6 Co ik 1 59e Jaargang. Woensdag 16 Juni 1920. Bi No. 14340 ’n ermen Sn en n enz. dit Blad. REL Feuilleton. JHALEN, GOUDA ndtalj De Vrouwe van^Darracourt WT XTie-vt-txrs- exx. u^cL-vertezi.'txe’blaud- voorOoMda. Oxxxstxelcezx. De boycot tegen Hongarije. :m. VAN BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 14 regels 2.06, elke regel meer 0.60. Administratie: Telef. Interc. 32. Bureau: MARKT 31, GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. 'EREND1. 2697 25 irdam, De tonden. keek. uur zoo- riep 2468 270 hij bleef WP- (Wordt vervolgd). Advertentiën kunnsn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. n verhou- toppelarij, Al wat nu van de sociali INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op ile voorpagina 50 hooger. en Al«e- ■hinderen) ■geheimen sn :re- weken haald, verzocht. jij hij ver- 8111 i het terdam, ucn mag ris t i smatrakan: ^“1 onderwerp te lichten it het ook j het aan- jpgezonde gen» Prof. e leven»- lleven en :n. Land- ■hol. Rijk- ize. Inter ven de relijk van ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.9Ó, per week 22 cent, overval waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen Worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de poktkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Edo Fimoni nationaal pers, een weg zal iwelijk en huwelijka- tiken. 15. gealachti- a» op het regeering en den opp gers In men. door CHARLES GARVICB. Geau lioriseerde vertaling van I. P. WESBELINK-v. RO88UM. (Nadtuk verboden.) (iOU)SCIIE COURANT. Over de oorzaak vun dat plotselinge vertrek verneemt de Evening News, dat het verband houdt met een "«beurten;.- uit den ee roten tyd van den oorlog. Garo behoorde vroeger tot den staf vun Dch- nowsky. Toen doze naar huis ging bleef Garo achter om de Amenkaansche ambas sade Duiteche schuliUgd "•elyk Rus- cansportfe- sociaal-dc- publiceend, waarby aan hei een eigen v wondt get Het En met Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredu- eeerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Fransche Kamercommissie voor buitenlandsche luuigvlogunheden lieeft een cnquete te Konstantinopel, in Syrië en Si- iicië en heeft den voorzitter der commissie opgedragen aan Mallerand te verzoeken inzake te verstrekken van de tuoschen de ng en generaad Franchet d’Eperey, peibeeveihehber der Geallieerde le- i het Oosten, gewisselde telegram- vnn den Te Londen is een koninklijk besluit ge- aarby aan hei eiland Malta verantwoordelijke regeering ïgeven. ngelseh zal de officieele taal zyn uitzondering voor de rechtbanken. ders zich van stap aard instellen. In het gevolgen zeer ernsLg zijn. De brief gaat vervolgens na dat de pro clamatie der vakvereenigingen overdreven is en bespreekt dan de vraag hoe het komt, :iaal-democratie van vreemde lan- 'i gewil- erktuig laat ge le heeren k«t ml ■priiMh'. hadt s»zien!" .Iemand heeft mij gezien”, zei hij samengesteld. van de Kamer ontali volgons het Tagei onnjeuw bereid te vaarden. dime manier. -Hoe ik het maak’? O, vrij goed. Het is hard werken. Marie, dat beloof ik je.” „Anne Sinclair", fluisterde zij. ter wijl zij hem over het haar streek, dat <•<•11 weinig gepomadeerd was, en haar hand eenigszins vettig maakte, wat haar <l<ed huiveren. „Het is een voortdurend jyorstolen mompelde hij, .genoeg om het een mensch geheel te doen opgeven. Maar ik heb het doorgezet en ik geloof, dat ik ten slotte vasten grond onder den voel heb gekregen. Ik ben nu eerste tenor bij de .Oriental”, oen kunstpa leis te Wandsworth", voegde hij er aan toe, terwijl hij zijn knevel met zelfvol doening