Co. 1 OND. «oudnn «n OOD. 3295 75 59e Jaargang No. 14349 Zaterdag 26 Juni 1920. I J I I I I «I ken Eerste Blad. en enz. I '"I i 1 i hermen eën IV tör I nSTiotx-ws exu ^v.d.-vextwxxtle'bleLÖL -voorGoAj.da •zi.lOaacxstxelEexx Feuilleton. De Vrouwe van Darracourt door Nieuwe regeering in Duitschland. 1 i 7*. Baraau: Markt Jl, GOUDA. t VU AdmlnlatraU*: Taltf. Inter*. IA GOUDA. BureauMARKT 3! Rotatie: Telef. Interc. 545. 4 3U81 rnaaf Rüd< jt NAMAAK. I. d do 1955 33 i niet antwoordde tij met (Wordt rrmlrt.l 8, iwzwakte, ïrslapping abonnemantaB uoceBoaraa vaar MT ■kanwoada, :hterbroek doer tracks, Stolwijk* Dit ssMaar bestaat alt twee Hadcn ■zet isbagrip ran de Kindercourant. zei Marie t HOniN S kost per fla- -, 12 fl. ƒ21.—. ruiksaanwijzing. Apothekers en d Co., Den Haag. 3184 40 J houwen in de 1 alle misver en de rechten idigen. De ge- I t I „W’ onderen anders mis. rukkerij ON GOUDA. m MsIrekM: SCHALEN, 21, GOUDA. ■M.' - Jt neer «aah- sedert men - tot den spreker is Frankrijk. Eer rsdoeleinden is de ontbinding vi full speed Grieksche in: De dertiende rgpas- zallen. i vont is ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons hÜ onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bororgkringj 1—regels ƒ1.39, elke regel moer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 64 bijslag op den prijs. - 1 l?e- „U bent boos tjn bpredelijk. den be id, waarin uitnoodigt Ie Joden Ui christelijke opvattingen m bloedarmoede, meene slaptetoe- nose het middel, inde verandering voordeel van de zy ook door de verdragen wordt, Üwerkingen ver- roef van. Maar Sanguinose hebt. GIIIIMIIE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- ^N FEESTDAGEN. INGEZONDEN MKDKDEKI.INGRN: 4 «t.1» 'te»1 >*M- Op de voorpagina 50 hooger. ij- Ü.W0M Mlv.rt.DUVa u iojMood.D m<4t«talta<M b(j ewitrwt tot teer (are*a ceenlea prü« Groot, latter, «o renden betekend teer plMterulmte. AdrerteutUn. kuiuteo «orden latteood.o|door tUMdwokoaut va* tellede Beetam dnlaren.'AdvertenUaburteax en o*m Ar»rita- --- ««- De l heeft een rede opmerkte: Men isme van Franik- zichtige ironie is ireken over Zün be- neen moeten wk- Syriërs. de Arme- t den «preker kway m van in voorbehoe de vervul- nibeid «uilen ajj. den deze een >n gebruik te t is Palestina d en is Mom- Wlat blijft er nu nog verwist zWi, wanneer hii 't afstand gwlaan had jCTi-- *t<>*- 4MJ1. het zou dan woord over sprak de hoop uit, gestraft worden, «oor Indië en iviele bestuur nen mei met - - sieraden van paarlen noren en om den hals. Zij had grooten. liobt gebogen neus en scherpe oogen, die fonkelden onder wille wenk brauwen Toen zli binnen kwam en Ma rie Verner gag bleef zij staan, vestig de haar oogen bijna trotsch op haar en Marie Verner boog het hoofd met haar Hefsten. zedige» glimlach, en de oude Lady maakte statig een kleine, deftige buiging. Farnley zon'i ih een stoel neer, waarbij haar satijnen rok zieh als een ballon opbliee. .Ik veronderstel, dat u van mij ge ART ;ste r .STA.* M5TERDAH CHARLES GARVLCE. Qeauihonaeerdf.' vertaling van 1 P. WESBELINK-v ROSÖÖM. (Nadruk verbaden.) pen; maar hij hield zichzelf in. denkharsend schudde hij de verdween niet een vloekó- Sinclair was ivn verachtelijk schep sel. maar de laagst staanden nemen een beleudiging soms het hoogst op en Har ry Herne had zich mijnheer Sinclair tot vijand gemaakt voor heel zijn leven Een wi’ek was voorbijgegaan sedert hel ongeluk, en Lucille hail niets van Harry Herne gemerkt. Zij had hem elk oogenblik kunnen laten roepen was hij niet in haar dienst? maar zij deed het niet. In dien tijd