Uit dea Itussischen HcilNlaat. lï«, a testu?i;8r?ad 1 SF "««d611 b6s|ist- «tor Hongwmche vmtoédetogaUo in Parijn, waarin hcrhaèklelÜk toet klfm er op gewe zen werd, dat de harde v wxlesvoorw aarden de binnen!undsche orde tooesten bedreigen. Pe BcbrUver van het artikel verklaart, dat de'Hongaarsche regeling haar plicht, reeds l ang nagekomen ia; zij heeft te rëch-1 ter tyd en herhaaldelyk <gi da gevolgen van een gewe dvride geweaen. Het hing derhal ve van de groote mogendheden af om hun medewerking te verleenen aan het herstel van de binnenlandaehe orde in Hongarije, aan wolk land men de vredesvoorwaarden zoo langen tyd onthouden en dat men zoo lang over zijn lot in het duister gelaten heeft. Het is niet te,,verwonderen, dat éen volk ondèr zulk®,^omstandigheden wegens het berokkende onrecht tot het uiterste ge prikkeld wordt. j» «f '1 '-4 hunfrigenTi98diW ver8ch*inen er ont' Dé üerlynsche bladen bevatten uittrek sels uit een brochure van graaf Demblln den vroegere» gedelegeerde van Czernin by not hof van keizer Karei. Detoblin deelt o. m. irtede, dat er op 4 April 1918 in het üadennr slot by Weenen e,en' ministerraad Plaats had onder voorzitterschap van den keizer en die ooit door keizerin Zita werd oygewoond. t Het doel der beraadslaging was uit te maken, of.de keiz9t zich al of nie7om ge zondheidsredenen, van de regeerrogazakon zou verwijderd houden. Graaf Czernin had oën voorstel in dién zin gedaah ten gevolge vönhet feit, dat de keizer het hem, schriT- tëiyk gegeven eerewoord gebroken had en Oostenryk-Hongarije door zyn gevaarlijke politiek, overal, en vooral jn Duitschland. in discrediet bracht. De keizer was bereid zioh terug te trekken, maar keizerin Zita en haar moeder kwamen daar tegen op. Daar op 18 Czernin afgetreden. LUCHTVAART. Luchtpostdienst Engelande-Ncderland. De „Courant" verneemt uit goede bron dat de dsgelyksche luchtpostdienst 1 Juli zal aanvangen, voorloopig by wyze van proef, Nederlandsche dienst zal naar alle waarschHiWükheid plaats vliKleii door de Kon. N. V. S. voor luchtvaart, waarvan do heer Plesman directeur is, terwijl de En- gelsche dienst wordt uitgevoerd door Hand- ley-page. k *°®ve.r ,den Nederlandschen dienst beteert, zal de luchtpost te twee uur van het Amsterdamsche postkantoor vertrek- o ?i dr'e "Ut* het vliegtuig van ochiphol naar Engeland opstijgt. Men hoopt dap te halfzes in Croydon aan te ko men, zoodat de post te half zeVen in Lon den kani zyn. Verzonden zullen kunnen worden geworite en aangeteekende brieven, poststukken en drukwerken, zoowel per ge wone als per expresse bestelling. De port voor de verzending per luchtpost zal be dragen vijftien cent per twintig gram. Brieven met aangegeven geldswaarde mo gen niet pek-.luchtpost verstuurd worden. ECONOMISCHE BERICHTEN. Laakbare praktijken. Een mededeeling, by het departement van buitenland sche zalfen te 's-Gravenha- k*0kom«w ■bevestigt, dat thans de puitscl^ regeering f ten aanzien van 'de vaststelling van minimum-pryzen bij ver koop van goederen naar diet buitenland In beginsel het standpunt inneemt, dat de bepalingen ten deze uitgevaardigd geen terugwerkende kraoht hebben en eens ver leende uitvoervergunningen van kracht biyven. De Duitsehe regeering voegt hier- •aan ecjiter toe, dat dit beginsel niet zon der uitzondering toegepast kan worden, b.v. zullen uitvoervergunningen niet ver leend (kunnen wonlèn, „wanneer sprake is van contracten van, zeer. ouden datum, oi wannéér pry zen zyn overeengekomen, die weikelyk een verspii'ing van Duit-che goederen be teekenen, De uitvoerveflgujiningini voor scheeps- bouwyzer, die einde Februari j.l. nog niet ««ruikt waren, zu'n er nietig verklaard, aar, zooal.vrie Duit iclie legeering mede- l .fii i "etro'{^en auorucit de voor