ïl 59e Jaargang. No. 14324 INOSth u;iim I or pinrtam dig I mo. <l<«. zpnuw- I h* Inpping I ttdolrjkv neven I Vrijdag 28 M 1920. 7 r i w O Feuilleton. i •i 3GEEST". :.S 33 35 80 De Vrouwe van Darracourt door JSTienj-ws exx ^h.d.’TrextexLtie'blsud. voor G-o-Lxd.se ©xx Qzxxstx©le©XL. - IITÏ 2245140Ü4 Frankrijk’s financiën. Haag. Mtttte: N«f. latere. 545. Bureau MARKT 31, GOUDA. Administratie: Tetef. latere. ML weer inge- 18 t (Wonll vervolgd ze ge- INGEZONDEN MEDEDEBUNGIN Op de voerpagin» 60 hooger. Iinkscho ien der h van den Secre Ie Zweed sche re- g*reg*ld tijdig ranges ras ver- reneakeüjbtede», agenda te Tiers len overstaan 6. MULIE. F Mei 1920 kMl M >- MXHM' 12379 88 15234 12439 70 12523 91 44 15330 52 79 5M0 20411 i 44 20501 33 18214 34 16 50 ‘*1 91 20639 85 207» i 65 20817 50 65 L louw- euFoeteg mmteaie Amea te Hytiie nemen, schuld in de i de staat van Igens officiede bei trokki vegen als in Zweden is •t toestaan van de noo- De r i leening v herstel, >orwegpersoflhel zigers in in de zijn. (MARLES GARVIOE. Qeauüsoeteeerde vertaling ven I. F. WBSflELlNK-v R0S8UM. (Nadruk verboden s e.-n eetlepel j8 I Hen voldoende I 2 fl. ƒ11.-, I 5rs en Drogisten I 2709 25 I CO< Den Haag. een dige drags i by het Uit 88 2301 13445 2500 28 08 voornaamste oorzak* van Duit bloei i ven poli! 17346 16 ?7 4 62 44 112 6 69 te 42 31 17438 19MR 12718 40 M 31 57 61- 03 62 12814 150x1 43 32 47 15112 I’ 12910 29 33 72 85 13003 54 72 95 13122 Gewone advertentiën ea ingezonden mgdedeelingen bty contract tot soar gerede- ceerden prijs. Groote lettere en randen werden berekend naar plaatsruimte. AdvartentUta kunnen worden ingezonden door tUMctenkomet van eoUede Beetean iolaren, Advertentiebureaux en om» Agenten. ▼ER8CHUNTDAG1LUK8 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagebl^ per kwartaal 2.M, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt rjemr per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ens Bureau: Markt 31, GOUDA, b| ewe agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADTBBTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—4 regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgskring: j4 regels l-W, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 esnt per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 °/t> bijslag op dea prijs. Ml IIIM H HO III VM BEHALVE ZOM- E ff FEESTDAGEN. 1-4 TM.I. li* wi <7 'Tenoodzaakt zag de zittii .erwijl de «beide broeders 1 oude werden gei ging om Domin om hem zijn kaartje te overhandig hij dit incident met een duel wei besluiten. De secretaris van dei Bonetanaury en vrienden der beide Dela- haye's kwamen echter tusechenibeiae en de uitdaging werd niet overgebracht. Daarna stelde Merlin voor alle vrouwen, ongehuwd of gescheiden, van de opcenten vrij te stellen, ibetoogend, dat het gedwon gen celibaat maar bjj uitzondering voor mannen geldt, voor vrouwen staat het an dere. Wjj verloren 1.400.000 man geduren de den oorlog; er blijven 3 millioen ver minkten, van wie 15 procent op zijn minst nooit kunnen trouwen. Dit is 450.000 man. Een half millioen Fransche vrouwen kan geen echtgenoot vinden. Inter stelde Jules Delahaye voor de opcenten niet te laten gelden voor vrijgezellen uit een gezin, dat De man. die achter bleef wierp zich In liet gras en verborg zijn gelaat voor een oogenbllk in zijn handen, toen ruk te hij ze weg met een onstuimig ge Istar. Hij heeft toch gelijk. Gip. zoi hij tut zijn