Meisjes Zeeppoederfabriek Groots Gala P. BERLIJN BILZ Voorstelling. Hagenbeek. MEISJES Stofleerderij De Nieuwe No. 1432 Clubfauteuils Divans Voltaires. BUK EMBALLAGE Sproeten, li I nette DIENSTBODE Net 2e Meisje GEVRAAGD, zich te verjoegen bij den Pachter H. J. SIER, Restauratie Station. 2833 8 Natuur-Genees wijze I 1 8 i v h p-Ü .mg we xb f de w (ie diaf I Publ VIJGENSIROOP, w.o. dt sterke min Saxon Alton wt I’ op dit KM Het beste boek om in alle ziektegevallen te raadplegen Twee kloeke Deelen. Feuilh Circus CARL De Vrouwe var door CHARLES G Geeutbocwerde v Turfmarkt 54. IsTie-u geplaatst worden. BAGENBECK’S Vrijbeidspaardei. BIGEMBECK’S ölilanlen. HAGENBECK1 Kameelen, enz. enz. Stkeu - tsJ200 Fabr. P. VISSER, Meubelkoopjesi! Trouwen!! JICHT; r SPIT, VISSER’s Of Dagdlenstbode salaris f22.50 p. maand met verval en een 2836 14 WERKSTER. o - VISSER’s 11 VISSER’s Rheumatiekolie ongeëvenaard In wer king, geneest de hevig ste Rheumatiek, Spit, Ischias, Spierverrek kingen. N.V. „DE TIJDGEEST". TrtkMnq van 950 nummers ttn overstaan van Notaris A 6. MUUIE. Dinsdag 25 Mai 192G I 25000 15483 1 10U0 7647 9962 12026 1 400 9773 13106 15635 1< 1200 10398 16115' f 100 294 1978 4136 6773 7237 9239 1159f 13191 15074 16737 19237 19415 t 90. «iyen gdcL r i 1,11 H1 ADVBRTENTHN. BOUDA. MARKT. a... i: W. 1 Adverteert in dit Blad. Winkel KORTE TIENDEWEG 4. BIOS 30 Werkplaats N A A IER STR A A T. 16 alle Susie Bo; Zomer- WOONPLAAT8 DATUM: NAAM Betaalb. in 11 Maandolljksche termijnen van f2.50 Betaalb. In 11 Maandelljksche termijnen van f2.50 Onherroepelijk leatete dag 137 62 02 De De scher iron 08 9307 35 Met 15 kleurend] grootte, uitk WADDINXVÈEN. Advertentiën en abonnementen qf dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM, Boekhandel. Warfdinivten. J. SCHEER, te Haastrecht. I. P. WfflSMüLINl (N BENT U EEN ROOKER? Koopt dan onze groote NAPOLEON, U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! ÏMJl 7 met een reuzen program van 80 nummers Hadnn, OINSDAS 25 MEI, ’invondi 8 uur 1 Aan da Zeeppoederfabriek T. P VIRULY 4 Co., Stoornzeepziederij „DE HAMER” kunnen Zich aan te meldenPortier Fabriek of bij de opzichteroaMej. GRENDEL, Turfmarkt 90. 40 IAGBMIECK1 Wildt Diertngroepen. 51 17111 14703 17291 7 17300 98 54 67 51 11123 93 65 00 6467 - 97 6548 71 73 0827 38 0757 84 85 16 6302 Goudache Ct. BESTELBIL JET. 2831 204 Ondergeteekende verzoekt GElfk GRAAUW'a Uitfl. Mij. 4 av Ril 7 KI 111 I FOTAH AAGIA/II7A en Boekhandel te Am.terdam, Singel 80, te zenden: DI IT dlU U I gC II CC» WI J4.C 2 deelen gebonden, voor den prijs van t 27.SO, en verplicht zich dit bedrag te betalen in 11 maandelijkeche termijnen van f 2.50 of a contant. Verkrijgbaar te Goud, bi) ANTON COOPS. WijdstraatS. H. v. LOON; Markt 6 te Oudewater bij Wed E. v d. BRUGGEN en alle drogisten. Voor Engros: Fa. B. MEIN- DERSMA, Den Haag. 1057 68 Emmer-Erfsch.veen (Dr.) 9002 71 21 1200! a 49 72 |41 79 I2l5u 91 12308 9718 1/ 36 19 84 25 85 4b 23 9800 54 76 171 98 11241 8914 90 38 11308 49 Ju i: 03 62 83 81 9011 86 51 99 69 11400 72 11503 82 75 6 1! 