dit a redcel vastgestelde max'mum-hoeveelheid welke ten u.fcvoer zyn toegelaten, te bo ven was gegaan. De bcdoe'de maxionim- hoovèelhoden zyn cverigon i volgens de puitsphe regeering hoog gesteld en menen m de «erete plaats urn de .n 1-ebruiri nie tig verklaarde uitvoem rgunnngen te kapoen vernieuwen. Voor hel geval de uit 1lOOVee!1?ei1 n,et voldoende mocht blyken, is den „Kommissar beim fkTari ^uni1" nu,r cen e^^wtrhoe- veelheid ter beschikking gëstoM. zoodat do Duiteohe regeering er op rekent., dat de rog onafgedane uitvoervergunningen be nut kunnen worden. Voor ihet geval Du.twho ieveruncie'r? bij wy«e van verontschuldiging mochten aan voeren, dat de nakom.ug van vroegere overeenkomsten door de Duitsehe regeer nng wordt verhinderd, wordt, aldus lezen wy verder in H :i n ,i e s b e r i c h t o n, waaraan het bovenstaande Ontleend is. oen Neder! andschen belanghebbenden in over weging gegeven dergelijke gevallen ter kennis te brengen van .ie directie van Economische zaken van het departement van buttenlandeche zzken te 's-Graven- hage. Marktoljuten. Naar de hamloljafdeelina van on„ ge- aonteohap te Berlijn In Handelrbö- rlchten van deze week in herinnering brengt, nun üe Bnlteho bankbiljetten van 60 mark, mfcgagaven 20 October 1918, op grond1 van de verordening van 4 Aug. 1919 rf irt(i.°1Septemb6r 15,j9 Kcev -vettig be- taoimkMel meer en kunnen tot uiterlijk lb September 1920 bjj ,1e KHkabank wor, den ingewisseld. Het zUn de biljetten met .ie donkere vierkante omlösting en de voorzyde, en, zij moeten dus niet verword worden met de vijftigmarkbii jrtte.i van 30 November 1918 TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hoogbte stand 764,6 te Breslali,. Laagste stand 752,4 to Stornaway. Verpachting: Mat" ge, tijdelijk wrHicht krachtige Westelijke tot Zuidelijke wind, aanvan kelijk opklarend, later toenemende ho- wolk'ng on regcnbuiön met ka nu op onweer, zelfde teu/peratuur. In oen vierde artikel jet Dr. H. V. Kchtin van, der Loeff in de „N. Bott. Crt.", „Han- dolddad" en „Vaderlabd" thap» uiteon op welke wjiee de bolsjewisten don handel in Rusland hebben 'georganieeerd. Zy gaan van het standpunt'uit dat alle handel epe- culatiei-is en deswege vcihoden. „Zoo 'beginnen za mpt de hnnd .te leggen op, de groote handelszaken, op de banken, op,, de winkels: en ai lp aanwezige vorraden WW™ beslag genomen. Nationalisatie. |)it is een van de zeven manieren,, waar op men in het tegenwoordige Rusland zijn bezittingen verliezen kan. De, Staat legt be- slag op uw eigenttommen, en trekt-ze aan ziffh, zonder vergoeding; dit procédé wordt gevolgd t. o. v. grondbezitters, en eigenaars v^n industrieele ,en handelsondernemingen. De, tweede, manier ia de municipalisatie: De huteeigenttfen zijn' d&arvah het 'Blaehtoffer, wannéér, 'nu niet de Staat, maar de stad hun hyizpn onteigent en overneemt zon der, vergoeding. In de derde plaats de con fiscatie: Deze wordt toegepast op alle goe deren, die men, Volgens het een'of andere onyoorüiene decreet, niet in zijn bézit mag hpbben, zooals gemünt geld, buitenland- sche valuta, al ofPniet geannuleerde effec- dI' 8i2, en van een Ze^ere waardp, enz. Behoefte het gezegd te worden, dht by con fiscatie van vergoeding geen sprake is? Ten vierde de /equisitie: Hieronder valt gaandewég alles waaraan behoefte ont staat, doordat er wel afgaat maar biet bij komt: naaimachines en wollen dekens, pia no s en wipterkleeren, automobielen en ty- wielen. (De arme uit Holland gerepatrieer de Russen! Velen hadden een fiets bh zich, w*arv*n 'zy niet lang pleizier zullen rheb- beh.) 0 ja, bij requisitie heeft men geen recht op schadeloosstelling. Een vijfde ma- w mor het „aanhouden" by de grenzen. drie pak nier is Men vertrekt bijv. uit Moskou met