i Co. S No. 14&7 59e Jaargang. Donderdag 24 Juni 1920. F' I I J ^5 I I i 1 hermen eën iken ten enz. r* verslapping de, ir.i I en Jicht zen. Uis’ci-ws en ^.d.'V’ertezxtï.e'blsL^- voor O-otxoLa. OxxxetxeHcexx. Db Vrouwe van^Darracourt door Duitschland’s moeilijkheden. Feuilleton. AdminbtraU»; TeteT. Inter*. SA Bureau: MARKT ku dankbaar IBM. K VAN lillen land. vooi ge uit- u*rw Jl IJH'»*- Imaatig. had hij «Ity Koo zorgvuldig be- HOOFifKH’K VIII Herne lm»l de hut rwlaten «e een deH Jc/4. I.) ft der Wbenscke vakver- met ver- Advertenlitin kunnen word** de la ren, AdvcrtenUwbureaux en luwzwakte, i zei Lucille maalig. van kleur vergchoQl. .Geel wil zr niet achterin! mi ik ouwing, dat het Dinsdag i blijven staan. ftlaats aieerden al rgevaardig omen kun- ui dtiikkin de A M Co., Den Haag. 3184 40j boycot. Hen boycot de kwaal. Hongaar- t telerra- ix verte met alle en omstreken: SCHALEN, 21, GOUDA. XVEEN. abonnementen op ngenomen door BOOM, WaddiUTMB. vooral geven. I t recht leggen. <ïie ik door elkaar gegooid .Neen, kom dadelijk ruec. H»for je wal ik zeg? zei Lucilk* mei rm klei- bie hurtkloppng in het midden van den zin. -Kom oogeubiikkelljk mee. Wij wij hebben het recht niet hier ie ko men”. Susie wierp de papieren, de zij op* genomeh had. neer, alsof zij gloeiend Gewone «dvcrtonttön en ingezonden uiedrdeelingen bjj contract tot ztafr' gered»- roerden prijs. Groote letten* enjranden werden berekend naar plaatsruimte. urenenden door tuaeehecüuMmn v*a «oliede Boekliaa o*# Agenten Haar varenblad en hamp*eli<M*n! Waarom waard? muitsprekclyk lijden J. Sindsdien heb ik beschouwd, te ti ach. een reusachtigv 'tan ingedagen “j bijna niet ge- deze peulvruch- èruen handel la- Om nu uit deze ‘~1| besloten zijn laten malen en aan de bevol- tiet minder van i.jden dan iiF ’t i het bij betoo- laaitsen tot rel- het geval de »iuu zoU tr€. i bestaan sn herrij- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaak 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looner geachiwlt. Franco per post per kwartaal 2.7S. met Zondagsblad f 3.40. r Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, tag onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkrmg) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1S regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden li cant p«r regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Redactie: Telef. Interc. 545. IIOIDSCHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS behalvbJzon. EN FEESTDAGEN. INGEZONDEN MRDKDKMUNGBNr 1—4 ragels JlM. elke rngol meer fM. Op de voorpagina 50 hooter.] ■d. .a« oud, '^1 üubf'imnm '•*- lil 4mt PfiR 50 11141 fl-ikliw wort" |U I bli ge- zoo muf. eenvoudig Beiden. kamer. Van buit» wone boschwacl door de jasmijnen r er tegen op klonipien en haar bijna be dekten; maar die kamer geleek alles behalve op een gewoon hoschwachters veYblijf. De muren waren zeegroen be hangen. de meubel# waren van. geljeeld- houwd eikenhout. „Mijnheer Harry speed het alles zelf, m iSH. Ik heb er hem op een avond aan zien werken met een mes en stuk jes hout”, fluisterde Susie. Twee of drie goede gravures, in lijs ten welke eveteeenn gebeeldhouwd wa ren, hidden aan den wand. Ken schrijf tafel fstond bij het kleine venster, en op de tafel lagen opengeslagen boeken en een uitstekend letterkundig tijdschrift. De grond was met bevervellen bedekt. 