikent. moor- le ver der revol- in de joets- kun- blü- door CHARLES GARVICE. Geaiithoriseerde vertaling van I. P. WESöELINK-v R0S8UM. (Nadruk verboden.) louw- Ml Wontaf- anintssio Arnua- dai wat de oog op de geluk, was. eten en erg on< mor het wide DUITBCHLAMD. Nieuwe ontploffing. Op de puiphoopen van de fabriek te Ko ningsbergen, waar onlangs luik een groots ontploffingaramp henft plaat* gwvondea, ontstond gisteren opnieuw een reeks ex plosies, die zeven uur duurden. De arbei ders wisten zich bytüds in veilgheid te stellen. 13321 i 2911 BB 13422 i 88 - i 13526 1541L I s s I 80 113661 155L 1 90 '13724 l 50 r 83 65 332041# J 88 68 17918 83 98 15702 18014 47 27 18313 36 1 1401616051 3220864 5 60 78 184012u983 9 86 16268 18 9 91 77 52 01416916332 SI 2 14255 37 18525 209 229 m.x. 220 4829 m.z. 4826 18543 van bui tenla nd sohe zaken te Petersburg. Hetzelfde kan men zeggen van de meeste officieren; zjj ook hebben onder den taaar gediend. Het is het oude Russische imperialisme, dat onder een nieuw masker optreedt. maar zelden het geval ie. het grooiflte wiernad van de van dit kastanjebruin bek red h aal M. kleur hoeft, steeds gezegi»rrl zjjn niet e-M» overvloed daarvan. Haar oognt waren bruin een wamt, diep bruin alw van don hazelMr - en overeohnduwd door tij de lohtlge. rechte wenkbrauw en. JI<< war re*, wonders oogem, In atari allee uit te drukken wat de elgenanw daardoor wille blootleggen, oognn gepaard aan 1 ppen, vol en toch nirt zinnelijk en rood als ker»en Haar gelaatskleur was, zooals te verwach ten wmT bij zulk haar, roomkleurig «n toch niet b'eek, want onvoorzien, steeg fat jonge bloed naar dit Meflijk givWitje om de fl iweelzachte wangen te klwinn Wan neer er oort hekoorlljker vrouw w*a dan I-udlle Darracourt toen zij haar bezitting binnenreed, dan was zij het zooate zij wordt voorgreteW op bat vermaard* uohik en c=_‘ Wttltom coitrtPnhfc «ik fiolterdnstrunxMit Meld v^r het oogenbfck, dat het verwich- rijtuig (in tiet zicht zou komen. door hot groote ijzeren hek to zijn Nj de bdobt van de oprijlaan, was te plaats zelf te zien, en daar waren in de RidiendM* bijeen, geato<en in ■we Üvrrt al kleeding, klaar om aan hadden gehad - of neen, ni< t bep laid1 wllin, maar eerder bespiedend. De onder wa« miss Danracoort zeil. HM te moeiUjlc e« bwehrij viing te ge ven van de ei jenare» van Darracourt. Een proo'fu-he persoonlijfchotó, a«n wfe niemand het recht ontzeggen zal te mogen optre den ate juiste beoordeelaar vaiu hoIiooim heil in het algemeen, heeft beweerd Rohoonhkdd ligt In de uifrlrukking. en hot te waar grond, pe rugsregeeriag scnenxt aun de ziMkK. voortdurend daar ernj»Ugel*'opituerk- zaamha-d eu poogt zoo kacnug inogmuk aan de aunrandungea een emu te maken en te varkiygen, dM er m het bezette ge bied geen geunuk meer gemaakt zal wor- uen van gebeurde troepen. Volgens Engelsche berichten «looping van de vestingwerken goland spoedig voltooid zijn, bouwde kanonnen der volkomen opgeruimd den* onder Engelaoh toezicht. POLEN. Typhuü-epidemie. D« president van het itoode Krul» te Warschau rapporteert, dat in Polen 250.000 gevallen van typhu» zijn geconstateerd. in Gakicié zijn alle »te<len ontvolkt; voor elke 1500 inwoners te inmiddel* uechtte één Meneeaiieer beschikbaar. In de Oeknajine is nag< bevolking door do ziekü ueesnHsIdelen zyn nii heèft elke arts 20 üem. uuWHHIgtHSUll nwenhute. Op een paar meters afstand v*m dien ingang waren van die dwaze ge- bpgeriöht van schraa. timmerhout klimop en dennetakken, bekend