96 9197 40 V 9938 27 79 58 88 73 709! - - 85 7154 5911607 63 8» 90 60 93 7227 - 78 38 7351 53 70 80 740! 89 3“ Gebonden in 2 keurige prachtbanden voor slechts f 27.SO en verplicht zich dit bedrag te Soliede Salon- en Huhkamermeubelen als Tafels, Stoelen, Linnenkasten Spiegelt Schilderijen, Theetafels.Eikenhou'en But feiten. Boekenkasten, Clubfauteuil,. Zi pluche Ameublementen, Leerambt menten. Kapokmatrassen, Wollen- Satijndekena, Stroomatraeeen, enz 5396 SPOTKOpPJES 111 beste Adres Voor jong» MET HUWELUKSPLANNEI SIM0RiTRAAT44bbovesholi,n.b. ft kil ROTTERDAM. Telefoon 12 HAASTRECHT. Abonnementen en advertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent VEUDWUNHN SPOEDIG EN ZEKER door I WWRUVIN0 MET ANKER PAIN EXPELLER 19223 o5? 92 14526 66 19374 50 75 77 14649 16928 1944X2 97 64 4 1725 17023 68 43 27 19567 00 61 19600 83 71 5 89 86 38 HV07 17127 01 52 19725 9800 54 76 17222 78 6 77 78 54 19841 71 84 15041 17326 42' 94 12407 00 -- 9985 26 71 10091 33 68 10104 91 86 14 12554 15122 4912603 27 85 15 56 88 X 80 10220 127üm 15204 Die enquet leger leidin brief van UBoedap Kiespijnpoeders genezen binnen half uur dehevigste kiespijntand pijn, aangezichtspijn. Het laten trekken der kiezen wordt overbodig. Prijs 70 cent per doosje. Ondartrou wd: ANTOON J. DESSING en RIEK A. M. BRUMMER. Gouda, Ooethaven 7. Almelo, Groote Straat 71. 26 Mei 1920. Huwelijksvoltrekking 22 Juni a.s. in de Parochiekerk van St. Gregorius te Almelo te 9^ uur. 2830 15 GEVRAAGD in het hotel „Da Zalm” een 1003 1110 1236 47 3401 98 2514 1321 C 00 45 1511 __50 1009 1719 2037 3290 2325 00 3471 2510 2607 •leant van 15766 18028 1584Ö 4d 71 18163 15962 81 70 18242 16069 18340 80 61 94 18437 16101 55 60 16208 18529 33 49 42 60 67 70 16315 99 49 18638 i 58 83 68 18719 64 4702 u 45 S3 4800 22 4000 - 13 3053 5001 63 19 3118 53 3213 5122 54 3354 95 3442 00 5231 TO Iff 77 89 3510 81 735 19 86 K» 25 99 98 71 5910 «3ó 3022 71 32 41 76 42 43 90 78 45 5414 16 S II geen namaak ver rijs f 1.45 p. flacon. >ogenden gratis ij den fabrikant. so jaar alom bekei PFys per flesch^L 95rt. an f.|.40/by HU nPOTHEKERSendR F ad KICHTER-Cft Verkrijgbaar bij ANTON COCjPS, V’;; SPECIALITEIT IN 8725 11016 81 23 8815 32 19 38 1! 98 2407 34 I 21 43 128 15 51 7 22 55 M 51 -•••- 54 74 67 2515 VB 94 368 2803 72 10 86 08 300 2835 7 40 74 86 414- 09 507 15 38 85 626 46 nierzieaie, amummuzia, DiaiSZIOKlO, ziekte dor utinawagan, aambalon (ontst., pijnl. zwakte, onwillekeurige uHne- loozing op eiken leeftijd, geheime ziekten, vernauwing, vloeiingen, gezwellen, impoten tie, enz.) Volkomen en snelle genezing, per brief, door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN, ver schillend voor elke ziekte. Men vrage brochure No. 85 met bewijzen, aan bij den Keer SNABILIE, Groote Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige om- achrtyvtng der ziekt*. 