aanHuid- (ten! D 59e Jaargang. Woensdag 23 Juni 1920. iaat ©xxtïe'bleLêL TrooxG-oyud.eu ©xx Oxxxetx©lE©xx. JSTie-uL-w®- ©xx uö^d.-rr©37r®xxtï©‘bleLcL ’rrooxd-oyud.®. ©xx Oxxxetx© Feuilletons dit Blid- O- e De Vrouwe van Darracourt door el foor Hmilzieileo De conferentie te Boulogne. 3Pt»r Administratie: Telef. latere. S». Bureau: MARKT 31, GOUDA. Redactie: Telef. Interc. 545. I ze! ze. finale verwonderd oj> mair 8NDA. mtea”, hield SuKte opnieuw. (W<w4( t j ti geholpen hoeft. Kijk. er |h geen man INGEZONDEN MEDBDKE LINGEN: Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentien en ingewnden medodeelingaa bij contract tut «eer gereda- ceerden prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaataruftnta. AdvertontMn krnmcn worden ingebonden door tuasehenkomat van «oliede Boekkan- d el aren. Advertentiebureau* en onae Agente». te doen op i oordeel van BEHALVE ZON. «N FKI8TDAGEN. haar den ge- enaiM CHARLES GARVICE. Geaudwcrieeerde vertaMng van 1. P. WESSELINK-v ROÖ8WM. (Nerirwk vtrto&u E TEGEN DE NOTEERING. 100* 82 TTERDAM imakorahavon 80. dien geef hulp kaï lolitieke redenen. *r op df losten a__ - te tredei men met Turkije t ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkring) 1regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—i regels 1-55, elk* regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën* in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. dragen? Verstrooid reikte Lucille ze haar toe, -• ‘.„„J weer terug. zelf draden rr n::-c ga nieuwsgierig e«ia- sn wij geregeld tijdig gen ontvangen van icerten. vermakelijk- ue in onw ag«>4» s Drukkerij ZOON GOUDA- (iOlDSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS a «kannen, zoo- i Welmatige re- loor zich solidair meende Russisch* (d^ terugbetaling Bidt de Daily He- itstaan in -jyd Geor ge en Kraasin; het is /nogelijk dat deze worden afgebroken. De/premier heeft aan de Russische delegate? een krachtig ulti matum gesteld, waarin! hii tot den laatsten stuiver vergoeding eisfcht voor de schade den Britschen financreelen ibelangen in Rusland toegebracht. Een aanbod van K ras ai n om deze kwestie te bespreken in een volledige vredes-conferentie was gewei gerd. George ter conferentie de Grieksche hulp zich een enkele divisie die de Ibijstaan de orde in de herstellen (de troepen - - ziin die plaats intus- schen reeds voorbijgetrokken, tengevolge Het Belgische Senaatslid Colleaux heeft 20 Juni te Fontane l’Eveque een opzien bare rede gehouden, waarin hu de Uelgi- sche regeerin* er van beschuldigt, met krachtig genoeg togen de landverraders ën de personen. die handel met den vijand hebben gedreven, op te treden. Volgens het Beige" van «jjn heer Colleaux o.a., met je er niet ..k te Hpre- manr ik heb in eik geval mijn gedaan. Ik beloofde den urmen $ijh voorspraak te zullen wezen. Lloyd George wachtte bjj zijn terugkeer te Londen onmkklelluk nieuwe besognes: de toestand in Ierland is zorgwekkend. De troepenzend.ng heeft een tegengestelde uitwerking gehad dan daarmee werd be oogd; in plaats dat de mat wondt hersteld, roert Sinn Fein zich heftiger dan ooit. Om Londonderry wondt formeel slag geleverd tusschen Sinn Feiners en Unionisten. De voornaamste straten worden door ben den gewapende mannen bezet gehouden. Er wordt voortdurend geschoten. Aile win kels en kantoren zjjn gesloten. Het han delsverkeer staat stil. Arbeiders, die naar de scheepswerven 27) „Ik denk niet., dat hij het zal ver geten.” zei Lucille op zachten toon. Marie Verner haalde de schouders op. „Vindt je het niet, dat je die zaak te zwaar* opneemt, lieve.zei ze vrién delijk. „Het is verschrikkelijk verve lend zoo doodelijk te schrikken, maar ik vermoed, dat de pony’s even goed op hol zouden zijn gegaan, wanneer Harry Herne er bij