GOUDA. uk No. 14328 Voltaires. LJPPELS 59e Jaargang. IDING abrieken terdam, >REL 1 Feuilleton. ge. JDE endtal NieM’ws exx -^-d.*v"ext®zxtT. eTolsucS. voorG-oiicLa en Ozxxstx©3jcexx- N merk W.L. Os Vrouwe van Darracourt door Artillerie. Het gevaar voor een Putsch. VERSCHIJNT DAGBLUKS BEHALVE ZON- EN VBBSTDAGBN. 1—4 ra<«lB /l.OS, «lk« r«,,l mMr 19.U. sn Commandant dw :n EP laat de aetlutt iMiMtie: T«M. latere. 546. Admlnletratk: Telaf. Iatan. M. 1 BH ezonden. L)e Foolsche minister van B-i tenlandsche een 2468 270 (Wordt vervolgd.) J Gewoae advertentie» ea ingezondea mededeeliage» bty coetraet lot zeer gerede- ceerden prtj» Groot* lettor» en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiln kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Beekhaa lelarsa, Advsrteatisbureaüx sa ons* Agenten. do roodo doos. I HAAG c ook zei Lu it onderwerp m te lichten dat het ook aan het aan- nongezonde olgent Prof. zijn verhou- koppelarij. ef van de uwelijk van 34 STER” en W.L dacteur, dat de kolonel kunnen overtuigen of witte terreur bestond, om het INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 hoogt ko- men- troepen Peschouwnt wanten. Zu konten om de rust en de orde te handhaven en om een onzudig toelicht te houden over de beide volkeren, die in Upper-JSiiuzie woneu. Itge leven»- qdleven en ven. Land- cohol. Rijk- ivijze. Inter- even. Alge- verhinderen) ip«geheim«n isterdam, vraag. neen. geloof nunmter- ouder ue lonfiict t het ’t be- waar genoeg Beuthen >nen ge- rd. wel ie van I destijds de Duitsche Nationale wel genoeg. komen zonken. fiOlMHE C0MT. plan geweest zijn wan meer, en er bestond om te groeten, en voor zij het zelf wist, had zij 1 zeer nuttig zei hij. eenigszing ..v-erschen. 't Hon- sngoed een waarin werd tegen- we allicht Arbeiders- imbeerde zakken Voedingswaarde )uden Medailles 9) - Hij was noch vriend, noch knecht, Mag ik vragen wat u omtrent, dien Harry Herne hebt gehoord, Miss Dar racourt?” lucille doorstond zijn onderzoek want het was een onderzoek kalm. ..Ik heb niets gehoord.” zei ze rus- (huwelijk en c, huwelijk»- brui ken. 15. jk gealachta* t ra» op het ..Er is niet veel anders.” zeide hij. ..Of ja. ik heb bij de plaatselijke bank hier een bedrag gedeponeerd, dat mij voldoende toeseheen voor uw oogen- blikkelijke behoeften drie duizend pond. Hier is het chequeboek. Miss Darracourt. Wanneer u meer verlangt ik bedoel in contant geld hebt u mij slechts te schrijven of te iele grafeeren. Ik zal u binnenkort een op gave doen toekomen van uw geheele inkomen uit de verschillende bronnen. zult zien, dat het zeer groot is, oom heeft ver beneden zijn rnidde- groot gedeelte «tt..n<Vpr Head ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad ft kwartaal 2.W, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Fnmeo per poet per kwartaal J2.75, met Zondagsblad 8.40. AtaUMauatea worde» dagelijks aaageaomen aan «ns Bureau. Markt 31. GOUDA. h| mm agenten, den boekhandel en d* postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrek** (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1»*®. elke» regel meer 0.25. Van buiten Gouda e» den beaorgskriag: 15 tegel* 1.55, elke regel meer <1.30. Advertentie» van publieke vermakelijkheden >5 sm4 per regel. Advertentiën ia het Zaterdagnummer 20 bijslag op de» prijs. loeten in i. De be- tegen een nabu- ■reunen staat niet op i land moeten ze al* >uden, wat de groote Ter- te (een ter- swm (MARLES G AR VICE. Geautoriseerde vertaling van 1 P. IVHSBELINK-v RO0SUM. (Nadruk verboden.) van Lloyd Gsorav's bolsjewiek Kras nog weinig gehoord het gerucht dat <ie irtegenwoonliger een uitste- op de tegenpartij heeft ge- dat niet «jjn. want Krassin paart wel gemanierdheid aan een schranderen kop. Hjj schijnt wel