opstreek. „Werkelijk? Hoe prachtig!riep zij uit. „Ja", zei hij. alsof hij Caruso was als die hij zijn laatste groote suc- degelukwenschen in ontvangst nam. ook. paar avonden gelo- maakte, een oproep tot ade beschaafde volkenen te richten. Aar ontbinding <ler officierskorpsen moet evenal sinds dien metb gedaan zijn, als gevolg waarvan een nieuwe miniaH-rcrisis heet te dreigen. Het itong. Persbureau verneemt uit be trouwbare bron uit Boedapest, dat graaf Paul Teleky, minister van buitenlan.lsche zaken, en Simenyi Senuukm, minister-pre- kient, aftreden willen en dat graaf Ap- ponyl in de tegenwoordige omstandigheden beslist weigert aan de regeering Jeel te nemen. De kaïbinetskwestie in Weenen schijnt te zyn ppgelost. Niet geëindigd is de partij- crisis. In een vergadering van .Ie OosAen- njksche Nationale Veigwdenng werd een voonstel van ilr. Bauer aangenomen, uat president machtigt, den met 4e lei- X der zaken belasten staats commissa- te verzoeken een wetsontwerp over de opheffing van de constitueerende Natio nale Veigadering en over het houden van nieuwe verkiezingen, onmkkiellük uit te wenken en het parlement aan te bieden. De coalitie bljjft dus, tot er nieuwe ver kiezingen worden gehouden. O, ik denk er dag on en zoo ces -ia. ik geloof, dat ik vooruitga Dat merkte ik een j. o.._ den, toen do directeur mijn salaris ver hoogde. Het zal niet lang meer duren of ik heb imam gemaakt. Mario. Ja, ik zal beroemd worden dat voel ik!”, hij sloeg zich op theatrale wijze op de horst .en dan gaan jij en ik trou wen en zullen einde'ijk gelukkig zijn Van inwendige walging slaakte zij een diepe zucht, wat hij hield voor verrukking. -O. wat zullen wij gelukkig zijn”, fluisterde zij. Het Italiaansche kabinet zou, volgens <ie laatste berichten defin.ticf zijn samen- testeld en wel aldus: minister-president en binneniandsche zaken Giolitti. buiten- landsahe zaken Sforza, fuslltie Fe ra, nij verheid Messio, financiën Tedesco, arbeid labriola, nieuwe gebieden Ruineri, schat kist Meria, landbouw Michcd. post- en te legraaf Pasqualino Vasallo. koloniën Rou- si, oorlog Bonomi, marine Secchi. onder wijs Benedetto Croce, ver»'l«":"" Soleri. Giolitti heeft lange besprekingen gehou den met Sonnino. Sforza had deae ontmoe ting tuisscnen <le twee tegenstanders voor bereid. Volvena de MeHsa^ero was de ont moeting zeer harelyk. Woensdag zal het nieuwe kabinet waarschijnlijk officieel ziin Orlando, die als ’’resident ontalag had genomen, zou, Toblatt, verklaard hebben zijn deze functie te aan gal zijn. Voorbereidende maatregelen hier- i reeds getroffen. Geopperd Ls het jld óm ook de bamkibeamlbten inter- irpe actie te oetnk- snkele geld transacts leer tot stand zoude k <n- natuurliik de kracht van Maai dat de bankbeamibten in de landen niet sterk genoeg ge en neeft daarom er van de bankibeambten in Oos- zich bij de actie aansluiten top- het Toen deze naar huis i vter om de AmenkaanscJ py te staan b,f het veezorgen van behingen. Cora werd toen be- van de ilaiptonnatiekke tasschen te hebben gebruikt voor liet verzenden van particuliere correspondenties naar Duitscniand. Hii was toen geïnterneerd en later naar Duiitschlami gezonden. Garo ontkent dat hy schuldig is aan eenig ver- gryp to-en de diplomatieke gebnnxen. loon de gezant Sthamer naar Londen kwam en Garo daarheen ineenam. was er geen bezwaar gemaakt, maar in <le laatste het voorval uit 1914 weer opge- en was het terugroepen van Garo vcol sterker geworden, dank zij jouw goede zorgen en lessen beste!” „O, ik zei het je wel dat hel zoo zou gaan”, antwoordde lüj vurig. „En ik heb altijd gelijk. Marie, jij