was geweest. Be vend ieh moet je toegeven, dat die arme Lord Merle streng behandeld is gewor den. Het is al verdrietig genoeg je slechte rijkunst aan een dame vertoond te hebben, maar nog bovendien daar over beleedig^- te worden door haar bediende. O. ik vind werkelijk dat je het den Markies moet vergeven dm meen ik inderdaad!” -Vergeven’ Vergeven! Ik houd niet van dat woord!” zei Lucille ongedul dig. „Je spreekt alsof de Markies van Merle een oud vriend van mij is. Hij is enkel een kennis. Ik ken hem ter nauwernood. Het zal hem weinig kun nen schelen of ik henr „vergeef' zon al* je het ftoemt, of niet!” groeiden in tropischen overvloed en in een volière zongen de vogels zoo lus- lig alsof zij in het Verre Westen, wa ren in plaats van in bet kille Enge land. Lucille wandelde een poosje langs de hakken stil van bewondering en verrukking. Toen kreeg zij een inge ving. Een tuinman had zijn snoeimes op ven der hankdn achtergelatenzij zettj zich aan het werk en sneed een grooten bqpquet van de prachtige bloe sems. Het wa» natuurlijk een brutaal stukje dit te doen. Maar Lucille wist dat zij van haar waren en vond dat zij het recht had daarmee tc doen wat zij verkoos, er nog niet aan denkende dat de 8ehot de bloemen al» Stijn eigen-* dom beschouwde en dat, wanneer hij den volgenden morgen de bres in de bloe- sem-rijen zou zien, hij hahst Hauw zou vallen, als dit voor een Schot ten min ste mogelijk is. Toen zij de massa aza lea’s eft geraniums en rozen geschikt had met een krans van tear Venushaar, hield zij een knecht staande en vroeg hen. haar kamenier te roepen met haar hoed en mantel. -ïk ga oen wandeling naken, Susie, eiw wou datje met mij mééging. zei Lucille, toeft Susie veraebeen. Susie was verrukt, liep weg om haar eigen hoed te halen en kwam buiten adem terug. Zij gingen door de kas deur naar buiten, zoodat zij niet de ramen van het salon voorbij gingen, pi LwdHo nam het pad dat rechtast reeks naai hel park leidde. .Wat een prachtige bloemen, miea’. middellijke ver- ht van die jeu- pt dan nog heden D. inding op ’t gebied D. D. D. is een samenstelling van >f, welke voor huid- der geneeskrachtige zit, en welke door i erkend wordt als tste ontdekking op Ie behandeling der 1—4 racete /IM elk» regel ©eer ƒ•-••. toriekamer. Remon- ■k, 8 uur. Praktische i o ci a tie. oorlog i» onderhoud, dat hü te D«n Haaf met minister Poullet had. er op «an- drong, dat de landverraders bli dep teruje- keer van de rageerii® zouden woruen ge- rtreft, waarop de mini»ter a©||oordae: „Ala wü aüe verrader» en alle MlWhto Bel gen wilden straffen, *ou büna iedereen moeten worden geatraA. Het b beter, de <^uX>>*‘blLiiv^d« da buMlin mtaa- ring er van, dat zü er nog steed» zoo ever denkt, en de aandacht van de openburr meenin* afleidt door de Ideiae eohuldigen te ©raffen. doch de groote te laten loopea. De heer Colteaux signaleerde venKbüten- de feiten, e n. sou uit de steengroevon van de Ourthe rtutawvlen kilo’» grint aim den vWM releveni «ifo. Er had -lecftta Mn veroonteeliw pteate, nJ. van een Hollen der. Het gerucht loopt, dat een van de meert vooraenrtsmnde Belgische politic bd deee la betrokken. Nfaar aanleidin* van deze onthullingen heeft een redeeteur van de „Denüte-e Heura" zich tot minister Beullet gewend en hem gevraagd erf bet waar b. dat de minlrter tüdww den oorio* te Den Hang tot Colleaux mq hebben geaegd. dat, ia- dien men de verreden* zou willen treffen, büne iederean eau moeten worden ffe- rtraft, Mtebter Poullet antwoordde, dat J Mi «ooit tets dMtfelUlu gMggd hoeft Al teon heeft hö degenen, die alle geruchten, wrttae over pernonon de ronde «loden, voor goede munt aannamen, ervoor gowaar- »ohwnt. niet aH« Belgen voor verraders te houden. Op het minieterie van Justitie verklaar de