Ho. 3 No. 14333 Dinsdag 8 Juni 1920. 59e Jaargang. e i I ,330 s i r en n enz. I I Feuilleton. - I ermen Bn JHALEN, GOUDA. ,CL@U ©XX QXXXri*6X®JiC®XX. i XTIs-cl-ws- ©xx -t^cL-v-extexxt^ e tolsu.o. tt-oÓxQ-oxxclsu ©xx (Qxxxstx© □GEEST". I imers ten overstaan De Vrouwe van Darracourt door De uitslag der verkiezingen. 139g 72 86 93 - 'Ft 51 18528 85 8, 1 ??,73S 8 - 3210610 3 8» ,351J S eggs M. Ma 1—4 t*ol> LH. «Ikk n*«l mM. t*M. Mtctie: Teltf. In tere. 545. Borwn: M A R K T ?1, G O U D A. op liklei i lalt uur! Zij vergat >>en. munr trok Z<‘ 16041 uw met hen ze en zijn' ver- -ring r <ler mtraku: Adverteaüta kuisu wordu ingezonden door tussebankomst vu aoMedo Beohhu- lelare», Advertentiebureau x ea oase Agenten. Gewone advertentiën en ingeaondu madedealiagaa bfl contract tot iaat gered»- owardaa prijs. Groots latten aa randen word®» berekend naar plaatsruimte. kkadt> - «mia. werkelijk i P»JI binnenul-ials zilver We'- 1NOKZONDBN MEDKDREUNGHO Op da voarpagiaa W hooger BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. uit en gif haar de teugel» bij ile hoofden van de pon- 16329 18594 16409 18613 13 48 26 61 65 18742 Boerenbond, i partij, P. ieren- nuh n< tembergsc bach, Di baron v. ningihaus; Düringer Communiste! - 'Adadatotnth: TUrf. Iatan. M. ren in Dui'.sch- >ekend, desniet- gepubiiceerde concias.es te ie van de hui- enade kur •mgerechti ïft een taan, te» wat overdre >en het fiOUDSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGBLUK8 i-confe- eha on- dael- warer 30 kieskri ‘3 was: Meer- lemocraten 75 Centrum 91 zetels, Duitsch-nat. 44 sla. Duitsche andere par- terwijl op zijn wangen rn •en giste !<lo bron lag der vo- Kraisin en net. toen er- handel 6. MULIE. Juni 1920 16227 18070 6584 12171 16517 jeugd .eu dartel- d een korten lach. „Er het (MARLES ÜARVICE. ’«Geautoriseerde vertaling van I. P. WH88ELINK-V RO80UM. (Nadrut \erbeden) kcUmg om de levendige, wal gemak kei iiker In bed i»Mi houden Imcille nam de toiige'H. ten leid jk gezicht. hemel zij snijden mij inde vin- dat komt omdat ik geen hand aan heb. Tk kan ze niet goed noodiake- r da hoogte van de definitieve beslui- jrden, wet alleen wat ba te schadevergoeding, en <L# *n de betaling daarvan. Jen huldigen* toestand van welke volgen» het cleel gebied onder Herstel uil den boog weg en de uit „O. hemel.' zei Lucille. toen zit om den hoek van het terras de parklaan insloegen, .zij zijn wild’’' „Dat is leven heid” zei hij met- zit geen kwaad haar in. Ala u wenscht. kunt u hen dadelijk overna men. wanneer ze tol rust zijn geko men”. „Tk zal verschrikkelijk zenuwachtig zijn”, zei Lucille. „Dat geloof ik niet”, antwoordde hij rustig. Lucille leunde met een gevoel van ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franto pei poet per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad 3,40. Abonnementen worden degelijk» aangenomen aan on» Bureau: Markt 31. GOUDA, bg onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringi 1—5 regolF 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bexorgskring: )- -5 regels L55, elke regel moer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 eent per regel. Advertentiën in het Zalerdagnummer 20 bijslag op dei prijs. 