w Congres S, I). A. P. pan, waanrode drie gevangen genomen Sinn Feinern werden vervoerd. De urres- tanten werden daarop met «en militaire vrachtauto naar de govungenis gebracht. Daarentegen it» er'te. Londonderry een boort samenwerking ontataan tengevolge van de jongste onlusten tuwtdhen unioni»- t.tiche werklieden en Sinn Koine ra. Op ini tiatief van den burgemeester der stad vormden de unionisten en nationalisten ge- «amcniyk een vrijwillige burgerwacht tot handhaving van de openbare orde. BU1TENLANDSCH NIKU FRANKRIJK. De Echo de Paria deelt mede. dat De- sohanel tien dagen rust zal nemen op het kasteel Rainbouillet. Zijn toestand is goed. Hevige brand. Zondagavond is een geiweldige brand uit gebroken op de haivenJuule te Havre, waar van de schade qp ongeveer twaaif millioen francs wordt geschat. De oorzaak van den brand is tot dusver nog onbekend. Het vuur brak uit in het achterschip van delft Transatlantische*! stoomer „Lamcntin" en sloeg* over op een lading kisten rhum. van waar het een loods aantastte. Toen breidde de brand zich met groote hevigheid uit. 'INvaalf duizend fusten olie werden een gretige prooi der vlammen. Millioendiefstal. Een belangrijken diefstal is ontdekt in de entrepots van Havre. Een jonge man, Buot genaamd, storul aan het hoofd van een complot, waarbij ongeveer 50 perso nen waren betrokken en dat voor omstreeks tien millioen aan goederen gestolen heeft. Begunstigd door de staking konden de die ven kalm hun slag slaan. Reeds zijn 15 daders gearresteerd. ENGELAND. Altijd radicaal. 'Het „Petit Journal" meldt uit jonden dat Sylvia Pankihurst* verdacht Wordt tot een bolsjewistische organisatie te behooren. In verband met het proces tegen Burgess den uitgever van het bolsjewistische blad „De Arbeiders Dreadnought" is een huis zoeking bü haar gehouden. BELGIE. De zaak Jamar. Na langdurige verhooren heeft het as sisenhof te Antwerpen gisteren Jamar, wegens het schrijven van „defaitistische" artikelen in de Belgische Socialist, het blad dat tijdens den oorlog in Neuerland werd uitgegeven, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en vijf jaar verlies van burgerlijke rechten. Longville, Luys, Mahl- man en Splingard, de andere beklaagden, zijn vrijgesproken. Jamar, die bij de jong ste verkiezingen gekozen was tot Kamer lid voor Antwerpen, maar den eed nog niet had kunnen "aflaggen, verliest door dit vonnis natuurlijk zijn zetel. Reeds vaker vertoond. Vrijdag heeft de beul van Brussel op de Groote Markt de vonnissen aangeplakt, waarbij een aantal Belgische activisten ter tiood of tot levenslangen dwangarbeid wer den veroordeeld. Ditmaal hadden, schrijft de .Standaard", de vier gendarmen met blanken sabel geen moeite om dc menigte vier koetsiers en enkele loopjongens uiteen te drijven. En geen enkele cinema liet een film afrollen. BINNENLAND. NEDERLAND EN BELGIE. De nieuwe overeenkomst. Uit Parijs verneemt de frN. R. Crt": „Hoewel in overeenstemming mot de be trokken regeeringen alles in gereedheid was gebracht voor de onderteekenmg van de Nederlandach-Belgiscbe verdragen en (le dag voor de onderteekening reeds was vastgesteld, heeft de Belgische afgevaar digde uit naam barer regeering verklaard, dat zy de onderhandelingen niet wenscht voort te zetten, zoolung het vraagstuk van de Wielingen niet in haar geest is opgo- Lost." Deze mededeeling ziet er vrij wat ge loofwaardiger uit dan het bericht van Bel gische zijde als zou het de Nederlandsche regeering zyn, die moeilijkheden heeft op geworpen op het laatste oogenblik. De heer Hymans, minister van buiten- landsche zaken, zal heden in de Kamer roededeelingen doen, betreffende het be sluit van de regeering over het voorloopig niet-onderteekenen van het Nederlandsch- Belgisch veixlrag. Du it scli oorlogstuig op Nederlandsch gebied. Op een vraag van den heer I.ouis Ma- iin, den afgevaardigde van Nancy, in de Fransche Kamer nopens het oorlogstuig, dat de Duitschers by hun terugtocht door Limburg op Nederlandsch gebied achter hebben moeten laten, heeft de Fransche Minister van Buitenlandsche Zaken geant woord, dat de gezantenraad besloten heeft om de Duitsche regeering uit te noodigen aan Nederland te laten weten, dat het Duitsche oorlogstuig aan bepaalde spoor wegstations, welke in overleg met (ie com missie van toezicht zullen worden aange wezen en overeenjjpmstig de bepalingen dezer commissie, zdimoeten worden uitge leverd. Aan de Nederlandsche regeering zal worden meegedeeld, dat deze stap wordt gedaan met goedkeuring van de voornaamste verbonden mogendheden. (N. R. Crt.) Consul te Dresden. Naar men aan de N. R. Crt. uit Leipzig meldt, zal de heer ten Cate de Vries, vice- consul der Nederlanden te Munchen het Nederlandsch consulaat te Dresden op zich Qeen ombonw der kruisers mogelijk. Omtrent de mogelijkheid van verkoop van de rompen der kruisers Java en Su matra, d.w.z. omtrent de mogelijkheid, deze voor handelsdoeleinden om te bou wen, heeft, naar wij in de Mem. van Ant woord op het Voorl. Verslag der Eerste Kamer betreffende de voltooiing dier oor logsschepen lezen, de miinister van Ma nna a. I. de meening gevraagd van den hooglet raar aan de Technische Hooge- *chool II. Cop en den heer 11. N. Prins, ingenieur bij de Maateehappij Nederland. zy komen tot de conclusie dat, gezien de groote wyziglnigen die noodtg zijn, het twyfelachtig ia, of de verbouwde kruiser» spoediger gereed zouden zijn dan nieuw te bouwen schepen. Bovendien zal wel elke rcederij «r de voorkeur aan geven te varen met acnepen, die in alle opzichten geschikt zUn voor haar bedrijf. Het is dan ook zeer onwaarschijniyk te achten, dat er gegadig den sullen worden gevonden, die bereid zyn, de kruisers te koopen tegen een noe menswaardig hooger bedrag dan hun af- braekwnarde. met het doel deze schepen te verhouwen in snelle passagiersschepen. De marinedeskundigen eün tot eenzelf de conclusie gekomen, n.l. dat van verbou wing dezer kruisers tot koopvaardijsche pen geen bevredigende uitkomsten kunnen worden verwacht. Terugkomst van Gisteren is den heer Crcmer. J. T. tremer. onze gezant in de Vereenigde Stated die om ge zondheidsredenen deze betrekking tijdelijk heeft moeten neerleggen, hier te lande te ruggekeerd. Hü is naar zijn buiten „Duin cn Kruidberg" te Santpoort vertrokken, waar hy voorloopig eenigen tyd rust zal Zuinigheid in de In de Tweede Kamer-vergadering van 21 November 1.1. werd door den heer Rink een motie voorgesteld en dienzelfden dag aan genomen, waarby de Kamer als haar oor deel uitspreekt, dat de meest mogeiyke zui nigheid in de huishouding van den