hond, „ik ben een bedeelde en een vagebond, en deed het beul er een elialc aan te iiwtkgjj. Maar hij h’ef zijn oogen op en W njbd met een plot hc Inge, weemoedige tvedt'rhrid ..maar hel ïh hard dit allee te verlaten. Kom. (lip. laten wij gaan!' Hij verwijderd^ zich in de richting \nn de laan. Lucille wachtte tot hij verdwenen was daalde de treilen van lu-1 terras af en ging gevolg gevend ann ven idotevlmgen aandrang naar de plek, waar hij door Merle wae aan gevallen. Nauwelijka had zij den boom bereikt, ol zij boorde eNn voetatap achter zich, en zich <>inki*ervnd stond zij vlak te genover den jongetnaiL Hij was even verachrikt ala zij zelf, maar bij nam zijn hoed af. stamelde iota ter verontschuldiging, riep zijn hond. die op Lucille was toegeloopen en bezig waa vriendschap tv sluiten, en Klonterde weg. Plotaeting' bleut hij slaan, en zei. met een blos op zijn verbrand gelaat, en een lichi hovende stem Neem mij niet kwalijk. Is u een va» de damee. die vandaag met Miss Dargacoiirt mee kwamen?” 11816 14229 16650 II 30 80 64 167051 79 14 94 201 14305 33 18 35 37 51 55 16805 04 4 >4 14402 50 - W TO a» jas. Zijn donkere oogen geleken zwart marmer, toen zij langs het buis gle den. Lucille was nog niet bekomen van de verwondering over zijn aanwezig heid daar en van zijn gluren naar het huis met zulk een vreemde uitdruk king. toen de hond zacht bromde, on Merle zich met een nauwelijks merkba ren schok omkeerde en den man zag. die aan den voet van den boom lag. Eensklaps werd het bleeke. koude ge laat verlicht alsof het door een spook achtig schijnsel werd beschenen, de dun ne lippen openden zich en lieten de witte tanden zien. Toen hernam hot gelaat zijn ongevoelige uitdrukking, en keek hij stilstaande neer op den ande ren man. .Zoo bon je daar nog!” zei hij langzaam, alsof hij elk woord wikte. Ik ben nog hier,” antwoordde de ander binnensmonds, en de klank van zijn stem gaf Lucille een aangename voldoening. In tegenstelling met den harden, afgemeten toon van den Mar kies klonk de stem van den ander mu zikaal en zacht. ..En waarom?” vroeg Merle. ..Hier is nu geen plaats meer voor je. De omstaiHligheden zijn veranderd. Miss Duriacourt kan de hulp van een on nutten bedeelde best missen.” De ander sprong overeind, zijn knap gelaat gloeiend rood toeu strekte hij zijn sterke armen uit en lachte. ..Je spreekt uit naam van Miss Dar racourt. Mylord. en met welk recht?” ..Het recht van een vriend en buur als van een Grieksch beeldhouwwerk, prachtig gevormd, met donkere oogen en fijn besneden mond. Over het door de zon gebruinde voorhoofd welfde 't kortgeknipte haar. Het was het knapste gezicht, dat Lucille ooit gezien had, maar nog iets anders dan het mannelijk schoon trof haar. De oogen waren prachtig, maar de uitdrukking ervan vol aangeboren adel en kracht, overtrof die schoonheid verre. Het was het gelaat van een vorsi. met de uitdrukking van een hoersoher. maar verzacht door een met te noemen iets als veroorzaakt door een groot verdriet of een groot onvol daan verlangen. Lucille haaide diep adem en haar hart sloeg snel zonder dat zij wist waardoor. Zij zou gaarne omgekeetd en weggeloopen zijn, want het scheen haar niet kiesch hem zoo te blijven op nemen, terwijl hij geheel onbewust was van haar tegenwoordigheid, maar een vreemde betoovering hield haar vast, 'en terwijl zij daar nog in dien twee strijd stond, kwam een derde op het tooneel. De hond, die zoo