VAH BLANKEHSTEIN DE HAAN. Effecten Vreemde Wissels. COHEN Co. EN Arrow GOED UITGEVOERD DRUKWERK - in Assurantiën - GOUDA. £/M Deposito’s, Boorden verkrijgbaar. Abonneert (J op dit Blad. Ko. 1434 I)r. NANNING’S KINADRUPPELS 1 MONKEY BRAND S2 GELD andere en XTie*v X 3Ï ALLE ''ZIJN IN Feui De Vrouwe Drukkerij A. BRINKMAN ZOON Verzekering van reisbagage. Verzekering op lijfsieraden kostbaarheden. Tenten enz. ROTTERDAM: GOÜDA: KLEIWEG 84. Turfmarkt 54. BtinTTfi rAMMONlA.1 Duiti Mllioipju!! Trouwen!! MNnHUT44kbamtaKiXhtoilckW« ROTTERDAM. Telefoon 12800. Rheumatiek en Jicht genezen. Fabr. P. VI88ER, EMMER-ERFSCH VEEN (Dr.) Bloedarmoede, Zenuwzwakte, Algemeene verslapping URKN1CUW& 3277 30 Telefoon No. Si. Redactie: Teldf. de GLORIA Tel. latere. 1*1» ee 1*171. Telefoon Interoemm. 186. 5099 Telogram-Adres i 80 ARNHEM. 3281 2ö hl hMHj voor de keurii 3057 80 4 levert vlug en tot billijken prijs GOUDA Tel. Int 82 MARKT 31 --’-A 4 U VAN De Riemerstraat 2c/4. FABRIEK VAM Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken NIEUWE* HAVEN 70a. 1859 36 WADDINXVEEN. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM. BmUubM. WaddiarrMA. BENT U EEN ROOKER? Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. 2832 8 ta,ren»iU"d. <-ode aekenfc kuMfrmnm («Mt F** M IteHflIM wofd»» "ki v«imigt>a|» Wi Ook na lichte gevallen van INFLUENZA of GRIEP laat de eetlust dikwijls nog geruimen tijd te wenschen over. „IXTINSO". ADVKRTENTIIN: beschikbaar voor Voorschotten. Ambtnnnrnn iMdor borg. Bij schrift, aanvr. posts, voor antwoord. Zuider Oredietbank Hwfdmp 1, MTTEMIAM. - Tel. M07. Agent voor Bouds on omstreken: H. J. VAN SCHALEN, W1JDSTRAAT 21, GOUDA. te avonden van de feestelülthe- Het ma^kt koperen voorwerpen als nieuw. Reinigt Uw koperwerk met Monkey Brand. Uw antieke koperen ornamenten, Uw kra nen in keuken en bad kamer blijven dan steeds helder en blinkend. Vissers RlieuiM'^QW zeker werkend CHARLF Grauiho-risee 1Xp. wesöf mert. dei duimden hnd bevonjtri t» twt Cti per Hescb (iedi£r meer teruggenomen) V«r: De kabinetskwi Levensmiddelei regeering af gel oorlog in Londi aaonnemei per kwartaab 2 franco per post Abonnementen bï onze agenten ADVERTENT 15 regels ƒ1.: 1S regels 1.5 li cMit per jeg Bestrijding van de aardappelziekte. Do Hiytopatiwlogischen dienst «hrijft: De aandacht van belanghebbenden wordt er hierbü op gevestigd, dat de aardappel- «iekte (veroorzaakt door de mm Phy- toptflïhora infestans) reeds op vroege aard appelen is verschenen. Het ziektebeeld is thans nog iets anders, dan wij gewoon «ijn waar te nemen, daar niet in het bijzonder het blèd, maar nu juist de stengels der aardappelplanten zü» aangetast Daarop doen zich ®wart-grauwe, rottige plekken voor, waarop ia vochtige ongering spoe dig de sporendreger» dor wwam te voor schijn komen. iHet i» dus eenigszins te ver weckten, dat als de droge .periode, waarin wÜ thans zijn, gevolgd wordt door een vochtiger, de aardappelziekte zich spoedig zal gaan uitbreiden en dan, zooals bü la tere aantasting voorkomt, vooral op het blad. Aan hen, die voornemens aUn deze ziekte te bestrijden door bespuiting ven bet eardappeigewaa mot Bonkeuxache of Bourgondische pap, kan dan ook in over weging gegeven worden, deze bespuiting dit jaar vroegtijdig uit te voeren. Inlich tingen en aanwijzingen worden gaarne ge geven door den Phytopothologischen dienst te VBagenlngen on door de op verschillen de plaatsen gevestigde technische ambte naren en controleurs bii dien dienst. JU Fwl AMMOnI ANTON COOPS, Drogist. Wijdstraat 29 - Gouda. Poets met „Era” Ge doet wonderen Neem iets anders En *t ismis. 