12305 14502 83 88 12420 14605 64 37 82 14754 85 14823 - 12510 41 511 80 14927 65 II 12614 90 96 12705 15001 17201 27 84 25 3815110 52 55 65 210 Nederlaag der tegenwoordige coalitie. De conservatieven en de onaf- hankeljjken versterkt. De communisten verkregen weinig zetels. Een zuivere arbeidersregeering? Persstemmen. Uitstel der Spa-con- ferentie. De financieele bijeenkomst te Brussel. Toenadering tus- schen Lloyd George en Krassin. Anseele over België's Kanaal-plannen. Verzet tegen de leger-ont binding. ONS OVERZICHT. ’oor het aantal uitgebrachte stemmen, met dien veestende, dat per 60.000 Op êen par tij uigebrachte stemmen in een kieskring zetel wordt toegekend. De op deze J L "t “’“Ier Jan 60.000, worden voor iedere partij afzonder- jonomen en geven op denzelfden de districten recht op zetels, 60.000. Die zetels worden dan aan het district met het groot- wederom voor iedere partij af dien verstande, dat per 60.000 op een tjj uigebrachte stemmen in een kiest een zetel wordt toegekend. De oj wijze overblüvende stemmen, minde 60.000, won' lÜ'k byeengt voet alaun n.l. één pe toegewezer ste surplus zonder! ijk^ Van de 5 kieskrii aan de ‘verkiezingen bieden, waa. l..„ volksstemmingen iden, n.l. Oost-l'ruis “’"‘n en de arbel- eljjke par n.ch het resultaat der Is volkomen duidelijk. Het chuiving naar link» en de le oude methode van «Ie keeren, maar op gem idealen van scv- 0716110 87 00 4018400 78 13803 04 I40J0 1631 14) Hij draaitfo zich om en gaf een'ge bevelen on terwijl de ponnies opgetuigd werden, bracht hij haar van den eenen stal naar den tfnder. Hier waren jon ge veulens te zien, daar karren, puur den, die de eerste prijzen hadden ge wonnen op de plautselijke tentoonstel lingen, en waar hij ook kwam, sche nen de dieren hem. zooals Lucille op-( merkte, als hu« meester en vriend te herkennen. Er* was geen hond die niet met een geblaf van vreugde en welkom op hem toekwam, en zelfs een sombe re. oude raaf, die van af zijn stok op het staldak Lucille droevig had aan gestaard, kwam naar beneden en zette fcich op Harry Herne’s hand toen deze hem nep. Te schijnt goede maatjes allen te zijn”, zei Lucille. -Zij hebben mij al zoo lang gïkend, Miss zei Harry Herne. „D eren zijn de beste vrienden, die een mensen kan nebben Zij veranderen nooit, en lieMe te nooit aan hen verspild. Je geelt hun •wa duim en zij geven een el terug Toen zij op de'binnenplaats terug- 46 48 74 06 W235 - 75 -113 93 19124 50 14754 77 75 1482317101 83 19250 19344 27 84 M 57 19513 86 65 65 32 91 15210 74 35 4019704 1740B 5 81 14 1751719804 3719823 46 20024 - 87 S U17609 90 g n 83 75 50 "”^2 67 '9320a« 28 17814 31 a ..-4 M g »l8laaó! >i7 nma r1!? s rataaoïaoM 95 18333 7! “7 70 •IJ H 33 63 6826 6849 8845 20965 1091 2803 4636 6860 7524 7764 10692 13177 154H 16453 20357 telgen geld, 12967 15287 17382 19352 13050 15306 17431 19443 13100 12 68 50 13229 39 17529 75 71 53 17704 19698 13421 6ö 51 19702 35 15443 72 95 82 15512 88 19807 13525 33 17826 19918 13621 75 17935 35 59 15670 18006 20016 13776 71 68 84 81 15793 7920127 13925 15872 18180 82 88 1599 i 18229 20328 14045 16042 18383 79 14117 16158 18447 20413 72 16379 66 17 14214 16420 18641 70 98 1657518731 20543 14401 16600 95 74 19 38 1881320848 78 16810 41 20966 f4501 1918967 70 14661 21 75 14763 29 19L12 1494616923 30 15128 16 19195 53 63 19337 15248 7187 51 «baar 11755 14065 16329 18594 70 -- 11880 14105 11962 23 80 50 73 65 12073 71 16525 18742 12110 78 37 47 12 80 4718857 47 14238 62 18930 55 99 16608 86 66 14324 7319 10 12216 28 97 24 60 14456 16724 38 61 70 48 30 96 98 16824 60 83 16973 