vast sliep als alleen een hond dat kan. hief plot seling den kop op. Lucille keek in de zelfde richting, en zag de groote, smal le figuur van Lord Merle langzaam tus- schen de hoornen, verschijnen, tot hij bleef staan, opziemie naar het huis. Hel yerdwijnende licht van den hemel viel op zijn bleek gelaat, terwijl hij daar stand met oen blanke hand\ ge leund op zijn stok, de ander gelo ken in de borst van zijn lichte ovV argumentecrend jslacht met*al>-en bestemd. Dut is Zoowel in Noonw< voorstel tot hel credieton voor het betalen van de bu rn de ohkoeien van den Volkenbond t parlement aanhangig gemaakt. de toelichting, welke beuie regee- nngen op. bedoeld wetsvoorstel geven biukt jlgt deie regeeringen een schrijven hebben ontvangen van den Secretaris-fGeoeratd van den Vobkenbond. Sir Eric Drummond, gedateerd 20 Maart, waaribjj herinnerd wordt aan de verplichting, welke ie leden van den Bood ingevolge art. 6 van het Volkenbondsverdrag hébben, om bu te dra gen in de onkosten van den Bond. Men debat, dat minstens een bedrag van 250.000 pond sterling noodig zal xjjn tot dekking van de uitgaven gedaan >n hel eerste boekjaar loopende tot 31 Maart 1920 en tevens voor het verkrijgen van de gelden benoo*hgd voor de uitgaven in den tijd, die xal verioopen voordat van een tweetie betaling sprake zal xiin. Overeenkomstig art. 6 van het Volken- bondsverdrag, dat bepaalt, dat de kosten door de verschillende leden van den Bond zullen worden gedragen in dezelfde ver houding als dit het géval is in de Wereld- post-unie, worden de leden van den Bond in 7 klassen verdeeld. Verschillende staten hebben hun eerste bijdrage reeds betaald en daar het Secretariaat dringend behoef te heeft aan nieuwe inkomsten, worden da andere Staten uitgenoodigd hun bijdrage ten spoedigste te storten. Ingevolge het schreven taria Generaal vraagt d< jeering een crediet van 180.000. de Noor- sche van 180.000 kronen. 13217 62 72 75 15606 83 8 13309 63 33 76 99 91 13406 15726 13535 50 55 77 97 13603 80 81 83 94 97 77 48 13733 89 60 48 16243 79 XI 86 10312 18509 13823 5318620 51 78 31 13103 95 18702 50 16441 09 65 32 85 72 51 e 14022 76 59 39 16511 18861 14157 91 A 62 89 16601 18934 m.2 189-»7 ni 9C i. 6973. t In Spanje zijn nieuwe onlusten voorge komen, waarom in de geheele provincie Guipuzcoa de staat van beleg ia afgekon- digü. Volgens officieele berichten uit St. Sebastiaan, trokken manifestanten naar het paleis van den burgerlijken gouverneur „ing van dit voorstel heeft Senaat tot heftige toonee- laator Dominique Delahaye stelde n.l. een amendement voor om de be lasting niet te heffen van geestelijken, zooals priesters, geestelijke zusters, non nen, enz. Het oorspronkelijk ontwerp, zoo- als het bij den Senaat is ingediend, stelt een ex tra-be Lasting op het inkomen voor van 25 van alle ongehuwde en geschei den burgers boven de dertig jaar. Senator Delahaye verdedigde zdn amenuement met groote warmte en hjj stelde zelfs voor het 1 ontwerp, zooals het daar lag, terug te ne men en een bijzondere belast.ng voor te stollen, die 35 zou bedragen van het inkomen van alle gehuwde personen, die meer dan twee jaren getrouwd waren en geen kinderen hebben. Senator Hervey be steeg de sprekerstribuneen begon de' ar- gumenten van senator Delahaye te weer leggen, waarop de beide broeders Delahaye, Dominique en Jules hun zitplaatsen ver lieten en zich achter den spreker posteer den om hem te beletten zün