m Mi 59e Jaargang. No. 14335 Donderdag 10 Juni 1920. ijRi J i U s,,»3: op dit Blu rC Feuilleton. Da Vrouwe van Darracourt door XTie-cfWs- exx ^.cL-trextexxt^ stola-to, voorG-ovtcia exx Oxxxetxelcexx. IJDQEEST". nummers ten ovtrstem ,0,g De onderhandelingen met Krassin. oris ovERKicrr. S i! Ml S"’lf M J» s VERSCHIJNT DAGRLUKS 1—rwb />M, «Um rwi mm> fU» ■u MxtU: Tatef. latere. 546. Burwu MARKT 31, GOUPA. een van Harry Herne is in mijn dienst. my en -J' de J 9 Gewaaa advartaetita caardaa prGroote tetter* ginp - „na Miss’, AdvertantMe In me an wordao ingwoeden door tueectonkomrt vaa aotod* Baatoan lahraa, Advattnatiabiiraaax an oaaa Afaataa. ze te koel. van INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt Op da voorpagina SO hoogar iagaaaadaa mededeeliBgee b| contract tot MOT garade- raedan worden berekend naar plaatsruimte. 5014102 10620 19606 r atiotoaar 9695 11775 9770 82 80 11306 9825 17 (Wtodl nrw'gt.) I. de ut eeni dr. Z n»hei- --de mi- verkeer van Balen, Ripper t en 16) Merle stapte in, en nam de eenige, onbezet e plaats, die van Harry Her- CHARLES QARVICE. Geautoriseerde vertaling van I. P, WHSBELINK-v ROÖ9UM- (Nadruk vartodaa.) (.01IISIIII' COURANT. BRHALVR ZON- IN FRB8TDAGRN. De „witte terreur” ia in da He—aar, «che Nationale Vergadering ter aprake ga- komen, we! te verstaan in een geheime bü- eenkomut. waarover de „Vowiache Zei- lung" echter meent mededeel ingen te kun nen doen. >ers om «ir rangen. werd aangenomen dat *r oogenblik kon verwacnten. tijkspresident Ebert had overlegd met "artijleiders en deze conferee 'ractaes om het standpunt «Ie De politieke toest- Maattlritk aanbalaa onwillekeurige urine- tijd, geheime liektw. ti, geewelltm, impotev 1 «Mile gene^n» lekte. s No. 86 met bewiiiea SNABILIE, Groote met nauwkeurige e«. 4867 li ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 8-99, per waak 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Pimmi pei port PM kwartaal ƒ2.75, mat Zondagsblad ƒ8.48. Atoaaaaneatea woadan dagelijks aangenomen aan ens Bureau; Markt 31. GOUDA. 14 Mue agaaten, den boekhandel en da postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorande tot den bezorgkring) 1—6 regels 140, alken regel maar 8.25. Van buiten Gouda en den besorgskring: 1—6 regels, 1.55, elke regel meer 8.38. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 eeM p«* regel. Advertenties iu het Eaterdagnummer 2() bijslag op des prijs. b Drukkerij SOON - ®Ö0M< testeenden. Er werden scheMwoor- eenigr vuistelagen gewisseld. verklaarde dwt het voorn tel-Modi- luidend dat de Kamer binnen een ónmogelijk nader Medi ae. Lucille zag van hem naar Harry Heme. Merle leunde achterover, alsof w een enkel stalknecht stond. ..Laat ze gaan, alsjeblieft”, zei ten slotte, trachtend onverschillig spreken. Harry Herne liet de ponnies los ging op zij. „Kaak ze niet aan met de zweep, Miss t zei hij zacht, „en maak de bochten niet te kort. Miss." Lucille bloosde en boog het hoofd. -Goed1’, zei ze. elf het volgend oogenblik schoten de pcfoies vooruit. Harry Herne bleef staan en keek hen achterna met een bleek, vastbera den gelaat en gekruiste armen. Toen ging hij zonder een woord te spreken door het park naar het Hof. met ge bogen hoofd en vastgesloten lippen. Hoe schitterend.' hoe heerlijk, hoe mooi was een kort oogenblik geleden de dag geweest! Nog scheen de zon. nog zon 8*n de vogels en toch wat was er 94 13413 72 11327 13524 92 11461 13892 16104 74 13937 54 - 94 48 16249 19268 11564 14062 95 11603 64 1636419362 16 71 16457 «3 1807 i 73 i A 6. MULIE. I 9 Juni 1920 123 14683 15920 18827 7907 522 3639 11302 13300 5527 17074 254 6814 7994 99M 3534 14260 18277 5471 1635T 18815 90.