A Co 0F M 59e Jaargang. No. 14337 Zaterdag 12 Juni 1920. te iiiuh 3P. 1 iken ten enz. Eerste Blad. d'arltment. Wit Feuilleton. hermen eën De Vrouwe van Darracourt IJDQEEST". ummmtM ovavtnr i n. a Muua 11 Juni 1930 )tM SM 90.— Wgaa g»UU 3745 11716 14863 19605 20065 J849 12197 14956 10965 1046131621003630608 aflosbaar Minister-crises. onê XTïe\x,ws- on. voor Gotida exx Omstreken. 1-4 fl.W. «Ure r««el meer t KM. I vm Ad»lni»tr»U»: T«W. Wtere. M- Öureas: M ABKTSl.GOL DA. Redactie: Telef. Interc. 549. RIN MU f mini i ti i lUiü ma l«K liep goed af. De KIK Jol 2847 40 naar je (Word» *nu'g.| Dit itmmer bMtiuit uit twee bladen Met idbegri* van de Kindercourant. Drukkerij- fO®I - HUI* INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Op de voerpagina 60 booger Gewone adverteatila ea ingeiondeo mededeoMagea b{j contract lot xeer gerede teerden prfls Groot» lettere en randen worden berekend naar plaateraimle. lige zvgd dwaas’ door CHARLES GARVICE. Geatiilioriseerdo vertaling van I P WES8ELINK-V RO89UM. (Nadruk verboden.) zü is debat. vlak of. en ren en omstreken: SCHALEN, 21, GOUDA Advertentiln kunnen worden iugeaoaden door tuMchenkomot van aoNede Moetahan mieren, Advertentiebureaus on onna AgeaUn 30 everwinnlaf leUea >ASTA Anaeiger luid beweend, van gehoond te bobben. uat rt met wensahte au pre- <DA. )ote Kerk. A Cap- .Ga een het is ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.21, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco pei poat per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, b^ ease agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVHRTENTIEFRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) lI regels 1.20, eiken regal meer 1.25. Van buiten Gouda en den beaorgeknng: jregels 1.55, elke ragel moer U.M. A^hrertcntiMn van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. behandel ir -- - werd aan.Su.,,» Weer ging Dresseüvuys Toen deze j ter het woord, len vrijheid van h|j stelde voor wingen Vrydagmiddi loopen zoude, voorstel gang Voorzitter de over ontstop schorste een vrew. verwijderd familielid betaalde mgeiv en. leisjea ver i een paar uur tyds de gan- geheel veranderd. De tunk- de alarmhoorns konden zwy- heeren moesten nu in totaal uur volpraten, geen minuut min- „O, len’" wendend is »n hebben reemd betoog. Immers, 1 waar van al wat er ii gestaan had, al slechts tuur zien). Ze teljjk-socialen gei Vergadering kw£ sting. Namens sprak Leuthner, die tegei van het besluit protesteer, wonden termen Wacht als ‘t u blieft”, zei hij met zachte stom. „Ik moet do pony’s thuis brengen, maar u u doet beter te wandelen. Men zou ons kunnen ont moeten en en vragen stellen. Ik kan langs een zijpad de plaats berei ken. De pony's zijn er met mij van doorgegaan, en ik heb mijn gezicht bezeerd, dat is verklaarbaar genoog De gedachte kwam bij Lucille bo ven. dat hij zelfs op dit oogenblik om haar kon denken. Zonder een woord, maar met een snellen blik vol huivering op hem, ging zij heen. „Ga langs het nauwe pad' zei hij. „daar is meer schaduw' wat kan mij de schaduw sche- riep zij uit. zich naar hem toe- op zachten toon. „Je gezicht is bebloed., en je bent gekwetst, praat nog over schaduw Ga gauw! En bemoei je met je eigen za- op de lippen beet. „Ja. ja, ja!” hijgde zij. „G van u beiden u beiden. O. vreeselijk! „Ik zal gaan'', zei zijn lordschap. „Uw geringste werffech op te volgen, is wel het minste wat ik kan doen, na dat ik mijn zelfbeheerschlng in uw bij zijn heb verloren- Maar, Miss Darra- Oourt. ik smeek u, wees mij genadig. Die knaap was boven alle beschrij ving beleedigend. Geen sterveling zou het hebben kunnen verdragen „Ga heen!" herhaalde zij. Merle boog het hoofd, nam zijn hoed op en keerde zich om, maar nog eens hield hij stil. „Wilt