ZOMERCOSTUMES voor Dames en Heeren IE fiROOTE ZWAAN" Afd. Chemische Wassche A. C. COSIJN - in Assurantiën - gestoomd in iyieekerssiogel 69, Telef. 540. Rijwielen-en Motorenhandel Je Struisvooel" Goudscfie Auto-Transport-Ontlerneming. J.üicMer's KOFFIE m THEE is de beste. RIJWIELEN bij (OUDSCHE COURANT DE JONG KOENË7 Adek-, Bato-, Rudge- Whitworth- en Simplex- worden spoedig en netjes wr ERFPRINS, -*« EEN ROEP B. J. VAN MAAREN Coudstk Dinlierrichïiiig groot Heerenhuis me! tuin. EN van en naar alle plaatsen onder volledige garantie. Vreest geen J. F. W. TURION, examen Gouda—Rotterdam. RIJWIELEN - BANDEN ONDERDEELEN W je adres Vliegenvangers. Fa. VAN HOORN DE JONG Koophandel Rook- en Pruimtabak Koophandel Handwerksigaren „DE GOEDKOOPE WINKEL". Verzekering van AUTOMOBIELEN, MOTORRIJWIELEN, RIJWIELEN. 'ZAK VAN DANTZIG, Makelaar. Rookt ERFPRINS, prima 7 ct. Sigaar. ADMIRAAL, fijnste 8 ct. Sigaar - ®j* BERLIJN, Sigarenfabrikant, Een flink WINKELHUIS, Een WOONHUIS, Een PAKHUIS, Reparatieinrichting voor Rijwielen. Moforen en Automobielen! A. BLOEMEN, Kattensingel 74, - Telefoon 539. J. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 5, Telefoon 350. Motorbootdienst W. M. ELSHOUT, WIJTENBURG's ROOK- EN PRUIMTABAK. een Motorboot laten varen voor FRUIT, GROENTEN, BLOEMEN en AARDAPPELEN van Gouda naar Amsterdam WESTHAVEN 55 Neemt eens proef? ■P" Vraagt Prijscourant der DOELES i RAAT 12 GOUDA. Turfmarkt 54. Firma D. G. VAN VREUMINGEN, RIJWIELMAGAZÏJNT HULLEMAN INDlAN-MOTORRIJWIELEN, model 1920. BURGERS E. N. R. en ENGELSCHE RIJWIELEN. STERK Box Heeren Rijgbottines f 15,50. lederpaar gegarandeerd. Tweede Blad. Raiswenken uit Frankrijk. 30W T«l#foon No. ai. 30 WIJDSTRAAT, 642 Teleph. 473, 20 GOUDA. TE KOOR aan Vraagt Prijsopgaaf. WINKELIERS FABRIEKSPRIJS. St. Anthoniestraat 16, Gouda. Te koop aangeboden 3 van alle gemakken voorzien. grenzende aan bovengenoemd pand. met groote zolder. Pakhuis direct te aanvaarden. 3133 Inlichtingen te bekomen by D. VERMIJ, Raam 24, Gouda, Telef. 181. LANGE T1ENDEWEG 20-24, GOUDA, Telefoon326. AGENT DER DOUGLASMOTORRIJWIELEN bondsmotorherstellek. 3122 40 w.nl er beslaat een middel, dat u geheel bevrijdt van zenuwachtig heid, een middel, dat u kalm maakt en kalm houdt, terwijl uw geest helder blijft. 3094 24 Mjjnhardt's Zenuw-tabletten, wetenschappelijk samengesteld en beslist ouschadelijk, genezen u van zenuwachtigheid, on atellen u in staat rustig na te denken en de vraag stukken gemakkelijk op te lossen. Per koker 60 ct. 3 kokers f 1.70, Bij Apoth. en Drogisten. 5760 30 Tel. Interc. 589. Voor het sluiten van contracten en het vervoeren van Goederen zoowel binnen als buiten de stad, wende men zich tot onderstaande adressen: Tol. 347, Gouwe 96, 4356 20 GOUDA. 13?" A,nn«mer van transporten te wster naar alle plaatsen. over de prima kwaliteiten van •a.ch ontijs ifa#i vCu.q' CfOc<xsz.} WZoei ófo hei dooye Ti A jictasv Exploitanten van het Gem. Veilinggebouw, Amsterdam zullen lederun MAANDAO, WOENSDAG en VRIJDAG, naar hun oigon Veilinggebouw. Vertrek van GOUDA nam. 2 uur. eH«!h!ïï.d"nv ',nhipp.Br,. yerkrüeba"r- Ligplaats a/d. Kattensingel 3d. lilciwegbrug. Nadere inlichtingen te bekomen bij W. ANKER on dnn «chipper J UPFELAAK, Hoskoop. j 2996 60 Adverteert in dit blad. REPARATIE. INRICHTING VLUG EN BILLIJK. Drogisterij MARKT 6. Verkrijgbaar by S. H. VAN LOON 11 v/h. WOLF A Co. BENT U KEN ROOKER? Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. IRRSRl is zuiver, stelenvrij, licht in 't gewicht en smakelijk. RECLAME MERK: GOUDSCHE KRUL ad 11 cent per half ons. Ie klas fabrikaat, gemakkelijk trekkend en wit brandend vanaf 5 cent per stuk. L00NKERVERIJ. GROOTHANDEL in alle bektnde soorten SIGARETTEN. Wl|dstraat 20, - Gouda. Lange Tiendeweg 5 GOUDA Telefoon 350 Eenige zoo goed als nieuwe MOTORRIJWIELEN billijk af te geven. 2567 30 Motor-onderdeelen en Toebehooran. en solled Is het SCHOEISEL uK ANTON COOPS, Drogist. Wijdstraat 29 - Gouda. 