— eigen gekb 6711 11800 14144 16642 N0| 39 56 14283 167461W6 9607 84 14429 95 W 10054 11901 14540 16821 81 72 12017 95 45 94 10314 42 14747 170132000 10631 83 14842 53 81 36 12180 14922 6220161 78 84 1523017536 91 86 12315 46 4520221 10748 12535 153681761220» 78 12639 15594 742004 85 12811 15647 1787? 36 88 45 1573317983 42 10801 12939 47 18121 tt 15 52 15874 68 20004 :<0 94 9618221 24 11048 13088 15015 97 54 11131 13129 2518330 (>4 13238 41 1854420620 9113343 87 1878420771 11274 78 16033 188020808 - -I895420W7 63 77 19037 92 0 Ct. is seinde Ryksdr,. 460 zooals de correspondent van de N. R. Crt. beleende) die overigens volgens de gisteren aangegeven vertusMhngen zijn ge- groepeerd. Ook het dra&dlooze nieuws dat Muller met de vorming van een nieuw ka binet was .belast, is voorbarig, volgens richten aan de Nederlandsche pers had de i Ükskanselier gistermiddag om drie uur die opdracht nog niet ontvangen, hoewel algemeen werd aangenomen dat hü ze ieder RÜl_r de partijleiders en deze confeleerden met hun fracties om het standpunt «Ier partijen te bepalen. De politieke toestand was dus nog zeer onduidelijk, de ntinister-cnns ral 14044 16455 63 16515 73 83 0I87Ö 45 12005 35 18 53 99 55 '39 0 9967 74 14210 1041 J 10048 12106 53 18824 48 79 75 0 W 56 12223 14430 78 56 14530 93 84 61 102W 12312 14635 79 17 58 16916 92 33 90 0 dat de jonge dame zeker op zijn Mchtat hun meesteres’ niet was, en zij begon nen zich ie gedragen zooats pomea en kinderen doen, wanneer men hen vrij Inat gaan. Zij rukten, zij werden schichtig en toen Lucille aan de tea- gete nikte, sloegen zij In galop. In een paai meuten Stond het zweet op Lu cille m gelaat, haar armen deden pijn, alsof zij werden nitgerukt haar han den beefden en «Ij was in een stem ming dat zij er zich niet over zou hebben verbaasd, wanneer de twee klei ne. zwarte duivels op een boom wa ren luegeloopen en daarin geklommen. -O. wat te het warm zei ze ten sirih wanhopig, terwijl met hart en zu l wenschte. dat Harry Heme n«»*t haat zat in pteate van den groo en Markies van Merle. Js hef niet?’ antwoordde hij vrien ‘lelijk „Die kleine, slecht gedreeaeer ponies maken u moe! Wil Ik «e mennen?" -O graag, wilt antwoordde Lu dll< met een zucht van vertchdM terwijl «Ij hem de teugels overgaf .Met heel veel genoegen", «ei hij .Zi, «ouden wel rustiger gaan. wan neer de opzetteugel niet «oo kort wm voegde hij er aan toe. hen Inhoudend .Ik zal dien wat veranderen -Zij gingen in het begin rustig ge noeg «ei Lucille wker niet voor 't eind der varende week <Ün opgelort. Misaoiuen zal. om uit de im passe te gernken, ten geheel awuwe weg worden mgeolagon, wsartijj men uitgaat van de vroeger opgedoken *cdschte een zuiver anbeidereminieterie te vormen, waarin ook do reehteebo partijen zouden kunnen vertegenwoordigd zjjn. 