zult ook beroemd worden! .Jij zult ook uitko men in de „Oriental" met mij vast en zeker. Wat dervk je er van? Wat hij vermoedde was wel heel er verwijderd van hetgeen zij daar van dacht, maar zij uitte een kreet van verrukking. „Werkelijk, lieve?" .Zeker en stellig”, zei hij. vertrou welijk knikkend. ..Ik kan je een enga gement bezorgen. Ik ben goede maat jes met den directeur, en hij zal het om mijnentwille doen, vooral nadat hij jou zal hebben hooren zingen Ja, een groote toekomst ligt voor ons Marie Tk zie de advertenties al’ Verbeeldt je de reclame „Sen<jr Sinclair, de groote tenor en zijn vrouw!” Wij zullen vijf pond per week waard zijn!” Zooveel? Dat zal verrukkelijk zen. beste!” mompelde zij. .En ge'oof me. dat Is slech’s het be gin' vervolgde hij verwaand .Wij zullen bijtijds naar hot West End gaan en per avond onze tien guinjes ver In Duitschlanri is men minder gelukkig. Tri mbom is er tot heden niet in geslaagd een rft<roering te vormen, hy onderhandelt met de partjjen, en de partijen beraadsla gen onderling. Of hy slagen zal, staat te bezien. Men gelooft van niet en de mee mng wint veld, dat men voorlook “maar met de oude ministers m-oet verder reo-ee- ren. De oude coalitie zou in dat geval de mee-st dringende vraagstukken van de buitenLandsche •v>JJtiek behandelen en zou dan nieuwe verideziiwen moeten uitschrii- ven. Over het zak en-kabinet wordt in het geheel niet meer gesproken. Geen enkele party seh:int iets voor dat «lan te voelen. Behalve de binnenlandsche moeilijkheden doen zich voor Duitscland weer strubbe lingen voor in de buitenlandsche nolitiek. Caro, den kanselier van het Duitsch ge zantschap te Londen, is te verstaan ge geven 'lat zijn aamvezïo-heid daar minder gewienscht wend gevonden, zoodat hjj giste ren naar zijn vaderland vertrokken is. dat de soci den, Nederland inbegrepen, zich lig om den tuin laat leiden en als wei voor de meest verdachte belangen lw bruiken. De eerste reden is, dat d< Appleton, Edo Finunen e. c. van wat er in Hongarije gebeurt „keine Ahnung” hebben. Nu zal men tegenwerpen, dat zy er zich toch gemakkelijk van kunnen overtuigen. Dit lijkt echter eenvoudiger dan het is, ik behoef er slechts aan te herinneren, dat tij dens den oorlog en na den vrede herhaalde lijk bleek, hoe de mentaliteit der eene par ty voor de andere een gesloten boek was, niettegenstaande zy elkaar op alle mogeljj- ke gebied dachten te kennen en van binnen en van buiten bespionneerd hadden. Heeft de heer birnmen er wel eens aan gedacht, wat er eigenlyk gebeuren gaat, wanneer hij met zijn boycot succes heeft? Misschien denkt hy in den eenvoud zyns harten, dat dan de arbeiders in Hongarye aan t roer komen? Het tegendeel is waar: wanneer deze regeering valt zonder de thans in wording zynde consolidatie te kun nen voltooien, dan komt Friedrich met zyn militaire dictatuur. En met hem komen pogrom en terreur, dan breekt de hel los, die slechts deze regeering gesteund door graaf Anfosyl nog bannen kan. Aw~.it.. geschiedt, n.I. de inmenging listische arbeidersfederatie in den strijd van Hongarye tegen het bolsje wisme moge het Nederlandsche pu bliek tot ernstig leering strekken. Men ziet er uit hoe gemakkelyk de sociaal-democra- tie, ook by ons, in het bolsjewistische vaar water geraakt. Wynkoop en Béla Kun kun nen in hun vuistje lachen, zy weten, dat zy het in hun macht hebben, langs wat voor kronkelwegen ook de sociaal-democratie al tyd weer in hun dienst te stellen. Hen beslissende moment zal, gel land, Hongarye en nu weer de trai deratie bewezen hebben, steeds inocraten en communisten in