3128 Vergelijk PRIJZEN en KWALITEIT, RECLAME aanbieding. 30 £!FJ BESrE VOOR DEN LAAGSTEN PRIJS. NIEUWSTE MODELLEN IN ZWART EN BRUIN. KLEIWEG No. 1, hoek TURFMARKT. ZATERDAG, 12 JUNI 1920. II. Pvijal Ook zonder dat ik mU en U, waarde leaeru eene noodzakelijke beperking had opgelegd, zou niemand een eenigszins vol ledig of zelfs maar overzichtelijk beeld kunnen verwachten In een dagblad-artikel van alles wat Parys biedt. Ik zal my derhal ve bepalen tot het aangeven van enkele adressen, waarvan ik het goede of eigen aardige zelf heb ondervonden. Daar heeft men vooreerst de keuze van hotel. Indien u van vroegere bezoeken aan Frankrjjk's hoofdstad/ een goed hotel be kend is, zult u goed cloen, daar wéér af te stappen: men weet dan, wat men krijgt en is dadelijk min of meer thuis in een «enigszins bekende omgeving. Het is be paald noodig, te voren kamers te be- apreken, het antwoord af to wachten en niet te vertrekken, vóór men zekerheid heeft, onderdak te vinden, want Parys is hotel zoudt u tevergeefs aankloppen. Het genoegen van in den laten avond een hope- loozen tocht door Parijs te beginnen op zoek naar een hotel, waar nog een plaatsje zou zijn, is uiterst problematiek. Ons was voor dezen keer van verschillen de kanten het Hotel de Malte aangeraden, Rue de Kichelieu 63, aan vele Hollanders reeds bekend. Men hoort er inderdaad door de gasten meer Hollandsch (en <wat Deensch) spreken dan Fransch. Het gezel schap is er nu en dan wel wat gemêleerd. Het hotel is overigens bescheiden eischen dealen ervan werden m$, door een Hollan der, in Parys goed bekenden die zyn vast verblyf in genoemd hotel W{t, genoemd, d»t het pers< eerlijk is. De den gang van zaken en is zeer wel wittop d in het geven van inlichtingen, waarde voor het verblyf wordt gesteld, dat men volledig of half pension neemt (het laatste omvat logies met ontbyt en één van beiden: déjeuner of 'diner). Naar gelapg van de kamef betaalt men 28 4 40 francs; prijsopgave wordt op aanvrage verstrekt. Hoewel de ligging van het hotel vlak b\j de groote boulevards en dicht bij de Opera zeer gunstig is, is toch aan te raden, half pension te nemen en het déjeuner als regel buiten het hotel te gebruiken, zoowel omdat men dan niet soms van ver af gelegen punten alleen om te lunchen naar huis moet, alsook omdat het een apart genoegen is, eens in verschillende uitstekende restau rants zijn maal te gaan gebruiken. Wat de groote afstanden in Parijs be treft, men heeft er uitstekende vervoer middelen voor. Aan degenen die, als wy, een dertiental jaren geleden hun laatste bezoek aan Parijs brachten, zal het reus achtig aantal taxi's opvallen, die met zeld zame behendigheid door het drukke gewoel gestuurd worden. Het tarief van de taxi's is in zooverre eenigszins ingewikkeld, dat men te betalen heeft het dubbele van wat de wijzer aangeeft, verminderd met 75 centimes; er zijn echter reeds taxis, die met een gewijzigden aanwijzer rijden en waarvoor dus die berekening niet geldt. Voor een half uur rijden in een auto-taxi betaalt men ongeveer 8 francs. Een bijzonder practisch en prettig ver voermiddel is de geliefde Métro Métropoli- tain) en Nord-Sud. Voor 60 centimes le klasse en 30 centimes 2e klasse rydt men eiken willekeurigen afstand met gratis „correspondance", de laatste zoo dikwijls men wil, wanneer men slechts niet buiten de stations gaat. Het zou derhalve mogelyk zijn, van 's morgens vroeg tot 's nachts op één kaartje te rijden van 6 ets. Hollandsche munt, door maar telkens op een andere lijn over te stappen. Bepaald noodig is een platte grond met aanduiding van de lijnen •n stations van den Métro; ik zag ook wel platte gronden gebruiken versierd met af beeldingen van de diverse gebouwen en mo numenten, doch zonder métro-net; men heeft daar héél weinig aan. Het aantal restaurants is legio: op elk punt van Parijs heeft men l'embarras du choix en men zal dikwijls ook zelf op het oog een