Reiswenken uit Frankrijk. waarvoor hot Italiaansoh do officieele taal zal zijn. De vredesonderhandelingen lusschen Finland en Rusland ayn Zaterdag te Dor- pat begonnen. Kersjentsjef «telde in naam der sowjet-regeering voor, een wajianatil- stand te sluiten voor den duur der onder handelingen. Hierover zou in de volgend» zitting een besluit worden genomen. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELG1E. Nog al prijzenswaardig. De Brusselse he gemeenteraad heeft Maandag een motie gestemd tegen de ver- viaamscnmg der Gentscne hoogeschool. Al leen C. jtiuysmans stemde tegen; twee an dere leden onthielden zich van stemmen. In den loop van het debat hebben sommi ge leüen van den raad er over geklaagd, dat de politie niet krachtig was opgetreden tegen de V laamschgezinden, die laatst de meeting der lranskiijons in de beurs ge stoord nadden; er zitten veel te veel tlamin- ganten in de administratie en onder de po litie, werd er gezegd. burgemeester Max toonde zich zeer ver ontwaardigd over zulk een beschuldiging. Hoezoo nep hy uit; van de vier wetnou- ders der stad is er geen enkele, die Viaamsch kent, zelfs onze wethouder van onderwys niet en de meeste onzer ambtena ren kunnen geen Viaamsch schryven zonder fouten; hoe dunt men ons dan van flamin gantisme beschuldigen'/ Lr is by ons zelfs zoo goed als geen viaamsch onderwysI De (Brusseische) Standaard houdt het er voor, dat burgemeester Max een zeer uit dagende taal gesproken heeft. Jan llornis veroordeeld. Het assissenhof te Tongeren heeft den leider der activisten in Limburg Jan Borms by verstek veroordeeld tot 29 jaar gevan genisstraf en 50.0UU francs boete. De veroordeelde is de broeder van August Borms. ENGELAND. Marconisten-staking. De marconisten op zee, by wie alle ha- vans en de scheepvaart belang hebben, zijn gisteren om half 12 inderdaad in staking gegaan. De marconisten aan land zyn niet by de staking betrokken. De secretaris van de vereeniging der marconisten zegt, dat de staking de havens tot blokhuizen maakt en de scheepvaart be lemmert, aangezien de wettelyke bepalin gen schepen boven de 1600 ton verhinderen te varen zonder marconisten. IT ALU. De triomf der Overall. Nadat eenige journalisten de salopette (Overall) te Nice hadden geintroduceerd, werd er dezer dagen een groote betooging gehouden „ter eere" van deze practische en goedkoope kleeding. Ruim 1600 personen, o. w. vele beroemdheden op het gebied van kunsten, wetenschappen en sport, namen aan de manifestatie deel. ZWITSERLAND. I)e wenschen der vrouwen. Te Genéve is een congres der internatio nale alliantie voor vrouwenkiesrecht gehou den, waar volgens de „Matin" na langduri ge besprekingen overeenstemming is be reikt omtrent de volgende beginselen: 1. Vrouwenkiesrecht en rechten, gelyk aan die der mannen op wetgevend en ad ministratief gebied, nationaal en interna tionaal. 2. De vrouwen hebben het recht be schermd te worden tegen de slaverny, zoo lang deze nog in sommige streken van Oost-Europa, Azië en Afrika zal bestaan. 3. Opheffing van de onbevoegdheid der ge huwde vrouw. 4. Ten opzichte van de kin deren zullen de moeders dezelfde rechten hebben als de vaders. 5. Recht voor gehuw de vrouwen om huar nationaliteit te behou den. 6. Mogelykheid om technisch en am- bachtsonderwys te genieten onder dezelfde voorwaarden als de mannen. 7. Mogelyk heid van toegang tot dezelfde bedryven en alle administratieve en rechterlyke func ties. 8. By gelyken arbeid, gelyk loon. 9. Recht van de vrouw op arbeid. 10. Hetzelf de zedelyk ideaal voor de vrouwen als voor de mannen. 11. Opheffing van den vrouwen handel, van de reglementeering der on deugd en van alle uitzonderingswetten of t in zake de zeden. RECHTZAKEN. Gemoedsbezwaren. eigenaardige boedelsoheidingskwes- »t zich thans, naar het HSbld. mede deelt, te Amsterdam voor naar aan Leiding van het feit, dat dé kantonrechter, mr. I. A. Hiöffelt, de verschijning der erfgena men bevolen heeft op een Zaterdag, waar tegen deze erfgenamen als geloovige Is raëlieten gemoed&be«5waren hebben. In weerwil van krachtige betoogen van den notaris, den heer Hendrik Wertheim- heeft mr. Höffelt geweigerd een anderen dag voor de verschijning te benalen. tie LANDBOUW EN VEETEELT. Mond- en klauwzeer. Stand van het mond- en klauwzeer in Nederland gedurende de week van 30 Mei tot 6 Juni: Provinciën veebeslagen ge-meenten Aantal Gronincen 188 31 Friesland 920 87 IDrentihe 222 21 Overijssel 163 23 Gelderland 458 51 Utrecht 81 20 Noord-Holland 249 52 Zuid-Holland 174 65 Zeeland 34 17 Noord-Brabant 386 72 Limbur 180 40 Totaal 3031 419 III. Als aanvulling op myn tweeden brief de mededeeling, dat ik zoo even ln een Pary'sch blad las, dat de Mille et Une Nuits vanaf het einde dezer week niet meer in het Thé- atre des Champs Elyséea, maar in het Thé- atre des Variétés zullen worden opgevoerd. Om voor een bezoek aan Touraine in de Juiste stemming te komen en voorbereid te zyn op wat daar te genieten valt, herleze men „De kranige chauffeur" van de Willi amson's. Een tocht in een eigen auto, met zelf gekozen reisroute is natuurlyk wel het meest te verkiezen, maar is slechts voor weinige gelukkigen weggelegd. De groote massa der touristen zal zich tevreden moe ten stellen met de autocars, die de streken met de beroemde kasteelen in verschillende richtingen doorkruisen, want zelfs het hu ren van een auto voor het eigen gezelschap komt nog te duur uit: een tocht als het cireuit A, waarover ik het straks zal heb ben, en die in een touristen-auto 38 francs kost, komt in een taxi of huur-auto op 225 francs, een aanmerkelyk verschil dus. Wanneer men besloten heeft, eenige toch ten langs de kasteelen te maken, is het leste programma: van Parys naar Tours, daarna van Tours naar Blois, van Blois naar Orleans en weder terug naar Parys. In de omstreken van Tours vindt men het grootste aantal merkwaardige kasteelen. De P. O. (Compagnie des chemins de fer Paris —Orleans) heeft voor dit jaar een viertal tochten georganiseerd per auto, waarvoor men eenige dagen tevoren by het agent schap te Parijs (Boulevard des Capucines 16, hoek Rue Edouard VII) plaatsen kan re serveeren, hetgeen ook zeer aan te raden is. Tegeiyk neemt men daar. zyn kaartjes voor Tours