een Machinist Electriciteit TUiNSLANGEN Een Gebroken Thee en Grove Thee Sproeten, Carroussel mT. BOTH III IONEN. ERVEN M. M. VAN LOON. Half om Half Thee J. C. DORLAS. DE DUIVEL -m IN DEN SP0THUKK. O f P 'Tij aanbesteding. Het maken van een ver dieping op haar bestaand fabriekspand. Onroerende Goederen: Motorbootdienst Gouda-Oudewater-Utrecht. Firma Wed. X. Jt. van den Heuvel. Kermis Haastrecht G. A. BELONJE Levert en installeert érte^'t^rt r> dit P'ad een geheele Inventaris van een Sigarenwinkel T errazo vloeren JOH. C. VAN WINGERDEN, LEERT FOTOGRAFEEREN. Fotohandel Th. TUKKER, Gouda. met bewapening, straalpijpen en sproeier. geeft een vlug aftrekkend en goed onderhoudende thee. Bioscoop „GOUDA VOORUIT". wm- BUTTERBUN lltoiMten aoor tie Coiujacatte voor ic »touvn van «te reuBaamge voratoffentt genu remit «ton our lug opgOMun)>eui, atiu rovremle goe- tlren to o«'ut»ion en elftcten aan tournier in le treuoKen. inzake uo Wutioniaiu^cm1 XwoBtiu zai nu veistaiutig doen Inhuh po litre* te votgen, flocn moeien pogen fle httm van t uanumtuno voik meer floor ile geallieerden to uoen noorert. llano iieoU moeien aanauen, Ual zyn uonugenooum «ten voornawiuttoJi ooriox.soujt noootn mge pound, toiwyl V\ii»on not" mnanaig poogt te maaen, wui rranxruK eu ti«L iuiui net uo verdrag van Louden iuumugji toexezexni. LioiLUi moet er mot veel vooi voe.en naar öpa te xaan om met de ove rate geaiueeruen en Diutbciilaxwi te spra in over net vuaiauuiou van net btxuog fler acnadeunoHateumx. t Gaat er meer eu meer op lyiKan flat er mete komt van Ue fcpa-conlereniie die aanvanaetos mol zoo- veel opumifeine ie beguoet. Aan Luitocn- land zul liet tuet liggen wanneer aige- vaanltgoen der vroegere vuamten zich met vereenypen te bpa. Lie kooan«*t»cnHib vormt geen boieteei, wordt te uertyn vei- fcekent, «te arxetreilen mintuteris kunnen toen naar bpa xaan. Men begint rntuaaoncn iwat aoliteixloonttx te woruen en ziet in Duntaohianid tie ware reden om de conté rent Je le bpa te veredelen hierin, out Frankru* nieuwe, uit het verdrag voort komende beieimmennxen van. zun eenzy- «lige ecoiKumibtshe politiek tegenover l*uitschland en het toezicht der Geallieer den daarop zooveel tnogelyk zou willen Over de besprekingen met Krassin is weinig nieuws, maar «le diplomatieke me dewei ker van de „Daaly Uhromclever zekert dat «le besprekingen aauxaande de hervatting der handelsUetrekJungen met Rusland goed opscaueten, en in haar indi recte zoowel als directe gevolgen een al gemeene zegen voor Furopa zullen zyn. Uit is vrywel de eenige lichtstraal in den Europeeschen toestand, die zeer verergerd is doqr het resultaat der Duitsche verkie zingen en de nieuwe minusteneele crisis in Italië. Aangaan/Ie de Russische schuld is Kras- sin bezig volledige instructies van Moskou in te wannen. l>eze aangelegenheid bevat drie elementen; de schuld van vóór den oorlog, waanby Fran/kryk hooftlzakeluk geuiteresseerd is; de oorlogsleeningen der g«sal lieerden aan Rusland, waartoe Enge land voor het grootste gedeelte heeft bij gedragen; en de industneele. commercieele en paviiculiere eigendommen van gealli eerde onderdanen of maatschappuen in Rusland, welke geconfisceerd of bescha digd zun onder het revolutionnaire re giem. Dit probleem moet worden geregeld alvorens de handel op groote schaal kun wonden hervat. Reeds ia Krassin doende om zich van de noodige transportm«hielen t„ verzekeren, en tot het inrichten van post- en telegraaf - De twee leden der KngeLsche arbeiders- delegatie in Ruslan«l, Tom Shaw en Ben Ihirner, die reeds terug zijn. hebben een boodschap van Lenin meegebracht, gericht tot de arbeiders van Engeland. De leider der bolsjewieken richt zich tot zijn kame raden in Engeland, doch moet erkennen, dat er daar te lande geen communistische partü is en dat verschillende der gedele geerden, die pas een bezoek aan Rusland hebben gebracht, vijandig staan t«genovei het sovjetstelsel. Hi; beklaagt hen. omdat zij „door bourgeois-vooroorrleelen bevan gen zUn." Hij bepleit een omverwerping «Ier Brit- sohe regeering door revolutionnaire mid delen teneinde achter haar geheime ver dragen te komen. Zonder revolutie zal men betoogt hü. niet in staat zijn de geheime documenten in handen te krijgen van de „roowersregeeringen der kapitalistische klasse". De sovjetleider geeft zijn sympathie te kennen met .kameraad" Sylvia Pankflwirst die door de „/witte terreur" is gearres teerd een arrestatie, die nooit heeft plaats gelhad. naar de „Times" opmerkt. al is het waar. dat zij in Engeland een voorname rol heeft gespeeld bij de bevor dering van het communisme. BIJ /TEN LAN DSC'H NfEl/WS. OOSTENRIJK. Het nieuwe volkslied. Het oude „Gott erhalte Franz den Kai ser" heeft in Oostenrijk afgedaan. In de plaats ervan is een nieuw volkslied geko men. De muziek is van Hermann Kienzl, «le woorden van staatssecretaris Karl Renner. De eerste strophe luidt: Deutschösterrelch, du herrliches Land, wir lieben dich! Hoch van der Alm unterm Gletscherdom stlirzen die Wksser