Meisjes Zeeppoederfabriek MEISJES C. COSIJN - in Assurantiën - ZIEKTE-VERZEKERING. VAN BLANKENSTEIN DE HAAN. - Deposito's, Vreemde Junker Ruh-Gastoestellen en Fornuizen, ERVEN M. M. VAN LOON, """SSL*Gouda- I Koopt ze Z' is best Dr. NANNING's KINADRUPPELS Tijdelijke Prijsvermindering Ho, 14323 Donderdag 27 lei 1920. 59e Jaargang. Srr arsis Mn Portefeuille met geld, Miagdenburger Irnrivirziktring-Mutscbippij. P. G. OVEREIJNDER SS1 GELD 35 Turfmarkt 54. iesü Trouwen!! geplaatst worden. ROTTERDAM OOI'DA Mijnhardt's tabletten. Bloedarmoede, Zenuwachtigheid Rheumatiek, Gal en slijm Maagzuur, Hoofdpijn N.V. „DE TIJDGEEST". e2a- -A-d.-vort«aa.tie"bla.oL.Troox 3-o-u.cLa. sxx Oin^etxeicexx. Nieuwe onthullingen. Feuilleton. Os Vrouwe van Oarracourt ïaXn nen V<"" d' St I t0t h"U,an» A tl vLdt D^ontrarb«3f ■«- icKmh™ ie kBV- VERLOREN •erlgke vinder krygt 10 °/0 belooning. Adree No. 2846 bnreau Goadeohe Courant. 9 OlrMtle vmt Nederland ee KeleniKn DROUVEN t Co., Amstordam, ASSURADEURS-MAKELAARSKANTOOR. ■uhoeetoi TWENTSCHE BANK, Ameterdem, Totaal der garantiemiddelen der Maat schappij op 1 Jan. 1919 Mk. 47.187.9S4.61 Sedert de opriohting dezer Maat schappij tot aan het einde van het ia«r 1918 werd aan brandsohade betaald een bedrag van Mk. 798.S84.901.16 De Maatschappij, reeds gedurende meer dan 60 jaren in Nederland werkende, verze kert zoowel op eigen polis met zeer gunsti ge conditiën, als op de Amsterdamsche en Rotterdamsche Beursconditiën, die ongeveer overeenstemmen met de conditiën op hare eigen polis. De Maatschappij staat in ver binding met ruim 200 Agenten, wier ar beidsveld zich over geheel Nederland uit strekt, alsmede met vele Assurantie-Make laars ter Amsterdamache en Rotterdamsche Beurse en verzekert zoowel inboedels, woonhuizen, villa's en dergelijke, als kleine en groote fabrieks-etablissements, tegen concurreerende premiën. De schade-uitbetalingen geschie den steeds in Nederlandache munt. De Directie voor Nederland en Koloniën van bovengemelde Maatschappij heeft de eer te berichten, dat in plaats van den Heer JOH. VERMEIJ, aan wien op zijn daartoe strekkend verzoek een meest eervol ontslag ia verleend, tot Agent voor GOUDA en Om streken is benoemd en aangesteld: de Heer bij wien alle inlichtingen zijn te bekomen voor het afsluiten van verzekerin gen alB anderszins. Amsterdam, den 1 April 1920. De Directeur voornoemd, DROUVEN A Co. Zich refereerende aan het bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich aan tot het afsluiten van verzekeringen, alsmede tot het verstrekken van alle inlichtingen dien aangaande. 2844 74 GOUDA, den 1 April 1920. De Agent voornoemd, P. G. OVERIJNDER. beschikbaar voor Voorschotten. 1751 li Ambtenaren sonder borg. Bij schrift, aanvr. posts, voor antwoord. Zuidep Credieftbank Maurltiwtg S, ROTTERDAM. Tsl. 5807 BENT U EEN ROOKER7 Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechte 7 cent! Soliede Salon- an Huiskamermeubelen als Tafels, Stoelen, Linnenkasten. Spiegels Schilderijen, Theetafels,Eikenhouten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- menten. Kapokmatrassen, Wollen- en Satijndekens, Stroomatrassen, en* en*. 5396 SPOTKOOPJES II! 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWEL1JESPLANNEN. SIM0IISTRAAT44fa bovenhuis, n.b. deSchiekads ROTTERDAM. Telefoon 12800. Met het aannemen ran DRUKWERKEN ln elke ff.wen.cht. uitvoering, belast zich te HAASTRECHT d. hear J. SCHEER. Aan de Zeeppoederfabriek der T. P VIRULY Co'sStoomzeep- ziederij „de HAMER" kunnen Zich aan te moldenPortier Fabriek of bij de opzichtereeMej. GRENDEL, Turfmarkt 90. 40 2841 Telefoon No. 61. 30 Vraag tarieven voor NIEUWE HAVEN 70a. T.I. Inlaro. 12171 «n 12172. KLEIWEG 84 Talafoon Interoomm. 166. 