en terug, waarby men den duur van het retourbiljet, dat slechts 6 dagen geldig is, kan doen verlengen. Men bespreekt dan tegelyk plaatsen in den trein, die meestal overvuld is. Ook al heeft men plaatsen be sproken, moet men 10 minuten vóór het vertrek van den trein daarin hebben plaats genomen, daar anders de reserveering ver valt en de plaatsen aan andere; passagiers kunnen worden toegewezen. Een goede trein is, die om half drie van de Gare du Quay d'Orsay vertrekt en even over half zeven te Tours aankomt. Voor de au to-tochten denke men er aan, een auto-kapje of klein hoedje (voor de da mes) en een auto-pet (voor de heeren) me de te netnen, alsook stof- of regenjassen. Vanuit Tours worden vier verschillende tochten ondernomen, n.l. circuit A (38 fr.) op Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9 u. v.m. tot 7 u. n.m.; circuit B (38 fr.) Dins dag, Donderdag en Zaterdag zelfde uren, circuits C en D (20 fr.) op Zondag (deze beide van 1 u. n.m. tot 7 u. n.m.). De aan gegeven dagen gelden van 1 Mei tot en met 10 October. Van 1 Juli tot en met 30 Sep tember wordt óók op Maandag, Woensdag en Vrydag het circuit D en op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag het circuit C ge reden. Verschillende kasteelen worden ook in het inwendige bezocht; men zal echter aan het einde van de tochten opmerken, dat het schitterend gezicht op de kasteelen van bui ten verreweg meer interessant is -althans in de meeste gevallen dan het bezoek aan het inwendige. Zoo bieden Villandry, Azay le Rideau, Chenonceau en Ambolse van binnen weinig belangrijks. Langeais daarentegen is zeer de moeite waard, ter- wyi te Lockes niet verzuimd mag worden, vooral het Doujon te bezoeken; het Paleis Royal aldaar kan men gerust overslaan. Een tocht D op Zondag, gevolgd door A op Maandag omvat bijna alle kasteelen naby' Tours (Ussé en Chinon alleen uitgezonderd, die in het circuit B begrepen zijn). Op de tochten B en D komt men even voor Villan dry aan zeer merkwaardige druipsteengrot ten (entrée 1 franc p. p.). In sommige kas teelen wordt 1 franc entrée gevraagd, an dere bezoekt men gratis (fooi). Te Lockes is de toegang tot het Palais Royal en tot het Doujon (voor elk dezer) een halve franc. De gardien van het Doujon verdient voor zyn geestdriftige beschryving nog een extra-fooi. Te Lockes déjeuneert men een voudig en billijk, maar smakelyk en over vloedig is het hotel de France. Vooral buiten Parijs dus in ons geval te Tours, Blois en Orléans kieze men het beste hotel ter plaatse. De hotels, in de reis gidsen aangeduid als „moina cher", met „bon confort" zullen in de appreciatie van Hollandsche reizigers als onvoldoende be schouwd worden. Zelfs hotels, aangeduid als „de Ier ordre" zyn dat in de provincie dikwijls lang niet. Te Blois b.v. kozen wij Grand Hötel de France .omdat dit volgens den platten grond op het kasteel uitzicht had; kamers en keuken echter waren zeer matig. Te Tours heeft men een uitmuntend werkelyk volmaakt eerste rangs-hotel in het Grand Hótel de PUnivers, vooral voor Franschen wel hooge pryzen, maar men lo geert en eet er dan ook volkomen naar ge noegen en naar de hoogste eischen. Wy hadden een zeer ruime, keurig ingerichte kamer met 2 bedden op de 2e verdieping voor 35 francs per dag (alleen de kamer). Ontbyt 3.60, déjeuner en diner 14 fres., alles verhoogd met 10 luxe-toeslag ten behoe ve van de Fransche schatkist. De pryzen der kamers varieeren van 16, 18 en 20 fr. voor een kamer met één bed in den entresol tot 50, 60 en 70 francs voor een kamer met twee bedden met eigen badkamer op de le en 2e verdieping. Uitstekende wynen! Men proeve hier ook de wynen van Touraine (les généreux vins de la Touraine!); vooral de witte zyn heeriyk. Als reisgidsen voor dezen tocht zijn aan te bevelen de bekende Guides Bleus van Hachette (Bord* de la Loire, bains de mer de l'Océan et Sud-Ouest, 1917, 10 fr. of Les Chateaux de la Loire, 1919, 8 francs). Zy geven volledige inlichtingen. De hotels van den len rang biyken in volgorde van rang aangegeven, de goedkoopere alphabetisch. De streek, waardoor de auto-tochten voe ren, is som» vry eentonig, maar dikwyia ook schitterend van landschapschoon (Tou raine, le jardin de la France!). Ook van de tuinen der kasteelen heeft men vaak schit terende uitzichten, zoo b.v. van den ronden toren van Amboise naar den bovenloop van de Loire. Tour» zelf is een zeer oude stad, het oude stadsgedeelte loont zeer de moeite van een bezoek (lMi k 2 uur, „itinéraire" aangege ven in den reisgids). De avonden zyn moei- lyk te plaatsen: er speelt een uiterst matig operette-gezelschap (echter met zeer goe den bariton), dat in de stedelijke dagbladen onverdiend hoog geprezen wordt. Entrée 6.50 fr. Voor tydpasseering is het nog wel goed; men vermaakt zich ook nog, na de perfecte voorstellingen van Parys, met de primitieve décors, de onbeholpen koren et le reste. Ten einde raad loopt men ook wel naar de bioscoop, waarvan de Mondain Gau- mont naar onze begrippen zeer onvol doende is; voorstelling zoowel als zaal wa ren beneden het middelmatige. Blois: het kasteel midden in de stad, in teressant door de geschiedkundige herinne ringen, is inwendig geheel geréstaureerd, alles is fonkelnieuw, waardoor de indruk ernstig bedorven wordt. De entrée is ver hoogd van één op twee francs p. p. In de omstreken het prachtig gebouwde en in drukwekkende kasteel van Chambord, (van binnen vry wel geheel leeg), het eveneens fraaie Chaumont en het vorstelyk inge richte Cbeverny. Chambord is, behalve per auto, ook te bereiken met een electrische tram (tot Maslives, vandaar verder per rijtuig). Zeer beperkte dienst, de eenig bruikbare tram is die van 2.16 n.m. (vertrek van den linkeroever der Loire, station op een half uur loopen buiten het centrum van Blois, ook met de stedelyke tram bereik baar). Vertrek van Maslives 7.36 n.m. voor de terugreis naar Blois. Orléans zou op zichzelf niet voldoende attracties hebben om een bezoek aan te be velen; ik neem het slechts in het program ma op om gelegenheid te geven voor een „kalmen dag". Na de drukke dagen in Pa rijs en Touraine heeft men wel behoefte aan wat rust en te Parijs weer teruggekeerd, komt daar niet veel van. De sneltreinen ToursBloisParijs