rede voort te zetten. Êr ontstond een zoo geweldig la waai, dat de waarnemende voorzitter zich genoodzaakt zag de zitting te schorsen, terwijl de «heide broeders Delahaye tot de "eroepen. Hervy deed een po- lominique Delahaye te bereiken ten. daar renschte te .en Senaat Rumoerige Senaatszitting. Belasting voor coelibatairs en kinderlooze gezinnen. Vrees voor Duitschland. De schadeloosstelling. Staking in Italië. Rede van Bernstorff. Nieuwe Putsch verwacht. Het op treden der bolsjewiki. Wilson’s veto. De kosten van den Volkenbond. Onlusten in Spanje. ONS OVERZICHT. Wanneer er veel huwelijken gesloten worden en gezinnen gevormd, stugt het geboortecyfer, naar evenredigheid neemt hst aantal jongens toe, en de jongens zijn de jongemannen, de soldaten der toekomst. Wil men *t leger uitbreiden. dan is dus j» de eerste piaate noodig dat gezorgd wordt voor de voortplanting! Zoo onge veer moet de gedachtengang zijn geweest van den ontwerper der wpt waarbij in Frankrijk extra inkomaten-belasting ge heven wordt van ongehuwden en gezinnen zonder kinderen. De behandeld gisteren in den >en geleid. Sëi 6 kinderen heeft gehad, uat het menschelijk ges! W»or de voortplanting is een dierlyke theorie, zeide hy. Hierop ont stond opnieuw een oorvendooveud tumult, De rapporteur protesteerde. Tenslotte heeft de Senaat het voorstel aangenomen. Men hoopt nu maar, dat 't mes van twee kan ten zal blyken te snijden, dat eenerzijds 't aantal met kinderen gezegende huweiy- ken zal toenemen en dat anderzijds be langrijke sommen in ’t laan ie zullen vloeien. Frankryk heeft beide nood.g; een grootere bevolking en geld, het laaUte om ae staatsmachine weer normaal te doen functionneeren, het eerste om zooms r-eds gezegd, in de toekomst een machtiger le ger te kunnen hebben, wat ten nauwste verband houdt met heimelijke vrees Lagen Duitschland. Men kan het nooit weten, de legervleugels van den gekortwiekten na- ibuur moésten eens aangroeien. men ver trouwt ’t zaakje in Frankryk ailenrunst. Bij de behandeling van het vredesverdrag met Oostenryk, dat de Kamer heeft gera tificeerd, is de angst voor den vroegeren tegenstander weer even om ’t hoekje ko men gluren. Toen n.1. de mogelykeiieai van een vereemging van Oowtenryk en Duitsch- lund zonder Pruisen ter sprake kwam, nep uit: „Duitschland heeft op twee zin gekrqgen, het bewaarde eetflreid en zal niet behoeven te be- 'inan, die het tot zijn plicht rekent haar van een luien vagebond te ontslaan, zei Merle met een koelen glimlach. De ander stak zijn hand bijna sinee- kend uit, terwijl door zijn poging tot zelfbeheerBching de aderen op zijn voor hoofd dik opzwollen. ..Pas op,” riep hij pit. „Ga heen en laai 'mij alleen. Ik mag je niel afrnn aelen dat weet je je bent een lafaard een man Ie beschimpen, wiens handen gebonden zijn!” Merle glimlachte en een vreemde glans scheen uit zijn oogen. ..Ik l>en klaar,” zei hij. „Neem mijn raad aan en verlaat do plaats. Wan neer je geld noodig hebt.. De andere man hief zijn hand op Lucille zag dat die beefde als een blad en wees naar het bosch. ..Om godswd verdwijn!” zei hij, ,,ik sta geen oogenbllk meer voor mijzelf in.” Lord Merle draaide zich om me.t een koel lachje en liewoog zich naar het bosch Toon hij de boomen bereikt had, hield hij stil en draaide zich otn. De twee keken elkakr een kort oogenbllk aan. toon wandelde zijn lordschap ver der met een glimlach vol koudon, be rekenden iiaat. Lwillc