had. wat Marie Verner noemde de inval van de tyurtfanpilies plaats gehad Dagelijks kwamen rijtui gen oprijden mot dames, die haar eer ste bezoek aan de Vrouwe van Darra court kwamen brengen. Lucille’s komst op het hof had de grootste belangstelling en opgewonden heid opgewekt bij de families in de buurt, die brandden van nieuwsgierig heid om te zien hoe dit meisje vau TWEEDE KAMM. Zitting van 25 Juni. (Vervolg). Interpellaties. De Minietgjr acht de houding van de spoorwegdl1r»4ie verklaarbaar. Mej. Toussaint iz uulAjuaen wegen» den beden- Iwljjken toon ibaMW weigering, om bjj U dragen voor wMm&che kinderen, de heer Hen rad, omdatt/Aty aanspoorde tot staki ng van het apoorwegpersoncel. De heer Kleerekooper (s.d.) keurt de houding van de maatschappij en den Mi nister scherp af. interpellate dient een motie in waarin wordt afgekeurd, dat de Regeeriug de han delwijze vall den directeur niet afkeurde. De heer K o 11 h e k (comm. p.sluit zich aan bij het betoog van den heer Kleerekoo per. De heer Oud (v.d.I zal voor de motie Htemmen omdat hy het ontslag niet gemoti veerd acht. De heer Schokking (chr. histacht de verdediging van het ontslag zwak weet niet of de houding van de maatschap pij wel is goed te keuren. H(j kan evenwel niet voor de motie stemmen, omdat de zaak hem niet voldoende bekend is. De heer Kleerekooper (axL«telt in niets, geklommen tot de positie van de rijkste erfgename van de buurtschap, zich ‘zou gedragen. „Zij zal zenuwachtig zijn en niets doen dan gichelen, lieve”, zei Lady Farnley tegen haar bent» vriendin, gra vin van Oakdale. „Ik ken dat soort van* meisjes, die bij elke vraag een klem krijgen op hun water- en melk gezichtje. Wij zullen haar den tijd ge ven om haar grootheid te wtvinen, dan zullen wij gaan zien hoe zij is.' Zoo zag Marie Verner dan ook op een middag dat Lucille op haar ka mer was - van uit he. raam van do ontvangkamer een grooten gelen wa- geiê naderen, die uit de ark had kun nen komen, altijd wanneer Noaeh naast dieren ook inwnbelen had meegenomen. livrelkneeht kondlgjdu Lady aan. rsgsering «n de leiders van het Internatte Ie Verbond van Vakverenigingen te Am sterdam te doen optreden, las tiongaarsche gesant verklaarde, dat zoodra deze omiud- deiiug tot stand zou komen, de Mongaar- sche regeeriug bereid zou zyn aan do ver tegenwoordiger» der Vakvereemgmgan op heldenog te geven. Drie atgevaardigdaa van de Internationale van Vakvereomgia- gen worden Zaterdag vanuit Amaterdam Ce Weenen verwacht, waar zy Zondag of Maandag een conferentie zullen hebben nwt vertegenwoordigers van de Hongaarecna regeering in tegenwoordigheid van dr. Kee ner. Volgens de „Aibeiter» Zeitung" zouden terroristische Hongaarsche officieren vaa plan zyn een grooten slag te slaan. Overal wordt in Hungarye een oproep van J“ nichten luitenant Heijas verspreid, deze <ie Hongaarsche regvermg te verdwijnen, omdat zij door d« omgekocht en de heeft verraden. indien tie regeering geen ontidag neemt, zou Heuas aan het hoold van het heeio Ma gyarendom naar Boedapest oprukken en de reggenng met geweld wegjagen. Volgens He „Arbeïters Zeitung” zjjn de regeenng ea Worthy geheel machteloos. Heijas heelt de macht in handen. Hij beschikt over 20.000 man, die turachen Theiss en do Donau lig gen en daar grootendeels van plunderingen leven. Zij verdreven de groote grondbezit ters en voornamelijk de Joodsche pachter*, om daarna den grond onder de kleine boe ren te verdeden. In hoever deze beweringen van de «Ar- beiters Ztg” waar zijn, Is moeilijk vast te stellen. In Londonderry is de orde b|jna