28) Lucille zette h pel on daardoor Susie do deur o] „Daar. miss. I Lucille keek r klein en diende kamer. Van buit< wone boschwach door de jasniijno er tegen op kloi dekten; maar dh behalve op een i ve'rblijf. De mun hangen, de meul houwd eikenhout «Mijnheer Har miss. Ik heb ei aan zien werken jes hout”, fluisti Twee of drie ten welke eveteee m», hiilfcen aan tafel /stond bij h op de tafel lage en een uitstekend Ue grond was i LAND- EN TUINBOUW. De Landbouwweek te Arnhem. De I^andbouwweek welke de Geldersch- Orverijselaahe Maatschappij van Landbouw van 23 tot en met 28 Augustus a.s. ter ge legenheid van haar 745-jarig (bestaan in sa menwerking met de vereenjgipg het Ne- derlandsch Landhuishoudkunde Congres te Arnhem organiseert, bljjkt nu in bij zonderheden de regdiqg wend vastgesteld, hoogst belangwekkend te zullen worden. De onderwerpen welke op 23, 24 en 25 Augustus <jp het Nederiandsch Landhuis- boudkundig Congres ingeleid zullen wor den reeds gepubliceerd. Op die dagen wondt eveneens de Alge- meanen Vergadering der G. O. M. v. Land bouw gehouden, op 23 Augustus door een hoofdbestuursvergadering voorafgegaan. Qp den avond van den eersten dag wor den de leden van Maatschappij en Congres officieele ten Gemeentehuize ontvangen. Van 24—28 Augustus wordt in Musis Sacrum een tentoonstelling gehouden van wetenschappelijk economische afileeling euivel-producten, veevoeder-antikelen en zoo mogelük van monwters zaaizaad en pooigoed, goedgekeurd door de commissie voor de keuring van gewassen, te velde van de G. O. M. v. Landbouw. Op het Vi- tease-terrein vindt 24 Augustus een de monstratie van politiehonden plaats, op 1 25 Augustus een keuring en een tentoon stelling van paaiden; op 26 Aug. keuring van rundvee, tentoonstelling van bekroon de paarden, rundvee en varkens van het Geldersch Overjjselsch Varkens stamboek; 27 en 28 Aug. Concours hippique en de monstratie van trekhonden, Donderdag 26 Aug. zal een „Boerinnendag” zijn; dan. wonden voordrachten over landhuidhoud- kund-ig onderwijs gehouden, heeft een ex- eurtié naar de terreinen der Nederlandsche Heide Mij. plaat» en wordt een demonstra tie mat tractors gegeven. V. V. V. geeft op de landbouwweek Concerten en den; 28 Aug. ia er ten besluite concert en vuurwerk in Muais Sacrum. Het reglement op de predikants- trac temen ten. De Vereeniging van Kerkvoogdijen heeft aan de Algemeens Synode der Nederland- ache Hervormde Kerk den volgenden brief gezonden: De vergadering der Vereeniglng van Kerkvoogden te Utrecht, op dezer, heeft uitvoerig beraadslaagd over het door de Sy node aan de Kerk aangeboden Reglement op de predikantstractementen. De vergadering achtte een grondige her ziening van het reglement, wil het eenige verwezenlijking bieden, volstrekt geboden, en dat wel een herziening in overleg met de beheerscoll<es. In het midden latende alle theoretische strijdvragen over de bevoegdheid en