kleeren (éen onwaarschijnlijke onderstel ling) en hoort aan de grens, dat men er maar twee ïhag meenemen. Jn dit geval kan men in 't bezit van zyii eigendom blijven, door niet over de grens te gaan; een uit weg waarvan echter weinig gebruik wordt gemaakt. In de zesde plaats „neemt" mén huiszoeking een der beambten iets vindt, dttt van zijn gading is, b.v. een doos siga retten of een pak kleeren of een mes of een flacon odeur. Men Wage niet zich hierover 4e beklagen en dit „diefstal" te noemen. Diefstal is heel iets anders (ik noem het hier in de zevende plaats), wordt uitgeoe fend door beroepsmisdadigers, en bestraft. De handelszaken werden dus genationa liseerd, de handelswaren geretireerd. Dat de vroegere bezitters geen vergoeding krè- gen, en de ondernemers, die met één slag hun broodwinning verloren, niet werden schadeloos gesteld, is misschien minder bolsjewistisch dan wel algemeen Russisch. In het -begin van den oorlog zijn vele |fcs- sische onderdanen, wier Duitsch klinkende naam den oorsprong hunner familie uit het land van dpn vijand verried, uit de grens streken (zooals Petersburg) naar het bin nenland verbannen; maar er is nooit sprake geweest van een vergoeding voor de schade, welke intusschen hun zaken en ondernemin gen geleden hebben. En toen wat later de verkoop van spiritualiën verboden werd, heeft niemand er aan gedacht de wijnhan delaren voor het plotseling derven van hUn broodwinning schadeloos te stellen. Mis schien rekende men er op, dat Rusland' steeds een land van vele mogelijkheden was, „oü il y a avec la loi des accommode- ments". Nu de vrije handel onmogelijk was ge maakt, moest èr toch ook aan de verbrui kers worden gedicht. De voorhanden waren werden in centrale opslagplaatsen gecon centreerd en van daar af en toe over de ver schillende staatswinkels gedistribueerd. De onderstelling, dat de employé** der, door de nationalisatie in staatsbedrijven omgezette, handelsondernemingen en winkels zich evenzeer zouden beijveren de verbruikers van het noodige te voorzien, als de vroegere ondernemers zich moeite hadden gegeven hun klanten te bedienen, bleek een volko men misrekening. Bij hun sympathieke re organisatie van den handel hadden de bols- jewiki den factor van het eigenbelang uit geschakeld, en zy hadden zich blijkbaar mqt voldoende rekenschap gegeven welke geVolgen deze kleinigheid na zich zou slee pen. De hoofdambtenaren vonden hun werk niet erg animeerend, en> de ondergeschikte beambten vatten hun taak zoo licht moge lijk op. Ik geloof niet, dat men ergens non chalanter en onhebbel ijker' bediend kan worden dan in de bolsjewistische staatswin kels. Natuurlijk moest de kooper beschei den éfwachten tot de dames en heeren ach ter de toonbank met hun gesprekken klaar waren. Ik heb een kwartier geduldig staan wachten voor de kas, waar twee kas juf frouwen er was altyd personeel in over vloed gedetailleerde beschouwingen over haar dessous hielden. In een apotheek kreeg een van de bediende order een flesch- je medicijn voor mü üit .den kelder te ha len; méneer vond die moeite te groot en kwam my vertellen, dat het artikel uitver kocht was. Onder allerlei voorwendsels werden de winkels vóór den tyd gesloten, en meer dan eens weigérde men er te hel pen „omdat er gauw zou worden gesloten". Klagen hielp meestal heel weinig. Het meeste effect bereikte men, door zich uit te geven voor een communist en te dreigen met eeh vervolging; dit min of meer ge vaarlijke middel had een geweldige uitwer king. De bolfljewiki beweren, dat een groot aantal dat een groot aantal der vroegere zaken Volstrekt overbodig ware», en slechts door het concurrentiestelsel op tongezonde en kunstmatige wijze in het leven werden geroepen. Ik meen, dat die „overbodigheid" dan