't Zou geen beambten-regeenag worden, maar een re- geermg, die uit vertOTenwoorllgers der vakivereemgingen van allo geriodten. ver der uit vertegenwoordigers zun de Indus trie, den handel en den landoouw zal be staan, «onder dat op de politieke partüen gelet wordt, maar alleen van de overwe ging uitgaan, dat d« economische taak der regeering dringender te dan zuiver poli tieke. De Economische Raad zonder Krassin. Lloyd George teleurgesteld. Het Fransche standpunt. Weer uitstel der Spa-conferentie verwacht. De politieke crisis in Duitschland. Men overweegt de vorming van een economisch kabinet. Nitti afgetreden. Vechtende Kamerleden. De „witte terreur”. Nieuwe Jodenvervolgingen. Rabindranath Tagore spoort aan tot zedelijken moed. Een der laatste nummers van het En- gelsche spotblad „Punch” steekt in een plaat den draak met Lloyd George's be reidwilligheid om met Krassin en andere Russische afgevaardigden te onderhande len, onder ’t motto dat ie niet kwamen namens de sovjets doch namens de coöpe raties die nota bene sinds lang door de re geering te Moshou zjjn geannexeerd. Op de plaat staat afgebeeld een. huis met een voordeur en een raam. Voor dit huis de harige tronies van een vijftal Russische reizigers. .Zjj zjj<n op weg naar de bel, waarop, gelijk veelal bij Engelsche huizen „Visitors” staat, terwijl een verder op schrift vermeldt: „Tradesmen’s Entrance in Area” (tradesman beteekent in deze uit drukking werklieden, doch strikt genomen „handelsteden”). Lloyd George zelf ver schijnt in het raam met zijn zwarte poes en zegt, naar het sousterrain wijzend^ „Aangenaam u zoo wel te zien, heeren; maar -zoudt ge naar den „tradesmen's-in- gang willen gaan? Om den schün. weet ’t Lijkt nu wel of Lloyd George genoeg heeft van deze comedie. trouwens hii heeïv in 't parlement al moeten toegeven dat Krassin een vertegenwoordiger was van Lenin, doch aan den anderen kant heeft hij door de pers wereldkundig laten ma ken Krassin te hebben verzekerd, dat er van relaties met de sovjet-regeering voor- loopig niets kan komen, overigens sche nen de besprekingen bijzonder te vlotten. Echter er is thans een kink in den ka bel gekomen. Gisterochtend wist men niet anders of de Opperste Economische Raad was aan 't beraadslagen met Krassin en gistermiddag kregen we draadloos bericht dat de Raad wel vergaderde, evenwel zón der den Russischen vertegenwoordiger. Over de oorzaak luidde alleen: Lloyd Geor ge us van gedachten veranderd. Een ver dere aanduiding van de oorzaak dezer plotselinge wijziging van meemng werd niet gegeven. Volgens den Londenschen correspondent van de Petit Parisien is de Britsohe premier den dag tijdens het on derhoud met Krassin. in Donwningstreet gehouden, teleurgesteld door diens uitin gen. Krassin zou namelijk verklaard heb ben, wel in staat te zijn, voldoening te geven in zake de krijgsgevangenen, maar betreffende de propaganda buiten Rusland en in het bijzonder in zake de bescherming der Britsdhe belangen in Perzië geen schriftelijke verzekeringen te kunnen ge ven. (In tegenspraak hiermee is een be richt van de Dfrily Express dat de Russi sche regeering zidi bereid zou hebben ver klaard, alle politieke wenschen van Enge land te zullen inwilligen.) 22 14 019(0 519118 0 II 70 74 92 33 90 93 53 14712 4819221 i 94 99 50 29J? 98 12432 67 1936! MI2K>1SOT 3 g i”8 S..S»»" “n”l3«0 43 5b 95 50 ood 15071 15062 -Zulk is een u court", zei zijn lordschap. „ïk hoop dat u tevreden is met uw erfenis?’ -O. ja’’, zei Lucille haastig. „Het te mooi en grootsch en bijna te prach- Zij keek ham niet aan; zijn tegen woordigheid maakte haar zenuwachtig en niet op haar gemak. Zoolang als Harry Herne naast haar zat. was zij niet bang geweest voor de poniee. maar nu werd zij verlegen en raakte ver ward in de teugels, waaraan zij on handig trok. „Een paar prachtige ponies” zei de. Markies. ..alleen slecht ingereden, vrees ik.” „Ja?" zei ze. ,Ik meehde dat «ij goed gedresseerd waren." „Bijna al de paarden van Darracourt zijn slecht gedresseerd", vervolgde hij sleepend. .Zij zijn alle ingereden door dal fongemensch. dat ons zoo pas ver liet." „Harry Herne”, zei Lucille „Ik meende, dat hij er verstand had.” .Dat denkt hij. Hij verbeeldt zich, dat hij van de meeste dingen verstand heeft zei hij. „Een verwaamla-knaap vrees ik.” „Verwaand!" zei Lucille haastig. .daar ziet hij niet naar uit!" „Hij zet bij u, «onder twijfel, «ijn Ernst sn ds vmideat als oudste m teren van de Nat Vsrtfedor'ag l*fi8|lku<h. die ««en nieuwe can ii latuur meet huiden meur hadden aan «en •men. Voorts de Pru<- •tecto ,Jdin»ster»al-.l(r.»ktur” Frans krü- <er, de vros*er« O oer prudent VS innig, de vroegere boofdrwlactau.- Paul Bader. Nicote» Oeteroth, dr. Quurck. <ir. mer, partij-secrotaria J-hgnckftl, n later van V— Otto Landsberg- Van de Democraten, hoofdredacteur Nuscbke. dr. l’achaicke. de „Hodonrefor- mer” Adty Damaachko. Friedrich Woia- hauaen en Wadhhorrt dc Wente. Van d« Duitach-natnonalen; graaf W«a- tarp en de hoofdredacteur det „Deutsche Ttoteseeituns” Paul Hacker. Van de Duitsche Volks-Pard: btentwand von Braun, Bankdirecteur dr. voa Stwao en de directeur-generaai van het verbond der beroapseoldatea Htrachnunn. Het centrum en de onafhankelijk en heb ben daarentegen al hunne cam'blaten tan beteckente weer in den Rökedag gebracht. Ook Halte beleeft weer voor een ati- ntetererteis. Het paagevormde ministene- Nitti (het derde kabinet waarvan deze pre mier voorzitter is) is gebleken een Mn- ilafevheg te sjjn. Gisteren stelde Nitti «tjn kabinet aan 't parlement voor en tegelij kertijd bood hij z(jn ontslag aan. Dat Nitti’s kabinet geen lang leven be schoren zou zijn, was te voomien, alleen reeds om het feit, dat de premier steunde op de katholieken, die juist den val van *t vorige kabinet had veroorzaakt Boven dien heeft Nitti einde 't begin van sljn derde regeeringsperiode verochillende fou ten begaan (verbod van vlaggen op den Jaardag van den oorlog in Mei, wat bloe dige botaing** taMOWrtg* tod, veehoegteg van den broodprü’H Bonder medeweten van *t parlement e-a.) Een onaangename bijkomstigheid is, dat ook Orlando, de voorsitter van de Kamer, ontslag heeft genomen De aankondiging daarvan wekte een nerveuze stemming onder de leden en op de stampwflUk tri bunes. Nadat Nitti het ontslag van het kabinet aangnkondigd bad. vroeg te mkiden van veel opwinding de socialist Modigliani het woord. Hü vroeg, wie de opvolger Nitti zijn zou. Verschillende stemmen riepen: „Gio- litti". Dit lokte weer uitroepen van aller lei aard. Carroeeci. rechto-Hberaal. verde dijde de houding der liberalen. De socialis ten protenteenlen. Er werden