g nz. lozef I REN ter lij ke eiten cent Aanbevelend, lel „Borneo" ZG 87 iikelien latakiprijwi No. 14344 59e Jaargang. Maandag 21 Juni 1920. A” in zyn. Kleiweg Feuilleton. jms, ADEN. IERDER”, ENENDAAL JMS, iupeur. EIG, Da Vrouwe van Darracourt door iJ'ieviws exx ^»<5-"v-©xt©xxt? ebla. voor G-q-xxcLsl en Oxx5.streJx:«xx. IBAK. artfl vaten :EN zijn wij 2334 40 ren wedijveren. De boycot van Hongarije. Ir 3250 290 1—4 regels f IM, elke regel meer ƒ0.54. AdministratieTeief. Intere. 82. Redactie: Telef. Intere. 545. SBEVELEND. zouden houden, alvoreaiB een oogen sending 'riendelljk Su- juL ten voorslaan te veel op door uw. uuviiir, _uoor babbel wordt mijn hoofdpijn Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussehenkomst van soiled* Boekhan delaren. Advertentiobureaux en ons® Agenten. Gewone advertentiën en ingezonden medodeelingen bij contract tot zeer gerede- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. nen ge van de getwijfeld dat Lloyd Get den Raad houden met i te verde- ir nog een INGEZONDEN MKDEDEEL1NGÏN: Op de voorpagina 50 hooger. fer zooveel Hij kan w Dalton n voor net her- >r gr aai sen spe echt er behoud OON 385. MBO 70 CHARLES GARVICE. Geainlioriseerde vertaling van I. P. WESSELINK-v ROSSOM- (Nadruk verboden.) G0UD8CHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON. EN FEI8TDAGÏN. New --van de een interview met pre- dan om gaan en te zien hoe hij het kan een dokter noudig heb- socialistisch wegen heeft ^arc..t„„~. mocratische te ichting, :n prijs. >ijn •en. aan te sluiten dat de werk en, Roemenië Oostenrijikscilie ier niet om bemiddelend oogenblik toen ..Weet je waar patrouilles uit hun wonu tot rijden gedwongen, den zijn onmiddellyik De Franschen hebben terleiding met behuli arbeiders weer aan c In Pommeren landarbeiders zich ran plan die ata- >ycot en elipk-So- De ring De partijen Sinn Fein «treeft hankelykfheid ZE im SES, erd. Door genheid in 7ij bevelen Ter gelegenheid van de Ramadanfees- ten hdaben in en om Jeruzalem ongere geldheden plaats gehad. Te Euodhamala hebben Mobammcdaansche Arabieren een geeft toe. dat 3 proletariaat een wapen het zware wonden slaat, vijanden, maar ook zich hij te veel Mins. „Zoo. gu nu en doe wat zegwl heb, zei Lucille, Spa te gaan zijn, zoovla wi uiteengezet, volkomen van derd. De eenvoudige b i< nisteta-presidem is uitgu.^. ferentie der gea’ den zin is van den had De verkiezingscampagne in de Vereenig- de Staten isi n vollen gang. De ex-prvm- dent luit heelt aan een lunen veraiaard, •lat Amerika zich met aan uen Vonuuóund kan onttrekken. Hoover iaat weten nat ny de rcpuonkeinen zal steunen by ue verkie zingen en <te canualaat dezer party, nur- u.ng weert zich geuucnt. hu mnut oJi. een uiuiaging van vviiscn aanvaui-u om net AimerNcaunache voik uitspraak te latan doen over het vredesverdrag, liy, Harding, was er van overtuigd, dat d« houding oer Republikeinen betveHende de buiteiuand- nche betrekkingen van de Vereemgoa Sta ten met overweldigende meerdenö®jd *ou worden goedgekeurd. Verder heelt hy formeel verklaard, dat hü zich gedurende zyn verkiezingscampag ne voortdurend vemtaan met de lei ders dlji rcpublWmache partij. Aldus zal ook zyn politiek zijn, mdie^hii tot pre sident gekozen mocht worden? Volgens een Rewter-bericht uk York had een vertegenwoordiger „New-York World” een interview i,._. sident Wilson, die zijn volate vctrrcuwea uitdrukte, dat de democratische conventie te Skn Francisco zal ingaan op de uitda> ging der republikeinache conventie om den Volkenbond tot inzet van de presidentiele verkiezingen te maken. Wilson