was zoo bleek als oen doo de. Wi had ieder oogenblik verwacht, dat ^^U-leedigde op zijn kwelduivel zou tbespringen. Zij had begrepen, dat de Markies in den greep van die kracht- urmen weerloos zou zijn geweest als een riet on haar hart klopte van vol doening, toen de lange, schrale figuur verdwenen was van de ineenstor- «an ooit, xoo is ,<ie doudterat ivoefd. I legen de Polen wordt kradhtig opgetre- <<eu, m de omstroken van Minsk moet lu*t Poulscbe leger vernietigend Verslagen xyn. iln de omgeving van Wuua wordt zwaar gevochten. 1 Naar uit Helsingfors gemeld wordt, .-chryft .J’rawda”, dat de Perxixche en Russische regeeringea druk nota a wisselen. Er is een overeenkomst ge trof ten be .relfendc de aanknooping der diplomatie ke betrekkingen en de hervatting van het handelsverkeer. Oyft de repubhkeinsche v redes resolutie (om den oorlogatoeatanui met UuA*cm*Jul voor geëindigd te verklarenX die zoowel het AmenJraanBche Huis van afgevaardig den als de Senaat heeft aangenomen, beeft fpresident Wilson xyn veto uitgesproken. Onmoklellyk is hy met gelyée mum be taald. De SepaatacammiiuHe voor buiten- liindache aangelegeiduxlen heelt Wu<mmi's voorstel om het mandaat over Arutenie te aanvaarden, verworpen. 6) Eenigszins verrast zag zij toen, juist onder zich, een jongen man te- g«n een boomstronk zitten. Een oogen blik dacht zij, dat het een van de tuinknecht» was, maar toen zij nauw keuriger keek, zag zij dat zijn klee- ding weinig in overeenstemming was met die van een knecht. Maar het was ■4 °°k niet geheel die van een heer. Lu cille dacht nu dat hij een jachtopzie ner zou wezen, er lag een hond naast schadevergoeding, maar het is ronduit on billyk, dat Engeland, dat op alle inau.eron vergroot uit den oorlog komt en waarvan de economische toestand xdbdan.g .s. dat Keynes het kan raden, d» schulden der andere bondgenooten op »ich te nemen, met slechts zyn aanspraken handhaaft, maar op een zoo groot deel van net kleine overschot der beschikbare vergoeJingosoin de hand legt. Deze zelfzucht za. een be stendige samenwerking niet bevorderen. Deze booze woorden weixlen de redactie in de pen gegeven door het fait, dat sinds 3 dagen een algemeene stakiag in de streek van Friul heerscht als protest tegen de langzame levering van ataatsgeh' tot her stel van het door den oorlog verwoeste ge bied. De regeering maakte bekend, dat een leening van 4 milliard, yitsluiUnd voor dit herstel, is uitgesehrteen. Daar het spoorwegpersoneel moweteid, bleven vele reizigers in het station UdUe steken: slapen in de wagons, omdat de hotels sloten Daudet punten zyn talen.”. Hiermee roerde Daudet aan de kern van een tweede kwestie, waarover te Purys bezorgdheid heersent en die de conferentie/ ’‘-"‘..e niet geheel heeft kunnen weg al is bepaald dat Frankryk zy| aan Engeland in 't zelfue temp» mag afdoen als Duitschland de termynjB der schadeloosstelling voldoet. Deze toe gevendheid komt EngeJand duur te staan, want naar de Eivening Standard meldt, hebben Italië, Servië en Roemen.na aan spraak gemaakt op dezelfde behandeling. Of Lloyd George geneigd zal zjjn hierop m te gaan, staat te bezien, immers, Enge land heeft zelf schulden te betalen in de Vereemgde Staten, dat wellicht geen ge noegen zou nemen met een doorvoering uozer regeling, doch als de Bntsohe pre mier de entente nog wat in stand wil hou den zal hy een nulde housing moeten aan nemen in deze. Er zijn reeds zooveel ge