8 Co. s~ tn 59e Jaargang. No. 14334 Woensdag 9 Juni 1920. ten enz. I s s s Hl ÜS u Hl j s“T BIJ n iken Feuilleton. hermen ie6n iTie-aws- eix ^-cL-vextexxt'i eToleuêl -v-ooxO-o-VLd.se en. Omstreken.. SCHALEN, De Vrouwe van Darracourt door s? De uitslag der verkiezingen. H 10843)2806 51 W J IE 2 IJDQEES^’ nummers itn ovtnhiiii i A. G. MUhlfi. VAM VER8CHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. EMlactit: T«l*f. latere. 545. Administratie: TeM. latere. M. bu* der vei I ret «•ra Lil den zei den nWrmV r»rvoMl!) Advsrtestiin kunnen worden ingezonden door tunechenkomet van aokeds Meebban ielaren. Advsrtentaabureaux ea onna Agenten. noem. Lucille zool*” gróót INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 booger n moeiluldheüen len-Eurapa «toren. dsclu.- leven. niet langer ophouden” - maar doe.” (lOlIlSClIE COURANT. IBM. i M MHtntaa: 21, OOUDA. het doeg ovei worfjcel’ Grands Mag) onge- inde re n vrede beraad- IHMU3W2 1 85 53 l 91 Jö CHARLES GARVIGE. Geautoriseerde vertaling van 1 P W8S0ELINK-V ROSSUM. (Nadruk verboden I i e01«M3 dacbau. de leider van de w- Lu^eihuis betuigde zijn In verklaring van Lloyd it de actie van de re- stap zou zijn tot het aan betrekkingen met Rusland, een toestand zouden scheppen, •n bolsjewisme in de toe zou maken. vert--- kltyne groepen terzijde gereke «ijn inöegi bieden \w plaats hebben en wi de Nationale Ver overgaan naar den Al bltfk ABONNEMENTSPRIJS: par kwartaal 1.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt grans» pax post per kwartaal f2.15, met Zondagsblad ƒ8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ens Bureau: Markt 31, GOUDA. b| oase agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda on omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, eiken regel meer 9.25. Van buiten Gouda en den beaorgskring: 5 regels 1415, elke regel meer 0.30. AdvertentiSn van publieke vermakelijkheden 15 sent per regel- Adverteatiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op don prijs. 1—4 regels ƒ2.15, elke regel meer f9M Gewone ndvertentitn en ingezonden mededeelingo» by contract tot zoor gered» oeerden prijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. de vergadering van den raad zal C.orge waarschijnlijk al» Britache euwoondiger aanwezig zijn. Anders Balfour of Lord Curzon zijn plaats fOON^ VN» Borwa: MARKT31.G0UDA. schitterden in zijn bleek gelaat Voor ven seconde schoot er vuur nit Harry Hemos oogen. toen werden ze weer kalm n hard Het is de Markies van MerTo Miss' zei hij Lucille blooede. hoog "toen en wilde voorbij rijden, m* zijn lordschap stond op zulk een v^ijze met zijn hoed in do hand, dat zij zich gedwongen voelde stil te houden. Harry MRh-rno sprong uit het rijtuig nam zijn hoed af, ging bij de hoofden van de pennies staan en keek voor zich uit. -•> .Goeden morgen. Miss Darracourt”, zei zijn lordschap, terwijl hij op het rijtuig toetrad inv^/zijn zuchten. eigen aardigen glimlach, zonder meer notitie ven Harry Horne’s groet te nemen dan of deze oei) stuk hopt was. „Ik was op weg naar het Hol te vragen of ik dienst kon zijn.gAJi op dezen mooienne treffen.” K .Ik was aan hri rijden", zei Lucille aarzelend en een beetje zenuwachtig. De verschijning van Lord Merle maak te haar verlegen en meer dan ver legen - hetzelfde onverkwikkelijke ge voel dat over haar was gekomen, toen zij hem voor het eerst had gezien op de stoep van het hof. overviel haar ook nu weer. Er was lots in die sta len oogen wat haar deed huiveren En daarbij zij was aap het rijden met een knap jongmenseh in werkelijkheid 15) „Hotis heit best, dat ik je zooals iedereen dat doet”, zei koel, vechtend tegen e^n opkomende blos, waarvoor zij zich schaamde. «Trokken ze aan jouw- armen ook zoo als ze aan de mijne doen?” „„Nog erger, ik heb den opzetleu- gel wat verkort zei hij met een glim lach. „Maar ik ben ook sterker in mijn armen. Miss”. „Dat geloof ik wel zei Lucille. „Mijn armen zullen dagenlang pijn .doen”. 