eenig succes te hebben gdhaxi, want guteravond werd gemeld, dat Krassin verlof heeft ge kregen een handelabureau te Londen te ■ten. olgena issin de i weet het blad er aan toe ge niet duidelijke houding mdbeden op wier welwil t men rekende en omdat icnlandsche onlusten vreesde. itste toevoeging is liet «enige ver acht. De regeering heeft inden al vol genoeg. Za ;r vooreerst wel met toe Versailles^ te Over den rnhoud var, eerste onderhoud met den sin hebben we officieel r- doöh te Londen loopt h< Russische vei kenden ’«druk maakt. Een wonder zou er mee te een staatsgreep -ren, dat thans vele worden ontbonden. ing plaats heeft, i in alle richtingen, meermalen voor, dat Het gevolg gere- echler len de familieH uit den omlrek u men Imzuekon. Er zijn aardige aehen onder.” Hij iKxuiide de namen van aummige. natuurlijk allen vreemde voor Lucille. .Lady Failey van de Grunge ia hier de toonanngeefHter of wat moet ik liever zeggen. Zij waa de voornnam- ste vrouw die hier tot u kwam." „En zal dat blijven, dunkt mij’ zei Lucille glimlachend. I >e meeaterea van Darracourt moet natuurlijk iu Darracourt regeeren". antwoordde de rei hlageleerde met over tuiging. li j leidde haar door («en lange, welfde gang nuar een betdrtkte binnen plaat. I laar omheen waren de atallen gebouwd. Alles waa plein, de wit etee- i en omraming van» de roode gebouwen als sneeuw, elke deur en elk venaler- kozijn glanzend als pus geschilderd. Een aantal honden aprongen hem tege moet. en omringden Lucille, blaffend tegen haar opapringend-, drie of vier stalknechiH kwamen door de open stal deuren af op het leven, dat zij maak ten. Lucille aloud omringd door de hon den waarvan zij enkele den gladden kop streelde, Ir genieten van hun luid ruchtige ontvangst. Op dat oogenblik weer klonk een stevige, snelle voetstap over de geplaveide binnenplaats, bege leid door een melodieus gefluit. Lucil le wendde zich om en zag Harry Her ne op hen toekomen Hij bleef slaan. He van den iels tegen hem/ Heeft hij een slecht karakter?” Mijnheer Head verkoos enkéT ant woord te geven op de laatste ..Een slecht karakter? Neen, o zei hij langzaam. ..Neen, ik o niet, dal hij een slecht karakter heeft.” „Mijn oom zou hein zeker niet tot zijn gunsteling gemaakt hebben, wan neer hij dat had,’ zei Lucille, iets uit de hoogte als een echte Darracourt. ..Zeker niet.” stemde mijnheer Head gedwee toe. ..Zeer juist, hm!” hij vouwde en ontvouwde de lijst. „Ik zal zijn isiani hier bij schrijven als u dat wilt, maar in welke kwaliteit?” Lucide zweeg. Er lag iets geheim zinnigs over dien Harry Herne, maar van één ding waa zij zeker hoe wel zij moeilijk zou hebben kunnen zeggt*n waarom dat er niets slechts van hem te zeggen viel, tenzij dat ge- kicht. dat niet zulk een edele uitdruk king op haar had neergezien, oen masker was geweest. ..Geef mij de lijst, alstublieft.” zei ze, „ik zal er eons over nadenken.” Mijnheer Head gaf de lijst terug, hij voelde zich een weinig verlegen, in verwarring gebracht. Dat school meisje, dat zijn groot nieuws verleden week schuw, blozend en bevend had ontvangen, was plotseling opgebloeid tot een koninklijke vrouw. Haar: ..Geef mij die lijst als ’t u blieft” was zoo vol rustige Waardigheid, dat het den rechtsgeleerde trof. apene— Volgen» -Ie radicale „Star” serkloarde Kntwn nadnukktdtik aan Lloyd George, :at de graanschuren in Ruslan i wel met overloopend vol zyn, doch dat auslund een groote hoi veelheid tarwe, vlan. good, hul den en verschillende andere grondstoffen kan leveren in ruil voor linnen, schoeisel en lundbouiwwerlctuigen. In hoever het eer ste waar is, kan alleen wo-ien uitgemaakt wanneer de Ruasiacta radenregeenng ook eet Bntjch of geallieerd han ldabureau >n Rusland heeft geopend, doch