MULDER OOMS i GROENENDAAL 53-58, GOUDA. Concurreerende Verhuizing onder vakkundige leiding. WIJNHANDEL K. P. PH MULDER D. OOMS Jr 0 HE END Mffll» NO, 1433: blVJLlüt T. ANDERS, FIRMA WED. P. UITENDAAL. en Feui De Vrouwe i KINDERCOURANT Aardbeien. Asperges. Blauwe Druiven. Perziken. Bananen. Kersen. Sinaasappelen. Citroenen. De toe 2LST5.0-C „De Adelaar” - Gouda REPAREEREN, EMAILLEEREN in VERNIKKELEN VAN RIJWIELEN. Steeds voorhanden late klats* ONDERDEELEN. BANDEN ene. Speciaal ingorioht voor het bouwen van Rijwielen. Aanbevelend, Vraagt ZAAL’s Heerlijke Stroopwafelen. Firma VERMIJ en BIJL, GOUDA. Rljwlelfabriek BEKENDMAKING. ■V Door de vele onaangenaamheden welke wij telken male ondervinden wenschen wij het geachte publiek er op te wijzen dat onze firma alleen bestaat uit de heeren wij dientengevolge met den vroegeren eigenaar, den heer D. A. MULDER, in geen enkele relatie meer staan. 3»9i iee En Detail. Mute: TMef. I Tel. 313 <3 enz. enz. 26 port iden, 3. en tegenwoordig veel gespro- het bo- 2. eens LANBE TIENDEWEG 27, HEEFT IN VOORRAAD Stalling en Remise VEST. Tel. Inters. 570. wel eens bericht van Lotti, zy port zoo duur is. Ik zal haar dan zal zy we) wat meer igst is nu ten minste voor- vorts maar geheel weggaat, vent rust fen. Ondankbaar Jammer zeg, dat want je OHARLEl Geauthorieeer p. weööe: 4356 20 abomnxmkm pat kwartaal ƒ3.1 Fr—«fl pa» foM ▲Jmst— Hl MM «t—t— ADVMTKNTI 1-4 teg.Ui 1.3 j—4 regels f 1.5 11 mm per re«< NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurewet.) 3. tenT Twee arbeiders; Gebrek aan pathie, wel met! soei. Frankri Albanië. Onl Tirol. De Oo noemd. 22 vr ven. Hi H. TIMMERMANS Firma H. A. DIE8TELH0RST, leotr. Biljart- en Meubelfabriek LEIWEB 37 - Telefeen 158 - DOUDA. me, nog geen te schry- zonden: Van Gonda v. W.; G.; Agatha S.; de oude- Coba P.; Dini zaarin de poes sla- enz. Van- schotel om poes op te doen. Ze is er zoo mee. j j e-r o e r-m e-n i e t. iter ha- eene ulere hij '2441 20 W. F. FURRCR. r'"' MARKT 32 Telefoon 216. knap lappe bra- NIEUWE HAVEN 53-55. II Tel. Interc, 419. II tellig, dat je echt j op ’t kacheltje Wat vreeseli' jn met water lonade nog lort mooi is. ...wc wouda? Nee 19) Niettegenstaande heid omtrent alle trof, was zij zee: mand met haar trouwe vriendschi meisjes geneigd 2 niemand tot vijan zou met zulk eei dig en vroolijk len? een meisje, 1 meur was van die haar als de ling beschouwden bereid haar me< met allerlei klein viel moeite kostte tuigd waren dat i het is verbazing kei ijk iemand de: digheid of goeda ven wanneer maar weet. Gedu zij lachte en sch< oude, sombere sc vie Verner haa °P«n en keek uit Boelekade 1A5 2. 2. 3. Goede oplossing ren: Gootje Dick v. Vr.; E.; 1 ongetee-^-v.».. Van de jongeren: Nelly en Jantje v. d. L.; Gysb. P.; Willy Pr. Treesje v. d. H.; Lydi B.; Aletta v. d. H.; Jan Henk H.; Maartje v. D.; 1 ongeteekende. De prjjs werd toegekead aan Jan Pelle tier te Gouda. niet wat het z(jn moet ir. Jullie zult haar niet lager bleek snoetje 9 heeft nog steeds erg ziek en wa- ;int ze weer wat CORRESPONDKNTIB. G o u d k o p j e. Meisje, het spyt maar door Elaje’s ziekte heb ik ty<l en lust gehad om in je album ven Heb je nog even geduld irsieren en dan je goed eet en er is, zoodat ze can, kom ik gauw op mdaag gelukkig veel van nor- staat als de j maar hopen, ze nog niet In de zon. AfatfwJfcil'k ik nog even wat zeggen aan in'nfl^mrihie krantenkinderen". Toen ik en kele efhi$<©‘ppes open maakte, slaakte ik de verzuchting: „of ze het nooit leeren"? Nu zeg