il 59e Jaargang. No. 14339 Dinsdag 15 Juni 1920. UINOSE ül agi Feuilleton. ik en Jicht lezen. ’1 H De Vrouwe varijDarracourt door en Zenuwzwikti. Perzië’s beroep op den Volkenbond. i«l! ïflBNIl!! •n Huiskamermeubden n. Linnenkasten. Spiegels ietafels,Eikenh«u-en Buf- iten. Clubfauteuil*. Zijden uneaten, Leenmeuble «■‘«Men. Wollen- «n roomairasaen. enz enz KOOPJES Ilf JO 8 VOOR JONGELUI XIJMPLANNBN 1 iniMuiteklMaii H. Telefoon 12800. to) ievi."ws- en u^aL'vex'texx't'' eToletcL voor O-otxcle. ©xx Oxxxstxelcexx. BEHALVE ZON- EN FIB8TDAGEN. 1—4 r««d BW flM Administratie: Teief. laters. M. Bursaa: M Aï KT 31, GOU D A. gteMtis: Tslsf. latere. 545. 3087 30 mcx«KCUWI<(, IKUlUIIk lim W«. zijn ambt voorloopig niet „J Zee naar Roemenië on van nog plai bent zoo en antwoord- eer- viuuhjk lotpinnai vuv’ i Ink is dubbel geluk, zooals je weet. TEGEN DE Hoe kwam je hier? Wist je DA. van ote Kerk, A Cap- 8 u. Depart. Goud» het vol (Wuwk vwvoJgrt had Advertaatite ku**»a words* i*g«zo*den door t\usch«*komst va* «oUsds loabhan islaren, Advcrteatfsborsaax oim Agsoteu van «lat gP. om RECHT R. iekte behoort tot •Hen, zal dooi de wacht is op Sfor- wiens aanwezigheid Nansen herstel van niet eens uit hen trekken hen. dat je mijn zuster waart 'handel en Oostenrijkers, lovaken, Joego- was me. verliet (tews** advsrUBtite ia*s*o*dm nudedasitags* b| costract tot iser gsrsd* coerds* prg» Groots letters raids* words* bsrsks*d naar plaatitreimto jon zij zim ontvangen van Igië 12.000 ton, l’g I cht bel moei- moet er ge- te brengen INGEZONDEN MEDKDEELINGEN: Op 4a voerpagi** 58 hoogte lust Be K<’ Uil °P stoots welig tiert Terwjjl do wist Of ik nooit dat en van ERKEN uitvoering, belast HU zon OTEERINB. KXU 8’2 ERDAM iksrshavsn 60. herstel heeft een voor- gesloten. betreffen- Duitschland aan de en in Engelse h* ha- zeide niet te kun- Reuter-bericht op Wat kon ik anders doen? Jij had mijn drie laat ste brieven niet beantwoord Ik niet of je dood of levend waart, mij verstouten had. of niet!" mijn beste t toen - ik niet!" Zeg het p' je mij liefheid! dj gtfegeld tij«g ontvangen va» vsr- vsrmaksüjkteta, is agenda te CHARLES GARVICE. Oan hori«eerde vertaling van I. P. WEaBELINK-v- RO93UM (Nadruk verbod» Telkens, wordt ten g kingen mot voor of worden berichten ontvangei den gang der onderhandelingen bei ken. contra-i ze y den 2—, t tl. 11—, zes uur en gek te maken? W it een vraag! ii ik hier heen ging? Omdat ig op. menschen De Eranschen en Eigelschen dynamiet. Istrekt niet De ai door De draadLooze dienst wordt dus door de bolsjewiki beheert! dat __u-Je verlangde niet naar mij. anders zou je vragen, hoe ik het wist". mijn vraag niet be- zei zij vroolijk. „Hoe wist fluisterde zij verwij d« oogen door :lj a| middel trachtte te beden van do plaats te krijgen J~ tijden vérge- voor elkaar i geplaatet, zijn ’t wei Loos alurm png ont- ..leaoaeeung. me ons langs bereikte. De sovjet-ver- te Berljjn, Kopp, acht hel een verzinsel, waarop, zoo- het Acht- de uiterlijke haalde hij hartstochtelijk. _Ik wachtte en wachtte, en ten slotte koiA ik het niet langer uithouden, daarorh ging ik en „En vertelde men je het adree i de regeeringsensis is irgerlijke party regeering het Centrum met zoo briefje!' Zij lachte hem lijk toe. -Op je woord van eer?' _Zo<> waar als ik leef de zij. hem tooknikkend. _l>an is het jammer, dat je niet J. r hebt geschreven", zei hij somher. 