u mij niet toestaan u huis te vergezellen en mij ver giffenis te schenken? Ik werd zwaar beproefd: ik heb mij in uw oogen ver achtelijk gemaakt!" „Ga toch!" zei Lucille en daar op wendde hij zich af en verdween langzaam en mei tegenzin tusschen de hoornen. Luc lie bleef staan snikken. Het was het eenig geluid, dat een tijdlang de stilte verbrak, toen zei Harry's stem zacht en berouwvol .Wilt u mij vergeven?" Zij sloeg de oogen tot hem op. toen wendde zij ze met een huivering af van het met bloed bedekte gelaat met dien loodkleurige» striem. „Neen. neen”, zei ze. Toen in één adem door: „O, uw gezicht en die wreede zweep’ Laat ons dadeliik gaan" den hadd« Dan van staan, delend ti ache pi dat de Leuühner eens was. Men dacht, dat hiermede het conflict was bygelegd, doch in den Laten avond be sloot de regeer ing toch, gezien den on- iioudbaren toestand. haar ontslag te ne men. Hierdoor is een toeut&nd ontstaan, die in menig opzich overeenkomt met ^.u«vomu><mk(. Limners geen der par- beschukt over een voldoende meerder- om een regeering te vormen, de coa- onmisbaar doch de leden van .jgeenngsbtek zyn het iens. Volgens den corres- old. streeft de hnkervleu- -naar onn ke nieuwe verkiezingen, terwijl de vleugel zou .jheffii zere I 25 872 ITON COOPS. Wijd LOON. Markt stort van do lad den top to klim men. als het kon hij sprongen, zoo niet dan door geduldig sport voor sport spreker de sociaal- meenuxg bleven, dal besluit slechte onder jing genomen ml uk moesten zeggen. .3 de regeenngscoalutie -^enblik af opgehouden te be- olaatskianselier trachtte bemul- te treilen. Hel sociaal-<iemocra- tyibestuur legde de verklaring af party het met de uitingen van U» nemen. Op school to St. Malo wist niemand iets van haar af Zij was en ecu 't prompt haar kwartaal-rekenii nu dat was alles. Andere telden van haar vrienden, van haar te huis; maar Marie Vernor zweeg be scheiden. Zij sprak nooit over haar verleden, vertelde nooit van haar thuis of .van te gaan logeeren bij kennissen in de vacanlies; en voor zoover de we reld wist, had zij de eigen zuster kun nen zijn van Topay, die nooit een va der of moeder had gehad maar enkel gegroeid” was 'verweet, dat zjj slechte onder den druk der socialisten en ven den Kapp-Luttwita- L'utech op het laatste oogenblik de her vorming van het leger goedgekeurd had den. De stormachtige byval va® zijn pa*'- tygenooten wekte groote verontwaardiging by de ahristelyk-socialen. wier spreker de verklaring aflegde, dat wanneer democraten by hun de chr.tsociaten hun druk van deze bedreig i len, zy dat opei had echter ook dat oogt De sta op i parti iun medewerkers voorstellen; volgens de m ministers worden de radicaal leuKH-rwtische liberaal Nicoto. de volkspartij Meda Furati en Treve». minister van buitenlandscihe ukea i giwif Sforza genoemd. Ook do Mar de Italiaansche gênant te Beriu» Hihunt voor deze portefeuille in aanmer- te komen. ditrti wacht als premier een moeilük werk, aan hem de taak om de ontevreden- heul van 't volk te doen bedaren- De 18) - De zweepslag kwam neer, slingerde zich rond den arm. dié zich had opge- hoht om hom te keeren, maar het uit einde striemde een loodkleurige streep over het nog bloedend gelaat. Lucille wierp zich, met een kreet van afgrijzen, voor den beleedigden man- «O, o!” snikte zij. alsof de slag haar getroffen had. „Schaam u. schaam u!” Merle stond een oogenbli^ verschrikt van wat hij gedaan had. niet om het onrechtvaardige daarvan, maar om de uitwerking, die het op haar gehad had. -Vergeef het mij. MissDarracourt", *e’ hij heesch. „De wijze, waarop die knaap mij krenkte, ging alle perken Ie “Uiten. Hij heeft niet meer dan zijn verdiend loon. Hij deed u bijna het leven verliezen, en voegde een belee- diging »U hebt hem het eerst