twyfalt er niet aan, dat de oveigroote meerderheid der democratische afgevaardigden de noodzakelijMieid zal inaien. dat Amenka zyn aan dë overige wereld gegeven woord gestand zal doen. dat mijnheer Harry er zich ip zou h- --dat u zoo rienddijk voor hem geweest bent; daajrvoor lijkt ien heer. Wanneer zij het gedrag van Harry Herne vergeleek met dat van den mar kies. voelde Lucilie een zekere wal ging tegen dien schijnheiligen en be schaafden edelman, en wrong zij do handen met een gevoel van plotselin ge. hevige verontwaardiging. Toeju her innerde zij zich, dat zij niet geen enkel woord haar dankbaarheid aau Harry Herne had betuigd voor haar redding; geen enkel woord om hem te doen we ten dat zij er zich van bewust was, dat die redding was volbracht met ge vaar vafa zijn eigen leven. In plaats van hem te danken had zij ruw en toornig tot hem gesproken en had zij hem naai- huis laten rijden, nadenkend over haar ongevoeligheid en ondank baarheid. Haar kamenier was in haar kamer, on na eeh paar minuten zei Lucillo. zoo rustig en onverschillig als haar mogelijk was: de pony's teruggekomen. ik je go al je ge- - - erger. Teleurgesteld door dit ilotselinge waar een tak hem had geraakt, denk ik. Miss.' T j_s.. .1 - ii De besprekingen, die Lloyd George en Millerand zouden houden, alvorens naar vertoon van opvliegendheid hij meesteres, die zij door haar beminne- lijkhoid voor zoo engelachtig had aan gezien, verdween Suste zoo ku>1 moge lijk van het toonecl. Lucille leunde met gesloten oogen achterover en stelde zich Harry Herne voor hinkende van pijn en vernedering naar zijn eenzame hut tot het hart haar evenveel fijn deed als haar hoofd. Zou hij aannemen wat zij hem zond? Het was waarschijnlijk dat hij. mee nende dat he: zonder haar toestemming was gestuurd, zou weigeren. Zij wilde, dat zij er een onkel woordje bijgc- rpegd had; juist zulk een blijk van vriendelijke belangstelling als een mee steres kon zenden aan een hoogstaan- don bediende. die zijn leven in haar dienst had gewaagd Terwijl «ij zichzelf, echt vrouwalijk, hierover pijnigde, kwam Susie terug „En?” vroeg Lucille haastig. „Ik hen naar de hut geweest, trouw, en heb mijnheer Harry gezien Hij zat aan de deur en zag er zeer bleek en vermoeid uit; mjiar hij zei dat al:es in orde was en verbaasde er zich over, dat ik gekomen was om naai hom te vragen.” „Nam hij uam hij de versnape ringen aan Susie?” Ja. Mta». en hij vroeg mij Mevrouw Dalton te zeggen, dat hij or leer dank- baai vïior was. Lucille had kunnen zuchten wanneer zij het had gedurfd. (IKsnlt \rvolfij Lucille deinsde terug en wendde het hoofd af. „Geloof je dat hij iets gebroken heeft?” zei ze. „Hoe weet je dat? Waar om denk je dat?” „Omdat hij hinkte alsof hij pijn had. Miss. George, de eerste stalknecht zei. da hij iets verstuikt had. maar mi|n- heei Harry zei hem op bijna barschen toon, dat het niets was en dat hij zijn mond er over moest houden en hem met rust laten. Niemand durft mijnheer Harry ongehoorzaam te zijn, Miss. „Wat gebeurde cr met hem? Waar ging hij heen?” vroeg Lttcille. -Hij onderzocht eerst de ponys of die niets mankeerden, daarna ging hij naar huis. -Naar de hut in het park?” „Ja. Miss, hij vertelde dat hij weer vergunning had gekregen die te l>ewo- nen”. Lucille zweeg een i zei ze met een blosje: die hut ligt, Susie?” „Ja. zeker Miss.” „Wanfaeej; Harry Herne gewond is, moet iemand naar hem gaan infonmee- ren. Hij woont daar immers alleen, is het niet?” -Ja. Miss, geheel alleen. „Goed dijn is hgt niet meer vriéndelijk t|n menschlievend. Susie, er heen