1 „Geef mij de teugels”, zei hij bijna op een toon van gezag. „Neen ik mot| leeren er aan te wen nen. Ja wanneer mijn armen zulk een pijn deden, dat ik ze niet meer kon oplichten! Welken weg zullen wij inatean daar zijn twee wegen?" „Wanneer u links afslaat kunt u hot «•heele park omrijden zei hij. „O, Kemel, ik heb de bocht gemaakt’ Doet het veel pijn, wanneer je uit een rijtuig geworpen wordt? Daar, wij sloe gen bijna om!" riep zij uit. toon hij met een ruk aan den linkerteugel de verbaasde ponies zoo plotseling deed ^.wenden, dat de wielen in aanraking kwamen met den rand van tien berin „Zij hebben maar één wenk noodig verklaarde hij. „Daar is een nieuwe bocht! Laat', mij het u eens voordoen. Miss Hij plaatste zijn lange, blanke handen over de hare, die daardoor gdheel werden bedekt. ,W“t je bewoog de teugels nau welijks!” Hij glimlachte. .Een goed afgericht paard behoed men enkel te zoggen welken weg he gaan moet, krachtsinspanning is daar voor niet noodig. I’ zoudt een, paard kunnen sturen zonder teugels, wanneer het leerde u te verstaan wanneer i zegt: links of rechts”. „Dat had ik nooit gedacht. Wat is het heerlijkl” Wat is dat?" Zij knikte naar een klein landhuis een met riet bedekte hut staande in een open ruimte tnsschen de hoornen. .Dat is mijn huis”, antwoordde hij. _Ik bedoel daar placht ik te wo nenverbeterde hij zichzelf snel en vervolgde op gedrukten toon: „De Landheer gaf leende het mij. maar Mijnheer Head flam den sleutel en zet te mij er uit. waartoe hij het recht had". .Waarom deed hij dat?" vroeg Lu cille recht voor» zich uit1 kijkend. Hij -u,n’ „Ik ha Landheer om ii ergens mee van Jet verheugt mij u chlend buiten aan te Een draadloos bericht uit Moskou meldt, dat er opnieuw een aanslag is gepleegd op Lenin. Een sokiaat schoot on hetn en ver wondde hem aan de hand. De dader werd Sir Donald Macbau. de leider van de positie in het Lagerhuis betuigde zün stemming met de George, en zeide. dat geeing de eerste stc knoopen van welke daar die het bestaan van komst ónmogelijk ac cijfers ten- -ljn, de ver zeker wel groep mag Ier een paar dan hier is bestaande geleden, wat inkomen. Nog -okringen be et ziin porte- Ebert gesteld aanvaard met °n voeren tot irden gevormd, i. De vraag Is De voorloopige uitslag bevestigd. Het Kabinet neemt ontslag. Een nieuwe coalitie. Moeilijkheden bij de vorming van een nieuw ministe rie. Fransche persstemmen over het eventueel gevolg. De onder- handelingen met Krassin. Geen officieele handelsbetrekking. Ver klaring van Lloyd George. Aanslag op Lenin. De prijsdaling. Het boycot tegen Hongarije. ONS OVERZICHT. bekend geworden uit- izingen voor den Duit- m de voorloopige con- Ozigen: de coalitie die de grootste moeilijk en zooals het steeds pg^een oogenblik Xgeen recht op de hot. de was dood Mijnheer Head De sinds gisteren slagen van de verkiezi schen Rijksdag hebben clusie met kunnen wjjc Duitschland tijdens heden heeft geleid gaat in perioden van crisis, niet allen heeft kunnen bevredigen, is verslagen. Hoewel de meerde iheutssocialisten nog het grootste stemmen tal verwierf en daarom in den Rijksdag de sterkste fractie zal zijn, is de groep (soc.