beleedigd!" snikte Lucille hijgend en met een ~eur „Ga heen, als ’t u blief, ga heen!” -En u achter laten met hem?” smeek- Merle bleek en bevend, terwijl bij nisten te moeten toeschrjjven niet uun der- zelver doel en muklelen neen uan den wil om moord uit te lokken op de leiders van zyn party. En nauwelyks was dit ge zegd, of de indruk, die hiermee beoogd was, werd weggevaagd door mr. Troeistra, die even ii is, dat zeilde methode toe] De heer van ll. hiertegenover op t in de pers (vooral gen Wynkoop c.s. onvoorwaardeljjk gesteld voor de vn eerepalm uit te reik drevenheid in schelden, den en ophitsen, geen o. zelen, dien uit te reiken aan het urgs communistische party, genaamd de ne, onder redactie van do beide Kamerleden der partjj, de heeren D. Wynkoop en dr. W. van Ravesteyn. Heuiae. Brocadorlf-iRantaau, kans Ueett en graaf vaarscuynlyk op groeten tugepstaud zal stuiten. De Lokal welingelichte zyde i ykspresidenl Eberl der Duiteche republiek herkozm t» vooral omdat ®ich Italië ziet den man, tegen wien het volk vyf jaar geleden in de trtraten van Rome uemonstrevnde. aan 't hootd der raguenrxg temg&eeren. Giolittl is inderdaad met d» vorming van een kabinet belaat. Hij heeft de opdracht aanvaard en tmopt ze ook Hpoedig te kunnen volvoeten. Den 20en de zer wu hy zyn medewerkers aan <ie Ka mer voorstellen; volgen» de Italkaanscbe pers zouden Fe ra. de dei leden van de kattwlieke en Maun, de socialisten Als miuiater van buitenlandaoht wordt graaf Sfvrza genoemd. Ook tino, de Itahaansche gênant te schyr.' king i Grol werk, aan hem de taak om de ontevreden heid van 't volk te doen bedaren- De so cialisten zal hu waarschüniük te vn»nd wij geregeld tijdig ontvangen va® ver- verinakelijkhedwi, im agenda te ken”. Het volgend oogenblik was zij ver dwenen. Harry Herne bleef staan en keek naar den hemel, die als een groote lol scheen rond te draaien. In zijn hoofd was er iets dat op een dolle maohine geleek; maar niettegenstaande dit alles, de smart, de schande, de marteling van den zweepslag, bukte hij naar «len handschoen die zij gedragen had. en hield dien aan zijn borst. Hij ging in de phaid.in en sprak tegen «ie pony's Ter neergeslagen, over zich zelf beschaamd en de geheele geschiedenis verwen- schend, draafden de pony’s nu als lam weggevaagi interrumpeerde, dat het zoo jammer .t de communisten op hem precies de- j methode toepassen! heer van Havesteyn veroorlove ons te merken, dat zeer zeker l in de kleine, clerical©te- opgehitst is, dat wy dit afkeuren, doch dat wy, raag, aan welk blad den iken voor de grootste be- insinueeren, mislei- oogenblik zouden akr- aq uau het orgaan der Tribu- iuandteekeningen op do presentielyst staan, draait de dug vender van zelf wel. Waarlyk., dommer stukje van zich zóó m de kooi te laten opsluiten, hebben we wel nimmer gezien. En dan doen de heeren nog net of ze het eng plezierig vinden I Veine hebben ze ook niet, waul de sta king en het daaiby Ibeiioorende relletje Ihadden althans in Den Haag, niets te be- teekenen. De heer Troeistra trachtte al den tegen spoed goed te praten door te beweren, dat de tyd van voorbereiding te kort wae ge weest om de arbeiders te doen inzien welk gevaar er voor hen dreigde. Dan zijn dat toch al evenmin slimmerds, want deae wet is al twee maanden oudl Zelfs moest de (heer Duys opgeknapt wonden met een com pliment je voor zijn optreden verleden week. Dat was nu wel het droevigste wat er nog te doen viel. Men liet mr. Troeistra filosofeeren en hy kx>n rustig doorgaan tx?t zes uur. Zoo was in Bdhe situatie fiche trom en 1 gen en de 4 twaalf i der Zoo ging het debat voort, maar de groo te belangstelling was verdwenen. Met de twaalf uur die aan de min- of meer revo- lutionnaire op<posanten is toegekend, za ten de