Staat noodzakeiyk is en de regeering uitgenoo- digd wordt maatregelen te nemen, waardoor meerdere zuinigheid verkrgj*^ za' worden en aan de Kamer mededeefflH te doen van hetgeen de regeering vermeept in deze te moeten verrichten. Naar wy thans vernemen, is aan die mo tie onlangs een begin van uitvoering ge geven, in dezen zin dat door het departe ment van Financiën een voorstel is uitge werkt in de richting dier motie, hetwelk om advies is gesteld in handen van het col lege van secretarissen-generaal der ver schillende departementen van algemeen be- zal eerlang worden uitge- Dit advies bracht. Het Vredespaleis in gebruik. We vernemen van het Ministerie van Bui tenlandsche Ziiken, dat van het Secretariaat van den Volkerenbond bericht is ontvangen, dat de meerderheid der leden van de Com missi e, belast met de voorbereiding van een ontwerp voor een permanente Hof van In ternationale Justitie te 's-Gravenhage als byeenkomst der Commissie heeft gekozen. Het secretariaat van den Volkerenbond heeft ingevolge daarvan de Commissie uit- genoodigd 11 Jujii a.s. in het Vredespaleis aldaar byeen te komen. Ministerieel De Minister van Binnenlandscne Zaken, jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck, zal, behou dens onvoorziene omstandigheden, Maan dag 31 Mei en Dinsdag 1 Juni in Friesland vertoeven tot het bezoeken van verschil lende provinciale instellingen en werken. Het bezoek zal van Leeuwarden uit ge schieden en o.a. zal Dokkum bezocht wor- Middenstandsbesturenbond. Het bestuur van bovengenoeniden bond. waarbü een 40-tal organisaties van aller lei bedryven zyn aangesloten, heeft in zyn jongst gehouden vergadering besloten om overeenkomstig de besluiten der 's-Graverfhaagsche Winkeliersvereniging, alle door die organisatie gestelde candi- daten voor het bondsbestuur en den mid- uenstanderaad over te nemen. De samenwerking van den MidRpn- standsraad in zyn tegenwoordigen vorm, maakte een punt van uitvoerige bespre king uit. Men wenscht een vertegenwoor diging naar de getalsterkte der bonden en niet, gel ijk nu het geval is, een samen stelling uit vertegenwoordigers van de drie landelijke bonden. In verband met de reorganisatieplannen van den hier ter stede bestaanden verbruikersraad, werd nagegaan of de bond iets zou kunnen uit richten ter tegemoetkoming in de leemte om technische quaesties over allerlei be dryven te doen onderzoeken. De voorzit ter, de (heer L. P. Maarten gaf tenslotte een overzicht van den stand der voorberei dende werkzaamheden voor het in Juli hier ter stede te houden congres van den Mid- uenstandsbond. Een nieuw kinderhuis te Arnhem. Naar de Tel. verneemt, heeft de Haag- sche vrijmetselaarsloge van de tegenwoor dige eigenaars, de heeren H. Viaser en J. A. M. Verheyen te 's-Gravenhage, aange kocht het fraaie perceel Eusibiusbuiten- singel 7 te Arnhem, vroeger behoorende aan de familie Godin de Pesters. Het groote pand met een tuin van ongeveer 4000 vierkante meters zal worden inge richt voor kinderhuis. Vermelding verdient nog, dat het in de bedoeling ligt der Haagsche loge, om wat het huis aan oude kunst bevat, zooals ge beeldhouwde deuren en gobelin-behangsels, zooveel mogelijk in den ouden toestand te laten. Prof. J. A. van Hamel. Naar wy vernemen, is prof. J. A. van Hamel, het hoofd van de rechtskundige af deel ing van het Volkenbondssecretariaat, voor eenige dagen hier te lande aangeko men, in het bijzonder tot het bespreken van de voorbereiding der vergadering door den Volkenbond benoemde internatio nale commissie van rechtsgeleerden voor het ontwerpen van definitieve plannen voor een Internationaal Gerechtshof, welke ver gaderingen, het Vredesj ipaleis zullen aanvangen. Samenvoeging Zaansche gemeenten. Burgemeester en Wethouders van Wior- merveer hebben zich in verband met de in zichten omtrent samenvoeging van ge meenten gewend tot burgemeester en wet houders der gemeenten Zaandyk, Koog aan de Zaan, Oostzoan, Weetzaan. Assen delft, Krommenie, Wormer en Jisp, met verzoek hunne meening te mogen verne men omtrent evenkieele samenvoeging va» Zaansche gemeenten. De vUfde Koode Kruiatreln. Blijkens by het hoofdbestuur van het Nedorlundache Roode Kruis ontvangen te legram van den hoofdgeleider, kapitein van Hoogenhuyzcn, is de 6e trein den avonds te Weenen Verdu n - Monument. De Commissie van bet Verdun-Monu ment bericht uit ParUs, dat de mogelijk heid bestaat, dat tengevolge van de laat ste stakingen in Frankrijk de aanvankelijk op 28 Juni a.s. vastgestelde onthulling van het monument op dien datum niet zal kun nen plaats hebbep. De commissie van onthulling wacht thans nog nader bericht GEMENGDS BERICHTEN. Gisteren is te Eist, by Arnhem, een auto mobiel, waarin de familie A. B. C., uit Al melo was gezeten, van den vry hoogen dyk- weg gereden en in een sloot terecht geko men. Do echtgenoote en de kinderen van den heer A. B. C. konden dadelijk worden gered; meer moeite kostte dit met den heer C. en den chauffeur. Beiden waren bewus teloos, toen ze op den wal waren gebracht. Op den huize Dydakkers werd heelkundige hulp verleend, welke voor den chauffeur het meest noodig bleek. Deze mag niet worden vervoerd. (N. R. Ct.) Gebrek aan pakhuisruimte. Vrijdag en Zaterdag brachten tjalken uit de Amsterdamsche veemen te Huizen 800 pakken Deli-tabak aan, om in de groote roo- keryruimten te worden opgeslagen. Een dezer „hangen" is verzekerd voor anderhalf millioen gulden. Het toppunt van emancipatie. We leven tegenwoordig heel snel. De de mocratische tyd doet velerlei denkbeelden naar voren komen, die vroeger als onzinnig zyn beschouwd, die thans echter pnel ry- pen en tot gemeen gded worden gemaakt. Datgene waarvan men korte jaren geleden niet heeft kunnen droomen, verbaast zelfs niet meer. Het allernieuwste vindt men di rect gewoon. Toch trof ons dezer dagen iets, dat we toch wel als iets heel merkwaardigs aan de vergetelheid willen ontrukken, n.l. een per- soonlyke kennisgeving van iemand's ge boorte. We knipten uit het H a n de 1 s- biad de volgende advertentie: De ondergeteekende geeft kennis van zyn geboorte. Johannes Hendrikus van Vliet. Pretoriusstr. 