schilpunten tussohen de geallieerden, dat in *t belang der samenwerking wrijving zooveel mogelyk dient te worden verme den. De Corriere della Sera, het toonaan gevende Italiaansche blad, byv. is aller minst te spreken over de houding van En geland. Wjj willen niet redetwisten over het aandeel van Frankrijk in de Duitsche loordige Duitsche regeering dagen een pluimpje ge urt den. mond van graaf -oegeren gezant te Was- candidaat der demooraten is Rijksdag en daarom te Ess«n een heeft gehouden. Eerst ig eemge verwijten te rff zeide n.1. dat de onvers dige politiek van het Duitsche mi- srie van buitenlandsche zaken een der Dezer dagen werd meegedacht dat Le nin en Trotzky te Moskou nieta meer hadden te vertellen en dat Broessilof de macht in handen had. We trokken «Ie juist heid van deze medodeeling dadelijk in twij fel en de sovjet-gezant te Berlijn. Kopp, heeft ze nu met (beslistheid tegengespro ken. De Sovjet is en blijft voorloopig nog de baas in Rutland. Blijkens een bericht uit Moskou reti^ert ze met straffer hand Het vraagstuk der schadeloosstelling zal vandaag in de Fransche Kamer Besproken worden. Miller and zal de vertrouwens kwestie stellen. De finaniceele toestand van Frankrijk om daarop nog even terug te komen, ziet er inderdaad weinig rooskleurig aia. Op ihet congres van ambtenaren is er eep 'boekje, over open gedaan. Laurent, een der secret&rissen van de A, V. A. heeft een zware beschuldiging uitgebracht. Hü zei de: Het ministerie van financiën is vol slagen ontwricht. Het wordt beheerd door mannen, die mets kennen noch ooit zullen kennen van den dienst, dien ze moeten vervullen. De politiek heeft heh op «hun gebraoht, als beloomng. voor aan mi nisters bewezen diensten, ft-ankriik staat aan een keerpunt zijner geschiedenis. Als ue door Kamer en Senaat goedgekeurde 8 milliard nieuwe belastingen niet voor het einde van het jaar binnenkomen, breekt er een onheil los. Er is echter niets gedaan, om den financieelen dienst in staat te stellen, de nieuwe belastingen te innen. Ten slotte werd een motie aange nomen, die behelst: De huidige belastin gen bedragen 132 francs per hoofd voor de arbeidende klassen en 88 francs voor de gegoeden. De ontworpen belastingen zul len deae cjjfers op 304 en 131 brengen, terwijl m Engeland de begrooting sluitend is gemaakt met de overeenkomstige cjjfers 198 en 385. Daarom eischt de motie, dat de belasting meer ruste op de inkomsten der belastingplichtigen dan op hun be hoeften. - De tegenwt heeft juist deze kregen, nog wel Bernstorff, den vn Rington, die voor den Ryki verkiezingsrede kreeg de ex-regeerinj hooren. BemStorf standi ge politiek nistei De Duitschers hebben, naar men weet, geprotesteerd tegen 't verbljif der zwarte troepen in 't bezette gebied, aangezien ze een voortdurende bedreiging voor de vrou wen en meisjes vormen en den gezond heidstoestand benadeelen. Frankryk heeft daarop een verrassend antwoord gegeven, waarin de Senegaleezen beschreven wor den als de braafste menschen ter «vereid. die in plaats van de gezondheid der Duit- fachers te schaden hun eigen welstand in gevaar brengen door hun verkeer onder deize b'.ankike broeders, m.a.w. zegt Frank ryk: „jullie moogt nog dankbaar zya dat we je die gezonde kerels tydelyk afstaan. De Duitsche pers voelt zich heftig belee- digxi en de Vorwërts wil de kwestie ^ian de overige mogendheden uiteenzetten. hem. Geheel onwillekeurig had de jonge man een