eendrachtige samenwerking zien, onder leiding der laat- sten. Het is goed, dat de burgery van alle landen, Nederland inbegrepen, hierop voorbereid zy. Ziedaar een ernstig woord, dat ernstige overweging verdient. Lntusschen heei*t de Nationale Verga le ring te Boedapest in vergarier:ng met ge sloten deuren besloten de bevoegdheden <ier militaire macht in te perken. Volgen» <ie Besci Magyar Ujsag (een te Weenen verschynend communistisch bli«l) zou Ap pt nyj in die zitting een vurige ’-ede tegen het militaire bewind hebben gahou Len en gedreigd hebben, zoo men er geen eind aan 2D „Natuurlijk heb ik je lief, mijn beste dwaze jongen, stamelde zij. „O, dat moot je” antwoordde hij har.stochtelijk, terwijl hij zijn arm om haar heen sloeg on haar woest tegen zich aandrukte. „Jo moet, je moet, Mar e! Want ik heb je meer lief dan oenig man ooit een vrouw heeft liefge had. Maar daarvan ben je overtuigd en dat maakt je zorgeloos, je weet dat je alles mot mij kunt doen, met mij spelen, mij voor den gok houden en dat ik toch alt jd dezelfde zal olijven!" „En ik ben ook altijd dezelfde, beste mompelde zij. „Wanneer je maar een beetje meer vertrouwen in inij hadt en niet zoo. zoo - onrustig! Waarom heb jo mij niet geschreven, bijvoor beeld in plaats van hier op zulk een vreemde wijze binnen te dringen Weet je wel. dat je mij doodelijk ver schrikte. mijnheer, door als een wilde de boschjes te voorschijn te i? Stel Je voor, dat iemand je gemelijk. „Wie was het?” yroeg zij met nau welijks te verbergen vuur. „Ik weet hot niet een jongmensch, die oen paar pony's reed, een van je pronkers denk ik. Hij ging voorbij het einde van den weg, even voordat kwam. Ik hoorde hom niet, maar zag mij. geloof ik, toch. Doet het wat toe?” Zij beet zich op do lippen. „Och. het komt er niet veel op aan zei ze losjes met een lieven glimlach, „maar men zou het vreemd kunnen vinden, dat een man een heer verbeterde zij zich dadelijk, „zoo rond om het huis loerde’ „Daar heb je het al weer!" hij uit. „Je vondt het niet noodig, dat ik kwam, je schaamt je voor mij.” „Mijn beste Sinclair, wees toch niet zoo dwaas. Het is ongerijmd! Mij voor jou schamen! Wat een bespottelijk idee! Ik bedoelde alleen, dat je om eigen bestwil niet op deze manier hier binnen hadt moeten komen. Maar het doet er niet toe, vertel me wat van je zelf. Hoe maak je het —- hoe is je stem. Kom hier naast mij zitten”. Zij sloeg uitnoodigend op het gras: wanneer hij zat, bedacht zij. zou hij n:et zoo gauw door een toevalligen voorbijganger g»*- zien worden, dan wanneer hij bleef staan. lï’j wierp zich aan haar voeten neer en begon te plukken aan de bladeren van het varenkruid binnen zijn bereik, op zijn eigenaardige rusteiooze, onvol- _En jij ga jij goed vooruit?" vroeg hij. nadat hij haar hand had gestreeld en baar diep in de oogen .Studeer je zooals je zei studcei* je lederen morgen twee achter elkaar?" „O. ja", antwoordde zij dadelijk. „Soms nog langer. Mijn stem is sterker geworden, dank zij jouw toe zyn denikibêeL nationaal in deze ach er j ken, zoodat ook geen en met Hongarye m< nen komen, wat i den boycot zoude doen toenemen, men vreesde verschillende onganiseerd zyn af gezien. Aleen tenryik ziullem en alle geldverkeer met Hongarye stop zetten, en dat is op zichzelf reeds van het grootste belang. De vraag, hoe dit conflict zal eindi.o'en. vond I'ldo Finunen no" moeilHk te beant woorden. De Hongaarsdhe regeering ont kent ten eenenmale het bestaan van een „witte terreur”. Het minste, aldus de heer Fimmen. wat we kunnen eischen. is de ga rantie dat politieke misdrijven als zooda nig zullen