ook wel heel duidelijk' bleek uit het pure feit, dat zy konden bestaan! In ieder geval is het aantal der tegenwoordige staatswinkels veel te gering voor de be hoeften der koöpers. Hier, in een normale zij het dan „kapitalistische en verrotte" maatschappij, kan men zich moeilijk het leven m -den Russischen heilstaat voorstel len. Verbeeldt u, dat gij voor alle artikelen van dagelyksch gebruik naar een zeer1 be perkt aantal winkels moet gaan, waar nie mand er belang by heeft u te helpen; waar integendeel ieder er op uit is, het zich zoo gemakkelijk mogelyk te maken; waar een/ deeFder waren slechts in beperkte hoeveel heden op kaarten verkrijgbaar is, zooals le vensmiddelen, voorwerpen van huishoude- •lijk gebruik, toiletartlkefen, schrijfbehoef ten, en een ande^, deel, zooals kleeren, on dergoed, luarzen, In nog beperkter qu&nti- telt, slecht» op een bepaald „verlof' wordt verstrekt; waar de menschen in lange rijen op straat/ stn§n te wachten op een volg- numrtier, oto daarmee een paar dagen later opnieifw In cde..ry te komen en dan kan» tyygen te worden geholpen. In de eve neon» genationaliseerde apotheken, waar men na- tüurlijk geen kaarten of verloven, maar «on <|okterj)recept (in duplo) had over, fe loggen, vm,d ik de volgende rege ling. herat kwam men in een ry (pl.m. 5Q rpersonen) om te Uten uitmaken of het W h!pt. fe" TEte" .^senomen'; daarbij viel helft af. Dan kwam de 2e ry, waar het recept inderdaad ter bereiding werd aan genomen. Volgde de 8e voor de kas. Met, m«jaioiC kt 8 uWas Jnin8t°n* een uur ge| moeid. Na een Daar .jagen kwam/men toeiU i.„ VeJ'<6 men eet, half uur we9 aan do beurt kwata om aün medicijnen' irfl »™?>- I» hot verwonderlijk]® dat w(j de eerste dagen na onzen terugkeer® als verdwaasden hebben rqndgeloopen in déS geordende samenlevinfc. i De inrichting der distributie-kaarten v'erl schaft den winkelbedienden gelegenheid kleine zaakjes te doen. E£n bepaalde ciul pon gaf het recht otn goduf'ende zeker th'dsl tanteK>™»$£* V"" r°?bcl b v' «aj "Nu gobeurde het natuurlijk Wgst zekkj dat het bedrag b, dat men besteedde iuisjt £„VTi Br b'0ef I"» M" verschotVïeï winkel ter waarde van a—b, dat echterfl door de ontvangen coupons verantwoord! Was Op n kaarMi werd dit een aanzienlij ko hoeveelheid, die door de bedien/lm wén'R ■diatrlb»,lepra,ove^genommi, maar toS „speculatieprUzen" verkocht werden.' Ik^T*' iï°° z,waar werd -S Ik heb zulke „speculanten" Tn de gejangel nis leerpn kennen' schrikte dit bldkbuaK met voldoende af. Deze, en minder onsehutf ia ?.rateuken, toch den wil keibedienden de eenige sflegenheid vo, zichzelf'winst te behalen. was klaar niemand zich van het hoodige te voorzien. ,1 had "O" 2l0h persoonlijuialie, moeite willen geven, het fee stelsel zon de moeite toch hebben verfemd. De voort-' durende controle, of de afgelèvende waren gekocht werden, bracht een. administratie- ven rompslomp mee, dfe wel het begins!-' reilde, maar den verbrhikel-, (wiens belan- Wht 'oW tit wanhoop we nn ,if"t van 1918 hadden Ik - eo" fleschie gom noodig. Ik schieef een aanvrage aan het Ministe- LhX,,"andel, Nyhedheid, kreeg Si, "WiW ite Vj en te" t<,e11 dSf U'fctcmten Z(»k "ai"- het benoo- Natuurlijk laat zielh de samenleving niet .eigens een bepaalde doctrine en dooi doctrinaire decreten modelleeren. Wol wer den, de oude winkels afgeschaft, en ver langen door nieuwe staatswinkels, waar men sledhts met moeite en in geringe hoe- veelheid het allenbenoodigste kon verkrij- fttezST verplant- ste zioh de vroegere hanoel naar de straat. Sommige zaken, zooals valuta-transacties (waarop een tijdlang de doodstraf stond), weiden heel ra 4 geheim bdhandeld: maar op tal van plaatsen in de stad wend vol komen openlijk markt gehouden „ape- cuiajtiemailkt" zooale