ik het nog eens uitdrukkelijk, maar heusch voor het laatst: „de oplossin gen van de raadsels moeten onderteekend met eigen naam en schuilnaam en den leef tijd, op een heel ander stukje pa pier geschreven worden als je briefje. Ik moet dus in elke envelop vinden TWEE blaadjes papier. Heb jullie *t nu eindelijk begrepen? Ik let in ’t vervolg heusch niet meer op de oplossingen die niet op die ma nier worden ingez<—len. Jullie maakt het mij daarmee heel eVmo Volgenden keer ho^j ik wekt te kunnen schryven, geduld. Dag m’n kinders! het is er zoo prachtig, ik heb er ook heel vaak gelogeerd. RAADS1LOPLO88ING1N. Van de ouderen: Miwarden. Kampen Mep- Rozendaal. bent en g nu ’t meeste pl e van je oin ’t tijding, goede tijding! iu je niets over vader ;r herteld? Kind, ik snd om eens teekenin- ^om je Elsje nog eens ze wat beter is? vinden. Inzendingen tot Dinsdagmiddag 10 uur. Voor de ouderen: I. Mijn geheel is een eiland van 9 let ters, waarover tegenwoordig veel gespro ken wordt. I. 5, 8, 4 is een zeeplant. 4, 2, 6, 7 is een sieraad. 4, 3, 7, 8, 9 heeft men niet graag en kan toch niet gemist worden. 6, 3, 7, 8, 4 is het omgekeerde van het bo venstaande. (Ingez. door Jacoba Punt.) II. Waarom kijkt een molenaar uit *t laampje van z’n molen? III. Een jongen moest 8 Liter waU. len. Hij had hiervoor 2 emmers. De t emmer kon 10 Liter bevatten en de an< 6 Liter. Hoe moest hij nu maken dat t precies 8 Liter water kreeg? Voor de jongeren: 1. Welke hond leeft niet op het land? Hoe wordt een zwarte hond al» men hem in de Roode Zee gooit? Met welke boog kan men niet schi»’- Laagen tijd ia al, gebeurde, bedekt ge zinnige sluier, niet tot West-Eunoipa iel der Rooden, dat al 1 de verhalen kionkei der communisten, 1 tegenstanders van genoemden buitten len uit om daarmee Rsrtenregeenng pre dodh de communis inderdaad in Rus dan volgens de pr rondstrooiden. Af e list in den staat dringen, doch wa kon vertellen was c betrouwbaar. Men zyn dat hij geinig 1 volkscommissarissen eien. Kans om een in te stellen was hand begint men n schermen te krijgen zü den terugkeer d- land. De mededeel in van der Loeff in de dera in dit numn vindt, zijn in dit 01 lang. Tegelü’kertüd belangwekkende ei lichtingen, die een nen hebben op den hngen met Krassin. ®che arbeiders vrijv sympathie gevoeld sche sovjet-rogeei zulke luide protest der bolsjewiki door juist daar en toe: regeering van opei ventie éfzajg waren dera die aandroi handelsbetrekkingei meer kracht te k kennis van aake Rusland te kunnen legatie naar Moshe enquete in te stelle de werking van t tuurlük werd ae d< armen ontvangen e tangen verstrekt, zwaar: de gedelege nade en ongenade ze spraken geen moesten ®dh dus Toch zullen ze met Zoo n rakker I Ondeugende Piet heeft zich een tyd lang goed gedragen op school en nu bet juist in den aardbeientijd is zegt meester: „wel Piel nu heb ik een extraatje voor je. Ga maar eens mee naar huis.” Én in ’t meestershui» staat een schoteltje vol met aardbeien met suiker er over. Piet smult. „Smaakt 't lekker, Piet” „Nou!” zegt Piet, „fijn”. En als je ze nou uit mijn tuin had weg gehaald, zouden ze dan ook zoo lekker zijn?” „Nee meester.” „Braaf Piet en waarom niet?” „Omdat ik er dan geen suiker bfl gehad had, meeiter M een middag in jullie tuin komen kyken? Erg graag. India a n. Wat een akelige dag voor moeder toen de beide peuters geopereerd werden. Die dokter komt morgen ook bij Elsje, ik hoop niet met 't zelfde resultaat als by jullie kleintjes. Wat gezellig dat on verwachte