-democraten, democraten en centrum) die de coalitie vormde, in de minderheid gekomen. Hierin stemmen de berichtgevers overeen, hoewel overigens de cijfers die ze noemen, versclüllen. We zullen niet alle weergeven, alleen den uit slag geven die volgens den correspondent van de N. R. Crt de officieele is. Het resultaat der stemming zou aldus cjjn: Duitsdh nationalen 65 zetels, aantal stemmen 3.636.8&1; Duiteche Volkspartij 61 izetels, aantal stemmen 3.456.131: Cen trum 67 zetels, aantal stemmen 3.500.800; Democraten 45 zetels, aantal stemmen 2.152^09; Meeniertheids-socialisten 110 ze tels, aantal stemmen 5.531.147; Onafhan- kel ijken 80 zetels, aantal stemmen 4.809.882; Communisten 2 zetels, aantal stemmen 438.199; Beyersche Boerenbona 4 zetels en Christel. Federatie 21 zetel», te samen aantal stemmen 1.254.963; Welfen 5 zetels^ aantal stemmen 318.104. De Rijksdag zou dus bestaan uit 460 le den, waarvan slechts 222 afgevaardigden behoor» tot de coalitie en 238 tot de op- positie-partijen. Hiervan maken 82 deel uit van de uiterst linkschen en 156 van de oppositie der rechterzijde, wanneer ter vereenvoudiging der berekening enkele n (Welfen, etc.) tot de redh- tend wonden. Bij deze cijfers jrepen- het aantal zetels der ge- (jW-aarin een volksstemming moet rier afgevaardigden in jrgadering automatisch Rijksdag. lijken de bovengenoemde c'J*’ slotte niet officieel de juiste te zijn, de ver houding der partijen wordt er Zb. goed door weergegeven, de eene een paar zetels meer, de ande plaatsen minder verwerven vermeld, het hoofdfeit blijft regeering heeft de nederlaag ze trouwens ook heeft zien aank< voor de uitslag van alle kieski kend was. heeft het kabinet r- fjuilles ter beschikking van è^pde rijkspresident heeft ze aanvaai verzoek het bewind te blijven een nieuw ministerie kan wordt aan welk veraofek is voldaan. nu, hoe de nieuwe regeering moet zün sa mengesteld. Hoewel een ministerie van zui vere vakministers het meest aanbeveling verdient, zal misschien gepoogd woitien een arbeiderskabinet te vormen, bestaande uit democraten, meerderheidssocialisten en onaflhankeluken, die gezamenlijk een meer- deiheul vormen, een omstandigheid die een dergeiijke coalitie rechtvaardigt. Een po ging daartoe kan evenwel afstuiten op den onwil der onalhankelüken, die weinig voe len voor kamenwerkipg met de democra ten. Een coalitie van de linksche partijen zonder de onafhankeluken is uitgesloten, daar die geen meerderheid kunnen vor men. Ook de beide rechtsche partijen heb ben een te gering aantal zetels gekregen om met succes een kabinet te kunnen daar stellen. Er zijn nog andere combinaties denkbaar. Het centrum bestaat uit tame^ lijk heterogene elementen, zal aan elke coalitie-regeenng kunnen deelnemen en de Dmtsche Volkspartü moet wel geneigd zijn bü de socialisten aansluiting te zoeken, wat deze laatsten evenwel minder zal aan staan. De politieke toestand is dus op ’t oogenblik verbijsterend, we kunnen voor allerlei verrassingen -kannen te staan en ook voor een langdurige kabinetscrisis. Bü pog.ngen om een nieuw ministerie te for- meeren «al men op allerlei moeilijkheden stooten, in 't vooruitzicht waarvan de Vos- sische Zeitung de volgende voorspelling doet over den loop der gebeurtenissen: De rükspresident zal allereerst het definitieve resultaat van <le verkiezingen afwachten. Hij zal dan den huldigen rükskanselier Hermann Muller opdragen het nieuwe ka binet te voranen. Hij zal, naar wij verne men, deze taak op zich nemen en eerst probeeien de basis der huidige coalities naar links uit te breiden. Hij zal na de del missie van het kabinet-Bauer met de onaf-\ hankelü'ken gaan onderhandelen over hun toetreden tot het meerderiieids-bloc. Dat zal echter wel op niets uitloopen. meent het blad. Men zal «dan probeeren met de huidige coalitoepartüen de meerdenheidssocialisten. de democraten en het Centrum een regee ring te vormen. Als deze beide pogingen naar te voorzien is, geen succes zullen heb ben, zal hü zün opdracht wel weer in han den van den Rykspreeirient stellen. Men neemt aan, dat de rükspresident dan den Iteder van het Centrum, dr. Trim- bom, met’de vorming van het kabinet zal belastenNjvaarfaü deze echter op niet ge ringere moeilijkheden zal stuiten dan Her mann Müller. Daan, op