9B88 IPS, Drogist. p Gouda. CHARLES GARVICE. \Gkaulhortaeerde vertaling van 1Xp. WE8ÖELINK -V ROaflWM. (Nadruk verbotah) 28) Lucille zette haar voet op den drein- ft pel en daardoor aangennoedigd wierp I* Susie de deur opén. „Daar. miss. 1.4 t niet mooi?’ Lucille keek de kamer in. Zij was klein en diende klaarblijkelijk tot zit- i- v |in| eon ‘hteirswonipg. vriendelijk en kamperfoelie, die bleef zij plotseling staan en dold de bloemen op. _O miss! Ik heb de bloem m genomen. Ik zal even teriiggai n en «e op tafel zetten”. .Neen, neen terwijl ii|| «e mij. Ik lien van plan veranderd”. in genezen. Zjj xyn »rk en ty vertellen 'onic voor hen heeft b ia het mij gelukt a te stellen voor de tiek, Jicht. Spit en i ziekte behoort tot evallen, zal één doos oende zjjn, om U *1- mgen, maar toch zal •os blijken, dat mjjne e vatten. verkrijgbaar in doo- rOUDA bij ANTON I, en verder bjj de van bloedarmoede, gemeene slaptetoe- ;uinoae het middel, loende verandering >t voordeel van de lat zjj ook door de verdragen wordt, j bijwerkingen ver- proef van. Maar te Sahguinose hebt I0R NAMAAK. SE ^oet per fl»- 12 fl. ƒ21 gebruiksaanwijzing- te Apothekers en sn. DUITSCHLAND. Van landverraad beschuldigd. Tegen den afgevaardigde Mittwoch, die by de laatste Rijksdagx erkiexingen grkwwn werd, is. een proces wegens landverraad aanhangig. In het orgaan van de onafhan kelijke partij te Koningsbergen had hij een protocol over een zitting in het miniateric van Buitenlandsche Zaken openhaar ge maakt l-ater bleek dit protocol vervalscht te zijn. Mittwoch bevindt zich reeds acht dagen in voorarrest. Zijn verdediger heeft ver zocht hem uit zjjn voorarrest te ontslaan, daar hy als Rijksdagafgevaardigde een fractie-vergadering zjjner partij moet bjj- wonen, de voorzitter der tweede en maal; Mies gaat over l¥aa«. H fisch verkeer met Znitserian» Itenl. Het radtograflech vcifcee landen is normaal. De „Neue Fteie Prezee” verneemt van goetl ingclichte zijde, dat h«< pUn bestaat vertegenwoordiger» va* het Internationaal Verbond van Vakvereemgingen uit Amster dam naar Weenen te zenden, waar zü in togenwoordigiheul wn.gsingen zullen onderhaiulakul tegenwooidigers der Hongaardche regee- ruig over de opheffing van de^ lid de aankondiging van - hebben ae om» al af gevraagd cf degenen. U w ier behoeve deze bewegnwonderno men wenk hun redden» wel hee zouden, zun, omdat het toegepelte middel ouna nog erger of ergey is dan Edo Finunea veraekenfe, dat de nowaar- sche sociaalTilemocraten het plai toejuich ten, i waarop echter/later weer gaarseh aociakatmché persstem boord, die het tvg/mleel deed rermoed» Zelfs de joden, die tot de vtornaann slachtoffers van «en .^witten terreur” l ■hoorden, vinden de protectie nu toch w al te kras. Uit Boedapest wonlt geme <lat het vertegenwordigeind Ihhaam c Joodache godsdienstige gemeentel van Bi «lapest heeft in een vergadering! geprot* teerd tegen de inmenging van het Int* nationale Vakverbond xche aangelegenheden als niet gerechtvaardig recht en onment- VertegenwooHligm-s gaarsche jodeneer aangesloten. een Hon- werd ge- rermoeden. wte be- wat gemeld. der Boe -- >Us- ;ing wan het Inter- in de bjnnenland- .1 van Hongarije, die gerechtvaardigd, in strijd met het ischelifk werd beschouwd. ts van het gemeele Hon- >m hebben zich hierbij F* De j toestand in Ierland bluft hoog era- aUg. Vjjf <hyen lang heeft hdt W**a*el de atad LodRonderry bezet, thans is ze .'