men naar aanleiding van de rede vaa Colleaux, dat een der redenen, waarom tal van penonen niet vervotad tUn. U. dat do gepublicecTrle feiten voorvielen vMt dien tüd geen wet bestond, waaronder sli reeaorteerden. Verschil lende bladen melden, dat de Duitsche kabinetacriab definitief ia godin- digri, doch bun berichtgevers sjin veranoe- «ielOk voorbarig geweest met hun nieuws. Gisteravond laat vernam do correapondent van de N. R. Ct.. dat de kwertie die ooge lost scheen, weer dreigende vormen had aangenomen. De sociaaklemocnatiMhe Kilksdagfrac- tie. die gisteren vergaderde, besloot geen vertrouwen in het kabinet te stellen. Daar de democraten hiervan hun Intrede in dr regeenng aftiankeiük hebben gemaakt, sullen z(i xioh vermoedelUk op het laatste oogenblik teragtrakken, waardoor de toe stand opnieuw verward wordt. Volgens de Rheinlsch Westfalische Zm- tung heeft de groep van de Duiteeho Volkspartij besloten, dat «Ie jninhterlttrt. die door de riiitokaneelier Frfirenbach was opgemaakt, niet aannemdilk b voor haar Het ministerie van posterijen, van econo mische zaken en van financiën moet ge leid wonden door mannen, gekozen enkel om hun vakkennis en niet uit politiek» ovenwegingen. De Volkspartij sal den rjjkakanselier een itfrt van ministers voor dragen. het middel uit de mezende oliën van lymol. Bij de eerste aking van D. D. D. lljjk verlichting be- rillig hoe lang gij t aan huiduitslag. m vloeibaar waech- jtelling van zalven, poriën verstoppen, >t diep in de huid en windende ziektekie- oodt deze ziektelrie- erwjjdert ze tevens. oliën van winter- komen de natuur een volkomen gene- getaste weefsels te eine ongemakken, ik, schilfers enz. ge- éne nacht, en één vaak voldoende om van huiduitslag, igworm of psoriasis 1280 104 7 eneesmiddel. uur is afdoende. Zij k weg. Zjj roeit de zoodat van een te- e geen sprake kan «ns naar D. D. D. i D. D. D. brochure, roefflesch 0.75, en flesch, (inhoud 5 dus veel voorde»li- ijgbaar bij alle apo- iten. Waar niet ver men zich tot de al- digers: firma B. Haag-Sn eek. j: ANTON COOPS, VAN LOON, Markt. verslag, dat ie „Natiën rede publiceert, telde de dat hjj gwlurendc <len zei Susie perhiedlg. „Wil ik ze voor u dragon? Vei _,X.„ Z_„“ doch trok de hand weer terug. „Neen, neen. Ik zal ze i zei ze. .Weet je wat ik er mee «looit, Susie?*’ .Neen. miss”. .Dat zal je zien”, zei Lucille. Finale Heef zwijgend en r.L" naast haar loopen. tot Lucille kin nu «HlhioM kwijt”. do paats. miss, ilie niet voor u ln water zou springen, wanneer u dat verlangde!’’ „Vooral wanneer hii kon zwemmen zei lachend „Wees niet zoo dwaas. Hua-e. O. hier zijn wij er hield zij eenakltttM op. toen zij plotse-' Ung voor de hut stonden „Ja. miss”, zei Sus'e, en naar do <leur om mm te kloppen. Even luter kwam Suste haastig naar Luclle lenig, die een weinig hedrrin meld achter haar aan wae gekomen. „Hij is er niet, miss zuchtte zij -i»at doet er ni»»t toe”, zei LuHlIe „Zet dan de bloemen op thfel Rus1»' keerde terug, en Luelitedren teW» haar achterna SUsfe verdween in de hut. lU'UU* kwam tod volgende oogen blik weer te voorschijn met stralende oogen en open, lippen „O miss riep «ij uit .wal maote kleine kamer’ Komt u binnen «»m te kijken?” Luci'le glimlachte toegevend, i schudde het hoofd. „Toe. d.