duarvaa wondt nog niet gerept. Veder zegt de „Star" dat Lloyd George aan Kras-ain heeft te kennen gegeven, dat hij zeer gaarne Rusland uit zjjn huidige moeilijkheden zou wil’en helpen, ah daar voor een bevredigende op'oas^Bg kon wor den gevonden. In het Lagerhuis werd gisteravond van regcei mgawege verklaard, dat e- omtrent de besprekingen met Krass n nog mets Ki.u worden medegedeeld. Compagnie te Schoon datum van opkom.t ORAAL bij een der re kentd» bijgebracht, ■ier». daarbij verder 3400 30 öur**»: MARKT 31,GOUDA. IJUH AL <i Jood veririeed In een door officieren be zocht lokaal gegaan was, Wide Wedgwood: „Wie aat doet, zou wel uooit meer in de gelegenheid kernen gedurende zjjn leven over zjjn ondervindingen te spreken.” Op Vrijdagavond ontving ue delegatie een afvaardiging van de werklieden van de door Zukl-Slaivië bezette, maar aan Hon garije toegeweaen dietricte» van de Pecwr mfjnen en de stad Péce. pe afvaardiging verklaarde, met geweld van wapenen den intocht van de troepen vanr Horth> in Pécs te zullen verhinderen, daak zjj liever met de wapens in de hand zoq willen vechten en sterven, dan zich door eten bloedbad van de witte troepen te laten uitroeen. De Bntsche regeering zou de stad niet aan Hongarye teruggeven, vooy er een veran dering van stelsel in Honjtarije komt. Zou de gewapende tegenstand #an <h arbeiders vei'hinderd worden, dan zpudea de arbei ders met de Zuid-Slavieche troepen ver trekken, maar van tevorent Ie mijnen ver nietigen. De Weensche Arbeiterzeitang voegt aan deze mededeeling toe, dat (Ie gevolgen van het bezoek van de Britschemrtieidersdelega- tie een opnieuw begonnen vervolging van ue Hongaarsche werklied** zjjn. De Brit- sche arbeidersdelegatie verzocht ’t uitvoe rend comité van de Labour -Party om on middellijke tusscheakomst bjj de Bntsche regeering. Volgens deze lezing zon ,ej- dus wel een witte terreur in HongÜriie heerschen. Evenwel, deze mededeelingen van 't gaarsche peiWbureau kunnen ever mystificatie zijn als de vorige, het bestaan van een terreur gesproken. De waarheid zullen ïwèten"i7 smet- „tf®1 toorw kriigen roor de “M. SSRJ8’ In Oostenrijk is het gevaar voor een Putsch dus afgewend, in Duitschland daar entegen bljjft het dreigend. De regeering ziet hoe erg. tegen haar in ’t geheim wordt geageerd, neemt natuurlijk haar maatregelen, doch is blijkbaar niet zoo goed ingelicht, dat ze de aanstokers on- ujhadelijik kan maken. Een rede van Helfferich heeft aange toond, dat destijds de Duitsche Nationale Volkspartij wel degelijk bjj de Kapp- Putsch betrokken is geweest, zonder dat ze daaraan deel heeft gehad. Helfferich heeft n.l. in een verkiezings- rede te Dusseldorf verklaajd. uat de Duitsch-Nationale volkspartij de monarchie den meest gdschikten staatsvorm voor het Duitsche rjjk acht. Dit doel mag echter riechts langs grondwetteljjken weg wor den nagestreefd en elke geweldpolitiek moet van de hand wonden gewezen. Helfferich en zjjn partijvrienden hebben van het eerste oogenblik de onderne ming van Kapp en v. Lüttwibz beslist ver oordeeld. Staatsminister Hergt heeft Kapp niet in twijfel gelaten over het feit, dat hjj van de Duitsch-nationale partij geen on dersteuning had te verwachten. De vroegere minister van oorlog, gene raal Reinhardt ontkent het gevaar van een nieuwe staatsgreep niet. Hjj heeft. z<ch in een interview met een medewerker van ner-Neustadt of verder zuidelük in Noord- Stiermarken Oostenrijk binnen te dringen; de Ijjn van de „Südbahn” zou bezet worden en de Habsburgsche monarchie zou uitge roepen worden. Te Weenen zjjn zes personen gearres teerd. onder wie de ritmeester Scnaff en de 1ste luitenant Nowotny. Verder werd vastgesteld, dat in een villa bn Wiener- Neustadt een wapendepot was ingericht. In het