zum Donaustrom: tranken im Hochland Hirtcn und Lammer, treiben am Absturz Mlihlen und Hammer, grüszen viel Dörfer, viel Stadte und ziehn jauchend zum Ziel, unserm einzigen Wien! Du herrliches Land, unser Heimatland, wir lieben dich, wir schirmen dich. AMERIKA. H. Bureaucratiug. Ook Amerika, het land der onbegrenstle mogelijkheden, is niet vrij van bureaucra tie. Dezer dagen ontving een inwoner van de stad Berdan in Illinois van het departe ment van oorlog de uitnoodiging om het lijk van zijn zoon Herman in ontvangst te ko men nemen, dat te Chateau Thierry in Frankrijk op een slagveld uitgegraven en naar Amerika overgebracht was. Nu wilde echter het gjfval, dat Herman Philips juist een van de vier soldaten zijner compagnie was, die het gevecht bij Chateau Thierry op 28 Mei 1918, overleefd hadden. Hij was bij die gelegenheid zwaar gewond geraakt, naar Amerika geëvacueerd en her steld. Inplaats van het lijk van zyn nog leven den zoon te gaan halen, liet hij deze zelf telegrafeeren, dat hij nog leefde, terwijl de zoon daarna nog persoonlijk zich op het departement van oorlog ging „levend mel den". Het gaf echter niets. Het departe- vader een herhaalde'aanmaning om alsnog het lijk van zyn zoon to kornen afhulen. Ook moest <lc oude Philips nog tweemaal de uit- keering by overlijden weigeren, die hem thuis gebracht werd. SPANJE. Sprinkhanenplaag. Berichten uit verschillende plaatsen in de provincie Logrono maken melding van een sprinkhanenplaag, dje een geweldige scha de heeft aangericht over een uitgestrekt heid van meer dan 160 K.M. BINNENLAND. Nederland en België. Het debat m de Belgische Kamer. liy de begrooting van binneniandscne zaken lieeit «te aigevaaid igue van Lauwe- laert gisteren in het Vlaamsch Ue zaak van Neilenaml bepleit, liy zeiue o. a. flat als Neueriarui eiaeu eisen tot a/stand van grorulgebietl als een casus belli wil beschou wen, liet aan lieigie moet waarborgen «lat flit land nooit via Maastricht aangevuilen kon worden. Wy hebben voor Prankiyk alle mogeiyke sympathie, zeide hy, maar alleen het landsbelang moet men luthn geiüen. Spr. bestreed het t rnnsch-beigisch ver bond; een onaihankelyke poutiek is volgens hem noodig. Na een oetoog van den heer Segers over de voordeden voor Beigie van de bepalin gen aangaande de rivieren in het JNeder- landscii-Deigische verdrag, waarby hy de hoop uitsprak, dat de Moordeiyke buren zouden inzien, dat zy aan belgie voldoening moesten verschuilen in zake de Vvienngen- kwesti», verklaarde de minister van bui- tenlandsche Zaken o. m.f Dat de Belgische delegatie op een gegeven oogen- buk erover gedacht heelt om tot de oader- teekenihg der overeenkomst tot herziening der verdragen van lbd9 over te gaan, zon der tevens to eischen dat Nederland eerst de gegronde aanspraken van België in de Wieiingen-kwestie zou erkennen waarby de delegatie echter wel degeiyk de souve- reine aanspraken van Belgie m hun geheel voor Je commissie van 14 uiteengezet heelt is omiiat zy aanvankelyk er toe gebracht werd, om te gelooven, dat de verklaring der Nederlaniische gedelegeerden alleen in her- innenng zou brengen, dat Nederland m het verleden eenige pogingen getlaan had om het recht tot betonning en verlichting van de Wielingen voor zich op te eischen. De Belgische delegatie meende verder, dat de Nederlandsche verklaring wel niet formeel afstand zou doen van den door den oonog verjaarden eisch, maar toch het voorspel zou be teekenen van het in de prac- tyk alstand doen van elke toepassing daar van. De minister voegde hier nog aan toe, dat de Belgische delegatie nimmer de verplich ting aangegaan h eeft om af te zien van het zoeken naar een oplossing van deze kwes tie. Indien zy «lit wel gedaan had zou de re geering dat niet hebben kunnen goetlkeu- ren. Spr. herinnerde eraan dat in het tydsver- loop tusschen 1839 en tien oorlog de Neder landsche regeering nooit de souvereimteit over de Belgische wateren opgeèischt had en alleen een vaag voorbehoud maakte, die nende om te beletten dat de Belgische sou vereimteit volledig uitgeoefend zou worden. Spr. voegde hieraan toe dat de geheele oorlogsperiode een aaneengeschakelde be vestiging was van «ie Belgische souvereine rechten ia de kustwateren, omdat de mili taire operaties zich daar afspeehlen zonder eenig protest van Nederland. in Mei 1916 overhandigde het Nederland sche departement van marine aan de Brit- sche marine-autoriteiten een kaart met by- echrift, waarin de grenzen der Nederland sche territoriale wateren buiten de mon den der Schelde precies aangegeven waren; «Ie waterstrook langs de Belgische kust wetxi 'laarby buiten de N<*ierlandsche terri toriale wateren gelaten; alleen eischte Ne derland voor zich het recht van doorvaart op. De minister zeide, dat de Nederlandsche eisch aangaan<le de Wielingen dus een nieuw feit vormt. Het is onmogelijk dat de onderhandelingen aangaande de herziening der verdragen hervat worden voordat de Wielingen-kwestie opgelost is in overeen stemming met de Belgische belangen