5099 Telegram-Adres„IXTINSO" 80 gVOOR HET l KOKO, een zuivere, heldere en nlet»vette vloelitof. bevordert den haargroei, versterkt klieren en haar' wortels, voorkomt het splijten en uitvallen. Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt: men sprenkelt ecnvoiu dig KOKO op het naar. dan wrijft men het ucht tn oederwaartscht richting en borstelt flink. Verwaarloos nooit Uw Haar! Wij stellen geen dwaze of onmogelijke eischen aan ~KO. er pr voor het Haar kan KOKO, maar wij zeggen en houden vol. dat geen ander preparaat KOKO al* een zuiver geneesmiddel WAARSCHUWING! Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op elke fleach: KOKO wordt nooit los zónder verte» gelde buitcnverpakking met Handelsmerk verkocht P r U f 1.05 klalna, 2.20 mlddan, 3.90 graota flasch KOKO Shampoo Pocdera f 0.15 per pakje. Verkrijgbaar bij Apotheken, Drogist» ca Parfumarl.haei.laren. J VOOR HET Ook na liohto gevallen van INPLUKNZA of QRIKP laat da eotloit dikwijls nog geruimon tijd te wonaehen over. GEBRUIKT DAN deze brengen de maag spoedig weer ia orde. Alom verkrijgbaar k f 1.30 per ilacdn. Men lette op den naam „Dr. H. NANN1NG" buiten op de roode dooi. 1990 Dr H. NANNING's Pharm. Chem. Fabriek, DEN HAAG. l 3q Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Wijd- atraat en te Schoonhoven bq A. N. VAN ZESSEN geneeskrachtige rugpijn, zwakte, duizeligheid, bleeke gelaatskleur. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Staaltabletten Deze dienen tot algeheele verster king van bloed en lichaam, verbe teren Uw eetlust en geven een gezonde gelaatskleur. In doozen vanaf 10.90. onrust, gejaagdheid, overspanning, slapeloosheid, examenvrees, prikkel baarheid. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Zenuwtabletten Deze tabletten kalmeeten in hooge mate en nemen de gevolgen van overspanning weg. Per koker 60 ct. jicht, koude en pijn in de ledematen, ischias, spier- en gewrichtspijn, aan- geiichtspijn, pijnen van allerlei aard. Gebruik hiertegen Sanaperin-tabletten Deze werken pijnstillend en genezend Per koker 75 ct. worden verwijderd door Mijnhardt's Laxeer-tabletten Regelen den stoelgang, zijn bloed zuiverend en verdrijven uitslag. Per doos 60 ct. maagpijn, maagwater, oprisping, geen eetlust, slechte spijsvertering. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Maagtabletten Per koker 75 ct. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten, te Gouda Anton Coops Wfjdstr. 29; Sohoonhoven H. Smits Haven 33; Boskoop Wed. I. Spruit; J. F. Ver kade; Waddinzveen A. v. d. Heide; Moordreoht J. v. Gennep; Stol wijk B. Natzijl. 2773 88 Mijnhardt's Hoofdpijn-tabletten. Stillen spoedig de hevigste hoofdpijn. Per koker 45 ct MOET IK POETSEN MET van "88ü welke nog steeds in het verbruik de zuinigste zijn en aanbevolen worden door de H.H. Gas-Directeuren als de beste. Trekking van 5» 50 nummer» ten overstaan van Notaris fl- 6. MULIE. Woensdag 26 Mei 1920 PrjJs van I 15000 17966 t 1000 1204 2916 3035 8472 16436 f 400 9680 14<95 17474 20629 f 200 4720 8358 11640 12015 f 100 1899 3480 4101 6977 8915 1119 10260 11280 11750 11878 12769 14594 14773 15745 19893 20386 Prt|zen van I 90. «lyea getü. 186 3232 5885 7954 10009 12684 15222 7734 19587 357 65 93 8074 80 12715 36 782719625 406 3371 6185 83 10124 12u40 66 17910 80 520 3452 6230 8112 10308 12937 15314 46 197fa0 86 79 71 51 67 139.1 50 18044 99 997 3635 73 8264 80 98 15557 4719957 1088 83 89 8319 10405 13113 15600 6420062 1201 3827 6381 39 22 13248 97 75 73 25 73 6425 40 10519 8C 15721 1810320140 1336 39<7 66 8456 31 13311 4218354 47 81 52 6707 8582 10614 37 63 57 63 1456 18 8752 96 97 69 6920213 67 41U 31 8823 98 13401 IQ 97 18493 17 1666 4220 41 -66 11035 451(66 96 93 1754 4306 63 8913 11364 13596 75 18535 20320 1881 48 6867 17 11536 99 l 18 18601 90 1905 