39 huis. 20 Mei. '20. De jeugd wil wel gaarne spoedig zelf standig zyn, maar dat dit nog vóór de wieg zou kunnen plaats hebben, is toch wel het toppunt van emancipatie. Een prysvraag voor de jeugd. Het hoofdbestuur van de Vereeniging „Het Nederlandsch Fabrikaat" heeft de goede gedachte gehad een prysvraag uit te schryven van leerlingen van inrichtingen van middelbaar- en gymnasiaal onderwijs en daarmede gelykgestelde inrichtingen van onderwys. Gevraagd wordt eene uit eenzetting waarom het een algemeen lands belang is dat aan voorwerpen van Neder landsch fabrikaat de voorkeur boven bui tenlandsche worde gegeven, indien de na tionale voortbrengselen in prijs en in hoe danigheid met buitenlandsche kunnen wed- yveren en hoe het komt dat Nederlanders zoo gaarne buitenlandsche producten kiezen boven inlandsche. Als eerste prijs wordt uitgeloofd een voortbrengsel der Nederlandsche nyverheid ter waarde van honderd gulden, ter keuze van pryswinner of -winster en als tweede pry s een zoodanig voorwerp ter waarde van vyftig gulden. Bovendien k unnen niet be kroonde inzendingen ook voor een prijs in aanmerking komen. By zonderheden omtrent den prysvraag kan men vinden in de aflevering van 20 Mei van het Tydschrift „Het Nederlandsch Fabrikaat". Gedroste matrozen. Uit Tokio seint Eastern Service, dat drie Nederlandsche matrozen van oorlogssche pen het leven in Japan zóó goed is bevallen, dat zy zyn achtergebleven. De Japansche autoriteiten trachtten tevergeefs hen te vangen. Vyftig jaar doodgraver. De heer A. Wurkum te Twisk heeft zyn 50-jfcrig jubileum gevierd als doodgraver. By 793 gevallen van overlyden deed hy als zoodanig dienst, zynde méér dan het tegen woordig aantal inwoners dezer gemeente. Pokken. Te Krimpen a. d. Lek doet zich weder een geval van pokken voor. Verduistering? .Te Bussum is op verzoek van den offi cier van justitie gearresteerd en naar Am sterdam overgebracht een bediende van de firma Materna en Blaize, verdacht van het plegen van verduistering in het faillisse ment dier firma. Plotseling sterfgeval. Zekere vrouw de B., die Zondagmiddag haar kleinkind in de Geref. Kerk ten doop bracht, zakte plotseling ineen en overleed na enkele oogenblikken. Twee huizen afgebrand. Te Farmsum (Groningen) zijn Maan dagmiddag twee huizen, bewoond door drie gezinnen afgelbrand. 5 kalveren en 1 varken kwamen in de vlammen om. KERKNIEUWS. Een legaat van 24000. Mevr. wed. Th. P. ScholtenTer Kuile te Enschede heeft aan de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente aldaar ƒ24.000 gele gateerd uit de renten waarvan de tracte- menten der vier predikanten moeten wor den verhoogd. Verder werd geschonken aan de Herv. Diaconie 1000 en aan het Herv. Weeshuis ƒ2000. (Vervolg.) Derde dag. Socialisatie. De debatten over de ontwerp resolutie in zake socialisatie worden voortgeaet. Mr. P. J. Troelstra zegt, dat door de aan neming der resolutie inzake socialisatie tiet i het vraagstuk gebonden is. t vraagstuk is niet in de een probleem van economische t> van ia. Het aocialisatie- rate plaats een problem van economische techniek en van economische atudie, het rapport zal een be langrijke leiddraad kunnen zyn van hetgeen de politieke leiding der party daarvan op den duur weet te maken. De S.D.A.P. ia een politiek lichaam, dat by de uitvoering van het aocialisatie-rap- port minstens zooveel gedreven moet wor den door de politieke noodzakelykheid en de politieke momenten, als door de econo mische adviezen, in het rapport vermeld. Zal dit rapport, dat in zekeren zin een mo ment-opname is van het Nederlandse!^ eco nomische bedrijfsleven een levend stuk wor den, dan moet werken et dit blyken yit het wilh arbeidersklasse. Geeft dit rap- onmogeiyk gens het ra digfn" port nu een beslist antwoord op de vraag, wat socialisatie is? Spr. heeft verwacht, dat in het rapport vóór alles tot uitdrukking sou komen, het verlangen naar het socialisme in het hart der aroeidersklaBse. Het rapport laat in het kapitaliatiach productiestelsel echter geheel onaangetast en spr. merkt op, dat hierdoor niet het minst het gevaar bestaat, dat de socialisatie reeds voor haar verwezenlyking is gecompromitteerd. Men moet oppassen, niet den kiwi te brengen in het algemeene socialisatieproces, door verdere uitbreiding van staats- en gemeen tebedry ven; door het ryp maken van het particulier bedryf, door centralisatie en normalisatie. De socialisa tie raakt den grondslag van de burgerlyke maatschappy en de verwezenlijking daar van beteekent voor alles strijd tegen het private kapitalisme. De socialisatie is toch een revolutionnair proces van den eersten rang. Spr. wyst er op, dat binnenkort de vraag zou kunnen worden gesteld, in hoeverre de burgerlyke partyen ten opzichte van het socialisatie- vraagstuk met de socialisten zouden kun nen samenwerken. De vooruitzichten voor een dergelyke samenwerking acht spr. ech ter niet groot, ofschoon niet volkomen uit gesloten. Spr. mist in het rapport een antwoord op de vraag, in hoeverre organisatie der socia lisatie binnen het kader van het tegenwoor dige politieke organisme moet werken. Evenals de liberalen, dienen ook wy, zegt spr., indien wy de productie in handen heb ben, de beraadslagingen over productie en bedrijfsleven publiek te maken. De hulp middelen van de organisatie zullen anders "jk goed kunnen marcheeren. Vol- let rapport zal de economische raad in alle zaken te beslissen hebben. Doch waar, vraagt spr., blijft de contróle van de publie ke gemeenschap? In het rapport wordt evenmin aangegeven de financieele schakel, |^elke er tusschen bedrijf en staat moet be- Spr.'s conclusie is, dat er moet zijn een degelylce contróle door de publieke gemeen schap, niet buiten het volk om en niet bin nen den kring van kleine commissies. Wy moeten hebben naast de Tweede Kamer eveneens een vertegenwoordigend lichaam, dat niet gekozen wordt door het amorphose algemeen kiesrecht, doch berust op de func- tioneele democratie, d.w.z. uit leden in het bedryf in al zyn gelederen. Spr. geeft het partybestuur in overwe- n commissie te benoemen uit deskun- >p het gebied van staatsrecht en po litiek om deze door hem aangeroerde kwes tie nader uit te bouwen en haar rapport op een volgend congres uit te brengen. (Ap plaus). ,*De heer F. M. W i b a u t, repliceerend, beantwoordt de verschillende sprekers en bestrijdt de gemaakte opmerkingen. Er pchynt nog verschil van meening te be staan omtrent datgene wat men wel of niet als socialisatie beschouwt. Daarom verdient het voor het partybestuur overweging, om de socialisatie-commissie diligent te ver klaren, teneinde alle nevenvraagstukken te bestudeeren en het resultaat dier studie te verwerken in populaire brochures. Spr. geeft mr. Troelstra toe, dat niet alle in het rapport voorkomende bepalingen bindend moeten zyn. De commissie heeft het vraagstuk der socialisatie niet alleen van technischen kant bekeken. Het rapport heeft geen twyfel gelaten over datgene wat feitelyk socialisatie is de „doelbewuste vermaatschappelyking der voortbrenging". Er Is inderdaad een gevaar in, wanneer de strijd voor de socialisatie de beteekenis zou krygen van eene, waarvoor verschil lende politieke partyen, die de socialisatie niet willen uitvoeren, gaan optrekken. Spr. is het met mr. Taoeistra eens, dat inderdaad vele overheidsbedrijven niet deugen. Doch het is zeer goed mogelyk het gesocialiseerd bedryf te stellen als een sterk georgani seerd overheidsbedrijf. Daardoor zal het overheidsbedrijf gemaakt zyn tot een ge meenschapsbedrijf. Mr. Troelstra heeft de tegenstelling tus schen beide soorten van bedryf te sterk naar voren gebracht. Het gesocialiseerd be dryf zal toch moeten breken met de macht van het particuliere monopolie en van het monopolie van het groot-kapitaal. De soci alisatie moet groeien, ja zelfs elk jaar zul len onze tegenstanders moeten erkennen zegt spr. dat weer een stuk socialisatie is ingevoerd. 