binnenlandsch-politieken grond slag noch een zuiver socialistische regee ring mogelyk schijnt, noch een meeixler- haar bediende, iiiaar toch nauwelijks haai bcdïeniM. Alsof hij haar gedachten had gera den. Hielde de Hlimme Markies haar da delijk op haar gemak. .Het is zulk een pracht-dag voor wn ritje, en u besloot daartoe ondsr den inl^uk van het oogenblik. dat is bet wat’toet genot nog grooter maakt Bent iiLt buiten het park geweest?” .O.” ne|m”, zei Lucille .Ik had geen mantel en geen handschoenen. Zij k^ek naar haar handen, geslo ten in vlc handschoenen van Harry Her ne :en kleurde. Merle zag het. en hoewel hij niet keurde, maar vriendelijk glimlachte, zette hij achter zi|^ lippen de tonden vast op elkaar .11 mag u i' -.„w„ zei hij. .ten minste misschlenV het i« oen groot verzoek dat ik Lucille keek vragend naar hem har lelijk verlangend dat hij zou heen gaan Harry Herne stond als een stand- beeld een standbeeld van Grieksehe bevalligheid bij de hoofden van de ponies .Ik was op het punt u te verzoeken zoo vriéndelijk te willen z'in m'j naar he* Hof te brengen”, zei zijn lord schap Lucille boog hst hoofd .Zsksr***** zei z* Maandag heeft Lloyd George niet zijn tweede, doch reeds zün derde bijeenkomst met Krassin gehad, omdat hü Vrijdag met dVi aovjet-afgevaaidigde een particulier onderhoud heeft gehad. In de laatste, offi cieele bijeenkomst heeft Krassin niet zoo voldoende op diverse» vragen kunnen ant woorden als de aanvankelijke berichten deden veronderstellen. Wegens vertraging in de draadlooze verbinding met Monkou waren sommige inlichtingen uitgebleven. Nadere mededeelingen «fit Rusland wor den nu afgewacht, doch >k_^lritsche pre mier moet den Russische afgevaardigde nog eens terdege hebben te verstaan ge geven. dJgr^Kreland niet officieel handel met de SflBMftal gaan drijven, aangezien dit op eerr^Renning van de regeering te Moskou zou neerkomen, tenzij ze alle door de geallieerden gevraagde waarborgen toestaat. Voorloopig zullen dus uitsluitend particulieren handel mogen drijven. De buitenlundsche afdeeling van het departe ment bluft daaitouïten. Naar de Evening Standard uit goede bron verneemt, zün een aantal Engel gevangenen, die nog in Rusland verbic op wig naar huis, en is de in vruheid stel ling van anderen ieder oogenblik te ver wachten. Een ge.ukkige omstandigheid voor hrassin, ook al is de vrulating nog een gevolg van de oude afspraak met Lit- winof. In het Lagerhuis is de conferentie met Kraasin nogmaals ter sprake gekomen, bü welke gelegenheul Lloyd George een vin nig antwoord heeft gegeven aan degenen, die op het beleid van de regeering aan merklng htulden gemaakt. Hü legde er na druk op, dat de tegen*oordige onderhan del ingen de uitkomst waren van een reek» besluiten door de geallieerden, waaraan Clemenceau en Millerand deel hadden ge had, en dat de geallieerden te San Ren|> tot de eenparige slotsom gekomen waren, dat het in het belang van de wereld essen tieel was. dat men de handelabetrekkingen met Rusland zou hervatten. Hü aanvaard de de volle verantwoordelijkheid voor\den weg dien men in had geslagen. De regee ring had de bewjjoen, dat er graan in Rus land was an hü las een telegram uat Po len voor, waaruit bleek dat daar een aan- merkelüke hoeveelheid tarwe voor uitvoer in de Oekraïne alleen was. De geallieerden, die beseften dat ile we reld naar een tekort toe ginjt, achtten het noodzakelük, om de betrekkingen met het land te herstellen, dat vroeger 25 7< van het voedsel van Europa uitvoerde. Er was geen twijfel aan. dat er in Rusland petro leum, vlas en hout waren en een van de oogmerken van de gedachtenwmeelingen met Kraasin was de verbetering van het vervoer. Hu betwistte de redeneenng dat men geen liandel met een land moest drij ven, welks regiering men vroeg, hoe het dan geweest w*» nwtleff handel met Tunküe of het tsaristische Rusland. Het zou een groote dwaasheid zijn om te zeggen, dat men nooit met Rusland handel zou drüven, zoolang daar een bolsjewistische regeering was. Verder telde Lloyd George, dat de Raad van den Volkenbond, die byeengeroepen is, om de klacht van Perzië te hooren. twijfeld in staat zou zjjn. om voor „ai gevaren en moeilükheden die den van Midden-Europa storen, te I slagen. In Lloyd Geoi vertegenwr zullen Ball innemen. 