gm schoenen vrethouden’. Hij keek geweldig teleurgeateld. toen kreeg hij zijn eigen handschoenen in het oog. -lie hij op zijn zitplaats had nivrgelegd Haar oogen volgden ie zijne .O. die z'jn te groot zei ce zon der tr b:j te denken toen keek zij er *B0i naar Natuurlijk waren te groot, maar ziln hand was welgevormd en klein voor een man „Misschien zoudt u er een ui kunnen nemen”, opperde hij ze mij. asjeblieft, zei hand „Geef kalm. Vet neergeslagen oogen Icte van een olos kwam, gaf hij ze haar. Uicille trok ze aan do vingers geleken wel ooren van terr era „Beapottelijk’’' riep zij Het uitstel der Spa-conferentie houdt ongetwyfekl indirect verband met da be nprekingen die Lloyd Georgt met K/kk- »in voert, aangeiien de ataatehoofdon «wrrt te Brunei kuanan bbeenbomen voor do beraadulagingen die aan de Spa- rentte voorafgaan als «Ie «cononiMicI derhandelingen waaraan Avenol neemt, ajjn afgoloopen. pr De omleihandehngen met don *ovjoi- afgevaardugde hebben een tamelük viol verloop, Lloyd George, Curzon, Bonar Iaw andere leden der regeenng hebben - ren Krn«nin ontvangen. Uit bevoci wordt meegedeeld, dat Maandi r.ge week, ter bijeenkomst van ue leden vun het Brilitche katen. kend werd, dat hervatting van oen tuHxchen Rualand on het Weaten voor de belangen vun de wereld dringend noo.lig. waa, geen vordering kon worden gemaakt, tenzij duidelijke en definitieve waarborgon wenten gegeven in twee xaken. n.1. dat alle Britse he gevangenen, nu in Rualaral vaatgehouden, onnnddellUk zoiaien worden uitgeleveid en dat de Monkouachd regee- nng alle boiaJowiHtiKhe en andere propa ganda in het Oosten zou staken. VoaklaaH aordt, «lat Kraaain gisteravond naa»- Dow ning Street da gegaan met drae gedachte waarborgen bjj xich. Hü schijnt n.l. uit Moskou draadloos instructie te hebben ge- kregente antwoorden, dat alle EngGacho gevan^Mfcn in Rusland worden vrijgelaten, dat dcpolajewiatiHche regeoring rieh van propaganda door middel van hamielaagen- ien 1n het Vereenigd Koninkrfft xal ont- houdrn en de Engelache belangen in hst ginot achterover. Door de snelle bewe ging ontstond er een briesje; de vogels zongen vroolijk de zou bóscheen hen goedgunstig. Zij keefc hem van terzijde aan. Hij had een paar rijhandschoenen aangetrokken, zijn kleeding was die van een landedelman. Er was niets in het gelaat, noch in het uiterlijk, dat aan <vn bediende deed denken. Echt rouwelijk nam Lucillr hem op. nn zij dat. achterover geleund, buiten het be reik van zijn oogen kon’doen. Knap als een prins nit eén looversprookje. met rei» «tem zoo muzikaal en diep van trtm als van eenig ftrfatocraat, met een figuur, waarmt een niet te veriier- gen gracie sprak. Wie was hij? Waar orn hief iedereen - speciaal Mijnheer Head de hand tegen hem op? Zij reden ren poos stilzwijgend voort en Lmrille meende, dal z jn aandacht op de ponnitw gevestigd was; maar zijn oogen geleken die van een valk, niet het «geringste, het minstheteekenende ontEnépte hem „Tjébt u het koud, Mtes?" vroeg hij plop cling. „Wij zouden een pmntd kun nen krijgen er was een dame op het terras”. „Een tbujjyf Tk zag er geen”. „Ja. rij Ztond achter de vaas, een jonge dame met mooi haar en grijze oogen’. Marie Verner Mejuffrouw Ver ner' verl>eterde Lucille zichzelf. Tk zag haar niet”. Ir. heel haar jong leven had Luc 1- le nog nooit zulk <*«n kwartier door- 128L 77 82 81 84 85 96 9015318 12928 83 65 97 7015410 1'. 