't Is niet waarschynlyk, dat een begin zal gemaakt worden met de socialisatie van het scheepvaartbedryf, doch eerder met het landbouw- en levensmiddelenbedryf. De heer W i b a u t zegt, mr. Troelstra niet te kunnen volgen inzake de openbare behandeling der financieele zaken. De so ciale commissie heeft de Tweede Kamer als hoogste gezag beschouwd. Zy bracht de functioneele democratie niet op den voor grond doch zal het toejuichen als er een commissie van deskundigen door het party bestuur werd benoemd om eveneens te stu- deeren over een verhandelde werkwyze der Tweede Kamer. Dit congres mag niet alleen gaan zonder dit bel angry ke werk tot stand te hebben gebracht. Onze propaganda zal daardoor inhoud gegeven kunnen wor den omdat wy er mede de onhoudbaarheid van het kapitalisme kunnen «antooncn door aanneming der resolutie inzake de social), satie zal het congres de lijn hebben (los getrokken om te komen tot een nieuw pro ductiestelsel. (Luide toejuichingen). Nadat de amendementen van de afdeeling Leiden zyn ingetrokken, wordt de resolutie inzake socialisatie met algemeene stemmen aangenomen. Het partybestuur krijgt opdracht d« kwestie door mr. Troelstra aangegeven, ter hand te nemén door te bestudeeren het ver band tusschen de politieke ontwikkeling en de economische organisatie van het bedrijfs leven. Overwogen zal worden hiervoor eene nieuwe commissie te benoemen of wel de bestaande commissie hiervoor met deskun digen uit te breiden, zoo noodig in overleg met het N. V. V. Na uitvoerige besprekingen zyn het Pi- nancieel verslag, de nieuwe contributierege ling en de begrooting 1920 goedgekeurd. Na de gebruikelyke sluitinga-plichtple- gingen is het Congres onder het zingen der „Internationale" uiteengegaan. EERSTE KAMER. Baron van Voorst Vergadering van Dinsdag 25 Mei, des avonds 8.36 uur. Voorziter: J. J. G. tot Voorst. De Voorzitter deelt mede, dat van den consul te Shanghai, den heer Schuur man, namens de aldaar gevestigde Neder landers een telegram is ontvangen, waarin 'ter gelegenheid van het eskaderbezoek aan die stad hulde gebracht wondt aan de Ne derlandsche marine en verzocht de noodige credieten te willen verstrekken voor de aanhangige bouwplannen en ter voorzie ning in de behoeften van materieel en per- De Voorzatter stelt voor. Woens dag om 11 uur eenige wetsontwerpen in de afdeelingen te behandelen. Aldus beslo- Hy deelt mede, dat Donderdag 11 uur vergadering in behandeling de wetsontwerpen betreffen- en den afbouw der Java Hy verklaart, voor nemens te wezen, Donderdag, in afwijking van het reglement van orde, voor te stal len, een commissie te (benoemen voor de schriftelyke voorbereiding van het Wet boek van Strafvordering. De vergadering wordt verdaagd tot Don derdag 11 uur. UIT DE PERS. De papierpryzen. Over de ontzaglyke sty ging der papier pryzen schryft het Centrum: Dat er in de papierindustrie nog wel op iets anders dan op verliezen te wijzen valt, leert de niet bepaald onaanzieniyke winst van 8% millioen gulden, die de papierfabrieken Van Gelder over het jaar 1918 maakten. De vraag dient toch gesteld, eenerzijds of de Btyging van den pry's wel in be- hoorlyke verhouding staat tot hetgeen billijk en noodzakeiyk is, en anderzyds of de overheid hier niet remmend en re gelend kan optreden. Want het valt toch niet te ontkerhen, dat een volk voor zyn ontwikkeling, voorlichting en beschaving papier noodig heeft, en dat dit artikel voor de mössa tot een dageiyksche levensbehoefte is gewerden. LUCHTVAART. Een noodlanding in zee. Zondag was een Duitsch oorlogg- vliegtuig, de ,,D 97" uit Schiphol, ho ven Zandvoort genoodzaakt, een nood landing te| maken. De vliegmachine kwam in zee terecht en sloeg om. De passagiers, een heef en een dame, vie len in zoe. De dame was aan het ge laat gewond on kwajn overigens, even als haar metgezel, met den schrik vrij. Van de vliegmachine was een der schroefbladen vernield. Amsterdam—Groningen v.v. Gedurende een 10-tal dagen worden van Amsterdam naar Groningen v.v. vliegtoch ten gemaakt, waarmede krantenHUingen wonden verzonden. Gisteren zyn de reizen niet zoo voor spoedig gegaan, de vliegers Stinhaus en Hentling hadden beiden met motordefecten te kampen. Toch mochten zü veilig Gro ningen bereiken. Omtrent den tocht van Hertlinfc meldt de Tel. het volgende? Hertling, die al vroeg in den ochtend, 5.20, van Groningen was vertrokken, arri veerde, na een reis zonder stoornissen, te 6.65 op het vliegveld Schiphol. Direct werd de krantenlading ingenoimen en na vijf mi nuten had de onvermoeide vlieger de te rugreis al weder aanvaard. Boven de Zuiderzee haipende de motor, zoodat hy ernstig gevaar liep in zee te storten. Hertling verklaarde, toen hü te Groningen het vehhaal van zyn wederva ren deed, voor het eerst in zyn leven ban* te zyn geweest en dat wil voor een vlie ger als 'Hertling met een 5-jarige oor ogs- praktyk nog al wat zeggen. Hy slaagde et in boven het eiland Urk te komen en was juist van plan een noodlanding te maken, toen de motor weer aansloeg. Hertling zette nu zyn tocht naar het noorden voort, doch nog geen 2 K.M. ver der haperde de motor nogmaals. De on- fortuinlyike aviateur keerde, kwam boven Urk, wilde landen, doch hier herhaalde zich, voor de laatste maal, hetzelfde spel letje van zooeven. Weer wend koers gezet naar het noorden en nu zonder verdere wederwaardigheden om half negen te Gro ningen geland. LAND- EN TUINBOUW. De aspergeteelt is in het Westlaad in de laatste jaren sterk ingekrompen, inzonder heid in het midden en Oosten der stree»- Deze inkrimping teekent zich duidelijk ft* "j den aanvoer op de veilingen, die uitalujteni nog aanzienlyk is te 's-Gravenzande e Monster, waar de zandgronden langs zeekust liggpn. die voor deze,teelt bijzon dere geschiktheid hebben. Volgens de Tuinbouw moet deze teeltbe- perking toegeschreven worden aan de sty- ging der arbeidBloonen, die vooral hqur in vloed doet gevoelen by een teelt als (fie der asperge», welke zeer veel handenarbeid vraagt. De prijzen bleven tot heden gunstig, waartoe niet alleen de geringe aanvoer, maar ook het meestal koude weer mee werkte. Eerste soort witte konden zich ge- «regeld handhaven op ƒ46.00ƒ66.00 pér 100 bos. Hollandschc landbouw. Een Biwte landbouwcoöperatie uit Hol land zal in Oostenrijk een modelboerderij stichten, meldt V. D. uit Weenen. Holland schc deskundigen zyn ter bestudeermg van de plannen reedR in Weenen aangekomen. KUNST. 