hersteld dank zij de aanwezigheid van een groote troepenmacht Het congres der Britsche arbeiders, dat op ‘t oogenblik te Scarborough wordt ge houden i» opgekomen voor het zelfbestem- mingsrecht der leren; een zeer strenge mo tie is aanvaard tegen het optreden van ge neraal Dyer te Amritsar, waarin onder meer het ontslag van dien generaal ge- èischt wordt. De voorsteller der motie zei- de: men weet hier niet, hoezeer het gevaar, dat wij Indië verliezen, dringt. Indië en En geland hebben elkaar echter noodig en daarom is het noodzakeljjk, dat er een libe raal regiem in Indië heersche. Mac Donald voerde ook het de Indische kwestie; hij dat niet alleen Dyer zou maar Montagu, de minister v< het hoofd voor het Indische eb ook. Een Indische afgevaardigde dankte het tongres voor de aangenomen motie. Na Indië kwam Egypte aan de beurt. George Lansbury diende een motie in, waarin de volkomen autonomie voor de Egyptenaren geëischt wordt. Wat Engeland noodig acht ter bescherming van het kanaal van Suez en van Soedan, moet alleen maar met goedkeuring van de zelfstandige Egyp tische regeering plaats vinden. Ook die motie werd aangenomen. Het congres verwierp met groote meer derheid het voorstel om zich af te scheiden van de tweede Internationale en zich bij de derde Internationale aan te sluiten. De Spaansche socialisten hebben daaren tegen instemming met de derde Internatio nale van Moskou betuigd. De Oostenrjjksche premier, Dr. Renner, heeft met den Hongaarschen gezant te Weenen een onderhoud gehad over den boy- cot, waarbij het plan bestond dr. Renner als bemiddelaar tusschen de Hongaarsche De Grieken in Klein-Azië zjjn full hun operaties begonnen. Het C.,‘, stafbericht hield gisteren divisie heeft gisteren Salihli en de berj sen aan de zee van Marmora aangevt De Grieken hebben om half zeven ’s av u toestaan haar te zien en u zult vrien delijk worden behandeld wanneer u een eerlijk en iatsoenlijk man is. Maar kom niet weer op deze manier. Er zijn boschwachters in de buu t, die er een handje van hebben gauw te schieten, wanneer zij iets vreemds en verdachts in het gras zien kruipen, en u be grijpt, dat is niet aangenaam voor den persoon, die getroffen wordt. Nu kutat u gaan. Ik heb u geen pijn gedaan, hoop ik?” Sinclair was er de man niet naar om door zulk een vraag bevredigd te worden. Terwijl hij zijn kleeding weer in orde bracht, bleef hij stilzwijgend den man, die hem gegrepen had. eeni- ge oogenbiikken met zijn donkere oogen twistziek aanstaren. "Pijn gedaan! U hebt mij beleedigd!” hijgde hij. en Het daarbij zijn witte tan den zien. „Ik zal u leeren een heer staande te houden en te slaan jou on gemanierde kinkel! Ik zal je wel krijgen, wie je ook bent Lach maar, vervloekt! Je denkt, dat ik een vreemdeling ben en dat je niets meer van mij zult hooren of zien, maar daarin vergis je je. Ik zal het je betaald zetten, al moest ik daar mee twintig jaar wachten.” .Kom. kom”, zei Harry goed luhnd. „U ben! beee in, b^~-’ Per slot van rekening heb Ik veel kwaad gedaan. Laat het verledene rusten, mijnheer Sinclair.” «Ja, ik ben mijnheer Sinclair”, viel de man hem met een vloek in de rede 't Heeft moeite gekost, maar Duitsch- land heeft nu toch een nieuw kabinet. Feh- renibach ia de redder in nood jpeweest en is er in geslaagd na zjjn eerste mislukte po ging een regeering te vormen. Of ze lang zal blijven bestaan, is een andere vraag, ywrloopig is ’t van belang dat de repu bliek een kabinet heeft, zoodat regerings leden Duitschland te Spa kunnen gaan vertegenwooadigen. De Britsche zaakge lastigde heeft