56 85 0907 13620 14 27 30 41 1467 13719 03 79 31 16343 80 91 1550 13849 l( 69 72 ■Hotbaar 9883 11920 14008 16083 O 9912 31141521612611» 22 49 65 30 I 8?l20UHZa Wl«l 97 60 89 6518M 0015 70 14332 162401IWJ 60 WT 38 16336 61 12117 39 85 M 70 37 59 16447 70 75 87 61 9919102 97 12210 67 16520 Zl 0120 73 14421 16611 S 6512314 25 12 I» 10227 23 32 3219MB 33 5! 86 46 04 12406 14511 75 41 10311 16 64 92 Tl 64 66 71 17058 13 78 8 5917268 W 11101 Ö5 51 22 20 12942 77 36'** 19019 «'HWÏtf»1- zei. dat ik muent vertrekken, en hij was in zijn recht. Hot was van u. en hij wint niet .Waar held gij sedert geyoond sedert men u cr uitzette?” vroeg rille. -Buiten laat, ze wat vrijer gaan als 1 u blieft «- soms heb ik in de hooibergen geslapen en soms in stal”. .In open lucht geslapen!" Lucille hem aanziende. Hij lachte om de verbazing en schrik, die uit haar blik sprak Wanneer het warm weer is. ja er geen brier plaats. Miss Denk er niet langen aan. .liet is wreed”, zei zij onvoorzicji ii J*g- -Je zult je huls terug krijgen.” f Hii was een oogenblik stil, toen mom pelde hij zonder haar aan te zien, iets dat Tclonk als: „Dank u en toen zij naar hem keek, zag zij dat hij zeer oleek was. „Het Is niet meer dan billijk”, zei zo met een poging om koel te spreken. Je werd er zopder reden uitgezet en ik doe niets anders Aan m jn oom •leed, door het je weer terug te geven .Dank u miss zei hij met aandoe ning. „u is vriendelijk voor mij veel vriendelijker dan ik verdien”. „.Praat er alsjeblief niet meer over. Harry", zei ze trotech. O. waarvan schrikken z& zoo?” i Het was grAotpr’gMitalte vap Lord Merle. <lie nhMl^een boom op hen stond te wachten, zijn donkere oogen next, die uileen uit do boude reuaiscue Par ty en en het centrum zou bestaan, biuii V uat u de opvatting vaagde veranlwourde- siU*4e persoon!^kneden ais eernge moge- <yke opioa&ng een coalitie, die van de meei- dexuieiussociausten tot d« Duitse de \olks- partu reiat. lot zoover het Berlütaiche blad dat «net zün uiteenzetting voldoende aangeeft, hoe men in DuitAchiaod'a hooldstad met de handen in *t haar zit. Men weet met hu<4 of wat en ondertusschen beraadslagen do partijen, laten klanken bOuren over wat ze willen en wat ze met Willen en dio zün wat betreft de groepen <pe eventueel zou den Kunnen sanienwenken dikwijls zoo te- genstrudig dat het moeilijk lukt uit dezen doolhof een weg te vindtn. De uitelag der veifctezingen voor den Duitechen Küksdag heelt in Frankrijk weer do licht te wekken ,pngeru#theid ver oorzaakt. De t ransohel pers meent, dat het nieuwe parlement, iRsanin de conser- t atieven en de links-radial en sterker zun vertegenwoordigid dan is het vorige, nog minder zat wenschen oin, het verdrag van Versailles op loyale wq«e uit te voeren, dan zun voorganger. De Parüzche bladen hojren daarom, dat de OMlheeixlen de les van deze verkiezingen zRllen begrüpen en zich bü Frankrijk zullen Aansluiten om van Duitschland solide en W&siteve waarbor gen van. zün. goeden wil te eisdhen. De „Maten” zegt te wsten, dat de cam pagne van de Duitech-n«ionale volkapartu den Duitschen financiars meer dan 500 millioen mark heeft gelekt. Het blad legt er zich de laatste dagen wel op toe spookgestalten op te roepen. Het waarschuwt eveneeng tegen het gevaai dat van communistische iriide dreigt en^ komt mri een reeks ontnullingen. Dei langen Rede kurzer Sinn daarvan is, dat bü de jongste .spoorwegstaking de communisten <lê hand in 't spel hadden en dat deze wenden gedirigeerd van uit het communistische centraal bureau te Am sterdam. 