stoppen te les Aubrais, waar men den trein verlaat om met een apart treintje in weinige minuten Orléans te bereiken. (Mooie, hoewel moder ne glasramen in de cathedraal). HANS. BINNENLAND. Wijziging Gemeentewet en wet op de Inkomstenbelasting. Naar aanleiding van het bericht, dat de minister van Financiën overweegt in hoe ver het wetsontwerp betreffende wyziging in de Gemeentewet en de wet op de inkom stenbelasting alsnog zon kunnen worden ge- wyzigd, heeft het dagelyksch bestuur van het verbond van Nederlandsche Fabrikan- tenvereenigingen in een adres aan dien mi nister te kennen gegeven, dat by die ver- eenigingen zeer ernstige bezwaren bestaan tegen 'n speciaal onderdeel van het bedoel de ontwerp, n.l. dat, hetwelk de mogelyk heid opent, dat de gemeenten een zakelyke industriebelasting in het leven roepen. Verzocht wordt die industriebelasting alsnog uit het ontwerp te nemen. Uitvoer van aardappelen. De Nederlandsche Uitvoer-Maatschappy brengt ter kennis van belanghebbenden, dat zy, krachtens machtiging van den Minister van Landbouw, in staat is om, met ingang van Maandag 21 Juni e.k. vergunningen te endosseeren voor den uitvoer van vroege aardappelen, zulks op de voorwaarden, door haar gepubliceerd in hare desbetreffende circulaire van 3 Juni j.l., met dien verstande nochtans, dat: a. Je voor de endosseering dier uitvoer vergunningen te betalen heffing bedraagt 1 inplaats van 1.50 per 1000 K.G. aard appelen of gedeelte daarvan, met een mi nimum van ƒ2.60 per uitvoervergunning; b. geen bepaald uitgangsstation op de concentaanvragen behoeft te worden ver meld. Credietver leening aan Duitschland. Bij do Twoedo Kamer is thans in gediend een wetsontwerp betreffende een levenamiddolencrectóet van 60 mil- lioon gulden en oen grondstoffencrediet van 140 millioen gulden aan Duitsch land, tegen 6 pereent rente. Speelkaart en belasting. Handelaars cn winkeliers in speel kaarten. herbergiers, koffiehuis-, loge ment en soeieteithouders worden her innerd aan hunne verplicht (ng tot het deen stempelen van de bij hen voor handen spellen kapoen vóór 1 Augjus- iis 1920, onder gelijktijdige voldoe ning van do belasting. De spellen kaarten kunnen tegen storting van het verschuldigde bedrag oj) ieder ontvangkantoor 'dor accijn zen ter stempeling worden aangebo den. Na 31 Juli 1920 is hot voorhanden hebben van ongestempelde spellen kaarten in magazijnen, winkels, kof- fiehu'zen, logementen, herbergen, socië teiten en dergelijke inrichtingen verbo den, op straffe bij de wet bepaald. (St. ct.) Internationale Justitie. Uit den Haag wordt ons gemeld: De meeste lede-n van de Internatio nale Jur'stencoirtniss'c, door den Head van deft Volkenbond belast met het samenstellen van een ontwerp voor de instelling van het Parlement Hof van Iutemationalo Justitie zijn thans te s-firavenhago aangekomen. In de plaats van Prof. Weiss te Pa rijs, die verhinderd is, aan de bijeen komst deel te nemen, wordt de komst verwacht van Protf. de la Pradel, even eens hoogleeraar te Parijs. Verwacht wordt, dat ^io beraadsla gingen zullen gevoerd worden in de Éngelsche zoowel als in de Fransche taal; een tolk zal zorg dragen voor de vertaling van redevoeringen, in de eene taal gehobden, in de andere. Do zittingsduur der conferentie wordt op 4 A 6 weken geschat. Aanvankelijk was er sprake van, dut Sir Eric Drummond, secrriaris-ge- neraal van den Volkenbond, do ope- ningszitting zou bijwonen. Dezo kun echter niet komen; waarschijnlijk zal do Volkenbond bij de openingszitting vertegenwoordigd zijn door hel lid van den Raad van den Volkenbond Léon Bourgeois. R.-K. Centrale Raad van bedrijven. Het tweede Congres van den R.-K. Cen- tralen Raad van Bedryven hetwelk zal wor den gehouden op Maandag 21 en Dinsdag 22 Juni a.s. in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-GraVenhage. Het zal worden bezocht door de ministers van Bin- nenlandsche Zaken, Arbeid en Waterstaat, verder ook door den deken van 's-Graven- hage, mgr. P. C. Wijtenburg en den burge meester van 's-Gravenhage, mr. J. A. N. Patyn. Het programmaboek strekt tot bewys van toegang. Op den middag van den eersten dag zal in het Victoria-hotel te 's-Gravenhage een maaltyd worden gehouden, waaraan de be sturen der algemeene bedryfsraden, de be sturen van de oprichtende patroons- en werknemersorganisatie en het bestuur van den R.-K. Centralen Raad van Bedryven met enkele genoodigden zullen deelnemen. Een beperkt aantal programma's tevens toegangsbewyzen, is nog te verkrygen op het bureau van den R.-K. Centralen Raad van Bedryven, Laan van Meerdervoort 257, Den Haag. TWEEDE KAMER. Zitting van 15 Juni 1920. De Anti-Revolutiewet. (Vervolg.) De heer Dresselhuys (v.l.) licht een amendement toe op art. 2, bedoelend de mogelykheid open te laten van straffeloos heid by vrywillig terugtreden van den da der van een poging tot aanslag. De heer B e u m e r (a.r.) licht het amen dement toe, dat uitgaat van dezelfde bedoe ling als het amendement, doch een andere redactie wenscht De heer Marchant (v.d.) wil den vry willig teruggetreden dader steeds straffe loosheid verzekerd zien. De heer Visser van IJ zendoorn (v.l.) wil alleen de mogelykheid van straf feloosheid, omdat de motieven van terug treden niet altyd straffeloosheid waard zyn. De heer Kooien (r.k.) heeft bezwaren tegen de redactie van amendement en sub- De heer Troelstra (s.d.) betoogt dat het voorgestelde artikel gericht is tegen de vrijheid van propaganda. Minister Heemskerk acht amendee ring overbodig, daar ook het voorgestelde artikel straffeloosheid by vrywillig terug treden mogelyk laat. Wil men verandering, dan zou hy de voorkeur geven aan het sub amendement-Beumer. De heer Dresselhuys (v.l.) neemt nu het sub-amendement over, waarna de Minister het gewyzigde amendement over neemt en artikel 2 wordt goedgekeurd met 55 tegen 24 stemmen. De heer Dresselhuij s (v.l.) licht een amendement toe om niet strafbaar te stel len de voorbereiding tot revolutie in het al gemeen, doch alleen de voorbereiding tot een bepaalde revolutie. De heer Marchant (v.d.) betoogt dat artikel 4 van het ontwerp veel te ver gaat ten aanzien van bestraffing van voorberei ding van revolutie. Na de rede van den heer Marchant stelt de heer Van Ravesteyn (c. p.) voor de beraadslaging te schosen tot morgen. De Voorzitter sluit de vergadering ten 5 uur 10. GEMENGDE BERICHTEN. De ramp van de „Hercules". Dinsdag zal by gunstig weer getracht worden de naby IJmuiden met man en muis gebleven sleepboot „Hercules" van het bureau Wijsmuller te lichten. Van de omgekomen bemanning worden nog 2 ly ken vermist. Ongerustheid over den stoomtreiler. Men is te IJmuiden ernstig ongerust over den stoomtreiler „Oceaan IV" YM 202 van de Oceaan Vissohery My., welke fcre.