onder den nfcam van eerepoorten, maar die juister ’«rwneatingpoorten konden, genoemd worden, ^at zij niet zelden, neervallen op de on- Iwukklge hoofden van hen, te wier eere ”1 derden opgertch*. ^•aaet de poört, die fn tunelijk scheeve onzekere letter» tót opeatwift dlroeg A~ op Darracourt, waS het Darra- blaanmuziekkorpe op^eeieldwiur- za! d* van H«l- APe inge- r vestingwerken »Un door Dulteehc anbei- De stakingen in Frankrijk loopen einde. Het eene bedrijf voor het andere hervat ‘het werk. Jouhaux, de secretaris van de C. G. T. poogt zich schoon te .vas- schen. In een vergadering van den Natio nal en Raad van de C. G. T. zeide hii. dat de verantwoordelijkheid voor de stakingen ru&t op Midol. Monmousseau en Leveque. de drie secretarissen van de spoorwegar- fbeidersfederatie. Jouhaux deelde mede, dat ’de gedelegeerden van 38 vakvereenigmgen dat Indien dat waar te, - en het te waar dan was Lucflte Dairraöourt ontego iz^jelljk eau schoonheid. Zij wan groot en slank haar 'iguur zoo lenig on bevail*g ate van lu- dianen wordt verortduretelJdoch hetgeen ITaar haar- vrouw - was warme bruint, dit algtenetM ate en bt w een dit vrouwen, wi^r haar die heerlijke op- dte de maar in wdtWI Ijk heid wachtten zij op een j’inp' i. elsje van nauwelijks twintig ^e .dge- nores van Darracourt, van de groo.e bezit ting omringkl door oen helnring-, van hvt nia«t «ve zilver, dat de afgunst van seir gie rigen Janw had opgewekt; van het vee dat graasde op de naburige heuvels; van al den Hjkdom die de Darracout’» hadden ver zameld en geörfd, sedert zij in het land kwamen niet den onvergetea]ken Wiltlem, bijgenaamd den Veroveraar. Vijf, hen minuten gingen vol verwaoh- thift en onzekerheid, voorbij, toen keek de butler op zijn horloge - dat men den page oneerMedig een koekepan had hoo- ren noemen - «n er op kijkende merkte ploteeHng op: „De trein moet laat zijn.” „Of misschien heeft zij hem gemist,'’ ven dan nog alleen tegenstand te biede: Engelsch bevel en versterkt worden door troepen uit Meso potamia en zoo, maar dit heeft alleen teekenis voor Zu<id-Perzië en in allen valle is het vrijwel zeker, dat heel Noorden zal moeten opgegeven worden. Volgens het Engelsch-Perzische verdrag dat negen maanden geleden onderteekend werd en eigenlijk een soort Engelseh pro tectoraat over het rijk van den sjah in stelde, heeft dit laatste nu recht op be scherming en heratel door Engeland en Engelsch-Indië. Zal men dit verdrag ech ter kunnen naloven of zal het met Perzië gaan als met Georgië, Azerbeidzjan en Erivan (Russisch Armenië), die zich aan de bolsjewisten hebben onderworpen, nood gedwongen en. naar hun ï'egeerders bewe ren, nadat het gebleken was, dat de En tente toch niet helpen kon? De correspondent van de Daily Tele graph beweert verder, dat al de hoogere ambtenaren en onderhandelaars, die voor de Rusaisdhe radenregeering thans in Cen- traal-Azië werken, oud-ambtenaren ztfn bw roormalige tsaristische ministerie Blonds op een rij (e gaan «taan, wanneer de muziek zou gaan schetterenon de butter rtoiid, statig ateeenheptog, maar.vealkrach- op een breede, steenen. stoep» «telde boveu de oogen, terwijl hij een hou ding aannam alsof hij volkomen ouvorachll- lig wae vooj een en verheven boven de niilgnire opgewondenheid, de zioh had ineeeter gemaakt van de overige, Veel ndn-, derwaardige afwachtende menigte- Or tgroote beglrinte voorplein, dat zich ultetrekte voor de stoep, met de steenen leeuwen ate bewakers, waren een half rto- zijn rijknechts opgeeteld, met de handen op hun niaingordels, dn oogen geridit de portierswoning. Afgaande op al die deftigheid on die gewondenheid zou men denken. !at nl menschen in afwachting w.won van komst, minstens van «en keizerin, en W L racourt doili court’s zijn nirt gewoon te laat aan den trein te komen, en ik vetmoed dat, wan neer rates Itarraoourt te -aat wa« geweest de trein gewacht zou hfljben „Det deuk ik ook. mijnheer.’