.mw troepen ingenomen. De „Daily Chronicle’' geeft nadere by- zonderheden over de onlusten tn London derry, die aan de bezetting door de i*.*gee- Daaruit m de waren i bende woest dagen Hen en zaaiend onder de menigte, die de straten ten slotte niet meer te betreden durfde. Alle win kels, kantoren en banken waren we do ten en het commercieele leven stond volkoman stil. De aibeiders, die zich naai hun werk wilden begeven, wenden tegengobouAin en gepantserde auto's suiadjyi Ipor de in staat van revolutie verkeetendè stad. Reeds werd gemeld, dat tal van perso nen het leven hebben gelaten tültans deze terreur. In het Lagerhuis deelde Bonar Irttw made, dat er negen personen zjjn ge dood en 15 tot 20 zijn gewond Een po ging om den heer Roberts, assistent in- spocteur^generaal der Royal IriaK Con sta- bularijy, te dooden, is mislukt, alhoewel de heer Roberta zwaar werd gewond. De rust moet nu in Londondejrry zjjn weergekeerd, niettemin blijft de atmoafeer heet waren en volgde LucUlel terw jl zi> de deur achter zich hIo^I; toen IS de GLORIA f 0.75 per doo». ia\ volgt toezending ostwissel plus ƒ0.20 ft. Smith, N.Z. Voo^ 1607 49 geesten. Dus dit was de geliefde lec tuur van Harry Herne haar bedien de, hoschwiwhter, stalknecht’. Zij keerde zich naar de schrijftafel. Het boek, dat daarop open lag, was een deel van 'lennysons gcdichtefa. Daarop lag een slok papier half, be schreven, maar zij wilde niet in ver zoeking komen hei te lezen en wend de daarom haar oogen af. Op dit oogenblik kwam Susie, wier manieren 'l^lnu’t zoo beschaafd waren, naast haar èMftk) sloeg met haar vingertoppen de pa- jk- |pieren en 'Ie iijdschrifiea om. .Dit is bot eenige wat'In wanorde is. miss”, zei ze. „Dat is zijn pijp en dat kijk, wat iA dat? Wel ImM is een varenblad en een oiide handschoen Waarop» zou hij die oplmrgen alsof het schatten waren?” Lucille keek ron'd en zag dat de schatten, die Harry Herue had opge- borgen. het varenblad was dat zij als waaier had gebruikt en de ovule hand schoen. dien zij gedragen had. „Kom m«e. Snslo’. zei ze met vuurrood gezicht en vlamnwnde oogen. „Ja. mis», ik za> eerst die papieren recht Icgjpm. die ik door elkaar heb ‘rtbacht Heeft, met het einddoel in X-U --L V.. concludeerden .cijering der so- itemmen over de regeering in aarin ze zich De sociaal- restemd in een doch die dat ze zich geen deel- afstemmen boven dch schoorsteenmantel hing een wapenrek en in den hoek stond een vishhengol. Maar het voorwbrn, dat Lucille's aandacht meer trok uan iels anders, was een gebeeldhouwde boe kenkast, waarvan de planken dicht be zet waren met boeken. Zooals Susie had gezegd de ka mer was een schilderij; smaak en be schaving spraken uit al de vier hoe ken, en Lncille bleef vol verbazing staan kijken. Haar belangstelling Wf“ zoo sterk ojigewekt. dat zij. alles vel getend. en meer speciaal de mogelijk heid dat do eigehaar elk oogenblik kon terugkomen, den drempel overschreed en rondom zich keek. Hier was hij uit gezet geworden en hij had in de open lucht in de hooibergen moeten slapen! Met een gevoel van voldoening be dacht zij zich dat zij heFwas geweest, die het he»n had teruggegeven. „Kijk eens jwat een boeken, miss fluisterde Susie, alsof zij beluisterd hadden kunnen worden. „O, mijnheer Harry is een werkelijk geleerde, miss Ik heb vader hoeren zoggen, dal wan neer hij een edelman was’ geweeot en gestudeerd had. hij een groot man zou zijn geworden Lucille ging naar de/boekenkast. Daarin stond een kleine, maar met zorn uitgezóchte bibliotheek van s*andadlft| werken. Geschiedenis. po«fcie.