Wie Bari? 15 Uemeenterasd van (jouda. lotussohen heeft niet alleen de muu*ter- fcwmtZz op het laatste oogeablik rnoeiiuk- beid gegeven, maar in het blo* der nieuwe coalitie heerscht spanning. De houding der bocraalutoraocreten ia ook weer onzeker geworden. Ter bespreking van den uitalag der ver- kaawngen en den politieken toestand ia deaer dagen te Berlijn een re hei me com munistische conferentie gehouden under voorzitterschap van Clara Zeiken. Over de oplossing der regeeringecrisis wend geoogd, dat het parlementaire stelsel door den uitslag bewezen (had. dat dit stel kcI thans een instelling nonder een'ge re den van bestaan is, daar het in urgente aangelegenheden faalt Er werd voldoe ring over uitgesproken, dat de onaflian- kelyken niet aan de regeeringsvormmg deelnamen. tEen Leipaiger gedelegeerde ateide voor. dat de partijleiding de piaatselyko partij leiders instructie nou geven om zich met de bedrijf «raden in verbinding te stellen over het houden van een stemming over het proclameeren der algemeene staking op 25 J-uni, den dag na de opening van het parlement Ten slotte wend nog de vraag der be wapening van de arbeider behandeld. Naar de „TigL Rundschau" verneemt, weea de sovjet-goaant Kapp op de raoei'vjke positie van sovjet-Rusland. Spoedige hulp was noodig. Het Duit- adhe proletariaat moest zich met geweld v*n de macht meester maken, daar door het parlementarisme voor de linkaradica- 'len nog in jaren niets te bereiken ia en sovjet-Rusland Duitachiand's hulp noodig heeft. Van onafhankelijke zijde moest hem te «emoet zijn gevoerd, dat de Duitsche ar beiders nog niet zoover zijn. Niog hangen «U tezeer aan het parlementarisme en ver dere verheldering was noodig. Indien het «ou gelukken, de rechterzijde tot een over eenkomst te brengen, dan zou het proleta riaat aaneengesloten ten strijde trekken. Echter waren, helaas, de reactionnaire kringen voorzichtig geworden. Door de besliste weigering om tot eer parlementaire regeering toe te treden, heeft echter de onafhankelijke partü op- "fefy het bewijs geleverd, dat haAr het einddoel, de dictatuur van het proletariaat onwrikbaar voor oogen staat. Zaterdag en Zondag hebben te Osna- brttck tovensmiddeJenreiletjee plaats ge had, die kn den nacht van Maandag op Dinsdag aanzienlijk zijn toegenomen. Het kwam zelfs tot gevechten. De ongeregeld heden hebben een politiek karakter aange nomen. Er wend getracht de gevangenis te bestormen, wat echter vedhindeid werd. Het schieten hield den geheelen acht aan. H«t Is de in Osnabrück gestationeerde vei ligheidspolitie tot nu toe niet gelukt de onlusten meester te worden. De militairen hebben tot nu toe niet ingegrepen. De ge vechten duren echter ttog voort. De boycot van Hongarije la in vollen gang dooh men haast zich uit Boedapest vla Praag), want de Weemche telegraaf mannen laten niets door) te seinen dat de invloed zich weinig doet gevoelen. Toch, is de regeering minder ingenomen met de isolatie, ze heeft althans oen poging ge daan ze te zien opgeheven. Ze ricnSe tot hert internationaal verbond van vaJrvereepi- gingen te Amsterdam oen telegram, waar in wondt gezegd, dat alle verklaringen, waarop het besluit tot den boycot steunt, op dwaling en onbekendheid met de feiten berusten. De Honga&rsche regeeruig heeft riie maatregelen genomen om de orde te herstellen en te verzekeren. De nota ein digt met te zeggen, dat als de regeering) in deze taak met zou slagen, zy zich g^ noodzaakt zou zien de verantwoordcl u|k- heud er voor af te wentelen op hen, die he nieuwe oorsaak zyn vun tfe nationale \vA- hp«P in het reeds zoo zwaar beproefde Hongarije. Volgens een Havas-Reuter-bencht heeft de ohmtelfoke nationale partli te Boedii- peat vernomen, dat de regeering Zondag of Maandag a.s. zal aftreden, ten einde den gouverneur en de Nationale Veroude ring gelegenheid te geven, om een regee- ring te vonmen in overeenstemming met rien politieleen toestand. Zooals reeds gemeld is men van Hon- gaarsche zijde sedert Zaterdagnacht met een zeer scherpen tegenboycot tegen Oos tenrijk begonnen. Daar de verzending van fruit en groenten tegengehouden wordt, «Ün de prijzen van deze artikelen te Boe dapest belangrijk gedaald. Het goederen- verSceer en het verkeer per schip naar Tsjecho-Ölawakije, Roemenië en Zuid-Sla- vaë gaat ongestoord verder. Poet- en tele- graafVerkeer met Duitschland functiom- neert voorloopig ongestoord over Praag. Bvearoo is de telegrafische gemeenschap met Zwitserland langs omwegen verzekerd. in de zitting der Nationale Vergadering zride de minister-president Simonvi in antwoord op een interpellatie van den de mocraat Sandor, dat de boycot niet door een of anderen staat, doch door de secre tariesen van de vakvereenigiagabond te Amsterdam is geproclameerd. Als tegen maatregel is de mirirter van handel ge machtigd de aanneming en verzending van goederen naar alle landen te doen staken, die ook geen goederen vopr Hongarije aan nemen of verzenden. Voorts verklaarde de minister-president, dat de geruchten, als zou een Pransch consortium optie yoor de Hongaarsche staatsspoorwegen hebben ver worven onjuist zijn. Wel worden er onder handelingen gevoerd, doch deze bevinden zich nog slechts in het allereerste begin stadium In er is niets geschied, waardoor de tegenwoordige of toekomstige refcpering «oodanig gebonden zou zijn, dat de reèhten der Nationale Vergadering niet volledig blijven. BINNENLAND. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De levensstandaard. De officieele „Labour Gazette" schrijft o. De gemiddelde prijzen voor voedsel, klee ding, licht, brandstof, huishuur e. d. waren op 1 Juni jJ.. volgens de door het ministe rie van Arbeid opgemaakte statistieken, 150 hooger dan in Juli 1914. Griffier Tweede Kamer. Bij de Tweede Kamer Is een adres inge komen van Mr. dr. R. H. baron de Vos van Steen wijk, commies-griffier van de Tweede Kamer, houdende verzoek om benoeming tot griffier der Kamer. Besloten is den naam van adressant op de lijst van sollicitanten te plaatsen. Het Oranjekruis. Z. K. H. Prins Hendrik bezocht gisteren met de bestuursleden van de Vereen. Het Oranjekruis de staatsmijn Emma, waar de hoofdmjjnarts dr. Vosaenaai; een demonstra tie gaf van den eersten hulpdienst. De Prins daalde met den commissaris der Koningin in Limburg en eenige andere heeren van het gezelschap in de mijn af voor een lang durig bezoek aan de onderaardsche werken. Organisatie v«n de Rijksverzekeringsbank. Het denkbeeld om een deel der gelden van het Ouderdomsfonds rentedragend be schikbaar te stellen voor maatregelen ld het belang der oudeliedenverzorging heeft in beginsel de volle sympathie van den mini ster van arbeid, zoo deelt deze in een nota naar aanleiding van het verslag over het wetsontwerp tot organisatie van de Rijks verzekeringsbank mede. Voorloopig zullen echter voor dit doel geen gelden beschik baar zijn. Vroege winkelsluiting te Amersfoort. Krachtens besluit van den gemeenteraad van Amersfoort ia thanB in de verordening op de winkelsluiting bepaald dat het ver boden is een winkel geopend te hebben voor het publiek: op Zondag gedurende den hee- len dag op werkdagen (uitgezonderd markt dagen) van 12Va tot 2 uur in den namiddag; vóór 's morgens 5 uur en na 's avonds 7 uur. Voor Zaterdags en op dagen voorafgaande aan Christ, en Isrhël. feestdagen is het slui tingsuur op halftien gesteld. Voor barbiers winkels en kapperssalons blijft de 8 uur sluiting van kracht en deze moeten nu des middags van 1 Mi tot 4 uur sluiten, behalve op Zaterdag. Ook het venten, behalve met drukwerken op den openbaren weg is verboden op de uren, waarop het verboden is, winkels voor het publiek geopend te hebben. De Orde der Vrijmetselaren. In een aan de gewone jaarlijksche verga dering van de Orde van Vrijmetselaren on der het Groot Oosten der Nederlanden te 's-Gravenhage voorafgegaan ma^onniet congres op Zaterdag j.l is de vraag bespro ken: moet de vrouw tot dezelfde voorwaar den als de man tot de Orde van Vrijmetse laren worden toegelaten Aan de hand van een daarvoor door het hoofdbestuur in het maandblad gegeven inleiding en daarmede verband houdende punten werd het voor en tegen overwogen, in de allervoornaamste plaatsen om de leden in de gelegenheid te stellen zich daarover een zelfstandig oor deel te vormen, opdat dit gereed zou kunnen zijn, indien straks in overleg ook met bui- tenlandsche ma^onieke corporaties, een be slissing ten aanzien van deze ernstige vraag zal moeten worden genomen. Tegen den oorlog en het militarisme. Onderteekend door den secretaris Edq Fimmen, heeft de Generale Raad der Inter nationale Transportarbeiders-federatie het volgend schrijven doen toekomen aan alle transportarbeiders- en spoorwegarbeiders organisaties: Gelijk JJ «ttphet by myn schrijven van 16 ^unrtöégezonden verkort verslag van het Internationaal Transportarbeiderscongres te Christiania bekend is, is op bedoeld con gres een tweetal resoluties aangenomen, oorlog en militarisme betreffend. De strek king dezer resoluties is, dat de transport arbeiders- en spoorwegarbeiders-organi saties tot taak hebben, om het militarisme te bestrijden en zoo mogelyk door daadwer- keiyke actie nieuwe oorlogen te voorkomen. In zyn op 31 Mei en 1 Juni te Amsterdam gehouden vergadering heeft de Generale Raad der I. T. F. o.m. besproken, wat ge daan zou kunnen worden, om de in bedoel de resoluties tot uiting gebrachte meening van het Internationaal congres tot uitvoe ring te brengen. Na rijpe bespreking werd besloten de transportarbeiders- en spoorwegarbeiders- organisaties aller landen te verzoeken, aan deze resoluties in de kringen de* door hen georganiseerde en te organiseeren arbeiders de grootst mogelyke bekendheid te geven en tot een punt van bespreking te maken. Ik heb het genoegen, U deze beslissing van den Generale Raad hierbij ter kennis te brengen en U dringend te verzoeken my zoo spoedig mogelyk te berichten, of uw organisatie bereid is: a. in woord en geschrift de in de resolutie tot uitdrukking gebrachte ideeën en begin selen te propageeren; b. in geval van dreigend oorlogsgevaar een eventueel bevel van den generalen raad der I. T. F. tot afkondiging van de alge meene staking in alle transportbedrijven, op te volgen. Ik houd er my van overtuigd, dat U met den Generalen Raad het groote belang der te Christiania aangenomen rasoluti# zult erkennen en a! het mogelyke zult willen doen, om de transportarbeiders in Uw land van haar gewicht zoodanig te doordringen dat de verwezeiyking der resoluties moge lyk zal zyn. Dr Burgemeester van Delft Vrijdag J.l. heeft mr. L. W. C. van den Beng zyn ontslagaanvrage als burgemees ter ingezonden met verzoek het ontslag op 1 Augustus a.s. te verieenen. Burgemeester van Delft zal wxmkn de heer Jhr. mr. dr. E. A. van Bereateyn, lid van de Tweede Kamer en bdhooreód tot den vriirinjug-democraAasohen bond. (D. Crt) TWEEDE KAMER. Een royale schenking. De heer H. P. Gelderman. lid der firma H. P. Gelderman en Zonen te Okkoxaal, heeft gisteren tor gelegenheid van rijn fiOsten ver jandag voor het stichten van een bad- en swermnriebting voor de arbeiders 100.000 afgezonderd. Zitting van 22 Juni. Lager Onderwijswet. (Vervolg.) De heer Otto (u.l.) lichtte een amende ment toe om de jaarlyksche vergoeding van gemeenten aan de schoolbesturen voor be staande schoolgebouwen na 20 jaar te doen ophouden. De heer Dresselhuys (v.l.) verde digde een amendement om de regeling van de rjjksvergoeding aan gemeenten voor uit- keering aan schoolbesturen niet over te la ten aan den Minister, doch daarvoor een regeling by algemeenen maatregel van be stuur vast te stellen. De heer Teenstrh (vxl.) achtte een rentevoet van 6 654 pet. voor de jaarlyk sche uitkeering te hoog. De heer K. ter Laan (s.d.) verdedigde nader een amendement om de byzondere schoolgebouwen in eigendom te doen over gaan aan de gemeenten tegen overneming der schulden en een subsidiair-amendement om als grondslag voor de waardeschatting voor de vergoeding te nemen der werkelyke stichtingskosten met toepassing van een afschrijving van 20 pet. per jaar. Spr. ver dedigde een amendement om het rijk de jaarlyksche uitkeeringen aan de gemeenten te doen vergoeden. De heer Dresselhuy» (v.l.) ver klaarde dat hy, wanneer het amendement- Otto niet wordt aangenomen, tegen het ver goedingsartikel zal stemmen. De heeren Van der Molen (r.k.) en Rutgers bestreden de amendementen- Ter Laan en -Otto. Zy' wezen er op dat de jaarlyksche vergoeding alleen dient voor vergoeding van rente en waardeverminde ring. De hëeren Snoeck Henkemans (c.