goed restaurant uitzoeken. Als en kele adressen geef ik u: Café de la Paix (dicht bij de Opera), Brasserie Universale, Avenue de l'Opéra (hier is als lekkernij ook uitstekend Coupe de fruits glacés au cham pagne, 3 fr.), Grillroom, Place de Cltohy (welke inrichting bijzonder opvalt door de keurige orde en zindelijkheid, een nog blijk baar geheel nieuwe inrichting) en lo Père Spielmann, Place du Tertre, vlak by de Basilique du Sacré Coeur, Montmartre. Men late zich aan dit laatste adres niet afschrik- ken door het zeer eenvoudig uiterlijk: het eten is er uitstekend, ook voor onzen Hol landschen smaak; spécialité de la maison is •fn vin gris, 3 fr. per kruikje. Amusementen? Te kust en te keur. Na tuurlijk Btaat een bezoek aan de Grand Opé ra het eerst op 't programma, wanneer die nog bespeeld wordt. Het gebouw, de groote trap, de zaal en de foyer zijn een bezoek op zich zelf al waard. Op de eerste rangen wordt op toilet gelet (niet meer zoo streng als vóór den oorlog, toen men gedurende he) ■eizoen slechts in avondtoilet tot de fau teuils werd toegelaten). Om goed te zien, neme men plaatsen beneden in de zaM'zelf of op een der frontloges. Uit de zijloges heeft men slechts een goed gezicht op 't tooneel vanaf de eerste rij. In het Grand Théatre des Champs Ely- atea, Avenue de Montaigne, zal ongetwij feld nog lang op het répertoire blijven: „Les Mille ot Una Nuita", eene vertooning schitterend van Oostersche pracht en fan tasie, een voortdurend genot voor de oogen. Goede tot zeer goede plaatsen van 8 tot 25 francs. Plaats bespreken (0.50 fr.) is hier, zoowel als bij alle andere theaters enz. minstens wenschelijk, meestal noodig. In ieder theater bevindt zich bij het kaartjes loket een klein model van de zaal (soms al leen een platte grond), waarop men de verschillende rangen ziet aangeduid en waarop men de nummers der plaatsen, die de bureaulist als nog beschikbaar opgeeft, kan opzoeken. Het Théatre du Palais Royal (vlak by Hotel de Malte) speelde begin Juni reeds sedert drie maanden een allervermakeUjkst blijspel voor een geheel uitverkochte zaal; het zal dus nog wel eenige weken of maan den gaan: „Et mol je te dis qu'elle t'a fait' de l'oeil". Het is nogal pikant, niet geschikt voor een jonge-dames-kostschool, maar bij zonder geestig en door volmaakte artisten gespeeld. Wtmneer men eens gezond wil lachen en van het uitstekendste spel genie ten, verzuime men niet er heen te gaan. Om alles goed te verstaan (er wordt overigens by zonder duideiyk gesproken) neme men de beste plaatsen k 15 francs. De boulevard-theaters en cabarets zijn te veel in aantal om zelfs op te noemen. Men heeft er ook in allerlei soorten: coquette zaaltjes met goed verzorgde elegante voor stellingen (Parisiana bijvoorbeeld, op een van de groote boulevards) en slordige dito's met hoogst eigenaardige vertooningen met een gebrek aan dameskleeren, dat in Hol land ongelooflijk zou zyn. Ik zag b.v. La Croisièze d'Amour, waarin de dames-koris- tei\ met bloote beenen (tot boven de knie) optraden en het bovenlyf zéér summier be dekt hadden alleen met een soort matrozen kraag. In hetzelfde stuk treedt een danseres met levende slang op, welke danseres, aan vankelijk in eenige sluiers gehuld, ten slotte alleen een uiterst smal gordeltje als eenig kleedingstuk heeft. In dit theater (Théatre Moderne in een passage van den Boulevard des Italiens) had ik een middagvoorstel ling een zeer goede plants voor 8.80 fr. Als typisch Parijsche vertooning zullen sommi gen een dergelyk stuk nog wel willen bij wonen: men kan dan later nog altyd de handen in elkaar slaan van verbazing, enz.! Een uitstekend programma van café-con- cert geeft Alhambra in de Rue de Malte, vlak by het station Place de la République van den Métro. Ook hier heeft men voor 8 francs zeer goede plaatsen, vlak bij het tooneel. Voor hen, die de voornaamste beziens waardigheden van» Parijs reeds kennen vol gen hier nog eenige