\ 1 wetend schap waren behoorlijk vertegenwoor digd, ouder anderen door boeken waar van zij gehoörd had dat de inlioud al leen t* vewtaan was door geleerde Er waitii oogeubUkkm, waarop hij voelde <h«F hij den u'»*»- die hem bc- leedigtl had. vmotwrt gaan ojMtoeken en hem met gelijk*1 munt niotwt beta en maar terwijl hij de hut op en neer liep, zijn- geheelc ziel schreiend om wraak jegen alen onderdrukker, kwam voor xi.bi oogen het vis oen van het liefelijk gelaat van zijn meesteres, uc Irukklng van angstig «unielijden fa lonk (•!*»(,- loeder»* migen. h»H beven van de fijn go vormde lippen. (»m hn rent wil had hi j de beieedigtng verdra gen mocht h*j nu gaan do^n. wal hij niet had willen doen in ‘haa^ te genw«M>r*iigl>eld? 4 .L«*< r typ loer ga nmr hem (n*t n ransel het leven er. uil", riep de hoozo geest in hen», maar hij wilde er ni»*t naar InLieren en ten slotte nverMron hij zitn twHizo neiging Om harentwil «>u h zelfs dit drtigrft. do grnotito («o iging dip een man kon worden aangedaan M»H kucht, maarnml van vcrdr’et, haalde hij den hamlschtwo en het varenblad tth zijp en bleef er op afaren .Ik moot wegginóeij mompelde hl| /-»• zijn niet van tn»L Welk u^ht heb Ik •»m jm» h* behouden en er mei hartst»K'hi naar te kilken? T»4k»«n>* wanneer ik zie zullen «o mij her inneren aan verschil dal er nis* s* hen ons liestaal. don afgrond lie <«p «chvidi -- hrwl nis de <>ce »an hls d« verdoemen!»!'' (Wardt v» Wint zal de honger, die, dit is de bedoe ling van het internationaal Vakverbond, moet voortvloeien uit den boycot van Hon garije in de Oostelüke helft van de vroe gere Dubbel-Monarchie veroorzaken? Ook hier staan ongetwijfeld ernstige ongere geldheden voor de deur, wanneer de boy cot woedt voortgezet en de regeering heeft dan ook geen lust de verantwoordelijkheid verder te dragen. Naar verluidt, heeft ze reeds ontslag genomen. Overigens houdt men van Hongaarsche zijde vol. dat de boycot slechts in geringe mate voelbaar is. De Orienttrein rjjdt en het verkeer per boot naar Tsjecho-Slowakijd. Roemenie en Zukl-Slavië is normaal. Het post- en tele- graafverkeer met Oostenrijk is verflauwd: met Duitschland ia het daarentegen nor- Hurrf fh*chts een p»u*’r mlfHit**n voorbat Lu cille en Susie *li«» k winnen lx*zo»«on. Be ha Ivo dut hij gekneusd en zier Hcbrikl was luul bij g**en IctsM *»pgc daar» bij h«*t tot staan brengen Ivan de |M ny k nmar wanneer elk l*«n in zijn lichaam waa gebreken Lni de gv»*Ktebjke foliering, die bil vor|h»»rde al »h' louter lichamelijke wtnart hehlwn verdnwen Urenlang aal hij mmr dim oamt te staren iim4 '•niiieng(lkm>|wii handen z.iin gebigde Helumm vJVaj-mi gen. terwijl d»* storm vun e»ai sterk iminiK'lliken harta(is*ht in ziji har. w«m»lde. Hij bad zijn gtrzichl getwa. iiuiar durfde ifet in <h<u spiegid zien. Hit wist dat het rrdtidtt van *len sirmm. •-n-orz.mkt duur den srherpm zweep slag mikel nik» zou werpen op bet vuur dat in iImmo brandde er geladen