- ler 26 Mei van Grimsby uit ter viaschery is gegaan ep waarvan sedert dien niets meer vernomen is. Geelectrocuteerd. Op de soheeipawerf te Heusden is de 17 jarige P. H., smidsleerling, in aanraking gekomen met een electrische 220 voltlei- ding. De jongen was onmiddellijk dood. Motorongeluk. By Quatre Bras onder Oisterwijik is Za terdagmiddag een automobiel in botsing gekomen met motor met sidecar. De in het zijspan zittende dame werd er uitgeslin gerd, waarby zy ernstig gewond werd. Na dat geneeskundige hulp was verleend, werd zy naar het gasthuis te Breda vervoerd. Haar toestand is levensgevaarlijk. Gestolen broodkaarten. Oip het broodkaartenkantoor te Gronin gen vermiste men dezer dagen een groote hoeveelheid broodkaarten. De politie deed onderzoek, doch zonder succes. Omdat er geen spoor van inbraak te ontdeliken viel. werd het personeel van het kantoor ver dacht. Het is echter gebleken, u&t hieron der de dief niet school. Een bakker dis dagelijks op het bureau kwam, mocht'o%. d«t hu sukkelend wae, een beetle om op adem te komen. Hy vroeg dun of hy zich een glaasje water mocht inschen ken en by die gelegenheid liet hy handig een pak broodkaarten in zyn zak verdwj- Die recherche heeft te zynen huize een deel der kaarten teruggevonden. Het bly'kt «at een collega-bakker deelgenoot in deze onderneming was, hy belastte zich met den Beiden zyn aangehouden. Een ongeval te Deventer. Tydens de vliegdemonstraties heeft Zon dagnamiddag te Deventei een klein onge- luk plaats gehad. Na een pa^sagiersvlucht brak by de landing, toen het vliegtuig reeds op den grond was een veer van de as. waardoor het toestel kantelde en beide passagiers, de heeren Meyers uit Arnhem er uit tuimelden. De heer Mevera senior werd slechts licht verwond. Beiden zyn per Roode Kruisauto naar het station gebracht Van een ander toestel brak by de landing een wiel. De machine stond direct stil Door den sterken Zuid-Oostenwind werden de landingen bemoeiiykt. Een rijtuig te water. Maandagmiddag is te Rotterdam een rijtuig toen het b.j den spoorwegover gang aan den Honingerdijk wiide nit- wjken van den dijk gestort. Do koop man 8. uit de Rozestraat die op den ook zat was or tijdig afgesprongen on bekwam geen letsel. De inzittenden wa ren de 72-jarigo J. de H, die gewond werd aan do schouder, zijn 67:jarigo vrouw die een verwonding kreeg aan den linkerarm en de vrouw van den bestuurder S., die aan den linkervoet word gekwetst. Allen werden in een auto naar huis vervoerd. Ontplofbare stoffen. Eenige dagen geleden vischten eeni ge jongens uit de Kolk te Rotterdam daar een soort van plat schoensmeer- doosjo op dat was d chtgesoldeord. Zij legden het op de rails van de tram waardoor een slag ontstond als oen kanonschot. Hot doosje bevatte dus een ontplofbare stof. Toen het water lager werd kon men tegen een van de spoor wegpijlers minstonr 2.r> van die dooB- jos zien liggen. Hoe zij daar kwamen begreep niemand. Do jongens waren er spoedig bij en de rest liet de politie opvisschen. Sedert hoorde men er niets moei van,. Maandagochtend vischte een jongen uit de Oos kant bij Delfshavefo een kist op, welke gevuld bleek met ontplofba re stoffen. Zij word op het politiebu reau in do Voorhout gedeponeerd. Of beide vondsten met elkander in verband slaan en of aan eenig opzet, van welken aard dan ook, gedacht nioot worden, is nog niet uitgemaaktl Oplichting. Een winkelier te Loosduinen verkocht aan een paar handelaars een mooi paard voor rond tiwee duizend. Terwijl een der koopers al vast mat het paard wegging, trok de ander met den heer O. naar diens woning om te betalen. Onder gazelligen kout weid een geruimen tyd doorgebracht, toen eindelyk afgerekend zou worden. Maar nu bleek de achtergeblevene geen geld bij zich te hebben, ziin maat had do portefeuille. De heer O. bemerkte nu be drogen te zyn. Hy liet den z.g. koopman wel arresteeren, maar daarmee heeft hij zijn paard niet terug, daar de eerste koop man ook de quitantie mee heeft genomen. Boschbrand te Driebergen. Onder de gemeente Driebergen brak gis termiddag op een terrein van den heer Tur- co een bosch- en heidebrand uit, welke te Zeist zichtbaar was. Een 50 militairen kon den dadelyk het blusschingswerk aanvan gen, dat weldra tot een gunstig resultaat leidde. Hoewel herhaaldelyk de brand hier en daar opnieuw uitbrak, scheen de kans op uitbreiding gering. De brand was, naar schatting, over een oppervlakte van circa 50 H.A. verbreid. Brand op een scheepswerf. Gisteravond te negen uur werd brand ontdekt op de scheepswerf van Burgerhout aan den Varkenoordschendyk te Rotterdam. Een gloeiende kop van een nagel, die af gehakt was van het voorschip van het op de helling staande stoomschip „Maasdyk', is in licht-ontvlambare stoffen terechtgeko men. Pogingen om den brand in den aan vang te blusschen mislukten. In een oog wenk stond daarop de helling onder het voorschip in brand. Door het omhalen van zystutten wist men uitbreiding te voorko men en een groot deel van de helling te be houden. Er werd belangryke schade toegebracht aan het voorschip van de „Maasdyk" en de nagelloods, ketelmakerij en bankwerkerjj, waarin het vuur was overgeslagen. Om halfelf was de brandweer, die met rydende en dryvende stoomspuiten was uit gerukt, den brand meester. De „Maasdyk" zou binnen enkele weken van stapel geloopen zyn. Moord. In den nacht van Zaterdag op Zondag ia te Berger-Compascuum de 30-jarige A. Emmig na een twist in een herberg, door drie kerels, die hem buiten opwachtten, ver moord. Het lijk wierpen zy daarop in het kanaal. De drie vermoedelijke daders zyn gevan kelijk naar Assen overgebracht. Vliegmachine in den modder. In de meening zijnde, dat het ter rein goed was. is