worden behandeld, vrijlating der politieke gevangenen en een officieele scherpe formiuleering van wait als nolitiek misdri’f vervolgbaar is. Verder zouden we eischen van de machthebbers in Hor"-1-" en (of) van den Volkenbond wiaarborgei voor de vrije ontwikkeliiy- der arbeiders beweging in Hongarije. Ais eenigen maat voldoenden rechts grond, waarop een comité, klem weliswaar maar wetend de meerderheid der arbei dersklasse van de heeie wereld ai liter zich te hebben, dit besluit mocht nemea, zag de heer riminen den rechtagiond dei men schel ykheid. De heeren van het Internationaal Vak verbond moeten wel heel zeker van hun zaak zyn om de venantwooroing voor een zoo ingrypende actie, die, wanneer deze boycot lang duurt zeaer honderdtallen Kin derlevens zal kosten, op zien te durven nemen. Is inderaad de Hongiaarsche regee ring medeplichtig aan de progroms ,^a”, zegt de heer 1' janmen, tioch een particu liere correspondent uit Boedapest aan >e N. Crt. laat een krachtig „neen” hooren. In dezen brief wordt nagegaan hoe op uen vooravond van den dag waarop de vreJe zou wonden gesloten, opgeschoten bengels te Boedapest poogden opstootjes te ver wekken en oa riepen: „Weg met <le jo nen.” Vier officieren pakten ieder een der belllianifeis op on bracht hen voor <:ci. rech ter. De jongelui zullen hun anti-Joodsche neiging vermoedelyk met den Jood moe ten boeten. De correspondent wijst er .lan verder op, dat de regeeiirg er goed aan heeft gedaan deze aangelegenheden m 't openbaar te bespreken, daar haar stilzwij gen door de vyanuen van Hongarye en van ordelijke toestanden m het algemeen, Pro en contra. Edo Fimmen verdedigt den boycot. Een brief uit Boedapest keurt dien af. Dreigende ministercrisis in Hongarije. De crises in Oostenrijk, Italië en Duitschland. Duitsche kanselier uit Enge land teruggeroepen. De vrede met Turkije. Malta krijgt een eigen regeering. Finsch-Russische Vredesbesprekingen te Dorpat. ONS OVERZICHT. Het Internationaal Verbond van Vakver eenigingen dat zetelt te Amsterdam, heeft naar men weet, de Hongaarsche regeering het mes op de keel gezet om ze, onder bedreiging met een algemeenen boycot te dwingen de terreur te staken en nu de bedreiging geen succes heeft gehad maakt het bestuur zich gereed toe te sijden, om op deze wyae coüte que coüite Horthy en zijn mederwerkers mores te leeren. Een laatste waarschuiwiing is in zee gezonden in den vorm van een mededeeling door len, de secretaris van het Inter- Verbond aan de Nederlandsche mededeeling die natuurlijk haar vinden in de buitenlandsche bla den (ook in die van Hongarye) en op deze wjjze Hongaarsche regeerders onder de oogen zal komen. Fimmen geeft in deze uiteenzetting te kennen de portée van boy cot volledig te beseffen en in te zien dat ook de Hongaarsche arbeiders onder den slag zullen lijden. Tot den stap is dan ook met besloten alvorens bevriende kringen te Boedapest te raadplegen en eerst nadat dezen het plan hadden toegejuicht heeft men de regeering van Horthy zoowel als den Óppersten Raad van den Volkenbond ter waarschuwing op de hoogte gebracht van den voorgenomen boycot. Deze poging om aan den terreur een eind te maken mislukte. De Opperste Raad nam de nota voor kennisgeving aan en de Hongaarsche regeering blijft aldus Edo Fimmen instede van te antwoorden, ten minste werkloos toezien naar de gruwelen, welke zoogenaamd buiten haar medewer king of medeweten tegen de arbeiders en de Joden, en speciaal tegen hun leiders on gestraft voortgaan. Wiel schijnt de bedrei ging Van de conferentie van vakvereenl- gingsleiders te Ohristiania even gsholpen