11... 1. n.l .A .1.. t .1 1. i gang der onderhandelingen i. Zoo gisteren de tyding -revolutie in Rusland. werkelijk was voltrokkken. i gevoerde besprekingen geener waarde zou maken, nieuwe bewind de afspi zou erkennen en de c laars met den opvolger zouden nemen. De geruchten over contra-revoluties. die den ex-iegeraanvoerder aan 't hoofd der De Volkenbondsraad bjjeen. Perzië’s beroep. Mogelijkheden. De repatrieering der gevangenen uit Siberië. Waarschijnlijk geen contra revolutie. De bolsjewiki in Kieff. Duitschiand’s kabinetscrisis. Verdeeling van den buit. Opstand in Albanië. Revolutionnaire be weging in Thracië. ONS OVERZICHT. bepalen, hoe het geschil door scheidsge recht of behandeling in den Raad wordt uitgemaakt, en bedreigen, in art. 16. het ongehoorzame lid van den Bond, dat on danks de voorschriften van artt. 12, 13 en 15 ten oorlog gaat, met de straffen van den Bond, wapengeweld, blokkade, enz. (Art. 14 kondigt de instelling aan van een blijvend gerechtshof van den Volkenbond, waarvoor d< <le conferentie wordt geoj Weigert de betrokken lid van den Volkenbond is, op hem van toepassing, in het gegeven geval best den en ook Nederland zou worden aan die bestraffing mee te alle financieele- en handelsbetrek- i er mee afbreken, deelnemen aan expeditie, etc. 't Ligt ech- id dat men dit laatste niet nen doen: kingen een evenbueele e ter voor de hand van ons zal vergen. Het „Vaderland" heeft een bron geraadpleegd die tegenover de huidige Perzische regeering staat en die ding tier Ikenbond gewicht is, om- deze regeer mg i erkent. Perzië Is meel land, en deze wij allee niet!" zei hij met koortsige* nog eens. Marie Zeg L '»t!" Zij ncHtehle zich dichter aan. en. ken hl k laat wanneer een klank vernomen gunste van herstel der betrek- t Rusland, doen zich obstacles m. die nmoeiljj- van de nieuwe die. wanneer alle tot he- van nul en tenzij het iraken van 't vorige entente-ondertiande- genoegen BUITENLANDSA H NIEUWS. ENGELAND. Dreigende inarconiMten-ataking. Het personeel van den dnaadlooze dienst op zee dreigt hedenmiddag te staken. *ls Ie Marconi -company zyn eischen om lóons- 'hoging met inwdbgL AU de staking loorgaat wonten 7500 personen werkloos aan van t ‘rechtshof van den Volkenbond, lezer dagen hier in den Haag tie wordt geopend.) de betrokken staat, die geen is, dan is art. 16 Rusland zou dus draft kunnen wor- ge roepen kun- raffing handeb veel nwgelyk welwillende neutraliteit va* de sociaal-democraten of een zakenmini*- terie van vaklieden zonder partupolRiek ter afdoening van de dringende zaken in de binoenlandsche en buitenlandache po litiek. De geruchten dat de crisis waarschÜ»- lijk het aftreden van den president tenge volge zal hebben, werden door nieuwe be richten steeds versterkt. Ln verbend met het gevaar van een preskientieele crisis ia de tegenwoordige omstandigheden ijjn de rechtsche partijen het er over eens. dat bet voor Duitechland zeer ongewenscht aou zjjn, wanneer Ebert thans niet als preai dent zou aanbRjven. Nadat dit ook door andere politici dar president is medegedeeld, schijnt het wal. dat Ebert i”__‘_i1 neerleggen. - tegen hem keek hem met een kinderlij