* zrt de rijknecht, en kennelijk ontdaan door de terechtwijzing, verwijderde hij zich een weinig van zijn chdl. Miss Darruoourt had haar trein niet ge- mtet f'p dl» oogeDiJik tiad tel op«i rij- tug werkelijk hel statlo<mpkén vertelen en, had het Darracouxtectie muziekkorps op de fluiwe echo van een verwijderd ge juich de verschrékkelljko tast ru mente u nog deviger omklemd. Er zaten drie personen ii» lui rijtuig, een oude dube nk'l wd zacht?tong guaab zender uitdrukking en twee joojje mate- jes. Een daarvan was de vrimllo van miss Darracourt, gHsetedwipadiine, als men wil. een knap meteja mrt blond haar, door il-’tt wini g.kroelt, met blauwgrijze oogen, en eeu geaatekleur vun een lAxwfine Zq zou bekoorlijk gewtest aljn, wanneer de weF'evonnde lippen n et zoo dun waren en Je oogen toet zulk eau toimme uitdrukking EERSTE KAMER. Schriftelijk beantwoorde vragen. Op een vraag van den heer Rmk betref fende het tydrtip van indiening van het wetsontwerp tot regeling van dc pensioe nen tier burgerlijke ambtenaren, heeft <)o minister van financiën geantwoord; Omtrent een belangrijke afiwijking van het wetsontwerp der staatsconun.sM.e heeft de regeermg eerst onlangs een op den tot- Mag van nieuwe berekeningen steunende beslissing kunnen nemen. Het wetsontwerp zal. naar de onderge- JSl—-UHÜ__ j;MSSESSK ■crij \an Johns Reynold, het neniidenj waarvan een g^oot kunstuennar verklaarde, jat het elke levende vrouw overtroj, wo- ste n&tuurbloemen de kunstbloemen over- Broessilof de baas in Rusland? Bolsjewiki in Perzië geland. Enge- land’s positie bedreigd. Beweging in Transbaikaiië. Hulp aan de krijgsgevangenen. Müller en Ebert over ’t „zwarte gevaar”. Incident in de Nationale Vergadering. Verloop der staking in Frankrijk. Het Internationaal Vakverbond protesteert. Pogrom in Hongarije. De ontmanteling van Helgoland. ONS OVKUICHT. Dg bosjewikl waren met hun arbeids- dwatoC en. aiuier straffe maatregelen om óen normalen toestand te herstellen mooi op weg hun positie in ’t homeland te be vestigen naar buiten begonnen ze ook meer vertrouwen in te boezemen, zoodat men met eetog optimisme kon aannemen, dat na verloop van tijd de Sovjet-regee- ring volledig zou worden ertkemd en daar komt nu (wanneer de Daily Telegraph ge lijk heeft, wat we nog maar met voet stoots aaunemen) BnoeaiLof» roet in ’t eten gooien. De vroegere opperbevelhebber van oe Russische legers onder het tsaristisch bewind zou thans feitehik de wacht m tarnden hebben, die tot heden (of nog) werd (wordt) uitgeoefend door Lenin en diens kornuiten, m. a. w. in alle stilte zou zich in Rusland een nieuwe revolutie heb ben voltrokken. We geiooven de juistheid van deze mededeehing nog maar niet zoo Spoedig. De Daily Telegraph poogt haar bericht aannemelijk te maken door de toe voeging dat al sinds verscheidene dagen geruchten de ronde doen dat in de Russi sche hoofdstad een militaire -staatsgreep Jb geschied, doch het ontstaan van deze „on dits” is te duidelijk om er veel waarde aan te hechten. Wat toch is het geval? Deze week heeft het Moskousche