heeren in de maag, want dit ont werp kon ónmogelijk voor zooveel tijd goe de stof leveren, tenzy men in herhalingen en niet ter zake doende beschouwingen treedt. Volgens den heer Kolthek bedoelde zyn party niet andere dan het voorberei den van een revolutie. Wlanneer dit ont werp wet wondt, wondt de heer Kolthek in den zin dier wet een misdadiger. Hij grijpt bovendien iafere ntaltong aan als middel om de revolutie naderbij te brengen. De arme heer van Ravesteyn moest voor zjjn politiek fatsoen zjjn drie uren vol praten. Maar hoe! Over alles, behalve over de wet. En de Voorzitter, die een tacticus is, liet allen ratelen, met d4 gedachte: Vrij dagmiddag 6 uur is het uit en het was op dat uur uit, niettegenstaande een poging van den communist om een ombepaalden tyd voor reipliek te krijgen. De] - - StrafI waard tie um n i nig/i Minist vrijzinnig bedoeling nomen betreft en nemelijker die van revolutie niet willen wetei evenmin van caoi vryheid van gedt... De deze wet zich in de eerste plaats richt, zeer merkwaardig. Dr. van Ravesteyn heer Wynkoop is buiten-af) vergastte op een dikken bundel knipsels uit alle mo gelijke en ónmogelijke bladen, die tegen het bolsjewisme hebben gewaarschuwd. Het was een vreemd betoog. Immers, al was er geen woord waar van al wat er in die bla den en blaadjes gestaan had, al waren alle waarschuwingen slechts als ophitsing be doeld, zoo kan toch zelfs e»n rede van drie uren van den heer van Ravesteyn niet weg- redeneeren, dat het communisi.... v land revolutie preekt als Jiet een en het alles-overheerschende. Wai_. ook dr. van Ravestejjn met verheffing stem en een rood gelaat uitroept, belachelijk is te zeggen, dat hier 1 ooit iets van die zyde gedreigd ontkomt hy niet aan de vraag, van de overgroote meerderheid king eischt, dat zij rustig, zonder zich afweer voor te bereiden, zul afwachten, de hee hang i macht De 1 ting uitj Hjj meenc 4 Minister ifeeft de leemten in het fwetboek opgesoflid en uiteengezet, men zich voontereiden moet op ac- Rusland om ons \ok hier de zege- van het sovjetismA te brengen. mt de bepalingen ielve betreft, de heeft thans reeds gezegd, dat de i amendementen niet tegen zyn ragaan; deze zidlen dus aange worpen, althans wat de strekking daarmee is de wet heel wat aan geworden voor ons, vrijzinnigen, svolutie niet willen weten, doch outchouc-bepalingen, die de lachte te na zouden komen, bestrijding door de party, tegen wie ;'.’et zich in de eerste plaats richt, was :r merkwaardig. Dr. van Ravesteyn (de ir Wynkoop is buiten-af) vergastte ons AAn .lllnlron «98 13670 152261925420810 J224 13715 15743 19660 20985 J825 96 16317 19823 1456 13928 47 29 93 I4C43 17223 20070 1561 14469 17447 20156 1727 14557 17593 20281 <09914776 18618 2O4CJ 1542 15194 19033 30 101 m.z. 3101" 9340 m z. 631" 18195" m.z. I«19« 54 m.z. 19757 19830 m.z. iyksjH< sutent wiorden, vooral omdat zich goachuien i» zyn ekgen party voordoden- WoLU meldt nu. dat men hier met een cougjuiaüe te doen heeft, die van allen gruist utotbloot is. Noch de aociaal-daanocratische party, noch de president heeft zich met u»a» kw—tic haa< gteteMda®. op het oogms- blik geenerlei actuoele betoekems bezit. Wolff bevestigt tbano, dut d© rykspre sident den rykskanselu-r Hermann Muiter met de vorming van een nieuw kabinet heeft belast. D© rykakanseliar onderhan dolde reeds met het ruk-alaglal Cnspian van de onafhunkelyke sociaal-denkocrnti- sche party. Men houdt er rekening mode, dat Muiter er niet in slagen zal zyn op dracht te vervullen. Het Ouistenrijksche kabinet alge treden. Overeenkomst met de crisis in Duitschland. Geen verandering, Geruchten. Muller formateur. Giolitii met de vorming van een kabinet belast. Italië's binnen -en bui- tenlandsche politiek. Niet naar Spa? De