4442 85 97 51 13759 24 1870320404 2331 4575 6922 9110 11667 61 16594 19000 2054T 42 4690 7002 9244 1I83J 13970 16689 5 79 50 4733 7187 66 88 14149 16771 64 20642 85 4840 92 82 12024 87 16895 66 20702 2411 51 7217 9356 48 14265 16962 19161 20842 2530 5229 7668 79 63 14309 91 7120949 2672 49 7752 941912194 71 1720319215 76 2814 5300 7833 9551 12602 14717 17418 19327 3013 5595 58 99 44 14868 91 19484 18 5820 7907 9862 68 15212 17652 19521 Later alloabaar 4 2422 5450 7660 9794 12543 14455 16543 19169 2506 73 7710 853 12625 14527 16643 69 35 42 92 15 86 31 101 81 5507 32 9920 45 10 2670 59 46 27 46 41 97 72 7853 60 65 82 2709 5602 8310026 89 228 26 30 66 28 12741 14612 45 90 42 7950 62 50 6316818 71 2810 58 71 87 55 75 40 434 33 61 8810129 60 87 86 2911 5727 9910203 85 89 91 28 34 8017 90 12834 14751 580 66 65 3810338 35 609 3008 72 57 63 37 19 5829 64 90 58 47 91 8137 10404 84 3122 5906 42 83 93 T7 732 3245 45 72 10501 12901 80 41 56 55 8216 II 54 83 50 3348 59 49 54 71 14916 86 3428 6013 56 91 13005 40 826 35 27 80 94 44 58 27 36 6116 8310 10618 47 82 17215 42 39 98 21 10708 67 15029 26 947 51 6251 23 10 13136 40 17316 41 78 72 42 16713 81 67 1919207 90 45 10 92 80 13 86 87 48 19309 51 17 94 39 97 94 36 88 16995 85 55 14852 17035 19470 57 17100 96 7 19584 9 40 26 89 43 19654 44 35 57 19706 66 3505 633ft1 24 1039 3633 79 46 58 48 64/7 61 65 64 M9 8400 82 65 6516 16 83 3735 v 27 1110 41 I 57 81 3856 1203 87 14 3920 30 27 46 18 II 67 15131 23 64 22 71 43 72 75 43 89 1520517452 96 56 13249 9 6419806 73 65 27 70 20 93 97 52 73 67 01 37 10834 13326 73 17506 84 \3 64 74 42 15319 24 19017 74 85 51 57 78 20 l6 88 91 67 61 17641 37 45 8517 10900 13416 87 45 52 6ft 49 31 69 95 17708 99 77 72 65 13512 15478 1420017 53 4020 6747 8629 83 39 85 28 71 U10 72 04 85 11005 51 15518 76 90 16 4279 6819 8720 72 63 76 17811 20129 76 4307 41 59 11133 86 90 85 59 1526 12 70 «9 90 13637 15604 89 71 70 31 88 881311209 56 3317988 90 1613 «30 6913 'U «„««gWSJI 41 11340 20 15809 55 29 43 60 25 82 69 57 44 11413 68 1591218165 91 6011534 84 4818217 20371 124 45 13828 59 23 83 27 74 29 75 4120437 79 11682 71 85 81 4ü 82 16022 91 4J 47 92 20 76 81 89 53 1720 98 62 49 4519 37 78 21 7014 98 34 16 1800 53 51 13 4675 74 9018 11788 28 47C9 7117 98 11823 43 12 53 9132 37 13955 53 18439 72 4843 82 48 68 14007 65 76 83 4903 7243 58 11955 34 82 18517 20628 95 1964 99 2040 31 53 60 92 46 16159 55 45 36 69 9250 12C03 14104 16221 18630 92 71 7315 57 43 30 74 922062? 82 27 84 54 48 8918865 32 83 57 9912176 85 16321 J» W 2108 5005 58 9305 85 98 33 77201» 9 5115 75 8 12202 14256 45 79 47 73 63 7413 17 62 91 5218904 2080. 2200 89 35 88 1233a 14310 73 51 92 46 91 81 47 87 60 5235 7517 9438 82 74 16400 2324 47 32 9523 93 78 33 27 56 62 9637 12455 14411 56 37 67 98 59 98 22 43 91 7609 64 99 44 «2 2402 5319 30 976212509 4916531 65 12 5405 55 76 18 54 38 71 20 9-1 36 2094'! 55 W 81 K 19047 AGENDA. 36 Meé. 8 uur. Nieuwe Sc&xywbu*^ Rok- tordainwch Touneei JeraoMtoT. '25 Mei. N.m. 8 uur. Vergadering Kamer van Aifak) voor de Bouwbedrijven fc» Arti Leg*. 31 Mei. 3 Uur Gebouw Bosaw- m toezfcfat OmiaNtaadsoooHDlsaia zorg. Beleefd rervoricoa wij «wogokl mededeoJng) to mogen eatTsmgen rm ré- gadwfagon, oonoarton, vermaketijktosdaa, dece ia oom agenda to TW- EUotrtoehe Drukkerij A. BRINKMAN ft BOOM - OOKJDA G0I1DSGHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS «!m^mmSPRU8' r:,kw,rtMl "r w™ke—t' zood»i.bw f W ""«f1 de bezorging per loeper geschiedt. I ranee pat poat por kwartaal 2.7S, met Zondagsblad 3.40. AWaaeaseatoa wordaa dagelijks aaageaomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, Ml ageatan, doa boekhandel en de postkantoren. iA°IÏ?irK/ï?