Iwnnen er ieder «mgaabbk nieuwe troebelen uitbreken. Op bet latematKNiaal Hawlrlaconirroo. dat in October j.i. te AUantw-city ia ,re- houden. werd besloten tot de vorming van van een Internationale Kamer van Koop handel. Nu is gisteren te l‘ar0s de pteob tige openingsaitting van h*4 congres van de Internationale Kamer van Koophandel plaat* gehuxl ouder voorzitterschap van den oud-ininiAter van Handel. Clement*! Zevenhonderd afgevaattligden. onder wie nonderdvuftu* Amerikanen, waren tegen woord*. De ieiilen* der verschillende delegaties gavert een uiteenaeitmg van de economi sche toestanden in de landen, die zij verte- genworihgen. Daarn* werden de Mctiee van het congres geivornul. Verschillende. Icwetrties op financieel ge bied zullen besproken worden. Van deae orvierwerpen is wellicht hM beiangrütarte het vraagstug van het ver voerwezen en de acheopavrachten; en de middelen tot vtrsnelhng van het haven verkeer. Men zal trachten een ontwerp regeling samen te stellen ter verbetering van het binnen!andsche. koloniale en bui- tenlan»L*che scheowaartveikeer. De be sprekingen zullen gaan over de uitkeeriiur van dividend, het toekennen van de priori teiten, de verlaging der spoorwegtarieven ten behoeve van In- en uitroer, on het ge- Hlkluldeiwl maken van technische handebi- tennen, teneinde mlevewtand tuseeben kooplieden van renschiiiend* national Hel ton te voorkomen, waardoor than* no« dik wijl» moeilüMhalen en schade voor de be trokkenen worden veroorzaakt. Kr zulten middelen wonden beraamd tot vereenvoudiging van het Mseenatala«tu Men «al toorts tredhhA een r*<M«O«- treffen voor aihitpige in internationale hnndelscvnflktea JWueind* deze wijze van oplo*«ing der geMiillen meer algemeen gebrul kei Ifk te mallen. Eindelijk zullen nog behandel worden de bescherming van octrooien en handels merken, de bescherming ‘ier rechten van de ooi spronkéftjke eigenaars van grond stoffen bli politieke veranderingen in het buftenland. de bescherming van buiten- landeche transactie®, in geval van oorlog en van oorlogsgeheknen. ^ÏTEN^ NIEUWS. De kabinetskwestie niet opgelost. Fehrenbach zet zjjn pogingen voort. Levensntiddejennood. Duurterelletjes. De boycot. Hongarije’# regeering afgetreden? Protest der Joden tegen den boycot. Burger oorlog in Londonderry. Congres der Internationale Kalmer van Koop handel. ONS OVERZICHT. men echter de mogelijkheid niet buiten be schouwing, dat de meerdenlieidsaocialisten op het Dinsdag ingenomen standpunt zul len blijven staan. In dat geval zouden ook de Democraten geen deel uitmaken van de regeering. Volgens het Acht U<hr Abentblatt treedt bü de politieke beschouwingen vooral het denkbeeld van een coalitie tusschen Cen trum en Democraten op den voongrond. Dit zou dit voordeel hebben, dat den So- ciaal-Derrtocraten het voorwendsel wordt ontnomen, dat zy geen vertrouwen kannen uitspreken in een regeering, waarin de Duitsöhe Volkspartij vertegenwoordigd is. Tevens zou de Duitsche Volkspartij, hoe- iwel geen oppositiepartij, aan een regeertng uit Centrum en Democraten in veel geval len haar Dean niet ontzeggen, ten einde den invloed der Sociaal-Democraten niet oveimachtig te laten worden. De verenderatelling dat geen regeering, die levensvabbaanheul bezit zal worden ge vormd, schynt hoe langer hoe meer t<_zuJ- len bewaaiineul. Reeds