bureau „Pro Patria” weiden slechts acht geweren gevonden en in beslag ge nomen. De ontdekking is geen pretje voor de Hongaarsche regeering, want natuurlijk .aat het bewind te Weenen het er niet bti zitten. Reeds moet het opheldering hebben gevraagd; de regeering te Boedapest zal zich met gemakkeljjk van de aantijgingen kunnen vrijpleiten. Het kan niet anders of ue Hongaarsche machthebbers moeten m een vreemd licht komen te staan, lichting een staatsgreep rige mogendheid te stern zichzelf, in hun eigen L. lerzonderlingst huishouden, wat de P” menigte doet spreken van „De Witte reur”. Natuurlek heeft de regeering Boedapest verzekerd in 't geheel geea reur u-t te oefenen, haar geweten is teloos, wat de Uj Nemzak L-.~. oe mededeeling, dat de Engdi,^^ •lersdelegatie in Hongarije verklaard zou hebben, dat er geen witte terreur in Hon garije bestaat. Volgens het Hongaarsche persbureau te ’s-Gravenhage heeft een Britsch arbeids- gedelegeerde die thans te Weenen ver toeft de verzekering van de Ui Nmze/lk tegengesproken. De delegatie heeft haar arbeid nog niet geëindigd en met het oog op de verkregen bewijsstukken zou het ue delegatie ónmogelijk zjjn het haar toege- schrevea oordeel uit te spreken. De tus- schen de Hongaarsche en Britsche arbei ders bestaande solidariteit is door hetgeen wti in Hongarije gezien hebben op geener- lei wjjze beïnvloed. De delegatie heeft den wensch bjj het begin van haar terugreis uitdrukking te geven aan de sympathie, die de Britsche werklieden hebben voor het lijden van de Hongaarsche arbeiders. Az Ember geeft een interview van haar redacteur met kolonel Wedgwood, die ver klaarde, dat hjj geen mededeeling over de indrukken van de arbeidensdelegatie kon geven, maar hjj kan wel zeggen, dat het treurigste lot op de wereld dat van den Hongaarschen veldarbeider is en dat htf noch Jood noch arbeider in Hongarije zou willen zjjn. Op de opmerking van den re- U zich het best had er in Hongarije een indien hü als Poolsch het Beriineer lageblatt als volgt daarover uitgelaten: Een groot deel der berichten over de voorbereiding van een staatsgreep js daar uit te verklaren, dat thans vele troepen verbanden worden ontbonden. Wanneet deze ontbinding plaats heeft, vertrekken ue militairen in alle richtingen. Daarbu komt het meermalen voor, dat kieme troepjes tezamen vertrekken. daarvan is, dat men dit houdt voor gelde troepenverplaatsing, waarvan geen sprake is. Wlannuer van andere zjjde werkelijk een staatsgreep wordt voorbereid, waar aan met te twijfelen valt, dan. zün et de militaire commandanten van de Ktiksweer om daarop te letten. Regeeringsgetrouwe troepen ztin in een voldoend aantal aan wezig. Heel op de verzekerii moet weinig te ueelen naar afgetreuen verdedij zegt, Samenzwering van Oostenrijksche officieren. Steun der Hongaarsche regeering? De Putschjplannen in Duitschland. Helfferich over de houding der Duitsch-Nationalen. Het leger waakt. Het is echter on betrouwbaar. De relletjes te Beuthen. Een „onthulling”. - De bespre kingen met Krassin. Polen’s verlangen naar vrede. De Rooden ver slagen. ONS OYIRZICHT. pro- of anta-militairiotisch zjin onverschillig staan tegenover isme, ieder zal moeten erken de oorlogvoerende landen ten- voornamelyk de offi- de rekening zjjn ge in de entente-Ianrien. waar de lieren van regeeringswege zooveel 1 wonden, gkat het nog, vinden langzamerhand alle »re plaats in de burgermaat schappij, moeiljjker echter is de positie der gewezen officieren in de centrale landen. Meermalen kwamen beschrijvingen over waarin de menschen, log zich geheel in dien hebben gesteld, verkee dat in dezen economische ren den vroegeren regeer '--ar tot aanzien zou bi__„_. .