13026 51 46 91 56 15510 13104 34 23 r 43 t 79 U - 13201 150(» 177» 86 90 40 13465 15761 17909 75 15828 29 001501 81 g 57 inxen namen siechts 32 deel, aangez.en de ge- lar ingevolge het vredesverdrag nog volksHtemmingen moeten worden ge houden, n.l. Oost-l'ruisen, Opper-Silezié en West-Duitschland. van de verk.ezingen zjjn buitengesloten. Hun afgevaardigden in de Nationale Vergadenng gaan uutoi.ia tiseh in den nieuwen Rijksdag over. Deze volksvertegenwoordigers zjjn ais volgt ver deeld: 18 rneerderheidsaocialisten. ‘J demo craten, V centrum. 4 Duitsch-nationaien en 2 Duitsche Volkapartü. De verdeeiing der stemmen en zetels voor de Nationale Vergadering dei neidssocial. 163 zetels. Der zetels, Centrum 91 zetels. LX. zetels, Onafhankeljjkan 22 zetelt Volskp. 19 zetels, van eenige tijen 7 zetels. De constellatie van den nieuwen Rijks dag zal er, naar we in den aanvang in 't kort uiteenzetten, geheel anders ztin. De meerderheidssocialisten zullen niet meer boven aan de Hjst staan, de onafMnkehike Freiheit merkt zelis ironisch op, dat de meerderheidssocialisten mmderheidssucialis- ten zjjn geworden, wat volgens bo venstaande cijfers overdreven zou zün. Hun verliezen hebben ze voorname lijk te danken aan het lesuliLut der verkiezingen in ’t industriegebied, waar de onafhankeljjken hen de baas werden. Een leeljjik wing voor de arbeiders is. dat de reactionnairen versterkt naar den Riiks- <iag terugkeeren. In 't gemeenschappelijk gevaar van rechts zullen de verschil lende arbeidersgroepen, ook de felst rooden wel licht toenadering tot elkaar zoeken, wat zeker ten voordeele der meerderheissocia- hsten zou zjjn. Feiteliik is het voor hen de eenige manier om aan 't bewind te blijven, want 't laat zioh voorzien dat de positie der tegenwoordige coalitie at kan ze rich na de byeenkomst van den Rjjksuag hand haven, toch uiterst wankel zal ztin. Er moet dan ook een strooming bestaan. ondersteund door rjjkskanselier Muller, een coalitie van sociaal-democraten. onafhan- keljjken en christelijke vakvereenigingen lad, de „Kölni- logen aan- op grond van de huidige ver- -uitslagen de centrumstoien vast- londer voorbeeld in de geschiedenis Duitache politieke partijen, is de «iruggang in stemmen van de democrati sche partijen; over deze partij, die in de Novemberdagen van 1918 ala een kas plant gegroeid is, is een formeele hagel bui losgebarsten. Zoo geven de bladen, afhankelijk van hun richting, jubeltonen of klanken van teleurstelling te hooren. Deze laatste zün natuurlijk niet onvermengd. Zoo erkent de geestelijke leider van Je Duitsch Demo cratische Partij, Theodoor Wolff, tn het De uitslag der veikiezingei land is nog niet volledig bek tegenstaande zjjn de reeds cijfers voldoende om eenige trekken, n.l. deze: het regime dige coalitie heeft geen genade kunnen vinden in de oogen der stemgerechtigde mannen em vrouwen, ze heeft een groot aantal zetels verloren zien gaan, ten bate der reactionnairen oftewel oude conserva tieven en der onafhankelüken. Vooral de iaatsten hebben een groot aantal plaatsen veroverd, in tegenstelling met de commu nisten, die verre in de minderheid bleven, juist zooall we gisteren hebben voorspeld. Of de klappen die de coalitie gekregen heeft zoo geducht zijn, dat ze van ’t be wind moet afzien, kan nog niet worden nagegaan, men dient den totaal-u tslag af te wachten alvorens met eenige zekerhei I v toezeggingen te kunnen doen en daarbij in aanmerking te nemen dat de verliezen voornamelijk op 't credit van een deel der coalitie komt, n.l. op dat der meerdorheids- sociaUsten. Hot andere deel, 't cent-um is bijna onverzwakt uit dei» strijd te voor schijn getreden. Gistermiddag uur waren Ie voorloo- pige uit-.l^igen uit 30 kieskring n bekend. Volgens deze zijn gekozen: 68 soc.