scheldwoor den en - Nitti Kliani. week weer bijeen aal komen aan te nemen is. De leden sullen wonden opgeroepen. Het voorstel gliani werd verworpen. gelüikheid van het hervatten van economl- whe betrekkingen nog wkm een definitief vredesverdrag is geteekend, wordt toege- geven. Als bijzondere voorwaarden voor de hervatting van de economische betrek kingen worden genoemd de econonnsciie vertegenwoordiging op de basis van gelijk gerechtigdheid, vastateliing van juridische grondslagen voor de economische ondtr- ihanxiehngen en het verleetM van bepaalde faciliteiten voor economische vertegeu- wooidigers, opdat zü in geregelde verbin ding met hun land blüvent verzekering dat geen versmelting van d«t.bepalingen van het toekomstige vredesverdrag met ue (huidige financieele en economische opera ties zal plaats vinden; vaststelling van de wijae van betaling; herstel tan de vröheid in verkeersmiddelen te land en ter zee en opheffing van de verschillende tijden» den oorlóg uitgevaardigde verboden op den vrijen, handel in. bepaalde artikelen. Tenslotte wordt een opsomming gegeven van de artikelen die Rusland wenacht in te voeren en van de productie dia het kan uitwisselen. Engeland’s wêhsch om den handel met Rusland te hervatten is te groot, dan dat men zou kunnen veronderstellen, uat het oponthoud ontstaan door het verhinderen van Krassin’s besprekingen met den Eco- noiriischen Raad te beletten, het voorspel is van het afbreken der conferentie. Beide partyen zullen wel .middelen weten te vin den om tot elkaar te geraken. Het ernstigste gevolg van Lloyd Geor ge’s handelwijze zal hoogstens zijn dat de conferentie te Spa wederom wordt uitge steld. waarop de Fransche bladen het be langstellend publiek al voorbereiden, een uitstel dat naar sommiga pessimisten voor zeggen, een ifstel zal worden. Hoe wenschelük een spoedige bijeen komst van de entente-afgevaardigden met de Duitsche gedelegeerden ook is. in de iliuidige omstandigheden kan der regee ring te Berlijn een uitstel der Spa-confe- rentie niet anders dan hoogst aangenaam zyn. Men heeft nu tenminste gelegenheid de bmnenlandsche zaken in orde te bren gen alvorens met 't buitenland te confe ree ren. Over den defüutieven uitslag der ver kiezingen verkeeren we nog in *t onzekere; de z.g. officieele mededeel mg aan de N. R. niet bevestigd, integendeel. Woiff (doch niet officieel) dat het nieuwe lag 447 leden zal bevatten (en niet ooah De rüksminister van posterijen Gies- herts >s de eerste der ministère die zich over het resultaat der verkiezingen heelt uitgelaten. Hy legt er den nadruk op, dat hoe men (Ie verkiezingsresultaten ook draait an wendt, slechts een twüfelachtige coalitie duunuit met den besten wil te ba len is. Het resultaat geeft zoo goed de meening van onze nerveuze en veibusteftre volkskrmgen weer, die ten gevolge van het verdriet over den verloren oorlog en van de revolutie natrilt. De Duitsche itaatoburger kan er daarom met eeoigo waarechünlliMteid op rekenen, uat hü bin nen niet al te langen tjjd opnieuw te6 stembus geroepen zal wonden. Minister GiesiOerts is van meening. dat van alle combinaties, die tot hnden opge- trwlen zijn, die van een ccalll a van iuwr- derhezdssocialisten, uv.