station voor draadlooze telegrammen enkele da gen niet gewerkt, een verschijnsel dat (de ervaring heeft het geleerd) tamelijk ver dacht is. Evenwel, eergisteren zond het zijn nieuwe dat nog altijd uit bolsjewiek- sche bron kwam, o.a. den oproep aan de ar beiders, waarvan we gisteren melding maakten. Het bericht van de Daily Tele graph Jijkt dus in hooge mate onwaar schijnlijk; men aal voorzichtig doen na dere bijzonderheden af te wachten alvo rens er eenige waande aan toe te kennen. Dé bolsjewiki hebben getoond een taai le- 1 ven te bezitten, ondanks alle bestrijding hebben ze zich niet alleen kunnen hand haven, maar ibovendlen wisten ze hun machtsgebied gestadig uit te breiden. Naar ’t Westen hebben ze geen succes gehad. De Polen en de overige randstaten vormden een te stevige vesting, in ’t verre Oosten en in *t Zuiden bereikten ze betere resul taten. Hun nieuwste operatie-terrein is Perzië, schadelijk genoeg vobr Engeland, dat zich over ’t algemeene niet heeft ge dragen als zulk een verstokte vijand der sovjets als ud.t de hulp aan Polen zou kunnen worden geconcludeerd). De bolsje wiki waren in een uiterst gunstige positie om Perzië te bedreigen sedert de omwen teling drie weken geleden in Ejakm. De revolutionnaire regeering van Azer beidzjan brak toen de onderhandel ingen met „de Entente en andere vijanden van Sovjet-Rusland” af en deed het voorstel aan het Moskousche bewind een broeder lijk veihond te sluiten voor gemeenitehap- peluke actie tegen de imperialisten in de wereld. Verder werd gevraagd roode troe pen te zenden. Aan dit verzoek kon spoe dig worden voldaan, want reeds bevonden zich 6000 sovjet-stodaten op weg naar Ba koe, waar ze 28 April binnenrukten. Van wer^ een welgevalligen blik naar Perzië gericht. Volgens de Times voelde men hier de bui naderen, er heerschte een geweldige opwinding, zoodat het geen ver- Fissing was toen de tijding kwam dat den 46 38 70 68 16606 71 61 76 77 99 16710 18905 67 59 16809 19007 52 52 9919115 116957 86 J 96 19243 2917037 83 1493617210 98 16 W 1819332 20 69 97 79 17318 82 38 19410 42 85 92 6019511 15221 174121»» 20 29 21 19709 35 12 62 31 17584 20000 29 51 92 ^120 ,20223 ...M 17702 20329 26 50 40 76 62 17805 94 65 3320416 natuurbloemen de kuustblowneu treffen De oude dame - mevrouw Dalton toch» op to het rijtuig, vriendetljk glim lachend, mejuffrouw Marie Verner, degt- sebehapwdanie, was voorover geboden iimmi ecu iialf vroolljk, lialf ironisch lachje j maar Lucil|e Darracourt. leunde «ohtrtéver MM'l e<m ietwat .ihxxnerige utlrokkinf op bnar 1W gidaat. Het wae toet melancho liek toet a.jMUM’Ch •- het ia moe lijk te legftvu wat «r achter datnadwikod, eetogs- zirw dn>%iw<ig goziohtje Verborgen lig. Toen zij onder een vae do ewvpjorten (toetreden mi de menigte juiclih, zei «en man, beter opmerker dau de meeaten: „Zij fe aJlemaehilf moo», maar zij la abeinaobUg Irotaohl „Trotech?” riep zijn la uraan uit (,A1 de Durrawaïrta al ja trotech en, met ra- den." He» rijtuig nade^nte de gyootata eerepoort be< dteh»!