- h.) en Van Wynbergen (r.k.) steun den de betoogen van Rutgers en Van der Molen. De heer Lohman (c.h.) betoogde, dat de voorgestelde vergoeding volkomen rechtmatig en allerminst te hoog is te ach ten. Met den heer Van Wynbergen is spr. van oordeel, dat het betreffende artikel in het voordeel der openbare kas is en dat ver werping ervan de byzondere school onver schillig kan' zyn. De heer Otto (u.l.) diende een amende ment in om te bepalen, dat schoolbesturen in gebruik overgenomen byzondere scholen niet mogen verkoopen zonder toestemming van gemeentebesturen. De heer Teenstra (v.d.) diende een amendement in om het percentage der ver goeding te verlagen van 654 op 6 pet. De Minister verklaarde het amende ment-Ter Laan betreffende overneming in eigendom van schoolgebouwen ten eenen- male onaaniïèmeiyk. Verder ontraadde de Minister aanne ming van Het subsidiair amendement-Ter Laan en het wyzigingsvoorstel van denzelf den afgevaardigde betreffende het brengen der vergoedingen ten laste van het Ryk. Evenmin zyn voor aanneming vatbaar het amendement-Otto om de vergoeding na 20 jaren te doen afloopen en het amendement- Teenstra tot verlaging der rentevergoeding op 6 pet. De Minister is bereid tot overneming van het amendement-Dresselhuys om de ver goeding aan gemeenten voor welke de ver goeding aan de schoolbesturen bezwaarlyk is, te doen s^schieden volgens regelen te stellen by algemeenen maatregel van be stuur. De heer A 1 b a r d a (sxi.) diende een amendement 'in, om te bepalen dat by ver koop van schoolgebouwen aan de gemeente wordt terugbetaald wat de gemeente aan de verbouwing heeft ten koste gelegd na aftrek van een jaarlyksche afschrijving van 2 pet. De heer Rutgers (a.r.) trok zyn amen dement m om de vergoeding nader te doen 1922?" °P 1 Januari 1921 (in Plaats van a ïP6 j n 1 81 e r nam het amendement- Albarda over, evenals het amendement- Rutgers om de vergoeding ook te doen gel den voor de in dit jaar gebouwde scholen. Het amendement-Otto om verkoop van by zondere scholen te verbieden, behoudens goedkeuring van het gemeentebestuur, ont raadde de Minister. De heer Otto (u.l.) repliceerde. De beraadslaging werd gesloten. Heden komen de amendementen in stemming. De vergadering werd verdaagd tot heden 1 uur. De V o o r 111 r deelde mede, dat het In zyn bedoeling ligt te overwegen om voor te stellen, de benoeming van een grif fier nog vóór het reces te doen plaats heb- LUCHTVAART. Vliegongeluk te Venlo. Drie dooden. Te Venlo, waar gedurende de daar thas plaats hebbende kermis vliegdemonsfcraties werden gegeven, heeft gistermiddag een vreeseiyk vliegongeluk plaats gehad., waar- by drie dooden als slachtoffer zyn geval len. De vlieger Needt was opgestegen met als passagiers de heer Corbe&u en mevrouw van Overboek uit Venlo en zou reclame- biljetten uitwerpen voor een bioscoop. Toen het vliegtuig boven de stad was, is het in aanraking gekomen met telegraaf draden, tengevolge waarvan de machine neerstortte. Ze kwam terecht op het huis van den heer Joosten aan de Lansstraat. Door het springen van het benzine-reser voir vloog de machine ook In brand, waar door de drie inzittenden om het leven kwa den. De aviateur en de beide passagiers lagen verbrand onder den motor. Het vuur deelde rich ook aan het huis van den heer Joosten mede, doch daar werd het spoedig gebluscht. i ',V' ^rifft over den veronge lukten vlieger: Sergeant Need had zyn opleiding als vlie ger geuad in het kamp te ooestertoerg. Hy goid ais een van de beste vuegers uit het «amp. in November 191b is ny in boester- berg gekomen, waar hy 16 Augustus 1919 zyu kiem brevet haaide, en op 4 Maart 192U zyn militair brevet. Als een buitenge woon staal van zyn koenen durf en stout- moedigneid, evenais van zyn vaardig vue- gerscuap wordt medegedeeld, dat sergeant Heed op betrekkeiyk geringe hoogte tai van loopings achter elkaar dorst nemen. Hy was titans met vertol' in Venlo, waar hy vuegdemonstraties gal met een macm- ntj, die net eigendom was van de drie ser geants Need, v. d. Griend en Geysendorier. fp verzoek van de burgery maas te deze om de beurt vliegtochten met passagiers. ONDERWIJS. Handelshoogeschoolfonds. Op 21 Juni 1»20 is bot stand gekomen thet door de heeren R. ALees en Zoonen naar aanleiding van het HOU-jarig bestaan van hunne finma gestichte JbLandels-Rooge- sohooi-ronds HfcJd. Dit londs, hetwelk te Rottendam (gevestigd is, stent zich ten doei den bloei der Nederlandsche Handels- Hoog* school te Rotterdam te bevorderen. In de statuten wordt by wyze van voor beeld als middelen tot bereiking van dat doel vermeld: het tydeiijlk verbinden van byzondere leerkrachten aan de Nederland sche Handals-iHoogeschool; het versterken harer bibliotheek en verzamelingen; het bevorderen van studiereizen en van weten- schappelijke onderzoekingen door hoog leeraren en andere aan de Nederlandsche Handel 8-Hoogesahool venbonden perso nen; het ondersteunen van talentvolle min vermogende studenten. 'Het bestuur der stichting bestaat uit een Hoogeschoolraad van ten hoogste vyf- tig leden, een Raad van Beheer van twaalf leden en een dagelyiksch bestuur van vyf leden. Tot voorzitter van den iHoogeschoolraad is benoemd de heer jhr. F. W. L. de Beau fort en tot secretaris de heer J. van Blom- m ostein. Tot voorzirajr van den Raad van Beheer is benoemd de heer mr. K. P. van der Man dei*, tot penningmeester de heer J. Mees P. Rz. en tot secretaris de heer mr. W. C. Mees. N y verheidsonder wy s. De minister van Onderwys heeft inge steld een commissie, welke de regeering van advies zal hebben te dienen in zake de algemeene maatregelen van bestuur tot uitvoering van de artt. 29, 30, 32 en 38 der Nyverheidsonderwyswet en de program ma's bedoeld in het eerste lid van art. 47 dier wet, en die dienaangaande uitgewerkte voorstellen zal hebben te doen. KANTONGERECHT GOUDA. Uitspraken van 23 Juni 1920. Wegens overtr. Motor- en Ryw. wet: J. H. C. A. S. v. d. C te Scheveningen 40 boe te subs. 20 dagen he9htems. E. P. te Gouda 10 a 6 d. h. W. V. te Alkemade, F. G. v. d. H. z. v. w., ieder 6 s. 6 d. h. J. W. te Öneek 4 s. 4 d. h. P. K. te '»-Hage 15 a. 15 d.'h. H. v. Vi te Zevenhuizen 2 X ƒ5 s. 2X6 