-noerjten. Centrum en Duitsche Volkspartij als een uitgebro.d middenblok het steriost op den vóórgrond komt, en de meeste vooruitzichten heeft op een duurzaam bestaan. Zulk een coali tie zou een regeeringsprogruiuma moeten opstellen van een dusdanigen socialen en economischen vorm, dat het zoowel voor meerderheidHSocialinten als voor de verte genwoordigers der arbe lor* in het Cen trum mogelijk zou zü’n om de politiek, die hierop gebouwd u, te volgen. Het schijnt echter ternauwernood inoge- lük, dat dit doel bereikt wordt en wanneer het niet bereikt kan worden, dan is er nog deze eenige oplosdag. om. met u.trchake- ling van een zuiver recht«cho en zuiver linksche regeering uan <le tegenwoordige coalitiepartü de lei ling der regeering zoo lang over te laten, totdat in het nuiaair door de nieuao verkiez ngen aan hel volk gelegenheid gegeven zal worden om. met kalme zenuwen en een beter oorueel over zijn politiek leven tu oordeelen. Het Hbld. noemt enkele namen van niet itionale Vergadering. leden natuurluk de •ten en <ie democraten, gdeu, die tot de Nat. ’.«tn. werden ditmaal lord”, «el ze trotech. „O, neem mij niet kwalijk! Werke-.^ lijk? Wie la er «oo onverstandig ge weest hem u aan te bevelen?" Niemand heelt hem gerecomman deerd”. zei Lucille koel, en toen zij zich de scène herinnerde, waarvan zij getuige was gewowd. en de wijze waarop Harry Herne den man aan haar zijde geH|>aard had. toen hij hem in zijn macht had. begon haar bloed Ie koken. „Niemand heeft hem gere commandeerd Ik hoorde dat mijn oom hem bijna als een vriend liehaudehle .Wijlen mijnheer Darracourt was op dit punt niet oordeelkundig”, zei Lord Merle met een glimlach maar hij klem de de tanden op elkaar „Hij placht de stroopers zelfs aan te moedigen, wanneer die in zijn smaak vielen, of wanneer het toevallig groote en afan- ke. goed uitziende vagebonden waren. .Harry Herne «iet er zeker goed uitl', zei Lucille.’ en bij dat antwoord werd de Markies voor een seconde vuurrood. _Wa’ komen die eiken van het jaar prachtig uit", zei hij alsof het onder werp te weinig behtngrtjk was om te vervolgen. -Jn zei -Lucille afgetrokken. Ondertuasrhen haddeur. de ponta», door haar verlegenheid en zenuwach tigheid door de harde oogen van haar metgezel, een prettigen tijd gehad. Zij wisten, dat hun meettor weg waa. en beste beentje voor", zei Lord Merle. «Ik hoop, dat u het mij niet kwalijk neemt maar ik had een gevoel van spijt, toen ik zag dat hij uw eenig ge zelschap was, Miss Darracourt. Lucille werd vuurrood. „Ik bedoel dat het veiliger geweest zou zijn, wanneer u een malknecht had meegenomen. Uw veiligheid is veel te kostbaar om toevertrouwd te worden aan de handen van zulk een gevaar lijken en onverschilligen knaap als Harry Herne!” „H j' scheen mij zeer zorgzaam”, mompelde Lucille. .Schijnen! Daar is het weer Hiy 's even bedriegelijk nis onverschillig! Ik smeek u u niet meer aan hem toe te vertrouwen.” Lucille zweeg, zij haatte zichzelf, om dat zij het niet opnam voor den afwe zigen man. die over haar gewaakt had. zooals een herder waakt over afijn schapen, een moeder over haar kind. „Het spijt mij u te moeten zeggen, dat wij hier verscheidene van zijn soort hebben. Miss Darracourt. jonge schel men. die luieren onder het voorwend sel nuttig te zijn, en zich aan de plaats vasthechten als bloedzuigers en