<t hij het bek, e» de weg w*« bezet niet inwoner» van het dorp, die ju oh- ten en m< 4 de handen, zwaüden. VIm Dirracourt boog voorovw, neigde luw krufttifl kopje en viel «oen wew teh- terover. en mejuffrouw Vereer, die n*. tuuriijk toet boeg, keek etfierp van den «enen kant naar den anleron ra keerde torn haar »w|cM nur hair. w0 tea* Moogtegi gold. ..Mijn beste LudUel” riep «ij fe]f |g. eb red. „Wat ben to koadt (Wwte rarvol*L) en 72 aftleetingen der Departementen. v«r- eeiugd in de Confederation, vooruat «li een beslissing konden nemen, voor do feite» werden geplaatst, welke door misten werden geforceerd. De xijn op het oogenbhk tegen iun hot oogenblik sieaht gekozen is. ue extremisten de ata kings beslui ten te herroepen doch hieraan i* geen gevolg ge geven. Het Internationaal Verbond va^ vereemgingen heeft een door Fimm Uudegeest onderteekend telegram Millerand gezonden, naar aanle-diug van óe bedreiging van den h'ranschen mlnist- ter-president de C. G. T. te zullen ontbin den. In <het telegram wordt gezegd dat het V. V. „met de uiterste energie protes teert tegen den aanslag, welken da Fran se he regeering op het Franschc proleta- ïiaat heeft gepleegd, en zich voorbehoudt ajjn standpunt te bepalen tor venled.ging van de rechten op autonomie der vakver- eenigmgsbeweging in Enupcruk, zoowel als elders,* Udt Boedapest wordt aan hot Berliner Tageblatt geseind, dat aldaar In Jen nacht van Dinsdag op Woensdag een pogrom heeft plaats gehad, die door de kanhan- gers van Horthy was georganiseerd. Tal van Joden werden gedood en gewond. Dok in de stad Szolnik hebben antisemitisch* relletjes plaat» gehad. De bladen van Boedapest bobben met Reen woonl hiervan melding gemaakt, omdat ze onder censuur staan of omdat io volgens de correspondent van het Tage- blatt, hot met de vervolging der Joden eens zjjn. De Nationale Vergadenng had gister middag uiteen moeten gaan, om plaau t« maken voor den nieuwen Kuksdug, waar voor 6 Juni do verkiezang*n wordon ge houden. Echter,, in den schouwburg volgt op een „laatste voorwtellmg nog wel eens een „allerlaatste” opvoenng. Zoo ook hier. Onvoorziene gebeurtenissen zim oorzaak geweest, dat de N.V. haar asheid gisteren hiet heeft kunnen betond igen. in de eerste plaats was het met mogelük de derde le zing van het wetsontwerp betreffende de afschaffing van de militaare reohteprank dat in tweede lening is aangenomen, to be ëindigen. Dit kan nu pas Woensdag ge beuren. Echter, nu heeft gisteren (ots ernstigs plaats gehad dat nog tot een kabinets crisis zou kunnen leiden. De onafhankelij ker» dienden gisteren een motie In; waar bij de nationale vergadering verzocht den staat van beleg en de meerderheidssocialisten van Loebe, den tweeden voorzitt nationale vergadering, ondersteunden deze motie. Kodh, de democratische minister van hinnenlandache zaken, hield een uit voerig betoog om te bewijzen, linkerzijde verlangde, met het aanstaande verkiezingen onmogt Na deze speech zou men by zitten en op staan stemmen. Maar het was erg ondui delijk of er een meerdwheid voor het on afhankelijke voorstel was. President Fah renbach raadpleegde de leden van het bu reau. die meenden, dat er voldoende leden aanwezig waren en daarop verklaarde Fehrenbach dat het voorstel aangenomen wa«. Dit alles zou natuurlijk niet «oo erg geweest zijn, 'behalve voor minister Koch. aie er toet nog een stemming noodzakelijk ware geweest, meldt de correspondent van de N. R. Crt. Er moest namelijk nog eens worden gestemd over het regeeringsvoor- stel om toelichting te geven over het ver volgen wegens het plegen van hoogver raad van den oiafhankelüken heer Brasz en in -jriaate van nu weer btf zitten en op- saan te stemmen werd een zjc. ..Hammel- sprung” gehouden, die daarin bestaat, dat de geheele zaal ontruimd word| en de le den die ja stemmen door één deur en de .eden die neen stemden door een andere deur weer binnenkomen. Aan de deuren wordt dan geteld hoeveel .ia- en hoeveel