^..ien. Zoo ontstonden in Dui Zjjn de geruchten over troepenverplaat sing in Frankruk dóórgedrongen waar de vrees voor Duitschland’» macht ze >a een byzonderen vorm gegoten heeft. De „intransgeant" komt met een onthulling die we meer cuiuoaitoita- halve vermeiden dan terwilte van *t nieuws. Het blad deelt n.1. mee. dat «enige weken geleden in een geheimen raad te Berlun de mogelutkheid oogen ui gezien van een gewapend cc_. tusschen Duitschland en hrankruk en Po len. De chef van den staf sou daar hebben uiteengezet, dat Duitachland tegen Frank rijk 700.000 man in het veld kon brengen en 300.000 tegen Polen. Dit were voldoen de geacht, daar men op „zekere hulp” kon rekenen en door oproeping van verschillen de reservehchtingen hot effectief «nel kon «anvuilen. Er werd zoo te voegen geen gevolg «uin het plan geven wegens de van zekere mogei lende neutraliteit men binm De laati standige in 't ben< waarachtig de haa zal ei vanche voor U uw <iom heeft ver beneden zijn midde len geleefd.” ..Ik zal niet weten wat doen,” zei Lucille. ..De plaats zal daarvan eischen.” zei mijnhee met een glimlach. „U wilt natuurlijk een huis In de stad hebben, en mt tr Zijn een overvloed van manieren zelfs zulk een groot inkomen als uwe ie gebruiken. Miss Darracourt.” Hij koek op zijn horloge. „Wij heb ben nog een kwartier. Wilt u soms een wandeling maken over de plaats, zal ik u de stallen laten zien? Zij worden aln buitengeWQon mooi geroomd. Uw oom besteedde er een groot kapitaal aai en er is een prachtige stoeterij.” Lucille zei. dat zij gaarne met hem n ee zou gaan wandelen over de plaats en zoo liepen zij naar bulten. .Ik vrees, dat u Darracourt op het oogenblik vrij eenzaam zult vinden”, merkte hij op. „Maar binnenkort zul- Men mag of absoluut het militairis nen dat in c slotte de militairen, eieren, het kind van worden. oud-ofLcieren van mogei jjk gesteund de militairen vine óe een of andere plaats in de bur r echter is de pg. officieren in de centrale er 04i. uit Weenen de groote armoede, die ttidens den oor- inst van 't vaderland seren. Geen, wonder, len nood ue officie- iringsvorm, die hen weer tot aanzien zou brengen, ierugwen- schen. Zoo ontstonden in Duitschland ge heime complotten, the in Duitschland reeds den Kapp-Putsch uitvoerden en naar be weerd wordt thans een nieuwe voorbereidt. De reactionnaare agitaties blijven tot Duitachland beperkt, Eenige Oostenryk- sche officieren zouden gaarne willen be proeven of zjj wellicht meer succes hebben met een omwentelingspoging dan hun Duitsche confraters en wat meer zegt, ze kregen hij hun pUumen steun van de Hen- gaarsdie regeering. De uitvoering is even wel verijdeld, het plan is n.1. ontdekt, waarover het Hbld. het volgende mede deelt: Te ltK Mijnheer Head scheen een zucht van verlichting te slaken. Hij was zonder twijfel voor uw oon>.” zei hi a nder verhand. .Dan zou hij waarschijnlijk nuttig voor mij kunnen zijn,” z< rille. Mijnheer Head beet zich op de ’ip- P®n en schoof met zijn voeten, alsof M eenigszins boos was. •Ja, waarschijnlijk wel maar wch, geloof ik, Miss Darracourt, dat u moet aanreden, hem niet in uw te nemen.” ,»Wauroi* niet?” vroeg Lucille, haar •ooi* wenkbrauwen fronsend. ,,Is er Weenen heeft een zekere majoor Heunig onder den naum „Pro Patria” een z<. advertentiebureau gehouden, dat reeds lang verdacht wend, een reactionair cen trum te vormen. Hjj een in dit bureau gedane huiszoe king werden drie personen aangetroffen, van wie bleek, dat zjj reeds ingevulde le gitimaties bjj zich hadden en aangewezen waren naar Hongarije en wel naar Zala- Egerezeg te vertrekken. Uit het verdere onderzoek bleek, deels uit de in beslag ge nomen stukken, deels uit de verklaringen der gehoorde personen, dat inderdaad door bemiddeling van het bureau „Pro Patria” en onder bescherming