d. h. L. F. X. H. te Oudewater 15 s. 10 d. h. H. G. te Rotterdam 8 s. 8 d. h'. N. S. te Rotterdam ƒ5 s. 6 d. h. Wegens overtr. A. P. V. Bleiswyk: J. T. te Rotterdam 2 s. 2 d. h. Wegens overtr. Leerplichtv«tC. J. R. te Gouda 5 s. 6 d. h. Wegens nachtrust verstoren: D. J. J. te Gouda, P. R., te id., J. d« J. te id., J. G. te id., ieder ƒ4 s. 8 d. h. Wegens valBchen naam opgeven: J. J. te Boskoop 25 s. 20 d. h. Wegens overtr. lJkwet: D. A. v. I. te Gouderak 4 s. 2 d. h. Wegens overtr. Paardenwet: C. K. te Bleiswyk 100 s. 25 d. h. Wegens overtr. Visscherywet: M. S. te Reeuwyk 4 s. 4 d. h. H. H. en H. H. bei den Gouda, ieder 16 a 10 d. h. D. J. K. te Gouderak 4 a 4 d. h. B. A. te Waddmx- veen ƒ6 s. 6 d. h. Wegens overtr. Arbeidswet: D. H. 6 a 3 d. h.; D. H. 8 X 3 a 3 x 3 d. h.: N. W. v. L. 3 X 6 s. 3 X 3 d. h. J. C. S. 2 X 10 s. 2 X 5 d. h., allen te Gouda. A. W. de L. te Reeuwyk ƒ2 a 2 d. h. ,B. C. te Gouda ƒ16 s. 15 d. h. Wegens overtr. Spoorwegwet: C. J. L. te Epe 5 s. 5 d. h. J. W. K. te Rotterdam ƒ3 a 3 d. h. A. H. V. te Gouda 2 s. 2 d. h. Wegens de orde verstoren: A. B. te Nieu- werkerk a. d. IJ. 5 a 10 d. h. Wegens niet als getuige verschynen: A. H. te Waddinxveen 5 s. 10 d. h. Wegens overtr. A. P. V. Gouda: P. v. d. S. te Gouda ƒ2 a 1 w. tuchtsch. A. S. te Gouda 2 s. 2 d. h. W. T. de G. te Waddinx veen ƒ2 a 2 d. h. Wegens dieren vervoeren op py'niyke wy'- ze: K. v. D. te Willeskop 10 a 10 d. h. Wegens overtr. Keur Krimpenerwaard: B. v. N. te Gouda 1 s. 1 d. Wegens overtr. Keur Schieland: J. P. en C. P. te Ouderkerk a. d. IJ. ieder 0.60 s. 1 d. h. Wegens overtr. Alg. Regl. Vervoer: D. V. te Groningen ƒ2 a 2 d. h. Wegens fietsen zonder licht: D. T. te Waddilïgsveen, A. K. te Zevenhuizen, G. G. te Utrecht, D. de W., M. v. D., C. M. B. al len te Moordrecht, A. G. den B., A. A. J. S. C. K., E. M. F., allen te Gouda, D. W. v. e! P. te Benthuizen, ieder 4 a 4 d. h. Wegens trekdier los laten staan: D. v. W. te Moercapelle 2 a 2 d. h. Wegens openb. Dronkenschap: C. v. G. te Gouda ƒ3 s. 6 d. h. A. H. te Zevenhuizen 6 a 9 d. h. L. A. de V. te Gouderak 4 a 6 d. h. kerknieuws. Remonstrantsche Broederschap. Tweetal te Rotterdam (alfabetisch): da. J. H. W. Bjsschop Boele te Gro ningen en ds. J. C. A. Fetter te Haar lem. Dr. H. P. Schim van der Loeff, die mode or het viertal stond, had aan he bestuur bericht, dat h'j thans niet voor een beroep in aanmerking wenschtete komen. Vergadering van Dinsdag 22 Juni 1920 des namiddags 4 uur. Tegenwoordig alle leden behalve beuder Van Galen. De notulen der vorige vergaderii* den onveranderd goe^keuri' De Voorzitte r deelt mede dat G. deputeerde Staten hebben goedgekeurd te navoigende Raadsbesluiten dTllïïd jJ a. model B dienstjaar 1919 verhooain^ post Gratificatiën. b. model B dienstjaar 1920 verhoog»» post Gratificatiën. c. model G dienstjaar 1920 verhoort— post subsidie „Goudeche Burgerwacht d. model C dienstjaar 1920 verhoog, post Ondersteuning aan werklooae rieï renmakers. Gedeputeerde Staten hébben goed«. ikeurd het Raadsbesluit dd. 11 Mei 192a No. 285 tot verkoop ÏU ntrookj" *3 KiftT" m Kmmut' Mti"* Voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen uijn behalve de aan de oni. gestelde stukken: Voorstel vaa Burgemeester en Wethoo. ders betreffende voeding van Schoolkind, ren ingevolge artikel 85 der LeetnliSS." Ter visie gelegd. vuomwet. Alevoren .terzake subsidie spoorwM- GoudaMontfoortUtrecht. Wordt gedrukt en zal ter visie woiden gelegd. Schryven van de Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeente-Reiniging hou dende toezending veralag over 1919. Alsvoren van de Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeente-Lichtfabrie ken houdende toezending verslag Lichtfa brieken over 1919. In handen van B. en W. gesteld om daarop te letten by de samenstelling van het gemeente-verslag. Van de afdeeling Gouda van den Ned Sigarenmakers- en Tabakébewenkenöond een motie ter zake onvoldoende uitkeerinv by werkloosheid. Wordt gesteld in hancMh der eerlang te benoemen commissie. Schryven van de afd. Gouda e. O. van den Bond van Ned. Onderwyzers, waarbij wordt verzocht tot stichting van een rtrea- ge school over te gaan. Besloten wordt dit te .behandelen Mi kg praeadvies dat B. en W. -eerlang zullen uitbrengen. Adres van P. Weil Pm. houdende ver- zoek de voorgenomen reorganisatie van 't Marktwezen en züne salarisrageUng in zien aangegeven lijn te willen her- Ter visie gelegd, a *»h Gedeputeerde Staten het Raadsbesluit van •11 Mei jJ. tot aanvaarding der schenking auto-brandspuit werd veidaagd. Voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van W. J. W. C. Bakker, hou dende verzoek om tegen 16 Augustus aa. eervol te worden ontslagen als adjunct- Directeur der Gemeente-Lichtfabrieken. In handen gesteld van de Commissie voor de Lichtfabrieken. Schryven den J. Jongerius waarby hij met ingang van 1 Juli 1920 om ontslag verzoekt als brugwachter aan de Brug over de Raam. Het ontslag wordt verleend. De Voorzitter deelde mee dat by de inschrijving voor den bouw van het Volk»- en schoolbad de laagste inschryving was 70.875, een bedrag dat de raming verre te boven ging. Nadat alle biljetten waren ont vangen is buiten de inschryving om door de aannemers Van Vingerden en Verboom aan geboden het werk te verrichten voor 59.600. De Voorzitter stelt voor hieriUM accoord te gaan. Aldus besloten. Benoeming voor 1920 van commission ad hoe door den Voorzitter, ingevolge art. 4 van het reglement van orde, onderzoek gemeente-rekening en be grooting en rekening van instellin gen. Voor de Gemeente-rekening: N. A. van de Ree, R. van der Brug, A. C. van Berkel; Voor de Hoffman's Stichtingen en Bank van Leening: a. Begrooting: A. J. IJsselsty'n Az., W. Sanders, J. G. Pot- harst; b. Rekening: J. van Galen, F. L. J. Lafeber, J. C. Rietveld; Voor de Instellingen van Wel dadigheid: a. Begrooting: A. J. IJssel sty'n Az., C. H. Koemans, J. Oudshoorn; b. Rekening: A. J. IJsselsty'n Az., W. van Hoorn, L. Overhand. Het voorstel tot aangaan van een geld- leening groot 1.000.000. Zonder discussie of stemming aangeno men. Het voorstel tot wyziging de Gemeen- tebegrooting dienst 1919. Zonder discussie of stemming aangeno men. Het voorstel betreffende bestrijding der tuberculose door