bezoek aan Oma. Oh zeg, Thor de Beer is zoo prachtig! Ken je „Als de Na tuur roept"! dat vind ik het allermooiste. Blondinetje. Ik ben blij dat je weer eens schryft. Je zult je poesje dan gelük krügen met Elsje. Z(j krijgt er over 3 we ken een, en nu zegt ze maar steeds als de poes komt wil ik weer beter zyn en ze droomt er gewoon van, wi pen moet en wat hy eten mag, middag kreeg ze een heel mooie de melk van gelukkig mef K r u i d j e-r o e r-m e-n iet. Hè als die die Oma's komen hebben de kinderen 't toch altyd maar goed hé? Maar je vergat te „.i..::..je'zelf gekregen is, moet dat lykt eens Gootje zal het heel vinden als je komt- Als je in H. scht, je 1 is. Jy Engros. ZEEMLEDER. ZEEMDOEKEN. SPONSEN. DWEILEN. COCOS WERKBORSTELS. COCOS STOFFERS. ENGELSCHE BEZEMS. Enz. Enz. Bezem- en Borstelfabrikant, Kuiperstraat 41 en Kleiwegstraat 15. Zusje. Ik zie je eiken dag uit school komen, nu ik zoo steeds by Elsje ben. Van daag vroeg ze: „Moeder, wie komen er al lemaal uit school thuis?" en moest ik ze al len opnoemen die naar huis gingen. Ja, ik kryg klaagt dat de nu Kronen zenden, schrijven. Blondkopje. prettig vraagt, brengt iedereen je terecht, je zult eens zien hoe gelukkig of ze dan is. Jy bent er gauw op de fiets. Ja, de kamer waar de gordynen gesloten zyn, daar ligt Elsje, ik hoop als je nog eens langs komt, dat ze zelf voor t raam zit, maar zoo heel gauw zal dat nog wel niet gebeuren. Dageraad. Vent, wat heerlyk, dat je arm zooveel sterker wordt. Vat maar geen kou. 't Lykt me nu niets geen zwem-weer, je bevriest in huis al. Is me dat nu zomer weer J a n t j e v. d. L. Dat is verstandig dat je nu maar vroeg naar bed gaat, doet jou ook veel goed. Pas vooral op dat je geen kou vat, 't is zulk gevaarlyk weer nu. Hoe is 't met je schoolblijven? Gootje. Ja, alle kleine lieve dingen herinner je je nu van Broertje, maar be denk dat 't kleine kereltje nu geen leed meer heeft. Ga nu weer aan je zelf denken dat je rustig bent en goed eet, daar doe je moeder nu 't meeste pleizier mee. 't Is een lief idee van je oin 't lint op Broers ver jaardag met bloemen te vei bij z’n portret te zetten. Als als Elsje weer heelemaal beter me '8 avonds missen kar - een avond. Elsje is var beter, ofschoon de temp, nog verre maal is. Kabouter. Wat gezelüö. pannekoekjes kunt bakken op 't kacheltje, brandt het met spiritus? Wat vreeselyk groote-menscheng wyn met water, ik wil toch wedden, dat je limonade nog lekkerder vindt, 't l« te hopen dat je rappor Blyf je de groote vacantie in G01 zeker hè? M a r i e t j e. Geen t’ zal ik maar denken, nu schryft. Is vader weei ben toch zoo verlangei gen van je te zien. Kc een verhaal voorlezen als Ze zal dat stellig heerlijk Jantje P. Zoo baasje, ga je weer niet naar school Ik vind het erg prettig voor 't zieke buurmeisje dat jullie vliegende Hol lander opgeborgen is. Als je gezond bent, weet je niet hoe vreeselijk dat is, dat lawaai als je stilte wilt hebben. Toen Elsje zoo heel erg ziek was een paar dagen geleden, klaagde ze ook zoo over 't lawaai. M’n har- telyken dank voor je mooie bloemen, ik was er heel erg bly mee. Elsje was toen te ziek om er naar te kyken, maar nu staan ze by haar bedje, dat vindt ze zoo heerlyk. Sportman. Ik was bly vent, weer eens een briefje van je te krygen, kan er heusch geen kwartiertje voor de Kindercou rant overachieten Kun je niet eens wat bloemen aan de Boskoopsche boot meege ven? 't Zou heerlijk zyn. Als Elsje beter is en weer aansterirt, mag ik dan eens op 1. Arnhem. Leei pel. Assen. Alfen. 