4857 16 „Di« wensch is duidel Jk vendw^jn dadelijk.” Lucille ging naar het °P het in het zonlicht bat als een eindeloos gi rtrekte. Het rumoer en Menigte suisden nog in winding wa» gevolgd do dooving. Zy keek zonder die haar toilette «en geweldigen koffer ’’teisje daarmee klaar wa m»ntel nam, zond zy hai kunt nu gaan. Ik m xai je »tr»k Susie meisje. „Een lieve naam,” zei I m«ele woorden stal zij het meisje. „Ik zal d Susie schoof een groote rum van het boudoir, sc dat het licht werd J*een op haar teenen on 'mavertrek te gaan vertel 29 15301 12803 25 80 30 80 10424 12914 15413 ._lrf 10502 1.039 30 15 4351 02 44 6J 47 4 B2 70 8514 39 7V 48 2 'nJ'n 23 Bij de HOLLAND1A-DRUKKERIJ te BAARN verscheen: 2501 10 DE SPIJSVERTERING door Dr. B. F. TEN CATE (Speciaal aria. Rotterdam) 3e herziene druk, f 2.40 ingen. f 3.65 geb. Behandelt: Maag-, darm- en leverziekten (met inbegrip Galsteenen), Vet zucht, Suikerziekte, Jicht, Nierziekte, Bleek zucht. Populair geschreven. Dr. H NANNING's LAXEERKNDE een aangenaam smakend zacht werkend LAXEERMIDDEL uit Smyrna-vijgen en planten-extracten bereid. 3 2106 36 verkrijgbaar. PRIJS f 1.25 peij flacon. Dr. H. NANNINQ’s Pharm. Chem. Fabr. DEN HAAG. DOftDRICMTSCME MtTAALWARENfABRIIK 1 voorhttn Wad J.B&KKtRS 6 ZOOK DORDRECHT. 27 73 71 84 15041 17326 42 8009 9412407 60 51 19913 51 9985 26 71 17416 10 63 10091 33 68 25 41 90 10104 91 86 28 74 92 8121 14 12554 15122 43 20046 W 49 12603 27 40 20100 8200 85 15 56 17510 20284 19 86 X 80 30 20323 X 10220 127OW 15204 43 52 45 5> 10 90 17606 03 07 53 24 97 15 20401 87 29 15301 87 23 72 10343 12803 25 96 56 8333 «6 39 86 17705 78 5OI0424 I29I4 154I3 36 20587 843010502 13039 39 65 98 ‘.117810 20683 39 70 48 16 20828 H10 73 88 54 54 69 90 9017912 20968 10949 13121 15530 48 75 24 62 70 40 50 41 71 73 15629 56 69 86 13210 15718 18002 81 90 18 55 19 2005 71 95 8607 103 li ÖU04 M W 5 2139 4436 8 43 4517 10 0 16 02 52 34 Vorige li>t >k>ad 890 n. 90 m z. 889 fc 13471 «x 12571 geert. Hat median t braken. Plotseling is documenten op-de g gestort, dank zü d Duitsche parlementaii derzoek van een re trekking hebben op d« sident Wilson en dei zelfder tüd maakt twee geheime protoc bootoorlog openbaar, ders zün dan een deei enquete-commissie. H conferentie op 8 Janu burg bevat de kam Van hand tot hand”. In deze conferenti Hblaendorff, chef eerst de voornaamste brieven aan Hindenbu middel lijke afkondig perkten duikbootoorlof generaal-veldmaarsoha hiermede ten volle ee In het verdere ve jpeelde de Duitsche i pende stoomschepen agressief optreden tegc gevoerd werd als mot fing van den kruiser- Admiraal Von Hölw dat de Rükskanselier had, deze nota nog v meende, dat men hem val plaatste. Ludendorff, Hindent discussieerden uitvoerig ke houding aan te nar zÜn steun aan den dui de. Hölzendorff meei dan kanselier moest weigerde, op grond di Rü'ksdag over weg