ï!,P?vUS' Ui,,Qo,ld• <M»>treke» (behooreud. tot de. bezorgkrlng) -4 mgete 140, ,Ulm reg.l meer 0.25. Van buit» Geuda e> den beaore.kr ng mw'li rüj' {V", f4™"""'11» van publiek. Tsrmak.i|fkhed» 15 «ent pet rsgst Adeartwtlën ia ket tatoMl«gnurapisr 20 bjialag op dn pry,. BEHALVE ZON- EN EHBSTDAUEN. MMtie: Mof. latere. BIS. Btireaa: MARKT »1, GOUDA. INGEZONDEN MBDKDKKLINGENi 1—4 ragalz HM. .Ik. mei MM Op de voerpagina 60 hooger Gewone adrertentiën en ingezonden mededeelingea btf contract tot seer geredn eeerden prijs. Groote lettere en randen werden berekend aaar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingesonden door tuaachenkomet van aoltode frtkhen tolaroa, Advertentiebureaus ea onae Agentea. Ad«ala1atratk: Taiaf. Intara. M. no« «^smaterieel? -- Geheime Duitsche documenten betreffende legeryersterkhig. Putschplannen. Wapendepots in 't land van Berg ontdekt. Het bolsjewistisch complot in Frankrijk. rhiitaehe ^SjeWistis-h lw'V, Avontuurlijke tocht. Duitsche obstructie. Samenzwering te Eupen. Onlusten in Italië ONS OVERZICHT. Hot bekende en in Frankrijk zeer ge vreesde spooksel: een machtig, tot tie tan den gewapend Duitachlaml, is weer opge doemd. Wie de verschijning 't eerst ont- oekt heeft, is niet bekend, muar plotse- linf Heeft men aan beide aüden van 't Ka naal don mond weer vol van de versterkin gen dia de vroegere vijand in 't geheim vol voert. Na Hythe was. voornamelijk in Frankrijk, de stemming niet heel viitnde- Hjk, ze werd alleen verzacht door de stij ging van den frankenkoers. wat niet be lette dat fantasten er luchtig weg op los konden verzinnen, de geruchten vonden ge- reedelljk ingang en zoo werd zelfs de óraadlooze dienst te Parijs gisteren bereid gevonden het bericiht de wereld in te fen- <l«n, dat de firma Krupp, wier gchcele fa briek heete te zijn gereorganiseerd, nog altijd doorgaat met de vervaardiging van oorlogsmaterieeL Een onderzoek aldus wordt geseind, wees uit, dat men stukken van 77 m.M. ver vaardigde. De directeur, die onuervraagd werd, verklaarde, dat het alleen de ver vanging van oud materiaal betrof binnen de door het vredesvending voorgeschreven grenzen. Er zal een strenge controle wor den gehandhaafd. Voorts verzekert men te Parus:. De hoo ge div.denden van de dynamiet-fabrieken schijnen er op te wijzen, dat er meer ont- ploffingsmiddelen vervaardigd worden dan voor den mijnbouw noodig zijn,'en dat men m het geheim aanzienlijke voorraden op hoopt. Heel betrouwbaar klinkt het bericht niet. Wie heeft het onderzoek ingesteld en hoe komt het dat men eerst nu deze ontdek king doet? De entente-commissie, die in dertijd een reis door Duitschland heeft ge maakt om een enquete in te stenen naar de ontwapening, zal toch zeker niet ver ruimd hebben de fabrieken van Krupp te mspecteeren en zóó zal ze zich toch niet bü den neus hebben laten nemen, dat ze mets gemerkt heeft van den aanmaak van munitie. f,r®r^trÜk heeft met het monopolie der ontdekkingen inzake de Duitsche bew ipe- uing, de Bnfcsche Daily Telegraph heeft, het blad niet, de hand gelegd op drie officieele Duitsche stukken, waaruit ten duidelijkste moet blijken, dat men te tterlijn er ondanks alle verzekeringen van het tegendeel, er wel degelijk op rekent, zoo noodig ten oorlog te kunnen gaan. Het betreft hier drie memoranda, die een onderstaatssecretaris van de riikskan- Kelaru aan andere departementen gezonden sou hébben. Ze luiden als volgt: Vertrouwelijk. Aan het riiksweermi- Bisterie Berlfan. Een goede weerstand aan gen waeteJukcH opmarach van het bol aje- fear OHARLE8 GARWOE. Oaautkortaoarde vwtaKng vm I- P. WBWELINK-v. ROfiÖUM. (Nadruk verboden.) 