neen-stemmen er zijn. En nu bleek i.et dat de 220 leden die voor het nemen van een besluit aanwezig moeten zjjn, er niet wa ren. Er waren er slechts 207. Er moet dps. hoewel de overgroote meerderheid der aan wezigen voor het vervolgen van Brasz is. in een andere vergadering opnieuw wor den gestemd. K' De sitting werd üaarop tot Vrydag ver daagd en het kabinet vergaderde onmld- dellük. Uit goede bron ’irernoemt de N. I Crt. dat minister Koch de portefeuille- kweatie aal steil en. In Transbaikalië is een beweging ont staan, waarby de Rustoecbé boteiewiki ver- moedelyk eveneens de hand in ’t spel heb ben. De vertegenwoordigers der groote mogendheden te Peking hebben bericht ontvangen, dat afgevaardigden van alle klassen der bevolking ja Transbaikahë, heit gebied beoosten be^ Baikalmeer, onaf hankelijk verklaard heWben ouder den naam: Republiek van het Verre Oosten. De regeering eischt de ontruiming door de Japanners en kant zich tegen het be wind van Koltsjak, Semenof en dergeljjke. Krasn.esjetof, de minister van buitenland- ache zaken van de nieuwe republiek, zou eigenlijk Tobioson heeten en liusaische Jood zijn. De bolsjewiki vergaten intusschen de vroegere strijders 'voor hek tsarenrijk niet. Dezer dagen is te Swinemünde een bolsje wiek uit Rusland aangekomen, die voor 44 millioen mark aan Duitech geld bü zich had, bestemd voor hulpverleening aan Russische krijgsgevangenen in Duitsch- landd. De onderhandelingen dip de sovjet-afge- vaaidigde Kopp te Berlijn gevoerd heeft, ten spijt, hebbende krijgsgevangenen nog altijd geen gelegenheid gehad naar hun va derland terug te keeren. De Duitache re geering heeft het te druk met de onbil lijkheden die ze zelve ondergaat dan dat ze ernstige krachten zou kunnen inspan nen om haar vroegere, verslagen tegen standers tegemoet te komen. In den Nationale Vergadering u 3en in terpellatie gehouden over de aanwezigheid der zwarte troepen in 't bezette gebied, die zooals men weet, voor vrouwen en» meisjes een gevaar opleveren. De minuter van Buitenlandsche Zaken. Koster, ver klaarde naar aanleiding van die interpel latie o.a.: Gisteravond was, ondanks alle protesten, ook uit het buitettHtnd. nog geen enkele gekleurde soldaat uit het bezette gebied verwijderd. Wjj onthouden ons van elke overdrijving maar juist daarom moeten wjj in alle open baarheid verklaren. -1-4- i— van ongeveer 50.000 ras naar het midden van Europa daad jegens geheel Europa beteel De voortdurende geweldplegingen, den op onschuldige burgers, de velj kr^htmgen, de groote toename prostitutie met al haar noodlottige gei gen, dc oprichting van bordeelen tot in kleinste steden toe. vormen een politiek van Erankrijk jegens Duitschland. die men slechts als een „rüchaichtelose-' voorzet ting van den oorlog in vredestijd kan brandmerken, als een oorlogvoering die zoo al niet tot doel, dan toch tot gevolg heeft, dat het Duatsche Volk aah den West rand van het rijk geheel verziekt. Wjj moeten de publieke aandacht van Europa en van de geheele wereld wakker schudden tot het inzden van de schande in het Westen en ons tot den Volkenbond wenden niet het verzoek om middelen te vinden, die Frankrijk kunnen bewegen tot verwijdering der zwarte troepen. President Ebert heeft nopens de bezet ting van Rijnland met zwarte troepen een verklaring openbaar gemaakt, Warm ge zegd wordt: De rijkspresident heeft tal protesten ontvangen tegen de geweldple gingen van de zwarte troepen, o.a. van Duitsche vrouwenvereenigingén en van tal van