en aanspraken. De eenige oplossing is voor België de handhaving van den toestand die tytlens den oorlog bestond. Spr. gaf uiting aan de hoop, dat Nederland een beslissing zal nemen, waardoor de hinderpaal die dit land aan de voortzetting der onderhandelin gen in den weg gelegd heeft, weggenomen wordt. Het katholieke Kamerlid Carton de Wiart zeide, dat Nederland in 1914 niet begrepen hud tiat België (door in den oorlog te gaan) niet alleen de belangen van Frankryk en Engeland diende, maar veel bijdroeg tot de handhaving van de onafhankelijkheid der kleine staten in het algemeen en van Ne derland in het bijzonder. Spr. uitte zich verder ten gunste van de Fransch-Belgische overeenkomst en zeide dat men eerst dit bondgenootschap tot stand moet brengen en zich daarna pas tot Nedejiand wenden. Het algemeene debat werd daarna geslo- De kiezers van Den Haag. B. en W. van 's-Gravenlhage deelen «len raad mode, dat tengevolge van de invoe ring van het actief vrouwenkiesrecht het aantal kiezers in de gemeente is gestegen van 77.904 tot 185-342. Vrouwen-stembus gevraagd. De Bond van sociaal-democratische vrou wenclubs heeft den minister van binnen- landsche zaken verzocht, by de wijzigingen in de Kieswet ook een zoodanige aan te brengen, waardoor de mogelijkheid geopend wor«lt, de vrouwelijke kiezers te doen stem men, zóó, dat het aantal stemmen der vrou wen en dat der mannen afzonderlijk op te maken is. De vijfde Itoode Kruistrein. Blijkens by het Hoofdbestuur van het Ne derlandsche Roode Kruis te 's-Gravenhage ingekomen telegram van den hoofdgeleider kapitein van Hoogenhuyze heeft het perso neel van den vijfden trein den lOdon Juni de terugreis van Weenen naar Nederland aanvaard. Federatie van Bouwarbeiders. Tégenover het bericht van de Avondpost, dat de Landelijke Féderatie van Bouwvak arbeiders aan de reg«ei ing een schuld heeft van zes ton, wegens ten onrechte ontvangen werkloosheidsuitkeringen hoeft het bestuur ons verklaard, dat integendeel de regeering nog een schuld van een halve ton heeft en dat toezegging is gekregen, dat dit geld zal worden uitbetaald. Vereenlging van Nederlandsche gemeenten. De algemeene vergadering en het congres van de Vereeniging van Nederlandsche ge meenten zullen worden gehouden te Gronin gen van 2426 Jupi a.s. Op die vergadering zal dóór den heeri H. J. Sissingh, wethou der van Groninger^ een voordracht worden gehouden over de buitenbezittingen dier ge meente, terwyl op het congres zal worden behandeld een praeadvies, uitgebracht door den heer mr. dr. J. Versteeg te Amsterdam, over „Onteigening in verband met de volks huisvesting". De uitsluiting in het bouwbedrijf. Naar aanleiding van het advies van den Centralen Raad voor de Bouwvakken, gege ven inzake de stucadoorsstaking te den Haag, heeft, naar wy in „Het Volk" lezen, de Algemeene Patroonsvereeniging tot vast stelling en handhaving van arbeidsvoor waarden in de bouwbedrijven aan de arbei dersorganisaties bericht, dat zij zich met nagenoeg algemeene sternen met dit advies heeft vereenigji en dat door de vereeniging besloten is, om de dienstbetrekking met de by hare leden werkzaam zijnde arbeiders (voor zoover niet behoorende tot de met hen door oen collectief contract verbonden vereenigingen) te verbreken met ingang van Maandag aanstaande. De Alg. Ned. Bouwarbcidersbond heeft in antwoord op het gestelde ultimatum aan de A.P.V. een schrijven gezonden, waarin er op wordt gewezen, dat door dit besluit groote groepen arbeiders worden getroffen, die noch op het stellen der looneischen, noch op het daaruit voortgevloeide conflict ook maar eenigen invloed hebben of zullen kun nen uitoefenen, hetgeen evenmin met hunne organisaties het geval was. „Door u wordt nog gemeld, dat door u als voorwaarde voor de voortzetting der werkzaamheden of voor de eventueele op heffing der uitsluiting wordt gesteld, dat onze bond bereid is een collectieve overeen komst aan te gaan op de voorwaarden die door den Bond van Patroonsvereenigingen in de Bouwbedrijven zyn aangeboden. „Deze voorwaarden zijn destijds door ons bondsbestuur afgewezen, hetgeen later door onze algemeene vergadering werd bekrach tigd. Zelfs al zouden wij door uw bedreigin gen een collections overeenkomst als door u bedoeld, aanvaarden ,dan nog zou daar mede niet de rust in het bedryf zyn verze kerd, omdat zoodanige opgedrongen ar beidsvoorwaarden, niet door de massa van de arbeiders zullen worden gedragen." Mocht het inderdaad tot een uitsluiting komen, dan zal deze in totaal ongeveer 8000 bouwvakarbeiders omvatten, namelijk 3000 in Amsterdam, 2600 in den Haag en 2500 a 3000 in Rotterdam. Van dit aantal zyn 6700 bouwarbeiders in «len modernen bond georganiseerd. Staking voorkomen. De loodgietcrsgezellen te Deventer heb ben het aanbod der patroons, een uurloon van 76 cent aangenomen. De dreigende sta king is hiermee voorkomen. Duitschers uit Amerika. Het stoomschip Nieuw-Amsterdaan. van de Holland-Amerika lijn. dat uit New-York te Roterdam is aangekomen, heeft onder meer 800 Duitsche passagiers aan boord. Na At. andere passagiers ontscheept te lebbflT. hebber. brengt de Nieuw-Amsterdam deze Duitsohers naar Cuxhaven. Prins Hendrik. Prins Hendrik zal zich 1 Juli a-s. voor den tyd van zes weken naar Zwitserland begeven, tot het ondernemen van berg tochten. BOST EN VERKEER. Brief telegram men. Daar van de bij wyze van proef inge voerde regeling tot het wisselen van tele grammen tegen verlaagd tarief tusschen .Amsterdam, 's-Gravenihage en Rotterdam eenerzyds .en Groningen anderzijds sletrhts zeer zelden gebruik wordt gemaakt, is bij K. B. bepaald dat zij ingetrokken wordt. Postverkeer met het bezette Saargebied. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, «lat, met ingang van de regeling voor het postverkeer met het door vreemde troepen bezette Duitsche Saargebied, in het vervolg voor de verzen ding van brieven met aangegeven gelds waarde naar dit gebied dezelfde bepalingen zuiln gelden als voor het verkeer met het niet-bezette gedeelte van Duitsdhland. TWEEDE KAMER. ONDERWIJS. Zitting van 11 Juni 1920. Anti-Itevolutiewet. (Vervolg.) Minister Heemskerk betoogt, dat de aanvulling van het strafwetboek noodig is, omdat een aanslag op de veiligheid van den staat strafbaar moet zyn als hy begonnen is en als hij voltooid is; oindat de voorberei ding tot een aanslag strafbaar moet zyn, evenals het zich in verbinding stellen met vreemde machten ter omverwerping van den staat. Het begrip opruiing is te eng, omdat thans het feit, waartoe wordt opge ruid, bepaald moet zyn aangeduid. De aan vulling is nu noodig met het oog op het be staan van een constante en voortdurende werkzaamheid om omwenteling te weeg te brengen, ook in Nederland. Het regeerings- voorstel steunt geheel op d^n volksgeest in ons land. De Minister verdedigt voorts de regee ring tegen het verwyt van conservatisme en reactie. Er is geen sprake van aantasting van het vrye woord of het vakvereenigingsrecht door het ontwerp. Wel is het gericht op be scherming tegen de revolutionaire aansla gen van de revolutionaire beweging die haar middelpunt vindt in Moskou en die een internationale propaganda maakt voor op stand nn dictatuur van de arbeiders en op-fj wekt tot burgeroorlog. Spr. beroept zich op de officieeje bols;- wistische gegevens en enk van betrouwbare getuigen, dat niet de regeering, doch het con me, hetwelk door de S.D.A.P.* wordt reaktie wenscht en wel niet zo< dat het communisme zwelgen. De heer Troelstra wil een democratische revolutie. Wat hij daarmede bedoelt is niet duidelijk. In ieder geval sjieAt hjj met vuur. Len politieke staking in laKM al gemeen valt niet onder het ontwero.;jw4liter is het de vraag of dit ook zoo i$'mei 'staking in con nectie mot buitenlandsche machtea' ter voorbereiding van rqvohitie. De amende- menten-Dresselhuijs c.s. lijn niet strijdig met de strekking van het ontwerp. Voorbe reiding tot revolutie zal slechts strafbaar zyn als het een bepaald delict betreft, doch verstandhouding met hët buitenland zal opk strafbaar zijn als het daat torn omwenteling in het algèmeen. 1 Het voorstel-van RaVesteijn om voor de replieken onbeperkten spreektijd toe te staan, wordt verworpen met 69 tegen 2 stemmen. I Om 5.50 werden de (algemeene beschou wingen gesloten en tie vergadering ver daagd tot Dinsdag 1 uur. enkelp v« igen. Hy c doch het .D.A.P.' wo: ny wil de S.D.A7ï\ he$ zjj zal wo moeten, om- ne haar épders zou ver- GEMENGDE BERICHTEN. De ex-keizer te Doorn. Het gerucht gaat te Doorn «lat «ie ex- keizer van plan is een getieelte van zyn buitenplaats te vertkoopen en wel een stuk bosch (de Ijskelder genaamd), gelegen tusschen Molenweg en Straatweg, d/us bui ten de omrastering. Aanvankelijk heeft de ex-keizer getracht, dit gedeelte voor het publiek af te slui/ten. Nu drt niet gelukt is. zal het verkocht worden als bouwterrein. Hierdoor zou natuurlijk dit schoone bosch verloren gaan, wat zeer zieker een geweldig verlies zou beteekenen, daar het de gëheele entrée van Doorn beheerscht. (Tel.) Dominé en zijn zoon. Toen dominé midden» in zijn preek de oogen opsloeg van zyn lessenaar, zag hy, tot zyn stomme verbazing en groote ver ontwaardiging juist, hoe zijn zoon van de galerij een eikel naar beneden mikte. Dominé hield op met preeken en zocht met zyn oogen zyn losbandigen nakome ling tot rede te brengen. De poging mis lukte. want toen alles in de kerk stil was en zelfs de «lominé zweeg, klonk een hel dere jongensstem van de galerij: Ga je gang maar, vader, ik zal ze wel wakker houden! Een meisje vermist. Sedert eenige «lagen wordt te Leiden een 18-jarig meisje vermist, dochter van bur gerlieden. den heer en mevr. van K. Ver moed wordt, dat zy door een mannelijk persoon is meegetroond. Nasporingen zoo wel door de politie als door de ouders in gesteld bleven tot nog toe vruchteloos. Diefstallen in 't groot. Te Breda is een woonwagenbewoner ge arresteerd. die bekend heeft diefstallen te hebben gepleegd oji. in spoorwegstations. In het raadhuis te Waspik