8) Het was een groote kamer en het «rtit, dat van een woud van kaarsen scheen te komen, maar in werkelijk- «fl electrisch was. weerkaatste in jet gebeeldhouwde eikenhout, de Veue- «ansche spiegels, en fonkelde op de in een deel van het beroemde rraoourt zilver, geplaatst tussehen een overvloed van bloemen, dw 01 Wai ^ucHle of zij droomde. Was e prachtige kamer, die maf#gou- dii*u4 ?ren 8°halen, waren die be zit n werkelijk van haar. of zouden aLto*? nd.8 weer fordwijnen om ksMiAt- "thkon voor de kale school- ^orstmufe!,kaieidrnVOUdige ®n He stemmen van de anderen ache- "nwerUii^ df Verte komen oneven tóen il l al het overige; eerst ®n mlinb kamer had verlaten haar ,,aam noe®de nïlto w.IMt,.een 8chok bewust, dat .Luoill.", «i jfari, Vmier mjjn witune vereisoht groote voorraden wape nen, munitie en verschillende soot ten van oorlog»- en technisch materiaal. Om in deze behoeften te vooraten moeten nieuwe contracten onmiddellutk worden gesloten. Aangezien de Ententeconunissie op bet oogenblik zeer gemakkei pk mis-eid kun worden met betrekking tot de toogeuomen behoeften aan wapenen, munitie enz.. tracht ik, opdat wij goed voorbereid zou den zijn, op de eventualiteit van een nieu wen oorlog en in overeenstemming met het besluit van de rjjksregeering de passonde orders te Spandau, bij Krupp. Siemens en Daimler te plaatsen. In het bijzonder moe ten de automobielparken op sterkte wor- uen gebracht. Ook moeten kanonnen van zwaar kaliber en zelfs van de lichtste ka libers gemaakt worden, ik verwacht ant woord in dezen gee«t. 2 o Aan het rijksweeiministe- rie Berlyn. Met het oog op de voortduren de uitbreiding van het bolsjewisme, zijn wy gemachtigd ais voorloopige maatregel de rykaweer nog eenigen tijd op haar te genwoordige sterkte te houden. Ten einde een eventueele mobilisatie uit te kunnen voeren, xai de Duitsche pers den indruk moeten wridcen. dat het bolsjewistische ge- yaar voor Duitschland grooter is dan het mSraSdli. WW f®86 .l^en wy tr mteschien slagen d© rykaweer op te voeren tot een sterkte, welke bij het uit breken van een oorlog de goede levering on mobilisatie van reserves zou verzeke ren. Geschikte plannen moeten in bijzon derheden worden uitgewerkt. 8. Vertrouwelijk. Aan èct Wolff T. B. Berlyn. Opdat de publieke, opiyie in Opper- öiiezie ten gunste van Duitschlund zal worden beïnvloed, wensch ik. dat de Dui- S^t Pefl °!uni^«I1«h worde geïnstruc- teerd ora herhaaldelijk de volgende cate- gonen van berichten te publiceeren. Ten eerste: De onbevredigende politieke en econom.sche toestand in Polen. Ten twee- de. De vergelijkenderwijze gezonde posi tie in het Duitsche ryk. Ten derde: de vor dering van het Russische offensief tegen mrwri I L 818 huitengewoon gunstig riid to!Vt?fn besohreven- Ten vienie van rclln l W «"««iMWl. toe- gesohreven aan reaigera, die Bas uit Po- ticht d ter!^«el«erd dia het Tooruit- rel mhnLi doïk,er "wa'Ske kleu- w aUerei1' G^ahdit materiaal moet f"*'" 'lLreae worden geleverd voor goed- keuring door zyn persafldeeling. g waarde van deze documenten is na- i kend ia te ^"deeleB^vo™,8 Z aena is, of ze werkelyk bestaan Moe. Engelsche blad komt mot z(jn .oathulling" geheel m de 1U„ der DnitJo Cil allerlei opzienwekkende mededeeling.n hern Hoad heelt je tot driemaal toe aangesproken. Koer eens uit je droo- ^enland tot one terug - al was het maar voor een paar minuten." Ie blozmid0^ "iet kWa'ilk' zel Luc"- h^Mijnheer Head boog eerbiedig het ..Ik' hoop niet, dat ik u stoor." zei hij. „maar moju/frouw Verner vroeg vertellen6"1 lamilie8«dhlede„ia te ioürtbegi" F mii he« mis? Darra' wanneer °i? a/dwaal."V''rlW'er' ""i' ilnn'a,""11 boter kunn™ vertellen Hcht. b„iX. m'lnhe6r "en" 60,1 „Ik zal in alle geval niet spreke» va» voornoemden" zooals zeker Zoudt doen, antwoordde zij. Lueil- e. wij spreken over lord Merle. Her inner Jij je. dat ik je verteld heb, dat Liarracourt vroeger aan de Merles heelt behoord?" ..Ja,' zei Lucille. „Nu. het schijnt, dat