gaan geruchten, dat het kabinet teihrenbaoh spoedig zal wor den gevolgd door een mmistarie-Heinze. Spoedig, dat is te zeggen inj ‘t najaar, maar voor we zoover zpn. moet er nog ■heel veel en juist zeer veel belangrijks ge beuren. De conferentie te Spa ipoefr hebben en daar zullen de gea licht niet witten spreken met a den, die Duitschland niet volk nen vertegenwoondagen. En inf’t binnen land is eveneens niet weinig te doen. Naast de kabinets- doet zich een levensmuklelen- criais voor, die, dat heeft de eirvaring ge leerd, al gauw een politiek tintje krijgt. Gisteren al werd melding gemaakt van relletjes in Ossnabruck als gevolg van den nu penden nood in West-Duitsehland. Ook te Krefeld hadden duurte-opstoones plaats. Een brief uit Elberfeld aan dé N. R. Ct. geeft eenig denkibeeld van den feilen hon ger, die in Rijnland geleden w<ndt. Het ziekenbrood, dat uit bete meel bakken moet zjjn, was onlangs zegt de correspondent, dat het oneetbaar was, ook voor gezonden, zieken en gezonden, moesten zkh met het „Kriegsbrot” behelpen, dat steels dl der eh harder wondt. In de meenteraadszitting is de sa» •van ons brood bekend gemaak. staat uit 10 pet. tarwemeel. ine de invoer is gew -«•«rbiljetten. De B< jsie L beslag geju *le kleinigheid huiakrlngen woi val lig gezv.eg^r. Intusschen 1 zjjn ambt ter beschukkirifc gesL Betreffende de broodvobrzier regeeJ ingsdistrict Dusseldorf L een bespreking door hetoo»;: stuur medegedeeld, dat de mtv< van de broodvoorziening iAdên derden omsvang tot aan 4® is verzekerd. Het broodrarrts* deixl tot 2Mi pond; «U hum* 1 wordt 55 pet. tarwe- en «M pet. surrogaatmeel toegm ZuidsDuitschland heeft schaarschte en duurte te likl» Westen en ook daar kwam I. gingen op verschillende phcc,t_„ letjes. Te Uhn werd het stadhuis bestormd waanbjj verscheidene personen het leven lieten of gewond werden. In Ravensburg werd groote schade toegebracht aan het huis van den oppercommissaris en te Aaien werd een wapenbengplaats geplunderd. Verder heerschen in verschil lende steden van Duitschland ^takingen. dftnker- laatsth ge- imenstelling £t. Het be staat uit 10 pet. tarwemeel, 20 bet. rogge- fabrikaten 20 pet. gerstemeel, 20 pet maïsmeel on 20 pet. gemalen boonen. In dezelfde vergadering wend tevens medege deeld, dat de meelvoorraden verbruikt zün en binnekort slechts één pond verdeeld zal w orden. Doch .JSrsatz”lis in aantocht De ge meente ElberfeW heeft met het vooruit- 4 GOUDA. zicht van een hongersnowl,-een hoeveelheid lxx>nen en «rwtan die echter door de bunggtti v” k(«ht ijjn. De prezen v*a ten zijn bovendien in dtaf ii. ger dan de stedeiiik*. 0t. moeilijkheid te komen, Moet de steddike voorraden W 1» als boonen en erwtenbroid “ing voor te zetten. De stede lijke inkoop van levensmiddelen is overigens voor de sta*l een strop gewor den. Door de stijging der M*^k zijn levens middelen in den vrijen handel gedaald. Dus verliest de stad op peulvruchten per week bO.OÖÜ, op rjjst 450.000A op aardappelen 80.000 Maik. Het rijk helpt mee op dezen afdalenden weg. lerwul de stad in Hol land spek en reuzel voor 26 Mark kan in- koopen, moet ze aan het Klik daarvoor 84 Mark betalen. Dan is er een zonderlinge geschiedenis gebeunl. De stad heeft V4|or 12Wi millioen benzine gekocht en daaini je uitgekomen, dat de invoer is geschiesj up vervalsdhte