de bolsjewiki met i? minachting zeggen. Daar is vrijwel alles te krijgen, van wittebrood tot revol vers en van modieuse iaai-sjes tnt iuwee- len toe. Hoe dat mogelijk is, in een land waar gebrek is aan alles» Mü dunkt dat de tegenstelling tot de staatswinkels het voldoende verklaart: Voor deze speculan ten bestaat wel de prikkel van het eigen belang. Deze mensohen kunnen geld ver dienen als zij waren leveren, en dus span nen Zij zich in om waren te krijgen. Ik heb den vorigen whiter drie weken lang een «root aantal staatswinkels in Moskou af- geioopen om een waschtafelglas, maar te- vellgeefs. Eihdelijlt vond is er in een kraam pje op een markt zooveel ik maar wilde. Dat de doctrinaire bolsjewiki dit bedrijf 'met leede oogen aanzien, is te begrijpen. Het decreet, .lat ieder, die niet door een arbeidscertificaat kan bewijzen dat hij op legale wijze ten bate van de gemeenschap werkzaam is, tot dwangarbeid veroordeelt, is niet in de laatste plaats tegen deze spe culanten gericht: dezen weten de zaak ech ter met, de autoriteiten te schikken, Even- we] wordt het marktwezen zelf op allerlei wijze bemoeilijkt. Elk oogenblik woidt de markt door gewapenden afgezet, en tam pers en handelaars hebben dan de keuze: óf hun waren in den steek te laten en met een onschuldig gezicht rond te wandelen, óf als speculanten te worden opgepakt. In tusschen maakt (te militie (politie) zièh meester van de aanwezige voorraden. Wan. Peer de handelaars het niet met de mili- tionairen op een accoondfe wijten te gooien zou hun handel gauw onmogelijk i(jn ge maakt. Zooals het nu gaat is de markt een uur na het verschijnen van de militie weer in vollen gang. Alleen zü de prijzen veel duurder geWorden! Herhaaldelijk drin gen de bolsjewistische ijveraars in de pers er op aan, het marktwezen definitief te verbieden, maar hjertoe durven of kunnen de autoriteiten blijkbaar niet overgaan. Zelfs is in den laatsten tijd de vrije han- del ra galanterieën en in sommige levens middelen weer .toegestaan nog wel in ■winkels. »Een van de redenen, waarom o.p de markten byna alles te krigen is, vonden we in den winntprikkel der handelaaa+l. De andere is misschien deze. dat de be perkte voorraden volstrekt onvoldoende ztin voor algemeene distributie, waariij ieder neemt wat hij krijgen kan - al var- 'tete hil straks met woeker winst wat hu zelf niet noodig heeft: op te vrue markt, waar ieder alleen het noo dige (en bu de tegenwoordige prijzen al leen het strikt noodige) koopt, komt men met de vCbrhanden hoeveelheden natuur, lok verder. Begrüpeiük is, dat de prijzen op de markt veel en veel hooger ztin dan m de staatswinkels. De waren toch wor de» OP onwettige wu'ze ingekocht, de han del bemoeiittkt, de bedrijfskosten (kleine en Kroote geschenken onderhouden de ■vriendschap met de autoriteiten) z(jn hoog '?n de handelaars moeten er van Iwvon. Aangezien niemand kan rondkomen mét wat hU op de kaarten krUigt, fhoeten de' rnarittpryizen als de' normale gelden en kan d-uif een punt van vetgelUiting bieden om de JwfowtUiginig te heipalen onder het bol- sjerwistieoh (teieel De bolsjewiki hefeben den Jjandel als on geoorloofde speculatie, verboden. Zij Wil den de verbruikers beschermen togen woc- kerprü»en en dè gdmeenscimp voordeel laten trekken van de vroeger door enkelen, fbdhaalde wjnstem Dat de handel" slech/ts speculatiever is geworden, en de verbrui kers de dupe zyn.Js wel duidèluk. Zou het vbordeoFvoor de gemeenschap niet op ,zijn heat problematisch wezen'? Rinnenland. k De expeditie naar Spitsbergen. Uit Spitsbergen wordt d.d. 24 dc^A* >nn boord van do „Mont Cenis" Ym V(>lgOTHio aan do N. R. Lrt. geseind^ - W Ij Ji$>beri eon fileqnten covertucb i «)uor do IJszee geMdf Vijftig mij ?.uid yan Beron-oilanfll(kregon