program-punten ter overweging: Met de electrische tram naar St. Cloud, wandeling door het Bosch van St. Cloud (vergezicht vanaf de Allée de la Balustra de), Sèvres, Bellevue (déjeuner k la carte in Hotel de la Tête Noire, eenvoudig, maar er Is weinig keus, Fénzlj men Hl dadelijk in het Pavilion Bleu te St. Cloud wil lun chen), Meudon (prachtig vergezicht vanaf het terras), Clamart en met de tram weer terug naar Parijs. Men besteedt hiervoor wel den geheelen namiddag met een stuk van den voormiddag. Bezoek aan Fontainebleau. Idem aan Versailles op den len Zondag van de maand, als wanneer de groote wa terwerken spelen. Voor dierenvrienden: het hondenkerkhof Lijn G. M. van de electrische tram (vertrekt by de Madeleine), afstappen op de brug over de Seine by Clicky, men heeft het kerkhof dan aan de linkerhand. Bij den in gang valt al dadelijk op een groot monu ment van een Jrint-Bernharder met het op schrift: „11 sauva la vie 40 persones. 11 fut tué par la 41 me". Verschillende tref fende opschriften zyn er verder op de kleine grafjes van honden en katten, trouwe vrinden, aandoenlijk betreurd. Eén er van „II m'avait sauvé la vie, je lui devais ce souvenir". Verschillende zijn er (o.a. van een hond van Henri Rochefort) die vermel den, dat de trouwe dieren kort na het overlijden van hun meester van verdriet gestorven zijn. De tocht heen en terug en het bezoek nemen aqderhalf uur in be slag; de entrée tot het kerkhof is 1 franc En nu naar Touraine! HANS. BEU TEN UIT DK HOFSTAD. CCCCCIX. Nieuwsgierig den Haag is tevredenge steld: by de uitspraak in de rechtzaak te gen het dertigtal zeden-schandaal-klanten zyn de initialen gepubliceerd en toen één der bladen (buiten den Haag) van de alge- meene gewoonte afweek en de namen vol uit publiceerde, was men heelemaal tevreden gesteld. Trouwens tusschen het pu^liceeren van initialen en vollen naam is niet heel veel verschil. Er zullen heel wat adresboe ken geraadpleegd zyn om te trachten uit de letters tot den naam te komen. Dit is wel een heidenscb werk maar menigeen heeft het er voor over om zyn nieuwsgie righeid te bevredigen. Diepzinnige beschou wingen zijn in deze dagen gehouden over de vraag of het behoorlijk, gewenscht, on rechtvaardig of schandelijk is dat de na men worden gepubliceerd. Het oordeel hangt af van de vraag wat men het belang rijkst vindt: de noodzakelijkheid om te waarschuwen tegen deze „individuen" of de wenschelijkheid ze niet aan den schandpaal voor eeuwig te slaan, Het komt ons voor dat het verschil in de publiceeringswyze niet zoo groot is en dat de vraag daarom niet zoo gewichtig is te achten. Nu de namen bekend zyn, blijkt wat wy de vorige maal schreven n.l. dat het niet aan bepaalde categorie van personen uit één zelfde milieu is maar wel een allegaartje. Ook 1" het niet een club die gezamenlijk handeldk. Veeleer zijd h«t losse schorre laars, die echter elkaar wel gekend heb beu. Frappant if het ea het zou komisch zijn als het niet zoo diefhtreqrig was, dat één der veroordeelden, torwyi h(j in vóór- arrest zat, door de Regeering is begiftigd met de zilveren medaille voor menschlie- vend hulpbetoon, die h(J voor talrijke red dingen uit de zee ten volle heeft verdiend. Zóó kunnen de uiterste kwaliteiten in één persoon vereenigd zijn. Slechts een paar van de veroordeelden «tonden ongunstig be kend, voor zoover het publiek een oordeel kan vormen. Er zijn earn paar vorloopen sujetten bijvan de reet echter wordt geen bijzondere mededeeling gedaan omtrent on deugdelijke kwaliteiten. Pp wljdloopige dis cussie die over de gevallen zijn gevoerd in de dagen der vorige week, dat de uitspraak het onderwerp van den dag wbh, manen wel tot voorzichtigheid in het oordeel. Het hoofddoel van de vervolging en bestraffing is de bescherming van de jeugd, die zoo licht verleid wordt. Een der veroordeelden was o.a. leider van een padvindersgroep Het is te begrijpen, (lat Wer een ernstig ge vaar bestaat