bestal hii de kas van het lervenamtddelenbuneau. Het bedrag der diefstallen zou niet minder dan 70.000 gulden beloopen. Examens Boekhouden. De uitslag der examens in boekhouden voor de practyk vanwege de Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden in Mei te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Meppel, Gro ningen en Utrecht gehouden, is aldus: Totaal 1929 candidaten. Niet opgekomen 38. Terggetrokken 19. Geslaagd 530. LANDBOUW EN VEETEELT. Uitgevoerd mag wworden 35 procent der boterproductie over «le week van 30 Mei 6 Juni j.l. Handel aan de grens. Men schryft ons uit Dinxperlo: De grensweg alhier heeft thans het voor komen van een marktterrein. Door den ge- stadigen toeloop der vele Duitschers is het getal handelaren in koffie, thee, brood, meel, sigaren, tabak en zeep hier aanzien lijk vermeerderd. De meesten hunner staan met hun waren op den openbaren weg uit gestald om de Duitschers zoo vlug mogelyk te kunnen bedienen. Daar de Duitschers niet op Hollandsch gebied kunnen komen, staan verschillende handelaren in de grensstrook met hun waren tusschen Holland en Duitschland. De concurrentie is scherp, de verdiensten zyn echter voldoende om vele werkloozen aan een flink dagloon te helpen. Verduisteringen. Een koopman uit Bussum heeft aangifte gedaan, dat hy door zyn vroegeren boek houder is opgelicht voor ƒ4000 tot ƒ5000. Een bewoner van de Van Woustraat heeft kennis gegeven, dat te zynen nadeele ruim ƒ2400 ia verduisterd. Bloesem en vrucht. In een tuin te Dinxperloo, zoo meldt de Leeuw. Crt., staat thans een pereboom met vrijwel rijpe peren, terwyl de boom i volop bloeit. LEVK DE O.-W.'ëRS. Als een welkome vergasting Komt zoo lazen we weldra 'n Deel van de O.-W.-belasting Weer in de Gemeente-la. Noem 't desnoods een „Judas- zoentje" Of hoe men 't ook noemen zal, Gouda krygt ruim 'n kwart mil- joentje, 't Is toch meer dan niemendal. Als het bij den eenen regent, Drupt het by den ander licht 'Heel het iaüd is overwegend Dank aan de O.-W. verplicht Laat ons dus niet langer smalen; Dankbaar zijn we opij'n minst Dat er zóóveel blykt?*|e halen Uit gesmaad^e Oorlogswinst! 't Lijkt wel „Sinterkl; Ieder stadie krijgt iets „Eerlijk zï" Zegt de fi£ Klacht Ieder Is dusij e spelen" llen w" alles ;us met een j 'orden nu vel (leel nu mee meer tevreden!1 Slechte d' O.W.'er^zucht: „O! wee!" 9 ARN v. RAALTEJ Jr. i Vergiftiging. isti| idaan. ft Enkhuizen hebbep zich gisternafmi/ tg by twee kindere»1 van 1 en 3 jaar, i /t gebruik van één frou-frouko^kje, ernst vergiftigin dag het gebruik van één frou-froukotekje, ge vergiftigingsverschijnselen vij>orge< Valsche bankbiljetten. ie te Kerkrade heeft valschd bankbil jettin van 40 en 25 in beslag ge-j nomen. Ook daar valsche 60 raarkbiljet-} ten in omloió. Op al deze biljetten i breekt het Watermerk. De reeder# t gen heeft ge B Nieuwe haring. H. van der Valk te Vlaardin- Koningin-Moeder gisteren de eerste nieuwe Hollandsche haring aangebo- aangeVoerd door den zeillogger „Neel- Henderina", schipper G. van Noort. tje I STADSNIEUWS. GOUDA, 12 JUNI 1920. Nijverheidsdepartement Gouda. Het Departement Gouda der Maatschappij van Nyverheid zal Dinsdag 15 Juni a.s. des avonds 8 uur in Hotel „de Zalm" in verga dering bijeenkomen tot het behandelen van de rekening en verantwoording over het af- geloopen jaar en de benoeming van afge vaardigden naar de algemeene vergadering. Examen boekhouden. Voor het examen boekhouden van de Ver. van Leeraren in de Handelswetenschappen is te Rotterdam o.a. geslaagd «le heer H. Sluiter J.Hzn., alhier, leerling van den heer G. J. J. Bresser te Rotterdam. Een Jubilaris bij het Onderwijs. Het zal den 15den Juni a.s. 40 jaar gele den zijn, dat de heer W. de Ven zyn betrek king als onderwyeer, aan school 3 in de Keizerstraat aanvaardde. 40 lange jaren heeft hij daar tot heil der Goudsche jeugd gewerkt. Een lange, bonte ry zouden zijn leerlingen vormen, een ry, waarin vaak vader naJst zoon en moe der naast dochter zou moeten plaats nemen. Voor den geachten jubilaris zal dezen bij- zonderen feestdag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Broodkaarten. Als wittebroodkaart voor het 140ste tüd- vak, van 15 tot en met 23 Juni a.s„ zal die nen de Rtjksbroodkaart in de roode kleur op groenen ondergrond. De Rykssuikerkaart. Van Maandag 14 Juni tot en met Zondag 20 Juni a.s: zSin geldig de boas no. 36 en 37 van de Rykssuikerkaart. Volksbond tegen Drankmisbruik. Do 46e algemeene vergadering van den Volksbond tegen Drankmisbruik zal op 21 Juli hier worden gehouden. Naar wij vernemen zal het gemeentebe stuur het hoofdbestuur en de afgevaardig den 's avonds te voren ten stadhuize ont- "nT" afloop der vergadering zal de St. Janskerk worden bezichtigd, terwyl den volgenden dag gelegenheid zal bestaan tot een bezoek aan eenige Goudsche indus trieën. Gouda Vooruit. Het oorlogsjoumaal van deze week doet zien, hoe een Staatshoofd na een grooten oorlog Zijn handen vol heeft om alle moge lijke helden te herdenken en te