vaderlandlievende bonden. De rijks- president acht deze protesten ten volle ge togen geld, 1531 13787 15978 19469 1699 13857 16217 19607 1790 13932 55 20107 1893 76 16679 20222 2259 14296 16891 32 2336 14416 16903 51 52 84 17U77 20428 94 14611 17281 20600 2418 14741 17327 12 70 74 65 30 84 82 17659 67 2511 14985 17735 20739 279415014 18169 2082Ü 2800 48 18455 29bl 15133 18608 ,3011 86 18939 13110 97 19144 13231 15215 92 13318 51 19392 (3430 15596 94 (3741 15898 19432 12 tof 14268 16355 18534 88 14308 81 18720 12211 21 16496 18801 46 29 16503 31 72 36 ‘a 92 62 12358 63 12494 14507 12471 45 12649 76 57 14614 60 2011 12783 52 12832 98 33 14770 1 66 14819 12934 13022 14«~ 34 39 36 66 45 72 64 83 13101 88 30 98 9415003 13209 i 121—- 3215221 I 98 83 - 85 15302 11 5817602 •"415 14 - M201 59 642= '--51» _86_ 15602 12en dezer een bolsjewistische strijdmacht was geland te*As.tara, ten Noordwesten, van Enzeli aan den Zuidelijken oever van de Kaspische Zee, op de grens tusschen ue sovjet-republiek van Azerbeadzjan en Per zië. Dienzelflden nacht zagen - schen zich genoodzaakt, Enzeli te ontrui men. De bolsjewiki bezetten de wegen, tien mijlen ver rondom de stad, welke door de kanonnen der bolsjewiki bestreken wordt. De positie der Engelschen is op ’t oogen- blik in Perzië alles behalve rooskleurig, omdat hun niet alleen direct van de bolsje wiki gevaar dreigt, maar vooral doordat ze bjj de bevolking heel slecht gezien zyn. Waar men vroeger in de eerste plaats anti-Russisch was, zijn de Russen nu zelfs populair geworden, zegt de corres pondent van de Times te Teheran. De ko- aakken, welke Tabrite bezetten en daar vroeger zeer diep geliaat werdengaan nu bij vele Perzen door voor de readers van het land; hun aanvoerder Starrosselsky, leidt daar met groot talent een echt Rus sische politiek; alleen als Russisch patriot steunt hfl nu de bolsjewiki; zelf is hjj al lerminst een communist en indertijd zou hjj met zjjn soldaten zelfs zeer graag De nikin hebben bijgesprongen. De Daily Telegraiph heeft van diploma tieke zijde een beschouwing ontvangen, die ook al niet bijster optimistisch getint is. Deze „zijde" voorziet’ dat de bolsje wiki wek|-a meester zullen zijn van het grootste gedeelte van Perzië. De Perzische gendarmen zijn eenigen tijd geleden in opstand gekomen tegen de Zweedsdhe of ficieren, onder wier bevel ze stonden; de kozakken van hun kant schijnen met pak en zak naar de bolsjewiki overgeloopen te zün én onder het volk heerscht er zoo groote ontstemming over den tegenwoor- ’igen toestand in het land, dat velen bereid (jn Perzië’s lot aan het huidige Rusland te vertrouwen. 1 Tralbita. een Peh dir zjj’u toe la Tralbita. een stad van 200.000 inwo ners, zou de Perzische communist Ki jak Chan zich dan ook reeds hebben nen meester maken van de macht. Er i de fusiliers over om ien; dezen staan onder kunnen misschien nog joor troepen dit heeft waagde een van de rijkneclite to opperen. „Z Wie te zij? ‘Wanneer je van je meerderen spreekt, mijnheer, dan domo je dto «ft iwwun. Miss Darracourt, ais ‘t ubo- llefti” De rijkneoh| raai te als vuroittsahuldt- ging zijn hoed aan. .,M«e Darracourt, bedoel ik, mijnheer Somea, zei hij nederig. „Zeg dan ook Mia< Darracourt Neen, jongmensoh, ik drek niet dart mim Dar- treiu heelt genist. Darra- Op een hakleren rustigen Juniavond nad klrtn. aantal menschen zich verzameld °'J den hoofdingang van een oud-Engelsch een paar meters afstand

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1