wanneer een straf niet als een afschrikwekkend voorbeeld wordt ge geven. Wilde geruchten doen voortdurend de rondte dat nog steeds verdachten worden aangehouden. We hebben reden om te ver moeden, dat dit niet juist is. Daarom ech ter ware het wel gewenscht dat de Justitie eens ernstig overwoog hoe z|j zich tegen over publicatie heeft te gedragen. Het vertrouwen, dat het publiek in do onpartij digheid der Justitie stelt, vindt zijn hecht- ste steunpunt in de openbaarheid der justi- tieele handelingen. Juist wanneer die oncon troleerbare geruchten gaan, is hef niet on- gewenscht, dat eenige aanduiding qmtrent den werkelijken toestand plaats heeft. De geruchten hebben dikwijls een zeer verkeer den psychologischen invloed en zy doen be schuldigingen ontstaan, waarvan later niets waar blykt te zijn. In de laatste weken zijn tal van namen genoemd met betrekking tot het zeden-schandaal waarvan later niet meer is gehoord. Daarmede is het booze gerucht echter niet afdoende gedood. Men beweert dan echter dat de genoemde weer op vrye voeten is geatelrf en het boosaardi ge spreekwoord van de koe die al is ze dan niet bont, toch wel een vlekje zal hebben, wordt maar al te licht hierbij in verband gebracht. Waarom onmiddellijk van iedere inhechtenisneming mededeeling in de pers wordt gedaan en juist van dit, in verband met deze misdrijven, niet, is een raadsel, dat de Justitie maar eens moet oplossen. Zij moet wel goede redenen hebben voor deze afwijking van den algemeenen regel. De overige onderwerpen van den dag, die de gemoederen bezighouden zijn natuurlijk in het Parlement. Wat deze laatste betreft, blijkt hoe langer hoe weer welk een ver vreemding er plaats heeft tusschen een groot deel der burgerij en ons Parlement. Niets dan afkeuring hoort men uiten en zelfs in die kringen, waarin misschien het verschil tusschen het belang van een goeden gang van zaken en de Kamer en een „lolle tje", als hoedanig men den obstructie be schouwt, niet zoo heel duidelijk is. De Belgische kwestie \yordt hier ter ste de Ijskoud behandeld. Men heeft hier zoo veel treurige ervaringen van de Belgen en van de herinnering aan hun verblijf is het onaangename zóó groot, dat men heelemaal niet verbaasd is over de houding der Bel gische Regeering. Met Stoicynsche kalmte en berusting in de wetenschap, dat ondank nu eenmaal 's werelds loon is, ontvangt men telkenmale de berichten dienaangaande uit Helgië. De verregaand onhebbelijke behan deling, di ehun te beurt valt die een Bel gisch visum op hun pas wenschen, helpt al mede om langzaam maar zeker een afkeer te wekken tegen onze buren, al is men ge neigd het hun niet al te zwaar aan te reke nen, omdat zij nog steeds in een victorie- roes schijnen te verkeeren. Een enkele gun stige uitzondering dat een dankbare Belg nog eens schryft aan iyn vroegere weldoe ners en daarby zich weinig vriendelijk over zijn eigen landgenooten uitlaat, vergoelijkt niet geheel den onaangenamen indruk. Overigens wacht men af wat er nu gebeu ren gaat. In kringen der Regeering is men te dien opzichte zeer kalm en gelaten. Onze Regeering heeft geen belang by herziening der tractaten; zij vroeg deze niet, zy toonde haar bereidwilligheid en nu deze weinig waardeering schijnt te verwerven, kan zü een volgende maal haar voorwaarden stel len alvorens zich weer aan de tafel der besprekingen neer te zetten. Het nuchtere in het optreden van onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, behoedt ons land voor foutoMfcdie men ginds zoo gemakkelijk schijnt te begaan. HAGENAAR. Medische Brieven. Snoerlever. Wij willen thans een oogenblik stilstaan by bovenstaande aandoening, die onder het vrouwelijk gedeelte onzer bevolking heel wat meer pleegt voor te komen dan bij den man. Toch gaat deze laatste niet vrij uit en vinden wij onder de militairen in alle landen vooral de snoerlever nog al eens Hierin stond Duitschland eertijds vooraan. Of dit beden nog het