der Hongaarsche regeering, een uit Oostenrüksche officie ren bestande garde gevormd was. die in West-Hongarlje geconcentreerd werd en waartoe steeds personen toetraden. Tus- schen deze troep en het bureau ..Pro Pa tria” Ibeetond een levendig verkeer. De personen, die heen en weer gingen van en naar Hongwrjje, hadden door de Tlongaar- aehe autoriteiten ingevulde en meest op vreemde namen gestelde bewijaen om de grens tft overschrijden. Het doel dezer be weging was, in den herfrt 1920 bil Wie- gerust is de-Berliner evenwel niet, ing dat *t leger waakt. Dit beteekenen hebben, te oor- een brief dien Bernaid Rausch. refendaria bu het departement xan verdediging in de bladen schrijft. Hjj zegt, dat na den staatsgreep van Kapp slechts één man in staat was oprui ming onder de rjjksweerbaarheid te houden cn nieuwe wegen te banen en die man was Noske. De toestanden, die thans bjj het departement van verdediging heerschen j.jjn erger dan ooit. Er zjjn wel eerlijke of- ticieren bjj de rijkBWeertiaarheód. mau. dit zjjn witte raven tegenover de gesloten ge lederen van de bewuste staatsvjjandeltike reactie der andere officieren. Een conse quente politieke opleiding van de officie ren zou noodzakeljjk zjjn. Inpiaata daar van wordt het oude vaderlandsche oplei- dingssysteem, dat tjjdens den oorlog zoo berucht was, boegepast. Indien het zoo vender gaat, Is de rjjkeweer weldra een macht voor de Duitsch nationalen. De verklaring, dat de ontbinding van ’t leger aanleiding gaf tot de geruchten over troepenverplaatsing werkt eensdeels ge ruststellend, in ander opzicht evenwel ver ontrustend. want de huiswaarts keerende soldaten, die niet dadelijk een nieuwe kost winning vinden, kunnen uitstokend de propagandisten voor een omwenteling zjjn of in iedqr geval relletjes uitlokken. In verband met dit laatste verdient aanbeveling de soldaten niet naar 't zette gebied te doen terugkeeren. de gemoederen reeds ontvlambaar zjjn. Dit heeft het gebeurde te Lc .n Opper-Silezië, waar drie person- dood en verscheidene gewond werd, geleerd De Duitsche politieke partjjen van Beuthen. met inbegrip van onafhankelij ken en communisten, hebben een proclama tie tot de bevolking gericht, waarin wordt geconstateerd, dat de meeste incidenten laaraan toe te schrijven zjjn, dat Fran- sche soldaten in gezelschap van Du.tsche meisjes werden gezien. Verder zegt de proclamatie, dat het lot van de streek van het resultaat van de volksstemming afhangt. Het is In het be- ang Van de bevolking, zich correct te ge dragen tegenover de Fransche troepen. Deze troepen moeten niet als vijandeltike toen hij haar zag: een wanne hlos kwam over zijn verbrand gebint en n snelle flikkering verhelderde zijn don kern oogen Toen hij zag dat de hon den het haar laatig maakten, hief hij de zweep op. die hij bij zich had. klapte er luid moe en riep hen op een meer termen dan harden toon. Aan Monde, uleof zij hij een koord waren getrokken, verwijderden de honden zich van Lucille, en legden zich gedwee maar vriéndelijk kruipend aan zijn voe len neer. Zooala hij daar Mond, rechtop on krachtig, met de honden naast zich, «He hij een Iweld van Engelache mam nel jkhvid. en Lucille nam dit. meteen vrouwelijk oog. snel in alle kleinighe den in zich op. Mijnheer Head verschoot van kleur op het z en van den jongen man en gal hem een kort knikje Harry Her ne nam zijn hoed af en bleef be We geniooa «taan, zijn oogen op den grond gericht. Lneille wan van j* o groet niet te beantwoorden. Hij haat knecht niete geen enkele reden toch, v haar hoofd gebogen- „Goeden morgen. Herne”, zei mijn heer Head koeltjes. „Ik kwam met Miss Darracourt de stallen bekijken, maar uw honden lieten ons niet door.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1