2. Groenland. Het woord „verkeerd”. Van de jongeren: Meiklokje, Sneeuwklokje, duikerklok. Om hun beenen. 20 cent. ossingen v. d. L.; Kees v iekende. igeren: AAN DE JEUGD Heel erg veel lust om jullie een langen brief te schryven heb ik nog niet. Maar even moeten we samen babbelen, en jullie hebt allen zoo lief belangstellend naar Els je gevraagd, dat ik jullie moet vertellen hoe het met haar gaat. Nu, ’t is nog lang men de kleine kleutei meer herkennen, zoo’n me"a heeft ze gekregen. Ze koorts. Zondag was ze hdel 1 ren we zoo angstig. Nu begi te spelen, maar is erg gauw moe, dan gooit ze haar tweede kussen weg en gaat weer liggen soezeh. Maar onze angt b(j. AIh nu de koo •n ze wil maar flink eten, dan zal ze wel weer de oude robbedoes worden. Twee van m’n krantenkinderen brachten me Zaterdag juist bloemen uit hun tuin, ik zette ze by Elsjes bed, maar ze nam er niet zoo heel veel notitie van. Maandagmiddag kreeg ze. er erg in, toen moest ze er alles van weten, en toen vroeg ze of ik aan de boeketten kaartjes wilde hangen met de na men er op van de kinderen die ze gebracht hadden, „net als bij een tante die trouwt", zei ze toen. Dat vond ze erg deftig. Vindt jullie ’t niet leuk? lederen middag moet ze •en paar uur gaan slapen, dan wordt de ka mer donker gemaakt, toen vroa? ze giste ren: „Moeder, maar mag ik dan weer wak ker worden als ik geslapen heb"? Ze krijgt over 2’zè of 3 weken een poes, «n nu zegt ze eiken dag dat ze beslist op- poes komt. Nu dat zullen we nu dat ze dan weer beter is. Al is zoo sterk, dat komt wel weer altyd maar goed hé? Maar schryven, wat voor lekkers je' 2 hebt. Zeg, als Elsje beter is, moet je eens komen met de tweelingen dat lykt me erg leuk. We spi'eken dan wel eens een middag^ af en bel ik moeder eens op. Goed Mededinger. Nog m’n hartelijken dank voor je mooie bloemen. Elsje heeft ze nu met de bloemen van Jantje P. by haar bed staan. Ze vindt dat erg deftig en ik moest er kaartjes aanhangen. Anders wist zij niet meer van wie zy ze gekregen had. Maar daar ze nog niet lezen kan vraagt ze telkens: „Moeder hoe heet dat jongentje ook weer, die jou die roode roosjes heeft gebracht?" Ik dank je voor 't hagedissen adres. Ik zal 't Indiaan overbrengen. Meidoorn. Heb je 't druk met de re petities? Wat zal dat gewichtig staan die nieuwe jurk. Wat verwen jullie die school juffrouwen toch! Theeroosje, wel veel vooruitgegi 't minste cyfer hè? Jammer! Dank je je belangstelling in de Hagedissen, ik de boodschap aan Indiaan overgebrach K r u 11 e m i e. Wat een prettf-ö- sterdagen heb jullie gehad, en u. lie 's avonds zoo lang opblijven? Hadt jul- Je bent in Wiskunde ;aan, maar to«h is ,t nog voor a“", ik heb sofacht. ttige Pink- mochten jul- ITo.14 4..1^ lie vacantie en ben je er een paar dagen ge bleven Wilde Roos. Nu, toen Elsje zoo heel erg ziek was, was de krant me wel wat te veel. Maar nu doe ik ’t weer met plezier. Ik ben bly, dat je met Zuster Marie gepraat hebt. Zij zal stellig wel wat voor je vinden Je kunt wel iets jonger beginnen, maar 't is goed dat Zuster M. 