te hribben, doch in den loop van Mei. aldus de heer Fimmen, zijn de slachtingen en de gruwelen weer met frisschen moed her vat. Daarom zal nu de boycot op 20 Juni een onherroepelijk feit zjjn. De goeden in Hon garije zullen in hun eigen belang met de kwaden moeten lijden; en noe meer af- doenrie deze aanval op Honthy’s regeering gelukt, hoe ontzettender dit lijden zijn zal, maar des te korter hoopt men het te zien duren. De bedoeling is, dat op 20 Juni van 12 uur des nachts af, alle goederen- en perso nenverkeer met Hongarije ten eenenniaie stop zal liggen. Naast uezon materieelen hoopt men een intelleet-.eelen boycot te stellen, want ook posterijen en tekgrafie zullen geen brieven van ut naar Hongsrüe meer mogen verzenden, geen telegrammen meer doorzeruien, zoodat het land van alle verbinding met het buitenland verstoken De termijn door <le geallieerden aan Tur kije toegestaan om te antwoorden op de vradesvoorwaaixlen, is byna verstreken. De grootvizier is Zaterdag naar t’arjjs vertrokken om l'urkye’s antwoord op het vredesontwerp te oveiöiamligen. Welingelichte kringen verklaren dat Turkije m zyn antwooixl bezwaar zal ma ken togen de voorwaanien, die betrekking hebben op Smyrna en Thracië. vender tegen verkorting der souverelniteit van den sultan door de mternaUonaliseenng van de Dardanelles en den Bosporus en ten derde tegen de bepaling, die de capitu laties herstelt. De Porto zal voorts de handhaving langen van de bevoegdtheden van den tan als chalief van de Moslims die van Ottomaansche ryk wonden gescheiden en ten slotte de handhaving van de waarijor- gen voor de Hnnenianriftcihe leemng. die tijdens den oorlog is uitgegeven. De annu- leenng vun die waarborgen zou tal van in schrijvers ruine«rvn. Er is wel kans dat aan eenige bezwaren zal worden tegemoet gekomen. Volgens de lx>ndensche correspondent van de Temps gaat daar het gerucht, dat door te vertunderen dat Klein Azië tot anarch e vervalt, <le Opperste Raad be langrijke wijzigingen zou overwtgen in liet mstesvenlrag met Turküe. dat nog niet geteekenri is. gretig benut weird om een bewijs van me deschuldigheid, ja zelfs van initiatief te construeeren. Dat men de zaak thans an- aanvat, is het bewijs <*at de regeering óf sterk genoeg voe.t, óf door den buiten af uitgeoefendcn druk tot een gedwongen wordt, dien zjj naar den der omstandigheden nog had moeten laatste geval kunnen de dienen. O, ik deïik er dag on nacht aan, Marie, altijd denk ik on verlang ik naar jou! Ik zuu nu ul gelukkig genoeg zijn, wanneer ik er maar zeker van was, dut je ten slotte geen valsch spel mol mij zult spelen. Dut zal jL n et. is het wel?” Hij greep haar hand en zag haar aan met een martelenden twijfel, dien hij, door zijn gebrek aan beschaving, merken liet „Hoe kun je zoo wreed zijn om dat te denken?” fluisterde zij. „Haal je zulke gedachten toch niet in het hoofd, lieve. Je weet, dat ik jo trouw zal olij ven. altijd on eeuwig! „Dat is maar goed ook", siste hij door zijn tanden. „Ik zal je niet bang maken. Mane, maar 'ik zeg jo rond uit dat ik het niet zou kunnen verdra gen. Er brandt een vuur binnen in mij hier hij wees op zijn hart „wanneer ik er aan denk, dat je mij zoudt laten zitten en wanneer je het doodt, zou ik zou Ik niet voor m j zelf inslaan! Wanneer je mij verst.et voor een ander man. dan zou ik hem vermoorden en jou er bij. Dat verzeker ik je!” Hij drukte haar hand totdat do ringen haar in de vingers sneden. „Ik heb je bijtijds gewaar schuwd. Marie. Jij en ik zijn aan el kaar verbonden en je kunt niet weg gaan.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1