de regeering te Berlijn of ficieel verwittigd, dat de conferentie te Spa 5 Juli doorgaat en allicht zal het nas- gevormde bewind het tot dien datum wel kannen uitihouden, te eender daar ’t plan bestaat dat de Rijikadag spoedig nadat de nieuwe ministers aan de volksvertegen woordiging zjjn voongesteid op reces zal gaan. Het nieuwe ministerie is aldus sa- niQwgwteldJustitie (tevens belast met de vertegenwoordiging van den Rü’kakanse- lier) dr. Heinze (Duitsche volkspartij); buitenlandsche' zaken, von Simons (geen partjj); Binnenlandsche zaken, Koch (de mocraat); Financiën, Wirth (centrum); Levensmiddelenvoorziening, Hermes (cen trum); Posterijen, Giesberte (centrum); Verkeerswezen, de gewezen generaal Grö ner (geen partij); Verdediging, Gaaifler (democraat); Economische zaken. Scholz (eerste burgemeester van Charlottenburg, Duitedhe Volkspartij); Rijksschatkist, von Baumer (Duitsche Volkspartij). Landraad graaf Rödern is werkzaam •aaft het ministerie van de Riiksschatkist. De vervulling van het ministerie voor den wederopbouw wordt nog den. De onderihandelingen over ling van het ministerie van ar spoedig geëindigd zijn. Maandag zal het nieuwe kabinet aan Rjjksdag worden voorgesteld. Bjj gelegenheid zal de rjjkf&anselier verklaring afleggen, die uit drie ge deelten zal bestaan: een staatsrechteljjk, een sociaal-politiek en een economisch-po litiek gedeelte. De tekst der beide eerste gedeelten is reeds vastgsteld, dodh de vast stelling van den tekst van het economisch- politiek gedeelte stuit nog op verschillen de meeningaversdhillen tusachen de demo craten en de Duitsche volkspartij. Men hoopt evenwel deze geschillen bijtijds bjj te leggen en den tekst in den loop van morgen te kunnen vaststellen, opdat Maan dag een eensgezind ministerie zich aan den Rijksdag kan voorstellen. Om moeilijkheden te vermjide* zal waar schijnlijk de vertrouwenskwestie (de so- ciaal-democraten hebben immers geweigerd hoonl htM^fi?" merkte zij op. ,lk zou al eerder zijn gekomen, maar ik dacht <lat u hel wel veel te druk zoudt heb ben om bezoeken te ontvatigen. Maar u schijnt het nog al kalm op te ne men”. voegde zij er een heet je knor rig aan toe. „O. ja zei Marie Verner vriénde lijk „Mijnheer Head, de rech agjeleer de. had de tduale in orde gemaakt voor wli kwamen/ .Mijnheer Head? JaJk herinner mij. Een reMpeetaliei man. Mn hoe Ih*vaH u do plaatH?*' htiih'ttgewoonantwoordde Ma rh- Verner, die fleit’er had in de ver gisteing van de oude dame. „Allee ia zoo <Hrht hij elkaar en gezellig.” „Dicht bij elkaar'' Hin! Aardig uit gestrekt ook. Gezellig? Natuurlijk- «preekt er over o| het een hutje ia .0. het ia groot genoeg zet M“~- Vertier. Miaa Darracourt zegt i dat het te groot ia.” Mtes Dnrracnurt!” herhaalde etale dame, haar woedend aanziende. „Bout u dal Misa Darracourt niet?" „O, neetita mompelde Marie mot eeti engelaehtfgep glimlach.. „Neen. 4(tear maar wie ia u dan?” vroeg La/W'J’arnlev met een zuur ge zleht’ «ver de poeta die haar T$hakkrtt was. „Ik ben een vriendin vau Miss Dar- raeourt en haar gezelschapsdiwn^i Ma ri» Verner,” antwoordde zij met ecu onschuldig lachje. Nieuw ministerie gevormd. Het Wordt Maandag voorgesteld. De ver trouwenskwestie niet gesteld. Briand over de Oostersche politiek. Conflict tusschen Lloyd George en Krassin-Rust in Londonderry. Congres der Britsche arbeiders. De boycot van Hongarije. Plannen der Hongaarsche officieren. ONS OVERZICHT. een motie van vertrouwen te stfeunen) met worden gesteld. Niets zal deze regeering <lus verhinderen afgevaardigden naar Spa te