vol vertrouwen in het ge uinosum; in vacuo) tegen slapelooah^ wht en energie, n. idheid, luRtelnnehcid Iteid, zenuwhoofdpijn u«t, pijn in de nuag’ Ie lenden, kortom te- linselen van geen rad :hten. dat een vreezen. ipaganxla het ling is gewis: kanonnen be -Ja. ik ben het", zei hij gemelijk en op somber klagenden toon. „Ik ver moed, dat je niet verwachtte mij hier te zien Hij zag op haar neer met gloe ende oogen. -Dat deed ik zeker niet", stemde, rij vroolijk toe. „Maar onverwacht ge- De kabinetscrisis in Duitschland is nog altijd niet over het hoogtepunt heen. Heinze is, evenals Muller, tot de conclusie gekomen, de opdracht niet te kunnen ver vullen. waarna Ebert zich tot Trimborn. den Centrum leider heeft gewend, heeft de opdracht aanvaard, evenwel <ier veel optimisme. De beslissing in nu tusschen een bui onder leiding van voor namaak. >AM Co.. t 2c]4. Den Haag. bij Apothekers en excuus freon tijd. Geen je! Het is hard, erg hard! wat ik voor jou heb ;eten?' woest ..AVaainiu ik mij kon losrukken die heerlijke school te St Malo opslaan om zes uur met niet hall noeg eten en genoeg verveling iemand gek te maken? Waarom o—r- do meesteres van de plaats mij daartoe inviteerde. Zou jij niet zijn gegaan Sinclair?" .Wanneer ik in jouw plaats was ge weest en jij in de mijne, zou ik een enkel regeltje heblien geschreven om dit e zeggen", antwoordde hij. „voor al wamig^P jij gezwoegd en gesloofd heb voor, het jouwe!" .Goed maar ik zeg dat ik vandaag zou geschreven hebben Wij waren in zulk een drukte, -lat er geen minuut kon overschieten' „Och", zei hij gemelijk altijd het- gen zei hij. nog niet g kwam je er St. \!alo om Zij lachte l.efkozend. arm legde. Zijn hand bedekte do hare on lief koosde die met vriendelijke kuortsrtch tige onrust, hel gevolg v m zijn twij fel in haar _Tk was oen dwaas", mompelde h j .Ik had je moeien trouwen. Je was oud genoeg achttien jaar l>an was ik ■zeker van ie geweest Ja. ik was een dwaas". „En bon je dan nu niet zeker in fluisterde zij. terwijl zij v. ichiig rondkeek Lucille Harry Herne ••en van de dienstboden zou te voor schijn kunnen komen en baar téte A- téte ontdekken met dit jongmensch .Zeker van jou? Neen, dat ben niet", antwoordde hij .Ik was zeker van je Ik voelde altijd, dat je mij tusschen de vingers zoudt kunnen Hij liet haar handen los en stak de rijne in den zak. -Neen, je verwachtte mij niet, geloof ik wel." zei hij fronsend. niet v r"2" „Maar ie antwoord4, ie het?" Hoe ik het wist?" hervatte hij. „Hoe £00 ik het weten? Daar was maar een w®g. Waarom schreef je niet en ver leide mij. dat je vertrokken was on waarheen? Zij fronste de wenkbrauwen en keek berouwvol. „Waarom ik niet schreef? Ik zelfde ii een denk eens, Iijiiii. Marie, ben je dat vergt Lwinn d chtcr bij hij keek haai neer, half smeekend met samen getrokken lippen .Ben je de tijden vergeten? Toen wij alles elkaar waren2 Ik w keerden! Toen was ik ;jwir jij en zou naar school worden en ik noeg je le laten ik je niets kon wei Je Gent altijd L-ei. geweest. Sinclair terwijl zij’ (Ie hand op De Balkan, vanoudn oen steen de» aan en txxlem waarop ontevredenbeut lert, staat weer in vuur en viam de opstand in Akbaiuë zulke gnoo- te afmetingen heeft aangenomen, dat d< Italiaanaohe regeering het zenden van «lag schepen en torpedobooten naar Vaten» overweeigt <n het in Thracie lang niet plu ia Volgend een bericht uit Sofia aan het Roemeensche persbureau heeft Tewftk Pasja in Thracié een revolutionnaire geenng gevormd, tbc uil vyf Turken vier Bulgaren bestaat. De l urksche troepen hebben de Gnekea b(j Xantihi verslagen. Uit Konstantinopel wordt aan de Tunea gesemd, dat de Grieken by Adnanopel nog slechts een myl van de Turksche voonw» ten verwijderd zyn. Er werden reed» en weer eenige geweerschoten geloat. De (rrveksche soldaten staan recht» van da Ma ri tza voor j minder zeker je oj) school I g maar hier Ie midden van een aantal schjn je zooveel verder staan! Zij keek met een lieve, onschuldig» uitdrukking van verwijt naar xijn som ■er. twijfelend voorkomen. -Wat hen je onrechtvaardig tegen ••ver mij. Sinclair!' fluisterde zij „Je •>ent hoos, omdat ik hier kwam en om- •Int ik niet schreef Maar dat was toch heel natuurlijk en je mag mij ntet van trouweloosheid beschuldgen Dat is wreed en onrechtvaardig!' -•*' zuchtte hij diep, .wanneer ik lat maar kon gelooven! Maar ik heb ahij.l „an je getwijfeld, Marie, alt jdt .Dat weet ik f1-’-**- -■* tend mot tranen in de GGgeü d zijn onrechtvaardigheid terwijl zij dien t jd een »-** ken oin hem Jij bent hot die de oude ten bont waren - -Jij r gloed J dat regeering zouden hebben niet nieuw. Ook nu zal z(jn; tot heden is nengens bevestigi vangen van de inededeeling. die vele omwegen t tegen woord iger 'bericht dan ook als hy tot oen medewerker van uhr Abendblatt verklaarde, vorm reeds wijst. Een draadloos bericht uit Moskou, dat opgevangen wordt, kan andere Europeesche sta ren worden. Niettemin ko chten over Wladiwostock en Ik herinner eraan. het moeten doen natuurlijk had ik; maar ik had er geen tijd voor! Alles ging zoo haastig! Ik was van plan vandaag te schrijven. Sinclair' -Werkelijk?” vervolgde hij met een lach vol twijfel? zijn oogen nog steeds ernstig op haar gericht. .Het was werkelijk mijn plan. Ik zou van avond geschreven hebben. Wanneer je gewacht had. zou je een brief hebben gehad zulk een heerlijk briefje!’ Zij lachte hem zoo bekoor- het eenige middel om eeni- i van hen te verkrij- _En daarmee was het getnakkelijk voor me. Hoe r toe? Waarom verliet je hierheen te gaan? z(jn genezen. Zij «jjn sterk en zjj vertellen Tonic voor 1nen heeft die is het my gelukt nen te stellen voor de natiek, Jicht, Spit ea we zieH- 1 - gevalL -- Idoende zyn, om U al- >rengen, maar toch tal doos blyken, dat myne bevatten. 3 verkrygbaar in doo- GOUDA bjj ANT0N 29, en verder bjj de jn, ins de GLORIA A f 0.75 per doos, baar volgt toezending postwissel plus ƒ0.20 A. Smith, NX Voor- 1607 49 oude voor <1)1. dat zij terug Toen was ik gelukkig l was nie| voldaan! Jij moest naar school om een dame te nu. ik was dwaas i gaan Je wist, dat zeigeren de beste, I efsle f uisterde •e .Jou verstooten. mijn beste Sin clair?" fluisterde zij met een wereld van verwijt in haar blik. „Maar hoe Ijpn ik dat weten?" her haalde hij hartstochtelijk. .Ik «achtte ak beschouwd, te trach- der hebt geschreven", zei hij somher. 