wijlen de mar- T i vader vun dei"m een va» die heeren was, wiens l»st het is geld uit te geven, en dat hij. even als de meeste menschen. die deze eigen schap hebben, veel te veel geld uitgaf Oaaromjterkocht hij Darracourt aan je oom.ferkooht het met al het zil ver. de meubels en al het „voornoem- dcen. Vooral dc partüpera ia daarin sterk wederkeer,* beachuldlgen de politieke bla- den elkaar vap „Putsotr-plaonep. Do Vor- warts vreest een nieuwe ataatngieep van reohts, welke mededeelirtg de Deutsche iageszeitung -brandmerkt als een verkie- zmgsmanoeuvre. Evenwel de Vorwdrte 7. e..2"." bewering met de meaedeodng dat hfontsoWaten te Paderborn een Bond hebben gesticht, die tegen de huidige re- geering is gericlht. Mnandeliik» aouden in i adeiborn ondanks het herhaalu verbod van het ruksweerministerie 2000 man wor den aangeworven. Z« krijgen ts mark per dag; het geld komt uit particuliere bron want oogensdiiinlijk ataan den rechts-' bolsjewisten, aooals de Voiwarts ze noemt enorme fondsen ter heeohikking. Een van ne geldgevers ia de Pommersche Landbund Wef d'i Bumi <ler Landwirte staat. Daar echter de onderneming kost- Wtr„èS't """I™ d,e Put8chi'ten wel on een De in schijn ontbonden vrijkorpsen wor- mLfr de '««f11»™»'™ ekganimitie «el- 'iitig over de Pommersche landgoede- I De Wapenen ena.,-nemen ze mee. houd en"aM voorrienjil1 hun onder- De cornsen zourlrm ee» apdere gedraga- mLa mÜ Sï d?' op i31 reke,lu"' "et een Spoe- oïïtRÖs iuj"11 een VbimPUPistischen 2ïSld MhWen-Duitechland. in reeht- verblmd "et verttiezingen. Mochten de commnnisten sieh te slap too- nep. dan zonden vnrkleede vrijkorns-offi- S1°" ket hiidden-Duitpche induatrie- hêtnln BrSk? SI 46 zaak Mn handie te tate PTp^ Kodraee° en een Soort mdh taire staking op touw zetten om den on stand zooveel mogelijk uitbreiding te la- D,e bevotUng en de regeering m?eten eerst een tijdlang in het roode schrikbewind „smoren". Ondertusschen moeten de reehts-bolsjewisten den chaos m Midden Duitschland voltooien. In We«tfa- torwhTr ko,«nt°e™»- aftniiden, winnaa™ mij ,te slaaa en ala *te™ n ™e "«eerl«2 in te gericht'? v 5?'J" Pronthond is op- K©n©nt, in verband waarmee de Duitsche 10 mT t - 11,1 v«K»d«riPÏ van 9 en 10 Mei de nieuwe veremig,ng nla oodoel- SSllfk nf's"11 veroordeeld. Zulke afzon- anteÏÏrimr nde,,p kïïne" Slechts 'O' v«- enï Szïï kanleiding geven schaden^ vooral d«r1m,Zd*oVenrr ontvangen bericMcn S. ïïil "f ^htint te bepalen tot de u is. economische belanjren. ach.leTkookt du* achter de schermen en de regeering heeft wel reden do". Nu. mijnteec Hond, Ik heb er een wetstern, Ingelaschi. bent u nu tevre den^ Waa het niet een aischuwelijko opoffering tijtel je voorafstnnd te doen van deze prachtige plaats! (leen won der, dat de tegenwoordige markies er too neerslachtig uitziet!" e, te/in m<Kndc„dat goederen steeds «felijk waren richtte mevrouw Dal ei", w ?i"hw Head- d»l 1 "!et verkocht mochten worden". ■Niet dan nftt toestemming vnn den oudsten zoon verklaarde de rechtsge- gcleorde. „Wijlen do markies moest 'Jo toestemming' vnn zijn zoon hebben voordat hij het kon verkoopen. Maur daar er geen andere kous was dan ver- koopen of geruineerd zijn. «temde hii natuurlijk toe. vooral omdat Z deelte van het geld werd gebruikt tot aankoop van „de Hall", waar de te genwoordige markies nu woont". I 18 dt' tegienwoordige markies de ccmgo zoou? vroeg mevrouw Dalton. Mijnheer Head bracht op dat nogen- blik zijn wijnglas <ian de lippen, en wachtte een séconde voor hij antwoord de, terwijl Zjch zjjn voorhoofd even rimpelde. ..De tegenwoordige markies was de naast aangewezen erfgenaam", zei hii langzaam et, mot zekeren ernst. Lucille, die oplettend geluisterd had ontging de aarzeling in den toon. waar op het antwoord .gegeven