Maandagmiddag 6 uur een vliegmachine, komende uit Alk maar, gedaald op hei opgesloten land bij het vroegere Elta-terrefln. in do Buiksloterham. De machine zakte met bel voorste gedeelte diep in de modder zoodat de staart omhoog stak. De zittende kwamen er goed af. Gistermorgen kwant een militairen hulpwagen om de machine te bergen. Een legaat. Dezer dagen overleed te Alkmaar een oude dame, die haar vermogen Qol.m. f30.000) bonevens huisraad, op enkele voorwerpen na, niet aan hare familie had vermaakt doch b.j testament alles gelegateerd had aan een dames-kapster die haar veel diensten had bewezen. De notaris, die als executeur-testa mentair optrad, kreeg een eigenaardig geeonstreerden stoel, waarin een mu ziekinstrument was gemaakt, dat begon te spetlen wanneer men op do stool plaats nam! STADSNIEUWS. GOUDA, 16 Juni 1920. Broodkaarten. De minister van landbouw, nijver heid en handel heelt bepaald, dat voor do Bösto broodkaartperiode als wiite- bioodkaarten, aanvullingskaarten voor wittebrood en dagbroodkaarten zullen gelden de kaarten van verschillende kleuren, cn wel: voor het 141ste tijd vak de paars gekleurde, voor het 142ste tijdvak do oranje gekleurde, voor het 143s.e tijdval de groen gekleurde en voor het 144ste tijdvak de rood ge kleurde. Deze kaarten hebben een paarsen ondergrond. (St. Ct.) B. en Hinderwet. V. brengen ter algemeene kennis Secretarie ter visie zyn gelegd le. een verzoek met bijlagen van H. yan Broeks Cz. te Rotterdam om vergunning tot het oprichten van een confectiefabriek in de perceelen gelogen Roeendaal 9 en 11, kadastraal bekend Sectie C No. 2767; en 2e. een verzoek met bijlagen van M. J. van Vliet te Gouda om vergunning ton hot uitbreiden zijner bestaande bakkerij ii het perceel gelegen Groenendaal No. 32, kadastraal bekend Sectie B No. 733. Op Dinsdag den 29 Juni 1920, des na middags ten 1% ure is op het Raadhuis gelegenheid om bezwaren tegen de ge vraagde vergunning in te brengen en ge durende drie dagen vóór dien dag kan op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen worden ken nis genomen. Kohier personeele belasting. De Burgemeester deelt mede dat de Di recteur der Directe Belastineen enz. te Utrecht op den 14en Juni 1920 executoir heeft verklaard het Kohier no. 1 der Per soneele Belasting, dienst 19(20 en dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den ontvanger. Heden gaat de termijn van zes weken in binnen wel ken de reclames behooren te worden inge- Keuring van trekhonden. Van 21 tot en met 26 Juni 1920 zal van des voormiddags 9 tot 12 en van dee na middags 2 tot 5 uur aan het Commissa riaat van Politie een keuring van alle in deze gemeente aanwezige trekhonden plaats Op de aanbeveling. Op do aanbeveling voor Directeur van do Gasfabriek on de Waterleiding to Nijmegen, komt als No. 2 voor do heet J. B. van Hoorn, directeur dor Ge meente-lichtfabrieken alhier. Volksbond tegen Drankmisbruik. Zooals reeds werd gemeld zal de Volks bond tegen Drankmisbruik op '20 Juli a.s. in de Sociëteit „Ons Genoegen" zyn 46e Al gemeene Vergadering houden. Op de agenda voor deze vergadering ko men o. a. voor een voorstel van het hoofd bestuur, luidende: De algemeene vergadering stelle een be drag van ten hoogste duizend gulden ter beschikking van het hoofdbestuur als hono rarium van den schrijver van een volksro man of tooneelstuk in den goeden zin van het woord, welk boekwerk bevorderlijk moet kunnen zyn aan de bestrijding van het misbruik van bedwelmende dranken zonder in overdrijving te vervallen. Zy machtige het hoofdbestuur met een auteur van naam tot dat doel in onderhandeling te treden en de uitgave of opvoering van het aldus tot stand gekomen werk te bezorgen. Verder een voorstel om een subsidie van ƒ5000 te verleenen aan het permanent co mité ten dienste van den oud-Indischen mi litair, tot weder-opbouw en uitbreiding van de stichting het Gryze Huis, welke het vo rige jaar is afgebrand. Voorts zal de vergadering zich hebben uit te spreken over het voorstel-Rutgers c.s. tot wyziging van de Drankwet (plaatsely- ke keuze). Maatschappy van Nüverheid. Het departement Gouda van de Maat schappij van Nveilheid benoemde in zyn gisteravond gehouden vergadering tot af gevaardigden naar de algemeene vergade ring die op 25 en 26 Jumi te Amsterdam gehouden wordt, de heeren M. A. J. Kor- tenoever en L. Koole Wz., en tot hunne plaatsvervangers de heeren A. Goedewaa- gen Jr. en J. G. Hupkes. De kas van den penningmeester wend nagezien en accoord bevonden. Zij sloot met een batig saldo van 360.23 Mi Mercurius. Verschenen is het jaarverslag over 1919 van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius". Het is een ïyvig boekdeel, waarin uitvoerig de faits et gestes van den Boyd (o. a. ten aanzien der economische actie) zyn aangegeven. We kunnen slechts het volgende memoreeren: Het aantal leden bedroeg op 1 Jan. 1920 11.336, wat sinds Jan. van 't vorige jaar een toename beteekent van 84.6 Het aantal vrouwelyke leden bleef gestadig telde op 1 Jan. 1920 1631 d. i. een dring van 14.3 sinda 1 Jan 1918. Der ver eeniging ontvielen xn 1919 26 leden door den dood. De aldeeling Gouda telde 1 Jan. 1920 137 leden van wie 12 vouwelyke. Voor de bederaitie van Hajulels- en Kanboonbedienoenvereenigingen in Nederland werden twee examens afge nomen, n.l. één in *t voor- en één in 't najaar. Aan het eerste examen namen deel 3516 candidaten, van wie 1312 slaag den, hiervan waren lid van Mercurius resp. 476 en 171 exammandi. Aan 't na>aars- examan onderwierpen zich 2553 canuvtia- ten, van wie 1014 succes hadden, leden van Mercurius reap. 256 en 96. De afdeeling Gouda hield 7 algemeeoo vergaderingen met gemiddeld 20 bezoe kers en 7 bestuursvergaderingen. Het aan tal dossiers van het register van goede en slechte kantoren bedraagt in deze afdee ling 64, doch geen enkele maal wend een aanvrage uit dat doesier gedaan. By het bureel tot Plaatsing van Mercu rius lieten zich van de afdeeling Gouda insohryven 1 manlyk lid dat in betrekking was en 2 die werkloos waren en bovendien nog een met-lid dat een betrekking ver vulde. Aanvragen van patroons werden hier niet ontvangen. De balans en winst en verliesrekening geven een tekort aan van 9617.87 Vi. De i in de en