inrichting vnn een dagsanatorium. De heer Lafeber (s.d.) herinnert aas de discussie van 't vorige jaar over dit on derwerp en spreekt' namens zyn fractie dank uit voor dit voorstel. Spr. heeft ech ter nog eenige wenschen. De bestrijding der tuberculose bestaat uit directe en indirecte bestrijding. De ste wil spr. nu krachtig ter hand nemen en daarom het denkbeeld opperen een open- luchtschool te stichten om reeds bjj het kind do uitbreiding der t.b.c. tegen te gaas Spr. wil daarvan geen voorstel maken do» doet B. en W. het denkbeeld aan de btoo- Ook achtte spr. het wenschelyk hier woninginspectrice te benoemen die zoo kun nen samenwerken met het Consultatie bureau. Wethouder Hoffman (r.k.) steunt de ze denkbeelden. Ook vooV de goede zeden zyn goede woningen noodig. Wat betreft de openluchtschool, hierby' is er een moei- lykheid, n.1. dat rekening moet worden ge houden met de verschillende godsdienst richtingen. Spr. wil echter tot stichting va# een dergeiyke school meewerken, omdat U' voor prae-tuberculeuse kindereneed goedf kan doen en kan meewerken om verbreiding der tb.c. tegen te gaan. De Voorzitter merkt op dat B. M W. volkomen overtuigd zyn van het gevaaf dat deze ziekte in Gouda toeneemt. De ia- directe middelen ter beetryding door d* beer Lafeber aan de hand gedaan sullen B. en W. ernstig overwegen. Voorts deelt spr. mee dat de Vereeniging tot Bestryding der Tuberculose verzocht heeft by de Lighal een gebouwtje te plaatsen dat het tegen woordige Consultatie-bureau kan vervan gen, zoodat de Vereeniging op deze wyze financieel zou kunnen worden ontlast. Spr. veronderstelt, dat hiertegen geen bezwaar bestaat Wethouder Hoffman (r.k.) licht aan de hand van een geschrift het nut van bui ten- en boschscholen nog even toe. Het voorstel wordt aangenomen. Voorstel tot vernieuwing der bpuideu ren van de Donkere Sluis. Zonder discussie of stemming aangeno men. De agenda is hiermee afgehandeld. Enkele leden hetolben verzocht voorstel len te mogen doen of vragen te stellen. De heer Muyiwyk (a.r.) stelt voor, mede namens de heeren v. d. Brug (c.s.) en Rietveld (rJc.) de Haastreahtsche brug in plaat» van door een door twee brug wachters te doen bedienen. De bediening der brug moet plaats hebben van 's mor gens 6 tot 's avonds 10 uur, zoodat het noodig is dat een man van 't havenperso neel assistentie verleent. Dit levert voor den havendienst moeilijkheden op, zoodat het beter is een tweeden bnurwachter aan te stellen. Het financieel verschil is wei nig, omdat de hulp van den havendienst- man toch ook moet worden betaald. Voorts stelden deze heeren voor de ha venmeester een onderzoek te doen instel len naar de mogelykheid 's Zondags de Jan Kattenbrug gesloten te houden, 's Zon dags gaat maar één boot door de brug en die zou evengoed voor de brug kunnen blyven liggen. De Voorzitter merkte naar aanlei ding van het eerste voorstel op dat dit niet dadelyk in behandeling kan warden geno men. Het wordt in handen gesteld van B. en W. om onderzoek te doen naar de wen- schelyikheid twee brugwachters aam te stellen. Wat betreft het tweede voorstel, er is niets tegen den havenmeester de en- quete te doen verrichten. De gemeente heeft echter niet het recht de uren van openstelling der brug geheel zelfstandig te regelen, aangezien het Provinciaal be stuur medezeggingschap over de brug heeft. De heer Kolyn (a.r.) merkt op dat verschillende wegen, met name in het Wil lem van IJzendoornpark gebruik wordt gemaakt op een wyze die hinderlijk is voor de voetgangers en waardoor de we gen worden beschadigd. Het Willem van IJzendoornpark wordt o.a. gebruikt voor het „afryden" van auto's, waarbij ze zeer snel ryden. Verder maken de zwaarste vrachtauto's gebruik van deze wegen, zoo dat hiervan sommige gedeelten verzakken. Voorts vraagt spr. wat er aan te doen is om de vernieling der wegen tegen te gaan. 't Vorige jaar werden van een perk tulpen achter villa Honk 100 van de 180 bloemen afgerukt. Het publiek werkte wei nig mee om beschadiging tegen te gaan; vaders en moeders vinden het zelfs wei goed dat hun kinderen rozen afpluk ken. Dit geldt ook voor het Houtmans- iplantsoen, en ook het Regentesseplantsoen lydt eenigermate onder die vernielzucht. De Voorzitter beaamt de klacht van den h<*r Kóiyn. Me® betreurt het wel eens dat de voorbygangers niet meer mee werken tot bescherming van het plantsoen. Wil men een voortdurend toezicht, dan ia het noodiig een parkwachter aan te stel len. Wat de vrachtauto's aangaat, dit zyn voertuigen, dde, hoe nuttig voor de eige naars, door niemand met een welwillend oog worden aangezien. Ze bannen kun nen we niet, een dergelijke maatregel zou wat al te draconisch zyn. Van Provincie- wege zullen voorschriften over de zwaarte van vrachten die over de wegen mogen worden gevoerd worden vastgesteld. Zoo- dta deze cyfers bekend zijn zullen B. en W. de zaak verder overnemen. Spr. laakt het snelle ryden met auto's, ook in de stad. De politie-agenten zyn nu van chronometers voorzien en op te snel ryden wordt streng gelet. Zondag zyn niet minder dan 38 processen-veihaal opge maakt wegwis te snel rijden. Wellicht zal het bekend worden daarvan de autobestuur ders voorzichtiger doen zijn. Wethouder Hoffman (rJc.) wyst er nog op dat het snel ryden, waardoor veel stof wordt opgejaagd, schadelijk voor de gezondheid is. De heer Muyiwyk (a.r.) wijst nog op de mogelykheid een strafverordening te maken op het ryden met vrachtauto's door het park, tenzij B. en W. dispensatie ver- leenen. De Voorzitter zegt dat de oveiheki deze aangelegenheid ondeT de aandacht houdt. a Daarna wordt de vergadering gesloten. GEMENGDE BERICHTEN. De uitsluiting in de bouwvakken. De wethouder voor de volkshuisvesting te Rotterdam, de heer Heykoop, heeft gis teren een onderhoud gehad met de heeren Muys en Bol, vertegenwoordigers van de bouwvakpatroons aldaar, en daarna met de besturen van modern en onafhankelyk ge organiseerde bouwarbeiders en grondwer kers. Uit wat men aan het „Hbld." van beide zijden mededeelt, bly'kt, dat de conferen ties, die werden bygewoond ook door den directeur van den woningdienst en door drie hoofdambtenaren van de afdeel ing van wethouder Heykoop, voorname] yk belegd waren om inlichtingen in te winnen. Toch is ook de vraag, of bemiddeling eenig re sultaat zou kunnen hebben, ter sprake ge komen. De vertegenwoordigers der pa troons hebben echter als hun meening te kennen gegeven, dat by den toestand van het oogenblik de patroons-organisatie, die haar besluit na rijp beraad nam, niet voor een bemiddelingspoging zou zyn te vinden. Naast den loonstryd zit natuuriyk ook de machtskwestie achter dit conflict. De pa troons hebben het voornemen de zaak uit te vechten, zy achten hun organisatie be trekkeiyk sterk en meenen dat zy, met den steun der bouwmaterialenhandelaars, de patroons die zich niet aan de voorstellen van den centralen raad houden, zouden kun nen dwingen. De arbeiders verwachten, dat INGEZONDEN MEDEDEELINGBN. 