werd. niet. en Marie Venter's scherp oog keek leerde. „Daar steekt iets achter Vertel ons zich panut te houden om zicth 't zij tegen inks, 't zy tegen rechts of tegen beiden te kunnen verdedigen. In hot Bergscho land bijv. is het bolaje- wieksche gevaar nog dreigend. Sedert den opmarach van de ótaatapoli- tie zyn daar in verachillende plaatsen aan- z.enlljke vondsten van wapena ge<laan. Zij beteekenen echter niets tegenover de me nigte wupena, die er nog moeten zijn. Ook thans nog zijn, vooral in Selbert. het mid delpunt der slotenindustrie. en in den om trek daarvan, een groote menigte wapens verbolgen. De voorraden verminderden daar echter aanzienlilk, omdat de Spartn- cibrs overal met grooten jjvor de wapen depot s in veiligheid trachten te brengen. In frankrijk is het voorloopt* ewter- zoek m zake het revolutionnairc lomplpt, waarbp zeventien der bekendate arbciders- ;e™,™ bolsjewistische agitatoren be trokken zijn, Dinsdag gesloten, meldt H. L"' Parps. De rechter van instructie heeft tegen de betrokken personen een acte van beschuldiging opgesteld wegens anarchistische actie. Zestien personen ztin n voorloopige hechtenis gesteld. Een der leider» van de spoorwegfederatie wordt "™l 5Mocht' N"r, verluidt bliikt uit een Xi t i."f? (regenrens. dat hot S? aantal ra(l|ca!en om o? ii een sovjetregeering in te i^mï'm hat tcw',smatetlaal- <la' de egeermg tfians in haar bezit heeft, bevin- te? S?k,<'n8Chjllend' hrieven en documen- ten, welke bp de arrestatie op de besohul- "of eDvfn T a 'U°- Daaro"'Iw stln er ook van den Amerikaawchen iournaiist Baul Demotte, di. bU de hn^tsTnlS net Iteencebied onder verdenking van t??" e B?mPat'1ie5n werd genrres- !v?S dX L?? po,:i,"t tot ""'vluchten werd doodgeschoten door de wachten on- der omstandigheden, welke annleiCg hêb- kraoh' tè°L.trhdr.nd"ze "Si iSrWMe' I vnnkFr?„e5;:',"dS TLïïïTZT den ingelicht: W*""che bro» ">or- ,„-.Een, B®rlIinjsoh persbureau verzekert uit volstrekte betrouwbare bron te hebben mTK?i dat d! K""la<die monarchist? met behulp de Frnnsehen op de?B.? kan twee nicunve anti bolsjewistische Ie g«r» organ,seeren. De tsaristische lie Te"""'1™ ZKiah Nik^>' B"Sa- Boekarest verplaatst. Beweerd wordt "dat dc^goheele genchiedenln. mijnheer Hij zag Lucille aan. I re, hi1ar Stfckt wwke"ik ieta achter," /u r,i| ernstig, ..een sombere schaduw :0 ™»1 »P het huis van Merle Op een ander nogcnhlik zuil dat |W0P .Nu daar hel hoven de macht gaal vnn een sterfolijk man, om met te spreken vnn drie arme vrouwen om ge!1, "dilt"8" ?00" Itunnen dwin- V, T uvor dan onze zie- l'ldzaamheid te bezitten" zei Marie Verner luchtig. .,.MMr in er geehiagd een nog romantischer g ans nun den belangwekkende» mar- K CS te verleenen. mijnheer Head Ik heb het erger dan ooit te pakken!' ge'"0' dat wij goed doen, mijn beer Head hot genot van zijn wijn te gunnen zei mevrouw Dalton stijflea, en Lucille stond op. en ging naar dé ontvangkamer. Marie Verner liep op de piano toe en sloeg een accoord aan .Heb je er op tegen dat ik speel?" Muziek is de eenige veiligheids klep voor al dezo spannende emolice Deze heerlijke plaats, die donkere en sombere markies, met de achadttW die ■vei Zijn huis hangt, de opwinding en kei muziekkorps hebben mijn hoofd op kol gebracht. Bi, jij", zij wees naar Lu ■He. die als een lieflijk stanheekl i„ hot midden van de prachtige kamer stond, „jij ktrnt kalm zijn en peinzen. Dut gaat mijn verstand te boven!" „.Miss Darracourt te gelukkig in het pon t#r beach ik king atollen. Ze vragen voor hun volle modewonking de volgende voorwaarden: Onvoorwaardelijke annex* ti« van Beaaarabië; Odeaaa moei een vrij haven worden; Roemenie krijgt mecleseg- genoohap over het mandaat vau de Oekraïne. De Hongaarache regvering moet de ge heel beweging ateunen; Frankrijk staat borg voor de betaling der aware artillerie on munitie, die Bulgarije aan de Ruaien levert. Dawinkof, de vertegenwoordiger van d» onderneming te Partje, de Franadie gene raals Caatelnau, Franchet dj Eaperey en Nsessgj ondersteunen, nnnr bewoetd wordt, de pinnnep vun de tagon-rrrolutiouai™ or ganisatie. Het leger zal natuurlijk alk wJf .