te maakt. Hij ben.” _Ja. Miss", stemde Susie vroolijk toe. „Ik zal er een van de bedienden heen zendon.” -Kun je zelf niet gaan?” zei Lucille. „Zeker. Miss, wanneer u dat ver langt.” -Ja, zei Lucille. „Maunen zijn in zulke gevallen zulke domme schepsels, je kunt er zeker van zijn, dat zij de boodschap hooit goed over lirengen. Ga jij alsjeblieft, Susie, en en zij wendde het hoofd af „je moet ie s voor hem meenomen, wat gelei, en w.it keukenmeid en i. ,Ja. Miss zei Susie. „Mijl ryzal er ook dankbaar voa zal hem zeggen, dat u het Lucille keerde zich naar mei een vuurrood plekje op like wang. „Daar is geen sprake vaj”. riep zij scherp uit. maar Susie's ontstelte nis ziende voegde zij er riendelijk bun .06: „Neen, je behoeft h< m dat niet te vertellen. Ik wil niet dat drukte van wordt gemaakt, denken, dat het van mevroi komt of van de buishoudste - .Heel goed. Miss zei Smie. „Niet Bureau: MARKT 31, GOUDA. an kfü-aXter veran- lieenloinst der mi- .tedud lot een con- feallieenlen, wat niet naar zin is van den ranschefl' premier. De®e 't aangenamer gevondan de zaak te bekionkelen met zyn Britachen collega in een gesprek onder vier oogen en oni nu toch en petit comité te kunnen zeggen wat hy in de algameene vergadering liever voor zich houdt, ia hy naar Engeland over gewipt om tydens Lloyd George's week end te Hythe de diverse onderwerpen nog eens ampel tjes te bespreken* Onderwerpen genoeg! Te Boulogne sur Mer moet een uitvoerig programma afgewerkt en veler ontevredenheid weggeredeneerd worden. De Russische politieke kwesties om maar iets te noemen, zijn de laatste week zoo dringend geworden, dat zü de zorgvul dige aandacht der Geallieerden vergen- Een aanduiding daarvan is, dat lord Cur zon Vr^dag besloot, eveneens naar Boulog ne te gaan. Op de agenda staan voorts Turkjje, het Midden-Oosten, de toestand in Klein Azië, waar Engelsche troepen optre den tegen de strijdmacht van Moestafa Kemal. Maarschalk Foch zal waarschijnlijk, wat betreft de door de Turksche afvaardiging te Farys gevraagde herziening van het verdrag zyn meenmg zeggen aangaande ‘den militairen kant van het probleem en Venizelos betreffende de territoriale zijde. De Russische kwestie staat in verband met de Turksche regeling. Het schijnt, dat de Geallieerden in de Russisch» kwestie tot een eensgezinde houding komen. Dit kan bijv- blijken uit de mededeeling, dat het Belgische Kabinet zich uitgesproken heeft voor het opheffen der blokkade van Rus land en hervatting der economische betrek kingen, echter met de noodige reserves voor het behoud der Belgische rechten in Rusland. Men verwacht, dat Lloyd George een ipoging zal doen, den Raad er toe te bren gen rekening te houden met de werkelijk heid, wat Rusland betreft en men gelooft, dat hy hierbij krachtigen steun zal ont vangen van graaf ISforza. De Engelsche en Fransche deskundigen moeten het reeds eens geworden zijn over de wijze van financieering van <le op Diuitschland bestaande vorderingen. Enge land zou accoord gaan met de uitgifte van een internationale leening, waarvan het grootste gedeelte der opbrengst ter be- «chikking van Frankrijk zou worden ge steld voor den wederopbouw vnn het noor den. Ook Duitschland zelf zou daarvan een deel krijgen om in staat te worden gesteld de industrie te doen herleven. De moeilijk heid, die echter thans de voornaamste is. is de schadeloosstelling der andere geal lieerden. Italië is gansch met tevreden met zijn deel en ook Japan komt een deel opeischen, om niet te spreken van Portu gal, welks vorderingen ook al in de mil- Harden loopen. Frankrijk zal dus genood zaakt zijn het deel, dat het bü de vooraf gaande Fransch-JSngelsche onderhandelin- gen is toegekend, tegen anderen digen. Vandaar dat het bljjkbaai „Zijn sle?” „Ja. Miss”, antwoordde Susie met een zucht. ..O. Miss, wij hebben van het ongeluk gehoord en zijn er allen zoo van geschrokken! Het is een won der dat u niet gedood bent niet dat wij weten hoe of wat er eigenlijk ge beurd is.