op diefstal uit zijn.” Hij sprak nog sleepend met een be- m nnelijjien. zachten glimlach op het gelaat'; maar er was iets in zijn stem, dat den geest der Darracourts in Lu cille opwekte. zenuwen ilitiak leven tu IZUd. unemt enk herkozen leden «er Nal De grootste ver'(exen meerderheidssoc-iar' «t Van de afgevaaro gdt. Vergadering bel,o 3(«»n o.a. niet gekefte» Van de meeróe.'heidw<aii<Uen nikt»pre sident Frito Ebert, -e vrotgere illksweer- minduter Noske. Ie vroegere I’ruixi^jhe minister van omueniann.«he zaken Heine die niet opnieuw gesteld waren, de vroe gere „Polizeiprasxhnc” van Ber.lin Eugen Naar verluidt, was lonl Curteon. (Le het onderzoek bewoonde, evenmin voldaan over deze verklaringen en hü zou hebben ttangedror^en op positiever waarborgen, met name op de ontruiming van Enaeli. Omtrent de bjjeenk»mst van den Opper sten Economischen Raad zelf heeft <ie coi- reapondent van de „Petit Parisien’’ de vol gende bijzonderheden vernomen: De heer Wife zette het Brrtaohe standpunt uiteen. Hü betoogde, dat het nopdzakelük >s, de handelsbetrekkingen met Rusland zoo spoe dig mogelük te hervatten en verklaarde, dat de Britsche regeering zich zeer be zorgd maakt over het feit dat Groot-brit- tannië op het oogenblik per hoofd meer koren verbruikt dan voor den oorlog. In Europa is Rusland het eenige land, zeide hij, dat in Engeland’» behoeften kan voor zien, terwijl Engeland een afzetgebied moet vinden voor de artikelen, waarvan het veel produceert. De heer Avenol heeft daarop het Fran sche standpunt uiteengezet. Hü deelde mede, dat Frankrijk in beginsel in het ge heel niet gekant is tegen hervatting van de handelSbetrekkingen met Rusland en dat Frankrijk dan ook niet voornemens is. zich daartegen te verzetten, indien die hervatting mogelük bljjkt Wel verzet het zich ertegen, dat de bolsjewiki het good, dat uit de Ruseische rijksbank hebben gehaald, als ruilmiddel gebruiken. Frankrük wenscht overigens, alvorens met Rusland handelsbetrakkingen te ope nen, te weten, waar men aan toe is: of de Sovjet-regeering, geluk men beweert, in Rusland het eenige lichaam Is, dat handel drijft, of het voor de geallieerde hande laars geoorloofd of ongeoorloofd zal zün, handelswaren uit te wisselen met particu lieren en voorts welke waarborgen de bui- tenlandsche handel zal hebben, indien deze direct te maken heeft met de regeering, die, daar zü zelf de wetten uitvaardigt en toepast, in geval van een geschil te«elfder tüd betrokken partü en rechter zal zjjn. In ieder geval, zoo eindigt de heer Ave nol, welke schikkingen er ook mogen wor den gptroffen, zij zouden in geen geval de directe of indirecte erkenning van de Sov- jetregeering mogen, insluiten. Krassin heeft aan den Economischen Raau een memorandum overhandigd, dat uit 3 deelen bestaat: ten eerste de voorwaarden \xx>r de ondertiandelingen. ten tweede een opsomming van de producten, welke Rus land zal kunnen uibvoeren en welke het wenscht in te voeren, en ten derde een aanvullende nota. Als voorwaarden worden genoemd: op heffing van den oorlogstoestand, daadwer- keluke opheffing van de blokkade; de mo‘- gebeurd dat de dag plotseling zoo som ber was geworden? een lieflijke morgen als deze passend welkom. Miss Darra-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1