k» Uit de aanteekeninj kingen tusschen den maarschalk Hindenbu Von Hölzendorff op 1 Pless, dient het volger gehaald: 4648 BS 4706 74 - 4810 74 l« 9160 7541 If! 5451 7652 88 7755 56» 71 - 81 51 57 7645 772 95 78Ü5 67 9S 7900 3007 5853 17 61 51 75 92 5010 4004 14 45 87 9 91 B 81 4B 4124 0020 05 28 23 1705 92 25 16 70 32 84 4215 87 36 36 74 41 36 77 0 4B 84 K fl 6120 I860 70 38 1919 M Handboek en Standaardwerk van de natuurlijke gezondheidsleer, levens* en geneeswijze zonder geneesmiddelen. UitQavevanGEBRs.GRAAUW’sUitgevBrs-Mij.enBoekhanilel t« Amsterdam Singel 80 Telefoori 6480 Noord. (Bilz. De nieuwe Natuurgeneeswijze leert alle natüur- en watergeneeswyzen met alle toepassingen. Verder: Kneippkuur, Heilgymnastiek, Massage, Baden, Inwikkelin- gen, Kneipp-gieten en natte omslagen, Heilmagnetisme, Hypnotisme, Ziekenverpleging, Verzorging der Gezondheid, Ziekenvoedirag. Het bevat bovendien hoofdstukken over geneeskrachtige kruiden met vele gekleurde platen, over Kinder- en Ziekenverpleging m het gezin; hoofdstukken over Zielsziekten, Verzorging van het gelaat en van de schoonheid, van het haar en van de huid, over Rimpels, Handvormen, Handlynen en Verklaring van Handschriften, hoofd stukken over Influenza, Impotens, Tegennatuurlyke sexueele gevoe lens, Beenbreuken, Operatie's, Steenvormingen in de gal, nieren, blaas, enz. Verbloedingen, Brandwonden, Eerste hulp bij Ongeluk ken, Hygiënische Reformkleeding der Vrouwen, enz. De natuurlüke geneeswijze is de beste voor Rheumatisme, Jicht, Heupziekte (Ischias), Asthma, Hamorrhoidaal-ziekte, Bloedarmoede, Bleekzucht, Geelzucht, Inge beelde Kwalen, Vrouwenziekten, Hardlijvigheid, Slapeloosheid, Zenuwachtigheid, Skrofulose, Tuberculose, Vetzucht, Waterzucht, Suikerziekte, Geslachtsziekten, Huidzwammen en Uitslag van allerlei soort, enz., zoo ook bij alle Maag-, Nier- en Leverziekten. In 't bij zonder bü alle koortsen (akute Ziekten als: Diphtheritus, Croup, Roodvonk, Pokken, Typhus, Zenuwkoortsen), Oogontsteking, Hersen ontsteking, Longontsteking, alle Kinderziekten by Hoofd-, Tand- en Buikpyn, alle Wonden en Zweren, Gezwellen, Brandwonden, enz. W ormpoeders verdrijven de wormen zeker en snel. Wat wormen veroor zaken (en bijna elkeen heeft wormen) wordt niet bedacht. Prijs 40 cent per doosje. 13225 30 92 13310 27 13452 '3531 94 13630 80 13706 26 13879 9197 40 14020 9218 58 24 91 52 21 77 52 16419 67 41 79H1U0 35 80 45 92 45 43 18819 18505 55 8 18978 10626 19061 29 84 31 19113 68 46 70 63 91 77 16743 94 61- 33 66 34 94 97 10865 6619374 75 01 14216 75 21 77 52 86 06 11706 1430U 78 14 11807 52 9403 22 14409 _»0-“ 43 87 1006 08 27 7510 45 1190 16 72 0 31 0 09 1150 94 75 57 3703 5505 65 7 52 7t 0 10 84 71 1202 42 015 72 67 45 77 032 99 1363 72 5752 79 85 0 1582 93 177 160 L«at U C. koopen. Prijk Voor onvertm te bekomen bij groote anatomische modellen, in Iruk op ongeveer 1/3 van de ware grootte, alle tot in de kleinste onderdeelen uitlegbaar. 