-deniu- craten, 47 onafhankelijken, 1 communntj 2-> aenocraRBi, 35 leden van het contium. .14 eer Duitsche volkspartij. 2.’ Duitsch- nat ouulen, 1 Sleeswijk-IIoL e.nsche demo craat, 1 lid van den Hessisohen I' 1 van de Wurtembergsche Bur^ei v„an ieii W'urtembergschen Boeren- en Wjj.ibouwe.sbond, tonaal 242 afgevaard g- d*n. Oneer de tol dusver gekozenen bev nden z’ch de volgende bekende nersm*.-.: Soc.- demccraten: Stolten (burgemeester van Hamburg), Stüeklen, Molken ihr, Geck, Cnafhankelijken: Eichhjrn, Leaebou Adolf Hoffmann. Friedrich Geyer; Demo- raten: Dietrich (de Badensche min. van Iniitenl. zaken); Centrum: Bolz (de Wur tembergsche min. van justitie), Fehren- bach, Diez, Wirth (r(jksmin. van fin.); Duitsche Volkspartij: gezant v. Kemnitz, Lersner, schout-bij-naciit Brii- Duitseh-nationalenLavevrenz. (oud-minister van Baden); Communisten: Heckert en Wurtemberg sche Boerenbond: Vogt. De verkiezing heeft plaats gehad vol gens het algemeen mannen- en vrouwen kiesrecht eff het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat eenigem ate van het Nederlandsche afwijkt. Het aantal ze tels van den Rijksdag is n.l. niet bij de Kieswet vastgesteld, doch wordt bepaald uit Maar hri is beter danntete Maar nu Jweet ik niet hoe ik do teugel» ti’W houden en die vermoeiende, kW- ny vingers, waarvan h j de warmte teÜK door den handschoen heen voel de, wat rijn band blijkbaar deed ber ven „Ik hen erg onhandig, vrees ik”, zei Lucille rustjg. „Neen, neen”, antwoordde hij haas tig. „Dal is heel natuurlijk”. .Natuur! jk dat ik onhandig Hcme”, zei ze naïef. .Neen neen!’ riep h‘j uit. .Hot te natuurlijk, da het aanhankelijk onhan dig moet schijnen.” „O, is het zoo goed? Hemel, wat trekken «ij! Zj «n.Ten mij uit het rij tuig trekken!” .Niet zoolang ik er bij ben”, zei hij. «onder er hij te denken 'Toen hlooa.le hij „Niet zoolang ik er ben te nemen, misa”. »u goed «oo? Wanneer uori, aan welken teugel trekken? Maar natuurlijk, wel. O, het is verrukke i lederen dag rijden den Doe ik h««t goed zeg eens. hoe noemt kwamen, zag Lucille een keurige, klei ne jihaöton met de ponniee er vopir ge- Hpapnen. Het was een prachtig rijtuig dat Harry Herne gekocht had, al ver telde hij het niet. Het was bijna nieuw, en het wagentje, het tuig, het besiag schitterde in de Juni zon. licht had nog niets van al hetgeen zij van haai- groeten rijkdom gezien had zulk een overweldigend gevoel van ge nol bij Lucille opgewekt. Met zijn hoed in do hand stond Tlar ry Herne gereed haar hij het instijgen liehulpssam to zijn, maar zij rankte zijn hand niet aan en ging In de lage phaöton zonder hulp. Hij stapte in en greep de teugels. „Als u het goed vindt, zal ik ze af rijden Miss zei hij. „Laat ze guan De stalknecht „liet gaan' want zij vlogen als een Berliner lageblatt, dat lüu partü de ue- ierlasg jjew geleden, doch gelooft, dat kiezem op onaangename wüzu xull.n zün wakker geschud. Dan spreekt hü over <te mot dUkheden van de vorming «ener nieuwe regeenng, welk niet mag worden vertraagd