1 >an had je mij de moeite en de kos ten bespaard van de reis naar dat af- schuwelijke St. Malo". .Ben je daar geweest?' zei wenkbrauwen ophalende. Sinclair!” .Ja. ik ben er geweest tiken heeft een onderhoud met hem geJiad. Er zijn drie zones, zei Nansen, waaruit we de gevangenen moeten vervoeren: West- Siberié, Oost-Siberië en Toevkestan. Naai schatting zyn er nog een 150.000160.000 gevangenen Duitschers, Hongaren, Polen Twjecho-SL< Slaven en Roemeniërs. Van de gevangenen, die zich in Oost-Si- berië bevinden, zyn er reeds velen naar WLadiwostok vertrokken en vandaar op Ja- pansche en Amerikaansche schepen ver voerd. De gevangenen in West-Siberië, ten W. van het Baikal-meer. zijn in duizenden op marsch naar Moskou. Onderweg wer ken ze nog hier en daar om hun brood te verdienen. De Bolsjewistische regeering helpt mee. Ofschoon ze by haar strijd te gen de Polen hun spoorwegmaterianal hard noodig heeft, heeft ze sedert Mei al heel wat gevangenen per trein vervoerd. Zoo noodig wil ze er dagelijks treinen voor la ten loopen van Moskou naar Petersburg. Vandaar gaan de gevangenen verder naai Narva en van hier naar Björko of Swine- miinde. Zal dat vervoer echter goed verloopen. dan zyn er meer schepen noodig. Op hel oogeniblik is de grootste moeite daaraan te komen. Lk onderhandel er over met En- gelsche autoriteiten, en die willen mee werken.. Voor het vervoer van die 160.000 gevan genen is ei ten minste een millioen pond sterling noodig. En dde hebben we lang met. Vennuedeljjik zal de Volkenbond een leening er voor uitschrijven, die de betrok ken landen moeten terugbetalen. De gevangenen uit Toerkestan zijn lijk te vervoeren. Mijns inziens tracht wonden ze naar Bakoe en vandaar naar Batoem. Ook zou het goed zijn, gevangenen uit een Zuid-Russisehe haven over de Zwarte L te brengen, en dan de Donaw op. sprak ook nog even over het den handel met Rusland. Het moet gebeuren, zei hy. anders komt Euro pa niet weer op dreef. Men kan j uit een uurwerk nemen en verwacl het zal blijven loopen, en Rusland is rad in het werelduurwerk. Velen dat een communistische pror gevolg zal zyn, maar één di men kan geen ideeën met 1 strijden. Indien de communistische begin selen zich niet in de vrije concurrentie houden, zullen ze een snellen dood sterven. wam ik was heen gegaan?" -Ja' .stemde hij droevig toe. .Zij vertelden het mij na een poosje. Ver vloeki. zij waren niet eens beleefd en ik moest’ hAt uit hen trekken. Ik zei Zij lachte zachtjes. .En ik ben blond en jij •luiiker als »>en zigeuner!" Hij schopte nijdig legen de droge graszoden. Het wii-s inlichtingen ze. de .Mijn arme in Wladiwostock evengoed door tions opgevanig» men deze berici. Tokio naar Londen. •at ook het vorige jaar een dergelijk be richt uit Tokio is gekomen, dat niets an ders bleek te zijn dan een groot opgezette beurszwendel. Wij moeten niet veigeten. dat zoo juist het bericht is ingekomen, dat de Polen de Oekrajine hebben ontruimd, en dat er wellicht kringen zijn, die er een politiek of een handelsbelang bij hebben •lit feit te melden. Een dergelijke manoeu vre mist onder bepaalde omstandigheden niet zijn doel op hen. voor wie het be stemd is. Ik zelf heb nog den IZen Juni, dus eergisteren, een,draadloos telegrafisch bericht uit Moskou 'Ontvangen, dat onge veer twee dagen oud was. en niets in dit bericht wees on den val der regeering of het gevaar daarvoor. Noch in de omgeving ••an Moskou, noch in Rusland, zijn