2e Orgelbespeling Groote Kerk door den heor J. H. B. ÖRaanuennan, met welwillende medewerking' van Mejuffrouw Mara de Haan (Sopraan) en den heer Carel Haack (Violoncel). Over het geheel genomen stond dit con cert ten achter by dat van 3 Mei; ook het aantal bezoekers was, hoewel bevredigend, toch zeer aanmerkeJyk minder dan toen. We moeten weer beginnen met den hoer Spaanderman zelf, want diens spel stak wel ver uit boven de prestaties der mede werkenden; of het lag aan de drukkende atmosfeer of aan te weinig repetecren, we weten het niet, maar het verschii tusschen den geroutineenden organist en de beide solisten kwam ons wel wat tè groot voor. Wy voor ons hadden dan ook liever den Heer Spaanderman den geheelen avond al léén gehoord, voonal, nu ons vermaarde orgel, na de padergane verbeteringen, in derdaad aan heel hooge eischen voldoet. Ook thans opende de heer Spaanderman het concert weer met een der vele praeludea fuga's van Bach, kernadhtig en Uuidelyk analyseerend voorgedragen; een paar keer ■kwam het ons voor, dat een iets minder kwistig gebruik van het aanzwel register gewenscht ware. Indrukwekkend was zUn vertolking van Rudnick's Fantasie over het „O, Ewigkeit, du Donnerwort". zoo ook van No. 9, „Offertoire" van A. Lefébure- Wely. Hoe weerkaatsten hierbij de meta len klanken door het ruime kerkgebouw na krachtige slotaccoorden Mej. de Haan vonden we niet by ster ge lukkig; haar stemgeluid is helder en klinkt goed in het groote gebouw, maai zy de toneerde zoo vaak en vibreerde o.i. ook veel te veel dat zy ons ditmaal niet vermocht te voldoen. Ook de uitspraak van het Italjaansch uit Handei's „Rinaldo" was niet onberispelijk. Nieuwe liederen werden ons niet geboden; zonder uitzondering hebben we ze alle zonder hierdoor nochtans aan hun schoonheid iets af te aoen wel minstens een dozijn malen gehoord. We hebben Mej. de Haan wel eens in beter conditie gehoord en we twij felen niet, of zij zal een volgende -naai revanche nemen. Zy beschikt ontegenzeg- geiyk over goed materiaal. De Cellist had o.i. evenmin z'n „beau- soir", en we moeten het aan hem toeschrij ven dat de overbekende Jubelaria ,.Mein glaubiges Herze" verknoeid werd. want zoowel de heer Spaanderman als mei. de Haan wareh te roemen. Het Allegro uit Handei's Sonate in G.-Molï klonk ongelijk ne bovendien had de heer Hack met het zakken van snaren te kampen. Zeer mu zikaal daarentegen en in schoon samen spel met den organist, vertolkte de heer Haack de heeriyke Sarabande uit hetzelfde Opus van Handel, eveneens het Andan tino (Sicilienne) van G. Fauré, con sor dino gespeeld. Vermelden we ten slotte Gounod's be kende „Méditation sur le lr. prélude (Avé Maria) de J. S. Babh; wat een zeldzaam mooi cel-register heeft het orgel; men kon zich soms niet voorstellen, dat dit alles uit een en hetzelfde instrument kwam. De bezoekers zyn er thans gelukkig aan gewend zelfs het laatste nummer rustig aan te hooren, een enkel haastmensch daargelaten; vroeger had het meerendeel de onhebbelyke gewoonte, reeds b« den inzet van het slotnummer, dat toch meest al een der mooiste ia, te vertrekken. We hopen dat een volgend maal het aan tal bezoekers weer even groot moge zyn als doze mooie concerten verdienen: we hebben in de St. Janskerk een der schoon ste orgels van ons lapd en een zeer be kwaam organist; wat wil men meer? tt 423e STAATSLOTERIJ. 5e kl. Trekking van Dinsdag 25 Mei. 16041 16313 16515 16707 16942 17122 17331 17513 17697 17807 17892 18023 18255 18406 18572 18746 18896 19160 19448 19593 19778 19968 2028 i 20537 20750 20872 21018 21280 21399 *1541 21668 21895 22044 (Vervolg Nieten). 16057 16067 16186 16222 16343 16375 16413 16420 16525 16558 16565 16602 16718 16742 16747 16776 16953 16968 17013 17025 17133 17196 17204 17208 17334 17310 17372 17390 17524 17569 17634 17641 17707 17712 17739 17740 17816 17852 17861 17865 17912 17973 18000 18003 18146 18173 18204 18206 18267 18281 18306 18315 18424 18436 18448 18452 18576 18612 18661 18676 18760 18798 18883 18855 18924 18950 19037 19068 19179 19131 19227 19318 19467 19508 19539 19548 19622 19653 19665 19691 (9799 19875 19924 19931 19991 20005 20009 20041 -0326 20397 20404 20445 20582 20596 20605 20655 20754 20763 20786 20804 20918 20930 20947 20963 21032 21033 21064 21200 21283 21301 21312 21334 21424 21451 21463 21471 21552 21555 21586 21587 21793 21802 21832 21844 21931 21968 21976 21981 22060 22082 22085 22331 22416 22441 22473 22492 22633 22638 22642 22643 22889 22964 16247 16295 16450 16455 16609 16682 16779 16897 17078 17088 17220 17328 17461 17477 17659 17665 1774a 12776 17867 17882 18016 18022 18215 18234 18319 18403 18523 18557 18689 18731 18868 18867 19081 19145 19388 19416 19582 19587 19740 19755 19989 19949 20158 20228 20453 20501 20664 20749 20852 20870 20980 21009 21214 21456 21395 21398 21494 21514 21608 21616 21855 21870 21998 22042 22334 22363 22537 22594 5« kl. Trekking van Woensdag 26 Mei. 10.000: no. 21486. ƒ400: no. 14974. ƒ200: nos. 8870, 12845. ƒ100: nos. 620, 1488, 4819, 6746, 8923, 11211, 11418, 12809, 20201. Prijzen van 70.