«w "Pteedea, maar er zullen Serviërs. Bosm.r. en Albsniér. vrij williger» in modestrildea. Het heefdkwar- tior orgaoteeort het eerste leger bij Sze gedin en Theresiopel in Hengarije. Dit leger bestaat uit gevluchte Kussen onder opperbevel van generaal Glarenapp; Jte- onel Jakewlef la chef van den «taf. Het tweede jeger wordt bij Lublainy. Brelay ea Nowhaaar goconceatreerd onder het Hi. I!" A""""1 Kuterof „f generaal Rodzjanko. Chef van den staf is de Eran- sche graaf de Larence, die vroeger deel uitmaakte van de «taf van het ieger van generaal Haller. Er is tenslotte neg sprake van een detjle leger, dat naar OuAt-i'rul- sen zal «mnlen uitgestuurd en uit de Rus- M»«he krUgsgerangcnen in Duitschland zal word» gevomid. Van alle openbaringen, die dezer dagen gedaan zijn, is deze nog wel de merkwaar- iligste. Het bericht dient met do ulterate voorziditigheid te woelen bemh»?A 'J!rf"k?k '"keniaad bU de bestrijding oer boisjewild zyn eigen gang, dan zou do wans voor een breuk tussehen de geallieer den opnieuw zeer groet geworden zijn. Uit Hamburg wondt tenslotte nog 't vol- geml stout stukje vnn een aantal bolsle- wiki geseind. Het thans naar Cuxhavea te- rurfkeerende stooinvisscheravaoj-tui* Hana- tor Schrdder zich 21 April t tvondz tua- bet vuurmhip I op de E,be en Hel- goland. Plotseling stelden zich twee ma- irozen en drie blinde paaaagiera, die to Cuxhaven aan boord jradoMn WHren met jvapenKeweld in het beait Fan het schip. Deze passagiers bleken later af*evaardi*- ,*n n3n. ..C°mmunisti»che arbeiderapar- Ae kaPiteln. een voor Reykjavik be- stemde passagier de eerite stuurman en de eerste machinist werden opgesloten, waarbij men dreigde, hen te vermoorde». De tweede stuurman en een matroos wer- fen,k?en' ""e»- Nadat de poolcirkel overschreden was. werd het iwhip onder de wet van Je Ru»«- mS' '„7let.reP"Wiek,lte»teld. Toen het «hip 30 Ap«| te Moerman b.nnonltep. nam de Ruseteche overheid het in bealaa. De vier (revamcenen wenien onder militair Keleide naar een interneerinaakamp in hat binneniand van Runlan.1 rfebraebt Men weet nieto naders over hun veibiflf. Het «ahip, uat onder d« roode vlo* la», werd -jr^ TG"»lotte «relukte het d* bezit v«n oen geJijkmatigen geest, zei mevrouw Dalton mot plechtige goed keuring „Voor oen gelljkmntigen gerat tijn de wisselvalligheden van het for «Hn vun goen belang". - Dan moet ik wel oen gemoed heb- v?mZ"u T w m'"8'8 «"nnwicht". her, vatte Marie Verner. „Do winnolvallig heden van het fortuin al» u daar mee bedoelt hot verkrijgen van zulk een plaat» als deze - zonden mij sta pelgek maken. Lucille legde de hand op hanr schouder Jo zoudt roevrouw Dalton stapel- foor'? .J7™'"*"" J« "P ""e manier door giitg, Mario, zei ze vriendelijk geven' nitH f W K"™»1®'1" '"chl Cte' wanneer j8 ,|1(, h,,btv„ „In de Moaoha lucht," zei Lucille terwijl zij naar het raam ging en dit •pende. „Ik ka,, je op het terrjm h«o Marie Verner begon mot een opera- ouverturo en de muziek weergalmde door de kamer cn klonk door 1» de frisBche avondlucht. Lucille »tond er een paar minnen naar te lustere» maar iw een pooajo scheen de mu ziek haar te drnk en liep zij lange het terras, tot zij een ronde plek hereik die cp hot park uitzicht gaf In dit hoekje was een tuinbank en naar stilte verlangend begaf Lucille zich naar de borstwering en keek daar over heeu. (Wordt vervolgd.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3