invoerbiljetten- De Berlijitache invoercom- missie heeft toen den geheelen voorraad in beslag genomen en Elberfeld verliest 12 Mi millioen. In stad- over deze zaak angst- Fdhrenoacni neeu. mei uw «uu»w ’t zicht, toch nog schipbreuk geleden, gegaan, zooals We gisteren conclude* uit een bericht over de weigering ciaal-democraten om te st motie van vertrouwen die de de zitting van dein Rjjksdag, waari ^zou presenteerenj wilde stellen. D* democraten hadden wel toegester.; „welwillend neutrale houding", onzijdigheid hield h.i. niet in, vóór de regeerinj?, waaraan ze nemen, zouden verklaren, haar wilden ze ook niet, alzoo was naar hun meemng het eenige: niet deelnemen aan de stemming. Het gevolg was dat Fehren bach onder deze omstandigheden zijn ka binet niet definitief kon benoemen, omdat de democraten als onvoornvaardeliike eisch voor deelneming aan het nieuwe ministe rie hadden gesteld dat de socialisten daar- aanopenlijk hun vertrouwen zouden geven en *le maat van moeilijkheden liep over toen de Duitsche Volkspartij aanmerking maakte op de ministerljjst. Er zjjn, zegt ze, vakministers noodig voor de belangrijk ste portefeuilles en bjj hun keuze dient men niet, zooals nu gebeurd is, op poli tieke kleur te letten. Het bezwaar houdt natuurlijk in dat de Volkspartij meer ze tels voor zich zelf opeischit. Fehrenbach heeft ondanks dezen tegen spoed den moed niet opgegKven. hjj koes tert de hoop eerst deze ..crisis in de cri sis” en vervolgens ook de eigenlijke kabi netskwestie te kunnen oplossen. Naar het Hollandsch Nieuwsbureau uit Berlijn ver neemt, zal Fehrenbach nogmaals met de meedeiheidssocialisten beraadslagen. In burgerlijke kringen hoort men thans dikwijls de opvatting verkondigen, dat de Sociaal-Democraten thans genoeg hebben tegengesparteld en dat, voor 1 Duitsche Volkspartij, uit de coalitie den, toch nog de mogelijkheid zou om de oude coalitie weer te latei zen. Gistermiddag om één uur ging in Rjjks- (Lagkring'en het, klaarblijkelijk van de zijde der Onafhankel ijken geïnspireerde gerucht dat men pogingen in het werk wilde stel len om een socialistis»die regeering te vor men. Om vjjf uur heeft de Sociaal-Demo- cratiache rijkwlagfractie vergaderd, om nogmaals over de crisis»te beraadslagen. De Democraten hielden om zes uur een bijeenkomst, doch blijven er bü hun stand punt van de houding der Sociaal-Demo craten te laten afhangen. In parlementaire kringen rekent men er op, dat de meer- derbeidaaocialisten bü hun nieuwe besluit vérder zullen gaan dan Dinsdag en dat zü voor den tüd vA Spa zullen toe- Hooewel men hoop koestert, laat -■.! heeft toen tornen vun 1: onlt m jezw egen. jieeft de eerste burgemeester r beschikkirilr gesteld. -^.Jen.ntr in het f is gisteren in Dpsseldorfsche be- "^voerbaadheid nu vermin- niewwe oogst jen is vermin- tgpx het brood Ifemeel en 45 letreffende de door trooper De, „Daii, ■{ondérheden ovei ■uLrry, die aan ringstroepan »ün voorafgegaan, blyktl, dat een ware burgeroorlog stad heeft gewoed. De autoriteiten volkofmen machteloos tegenover een gewapende Sinn Feiners. d*p met geweld optraden. Gedurende tal van heeft het vuren tusschen de unionist. Sinn Feiners aangehouden, paniek zau fte. die de strater betreden durfde. en l>anken waren “tieele leven stond

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1