omdat uit de nieuwe bewmd- hdfoei» de afgevaurdapden naar Spa moe ten worden gekozen en Duitechland goed zou doen te toonen dat het geen verdaging uer conferentie rwxxlig heeft. Wat dit la ais te betreft, zat het wel lo«- loopen. De Spa-byeenkomst wendt naar alle waarschijnlijkheid, onafhankelijk van Duitschland's behoeften of verlangen, ver daagd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het half Juli aleer de voorbesprekingen gereed xjjn, dat de geallieerden hun vruegeren vyand kunnen ontmoeten, zoodat tendotte Nitti’s verlangen wordt vervuld. Uitstel der conferentie heette destijds onmcgeiyk, omdat dan ook de financieele conferentie te Brussel latei zou moeten worden gehou den, wat Millerénd verkeerd achtte in ver band met den lagen frankenk >er». Dit bezwaar schijnt nu verdwenen te ziin, of niet meer te worden geteld. In verband met de a.s. beraadslagingen te Brussel heeft de Volkenbond..raad te Rome een rapport van Léon Bourgeois aan genomen, v\aarvan „L’Eu-.'i-? Nouvelle” thans den tekst publiceert. Na een uitvoerige inleiding, waarin de geschiedenis van de plannen der genoem de conferentie wordt nageumJ, gaat het rapport aldus voort: Of Votkenbondsraari zal gelegenheid hebben, om tijdens z(jn zift ug te Rvuut, hit i.igemeene programma vast te btellen. In bainenwerking met dea Secretaris Ge neraal heeft de organmt commissie hel volgende plan opgestell: lu. Opening van de we’ </.uamheden dooi uen president. 2e. Va.:titj nz van de agenda. 8e. Benoeming van een orgunisa- l^-rommissie. 4e. Medadeeling door den president van de besluiten van de Geal- neeiden; a. over de kweati* tier »<cba«te- loost-telimg; b. over de kwestie vnn ue uorlogsdchulden. 5e. Voorlezing der open bun: mededeel ingen van ic’er land over: a. dc buitenlandsche gebulderb. de open bar.? fmancieën (met inbegr p van belas tingen); c. den buitenlandachen handel (wisselkoersen, crwlieten, beperkende bepalingen op den invoer, de controle over d? Beurzen, en de huidge politiek van iedere rageering in dezen). 6e. Bespre kingen over de binnenlandsche schulu, geld in omloop en regeling van den handel in waardepapieren). 7e. Besprekingen over het herstel van den handelsbalan» (de ge volgen van de depreciatie der wisselkoer sen, de bepericende bepalingen op oen in voer, de uitvoerpolitiek. de econombche voorwasrden voor herstel (transporten, steenkool, voedselvoorziening en grond stoffen) en de faciliteiten te verkenen by crediet aan het buitenland). 8e. Rap port van de conferentie aan den Volken bondsraad. Het rapport aNW het onvoldoende, «lat 'eofd zulk een \alf uut! Zij vergat lijd en omstandigheid, terwijl Harry Herne haar sprak ,'van wat de mooie natuur langs den Weg te zien gaf »Nu, Miss’*, zej hij ten slotte. zijn zo tot rnat gekomen. Wilt ti ze nu ne men'?” Hij steeg en staande nies veranderde hij iets aan den kin kleine dieren dW»ng te knn- <>u» de ten „Gaan ik wenden! moet, mooi ,k dag 1 •Int weet Lelijk. Tk !ga ivderen di geheeh-n dag door. Herne*? Maar zeg men .Master Harry”, antwoordde hij «on- •Ier erg terwijl hij zijn oogen op haar handen geveri’gd hteld „Neemt u he* mij niet gwalijk. Misa. Ik bedoel „Har rv V kunt mii noemen «ooateuwllt. MW voegde hij er nederig aan tor (Wordt verralgd.) wil vormen, Jus een kulvere aibeKiet tre- geeung, waarvan allee»* de eonuiiunibten geen doel zouden uitnaaken. De bladen van alk nchtingen