40 Chromoplaten en 802 text- illustratie’s, circa 2200 pagina’s omvang. In 2 zeer elegante prachtbanden, voor den prijs van 27.50. Betaalbaar in 11 maandelyksche termijnen van ƒ2.50 of i contant. Het werk bevat dus: 15 groote gekleurde anatomische modellen, die tot in de kleinste onderdeelen uitlegbaar zijn en wel: Het lichaam van den man. Het lichaam der vrouwa Het hoofd. Het oog. De neus. Het oor. Het strottenhoofd. Het hart. longen. De lever. De nieren. De maag hand. De voet. Zydelingsche doorsnede van het vrouwelyk lichaam. 40 platen in kleuren over: Stoombaden, Gieten, Baden, Huidziekten, Ziekten die door zwammen worden veroor zaakt. Onderzoek van de urine. De borst van de vrouw. Verscheidene platen van ge neeskrachtige kruiden. Long-, hart-, lever en nierziekten. Maagziekten. Het leeren zwemmen. Heilgymnastiek. Ziekten van oogen, mondholte, enz. ABONNKMKNTS Mr bwanaal f 1.99, FNM* p«r post pei AbMNMMMten WO 4 MMM BfMtln, d« ADVBRTENT1BF 1-6 1 1<M> 1-6 r*g«U 146, 16.«Ml p«r r*f«L selfi de donkerite, verdwijnen door pot 8PRUTOL. Bij alle flood* Drofieteo. Wijdstraat en 8. H. VAN LOON, Markt. Ti 88 90 99 121 -- 70 40 73 15629 flO 157ir 10 030 430 7055 933C1142B13573155O5 18746 85 2730 4403 M 9509 11590 13792 918900 916 M 21 7223 3011614 13989 15706 70 W 0 79 7377 9611 8014136 77 90 711 70 4648 94 9797 84 14213 15058 19176 31 2935 4705 7429 0891 11752 18 16002 19295 •44 2052 4810 74 10008 11841 58 03 19300 76 54 5100 7541 IC237 04 72 16195 19496 1003 3135 5451 76ï2 01 11900 87 10298 19727 90 f» 7755 10391 87 14342 16023 19877 3212 5836 71 1041012113 90 16769 82 !Od5 5778 81 28 12204 14404 96 19910 8090 7«5 10578 12338 14M5 16800 57 _JI4 97 8008 10094 12421 14650 16929 60 43 6174 62 10713 12604 51 17111 30378 - 6233 81 14 6 14703 17391 30412 55 87 35 96 7 17309 73 3750 6368 8515 36 12708 98 54 20737 3842 73 8605 44 12820 14850 17633 20826 4014 6481 35 5213127 I4V79 38 S3 40 6jU5 8706 54 13219 15075 17715 91 80 6619 8874 10800 35 79 80 20918 86 33 8910 11210 13361 15315 17801 22 98 0895 ló 22 13440 43 23 60 4263 6954 89 75 67 59 52 85 91 9004 11359 13508 85 18352 16 4338 7009 9186 11412 9 15446 18508 41 0 9229 27 20 74 18662 i Later aüoibaai 20 2193 4564 6250 58 2255 83 75 2349 4606 93 71 -W7 15 51 74 515 Prt)SM 300 4376 7055 0330 - 4403 0 050 31 7223 0 11614 I39U 79 73H 9611 80 141!“ 94 9797 84 i;;.- 7439 9891 11752 18 10088 11841 58 7541 IC237 94 72 161 7652 0111960 87 162 10391 87- 1041612113 28 12204 14404 10578 12336 8008 10094 12421 62 10713- 81 14 87 0 -515 36 8695 44 35 5213127 8706 54 13219 8874 10800 89I0 1121C 09 9004 11351 9186 11411 1005 HET LAAI VoSMiihe 2 l een de wé zetten, hadd oen tot het’ .dat het pul |ew«0ir 1 4' GOUDERAK. Advertentiën en abonnementii op dit blad worden aangenomen <31 L. VLEGGEERT, GoucJSk. STE TE6EN DE E NOTEERING. A0RE<1® ROHERDAM jmetpiMkerehatibn 8011

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1