3280 1$ verder nn schade te lijden door do Af schaffing der kermis (waarvoor hem een -vergoeding was toegezegd) en door verhooging der assistentie loonen meer onkosten te hebben. Tenslotte verzoekt hij den Rand er toe mee te werken de uitsluiting ver van algemeen zal zyn, daar volgens hen tal van Rotterdamsche patroons niet zyn aangesloten. Van pa- troonuzyde rekent men er op, dat het con flict niet van al te langen duur zal zyn. Omtrent den invloed van de uitsluiting op den gemeenteiyken woningbouw is nog geen berekening te maken, k De uitsluiting te 's-Gravenhage. De Algemeene Patroonsvereeniging deelt inzake de uitsluiting in de Bouwbedrijven het volgende mede: De berichten, die van werkliedenzyde zyn gelanceerd over de zoogenaamde misluk king van de uitsluiting, zyn ten eenenmale bezyden de waarheid, en kunnen alleen be doeld zyn als een poging om stemming te maken. De waarheid is, dat alle georga niseerde patroons het uitsluitingsbesluit hebben uitgevoerd, behoudens een zeer en kel geval, berustende op onjuiste opvatting van de mededeelingen van het bestuur. Om aan te toonen hoe onjuist de van werklie denzyde gegeven cyfers zyn, wordt medege deeld, dat het bestuur der A. P. V. nog slechts de beschikking heeft over de gege vens by een derde gedeelte van het aantal leden en dat deze uitwyzen, dat by dit derde deel der leden het aantal uitgeslotenen reeds ver boven de duizend bedraagt. Binnen eenige dagen, wanneer de juiste cyfers die nauwkeurig worden gecontro leerd, bekend zyn, zal het bestuur der A. P. V. deze publiceeren. Ook de berichten over het elders werk vinden door de uitgeslotenen zyn sterk overdreven. Voorts werd medegedeeld, dat j.l. Vrydag- middag eene vergadering werd gehouden, waar ongeveer 300 patroons aanwezig waren en behalve de werkgevers ook allen, die by den handel voor het bouwbedrijf in den Haag zyn betrokken: handelaren in bouw materialen, hout, yzer en glas. De stem ming dezer vergadering gaf biyk van schit terende eensgezindheid onder de aanwezi gen, terwyl van alle' zyden steun voor de werkgevers werd toegezegd. Conflict in de bouwvakken. Van de 30 geaellen, die te Dordrecht als lid van den Alg. Stucadoorsbond en Fede ratie daarvoor in aanmerking kwamen, zyn er gisteren door de paitroon» 18 uit gesloten, n.l. 12 van den Algemeenen Bond en 6 Federatiemannen. Geen rancune. iDe 500 man, dde bii de Rotterdamsche Droogdok maatschappij ontslagen waren, wegens deelneming aan de proteststaking tegen de Anti-Revolutiewet, hebben zich op advies van het hoofdbestuur vim den Alg. Ned. Metaalbewerkerflbond wede» aangemeld en rijn ook weder aangenomen. v Bankbiljetten. In verband met de uitgifte van de valsche bankbiljetten van f 26.die den datum dragen van 24 April 1919, is te Enschede zekere T. aangehouden, die reeds heeft be kend, en ter beachikking^an de justitie te Almelo is gesteld. 7 Spoorwegdief stallen. Als verdacht van spoorwegdiefstallen heeft de recherche der Ned. Staatsspoor wegen te Enschede een 5-tal personen aan gehouden, onder wie een conducteur en een arbeider-remmer. Eene groote hoeveelheid goederen van allerlei aard is by huiszoe king in beslag genomen. Mynongeluk. In de myn NordBtern aan de grens zyn "cfe beide mynwerkers B. en S. uit Kerkrade, doordat de zoldering van een myngang ge- deelteiyk inviel, onder neerstortend ge steente gekomen en gedood. Moord. Te tein is gisteren zekere M. J., aldaar woonachtig, door den veldwachter dood langs den weg gevonden. Aangezien het lyk verschillende wonden vertoonde, ^s M. J. klaarblykelyk vermoord. STADSNIEUWS. GOUDiA, 23 Juni 1920. Het adres van den Marktmeester. Bij den- gemeenteraad is gisteren een adres ingekomen van F. Weil Fzn., gemeente-bode en tevens marktmeester der Jaar- en Veemarkten alhier. Adres sant merkt op> dat de in uitzicht ge stelde salarisregeling voor hem, in verhouding tot anderen, slechts een zeer geringe voortrtgang beteekdnt, dat wanneer hij bij reorganisatie van het Marktwezen f 500 wachtgeld zou krij gen. Bij toekenning van een nog min der bedrag als wachtgeld zou tój zelfs een vermindering van inkomsten moe ten vreezen. Zijn tegenwoordig sala ris als gemeentebode bedraagt f 1550, als Marktmeester verd ende hij over de laats e vijf oorlogsjaren (waarin 4e in komsten minder waren dan in normale tijden) gemiddeld f 788,45 's jaars, al- zoo te samen f2338,45. Zijn pensioen grondslag u's Marktmees er bedraagt f931,48, welken grondslag hij ingeval van doorvoering der reorganisatie gaar ne zag gehandhaafd. Daar nu wordt voorgesteld het sala ris als bode te brengen op een maxi mum van f 2000, zou hij b'j verkrijging Van f 500 wachtgeld naar den tegen- Voordigen pensioengrondslag gere kend. slechts f 18.52 o' berekend naar de heloon'ng der laatste vi jf jaar slechts f 16*,55 vooruitgaan. Adressant gaat GOUDERAK. GteUnmkkla* («raakte het 7-jarig aooo- tje vaa D. van Yiperen al spelende ia de Xj(. Waal te water. Toevallig kwam J. de Bruin Jr. uit de anedery en zag bet on- «heil; hy snelde toe m mocht het genoegen smaken het ventje op het droge te bren gen, dat met eaa nat pak naar hola toog. SCHOONHOVEN. Bij Kon. Besluit Is toegelaten als vereeniging. uitsluitend In het belang hem de toegedachte schadevergoeding veoi de kermlwafschaffing te verstrek ken, voor s niet tot reorganisatie van hot Marktwezen over te gaan en in elk ge val zijn tegenwoordige pensioengrond slag üJh Marktmeester te handhaven. Mocht toeh tot reorganisatie Worden overgegaan, dan verzoekt hij, met een ruim 21-jarige ervaring tot hoofd van het Marktwezen te worden benoemd, op een nader te hopHlen salaris en dat ambt dus n et te voegen bij een anderen daaraan geheel vreemde tak van dienst. Een strenge school. Het adres van de afdeeUng Gouda van den Bond van Nod. Óndepwijaers betref fende de stichting van een z^f. strenge school, dat gisteren by den Raad is inge komen, luidt als volgt: Geeft met verschuldigden eerbied te ken- nrti, de afd. Gouda en Omstreken van den Bond van Ned. Onderwijlen, dat zy met genoegen heeft kenmis geno men van het verzoek gedaan door de Tuoht- Unie om tot stichting van een strenge school over te gaan, dat zy u met aandrang vraagt tot stich ting te willen overgaan, dat zy ter motiveering van haar verzoek verwijst naar de Memorie van toelichting by het adres der Tucht-Unie. 