eeren. Het grootste gedeelte van deze filmcourant w gevuld met gebeurtenissen uit Engeland en de Koning en Kroonprins van dat ryk z«n de hoofdpersonen. Zy decoreeren en inspec- teeren totdat zij er wellicht zelf genoeg van krygen, evenals het publiek, dat dit film* beeld aanschouwt. Mooi van opname en van kleuren zyn de verschillende instanteneetjes van diverse huisdieren, en aardig de beide komiscbe films; er is in beide echter weinig hande- '"in dat opzicht is het hoofdnummer veel beter. De sympathieke Joe Deebs. die al zooveel bezoekers naar de bioscoop trok, geeft in het filmspel ,De Duivel" zeer g»W spel, terwijl het geheel als verhaal zeer k is en bijzonder geslaagd van mag heeten. het is een beeld, dat Jfeld een ieder zal boeien. "JTplicatie en muziek zijn ate steeds in Ja banden en met veel genoegen wordt j^porztelling door de aanwezigen gevolgd. bergambacht. in deze gemeente heerscht thans groote JJte in het boerenbedrijf. Over 't alge- Len kunnen de boeren tevreden zyn met gtand Van het gewas; er zal by gunstig veel hooi zijn. Hoewel er hier reeds veel muizen zijn, ■chijjit het wél, dat zy aan de hooilanden JJf weinig schade hebben veroorzaakt. Het houtschillen in deze gemeente is ook afgeloopen. Was de vraag naar JJte teen dit voorjaar buitengewoon groot, Je handel in geschild hout gaat daarentegen .•er slecht. berkenwoude. «et onderzoek van de verlofgangers der militie 1916. 1916 en 1917 zal voor deze «*meente plaats 'hebben op 22 Juni a.s. {jn. 10% te Gouda in het gymnostieklo- kaai der Kazerne. bodegraven. jpe hear Stationschef aan de als zoodanig binnen- daatst naar het sta- Raad dezer gemeente adering byöengeroe- Juni 1920, aanvang leien: 1. Ing^ko- wijziging progr. nding met Gouda, de kom der ge- ijerjrein vuilmshercf- Finakipele- fr Stoatspo<* aiuuer hort woi l rjtenp 9% iwerpen t van 'verplichte 1 het hehben oonsciente natièdwang en ven stelling. leden Finaacjeele- In 7. Réclames iHoofcfë- Hoofdeliiien Onfc- Veerman en J. £j. •den {bewijzen van ügst Jgenomen van met het adres van Woerden te wordt aan den oin vrijstelling vankinderen bil >1. Adressanten iren tegen vacci- daarom om vrij- boskÓop. Tot predikant bü de Ned. Hierv. Ge meente te Boskoop is door het kiescollege beroepen De. Glas te Kmadtfk (N.-H.). NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. De voordracht ter benoeming van een onderwijzeres aan de le o. 1. school op het Dorp bestaat uit de dames: Ph. H. Blok, te Ouderkerk a. d. IJssel; H. A. M. Houdijck, te Hazerswoude en C. Goudkase te Alfen a. d. Rijn. WADDINXVEEN. Bü Kon. be&liuit van 9 dezer is benoemd tot burgemeester dezer gemeente de heer P. A. Tmost. SPORT. Zwemmen. Het zwemseizoen wordt morgen weer ge opend met een nationaal Polo-tournée, uit geschreven door de U.Z.C. in Utrecht. Aan dezen jaarlijks terugkeerenden Polo dag, Mie meer bedoeld wordt als een gele genheid voor de le klasse-teams om zich in te spelen, wordt dezen keer ook door de G.Z.C. I deelgenomen. Hier ontmoeten alle lste klassers elkaar, behalve „Het IJ", dat om verschillende re- «lerf niet van de partij zal zijn. De G.Z.C. I heeft natuurlijk geen schyn van kans, «laar alle ploegen gedurende den winter in overdekte bassins hebben kunnen oefenen, wat jammer genoeg onzen stadge- nooten heeft ontbroken. Intusschen, het is een goede oefening voor Zondag 20 Juni als voor de competitie tegen Maas 1 uit Rotterdam moet worden Den 27sten Juni speelt de G.Z.C., op uit noodiging, den eere-wedstrijd op de grootsch opgezette Gouden Jubileumfeesten van de A.Z.C. te Amsterdam, tegen A.Z.C. I, waartegen vorig jaar om het kampioenschap van de geheele 2e klasse werd gestreden met het bekend resultaat. Programma voor JuniJuli. le klasse: 20 Juni Rotterdam: Maas I— G.Z.C. I (wordt uitgesteld); 27 Juni, Gouda: G.Z.C. I—U.Z.C. I; 4 Juli, Gouda: G.Z.C. I —Maas I; 18 Juli, Utrecht: U.Z.C. I G.Z.C. I. 2e klasse: 20 Juni, Schiedam: Schiedam— G.Z.C. II; 27 Juni, Gouda: G.Z.C. IIL.Z.C.; 4 Juli, Gouda: G.Z.C.—Hilligersberg; 18 Juli, Leiden: L.Z.C.—G.Z.C. II. TENNIS. Om den Davie-Cup. Zuid-Afrika—Holland. Gisteren zijn op de Arnhemsche tennis banen deze wereldwedstrijden aangevangen. Voor het eerst neemt Holland aan deze ontmoetingen deel en de sportiviteit van de Afrikaners om de eerste ontmoetingen hier te lande te doen houden, geeft een gunstigen indruk. Op dit evenement in Holland's tennis veld is de geheele aandacht gevestigd en met groote spanning worden de verrichtin gen van van Lennep, Diemer Kool en Scheurleer tegemoet gezien. Het Zuid-Afrikaanfiche team bestaat uit de heeren Winslow, Dodd en Bleckbeard. Hierin ontmoeten we twee meuwelingn voor Raymond en Norton die beiden in de wedstrijden te Partjs lichte beenkwetsuren nebben opgedaan. Zeer terecht zegt de „Sportkroniek" dat in deze grootsche stryden van Lennep, Die mer Kool en Scheurleer tegen Doterby Wil ding, Brookes, Mac Longhlin, Williams* Troitzheim, Kreuzer, Pa/ke, Gobert, Decu- gis, Patterson, Kingscotte e. a., slechts a 1 s