geval is, wil ik liefst in 't midden laten. Naast de militaire macht staat de arbeidersbevolking, waaron der de man vry veelvuldig den riem om het middel pleegt te snoeren om het af zakken der pantalon te voorkomen. Al deze voorbeelden zijn echter vry groote zeld zaamheden vergeleken bU de tal van ge vallen, die onder het vrouwelijk element voorkomen. Immers wie herinnert zich niet het tijdperk, waarin een zoo dun mogelijk taille mode was en de z.g. „taille de gnêpe" of „wespentaille" uit vroeger eeuwen groo- tendeels wederom ten tooneele verscheen. Dat door deze manier van doen naast de lever als groot massief orgaan ook nog verschillende andere organen in de knel kwamen en diverse stoornissen in het alge meen welbevinden hiervan het gevolg wa ren, behoef ik u niet te zeggen. Ik» lever neemt nu een groot deel van onze buikholte in beslag, ligt onder het middenrif, dat* borstholte van huikholte scheldt en komt metzya rechte rkwab vooral een weinig on der de ribbenboog uit. welke laatste ge gemakkelijk by u zelf kunt aftasten. Het is u aa zonder twijfel duidelijk, dat hjj een voortdurenden druk, waarbU de onderste rig tegon de lever vooral worJt gedrukt, do lever aan dezen fatalen invloed met ont komt on het levarweefsol daar tor plaatoe te gronde moet gaan. Dit la nu evenwel niet het slimst, want wy kuanea het met een weinig minder leverweefael ook wel stellen, al behoort dit orgaan ook tot de levensgewichtige organen in ons lichaam. Op de plaats nu, waar de voortdurende druk door den ondersten rib is uitgeoefend op het leverweefsel, guat zich bindweefsel vormen in meerdere of mindere mate. Deee strook bindweefsel kan nu zoo dun zijn af en toe, dat het er onder liggende stuk le- vét geheel en ai bewegelijk is, t. o. z. van de overige lo vu r massa. Wanneer wy in de gelegenheid zyn een dergelyke situtatie met het oog wuar te nemen, zooais b.v. bij een operatie in die streek nog als eens het ge val is, dan staan wij niet zelden verbaasd hoe eigenuardig los en bewegelijk dit stuk er by hangt en ia hot geen wonder soms, dat de medicus van de kook raakt en meent met een of ander bewcgelük gezwel te doen gehad te hebben, toen hij zijn vingers op den nog ongeopenden bulk plaatste. Deze situatie komt in den loop van de jaren tot stand en aangenomen dat een vrouw op on geveer 20 jarigen leeftijd coquet wordt en dit gedurende een reeks van jaren big ft op deze zeer onverstandige wyze, dan kunnen wy er van verzekerd zyn, dat wy na pl.m 15 k 20 iaar een dergelijke niet aanbeve- lenswaardigen toestand verkregen hebben. Men staat er nu soms van verbaasd hoe betrekkelyk weinig klachten oen dergulyke situatie geeft, richtat niet altyd komt de persoon in kwestie er zoo goed af en hungt dit doorgaans samen met kleine onbereken bare omstandigheden, die vooruit niet val len te voorzien. By eommigen kunnen on aangename verschynselen soms zeer vroeg- tydig optreden, terwyl by anderen, by wie het proces veel verdor voortgeschreden is, zich geen of zeer geringe bezwaren voor doen. Onder deze laatste wil ik dan aller eerst noemen het onaangename gevoel van zwaarte en druk in do rechter helft van den buik vooral. Vervolgens kunnen deze ver schynselen zoo ernstig worden en een zoo danige afmeting aannemen, dat de pa- tiënt(e) niet in staat is tot werken en ten slotte met vry hevige pynen en bra kingen in bed te land komt. Wellicht heb ben wy dit laatste te danken aan het buik vlies, een zeer gevoelig dun vlies, dat by prikkeling pyn en misselykheid te weeg brengt. Wy hebben een tyd gekend, vyaar- in men zich nog niet goed rekenschap van dit alles kon geven en men in dergelyke om standigheden onverwyid naar het mes greep, vermoedende met byv. een galsteen koliek te doen te hebben. Gelukkig ïb deze tyd voorby en komen dan ook zelden of nooit vergissingen in dit opzicht meer voor. >Zoo ge dus ziet, kunt u zich zelf op zeer gemakkelijke wyze heel wat ellende bespa ren. Ik