tramwegplati Alblasserwaard. Niaar de Tel. meldt ziin thans de benoo- digde gelden, voor de verbetering der ver keerswegen in de Alblasserwaard. Krim- penerwaard en Z.W. Utrecht, welke plan nen zyn afgedrukt in een kaartje in on:i blad van 23 Oct. 1919, door rink, gemeen ten en waterschappen volteekend. Het be drag daarvan beloopt ruim lMi millioen gulden. ZooaLs reeds eerder gemeld, werd in de vergadering van 25 Oct. 1919 te 's-Gra venhage gehouden onder voorzitterschap van Jihr. Mr. E. A. van Berestey®, na toelichting der plannen door dein aan den Verkeerscommiesie toegevoegd en ryks- hoofdingenieur, den heer J. W. Th. van Oyen, overeenstemming bereikt omtrent het volgend plan: a. een spoorweg van Rotterdam over Krimpen a. d. Lek en Raanhoek naar Dor drecht; b. een spoorweg van Gorinchem over Nieuwlond, Vianen, IJsselstein en Veldhuizen naar Utrecht; c. een spoorweg ran Schoonhoven over Llsselstein en Veld huizen naar Utrecht; d. een spoorweg van Gouda overMontfoorten Veldhuizen naar Utrecht; e. een spoorweg van Nieuwipoort over Nieuw land naar Gorinchem; f. een spoorweg van Nieuw poort over Goudnaan naar Stie- drechit; g. een spoorweg van Schoonhoven over Bergambacht naar Krimpen a. d. Lek en h. een tramweg van Utreoht over Jut- phaas naar Vreeswijk. Van deze lyneo is lyn a. (Rotterdam- Krimpen a. d. LekRaamhoekbedoeld als groote apoorweg, mede ter ontlasting van den bestaanden spoorweg Rotterdam-Dor drecht. De lyn h. Utrecht-Jutphaas—Vreeswijk w bedoeld als electrische tramweg, in aan sluiting met het tramwegnet der gemeen te Utreoht en ter vervanging van den be staande paaixlentramweg. De overige lynen zyn bedoeld ale ver eenvoudigde locaal spoorwegen. Met uit zondering van iyn g-, kunnen alle genoem de lynen afzonderlyik gebouwd worden. De voor don overgang van de Lek by Vianen benoodigde spoorbrug moet tevens voor gewoon verkeer dienstbaar worden gemaakt om den Ryksweg Gorxnchem— Utrecht over de rivier te voeren. De daardoor vrijkomende schipbrug zou dan naar Schoonhoven—Nieuiwpoort over gebracht kunnen worden. Et zullen dus eerlang uitnemende ver bindingen worden verkregen met die platte landsgemeenten, die tot heden vrywel ge- isoLeerd liggen. Het is duidelijk dat niet alleen die dor pen, maar ook de groote gemeenten, die de centra's vormen van die groote plattelands- streken, daarvan zullen profiiteeren. Het is te wenschen dat nu ook weldra een venbinding met Bodegraven en verder tot stand zal komen; de thans bestaande toestand is onmogelijk en zeker niet in het belang van Gouda. Witte Weer een echt ouiwerwetsch Wild West- Drama is het hoofdnummer, wat overigens de titel ,JJe rechter der l'rairieen" aJ aan geeft en 't speelt aan de grenzen van Me xico, het land dat door troebelen, revolu ties en incidenten met de Vereengxle Sta ten telkens weer van zich doe: spreken. De optredende personen laten bewonde renswaardige staaltjes van moed en krac it zien, die de toeschouwers voortdurend m Van den regen in den druk" is een aar dige klucht in drie acten, die gelegenheid geeft eens smakelyk te lachen. Het Jour naal doet de voornaamste gebeurtenissen der laatste maanden de revue passeeren. zoodat prettige wijze op de hoogte wordt gebracht van wat er in de wereld omgaat. AMMERSTOL. Aan de zalmmarkt, alhier, werden giste ren aangevoerd 10 zomerzalmen, pry's ƒ2.76 —ƒ2.95 per Vfc K.G. Van Zondag op Maandag werden te Tien hoven 4 groote zomerzalmen gevangen. De muziekvereeniginj lier, heeft besloten, deel te ne- ..Oefening kweekt Kunst", alhier, heeft besloten, de men aan het concours te Stolwyk. BERGAMBACHT. De heer C. Voorsluys, alhier, heeft zUn mg tot lid van den Gemeenteraad BOSKOOP. van de Chr. De hier gehouden collecte voor den gewa- penden dienst heeft opgebracht 26.86. GOUDERAK. Hot onderzoek van de verlofgangers 1915, 1916, 1917 zal voor deze gemeen te gehouden worden op Dfhsdag 22 Juni den voormiddags te 11J4 uur in het gxnuuiHtieklokaal te Gouda. Bij do keuring welke gistoren te Schoonhoven is gehouden voor do mi litie licht ng 1921 werdon 5 van do 29 afgekeurd. MARKTBERICHTEN. KAASMARKT. Woerden, 16 Juni 1920. Aanvoer 276 partijen. Prijs Goudsche kaas lo soort f 70 73, 2e soort f 63—69; le soort met Rijksmerk f 67—74. Handel matig. GroentMveiliiiK. Nieuwerkerk a d. IJasel, 15 Juni. ('oöp. Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a. d. 1 Jssol on Unistrexen. Eng. Kom kommers f 12—15.10, 2e soort f 8.40 11.50, kicine halve f 5.80— 7.40, groen gele f 8—9, bloemkool f4.40—1(1, 2e soort f2.30—3.10, uhscliot 10 c sm 1.20—1.80 per 100; st^k komkommers 5—12 per 100 K.G.; peen f 8.80—13 per 100 bos; postelein f 7.80 por 100 K.G Coöp. vereeniging „De Boskoopsche vei ling". Lr werden pryzen besteed als volgt: Pioenen, in soorten, van 30—90 ct. per bos; Pyrethrum per bos 6—8 ct.; Lathyrus per bos 10—13 ct.; Delphinium per bos 15 —46 ct.; bruidsanjers per bos 3 ct.; anje lieren per bos 31*— ött ct.; papavers per bos 9—16 ct.; afgesneden rozen per bos 26 —60 ct.; Lupinen per bos 10 ct.; Asparagus per boa 2040 ct.; Campanula per bos 9— 18 ct.; Iris per bos 16 ct.; Leeuwenbekken per bos 1620 ct.; Centaurea per bos 7 ct.; Monnikskappen per bos 18 ct.; Phlox (wit) per bos 17 ct.; Spirea in pot per stuk 20 ct.; Hortensia in pot pér stuk van 40—50 ct.; Gaillardia per bos 5—10 ct.; Kalmia- takken per tak 2—4 ct.; id. in kluit per stuk 6 ct.; Dianthus per bos 6 ct.; Lelies per stuk 9 ct.; Aardbeien per 5 ons ct.; Groenten. Peulen per K.G. ct.; Doperwten per K.G. 2630 ct.; per bos 5 ct. KUNST. Kerkconcert in de St. Jan. Koor ,A Capella" uit Rotterdam, Directeur C. J. Nogarede. Orgelspel van den heer J. li. b. Spaanderman. Het is wel merkwaardig, dat men voor een kerkconcert den entreeprys gau wer te hoog vindt, «tan voor een ander concert! Het is volkomen ongemotiveerd, maar het is steeds zoo gefeest en het achynt zoo te blyven, althans gisteren avond was het ook al weer tiet geval. De opkomst van het publiek was, hoewol niet sieoht, toch veel te gering. A Catpella-aang klimKt dankbaar in de hooge gewelven van onzen 8t. Jan en ais men een goed koor treft is louter zang toch eigeniylc het mooi*te. Zyn eugenlyk niet ai te muziekinstrumenten t eitelua na bootsingen van de