derge- Ujke, doch rekening houdende met de feite- Ijjke onderhandelingen in de kerk en het ver strekkende belang van het aanhangige vraagstuk, voor welk» oplossing de samen werking van alle krachten in de kerk nood zakelijk is, was de vergadering van oordeel, dat zoodanig overleg behoort te geschieden met het algemeen college van toezicht en het bestuur van de Veren, van Kerkvoog dijen. De vergadering droeg aan het be stuur op, dit haar gevoelen aan uw geëerd college kenbaar te maken, van welken plicht het bestuur zich bü dezen kwijt. Omtrent den vorm van dit overleg zal het bestuur gaarne met u van gedachten wis selen. Het vleit zich met de verwachting, hierop spoedig uw gewaardeerd antwoord te mogen ontvangen. (Ned.) Bollede Salon- en Huivkamermeubelen al» Tefal», Stoelen, Linnenkasten. Spiegel» Schilderijen, Theetafel»,Eikenhouten Buf fetten. Boekenkuten, Clubfauteuil», Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- mentan, Kapokaatra»»en, Wollen- en Satijndeken», Btröomatraaaen, en», enz. 5396 SPOT KOOPJES II! 20 BEBTB ADKK8 VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. GEBRUIKT DAN deze brengen de maag spoedig weer in orde. Alom verkrijgbaar a f 1.30 per flacon. Men lette op den naam „Dr. H. NANNINQ?’ buiten op de roode doos. 1990 Dr H'. NANNKNO’s Pharm. Chem. Fabriek, DEN HAAG. 1 36 N. twlntij jur vM onuiUprekHuk Ijld» heb k mpwtt geuewn. SIMidien heb Ik het als mijn levenstaak beschouwd, te trach* ten ook anderen te genezen. Ik weet wat het beteekent te moe ten lijden, maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en kracht. Ik heb mijzelf gene zen, maar ook duizen den anderen. Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden, die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt, en ten slot te door Gloria Tonic zijn genezen. Zjj Biin nu weder gezond en sterk en zjj vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan. Na veel studie is het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stelle* voor de genezing van Rheumatiek, Jicht, Spit en Heupjicht. Indien Uwe ziekte behoort tot de z.g. ongeneeseljjke gevallen, zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zijn, om U «1- geheele genezing te brengen, maar toch xal U reeds na de eerste doos blijken, dat mjjne beweringen waarheid bevatten. GLORIA TONIC is verkrijgbaar in doo- zen i 2.50. Te GOUDA bü ANTON COOPS, Wijdstraat 29, en verder bjj de voornaamste Drogisten. Vraagt eveneens C_ LAXEERPILLEN A f 0.75 per doo». Waar niet verkrjjgba^ volgt toezending na ontvangst van postwissel plus ƒ0.20 voor porto door John. A. Smith, N.Z. Voor burgwal. Amsterdam. 1607 44 Met het aannemen van DRUKWERKEN in aika gawenschte uitvoering, balast sich te HAASTRECHT da hear J. SCHEER. Het eenlgste middel tegen Ischias, Spit, Spierverrekkingen, we ke direct verlichting en ge nezing brengt. Honderden dankbetuigingen. Prijs f 1.45 per flacon. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. N B. Laat U gaan namaak verkoopen, aie naar 't gedepo- nwrd Lbriakatnerk. 