wyden, uitvoerige beschou wingen aan het resultant van den stem bu>. trüd. Do Köinisdi* ieitung o.a. bevat een artikel, dat teven» Mn aanvulling i» van de u itslag-berichtM Jile we tot h< ontvingen. Het blad legt, in owwenstemming met zyn ppl.tieke richting, d4M nadruk op de groote toeneming van het aantal utemmen voor de Duitsche Volkaparttf, die, zoo ils geen enkele andere burgerlijke partij on aan. de andere zijde slechts de onafhanke- lyktn, is vooruitgegaan. De tmalhankritf- ken zyn ontxaglya m agntul toegenomen; volgens de tot nu toe ontvangen berichten overtreffen zy verre d* iweerderheldssoda- hsten. De democraten verlieten volgens het blad zooveel stemteer», dat het resul taat «ier verkiezingen vbor hen gelijk staat met een ineenstorting det partij. Ook in baksen heeft de Duitaehe volkspartij een groot aantal stemmen gekregen. Alleen voor Dresden kan men op drie mandaten rekenen. Leipzig heeft een verdubbeling \an hit aantal radicale stomthen opgeb- verd. Overigens wordt bevestigd, dat in alie doelen van het rijk de onafhankelüken boven v» rw achting ten koste der meerder- he 'LsociiJ ten zijd vooruitgegaan. De ne- derlaag cjei democraten volkomen. De op htn uitgobrachte .itemnien bedroegen dikwijl- slechts de helft, soms nog geen vierde deel der stemmen, die ze bij de ver kiezingen voor de Nationale Vergadering kregen. Het blad meent dat de uitslag der .erkiezingen aantoont, dat het volk utet de tegenwoordige coalitie geheel heeft afge- rekend. De Vorwarte meent, riet aan te twijfelen valt, dat de uitslag der verkie z.ngen een aanzienlijke verscherping can den klassestryd ten gevolge zal hebben. Hoe weinig plan de arbeiders echter heb ben dezen strijd met gewelddadige midd ien te voeren, blijkt uit het verniet gemle fiasco uer communisten. Zü hebben een duidelyk parool uitgegeven ders willen van dit duidelüki weten. In zooverre is verkiezingen reeds voikomen verraadt de versch neiging om tot d< oppositie terug te enkele wijze het plan de jet-Rusland na te streven. Het leidende Centrumbli sche Volknzeitung”, gelooft te m< nemen, dat kiezingsi staat. Z< van de teru""'”’ hot resultaat van d» verklaring vu b'u Remo is, dat er «gkn conferentie zal plaats hebben tusschen de vertegenwoorJ,.gen van de geallieerde vergaderingen en den Duitsehen kanselier, waar m^htlngea. zullen worden gevraagd over den<wonumt- achen en fmancieelen toestand van het Duiteohe rük- Opdat de Volkenbond»raad au den pre sident van de a.s. conferentie te Brunei alle inlichtingen en teetructies ku ga ven, welke de conferentie in stut «u'lea stellen, om voor allen nuttig en vrucht baar werkzaam te zün, i<. het iijk, dat de Volkenbond»raad op wordt gebracht van de defimtii ten der Gerilieei treft de Duitoeh» modaliteiten vu maar ook wat dei. Duitsehland aangaat, vredesverdrag op financieel gebied de controle vu de CommiMie voor 1 wordt geplaatst. Eerst na ontvangst vu d«se besluiten, en na daarvan Mte genomen te hebben heeft de Volkenbondsrud een basis, waarop hü kan voortbouwen bü de »ji. internationale conferentie. Eerst dan ook zal de conferenLe de uit gifte van een internationale leaning kun nen overwegen, gebaseerd op hei vlottend maken van de Duitsche schadeloosstei.ing, hetgeen de eerste voorwaarde vooi Je her vatting van de inernationale credieten ia. .Tl) w oppe atejriilldt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1