- want mijnheer Harry wot» er niets van vertellen. En ik ben hang, dat hij zich erg bezeerd heeft. Miss; ik was op de binnenplaats toen hij thuiskwam, en zijn gezicht was. waar het niet bebloed was. doodelijk bleek, en er was een lange striem over heen, voor hem meenemen, wat gelei, en drufven uit de kassen. Vraag de den tuinmaii daarom' heer Har- zijn. Ik ■IMuri.” haar toe 2ö) „U ranselde hem?” „Ja.” Hij lachte en wreef jrich de lippen'met zijn zakdoek. „Zoodat ik. wij. een vijand vlak bij huis hebben. Hij moet verdwijnen. Ik hen verlan gend die juffrouw Darracourt te trou wen en u zal mij een grooten dienst bewijzen met te zorgen dat Harry Her ne uit he' hof verjaagd wordt als een hond wat hij is." Zij bracht hdar hand aan het voor hoofd en, terwijl haar gelaat zoo voor hem verborgen was, dacht zij een oogenblik na. „Waarom ha^t u hem?” vroeg zij. „Daar gaat hfet nu niet om” zei hij. „Aan niemand anders dan aan u zou ik erkennen dat het zoo was; maar zooals ik zei, ik ben altijd oprecht wan neer het in mijn kraam te pas komt. Nu geloof ik dat u niet langer in het gras moet blijven liggen.” Wat Lucille I betrof was het onmid- delijk gevolg v^n het avontuur en het ongeluk in het park, een ontzettende hoofdpijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaat 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1H regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels ƒ1.55. elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prija. In Duitschland zyn stakingen nog aan de orde van den dag. De gemeentelijke werklieden te Dusseldorf o.a. denken niet aan hervatting van den arbeid en thans is te Ludwigshafen een groote staking uiige broken als protest tegen de heerachende toestanden in de Palis. Een we arbeiders- leiderg zyn door de Fransche bezettmgïi- autoriteiten gearresteerd. De DaKsche bladen melden, dat de alge meen® staking is doorgevoerd, volgens een ander® lezing slechts ten deele. Het tele gramverkeer is stopgezet. De eleetrici- teitsfabrieken staan stil en daardoor ook de tram; de waterleiding wenkt niet meer en de couranten verschijnen niet. Er zijn geen incidenten voorgevallen. Wiegen» de streng gehandhaafde Fransche censuur is iet vast te stellen, welke omvang de sta king heeft aangenomen, speciaal in Lud wigshafen. D« spoorwegmannen zijn door SU— ...A V. .klingen gehaald en Velen die weiger- uit het land gezet. ook getracht de wa- aulp van Fansche vak- den gang te brengen, breidt een staking van uit. moeilijkheden der Britache regee- in Ierland nemen met den dag toe. staan fel tegenover elkaar: naar de'Ieftsche onaf- ---en de regeering te Londen denkt er niet aan zich ’t bewind geheel uit handen te laten nemen. Dit heeft Lloyd George nog eens met nadruk herhaald. Volgens officieele mededeeling over de delegatie van de nationale vereeniging van Engelsche en lersche spoorwogmannen naar Lloyd Gorge, om hem te verzoeken geen zendingen van munitie naar Ierland meer onmisbare levensmiddelen zal verminderen Onder de Weensche bevolking heerecht dan ook ernstige ongerustheid. Voorname lijk de Clhnstölijk-socialen uiten deze ge voelens op zeer heftige wijze. De Reichs- post