't Wrik doende, toz. (wg.) E. A. DANTZIG. Voorzitter. G. VAN SPENGEN. Secretaris. Waarschuwing voor automobilisten. Dagelyks maken de bladen melding van ernstige ongelukken, veroorzaakt door het te snel ryden met motorrijtuigen, maar dat belet niet, dat de bestuurders voort gaan over wegen en door drukke straten voort te jakkeren alsof er geen voetgan gers of fietsers bestonden. Ook in onze sted kan men auto's1 in vliegende vaart zien paaeeeren; als niet ingegrepen wordt moet hier vioeg of laat aan ernstig onge luk gebeuren. Om dit te voorkomen is de politie gewapend met een chronometer en heeft ze strenge order ontvangen om ieder, die te snel rijdt, te veihaliaeeren. Deze maatregel heeft al een groot aantal slacht offers gemaakt. Naar de voorzitter giste ren in den gemeenteraad meedeelde was Zondag het aantal bekeuringen niet min der dan 38. Bestuurders van motorrijtuigen zyn ge waarschuwd. De politie is op haar qui vive. Woningbouw. Bij Kon. Besluit Is Jtmgelateu ajs vdroeniRing uitsluitend In het belapg van verbetering der volkshuisvesting werkzaam de vereeniging Wouingbouw- vereeniging .rins Ideaalï. gevestigd nlhier. Laagste inschrijver. Men seint ons uit Den Haag: Voor het byatellen van 44 draden aan de telefoonlijn Amersfoort—Harderwijk en de uitvoering van daarmee In verband staan de werkzaamheden, had heden t laigst in geschreven de heer G. Slootjes U Gouda, voor 22697. Suikertaarten. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Gouda brengen ter algemeene ken nis, dat de uitreiking van suikertaarten zal plaats hebben op het Levensmiddelenbcdi-yf (Waaggebouw) en wel: aan houders van legitimatiekaarten van 1 tot 1000 op Don derdag 24 Juni van 9 uur v.m. tot 7 uur n.m.; van 1001 tot 2000 op Vrijdag 25 Juni van 9 uur v.m. tot 7 uur n.m.; van 2001 tot 3000 op Zaterdag 26 Juni van 9 uur v.m. tot 2 uur n.m.; van 3001 tot 4000 op Maandag 28 Juni van 9 uur v.m. tot 7 uur nm.van 4001 tot 5000 op Dinsdag 29 Juni van 9 uur v.m. tot 7 uur n.m.; van 6001 tot 6000 op Woensdag 30 Juni van 9 uur v.m. tot 7 uur n.m.; vanaf 6001 op Donderdag l Juli van 9 uur v.m, tot 7 uur n.m. Gedurende bovenstaande dag«n bestaat er GEEN gelegenheid voor het afhalen van broodkaarten. Broodkaart. De directeur van het Rykabureau voor de Distributie van graan en Meel maakt bekend dat als witte-broodkaart voor het 14ste tijd vak, hetwelk loopt van 24 Juni—2 Juli a.a., zal dienen de Ryksbroodkaart in de paarse kleur op paarsen ondergrond. Schilderijententoonstelling. Onze stadgenoote, me ju ff róuw Nelly Goedewaagen, die onlangs ten huize van de F am. Van Nasau eenige harer pastels, schilderijen etc. exposeerde, neemt thans met een aantal harer nieuwste werken deel aan de groepententoonstelling in de Kunst zaal „Pictura" te 's-Gravenhage. Vierde Volksconcert. Het vierde Volksconcert van hét Stede lijk Muziekcorps, directeur de heer J. G. Arentz, zal plaats hebben op Donderdag 24 Juni, 7H u. n.m. in bek HoutmausDlant- soen. Het volgend programma is daarvoor vastgesteld: 1. Mar «oh Vlaamsche Leeuw. J. Steene- brugen. 2. Ouverture Coriovalium. M. J. H. Kesiris. 3. Valse Au grif de Napels. A. U F*nU*i* Mhraon. A. Thomas. 5. Polka Course de traineaux. Fr. ZHcoff. 6. Ouverture Louise. L. Canive*. 7. Valse L*s füles de Capri, E. Camyt. 8. Fantasie Fleurs des Champs. W. v. Perck. 9. Galop En Vrio, Ja. Makay. van verbetering der volkshuiuveat ng werkzaam, de vereeniging Woningbouw- vem^dging '„Nieuw lieven", geventlgd alhier. ZEVENHUIZEN. B j K^n. Besluit Is toegelaten als veroeniging uitsluitend In het belang van verbotering der volkshuisvesting werkzaam de vereeniging Woningbouw- vereenlging „Beter Wonen", gevestigd alhier. F1NANCIEELK BERlC^TEjT.^ WISSELKOERSEN. Officieele notering te Amsterdam. 23 Juni 1920. 22 Juni. 28 Juti. Loonton U.10K 11. WV» Berlijn 7.45 7.40 Kiel 22 86 28 66 Zwitserland 50.85 60.90 Wfeeoen ftM 2.— Kopenhagen 48.96 47.06 Stockholm 61.20 81.40 Christiania 48JO 48.85 New-York 2.78M—2.78* MARKTBERICHTEN. KAASMARKT. WOERDEN, 23 Juni. 1920. Aanvoer 300 partyeu, prijs Goud Schelhaas le soort 68 —71, 2e soort 62—67; jte soort met Kbks- merk ƒ6672. Handel mag. Coöp. vereenig tig LDe Boskoopsche veiling Er wefdeh prison besteed als volgt: Pioenen, in soorten, por bos 2040 et. Pyrethrum, per bos 4—7 ct. La thyrus, per bos 8—14 et. Anjelieren 4—21 et. por bos. Afgesneden rozen, in soorten, van 26—70 ct. per bos. Campanula, per bos 4 ct. Sp ren, per bos 24 ct. Delphinium, per bos 2— 24 ct. Asparagus, per bos 26—50 ct. Iris. per bos 4—9 ct. Leeuwenbekken lier hos 12 ct. Phlox, per bos 2—8 ct Hozen In pot, per stuk 18—30 ct Hor tensia In pot. Twr stuk 16—22 Ct. Dui zendschoon, jmm* bos 4—6 ou Doroql- ciun. ppr bos 7 ct. Centaurea, per bos 9—12 ct. Gladiolus, per tak 5 ct. Lu pinen. per bos 4 ct. Dafia's por bos 3010 ct. Stroob oemen, per bos 5 ct Aardbeien, pOr 5 ons 18—34 rt. Groenten: Kropsla, per 100 stuks 1 Doperwten, per K.G. 12—20 ct., Peulen per K.G 11—21 C Poon per bof» 4—7 ct. Tulnboonen, per K.G. 7- 8 ct. Postelein, uer K.G. 14 ct. Zuring per K G. 6 rt. Groenteveiling. Loop. Veiling «vereeniging Oudewater en Omstreken. Oudewater. 22 Juni 1920, KmoLp 1 anten 0.150.17 per 100 stuks. Bloemkool 0.O4—0.09 per stuk. Aantoeteu 0^6—0.40, l'eulen 13—0.16, Doperw ten 0.220.26, krambekerwten f 0^3 0.26, per KXÏ.. Bla 0.66—1, per 100 stuks, Eieren 0.130.16, per stuk. Vroeg* aard appelen 0.15—0.17 per KjG. .N1KUWERKERK a. d. IJSEL, 23 Juni. (Coop. Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a. d> IJsel. en Umstr.) Eng. komkommers ƒ10.90 —18.90, Eng. komkommers 2e soort ƒ6.70 9.10, kleine halve komkommers ƒ4.40 6.60, groengele komkommers 47.10, bloemkool ƒ0.10—16, id. 2e soort ƒ1.80— 3.90, uitschot 1.10—1.40, stek komkom mers s 2—6 per 100 K.Ü.; peen ƒ6.90— 10.10 per 100 bos; postelein ƒ6, spinazie 6.40 per 100 K.G. LAND- EN ZEEMACHT. Eervol ontslag. By Kon. boel uit van 19 dezer ia met in gang van 1 Juli aan kapitein N. A. Bouw man, directeur der Koninklijke Militaire Kapel van het regiment grenadiers, op syn aanvrage, ter sake van lakgdurigen dienst onder toekenning van pensioen, eervol ont slag uit den militairen dienst verleend. ONZE DRAADLOOZE DIENST. De conferentie te PARUS, 23 Junk De Parijeche pers ver klaart dat de algemeene indruk Is dat de besluiten van Boulogne in, hun geheel be vredigend s*n en dat se geschikt zijn om de banden, die Frankrijk en Engeland ver eenigen, nauwer aan te halen. Men eikent in politieke kringen, dat se bateeren op drie principieel* kwesties: ontwapening van Duitedilaad. herstel en eindelijk wei gering om de sovjet-regeering te erken nen, een succes voor M tiler sad die het Franse he standpunt heeft weten doen waardeeren. Verklaring van Millerand. PARIJS, 23 Juni. Millerand heeft ver klaard aan vertegenwoordigers van de pers dat het beriult om het Duitsche effectief tot 100.000 man terug te brengen eenstem mig was genomen en dat de ontwapening binnen den kortst mogeiylun tyd sou z|jn verkregen. Wat betreft de vernietiging van het Duitsche oorlogsmateriaal, Lloyd Geor ge heeft deze kwestie ernstig overwogen. De brief van de geallieerden eaa Dultech- iaad zal hun laatste woord zijn. „In hoofd zaak" aldus verklaarde Millerand, „betee- kent de nota: Indien rij riet geheel en al doet, wat wy willen, zullen we zien." Duitschland voert riet uit, wat wty, vra gen. Daar se zelf zaa den voet vaa,dan muur sullen worden geplaatst, zullen se het metselzarswerk wel zelf moeten deen. Wat betreft het koleavrsagetuk verklaar de Milterand dat de details vaa de aoedza- keiyke overeenkomst tusachen de geallieer den, op do conferentie te Brussel, die nan de Spa-bUeenkomst vaa 9 Juli aal vooraf gaan, zullen worden voorgesteld. LAATSTE BERICHTEN! Zorgwekkende toestand In Ierland. LONDEN, 23 Juni V. D. Uit Dublin wordt gemeld, dat ton algemeene staking onder de spoorwegarbeiders in Ierland dreigt. Er is groote onrust door dit bericht gewekt, te meer daar deze staking een groote uitbrei ding dreigt te nemen. Ierland heeft slechte voor drie weken levensmiddelen, terwijl ook 't vervoer van steenkool riet stopgezet kan worden. Men vreest dat zich ernstige onlusten sullen voordoen. Bezoek ven Zweedsche nsrtzgzachepsa. Naar wo vernomen beataat liet voor nemen dat een Z/weedsch «mkador he- ztoaJbde uit 3 pantserechepen en eenige lichtere oorlogsvaartuigen tijdens eeu orieningsrebi op de Noordzee In de oer- ttr hel t van Jul! een bezoek zal bren- gei aan Amsterdam. Het eonfHet In do bouwvakkeu. Onder leiding van minister Aalherse Is heden aan het departement van ar beid een conferentie gehouden van af gevaardigden der organlsat es van werkgevers en werknemers m verhand met het sn de bouwvakken uitgebroken conflict. Mm IUmIU W. Stort wal Mt.Ut. Naar we vernemen heeft de heer Btork, lid van de Eerste Kamer der Citaten-Generaal, voor Overijsei dezer dagen op medisch advice, ontslag als lid der Kamer genomen. Tr 'h Grnvcnhagc is heden aange vangen het drie daagsche elnd-fiets- concours, als slotwedstr jd van de over het geheeie la ml gehouden kring dis tricts wedstrijden van den rrljwiili- gen landstorm. Na een we kornet woord van den voorzitter der wedstrijd-com missie, generaal Terwiaga, sprak mi nister Pop een tor^asselljk woord, waarna de Inspeeeur van den land storm, generaal Fabius. dank bracht aan allen, die tot hot welslagen van den wedstrijd hadden meegewerkt. Uit alle oorden des lands zijn vrijwillige landstormen* naar hei concours afge vaardigd. (Zit tins vaa triu.) (D« hoor Duys (szl.) trriu züm Inter pellatie over de toooaruucu dar Xavrikli- teitswet ia. Ia vcibaad met do indicria* vaa het wetsontwerp ter taks. Aan de agenda wordt tosgion—d do uit- koering aan de gemeenten uit de noitoca- winsObel acting en do lot Aan de orde is de Lagesondorwijswet. Het amendement Ter Laan (a.d.) om bestaande byzondere scholen la eigendom Uer gemeenten te doen overgaan tegen overneming der schulden, wordt verworpen met 67 tegen 21 stemmen. Het amendement Ter La na (a.d.) be treffende vergoeding aan byzondere scholen naar de werkelyke stichtingskostdn met jaarlyksche afschrijvingen van 2 wordt verworpen met 63 tegen 25 sternen. Het amendement Ut to (ud.) om de ver goedingen voor de in gebruik genomen bij zondere scholen niet langer dan 2U jaar toe ie kennen, wordt verworpen met 42 tegen 36 stemmen. Het amendement T e e n s t r a (vut.) (ver goeding naar een rentevoet vaa 8 54 ia plaats van 8M wordt verworpen met 43 tegen 86 stemmen. Het amendement Otto (u.1.) om voor den verkoop van byzondere scholen de goed keuring van de gemeentebesturen te vorde ren wordt verworpen met 43 tegen 26 stem men. Hef amendement Ter Laai (a^L) om de vergoedingen ten laste van 't rijk te brengen wordt «erworpeu met 63 tegen 28 Het artikel betreffende veigondiageu wondt aangenomen met 43 tegen 86 stem men. Het ameademenk-Albarda (swd.) om zoe- iang de finaacierie veifeouding tusachen het rijk en de gemeenten niet nader ls ge regeld de kosten van de sttohtkyr. inrich ting- en instandhouding van schoolgebou wen en terreinen door 1 Rijk aan de ge meenten te doen voorschieten tegen 8 's jaars en met aflossing van 60 annuïtei ten voor nieuwbouw en van hoogstens 10 M annuïteiten voor verhouw, wordt door don Minteger ontraden omdat do lage rente hot vooxnehot zou doen assrhosaea o» een bijdrage. 1X8 Vaa de Laar (cap.) dient oen sub-amendement in cm da rente te brengen op 5* ^Ds boor Albarda <*4-) neemt dM g Hri gesryaigde worpen met 42 (De TKLKGKAPI8CH* Ho**. Mud n«.l t. VaJutU. Junto ,tud 758.8 to TkmlM. V«nrarttttor tot du ulmdu du: -uWttk. tot Hoidmto t«k« «tod. nWWi* bmikt. Mtoto .f

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5