debutanten staan met een stevig ver trouwen op eigen kracht, dat hoop geeft aan de gansche Nederlandsche tenniswereld GAAi-diJb IiLKH. il 1LIN Hooischuur en drie veestallen verbrand. Men meldt ons uit Amsterdam: Gister- middag 4 uur is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de hooischuur van den heer Bodegraven, staande achter diens wo ning in de baarsjeaweg in de gemeente Slo ten. Het vee, dat in de stallen stond, werd losgesnetlen en in de wei gejaagd. De brand sloeg over naar «Ie veestallen doch werd spoedig gebluscht. Ret huis van den heer Botlegraven bleef gespuid. De drie stal len en de hooischuur z|jl door den brand vernield. De eigenaar is yoor een laag be drag verzekerd. ^%CHEEPVAARTBÊRlCHTËN~ Stoomv. Mij. Nederland. Batjan (uitreis) vertrok 10 Juni van Suez. Bewean, van Bombay naar Batavia, pas seerde 9 Juni Point? de Galle. Celebes, van Cafrii^ia naar Rotterdam, passeerde 10 Jun/i Finreterre. Java arriveerde 10 Juni van Amsterdam te Antwerpeh. Rotterdamsche Uloyd. Kawi (uitreis) vertrok 10 Juni van fort Said. Merauke van Newport News naai- Mar-, seille passeerde 10 Juni Gifcralthr. Rindjani j (uitreis) passeeerde 10 Ouessant. i t Holland-Amerika Lijn. Amsteldijk, van. Rotterdam naar Cuibé. arriveerde $D Junf te Vigo. jvl Nieuw-Arttsteixiam arriveerde 11 Juw van New-York te Rotterdam. Noordam,.) van Rottendam naar New* Yorit, arriveerde 11 Juni ie Plymouth^ Z uiterdijk, van New-Oceans naaf Rot terdam. vertrok 10 Juni |an Norfolk. M&artensdük, van B^its^h-lndië n|ar •i van Nów- Jluni1 Rotterdam, e 9.J vertrok i-tri ,l;i ttérdam. Kon. HolL (thuisreis) (uitreis) ve West-Ind. i arriveert! 'arnmaribo. 30 Méi Jiflti van laer arriveei Havre, te West-Indië 8 Juni te Hhvre. Vk Mij. Oceaan, veerile 10 Juni van, Japan te Rotterdam. 'J Priam vertrok 6 Juni van Singapore n. Stentor, van Japan naar Amsterdam, ar- riveewtó 8 Juni te Port Swetteniham. JMARKTBERICHTEN. leratteve Tuiniersvereeniging „Gouda en Omstreken". Groenteveiling. /ei ling van 11 Juni 1920. ooi le soort 10.10—26.80, id. 2e soort ƒ5.90—13, id. 3e soort ƒ2.80—6.30, id. uitschot ƒ0.40—3. Komkommers le srt. ƒ8.20—11.40, id. 2e Boort ƒ6—9.60, id. hal ve ƒ3—6, Kropsla ƒ0.50—3.20, Snyboonen le soort 1.26—1.46, id. 2e soort ƒ0.50— 0.59, Spersieboonen ƒ0.280.42, Spitskool ƒ5.40—6.80, Perziken f8—11, Eieren 11.80 —12, per 100 stuks; Peulen ƒ30—36, Dop erwten 3235, Stamboonen 91100, Pos telein ƒ6.10—15.30, Spinazie ƒ2.20—15.80, Zuring 58, Rabarber 3, Komkommer- stek 5, Tuinboonen 18—21. Aardappelen ƒ14, per 100 K.G.; Peen ƒ5.70—10, id. 2e soort 14, Rabarber 1.408.50, Sjalot ten ƒ0.50—2.20, Selderie 1.20—2.50, Pe terselie ƒ2.60—3.30, Radys ƒ2—2.30, Boo- nenkruid 13.10, per 100 bos; Zuring ƒ0.34 p. kist; Aardbeien ƒ0.290.40 p. pd. PREDIKBF.URTEN Zondag 13 Juni 1920. GOUDA. Remonstr. Kerk. 10% u. v.m. Ds. H. van Assendelft. St. Janskerk, 7% u. v.m. Ds. Verheul. 10 u. v.m. Ds. J. H. F. Remme. pred. te Huizen. Ber. pred. te Gouda. Kleine Kerk. 10 u. v.m. Ds. Joh. Byl (J«»n- geliedendienst). Luthersche Kerk. 10 u. v.m. Ds. Scharten. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. J. van «Ier Spek, pred. te choonhoven. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 10% u. v.m. Ds. J. N. van der Heijden. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. Plantinga. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Zillinger Molenaar te Dordrecht. 6 u. n.m. Ds. de Bruin, pred. te Alfen. Gebouw Salvatori. u. v.m. De heer L. Man in 't Veld. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. B. J. Kanis, pred. te Stolwijk. 2% u. n.m. en 7% u. n.m. Ds. Remme, pred. te Huizen. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. E. van den Broek. Geref. Kerk. 10% u. v.m. en 7% u. n.m. Ds. J L. van der Wolf. MOORDRECHT. Ned. Hen-. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kniphuizen. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Buiskool. 6 u. n.m. Ds. Hoek. Geref. Kerk. 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. de Bruin. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 7 u. n.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw. 10% u. v.m. De heer Maatjes. WAARDER. Ned. Herv. Kerk. 9% u. (oude tyd). Ds. Verheul, pred. te Gouda. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. en 6% u. n.m. LUCHTVAART. Prins Hendrik heeft gistermiddag, ver gezeld van zijn adjudant, jhr. Ven Mlihlen, een bezoek gebracht aan he{. Deventer vliegveld. De Prins liet zich deft parachu tist en vleugellooper Fehrcnbach voorstel len en omlenhteld zioh gedurende 26 minu ten met hem. Met groote belangstelling luisterde de Prins naar de meaedeeUngen van den heer Fehrenbach over diens er varingen op iwiatisch gebied en acrobati sche verrichtingen. De vliegtocht over Europa. De Franuche aviateur Kogelt, «lie een vliegtocht over Europa zal maken, heeft in het vliegkamp van Johannisthal te Ber lijn een landing gedaan en ia Vervolgen» naar Warschau vertrokken, wapr h(i vol gens latere beni«ihton ia aangekomen. Hü vloog den ganseden afatapd oi HU vloog den ganschen afsi hoogte van pijn. 300 M. BURGERLIJKE STAljffl. op een 1 Geref. Kerk. 9% u. v.m. en 2% u. n.m. Ds. Wielenga. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Rosbergen, pred. te Rotterdam. GOUDA. I J i GEBOREN: 9 Juni. Atoel^W. d. v. A. f Peutenga en G. Riemeüer. 1 Johanna, d. I v. D. Aret en M. Blok. - Jo$uin nes Mar- 1 tinus Joseipihus, z. v. J. W. vfn Setten en J. C. VerheuL Leendert. v. J. de Gruyl en E. IPrevoo. ONDERTROUWD: J. A. MaSsar en C. van As. M. A. Keller en B. RaapiaW\ C. Hornes en J. Terloutv. WA a Jt C. P. Ros. P. ti- !-charIenjan. en M. A. Slaman. B. van Galen en- Jij. A. H. Kettler. Ij I OVERLEDEN: 9 Juni. Karei F. flamJ mer, 18 j. ijJ HAASTRECHT. '|j C.EPORKN f Johannes z. v. OJl L Kohoondefwoonl eéi G. Boere; Lam- TTendrikufl. z. v. C. van Acht- I en W. G. Boersoü; NicoltrAs XMhonUis, 'z. v. J. A. de L^nge <?n K.m. Vergeer. OVERLEDEN: Huibert Vërsteegt, 84 j Hólena Roelina de Jong. weduwe, van H. 'wan der Heul, 45 J. bt rtiiH hi.yfh GEBOREN: VLIST. Gecne. OVERLEDEN: Gecne. APVERTENTIëN i Met 1 Juli a.a. of op nadèr oveif^ eon te komen datum gevraagd vo#r do Gasmotor van den Polder BERKENWOUDE. Salaris f 300.— per jaar met vrije woning, stoking, vis hwater en tuingrond. Sollicitatiën worden ingewacht voor den '25 Juni a.s. bij den Voorzitter van den Polder Berkenwoud», te Beikenwoude, 3138 '20 O. M. DE JONG. Do N V. GOEDEWAAGEN', KON. PIJPEN- EN AARDEWERKFA BRIEKEN to GOUDA lullon op VRIJDAG 25 JUNI 1920, dea voorm. te 10 uur in „HET SCHA AKBORD" aldaar, trachten itnlo bestedeni Bestek en teekenlng A f 10 (resti tutie f 7) bij P. D. STUURMAN, Architect, Waddinxveen 3131 24 J. v. KRANENBURG, Cand. Nota ris, zal als plaatsvervanger voor den eervol ontslagen Notaris N. F. CAM- B1ER VAN NOOTEN te Gouda, op MAANDAG 21 JUNI 1920, des avonds 7 uur, in hotel „De Zalm" al daar, publiek verkoopen: De navolgende alle te Gouda gelegen 1. WINKELHUIS, alz. Bovenwo ning Broodbakkerü met inventaris en Pakhuis, Veerstal 2|4. Boven ver huurd voor 2.— p. w. en verder in eigen gebruik. 2. WINKELHUIS met Magazijn, Gouwe 28. Ontruimd te aanvaarden. li. WOONHUIS muist het vorige no. 26 met tuin en gemeenschappelij ke poort, uitk. Achter de Vischmarkt. Ontruimd te aanvaarden. 4. WINKELHUIS, Raam 274. Ver huurd voor 8.p. w. 5. WOONHUIS, afz. Bovenwoning, Raam 270[272 met gang en grond daarachter, uitkomend in de poort naast perc. 6. Verhuurd voor 2.B0 en f 2.— p. w. II. WERKPLAATS, Raam 268 met Pakhuis daarachter, uitk. in de Poort daarnaast. Verhuurd voor 16.65 per maand. 7. PAKHUIS in evengemelde poort 262. Verhuurd voor 0.40 p. w. 8 9. TWEE WOONHUIZEN, Lange Dwarsstraat. 22-24. Elk verhuurd voor 2.75 p. w. 10—12. DRIE WOONHUIZEN, Lethmaetstraat 96, 98, 100. Ver huurd voor 4.25 p. w. 13. WOONHUIS, Bosch weg 9. Ver huurd voor 1.90 p. w. 14. WOONHUIS, Kappenersteeg 24. Verhuurd voor 2.50 p. w. 15. WOONHUIS, 4e Kade 28. Ver huurd voor 1.85 p. w. Te bezichtigen de laatste 3 werkda gen voor en op den verkoopdag van 1012 en 24 uur. Voor perc. 3 moet belet gevraagd worden. Betaaldag en aanvaarding 21 Ju a.s. 3096 7\ Breeder bij notitiën, vanaf 14 Juni verkrijgbaar. Zomer- I zelf* de donkerste, verdwijnen door I een pot 8TRUTOL. I Bij alle joede ProjUf». ONDF.RNEMER: Fa. Wed. K. A. VAN DEN HEUVEL. RAAM 350, B0UDA. - Tel. Interc 437. VERTREK VAN GOUDA Woensdagmiddag 2 uur. VERTREK VAN UTRECHT: Vrijdagmiddag 12 uur. 3119 '25 Aanbevelend, m.m. Zondag I Bezoekt de Electro.T*ehni«oh Bureau KEIZERSTRAAT S3 Tel. 148 alles op het gebied van Uitsluitend lata klas werk. LABE PRIIZEM. - - - BEQR00TIN0 KOSTELOOS. talrijke referentiEn van uit- 4 BEVOERDE WERKEN. Te koop aangeboden al. Toonbank, Kast, Vitrines, Etalage nn de voorrnsd SIOAREN, SlOA- RETTEN, TABAK, KOFFIE, THEE en een partij Reclame enz. Zeer geschikt voor bijverdienste. Brieven onder no 3130 Bureau GOUDSCHE COURANT. Markt 31. Door groote buitenlandsche inkoopen ben Ik in staat tegen scherp concurreerende prijzen mijn solied en vlug af te werken. VRAAGT OFFERTE. BLEEKERSSINOEL 14, - OOUDA. O root* sorteering Foto-loeslellen, (met gratis onderricht) van at'9.tot 150.— Metaalstatief koper Houten driepoot Soode lamp Foto-Albumsvanaf ƒ0.40 tot ƒ11.50 Tasschen in Waterproof en Leer vanaf If-jl Goedkoope aanbieding Daglicht briefkaartlOOstuks 2.50 Bayer Gaslicht Briefkaarten109 N. P. G. Bromide l°(l 2-15 Kodak films. Gevae rt artikelen. Gem. platen. 3137 20 Wij hebben een paar zeer fijne melange'» gemaakt en brengen die in den handel onder one oude merk: 20 - 22 - 25 en 30 cent per ons. Wij vertoonen maar solden pon diteotivo ülm. Wanneer wy er toe oveigaan moet het een zijn van al zeer bijzondere kwaliteiten. Kom dos deze week, wij vertoonen van JOK DUB» Een spannend avontuur in 4 afdoelingen. In de hoofdrol Max Lauda. Zla onza raclama. Verder Een oerdotle klucht In 2 acten met 3135 56 LACHSPIEOEL BEELDEN LACHEN I LACHEN I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2