en het Volksblatt beschouwen (ten boycot als een door het internationale pro letariaat en de communisten op touw ge zet en gewetenloos mnadryf tegen het volk, dat door de Weensche regeermg wordt toegestaan. Deze verklaart echter, dat zij geen stappen kan ondernemen tegen de stillegging van het verkeer met Hongarije door de Oostenryiksche transportarbei ders, daar het hier niet om een staking gaat, waarin zij bemiddelend kan onttre- den. (Ook de Ambeiterzeitung het internationale voert, waarmee 1 en niet alleen de zelf verwondt. In Hongdrije neemt men de bedreiging uiterlijk vry kalm op. Men troost zich er meetlat de oogst weldra begint en dat er dan levensmiddelen in overvloed zijn. Ook gebrek aan kolen zal er zoo spoedig niet komen. Wel zouden de industrieelen en ■zakeianenschen door de onderbreking van het verkeer met hunnen relatiën schade kunnen lijden. De Hongaarsche regeering is v tegenmaatregelen te nemen tegen ten. welke deelnemen aan de boy voorts heeft de bond van Ohristel., ciaal Spoorwegpersoneel in Hongarije be sloten, om de levensmiddelenitransporten naar Oostenrijk en alle aangrenzende lan den stop te zetten, ingeval de bedreiging wordt uitgevoerd. Een gedeeltte der Hongaarsche pers keurt het nemen van tegenmaatregelen door de Hongaarsche vakvereenigingen af en eisoht de ontbinding daarvan. Oj>ge- merkt wordt, dat door de stopzetting van alle vervoer naar het buitenland, speciaal naar Oostenrijk juist de arbeidens het meeste nadeel zouden ondervinden. De Hongaarsche arbeiders zijn dus lang niet homogeen, evenmin als de sociaal-de- inocraten in t buitenland, van wie ten slotte het „welslagen" (wanneer dit woord in dit verband mag worden gebruikt) van den boycot afhangt. Het Hikt ons. dat het transport naar Hongarije wel zal worden gestoord, doch zeker niet geheel stilgelegd. Gedeeltelijke resolutie. De houding der ar beiders. Ongerustheid in Weenen. Hongaarsche optimisme. Vóór en tegen repressailles. Besprekingen der geallieerden. Millerand naar Hythe. Gedeeltelijke overeenstemming. Wat nog te regelen is. Duitschland wacht op een nieuw kabinet. Staking te Ludwigshafen. De. lersche kwestie. Lloyd George tegen lerland’s zelfstandigheid. Gevechten. De verkie zingscampagne in Amerika. Ongeregeldheden te Jeruzalem. Kolt- sjak’s ministers veroordeeld. Vrede met Georgië. ONS OVERZICHT. Gisternacht om 12 uur moet de econo- mlsche boycot tegen Hongarije zyn inge gaan, ea aangezien geen tegenbericht is ontvangen, moeten we aannemen, dat het bestuur van het Internationaal Vakver bond geen termen gevonden heeft om deze „lynch-strafwiiize" zooals We in een der bladen de blokkade zagen betiteld, af te wimpelen. Alleen zal ze voor den zaehten ovengang en om de regeerings alsnog ge legenheid te geven den terreur te beëindi gen, den boycot een week in tamelijk mil der vorm toepassen, helpt dit niet, dan komt de „verscherpte” boycot, d. w. z. dan zal ook het personen- en sneltrein-veikeer worden stilgelegd. Men ziet, dat sociaal democratische heeren zijn school gegaan by de militairen. Kende men tijdens den oorlog niet eveneens de „blokkade" en de „verscherpte blokkade”, den duiklbootoor- log en den „rücksichtlosen" duikibootoor- log? De socialisten die hiertegen destijds zoo fel hebben gefulmineerd, gebruiken nu dezelfde argumenten als oorlogvoeren den: de goeden moeten het maar met de kwaden bekoopen en daarbij wordt niet geteld de individueele ellende die duizen den zullen ondervinden. Daar is niet alleen de honger, welke de Hongaren, die waar lijk niet overvoed zijn, de laatste laren