't je niet al te rooskleu rig heeft voorgesteld. Sneeuwwitje. Gelukkig een opge- wekten brief deze week hè? Nee maar, zag je niets al 't puntje van m'n mantel, dat is al heel weinig. Ik beloof je als ik volgende keer in H. kom, dan kom ik ook even by jullie binnenwippen. Wat een pret heb jullie gehad de Pinksterdagen. Nelly. Wat jammer, dat Go nu weer liggen moet, maar 't zal heusch wel goed voor haar zijn, dan rust ze weer eens goed uit, en dan zal ik haar weer eens onder han den moeten nemen. Weet je wat? Als ze niet flink eet, dan kom ik niet meer! Of is dat een beetje al te bar Ja hè Nou tante Else meent 't zoo kwaad niet, dat weet je wel, maar eten moet ze flink: één boter ham voor moeder en één voor my. Afge sproken T ul p j e. Ik vind je rapport prachtig, ik hoop dat Elsje later altyd zoo’n mooi rapport heeft. Ik vind jullie allen zoo l tegenwoordig. Of doen alleen maar km kimieren aan myn krant mee, en heel ve Ik geloof het heusch. Middelpuntje. Vrindje, ik lees jou briefjes altyd met zooveel genoegen, om dat ze zoo keurig geschreven zyn. Wat prettig, dat jullie nooit zieken hebt thuis, ’t Is zoo angstig voor de omstanders altyd. Ik denk dat Dickie niet zoo vaak ziek zal zyn als Elsje. Ze ziet er zoo sterk uit! Elsje verheugt zich ook zoo op haar poes. Stel je voor, in Juni de kachel aan. Maar je kunt het 's avonds best hebben dunkt me. Erica. Dus jy een nieuwe jurk en je pop een nieuwe jurk, dat is lief van je, dat je niet alleen mooi wilde zijn. In welke plaatsen ik geweest ben In Baden-Baden, Insbrüch, Interlaken, Genève, aan het Vier- waldstattermeer, en op de Rigi. Of ik er eens iets van vertellen wil? Ik vind het verbazend aanlig dat je er belang in stelt, maar "t is al 10 jaar geleden zoowat, dus of ik er nog alle byzonderheden van weet, ge loof ik niet, wel zoo voor mezelf in de her innering, maar om 't op te schryven, dat betwyfel ik. Maar ik zal 't probeeren, en je den volgenden keer een heel korte beschry- ving geven van een zonsopgang op de Rigi. Krekel, ’t Is lief van je kindje, dat je ’t niet noodig vond dat ik je schreef deze week, maar nu Elsje rustig slaapt, kan ik me wel een poosje met onze „aangewaaide” kinderen bemoeien. Ja hoor, ik heb't geld ontvangen. Ondankbaar en nonchalant ben ik toch! Jammer zeg, dat de Operette mis lukt. Doe je niet mee aan de G. Operette V. De zon te zien ondergaan op de Nieuwe- vaart is prachtig. Ik vind dat 's avonds een van de mooiste plekjes in Gouda. Als de zon onder is en alles ligt zoo rustig stil in zilveren avondglans, en er glydt een zeil bot over 't water met 't zwarte zeil afste kend tegen de effen lucht, dan kun je daar uren kyken vind ik. R o j s j e. Ook al zoo’n knappe meid. Waar moet dat tegenwoordig toch naar toe met al die knappe kinderen. Maar meisje, van mij hadt je voor Ned. taai zeker onvol doende gekregen, want je briefje-krioelt van de fouten. Zul je 't in 't vervolg nakyken of eerst in ’t klad schryven? Dwerg. Welkom, nieuwe vriendin! Ik geloof dat jullie heerlyk geniet op dat veld daar. Er verryzen heele gebouwen! Wat akelig, dat je zusje zoo heel erg ziek is. Wil je moeder van harte beterschap van my wenschen Jy bent nu zeker niet thuis hè Vertel je me eens hoe oud je bent? en zul je ook eens de raadsels oplossen? Ja, wy gaan weer naar Scheveningen. Jullie ook? Z o n d a g s k i n d j e. Maar meiske, wat was dat een lieve verrassing van jou. Elsje bedankt je er heel hartelyk voor. Zondag was ze te ziek om er veel naar te kü’k^n, maar nu zyn de vruchten op, en bewondert ze steeds het mooie mandje met de strik jes, nu heb ik beloofd dat ik 't mandje weer vullen zou met chocolaadjes in zilverpapier. Als Elsje wat beter is en ze mag bezoek hebben, kom je dan eens? Graag hoor! Wat heerlijk dat jullU naar Zuid-Limburg gaan, vinden eindelijk in die niet op die 1Jullie maakt oilljk. jullie weer opge- tot zoolang dus

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4