8 Juni 1910 «Z C586 5360 16944 1 32 12875 16091 18368 196 6227 10160 15163 19 1V80 5313 554) 6529 99 10771 12502 12944 485 16’03 17824 18744 837 J 90.— telgen Qtldj 9063115701300616424IMM 1)06311654 14002 NHJM 0236 12034 1440616008IW» 0315 1213514525 34198» 16 5014607 MlOtt 33 12220 44 1701120181 0435 66 14711 17242 M 51 1234Ö148081730820002 84 12414 40 8J 0518 22 72 «20tt 28 1274015081 17413 62 71 1512017513 6 7512861 15233 9120611 0620 12972 1533817800 41 38 )3112 4517754 76 44 50 15493 902080 74 13316 155261710320754 0704 13455 95 73 70 13527 15620 7820800 0847 44 15796179» 00 “‘^‘"SjooS 8718111 4 1505018212 16417 92 2119087 gearresteerd. Het tMMajvwietutWMi „rrawda beveatagt dit bericht. Onlange hebben wc melding gemaakt van prijsdaling m Engeland, weik ver- scnünsei zuki ook m Amerika voonjeed ea eveneens spoedig in hrankruk ta geooiujta teerd, tot vreugd der consumenten, in bau deia en nuverheidsknngeu u men nunder enüboiMiaat Aangaande de oorzaak en de gevolgen sier baisse, geeft <ie iel. eenige venkiann gen van gezaghebbende personen in Frank ruk en Engeland. De heer Andró\Martin. voorzitter vaa liet algemeen syndkaat van huiden en vel len, verklaarde aan een vertegenwoordig* van de „Ecimr", dait de ‘fading der ieder prijzen m hoofdzaak werd teweeg gebracht door 't feit, dat de Franechc markt niet tn staat wan. het door Amerika bewerkte totale kwantmin Eranech leer terug te kou- pen. Martin waa er trouwen* van over tuigd, dat «ie «laiung. *U het met zoo vlug, toch zou zun ingetreden. Volgens hem aal ZU ongetiwufekl invloed hebben op de pre zen van het schoenwerk; dit zal wellicht met onimddelluk merkbaar zun, doch op den duur kan een daling met uitbluven. Léon Baüby geeft in <ie „Lntranaigeant” uiting aan de vrees, dat de .jnercantua”, de ketttinghandelaars, een strud op leven en «lood tegen de baisse sullen voeren, tar- wüi de handelaar», de eerlwke fnbnkan ten. zich aan den nieuwen toestand zulten uanpassen, omdat aü wel weten, en ook wel altijd geweten hebben, dat er eena een einde aan de „vette jaren” moest koenen. Felix Blakemore, voorzitter van dea Eng el schen nationalen Kamer van Koop handel, veklaart in de ..Daily Cremcte” het voigtMute unit betraUung tot da daling van de prijzen der levensmiddelen: De da ling van de prjjaen der levensnlaMKleXH die ik verscheidene maanden geleden reeds heb voorapaki, is niet alleen een fait, doch ook een soort ineenstorting. Wel ia waar zün de tarwovoorraden gering, doch dit la een gevolg van den alechten oogat van het vorige jaar. In het Oosten hoe richt trou wens overvloed en in de Vereenfate Sto ten tuimelen «Ie prijzen omlaag, tan gevol ge van gunstige berichten omtrent den vol genden oogst. Wanneer de Vereemgde Staten varbete- ring kunnen brengen m de depreciaLe van 't pond sterling en de opstopping der spoorwegen aldaar, sullen wjj ongetwijfeld «Ie ilaling der leverutmuldeleaprilMn, die wü zoo hoog noodig hebben, xien intredoa en zal de vicieuze cirkel eindolük verbro ken zün.” De baisse moet in de Vereenigde State» aldus zün begonnen: In verschillende wa renhuizen waa de omxet tengevolge «ter duurte zoo gedaald, dat de directies hu» wissel» niet koralen voldoen. Een fkra h kondigde aan, dat op alle goederen 20 korting zou wonden toegeataan en otunid- dellük wenl de kooplust van *t publiek wak ker. wat andere magazijnen besluiten deed voorbeeld te volgen. De beweging «ver nkar Engeland en thana te hst »ld oold gevolgxl door de Belgischs s Maghsins h ITnnovation". Van 7

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1