>et p het aan. .heid ven. miss Ltic l'e «M-huddc het hoofd maai ging trad» naar «1e hut toe. .Zet «te bhu nuMi op de tafel en kom dwtelijk om4. Suste' zei ze streng .Ja. mtea”, antwoordde Suste, maar keek toch nog even bewonderend de kamer in. „Hemel, wte zou dat heb hen gedacht, mtes Het te een schil derft 1” gingvn •wenten mbtsuteetó. cp naderewie Bntaahe troepen werd geachoten en eet soldaat gedood en avondii vielen opnieuw twee dooden en talrijke Kwonden. De troepen, gebruik makende van bewa, pende automobielen, kwamen heAaaktetek tuaacftenbeide, maar rteeda b©t«n ha* vecht opnieuw. Het was voor hat eeret, dat de naftaMu listen zich van nearonm bedtakton. D< troepen kregen versterkte*. In hot Lagerhuis werden gbfettw ver- schillende vragengedaan betreffende «Mg toestand In Ierland. Bonar Laiw sekte, dat er bü de onlusten te Londonderry ne*en burger» waren gedood en vijftien of twintig gewond. De autoriteiten ia Ierland ziin van oor deel, ctet de troepen, die ter hunner be schikking staan, voldoende rijn, maar d« commandant van het district Belfast b naar lx>ndonderry gegaan met de volledige bevoegdheid om, naar galan* van den toe stand. net zooveel troepen all hU noodi* oordeelde aan te vragen. De parlementaire medewerker der ..Dai ly Telegraph" meldt dat Lonl Mentearb Aandaag in het Hoogeiftuis een wetsont werp zou indienen «m te scheppen e«A Dominion of Ierland”. Het ontwerp zal duidelijk aangeven de verhouding van <te op te richten Dominion tot GrootDrittan- nië; de verkiezing van een lereche verte genwoordigende vergadering op de basb van evenredige vertege«jwoordi*i«*- De constitueerende vengaderte* mü bediaaea of het noodig zal weaen provinciate parte- menten of provineie-rsden op te riahtea voor deelen vaa- of samengevoegde pro- vlncieën. De kwesties van verdediging, oorlog en vrede, maken van tractaten (be halve handela-traclaten) zullen als afion- dMiUka tevarties teftnndeM wanten, ter- lands aandeel in de korten van «Un eigen verdediging, zal geregeld worden tosschen beide regeeringen volgens de Dom lm on pree exlenten op dit punt. 't Lijkt wel of de ontevreden Vlamingen het voortieeld van Sinn Fein zullen gaan volgen. De „Soir” meldt, dat de redactie vaa dat blad, evenals die van vernchillende an dere bladen en een aantal :>erjonen te Brussel, vóór de protestvergadering tegen het voorstel tot vervlaamschin^ van df Gentache Hoogeschool een dreigbrief heeft ontvangen, waarin gezegd wordt, dat u« Vlaamsche Sinn Feiners over handgrana ten en bommen beschikken, die zii zullen gebruiken, wanneer hun tegenstander» blijven weigeren, zich door recht en re<te te laten overtuigen. Geen uitstel aan Turkse. Venizelos’ aanbod vermoedeftjk aanvaard. De Duitsche schadeloosstelling. Nota betreffende de ontwapening. Geen politieke onderhandelingen met Rusland. Conflict tusschen Lloyd George en Krassin? Burgeroorlog in Ierland. Vlaamsche Sinn Feiners. Onthullingen van Colleaux. Poullet weerlegt de beschuldiging. De Duitsche kabinetscrisis. Geheime communistische conferentie. Relle tjes in Ossnabrück. Telegram der Hongaarsche regeering aan het I. V. V. Tegen-boycot. ONS OVERZICHT. waarvan een groot aantal Christenen in de Aziatische wijk van Konstantinopel is aan gekomen). Evenwel in kringen der confe rentie loopt volgens den correspondent van de N. R. Crt. het merkwaardige gerucht dat een afgezant van Moestafa Kemal zich te Londen bevindt. Zooals van zelf spreekt wekt dit verwondering, men vraagt zich af wat de afgevaardigde van den leider der Turksche nationalisten in Londen te doen heeft. De derde enlaatste bijeenkomst te Boulogne heeft gisteren van 10 tot 1 uur plaats gehad. Het officieele communiqué deelt hieruit mee, dat de kwestie van de Duitsche schadeloosstelling en van de ver deel ing daarvan onder de geallieerden op nieuw onderzocht is. Er is besloten, dat de Franrahe, Engelsche, Italiaansche, Belgi sche en Servische deskundigen te Parijs zullen samenkamen om gezamenlijk voor stellen te doen op vastgestelde basis, die aan het oordeel van de geallieerden zullen wonden onderworpen, die den 2den Juli te Brussel zullen samenkomen, om het defi nitief eens te worden vóór de conferentie te Spa. In deze zinsnede staat te lezen, dat de fmancieete kwaakte