menschelyke stem? Ln het kleine koor beschikt over goede stem men; de party en waren zoo geiykmalig mogelyk verdeeld over de 27 zangeressen en zangers. Dat de heer Nogarede aen goed leider is, die, behalve op klankgehal- te ook voorat op voordracht en uitspraak let, viel dadelyk op. Het treffend sohoone iied van von Beethoven Jubilate Amen" werd vertolkt o.p een wijze, die bewonde ring afdwong. Zeer mooi was het lied „Weemoed", gecomponeerd door een der medewerkeaden, den heer Ed. Flipae, een gevoelig boomstukje, waarin de muziek by- zondor geiukkig by den tekst is gemaakt; dit nummer vermocht, te boeien, ook door den goeden koorzang. Tusschenbeide klon ken de bussen en een paar tenoren een weinig scherp en detoneerden iets, hoewel niet noemenswaard, wat echter in een zoo groote ruimte niet licht te vermyden is. Ook het oud-Franeche Kerstlied „Le Sommail de I'Enfant Jésus" van F. A. Ge- vaert werd verdienstelijk vertolkt, en wU waardeerden de goede uitspraak van den Franschen teks-t. I)it Fransche Kerstlied, werd voorafgegaan door een Duitsch dito „Die Hirte Israëls", dat echter binten het programma om we ril gezongen. De beide nummers van den bekenden Rotterdamsehen musicus en organist A. B. H. Verhey, konden ons niet bekoren. Uit technisch oogipunt bewonderenswaardig geschreven en ook dooï het koor waar aan hooge 'eischen worden gesteld goed gezongen, vonden we ze 8ls toonwerk niet mooi, zelfs Langdradig. De heer Spaanderman liet zich. zooals gewoonlyik, by de door hem gekozen num mers weer niet onbetuigd en we wilJen spe ciaal noemen het schoone stuk van Alex Guilmont „Marche Funèbre et Ohant Se- rapihique", hoe gaf hy daarin gelegenheid zyn meesterlyk spel en het prachtige or gel te bewonderen! „Waltiher's Preislied" uit Wagner's Meistersinger, dat wy ai meer mochten hoor en van den heer Spaan derman, kon ons, het moge vreemd klin ken, in de gekozen registreering niet be koren. Wy konden er den jubel niet in ont waren en het kwam ons voor, of de Vox humana er niet beter op is geworden; dit register klonk o. i. te mat en juist in de zen jubelzang, waar dit 't hem juist moet doen, viel dit te meer op. Over het geheel was het een heeriyke avond; ook het venrhenstelyke koor hopen we nog meer in Gouda te hooren. t+ FINANUIEELE BERICHTEN. Handels- en Landbouwbank. In de op Dinsdag 15 Juni gehouden jaar- lyjcsche Algemeene Vergadering van de Handels- en Landbouwbank. werd door de Directie verslag uitgebracht over den boe stand en de verrichtingen der Vennoot schap over 1919. De Directie zegt in dit verslag om.: Het afgetoopen jaar stond voor vele Bankinstellingen, ook voor de onze. in het toeken der Kapitaalsuibbreiding. Uit. Dec. 1918 bedroeg het gestorte kapitaal der Vennootschap 1.427.500.—. Uit. Dec. 1919 bedroeg het 2JJ70.500. Uiteraard kon xuet verwacht won len, dat de voordeelon van sukk een belangryke Kapitaaisvergrooting zich reod.s in hot- zeilde jaar in de winst zouden nfapiege- icu. liet is bogrypelyk, dat het winstcuier met dadeluk in diezeitde mate toenam, (hetwelk van f 223.124.tfi V» over ltfl8 Bteeg tot 332.228.04 over ltfltf en dat dus oou het dividend ad 8 over 1918 niet gehundhaaid kon worden, dooh torugge- jbraoht wordt tot 6tt 7c. loch achten wy deze Kajxtaalsuitbrei- ding zéér in het belang der Bank. vooral met het oog op de toekomst, ai heeft ze over het alge loopen jaar het dividend ge drukt. in 1919 wend een begin gemaakt met de uitgifte van 5 'fy schuldbrieven en weru er een totaalbedrag van 1U0.000.— van geplaatst. Te bchoonhoven, alwaar wy sedert ge- ruimen tyd een Agentschap gevestigd had den, werd een geschikt pand gekocht en een by kantoor opgericht. Dit bykantoor werd in October geopeiui en staat onder leiding van (Leo heer G. Bouwmeester, lot leden van den Raad van Advies Oidoar werden benoemd de heereu J. J. van Resteren, H. beheer en U. L. van Wiilenswaaixl en G. Zwart Yoorwpuy. Het toegestaan crediet bedroeg Ultimo December itfi8 f 12.loo.66b.— en Ultimo December 1919 f 15.6ll.l2b.—. Van dit crediet is gehokt 13.401.485.—. Blanco credieten loopen tot een bedrug vun 2.1U9.04U.totaal f 16.611.125.—. ln deze 2.109.540 blanco crediet is een bedrag van l.ÜbO.UOü begrepen, toege staan aan Loop. Vereeingingen en Gemeen U*Posturen. De debetsauio s van Gemeen tebscure® worden in 1920 op een na allen al gelost. liet Btatuair Reservefonds was Ultimo December 1913 groot f 72.380.0'/. en wa« Ultimo December 1919 gestegen tol 172.240.92. De dobetsaldi van credietnemers stegen van 10.405.632.o8to over 1913 tol 13.176.683.93 over 1919. De deposito's stegen van 2.642.727.09Vv over 1913 lot 2^63.104.39 Vs over 1919. De credietsaldi van rekeninghouders he pen terug van 1.709.605.06 over 1913 J 1.329.492.16 over 1919. Het saldo van de inleggers in de afdee- Lmg Spaarkas üep van 792.614.00 7» P«r Uil. December 1918 op tot 1.477.943.83 per Uit. Dec. 1919. De brutowinst over 1919 bedraagt 456.094.29 tegen 311.663.38^ over 1918. De nettowinst 332.223.64 over 191U tegen 228.124.97 Vs over 1918. De onkosten beliepen 133.365.65 over 1919, tegen 83.628.41 over 1913. Van de winst ad f 332.228.64 wordit af geschreven op Kantoormeubilair 1068.06, op Kantoorgebouwen 2.603.46, op dienst 6 7c, bchuicfebneven 1440. Aan het statutair reservefonds wordt toegevoegd 32.722.71. Lxtra wordt gereserveerd f 28.276.72 en voor dubieuze debitouren f 40.000.—. Voor dividendbelasting wordt i 18.817.70 uit de winst genomen. Aan dividend wordt uitgekeerd 168.520.62 Yfc is 6V* 7c. De houders van op richter abow ijzen ontvangen 7.777.87 Vi is 165.65 per stuk. Voor tantième directie, commissarissen, raad van toezicht en personeel is beschik baar 31.111.50. De heer D. K. Aanen werd als Commis saris herkozen. WISSELKOERSEN. Officieele noteering te Amsterdam. 16 Juni 1920. 