—* 159 243 1002 1146 1152 1402 1424 1534 1547 1636 1819 1913 1979 2086 2139 2194 2332 2646 2682 2759 3209 3294 3337 3415 3493 3598 3619 3976 8988 4023-4146 4196 4248 4257 4549 4683 4670 4813 4922 4935 5078 5113 5801 5326 6339 5429 6182 6371 6449 6519 6640 6887 6911 6928 6975 7Q79 7193 7196 7294 7477 7592 7606 7730 7905 7951 7978 8144 8148 8427 8626 8726 8892 8896 8971 9109 9197 9298 9306 9311 9368 9395 9407 9651 9665 9702 9906 9917 9943 9993 10021 10286 10289 10588 10689 10608 10742 10882 10886 10940 10959 11415 11445 11579 11752 11807 11884 12023 12112 12171 12221 12267 12270 12390 12437 12517 12746 12751 12862 12932 12942 12919 13153 13243 13291 13425 13465 13467 13471 13621 13626 13550 13663 13676 18707 13858 14157 14171 14278 14359 14519 14726 14872 14881 16027 15136 15387 15417 15569 16604 15624 15730 15747 15840 16017 16098 16144 162t7 16367 16794 16803 16885 16898 17222 17269 17446 17448 17536 17545 17622 17726 17953 17960 18130 18143 18147 18166 18201 18369 18440 18487 18608 18846 18876 18888 18959 19060 19286 19229 19362 19406 19462 19722 19747 19805 19820 19944 19980 20265 20557 20725 20895 20917 20933 20953 21349 21418 21483 21686 21894 21924 21935 21962 21975 22075 22086 22123 22215 22281 22335 22445 22508 22534 22561 22769 22786 22796 22802 22979 Nieten: 54 209 225 232 253 299 320 390 393 394 404 452 459 477 506 523 547 565 590 614 710 719 722 738 742 780 795 813 854 930 938 1051 1052 1088 1123 1125 1135 1198 1244 1380 1419 1468 1480 1521 1579 1670 1680 1687 1690 1766 1827 1852 1853 1876 1902 1905 1968 1991 2043 2063 2057 2088 2112 2124 2127 2130 2161 2175 2237 2264 2267 2318 2347 2513 2519 2633 2573 2587 2592 2684 2699 2904 2916 2920 3142 3143 3154 3160 3197 3203 3243 3281 3324 3325 3828 3343 3382 3389 3458 3613 3650 3719 3727 3769 3811 3842 3872 4028 4075 4120 4128 4163 4213 4214 4244 4273 4291 4304 4305 4312 4400 4471 4474 4521 4607 4619 4654 4722 4734 4744 4746 4765 4791 4926 4927 4948 4955 4986 4989 5023 5077 5118 5120 5179 5184 5236 5246 6284 5293 5294 5355 5456 5469 5477 6517 5536 5563 5679 5615 5628 5636 5652 5662 5668 5671 5674 6751 5755 5878 5891 5895 5904 5941 5981 6017 6018 6026 6045 6053 6060 6069 6109 6154 6156 6169 6185 6196 6240 6349 6256 6311 6330 6364 6386 6428 6436 6442 6457 6468 6488 6575 6581 6687 6603 6627 6634 6651 6655 6663 6685 6777 6781 6855 6873 6885 0942 6952 6990 7007 7011 7059 7080 7172 7212 7260 7297 7830 7341 7400 7538 7545 7609,7638 7770 7780 7849 7968 7972 8030 8047 8062 8056 8104 8122 8162 8203 8218 8238 8333 8368 8372 8478 8499 8492 8493 8513 8515 8645 8586 8602 8683 8731 8737 8768 8864 8918 8951 9008 9036 9093 9095 9125 9230 9263 9264 9265 9291 9305 9325 9327 9360 9388 9446 9472 9568 9582 9591 9663 9744 9810 9829 9830 9949 9982 10041 10063 10084 10149 10252 10270 10273 10320 10322 10332 10340 10393 10433 10444 10506 10516 10603 10693 10703 10731^10779 10791 10875 10878 10905 10907 11021 11023 11030 11064 11073 11147 11170 11191 11284 II378 11482 11476 11487 11521 11541 11583 11611 11619 11639 11666 11673 11706 11715 11907 11927 12062 12090 12127 12217 12307 12334 12347 12350 12410 12440 12442 12460 14282 12505 12540 12561 12588 12607 12644 12680 12683 12710 12731 12765 12805 12830 12842 12882 12893 12974 13061 13149 13171 18182 13267 13273 13324 18406 13478 13501 13502 13538 13574 13578 13615 13620 13621 18656 13685 13768 13778 13797 13811 13829 13862 13863 13878 13918 13937 13988 14015 14019 14027 14037 14135 14150 14190 14217 14225 14343 14435 14600 14532 14640 14702 14709 14718 14771 14821 14822 14857 14896 14913 14919 14929 14959 14977 14980 15008 15014 15016 15030 16050 15074 15091 15219 15222 15247 15364 15374 15339 15384 15441 16516 15581 16739 15765 15767 15794 16832 15879 15907 15912 15961 15983 16030 16044 16091 16127 16180 16279 16331 16337 16358 16385 16393 16475 16489 16505 16511 16512 16531 16532 16608 16764 16778 16780 16871 16918 16914 16940 16979 16992 17015 17048 17049 17106 17126 17137 17140 17150 17173 17176 17272 17281 17313 17341 17362 17388 17442 17470 17540 17559 17580 17593 17600 17602 17632 17637 17656 17672 17723 17767 17774 17796 17854 17930 17933 17946 17952 17956 17966 17995 18010 18011 18111 18132 18155 18157 18167 18171 18191 18289 18418 18468 18493 18507 18512 18529 18621 18646 18682 18692 18725 18758 18913 18939 18941 18943 18955 18982 19005 19018 19038 19097 19149 19222 19263 19295 19337 19361 19398 19427 19464 19471 19487 19516 19549 19569 19576 19581 19585 19627 19645 19707 19745 19761 19774 19794 19809 19823 19825 19945 19977 19981 19983 19988 20003 20021 20063 20079 20141 20151 20177 2Q235 20260 20312 20342 20427 20456 20474 20572 20595 20611 20621 20634 20642 20654 20667 20682 20708 20722 20760 20795 20802 20216 20843 20856 20857 20878 20881 20903 20988 21057 21077 21081 21086 21101 21144 21145 21184 21205 21211 21213 21306 21340 21341 21347 21378 21422 21536 21542 21564 21568 21570 21582 21592 2161? 21628 21631 21645 21654 21660 21725 21778 21Ó16 21842 21847 21880 21884 21891 21898 21955 21956 21963 22095 22J09 22125 22127 22120 22192 22234 22235 22266 22289 22354 22383 22431 22567 22597 22653 22687 22702 22707 22722 22742 22748 22767 22795 22821 22829 22845 22841 22900 22947 22976 15553 15840 STADSNIEUWS. GOUDiA, 26 Mei '1920. Harmonie-Verceniging „Juliana". De Harmonie-Vereeniging „Juliana", di recteur de heer J. L. Nobel, die z'ch op Hemelvaartsdag op het concours te Am- merstol tevreden moest stellen met een 2en prijs, verwierf op 2en Pinksterdag op het concours van Euterpe te Rotterdam een len prys voor de derde afdeeling en een eersten prys in den Marschwedstryd, en een derden prijs in den Vaandel wedstrijd met fraaie diploma's en een herinnerings medaille. Hinderwet. B. en W. brengen» ter algemeene kennis dat op de secretarie te* visi» is gelegd een verzoek met bijlagen van W. J. Steenland te Goud», om vergunniiw het oprich ten van een machinale fabriek van hout bewerking (Loonzagerlj) in hel perceel gelegen Raam 204, kadastraal bekend Sectie D No. 2048. Dat op Dinadug den 8 Juni 1920, des numiddags ten 1)9 ure op het Randhuia gelegenheid is om benwaren tegen de ge vraagde vergunning «n te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht wordt or op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zün zy, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zyner leden zyn verschenen ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Circus Hagenbeek. De pret is weer voorby. Gisteravond heb ben we de laatste voorstelling gehad, die tot eer van diregtie en medewerkers mag 't worden geconstateerd, niet veel minder was dan de vorige. De artisteu spanden zich in tot hun uiterste kunnen, als gold het de openingsvoorstelling. Alleen dc olifanten ontbraken op 't appèl, dio hadden buiten de tent nuttiger werk te verrichten, want ter wijl de muziek z'n vrooiyke fanfare» schet terde, August en diens makkew hun clow nerieën vertoonden, de paarden draafden en de gladiatoren, kruchtmenschen etc. hun kunsten vertoonden, waa de afbraak al in vollen gang. De slotmarsch accompagneerde om haif elf het geklikklak van het oppak ken der nauwelyks verlaten stoelen. Geen sprake van rust voor de circusknechts, die zoo even nog druk bezig waren geweest in de manege, ze werkten den geheelen nacht door en toen de bezoekers die gisteren nog by