contra- revolutionnaire troepen. Er zijn slechts binnen de Russische staatsformatie een groep officieren, die contra-revolutionair gezind zijn, doch hun invloed op de troe- l»en is niet zoodanig, dat zy een beweging tegen de Sovjet-regeering op gang kunnen brengen. De vertegenwoordiger nen gelooven. dat het waarheid berust. toil tmiE COURANT. VERSCHIJNT DAGBlJuKS ABONNBMRNTSPRIJS: p«r kwartaal f 2M, per w»êk 17 cent, met Zondagiblad ftt kwartaal 2.H, par week 22 c«pt, overal waar dejteïorgiag per looper pe»ckiedt Fraaoo p« pote per kwartaal ƒ2.75, met Zoadageblad ƒ3.46. AboaaameBtM worde» dagelfk» aa*<»uome* aa« Bareau: Markt 81. GOUDA. mmm «g«>teo, de» boekhaadal e* de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omstrek»* (behooreade tot dea becorgkri*g L—6 regels f 1.30, elk»* regel me»r 1.25. Van buit»* Gouda den beaerg»kri*gi -4 regels 1.56, elke regel meer 0.10. Adnmrtontifa van publieke vermakeljj’xkeden 15 «eat per regel Adv»rt»atite' i* het Ea terdagnunemer 20 bijslag op den prijs. uitte de meenmg, dat de behandeld kwestie in den Raad van den Volk, daarom van buitengewoon dat nu zal blyken of hü van Perzië als wettige namelijk een constitutioi regeering is niet op grondwettige manier aan het bewind gekomen en regeert zonder steun van de volksvertegenwoordiging. Dit bewind nu, zoo gaan de inlichtingen van ’t Vad. verder, heeft het Russische ge vaar sterk overdreven het zijn toch grootendeels Perzische Bolsjewisten die er by betrekken zijn om den Volkenbond er in te mengen en zich zoo erkend te zien. Ziet ae Kami van den Volkenbond er ech ter op den een of anderen grond van af. zich in de zaak te mengen, dan zal Enge land er zich gaarne mede belasten, deze Perzische regeering te helpen en zich in Perzië verdere macht gaan verzekeren, ten einde Engeland'» belangen en veiligheid in dat deel der wereld te beschërmen. Zoo verklaarde men het geval Perzische anti-regseringseyde. Over de besluiten van den Volkenbonds- raad hebben we nog niets vernomen. Reu ter heeft alleen gemeld, dat de bijeen komst heeft plaats gehad in het St. James paleis en dat behalve verschillende gezan ten ook de Noor Nansen aanwezig was, de laatste alleen met adviseerende bevoegd heid. Hieruit kan worden afgeleid dat be halve de Perzisch-Russische kwestie nog andere onderwerpen, o.a. de repatrieering un krygs- en burger ge vangenen uit Sibe rië, ter sprake zyn gekomen. Nansen Ns, zooals men weet, belast die gevangenen naar hun land terug te brengen. De Londensche correspondent van Poli- Een bevestiging van de veronderstel ling dat het bericht betreffende contra revolutie onjuist is, is te lezen in het tele gram dat Kief door de bolsjewiki is bezet, waarvan het volgend draadloos stafbericht uit Moskou is opgevangen: De roode troe pen zijn Kief binnengerukt. De Polen blie zen, alvorens de stad te ontruimen de Wla- dimir-kathedraal. het station, de electri- sche centrale en de waterleiding op. Dit laatste veroordeelt 700.000 menschen tot epklemien. 