ongedwongen houding aange nomen. waaruit welgemanierdheid enz. •prak: zijn lange beenen uitgestrekt, Mt hoofd rustend op zijn hand, en er *'êu’ iets in zijn gestalte dat evenmin ais zijn kleeding paste bij een knecht. Zich nauwelijks bewust, dat zij hem •00 nauwkeurig opnam, bleef Lucille op hem neerzien, tot hij plotseling zijn miofd ophief, maar zonder haar te zien. Had Lucille daarvóór reed» verrassing *n twijfel gevoeld, hoezeer namen deze toen het opgerichte gelaat haar i schitterde. Het was een gelaat 19946 95 19041 56 19151 <19217, 29 49 1 43 I - 17026 M *40 40 te 46 17146 19645 •6 te 197U4 77 17206 79 17 45 SU 60 W 75 14733 71 19XJ0 77 14801 17346 J 97 4 62 12612 6 69 .7438 M - 1751» m 47 N 49200Ï4 65 9/ 17630.'- 42 83 17737: 83 61 14249 83 90 95 153281/893 54 1-916 '20IJ4 •J 3U2i: 25 53 5» 28 1542- 33 69 39 41 82 77 65 54 SB 88 9318012 >94 15507 26 96 63 29 98 93 57 20314 - 90 18108 20411 29 37 87 •~j|4 36 16 52 18 71 36 20639 98 76 15829 18308 3Ó 50 88 97 16020 18430 20924 2403 12768 15022 801 2229 7622 10495 12459 14084 17083 «iyen geld, 12152 148751708019248 65 15010 17213 19373 12379 69 21 19743 -- 43 19921 -- 45 34 -323 91 17484 30028 44 15330 17541 20112 12683 52 17Ö37 28 12798 79 17723 3J 12888 15-40 87 20235 13320 1 5806 DBOT 20402 13470 15921 62 3 (0 43 17974 20 03 13632 16127 18»2 82 52 118 20603 13743 16210 18604 20743 13916 16319 29.0824 14040 9818716 14 141)3 )0570 6120928 14221 16605 18805 37 92 87 58 2I(X>J 14475 16725 18842 14581 l<034 88 87 42 19013 14708 4919203 75 84 II ibaar ..316 20 24 32 11915 22 68 93 12118 oomken ting van Duitschland is geweest. Een n.eu- we bloei is alleen mogelyk langs den weg van verzoening^ en door het volgen van een politiek, welke strookt met de uenkbealden van ddw Volkenbond. Graaf Bernstorff wees het verwijt van de hand, uat hij het tegen de behendige poiit.o^ van Wilson zou hebben afgelagd. Wilson geen bedrieger. De oorlog tegen Duitschland was de wil van het Ameri- kaansche volk en in de Ver. Staten is de openbare meening beslissend voor den loop van de politiek. Graaf Bernstorff noemde het een groot succes \<oor de tegenwoordige regeering, aat het gelukt wa» de mogelijkheid te rcheppen voor mondelinge onderhandelm- gen te Spa. Het. (lenkbeiehl der verzoening was nu blijkbaar ook in de wereid tier en tente doorgedrongen. Iedere verstoring van de binnenlandache rust, hetzij van links of rechts vernietigt de mogelijkheid om er bovenop ie komen. Dit kan slechts op democratischen grondslag geschiede^ rust n de on- nwu ureigen, men verwacm die stellig, dat in Halle de burgers, nabyheiid van oen kazerne wo- “politie opmerk- lat het terrein tn en óen Juni avorden. daar ^overrompeling 1 ‘tercl* Hal -«..drongen, menlandache rust, hetxil jchts vernietigt de mo er bovenop te komen. Dit ki democratischen grondslag geschiede) Zijn stem, die op 1 bewaren Vier r aandringt, is al die eens roependen in woestyn. Van links en rechts bid ven t_ geregeldheden dreigen, men verwacht (Ue zelfs zoo 8‘ die in de n nen, er door de veilLgheiA; zaam op zyn gemaakt, d rondom de kazerne den 4e operatiegebied zou kunnen op deze dagen een nieuwe' door de linkerzijde wondt voorbereid. Terwijl de rechtsche pensiin Halle xich met de 1‘utschplannen derJlinksche par tijen bezig houdt, schuift de/ bnksche pers dezelfde plannen in deVohodnen der recht sche partyen. van Imki

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1