na* niet ia opgelosti blijkens een uitlating van Lloyd George als gevolg van nieuwe eischen door Italië gesteld. Frankrijk en Engeland sjjn met elkaar tot overeenstemming gekomen over de verdeel ing van de <loor Duitschland te betalen schadeloosstelling. Engeland zou 25 7o en Frankrijk 65 krijgen. Nu eischt Sforza voor zijn land 20 op, zoodat voor de overige geallieerden niets zou overblij ven. Te Parijs en te Brussel zal deze zaak <lus nader wonden besproken. Lloyd George gaf toe, dat het bedrag van de Duitsche schadeloosstelling reeds ie vastgesteld, maar hij beschouwde het als een tactische fout op het oogenblik eenig cijfer bekend te maken. Indendaad staat het aan Duitschland om voorstellen aan de geallieerden te doen. Deze zullen die voor stellen dus afwachten op de conferentie te Spa, die 5 Juli gehouden wordt. (Aangezien het bedrag toch reeds is vastgesteld wordt het voorrecht voorstel len te doen tamelijk fictief.) De Parüsche correspondent van de Dai ly Chronicle meent, dat het bedrag van de Duitsche schadeloosstelling vijf duizend millfoen pond sterling zal bedragen en de jaarljjksehe minimum-afbetaling drie mil liard gouden marken <rf honrienvjjftig mil- -lioen pond per jaar. Twee dagen lang heeft in ’t rustige Bou logne sur Mer een bijzondere levendigheid geheerscht, de bewoners juichten als gold het een feest bü de aankomst der mm in ters-president, muziek klonk door d*> stra ten en jonge blozende meiskes stonden urenlang te schilderen voor villa Hardelot om den boegen hoeren, wanneer deze ein delijk hun gewichtige besprekingen zeulen schorsen, met bloemen te huldigen, in één woord de Boulogners waren uit hei gewone doen. Nu zijn ze wederom tot het leven van alledag weepgekeerd, Lloyd George en Millerand hebben zich gistermiddag naar hun respectieve woonplaatsen begeven en suuccessieveliik volgen de andere gedele geerden, die aan fde belangrijke conferen tie deelnamen dit voorbeeld, om elkaar spoedig in België opnieuw te ontmoeten. De journalisten hebben nog wel voor eenige dagen stof verzameld om de ver schillende duistere punten, die de drie com- muniqué’s welke zijn gepubliceerd bevat ten, nader toe te lichten. JJet tweede com muniqué is der wereld draadloos meege deeld. Het hield, zooals onze lezers kunnen weten, o.a. in, dat het tijdstip (24 Juni) waarop het Turksche antwoord moest wor den meegedeeid, wordt gehandhaaf<l. m. a. w. dat het venzoek van den groot-vizler om eenige dagen uitstel te verleenen is afgewezen. Hieruit kan worden geconclu deerd dat Venizelos' aanbod om met Griek sche contingenten de Turksche naturalis ten in Klein-Azië te gaan bestrijden Is aangenomen, met welk besiuit voldaan is aan een wensch van Lloyd George. Te Pa rijs acht men deze regeling minder goed, eenerzjjds uit militaire overwegingen, om dat men vreest, dat de Grieken als het vechten eenigen tijd geduurd heeft en zij enorme verbindingslijnen - zullen moeten bezet houden, in moeilijkheden zullen ko men en men hen dan, in weerwil van Alle verklaringen, thans in dien geest afge legd, bezwaarlijk zonder hulp kan laten; anderzijds om politieke redenen, omdat men oordeelt, dat het meer op den weg van Frankrijk ligt in het Oosten als ver zoenend tusschenpersoon op te treden en te bewerken, dat men met Turkije tot een vergelijk komt. Nu heeft Lloyd G« meegedeeld, dat zou bepalen tot Engeischen zou streek van Ismid te hei van Moestafa Kemal o khpw stilhield. -ïk hen den weg „Waar Is de hut?” Bij den volgetslcn hocht. miss .