besprekingen met Krassin. Brief van Lenin aan de Britsche arbeiders. ONS OVERZICHT. De Europeesche stattn Lyden op 't oogembbk aan een ziekte die een epide misch karakter begint te krygen. De ziek te heet: kabinetscrisis. DuitschLund's poli tiek toestand is nog m«A ui 't evenwicht gekomen, in Polen en luuie zyn de mi nisteries afgetreden, in Hongarije is de zaak niet zuiver (dezer dagen meldde een even later weer tugengeaproken bericht dat de kabinetsleden hun portefeuille had den ingodiend), Portugal heeft pas zyn premier verteren en nu wordt ten over vloede uit Weenen eveneens van een minis- tercrisis gewag gemaakt. Het ontslag van Renner en diens medewerkers zal voor ve len een verrassing zyn, toch is het besluit met het gevolg van een kwestie in de laat ste dagen ontstaan. Sinds lang bestow! er in stilte wrijving in de coalitie tusschen de sociaal-democraten en christelijk socialen, welke crisis nu in ’t openbaar is u.tgebro- ken. Aanleiding was het feit dat de mi nister van oorlog de dienstvoorschriften voor de soldatcuraden uitgewerkt had ©n nu beweerde van den kabinetsraad een soort algemeene volmacht tot uitvoering van de nieuwe wet op de weermacht ge kregen te hebben. De „Groasdeutsche Ver- einilgung" eischte dringend de intrekking van dit besluit (waarin de burgerlijke par tijen een voorbereiding van de Radendicta- wenl daarbij door de chris- 3steund. In de Nationale 'am tenslotte de uitbar- de sociaal-democraten i.- ‘~-en (je intrekking inde en in opge- den christelük-socialen oppositie mgen, n.l. veine het eerste een het tweede; in elk geval wordt beïnvloed. week TWEEDE KAMER. De Anti-Revolutiewet. Een geheele week algemeeno beschou wingen over het wetje tegen revolutio naire woelingen; het is te veel van het goede! Het ontbreekt den leiders der tegen het wetje aan twee du ra sLimihexl. Misschien is 1 gevolg van het er door Verleden week was de heer Sasse van Usselt hen de baas met zijn verrassend voorstel; ditmaal heeft do Voorzitter hen overtnoefd. Voor zij het zelf wisten had den zy den ketting aan het been. En toen lagen zü vast, zonder dat van uitbreken aprake was. Het begon kalm. De Kamer was vol. de tribunes waren vol, de loges waren vol. Het lezen der notulen en de ingekomen stukken, t ging normaal. Men spitste zich op hetgeen zou gebeuren als de Voorzitter ihet ontwerp aan de orde stelde- Hij zou dan wel onmiddellük komen met een voor stel tot rantsoeneering. De Voorzitter stelde het ontwerp aan de orde, opende de algemeene beschouwingen en gaf het woord aan den heer Rutjgers. Heel de roode hoek zat even verslagen: er kwam geen rantsoeneerings-voorstel. De heer Rutgers draaide zjjn rede rustig af. Het publiek begon al apyt te krijgen, want voor een nette vergadering was het niet gekomen. De lieer Schaper vroeg het woord krachtens artikel 67 van het regle ment van orde; hij wilde een motie van erde indienen. uitsprekende de wensche- lykheid-dat alle leden van het kabinet de ing zouden bijwonen. Deze motie istondis verworpen. ig het rustig verder. De heer kreeg het woord. gereed was, nam de Voorzit- 1. Hy stelde voorop dat hy al- i spreken wilde laten, maar dat de algemeene beschou- _jIddag om zes uur afge- Jen zijn. Dit ietwat verrassende C er plots door. Toen moest de den spreektijd vendeelen. Dear- -ind eenig rumoer, maar de Voor zitter schorste de vergadering voor een kwtarties om overleg te plegen. Het over leg liep goed af. De socialisten waren dol blij dat ze zes uur kregen. De heer van Ravesteyn kreeg drie uur, de heer Kolthek drie uur en de overige groepen heel kleine beetjes. Hier schoot al weer de slimheid bü de heeren opposanten tekort, want wat is nu de situatie? De obstructie is weg; veranderd in een ietwat langgerekt Als 's morgens om