15 Juni. 16 Juni. Londen 10.94 10.97 Bei lyn 6.80 7.10 Parys 21.16 21.60 Brussel Zw ïtserland 50.35 60.36 Weenen 1.75 1.95 Kopenhagen 40.80 46.75 Stockholm 60.15 60.30 Ohmtiania 48.55 New-York 2.77%—2.78 2.77^—2.78 ONZE DRAADLOOZE DIENST. De opstand in Albanië. PAKIJS. KL Juni. lift Stofani-agent- Hflmp publiceert een nota vair den Kianacheii gezant tr Home: Sommige b.aden. zich rckenxicluup geveud van do gebeurtenissen in Al banië, hebben gejtyblieeerd dat do op standelingen beschikten over kanonnen en mitrailleurs, die hun waren verstrekt door de Fransch"ti hij de ontruiming van Seutar Po Fransrhe ambassade is gemachtigd dergelijke inlichtingen ill'' .n strijd mei do juistheid zijn. te gen te spreken. De Fransche troept» hebben al hun kanonnen en mitrail leurs meegenomen. Frankrijk en Portugal. PARIJS, 16 Juni. De volgende overeen komst is gesloten tUHsche de Fransche en de Portugeesche regeeringen: De Fransche regeering geeft machtiging van nu tot 1 Augustus 1920 5000 H L. portwyn en ma dera in te voeren; 2e. de Portugeesche re- geering staat toe voor 1 Augustus 1920 in te voeren alle producten en handelswaren ufkomstig uit of toebehoorend aan Frank- ryk, die in de entrepóts of aan de Portu geesche grens zyn op 1 Juni 1920, evenals alle producten of waren, leverbaar volgens de contracten gesloten voor het Portugee sche decreet van 14 Februari 1920. Perzfë's beroep op den Volkenbond. PARIJS, 16 Juni. De Raad van den Vol kenbond die Dinsdag zyn tweede zitting zou houden ia niet byeengekomen. Deze zitting is vervangen door een conferentie van prins Firouz, Perzisch minister van Bultenland- sche Zaken en Fleureau. De „Petit Pari sianmeldt, dat pris Firouz meedeelde, dat na de interventie van den Volkenbond te hebben gevraagd zyn land directe onder handelingen had aangeknoopt met de re geering te Moskou. De leden van den Raad waren tonder onderscheid van meening dat zich hiermee een nieuw feit voordeed dat de zaak in een geheel ander licht plaatste. De Raad kan nu niets anders doen dan wachten tot deze besprekingen zyn geëindigd. De Duit ache kabinet aerial». PARUS. 16 Juni. Uit Beritin wordt ge seind Men "elooft vanavond dat eon kabi net zal worden govormd bestaande uit de mocraten, leden van het centrum, van de Heiereche VoLksparty en van den Boeien bond, dat zal rogeeren hoewel het siecbta 239 stommen op zich kon veroexugen. De sociaal-dom oc raten zal in principe geen oppositie voeren en de Volkspartij zou ge zegd kabinet ondersteunen. De toestand in Oostenrijk. PARIJS, 16 Juni. Uit BerlUn wordt ge meld: Tydens de vergadering, Maandag door de hoofdcommissie uit de Nationale Vergadering gehouden, zyn de party en overeenstemming gekomen over de v scheiykheid van nieuwe verkiezingen.^ zullen, indien mogeiyk, In ,t begin van^den herfst plaats hebben. Eveneens worth mee gedeeld dat het kabinet-Renner de zaken zal biyven besturen, tot na de nieuwe ver kiezingen. LAATSTE BERICHTEN. imule a tot wen- lAS De „Pacific" in brand. t RIÖ DE JANEIRO. l»i Juni V. D. Het Mtooiuscbip .Pacific in ter hoog te van Kin bram te do Sul ln brand go- raakt. Van do bemanning bestaande uit 3(5 personen worden er 'li vermist. Opstand in Albanië. PARIJS, lb Juni. V.l>. l it Knnio wordt aaix do „Times" gemeld dut do Allmiieesche opstandelingen hun aan vallen op Valana voortzetien. Zij wor den echter door do oorlogschepen te gengehouden. Kleine gnruiznenon in iiet binnenland zijn in handen dor op standelingen gevallen! die gevlingenun en buil maakten. Staking by de II. T. M. AMSTERDAM, 1(5 Juni V.D. Hot Hoofdbestuur der Nod. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel beeft aan den K K.bond „M. Rapbaëi voorgesteld om met ingang van Juni a a. do staking van het personeel der Haag se he Tramweg Maatscbapp j te procla- meeron, indien dun nog niet aan do wenschen van do organisaties ton op zichte van de Uurnen is tegemoetgeko men. TWEEDE KAMER. (Zitting van heden.) Do heer Duyinaer vua Twist (u. r.) vraagt vertol voor een intcrpeuutie over hot tydntap van uiUieiiiivK uei uuU- taire pensioenwetten en ue neer K o 11 tie k v«.p.) voor een inierpenatie over de uit- aiuiuiiig in «e bouwiusu ruven. up «ie vei zoenen zul morgen worden oesiist. Aun de oïxte u de Anti-Uevelulivtvet. De hoer Beu nier (u.r.) oent liet amen- demenl Dreasetuiuys (v.i.) om inet straf- ouar te stelieil de voortoemndiafr coor een ftaaUuiwlige vetanuermg in algcmeenen zin overbodig, daar het verlaagde z.i. reeds ui hot urtiuel ligt opgesloten. Dok dient de reductie verbeterd te worden, bpr. dient ij.ertoe een sub-omeiulement xn. De heer 'i'roeistra (sai.) acht het amendement een illusoir wyzigingsvoor- btcl, waaraan men niets heeft. De heer Van Huveatetjn (c.p.) be toogt dal wy roods onder hel rognne van den poutie staat m plaats van dut yan het leohtsstaat loven. De heeren R e y m e r rJi.Vun Sc ha ic k (rik.) ca. achten het amende ment ovorbodig, daar het rogeeringsartx- kei niut gericht is U*xm de voorbereiding \nn staatkundige veranderiqgon in alge- mceneu zm. Minister Heemskerk i» het zelf de gevoelen toogedaan. Wil men het amen dement toch, dan is de radactie vun Beu mer beter. (De vergadering duurt roort.) vard. Valsrhe bankbiljetten. Te Enschedé z\jn vaUehe bduxkbol letten tan 25.— in omloop gebroefck. De recher che is er in gestaagd aan de grens valsche biljetten in beslag te nemen, terwijl eon onderzoek met de Duitsche ««Mtfe tot re sultaat gaf dat te Gronuu drie personen rOn goarrosteeni. De hoofddader, oen Ne- «lerlander, die men meent op 't spoor to zyn, vertoeft eveneens in Duitschland. De biljetten zyn m hoofdzaak te onder schouten doordat het watermerk ontbreekt cn de cyfers 25 afwijkingen vertoonen Te Dieren is eveneens een va lach bank biljet van 25 in beslag genomen hetwelk aan *t station in betaling was gegeven. Er wordt een onderzoek ingesteld. Postkantoo Gouda. Lyst van onbestelbarl brieven en brief kaarten, van welke de ^zenders onbekend zyn. Terugontvangen in de le helft der maand Juni 1929. Binnenland. Brieven: Bosch C. A. '4. d, Amsterdam; Heyn fa. A., Zaandam: Swartsenburg's Adv. Bur., Gouda; De Vre- desbode, Amsterdam. Briefkaarten: Bekes, Rotterdam; Ber nard J., Amsterdam; Draanen C. v., Rot terdam; Langendyk fam. L., Amsterdam; 1 zonder adres. i .B U l* nd' Br,ev'en: Veder Miss H., Lite of Wight. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting Van den avond van 16 Juni tot den nvim.l van 17 Juni zwakke tut mat ge Oostelijke tot Zuide'ijke wind. ligt be wolkt in het Zuiden, waarschijnlijk nog droog behoudens kans op onweer vooral in het Zuid-Westen warm weer.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2