zenden, gedelegeerden, die door de ge allieerden nu iuiat niet heel handelbaar zullen wonden gevonden. Deze regeering zal al heel weinig geneigd zijn, toe te ge ven dat het vredesverdrag uitvoerbaar is en van het moordend groote bedrag der schadeloosstelling zullen ze stellig, rich beroepend op Keynes’ boek, heelemaal niets -willen weten. Een voorproefje van de wei nige meegaandheid van dit bewind inzake de buitensporige eischen der geallieerden geeft 't bericht, volgens welk de rjjkaweei- minister Gessler is af getreden wegens de •Duitsche nota waarin bevolen wordt het Duitsche leger tot 100XXX) man terug te brengen. Dit aantal is onvoldoende om de /orde in het rijk te handhaven of zoo noo dig te herstellen. Een waarschuwing dat hiermee rekening moet worden gehouden, zijn de levensmiddelenrelletjes die dezer dagen weer in verschillende plaatsen zün voongekomen, o.a. gisteren te Mainz, Ol- deriburg en in Bremen. Voorts moet, vol gens de Bayerische Kurier in een verga dering van onafhankelüken te München gesproken zjjn over de afkondiging van een algemeene staking. In de Fransche Kamer is weer druk debatteend over de Oostersche politiek, gewezen minister Briand gehouden, waarin h'ii o.a. spreekt van het imperialis* rijk. Welk een onvoorzic dat! Men moet juist spi langeloosheid. Had het gen, toen in 1916 de S.’ niërs en de Perzen i men zeggen: „Syrië de oorlogsdoeleind Turtle.” Frankrijk strjidt op het oogeriblik n de politieke noodaalkelijkheden. Het is a< i teruitgezet door de aarzelingen van I 1 vorige ministerie, door de op en de politiek tegen IXirkye, die sedert 181 1 maanden gevoerd werd, waaraan men den eenen dag zeide: gij zult leven, en den vol genden dag: gb zult niet leven. Men had de gebieden moeten besturen naarmate zij bezet wedden. Frankrijk heeft dat niet ge- <Laan; Engeland wel. Het toppunt was dat de emir Faycal in onze zone door Enge land is benoemd. Het verdrag van 1916 stond ohs niet toe, onze belangensfeer te bezetten, maar dat verdrag bleef niette min een belangrijke pasmunt. Van die pas- "reeTanT De bei- i rard. «oela. u^kanon- i De „Matin’* maakt opnieuw melging van I ernstige meeningsverachillen tuaschen l Lloyd George en den Sovjet-afgëvaardigde Krassin. De spanning tusschen Krassin en Lenin I moet volgens de „Matin’" zoo groot gewor- den z(jn, dat Krassin er aan zou denken naar Moskou terug te koeren om te trach- I ten door mondelinge besprekingen tot over eenstemming te komen. Wat de erkenning van «Ie schulden van het Tsaristische Rusland betreft, loochent Kraasin, dat «ie sovjetregeering geweigerd heeft deze schulden over te nemen. Hy zou de meening zyn toegedaan, dat hervatting van de handelsbetrekkingen slecht* dan tot gunstige resultaten kan leiden, als van te voren de kwestie Mn de schulden van het Tsaristische Rusland in Parjjs met verte genwoordigers van de Franróhe regeering geregeld is. en ren Fm nley .Een oihIp. heel oude dame kwajn bin- w’i haar en dikke oogleden, ren weinig rouge op do wangen en en topesen in de 7,: u--j een munt hebben wü niet maken en op hrt oow onder toezicht van Eh» soel prijsgegeven, 'over? Tardieu vergil fcegt, dat Frankrijk -- van zijn aandeel in de petroleum te M<“ soek Wij bezaten Palestina en Mossoel Wat verlangde Engeland? Wanneer verdrag van 1916 opnieuw gemaakt moeten worden, heeft Curzon gezegd, zouden wü dat niet jneer doen. Men had dat verdraff dus kunnen herzien, maar, voegt Briand er aan toe, ,Jk zou nimmer afstand hebben gedaan van Palestina.”