moet hier vooral myn waarschu wend woord helaas richten tot myn geachte lezeressen, hetgeen, naar ik hoop, overbodig zal zyn. Het zal u wellicht eenigszins ver baasd hebben, dat ik het corset by deze be spreking niet genoemd heb. Ik heb dit met opzet gedaan, daar het myn voornemen L hieraan by gelegenheid eens een afzonder lijk artikel te wyden, duur dit kleedingstuk uit hygiënisch oogpunt te belangryk is om zoo en passant te behandelen. MODKPRAATJE. Kimono-Blouses. De mode viijdt dat onze blouses nu ook al lang genoeg goed en eenvoudig van mo del zyn geweest; 't is werkeiyk of zy ons het laatste kleedingstuk, dat een logisch en goed model heeft, wil ontnemen. Mis schien zijt gij het niet met my eens. Ik weet, dat er dames in overvloed zijn, die houden van een kimono-model; en ik weet ook, dat er helaas nog altyd een kleine minderheid dames is, die al by voorbaat een nieuw model mooi vinden, alleen om dat het nieuw en „mode" is, en het ook om die reden namen of het haar staat of niet. Maar gelukkig begint deze kleine min derheid al kleiner en kleiner te worden. Fk geloof en hoop van harte, dat zij op den duur geheel verdwynen zal. De kimono-blouses doen tamelyk be scheiden haar entrée, niet met het air van iemand, die schouderophalend zegt: Nu ja. je kan wel wat anders aantrekken, maar je begrypt wel, dan is het toch nooit dat; je ziet wel, dat ik het eenige echte ben! Op deze manier hebben de mode-kleuren hardgroen en terra-cotta haar intrede ge daan, en zoo zeker en overbluffend was dit optreden, dat stellig wel 90 f van de d: mes zich met deze kleuren tooiden, of het haar stond of niet. Maar de kimono-blouse: zyn, als een klein meisje, dat in een nieuw jurkje moeder's gasten goeden dag moet komen zeggen en niet absoluut zeker weet of die haar aardig vinden of niet. Eerst kykt zy half schuchter en toch een beetje coquet u^i een hoekje, verdwynt weer en komt dan binnen, half verlegen lachend, met een gezichtje, dat vraagt: Vindt jullie my aardig, of niet? O, ik hoop van wel' Zoo heeft ook de kimono-blouse eerst half schuchter om een hoekje gekeken en is toen stilletjes de étalages van de groote mode huizen binnengeslopen, met een air, of iy het heusch niet helpen kon, en half hoopt* dat men haar niet op zou merken. Met zulk een uitdrukking op haar gezichtje, ziet men ook wel eens aardige meisjes, in een vr(j opvallend japonnetje in de comedie zitten. Ik moet er altyd om lachen, als ik zoo'n gezichtje zie van: Ik kan het heusch niet helpen, kyk maar liever niet naar me! Want misschien één van de 10 van deze meisjes is door moeder zoo aangekleed. De meeste jonge meisjes en zeer jonge meisjes van te genwoordig zyn flink genoeg om voor haai eigen smaak op te komoü. en dragen heusch niet iets, wat zy niet mooi vinden! Geluk kig verdwijnt de gezichtnuitdrukking: Ik kan het heusch niet helpen, meer en meer. Ik vind die belacheiyk en aanstellerig, om dat vrijwel elke vrouw, hoe jong ook, drom mels goed weet of «y er in een japonnetje, ook al is het wat opvallend, aardig uitziet en welke echte vrouw wil Uever niet dan wel goed bekeken worden, als zij weet, dat zij er aardig uit ziet? Ze meeaen dus niets van dat: Kijk maan liever niet naar me! I>us meende de kimono-blouse het natuur- lyk ook niet, toen zy zeer bescheiden de étalages binnensloop, alsof het laatst* wat in haar zou opkomen, wel het plan was, de andero modellen blouses, die daar haar Tagto plaatsen veroverd hadden, te Verdrin gen! Toeh kunt gy er gerust* van overtuigd zyn, dat de kimono-blouse juist vast van plan was, zich een eerste plaats te verove ren en te verdringen, wie zy maar kon! Kwade tongen zeggen wel eens, dat hot eea echt vrouweiyke eigenschap is, te ontken nen, dat zy datgene van plan i«, waar ity haar geheele haiijfp gezet heeft en eerst i, datjVy hot va» plan fas, als te erkennen, zy het bereikt heeft en misschien* is hier wel iets van waar. Daarom doorgrondden de