Hagenbeek te gast waren, zich vanmor gen den slaap uit de oogen wreven, was er van 't heele circus niets meer te ziep. Al leen een ronde zandvlakte en de weinig welriekende bosschen stroo duidden de plaats aan waar twaalf uur vroeger de laat ste voorstelling nog moest gaan beginnen. En ook de laatste sporen zullen spoedig verdwynen. Den geheelen dag is er geschof feld en geschropt, gesproeid en geveegd; de uitgerukte boompjes zyn in eer hersteld. Ze hebben hun oude plaatsje herkregen en zoo keert geleidelijk de toestand van voor een week terug en daarmee de rust. Morgen weer markt. Het zal den omwonenden zyn alsof er nooit een circus geweest is. Maar degenen, die het bezocht hebben, zullen ze ker een aangenamen indruk behouden van 't afgewerkte program en by een volgend verblyf van 't circus zich dit stellig her inneren. Als de overheid dan de kleine na- deelen, die thans ondervonden zyn, maar gedenkt, zal Hagenbeek met vreugde be groet worden. Sociëteit „Vrede Best". Qj) de gisterenavond gehouden Algemee- ïe Vergadering bleek uit het jaarverslag mn den secretaris, dat de toestand gunstig genoemd mocht worden; immers, in het af- geloopen jaar was het ledental gestegen en de finantieele toestand w»s van dien aard, dat na afschryving op oprichtings kosten, die hiermede gèdelgd werden, op inventaris en gebouw er nog twee obligatiën uitgeloot konden worden: de nummers 120 en 163. Tot leden van het Bestuur in de vacatu- res-Hoyng en de Goeder»n, die zich niet herkiesbaar stelden, werden benoemd de heeren W. A. Verbruggen en B. van Galen. Waarschuwing. Met verwyzlng naar de in het Algemeen Politieblad van 13 November 1919 ge plaatste kennisgeving, waarschuwt de bur gemeester van Nieuw-Helvoet andermaal aan de firma E. van der Wel en Co., mjAe- laar en in hypotheken, gevestigd alflaar Moriaansche weg Wyk C No. 16, ge(/ gel den in voorschot of vooraf te voldoen, al vorens de desbetreffende zaken ten volle zyn afgehandeld. Verder kunnen inlichtingen worden inge wonnen by hem burgemeester. OUDEWATER. Treurige toestanden. Zondagnacht werd door de gemeente-po- litie alhier vrouw van W. bewusteloos op straat gevonden. Bij onderzoek b'eek dat 'haar man na eerst drie flesschen ionever te hebben uitgedronken, haar had mishan deld en toen de straat opgejaagd, waar de vrouw bewusteloos neerviel. MARKTBERICHTEN. KAASMARKT. Oudewater, 25 Mei. Aangevoerd 27 partyen, 1216 stuks, we gende 6075 K.G. Prijzen le srt. 70—71.50, 2e srt. 6568 pei 50 K.G. Handel traag. WOERDEN, 26 Mei. Aanvoer 225 par tyen. Prys Goudsche Kaas le soort f 66 70, 2e soort 6165, le soort met Ryks- merk f 6672. Handel traag. Groentenveiling. Coöperatieve Tuinieravereenigiag „Gouda en Omstreken". Gouda. 26 Mei 1920. Bloemkool le srt. 1222.10, 2e srt 4 12, 3e srt. 34.70, uitschot f 0.10 2.10. Komkommers le srt f 10.5011.10, 2e srt. 6.707.80. Kropsla 0.20—2.40, per 100 stuks. Postelein 4.709, Spina zie 2.20—7, Aardappelen 40, Peulen 83—84, per 100 K.G. Rabarber f 4.80— 10.10, Peen 8—13.40, Radys 0.80—2.80, Selderie 1.30, Sjalotten 1.10—1.60, per 100 K.G. Zuring 0.64, Slavellen f 0.09 0.11, per kist. Aarbeien (X600.55 per pond. Nieuwerkerk a. d. IJsel. 25 Mei. Coop. Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a. d. IJsel en Omstreken. Eng. Komkommers 10.8013.60, id. 2e srt. 7.50—8.50. klei ne halve id. 5.606.40, bloemkool f 11 16.60, id. 2e srt 49.20, uitschot f 1.30 8j50 per 100, stek komkommert; 6 6.20 per groote ben, peen 10.70—11.60 per 100 bos, postelein 10.6018, spina zie 11.40 per 100 K.G. FINANCIEELE BERICHTEN. W1SHKLKOKRSHN. Officieel* aoteenng Uk Amsterdam. 26 Mei 1920. 25 Mej 26 Mei. Londen 10.68)4 10.66 Berlüiw 7.40 8.87)9 ParUs 21.36 22-45 Brussel Zwitserland 48.70 48.80 Weenen UW 2.50 Kopenhagen 44.76 44.76 Stockholm 57.70 58.26 Chrietiania 50.50. New-York 2.74)4 2.76 SPORT. VOETBAL. Om den Bog eerkrans. Zondag vonden de fraaie» plaat» om bo vengenoeniden krans. l>e federatiu van ge* westelyke en plauUelyke voetbalbonden .n Nederland heeft dit jaar deze wedstryden in Groningen- georganiseerd op het torrem van Be Quick. Met t»nn stevige overwinning van 5—1 op het elftal van den Geidorachen YoetbaUxradd wist het U.P.V.H.-elftal, dat eerst met 20 van den Gr. V. B. had ge wonnen, de mooie krans naar de plaats van huar ontstaan terug te brengen en wederom voor een jaar ra haar bezit te krugen. De Gouden Meerbeker. Met een 6—2 overwinning op Willem H (Zuidelijke 1ste klusser) wist Ajax Ara sterdam zich wederom in hot bezit te stel len van den Gouden Meerbeker. Zooals gewoonlyk deed ook thans weer de heer dc Wit, burgemeester vun Water graafsmeer, den aftrap en reikte den beker aan den wmnenden ploeg uit Ontmoetingen in het buitenland. Den laten Pinksterdag spoelden de Stn- dionmenschen tegen het DusaeWdrfet-elf- tal te Dusseldorf en -wérden met 3-^-0 gé klopt. Den 2den Pinksterdag werd te Ituhrort van het Ruhrort-el/tal met 41> xewonnon en handhaafde Blauw Wit haar reputatie. U.V.V. speelde Zaterdagmiddag te Frankfurt a. Main tegen „Gennauia". Jan Vos opende de score en wist kort voor het einde het winnende punt te maken. Ger- mania speelde een goede party, zoodat U. V.V. met de grootste inspanning met 43 wist te winnen. Op 24 dezer speelde efn reoreve-elftal van U.V.V. te Mannheim tegen „Phoen.x" en verloor met 7—1, Op een terrein uitslui tend van kolengruis, zonder een enkle gras halmpje, durfden de U.V.V.'eru zich niet gheel geven om ongelukken te voorkomen. Het eerste elftal speelde dienselfden dag te Carlsruhe tegen .J'hoenix" onder veel betere terreinomstandigheden en een groot aantal toeschouwers. Over het materiaal viel niet te oeanen, waardoor de score niet hooger dan tot 3—1 kon worden opge voerd. Vos, Huyser en Tresen fabriceerden deze goals, terwijl Swartouw en Rembrink een schitterende party speelden. H.BJS. vertegenwoordigt Holland op schitterende wyze. Ten aanschouwe van circa 14000 toeschouwers wist ze Maan dag op Stockholm's Stadion een 20 over winning op DjuygaKiens te- behalen. Be houdens het eerste kwartier waren de Houtlusters sterk domineerend. De wedstrijd Zweden—Finland. Deze wedstryd die 30 Mei te Stockholm zal plaats hebben wondt geleid door den Belgischen scheidsrechter Putz. .OLYMPISCHE SPELEN. Training Nederl. Athletiekers. De voorwedatryden van de N. A. V. voor de O. S. te Antwerpen zullen Zondag 30 Mei gehouden worden op het terrein van U.V.V. te Utrecht. Het programma omvat o.m. dc volgende nummers: Hardloopen over 100, 200, 400, 800, 1600 en 10.000 M., alsmede een Ma rathonloop over 42 K.M. 750, Deze laatste wordt op den weg gehouden. Het Antwerpsche Stadion. Zondagmiddag is onder buitengewoon groote belangstelling het Stadion voor de Olympische Spelen geopend. Veie autori teiten woonden de opening bö, terwyl voor Nederland tegenwoordig was de heer C. A. W. Hirschman, vice-vooraitter van den N. V. B. Vyftienhonderd zangers liéten het „Ge nius des Vaderlands" hooren, waarna 2000 turners een grootsehe gymnaatiekbetooging hielden, die als generate repetitie voor de Olympiade van 1920 gold. LAWN-TEN Nia Het nieuwe tennis-park te Wimbledon. Zooals we indertijd reeds meldden zul len de nieuwe tennisbanen wederom te Wimbledon herryzen en de bouw daarvan ruim twee jaar vorderen. Inplaata van 15 zullen de banen gelegenheid bieden voor circa 25 duizend toeschouwets. CRICKET. H.