. Misschien is dit een ruiling. Maar hebben wü daarvoor iets tenuggekregen, waar wij behoefte aan hebben? Men moot niet mee nen, dat het Lloyd George met zijn geest en zijn oor sprenkel geheid aan spitsvondig heid ontbreekt. In de diplomatieke scher mutselingen ontdekt zijn degen spoedig de onbeschutte plaats in het kuras. Een uiterst onaangename omstandigheid is het ontbreken van een nnoces-verbaa) van die beaprekingen. Den 8en heeft Lloyd George te Parijs tegen Wilson kunnen zeggen: „Het verslag vat 1916? Dat in een ruiling. Frankrijk ziet af van Palesti na en Mossoel.” En niemand heeft hier tegen geprotenteerd, melkte Briand op. Wel hebben vele afgevaardigden hun be vreemding te kennen gegnven. Aldus ziet Frankrijk wel wat het afslaat, maar niet Iwat het er voor tetiugfcrjjgt. Wat te zeg gen van Cilicië? Het verdrig van 1916 gaf aan Frankrijk een prachtige positie: de geheele golf van Alexandirtte. Dat alles hébben wij opgegeven. Spr. getuigt van zijn regeering van Millerand standen te doen verdwijn van Frankrijk te doen M lükffieid van Engeland, Italië en Frankrijk is in de toekomst gewaaibongd. Engeland heeft ons evenzeer noodig als wü Enge land noodig hebben. Frankrijk heeft geen eischen. Het wil zyn plaats in de zon. Het «aanvaardt evenmin een economische over- bee racking ais het een militaire ovenheer- sphing heeft aanvaard. Frankrijk en En- gf|and hebben samen geleden. Zij zullen gyen ruzie maken over kwesties van ko- l/n en delfstoffen. Ik wensch dat Frankrijk evenzeer als Engeland idealistisch zal zün maar dat het nimmer «Ie zorg voor zün belangen laat varen. Die zorg is bjj Mil- lerand in goede handen. André Flibourg beschuldigde vervolgens Clemenceau van ontwrichting van het le ger in het Oosten op het oogenblik, dat het o verwinnend had kunnen voorwaarts trekken en vroeg, waarom de laatste wa penstilstand met Turkije verbroken was. Tardieu verdedigde op welsprekende wüze de militaire politiek van Clemenceau in het Oosten, waaitü hü verscheiden do cumenten ter staving toonde. 30) „Ik kwam iemand van 't hui» opzoe ken zei gij somber. Harry's handen Heten hem dadelijk los, maar zijn scherpe oogen bleven nog gevestigd op Sinclair’s weinig ver trouwenwekkend voorkomen. „Waarom hebt u <Iat niet dadelijk gezegd?” vroeg hij nijdig. Sinclair gluurde zijwaarts uit en Har ry glimlachte. „Probeer niet weg te loopen”, zei hij. „Mijn stok is vier v^jet lang en ik zop verplicht zijn u neer ‘te slaan. Verder.” „Vervloekt!” gromde de man, met zijn voet stampend, terwijl zijn oogen vlamden van machtelooze woede. „Ik kwam em een van de meisjes te zien. Ben je nu tevreden?” „Geheel”, zei Harry. „En vondt u hei noodig als een dief te verschuilen, mijn vriend? Neem een raad van mij j aan, eh kom de volgende maal, wan- s neer u haar wilt bezoeken, met open j vizier. Ga naar de,n ingang voor de bedienden en vraag naar haar. Men zal 4 „Jo hebt mijn naam goed onthoiMlejn, fn je zult hem niet vergeten! Neen, ik zal er wel voor zorgen, dat je je dien steeds zult herinneren!” Hij draaide zich om. nam zijn hoed af, borstelde dien met zijn elleboog en maakte in zijn machtelooze woede zulk een dwaas figuur, dat het Harry moei te kos'tc een glimlach te onderdrukken. Mijnheer Sinclair gooide zich jen hoed op het hoofd en schepn een oogen blik van plan terug te koeren om zich op don goed gehumeurden reus te wer- r^n. LIS vuist en Salihli belet en de paiwen van de Marmora stormenderhand genomen, de streken werden van vyanden gexuivs Een kolonne ruiterij rukt op naar ,Ko Wü hebben gevangenen gemaakt er" nen veroverd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1