blousoH van andere modellen, die wakkor werden door haar binnentredon, al direct het plan van de kimono-blouse, ook al speelde zy de rol van een bescheiden, ver legen meisje. I>e blouse met de vele kant jes en strookjes, een elegante, wufte dame, trok haar neusje op voor de nieuweling. Wat wil zy Vroeg zy met geaffecteerde stem. Muur ach, wat kan het my schelen? Ik ben toch veel eleganter dan zy, van haar heb ik geen mededinging te vreezen. Toen sliep *y weer in en zei geen woord meer. Maar de eenvoudige voile blouse van sportmodel, met eenige geborduurde figuur tjes versierd, oen eenvoudig dametje, met een klein beetje elegance, voelde zich niet zoo zeker van haar zaak, keek angstig nuar, de nieuweling en zuchtte: Ik vertrouw die bescheiden, verlegen jongemeisjee nietf Zy hebben dikwyls veel meer succes dan de grootste coquette! Als zy my maar niet overwint! En zuchtend viel zy weer in slaap. Zoo bracht het stille verlegen meisje, dat zoo bescheiden haar intrede deed, onrust onder de blouses, die haar plaats reeds had den veroverd. Alleen de sport blouse, *ea klein corfect dametje, dat altyd in de plooi blijft, glimlachte even vaag en zei zacht voor zich heen: My verdringt deze nieuwe ling toch niet, want door alle Modes heea heb ik my altyd weten te handhaven, omdat iedereen my altyd een gemukkeiyke keuri ge dracht heeft gevonden. Daarop her kreeg haar gezicht weekte gewone onver stoorbare corföcte plooi. Misschien glim lachte de kimono-blouse eens zacfit voor zich heen, over deze ontboezemingen In elk geval heeft zy haar doel bereikt, de aan dacht getrokken en succes gehad, misschien w«l juist door d* tegenstelling van haar bescheiden optreden, nadat de Modekleuren om onze aandacht geschreeuwd hadden. De kimono-blouses zyn nu reed» vry al gemeen. Zy heeft eenige voordedenzy in met een goed patroon gemakkei yk en zoor vlug te vervaardigen, omdat zy 'Utust de mouwen aan óén geknipt wordt en deze laatsten niet iwiart geknipt en ingezet be hoeven te wonien, wat heel wat werk hn- spaart. Verdejj heeft zy nog hot voordeel, dat zy, door de juiste persoon gedragen, uardig en elegant staat. Maar dat is juist de moeilykheid. Door de juiste persoon ge dragen. Want voor een kimono-blouse wordt vry veel van het figuur gevergd. Ten eer- «fc moet de schouderlyn mooi zijn, «laar deze precies wordt afgeteekend. Ten twee de moeten de schouders wat breed gebouwd zyn, want ronde schouders of hungschou- ders geven een zeer leeiyke lyn. I>an moet het figuur wat gevuld zyn, wil deze blouse mooi vallen en moeten de urmen ook rond en goed gevormd zyn, daar d« mouwen an ders te slap hangen. Gy ziet, dat er vry veel voor noodig is. Er ie nog een voordeel: het kimono-model neemt weinig goed, zoodat uit een lapje zjj- de dikwyls nog een kimono-blouse met kor te mouwen to vervaardigen is, als er goen enkel ander model blouse moer uit kon. Al leen dunne stoffen zyn geschikt voor kimo no-blouses; byv. voile, zyde en dun linnen. Uit dik goed vervaardigd, vallen zy leeiyk en maken veel te dik. Dat is nog een punt, waar gy op letten moet. Gy moogt niet dik zyn, anders maakt de ruime, aan alle kan- te.n overblousende kimono-blouse veel te breed. Dan is er nog een moeilykheid: dei* blouse moet met zeer veel zorg aangetrok ken worden, anders valt de ruimte nooit goed. De slotsom is dus: Vervaardigd uit een aardig dun stofje, met ovale hals en korte mouwen en gedragen door de juiste per soon, staat deze blouse wel elegant en vlug. Maar o, dames, voor gy u er aan waagt, onderwerpt uw figuur dan aan een zeer critisch onderzoek en weest jtoL'l zeker, dat gy die Juiste persoon «yt, voor gy een kimono-blouse neemt! MADDY BRAND. ADVERTENT1IN! beveelt ticb beleefd aan voor hel transport****** ven Plane'*, Org*l* en Branëkaat** ens. eqi VKRHUIZINGIN, Berging van INBOEDELS. 2823 Aanbevelend, L. N. POLDERVAART, TEL TURFMARKT I - B0UDA.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3