«ei finale verwonderd toen helderde haar gr zichtte op. „O miss, ik w«*«it wat ii gaat tlocn. u gant ae mftnhe**r Harry Heme hnq gen! O. wa. znl hij er ge- Ipkldg mee weger! Hoe goed vap u, „Ja. ik ga Harry Hvr.jè brengen. Suste*. z< i Lucille bijna streng, „maar ik ben in h«‘t gehwl niet goed ik ben alleen rechtvaardig. Harry Horne bewees mtj vkn morgen een grooten dienst en ik heb hem er niet eens voor bedankt Om mijn spijt daarover te be tuigen stuurde ik hem «ie dru ven gelei, maar die gat hij weg, zoodat hif nu «onder bedankje ook nog z i en nu ga ik hem <jeze bloemen hren- •gen om hem te toouen «lat ik niet on dank haar ben, waaneer «au bedien. wantwer iemand mij zulk een grooten dienst bewijst’ Ja miss «ei Surite stil verrukt. Ik begrijp het Niet dat mijnheer Harr ry een bed «nkje noorfig heeft omdat hij „Hij is je naatste buurman, lieve, en liehoort een groot vriend te worden’ antwoordde Marie Verner overredend. „Kibbel in ’s hemels imam niet hem, Lucille! ik mefk dat j.. «»p gestold bent over de zaak te i ken; maar ik heb in elk geval plicht c man zijh voorspraak te zullen dat heb-ik gedaan, is het niet?” „Zeer welsprekend”, zei Lticille droogjes. „Wij nullen over de kwestie niet vwder spreken. Marie „Heel goed, maar mij dunkt, wan neer ik Lord Merle zie, mag ik hem wel zoggen, dat alle hoop op vergif fenis niet verloren is?” „O, jawel”, «ei Lucille koe!, terwijl zij de kamer verliet. „Maar maar bij moet zich wel tweemaal bedenken vóór hij Harry Herne geld aanbiedt' Dieft avond had Lucilie nog hoofd pijn, en bij die hoofdpijn tevens het onbehaj^blijke gevoel, dat zij plicht niet gedaan had tegenover man. die haar bewaard had voor broken le«lematen. misschien wei het le ver1 had gered. De langdurige verha len van mevrouw Dalton en het ge lach van Marie Verner irriteerden haar, zoodat zij deto ontvangsalon verliet om naar de broeikassen te gaan. Zij wa rm de trots van den hoofdtuinman, een Schot met uitgebreide botanische kennis. Uit de bakken verhieven zich de bloemen-pyramlden en tusschen een groep varens was een goudvischbas sin. waar uit een marmeren fontein wa ter npspoot. Groote varena en palmen Volgen» de N. R. Urt. ©u de geterie schadcvei*oedin* VU nuliirid goudeu mar ken zun, betaalbaar m dertig jaariUMsefae tennunen of m munter teuaanen. mdien Duitedüand s ectmonuecha toestand een verhooging van ue jaarlült'tehe atortuuren toelaatL Dat zou geluk »w& met 150 mil- noen pond (nominaal) jaaftite» of een to taal van 4500 null toen OOnd (nominaal Df tweede kwestie the stelen te Bou- logxte beaandeid wend warf die (ter ontwa pening. De raad heeft de teksten gved*e- keuid, die door de nulitiëire deekundixen waren vastgesteid. HU heeft «veneen» «jjn goedkeurign gohecht aa* de voorstellen vaa de militaire deskundigen in «wke het oorlogsmateriaal en den «iatum van het hervatten van de fabricage voor de lucht vaart. Het niet uitvoeren van de bepalin gen over de kolenlevenin*' i» opnieuw uit- eeingezet door de Franscft» afgevaardigden en zal worden uitgemaakt op de volgende conferentie te Brussel, op aanrmlen van de commissie voor de schaileloo»»tellingen. Ten slotte ia er bestolen, dat de econo mische anderhaadelinxen met de Rusaiache afgevaardigden, te Londen begonnen, zul len worden voortgezet, met dien verstan de, dat er geen kwestie ia vaa politieke er kenning van de oovjet-rWerin*. Aldus het officieele conununniué. Hava» igeeft de volgende aanvulling: Op het punt van de Russische kweatie 1» jn 't geheel geen voortgang gemaakt. Ltoyid George ■was verlangend om de politi©e betrekkin gen met Moskou te Ihervatten, maar Mrlle- rand bleet trouw aan rijn «tondpunt om de handetebetrekkingen te hervatten, zon der de sovjetregeering te - lang die zich met als een geering Reeft gedragen d< te verklaren met de opvol rogeenngen, wat betreft van de buttenlandeohe sefti Merkwaardig genoeg iJeL. w raid dat een ernatige crisis is ont de onderhandelingen tusschen Lloj heeft aan

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4