1. verschaften 't daarvoor rxxxlige langerichte schade werd volt... militaire noodzaak ingegeven, j draadLooze dienst De commissie van loopige overeenkomst de 8 tankbooten door geallieerden geleverd vens gestationeerd. Erankryk zal voorloopig c de verdeeling 17.000 ton, Belj. Italië 0000 ten. maar de Duitsche maat schappij die eigenaar van de booten ia. 1* ten filiaal van een groote Amenkaanech» maatschappij. De Ver. Staten verzette zich tegen de verdeeling, voordat de Ameri- kaansche belangen gewaarborgd waren. I>e nieuwe overeenkomst verzekert ieders rechten, maar staat het anmiddelljji ge bruik van de booten toe voor het transport van petroleum van de Ver. Staten naar Europa. Een arbitrage-hof zal later de eigendomsquaestie oplossen. Oiolitta, de man die in Italië belast is met de vorming van een nieuw kabinet, heeft alle hooip gelukkiger te zyn dan zyn beide Duitsehe lotgenooten, Muller en Heinze die, 'le een na den ander, voor de Opdracht een ministerie samen te stellen, hebben moeten bedanken. Alleen Giolitti kan niet zoo vlug van stapel loopen als Ijj wel zou wensclhen, gezant te Londen, te Rome vereischt wordt voor en aleer de formateur definitief zyn medewerkers kan aanwyzen. Maar Sforza is een gewichtig man, zyn post in Engeland’s hoofdstad kan hij niet zoo ineens in den steek laten, ook was zyn tegenwoordigheid nooclzakelyk in verband met de vergade ring van den Volkenbondsraad tegen gis teren uitgeschreven. Een oogenblik ha<i men gemeend dat de bijeenkomst zou wor den uitgesteld teneinde Sforza gelegen heid te geven naar Italië te gaan, wat eer. poot nadeel zou hebben gehad dat de Zit ting waarschijnlijk zeer iang u.tgestelu bad moeten worden. Sforza toch is bestemd »m minister van Buitenlandsche Zaken ve fforden en voor een nieuwe ambassadeur is benoemd en deze zijn standplaats heeft ingenomen kan een geruimen tijd verloo pen. Vermoede lijk op grond van deze over wegingen is besloten de Violkenlboiulsaaad toch te doen bijeenkomen. Giolitti zal dus EOg wat geduld moeiten oefenen. In zekeren zin heeft deze xergadering historische Ibeteekenis, het is n.l. voor de eerste maal dat hij te behandelen krijgt een beroep van een der Volkenbondsleden op bescherming tegen een andere mogend heid. Namens Perzië heeft de Perzische minister van Buitenlandsche Zaken Firoez zich tot den Volkenbond gewend met een klacht over den inval der Russen te Enze- 11, waanby h(j 1 van art. 11 aanhaalde, dat zegt, dat een oorlog of bedreiging van oorlog, die al of niet een lid van den Vol kenbond rechtstreeks betreft, den heelen Volkenbond aangaat en deze de noodige maatregelen moet nemen om den vrede tusschen de volken afdoende te verzekeren. In zoo’n geval roept de secretaris-genenau1 (Sir Eric Drummond op het oogenblik) on- middeilyk op de aanvrage van een Lid van den Volkenbond Perzië is er lid van den Raad byeen. Dat is nu geschied. In het geval, dat de bedreiging van een staat uitgaat die geen lid van den Bond is in casu Rusland zegt art. 17, dat die staat (of die staten, als er meer bij be trokken zyn) wordt uitgenoodigd zich ter beslechting van het geschil te onderwer pen aan de voorwaarden die de Raad billijk acht. Stemt die staat daarin toe, dan zyn de artt. 1216, zoo noodig door den Raad gewyzigd, van toepassing. Deze artikelen doorglippen zoifw na alh« wat ik je giMlaan had. En nu hen ik nog van je dan ooit Terw jl was. was je tamelijk vei op deze groote plaats, I pronkers, van mij te van te at ft de tl

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1