elf uur nu maar 51' nietjes. Zij hadden bijna de grens van het park bereikt en Harry Herne hoopte, dal hij hen thuis zou kunnen brengen zonder door iemand gezien to worden, toen zijn scherp oog, scherp nog hoe wel het als vuur brandde, evenals sum hersenen daar achter, een mannelijke gedaante zag sluipen door het struik gewas. glurende naar het huis. Hij was zoo verdiept in zijn bespieding, dat hij do nadering van het rijtuig niet hoorde, voordat de pony's bij hem waren. Toen sprong hij zij wat heel dwaas was do weg. Harry Herne riep hem niet aan on achtervolgde hom evenmin. Hij ging alleen in de phaëion staan en nam het beeld van den man in zich op. Wan neer hij hom ooit weer zou zien, ge steld over twintig jaar en te midden van duwhden dan zouden de haviks- oogen van Harry Herne hom zeker herkennen. Harry Herne's scherpe blije had zich niet bedrogen; het was mejuffrouw Ma rie Verneoi die zich verijorgen iiad achter de vroote vaas op het terras, •oen hij enrLucille daar voorbijreden. Nu wasf mejuffrouw Vernor zeer -.chrander. lof. zooals zij op haar aar- vrije manier van spreken zou ge- hobhen. „zij was lang niet Wij weten allen dat de tnen- schen verdeeld zijn in twee soorten, die welke overvloed van geld hebben maar geen hersenen en die welke her Henen bezitten maar wien 'tgeld 'Ont breekt. en dat de laatste soojc* van oor deel is dat de eerste haar natuurlijke en aangewezen prooi ia. Mo juffrouw Verner had geen geld, maar zij had hersenen en zij wiAt dit. Niet alleen mannen zijn oerauch tig vrouwen zijn even begeorig slch naar boven te werken alleen zij vw- staan do kunst en hebben oen tact om dit te verbergen. Van kindsbeen af was Mane Verner lietdoien geweest zich een plaats le veroveren in de bes te kringen Zij was van plan hoe dan ook de cerate abort van de lad der te bereiken en tot gc~ t_r als het kon hij sprongen. lunisme ook in ons t eerst-noodige inneer dan Ting van dat het te lande heeft, dan of hij dan •groote meerderheid der bevol- dat ztf rustig, zonder zich op *r voor te bereiden, xnl afwachten, tot jeren Wijnkoop c.a. wél genoeg aan zullen hebben om hun greep naar de t te wagen heer van Ravesteyn heeft zyn verach- tgesproken voor de bourgeois-pers. ade de campagne tegen de commu- liOlllStlIE COURANT. IBR8CHUNI DAGELIJKS a BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. De chr. socialen zyn ook nog mmA a» reed mot de voorbereiding voer ite v«riu«- singen en de recuterzyde u omtrent de Maag: nieuwe verkiezmgen of niet? verre van eensgezind. Een tespaawte ne«ing tot verzoening ié eeikter ook reads te bespeuren. In dit g» vai zou het nwgelyik zyn. dat de crisis werd uitgesteki tot de opgewonden stem nv.ng eenycsAins is gekalmeerd. Lr beerncht op het oogenblik een te verbitterd© inmg buasciien de partyen, dan dat aan een directe verzoenuwt te denken is. De nunmlercrtiNN in Duiteckland bevindt zien m volkomen hotzeiiMe svauHim ais gisteren. Verauumexnie gei-ucnten uuikaa ©p, worden oi lugeugeapiXNaen ox aya uiterst vuug, zomial mi w©.im< uouvaat ge ven. Zoo wonden nu ue meuaueeungen over de vorming vaa een vaa*.amt«n. uuugavuul met eaame namen. Ais munster vaa oui- leniamieciie zaaen wondt u.a. genoeaiai U» tegenwoordige Lteitecuu ginsuit in <t«® iiuag, dr. iteM-n on de luider der Duiucm Vonuipaity Heipae. Venter noemt iuea die echter weuwir Uemstoru. die aeer rqgeeri"" aren toostai—, Hierdoor is die in menig opzi dien in Duitsdhland. tijen heid litie is dus het tegenwoordig regt met met elkaar ee pondent van 't Hbl gel der soc.-democraten muklelli)- re verkiezingen, terwijl de rechter- de coalitie wil handhaven. Deze niet gaarne met de verkiezingsleus (ing op het vermogen” voor de kie- komen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1