zal komen kwellen, talloos velen onschul- digen zullen pijplijker wellicht dan de en kelen, die tot de regeeringskliek behooren, de gevolgen gevoelen van de afzondering. Denk alleen maar eens aan de ouders (meeat arbeiders) wier kinderen in ’t bui tenland vertoeven om nieuwe krachten te krijgen en die nu niets van zich kunnen laten hooren. Het personeel der Zwitser- sche post en de spoorwegmannen hebben besloten voorloopig nog niet mee te doen aan den boycot, eerst indien de omstan digheden het noodzakelijk maken, zullen ze actief optreden. De Tsjecho-Slowaksche en Italiaansche arbeiders hebben besloten zich by de boycot-beweging en verwacht werd Zaterdag lieden in Zuid-Slavië, Polen hetzelfde zouden doen. De meening ten opzichte van den boycot is te Weenen zeer verdeeld. De bond van personeel by de post en spoor- f wegen heeft besloten er aan deel te nemen. j s jtaarentegen weigerden de niet-sociaal-de- mocratische post- en telegraafbeambten Hongarüe te isoleeren. Men begrijpt, dat dë terugslag van den boycot zich in Wtee- zal doen gevoelen, omdat, tengevol- represailles, die Hongarije on- zal toepassen, den aanvoer der voorafgaande conferentie met Lloyd Geor ge wenscihelijk acht Het bespreken van deze vraagstukken etscht zooveel tijd, dat men wel niet in een dag zal klaarkomen. De conferentie zal dus vermoedelyk te Brussel worden voortgezet, zoodat het 10 Juli moet wor den voor de ontmoeting te Spa kan plaats hebben- als ze nog doorgaat. Het uitstel wordt op 't OAigenblik voldoende verklaard <loor de nog hèerscljende ministercruMs in Duitschland. te dueu plaats nePbeii, heelt Ue premier ge zegd, dat de regeermg nooit zou Kuuuen toestemmen in een onailuurkeiyke lei acne republiek, tenzy zy volkomen vermagen kou Ue onlusten te Londonderry tusschen unionisten en Sinn Ferners, we;ke beide par tyen goed gewapend zyn, beginnen een ern stig karakter aan te nuinen. V rydagavond is het te Londonderry tot een hevige botsing gekomen, net gevecht duurde twee uren en er werden verscue*- dene personen gewond. De pontie was met by machte om de orde te herstellen. Im stad verkeert in groot® opwinding. Uit Beifast wordt gemeld, dat een ver eeniging van gewezen militairen, die voor Cai Hon gezind is, een motie heelt aangeno men, waarby aan de regeermg huip wordt toegezegd, om de wet en d® orde m Uhrter te herstellen, en er op gewezen wordt, dat er 3Uuv geoefende gewezen oiticieren zyn, die klaar staan om te gehoorzamen aan ieder nevel, waartoe de regeermg net be sluit zou nemen. Dit is een umueiyk bëwy® van de spanning, die er m bister ueersent. Het oincieeie hooidkwartier van öiai Fein bevestigt, dat het Hoog® Hof, dat het gezag van de Dail Eiran vertegenwoordigt, en dat te Dublin zal worden gevestigd, net opperste gerechtshof zal zyn zien van de besluiten der rechtbanken. De kabinetakwestie te Berlijn schijnt ditmaal werkelyk haar oplossing te nade len. De democratische party heeft einde* lÜ'k besloten aan de regeermg deel te ne men. -Zateolagmiddag zou de leider der de mocraten dr. Petersen, de (eider der Duit- sche volkiipartü Heinae en de leider van het centrum dr. Tnmborn met den voor zitter ter Nationale Vergadering Fetiren- bach een bijeenkomst hebben om in deae conferentie tot de opstelling van een re- geer.ngsprogramina te komen. Men ver wacht de benoeming van Fehrenbach tot rykskanselier, waarna hy zijn kabinet zal samenstellen. De meenlertieidssocialisten zullen zich eerst in hun fractiezjtting van Dinsdag over hun houding uitspreken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1