3081 30 2 I Is 15 te nauw of 15^ te wijd? Vreagt U dan maat 15^ Zoo ook verkrijgbaar maten 13^ -14' -I4a^ -15- 16M enz Met e.at 275 per 3 et Imp. MAX BLOCH, A'dam. 17- .r- - - 3154 38 BestrOding van de schurftziekte bi| appel boomen. De PhytopatihoiogiscAe dienst meldt ons; Op vele plaatsen (ook in het buitenland) blü*t de achurttzieicte der appeilboomen in hevige mate op to treden. Overal vindt men de appelbladeren bedekt met olijf groene, eenigszins fluweehge vlekken, die door de schurftawam worden veroorzaakt. In vele gevallen lijdt het blad zichtbaar onder deze aantasting en de kans is groot dat ook de vruchten op ernstige wijtze zul len wonden aangetast. Indien men met ze ker weet, of men met de schurftziekite te doen heeft, kunnen bladeren wonden opge wonden aan den lihytopatotogiachen dienst to Wagernngen, waar deze gratis worden onderzocht. Zixxwel <xn schade aan (het blad te voorkomen^ais om de vruchten gaaf te houden ikan aangenaden wonlen, de appel- boomen nu te bespuiten met Californische pap (zwavelkalkpap), 1 deel op 30 deelen water. Het gebruik van Bordeauxsche pap moet thans ten stertesto worden ontraden, daar hierdoor bladafval wordt veroorzaakt maar aanwending van Califoraiache pap heeft dit hadeelige gevolg niet Indien men dit ibestrudingsmiddel be tewaarlijk in den handel kan verkrijgen, eü hierbij de aandacht van ibelanghebbenden er op gevestigd, dat hqt door hen. die er eenige zorg en moeite voor over hebben, in een kookpot met weinig kosten bereid kan wonden. Een voorschrift hiervoor i» ver krijgbaar b(j den Bhytopathologisohen dienst te Wageningen en bü in de verschillende plaatsen gevestigde technische ambtenaren en controleurs bij dien dienst Fehrenbacht Hee 't zicht, toch nog i gegaan, zooals We uit een bericht ov ciaal-democraten c motie van vertrdw de zitting van de» .zou presenteerenj i democraten hadden „welwillend neutr. onzydigheid hield vóór de regeering, nemen, zouden ver wilden ze ook ni meening het eenii de stemming. Het bach onder deze binet niet definite de democraten als voor deelneming s rie hadden gesteld aanopenlijk hun en Wie maat van toen de Duitsche maakite op de mii ze, vakministers m ste portefeuilles men niet, zooals iieke kleur te let natuurlijk in dat tel s voor zich zei Fehrenbach heef spoed den moed n tert de hoop eergi sis” en vervolgens netskwestie te kui Hollandsch Nieuw; neemt, zal Fefarei meedeiheidssoc iali i In burgerlijke k dikwijls de oprvatt Sociaal-Democratei tegengesparteld er Duitsche Volksparl den, toch nog de i om de oude coal if een. Gistermiddag on dagkringhn het, kl der Onafhankelijk* dat men pogingen len om een soeiali men. Om vüf uur cratiache rijksdai nogmaals over de De Democraten bijeenkomst, doch ■punt van de hou craten te laten af] kringen rekent m denbeidsaocialisten verder zuilen gaar vooral voor den 1 geven. Hooewel r In alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte of algemeene slaptetoe* standen, is de Sapguinose het middel, dat snel en afdoende verandering brengt. Een groot voordeel van de Sanguinose is, dat ZÜ ook door de zwakste gestellen verdragen wordt, en geen schadelüke bijwerkingen ver toont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gü de echte Sahguinose hebt WACHT U VOOR NAMAAK. SANGUINOSE Éort per 0»- eon ƒ2—, S fl. ƒ11—, 12 fl. ƒ21 Met duidelijke gebruiksaanwijzing. Bü alle eerste Apothekers voorname Drogisten. D A M A Co., Den

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 6