-D.V.S. contra de V»R.A. (Amsterdam). Op de Zaterdag j.l. gehouden Alg. Verg. van H.-D.V.S. werd een motte aangenomen om met 2 elftallen in de 1ste en 2e klas competitie uit te komen, met dien verstan de dat de eerste ploeg noch te Schiedam noch te Amsterdam tegen V. R. A. zal spe len, onder aanvaarding van alle conse quenties daarvan. WIBLRUDEN. De zesuntswedstrljd. Zondag 23 dezer is de zesuurswedstrljd in het Amsterdamsche Stadion sch tterend door het koppel Straat-Erkelena gewon nen. Totaal werd afgelegd 212 K.M. 800 M. Clubkam pioeuehep. Het Nederlandsch Clubkamp,oenschap wordt op 19 September a.s. verreden. De K. K. V. B. en de Zondagswet. Te Tilburg vergaderde, volgens de Msb. Vi-qdag de per* en propegandocommtaaie der R. K. N. V. B. Behandeld werd de Zondagswet. Logisch werd gevonden een verbod van openbare vermftkefijkheden op Zondag voormiddag. Men wenschte zelfs uit braiding tot de drie Buitete dogen der Goede Weeïg en hooge feestdagen, invoering van den Engelaphen Zondag, vond dka Zondagmiddag, nier ge- spelverbod op Wenscht. Het ontwerp Zondagswet. Zaterdagmiddag is te 's-Graveahage on der presidium van den heer Van Tuyil van Serooakerken. voorzitter van hot Ned. Olympisch Comité, een vergader ng ge houden, waarop de meeste sportbonden door hunne voorzitter» waren vertegen woordigd. 1 Besloten wenl eene comtnissfe te benoemen bestaande uit de heeroi) Ba ron van Tuyll van Serooakerken. Ir. J. W. Kip», N. Broekhuyson, kapitein P. W. Scharnoo en rar. F. U. de Vrioa Fzyens, welke een audiëntie by den Minister van Binnenland sche Zaken zal aauvrngen, waarna wederom een geoomhinecnle ver gadering zal wonden gehouden tor be spreking van het door de commissie te ma ken concept-program yoor een te voeren uctie tegen het ontwerp-Zondaxawet. i'OHT EN V ERKEER. Sneltreinen Party»Berlijn. De Duitsche pers meldt, dat een Duitsch- Fransche spoorwegovereenkomet gesloten is, waarbty doorgaand* ancltre.oen met slaapwagens van Tarys via Keulen en Frankfort naar Berltyn ingesteld wonten. ONZE DRAADLOOZE DIENST. Terugroeping geëischt. PARUS, 26 Mei. Millerand hoeft een nota uit naam van de Vredesconforentte gericht tot Deper, waarin gewezen wöndt op de houding van luitonunt-koloncl Xy- 1 ander, president vun de Duitsche commis sie in hot Saanbekken en zün onmiddel- lyko terugroeping wondt gevraagd, met dien verstande dat zijn vervanging hét werk der commissie niet vertraagt. Luitenant-kolonel Xylapder heeft Ver schillende moeilykhedert veroorzaakt, o.a. heeft hij obstructie getoerd. heeft voort» geweigerd deel te nemen aan de't stemming en hoeft aan zün technische ambtenaren bevel gegevem hun werkzaam heden te onderbreken. Le Troquer en de chemlnota. PARIJS. 26 Mei. Uit Saint Brieux; Le Troquer, minister van Openbare Werken, is by zyn doorgang te Saint-Brieux be groet door den president van de Associatie «er Spoorwegbeambten «n door bijna het geheele stationspersoneel. HU zeide o.a.: Wy moeten twee kweeties oplossen: ,dte van het reglement en die van de loon schaal". ,g Opruiming der mijnen. BERLIJN, 26 Mei. De Deensche per» er kent den succosvollen arbeid der Duitsche mynenzoekers in het Skagerrak, die in de laatste dagen meer dan honderd mynon hebben opgevischt. Georg Ja mow f. BERLIJN, 26 Mei. De Operettencompo- nlfit Georg Jarnow, bekend door zyn operet tes Försterchrlatel en Fartnermudchen is op 26-jarigen leeftyd to Breslau overleden. Verkoop der Krupp-fabrieken? BERLIJN, 26 Mei. De Duitsche pers wüajt op een dementi vfn het 'nfrmnrhi ministerie vun oorlog over eey poging van Japan om de Krupp-fabrieken in Essen te koopen. LAATSTK UEKICHTKN. Verdrag Amerika en Canadk WASHINGTON. 26 Mei. Het Staatmte- partement deelt mede dat een verdrag tus schen de Vereenigde Staten en Canada ge- teekend is betreffende da oalinviuacherij. Het mandaat over Armenië. WASHINGTON, 26 Mei. President W*ir son gelooft dat tiy voel moeite hebben zal het mandaat over Armenië te aanvaarden. De export van fruit. Men meldt ons uit Tiel: Do Minister van Landbouw heeft in ant woord op het telegram der Ned. Fruit-e<- porteurs betreffende het exporteeren vu« fruit, geuntwuoixl dat het niet in de bedof* ling ligt maatregelen te nemen togen dein uitvoer van fruit, tenzy de binnenlamtecrtè voorziening in gewaar mocht komen. TWEEDE KAMER. (Zitting van heden.) Aan de oude is de Lager Onderwija-wefc De heer Staalman (cal.) lléht eon amendement toe om voor het onderwys ia lichamelyke oefening een afzonderlijke fete in te stellen. De heer Üssendorp (aai.) «teltr vo«r geen afzonderlijke acten te vorderen voor handenarbeid én nuttige handwerken voor meisjes. De heer Van der Molen (a.r.) ver dedigt een amendement omr, afzonderlijke acten te vorderen voor Fronach, Duitsch, Engelsch en wiskunde. De heer Otto (u.l.) licht een wy/igmg ,n 't voorstel toe om een afzonderlijke be voegdheid te eischen voor het geven van onderwtyt in singen, teekenen, licbroielyke oefenipg en wiskunde bü het U. L. O. (De vergadering duurt vóórt.) Geiakwcnseh onzer regeerlug. In vérband met den gelukkigen afloop van het, den preeident der Franache repu bliek, den heer Deachanel, overkomen on geval, heeft de secretaris-generual van 't Departement van Buitenlandsche Zaken, mr. Piityn, en bij afwezigheid va* minis ter van Karnebeek «en bezoek afgelegd by den gezant der FYansche republiek te 's-Gravenhage, den heer Charles Benoist. De ex-kroonzrin*. De ex-Duitaeh# kroonprins is hélen we der in gezelschap van den secretaris-gene- ïaal in algemeenen dienst, mr. Kan. van Doorn naar Wieringen teruggekeerd. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige atudelyke tot Wes telijke wind, zwaarbewolkt m«t tydeiyke opklaring, wellicht nog regen of onweer, iets koeler. J„

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2