wij zwaai 'i wi'yr mot Poól-n)ist.iffi* stond oenJ stoFni^ Wij Wel eren zuifltwaMs uf, om 'het stormcoi^róni to latei| phsseeren. Hier- ojj woyd de steven vC^er noordwaarts gewend. Hel klaayde ojj| en op 20 Juni, kregen 'wij .zieht op BfcÉtvjreiland. mijl tori toosten vm. Sirnlsdiin i toosten vm. SiiWsdik w» omJgobrokoijJ.in deP ntfet, la^J weer. Op 21 Juni ontSnoetton mijl tctó voeren i niet z^aafil;i v jVij 's avoids'het eerste'ijs,, "Wij wit-» rep wahrsdhijnlijk, ter hóogte vap Bell- |><f»nd tipn voeren «oostwaarts otfi het laud iri zicht to kjyjgcn.' Peftnis'l' was zwaar pn het weer was slecht, zoodat swM j|Vejt»lreht waroii van het 'tynd ijf te hjóuden. D on nabht hieven, wij bil- gedraaid Mggen, Den 23sten 1 koètólofl w 1S weer landwaartó steeds met hJt ,lood Werkende. Tegen den flvom< zif y I Wjij niet sn'eouw hedektl bergen inflhr wij hadden geen tijd ()m het lanf fiailwlceurrjg' te beschouwen. want dö' niislt Was |fe d'k. Wij hief den weer id' naah- zee èiF kregen een Westerstorm? Den 24sxon 's ochtends in de vroetK 'ty Hielden 'véij op het land aan én zai .gen een grAjtyn berg, die Vógftlhoer l»le<>lc to zif». de noordelijkste punt van -Piinyed Charles' Forel'aind". Wij Waren in ,j| jnist van deTJsfjord GÓ mijl noorawaartfi gedreven. i Het weer bleef slecht, daarom zoch ten wij schuiling. beoosten Prince *Char-f les' Forolahd, om heter weer af te wachten en] Wierpen het apkor nit in her Fresli Water Bay. Dit is dezelfde Haiti, waar verleden jaar de ex'pedi'.ie vat» dr. Bruee geankerd heeft. De bergwereld en het Pool-Iandsenap zijn prachtig. Vlies wel aan bpord." Vijfde Nederl. Jaarbeurs. In de Zaterdag gehouden algemeene le denvergadering van de Vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland, werd besloten de in 192J te houden vjjfde Ne derlandsche Jaarbeurs in Nederland, te doen plaats hebben van 6—16 September 1921. Deze datum is" gekozen met het oog op de algemeene handelsconjunctuur, welke vóór 1921 een,beurs op een later tijdstip, dan tot nog toe de Jaarbeurs te Utrecht ge houden is, wenschelyk maakte, voorts ter vermyding van het samenvallen der Neder landsche beurs met andere bui ten landsche beurzen, gelyk zulks dit jaar het geval was (Lyon, Leipzig, Londen en Utrecht) en ten slotte in verband met de zekerheid, dat voor de vyf Je beurs het riieuwe vaste Jaarbeurs gebouw in gebruik genomen zal kunnen worden. Een vooraf door den raad van be heer in de industriekringen ingesteld on derzoek wees uit, dat tegen dezen datum by de industrie over het algemeen geen be zwaar bestaat en inzonderheid dit gedeelte van het jaar voor buitenlandsch bezoek zeer gunstig werd geoordeeld. l)e ex-keizer belastingplichtig. Naar de „Tel."-correspondent te Doorn mededeelt is er bepaald, dat de ex-keizer jegens den staat belastingplichtig is. Op grond daarvan zal hy ook in de gemeente- belastings Worden aangeslagen. Weer een Nederlandsch schip in Bazel. De „Koln. Ztg." verneemt uit Bazel, dat gistermiddag daar het eerste Nederland sche stoomschip sedert het herstel van het Rynscheepvaartverkeer is aangekomen. In Zwitserland wordt dit feit als een groote gebeurtenis voor het land beschouwd, zoo zegt het „Hbld.", waaraan wy dit ontlee- Dr. W. P. Ruysch. f Te VGravenhage is op 73-jarigen leef- tyd overleden dr. W. P. Ruysch, oud-voor zitter van den Centralen Gezondheidsraad. De financiën der provincie. Gedeputeerde Stattki van Zuid-Hol- land hebben aan do Prov. Staten aan geboden een vergel jking van de ont- werp-begrooting voor 1921 mot de be grooting van hot loopende jaar, gelijk deze oorspronkelijk is, vastgesteld. De ontvangsten in 192L 'worden voorloo pig f 388,000 hooger geraamd onder welk bedrug is begropen f240 000 hoo- gerc raming van de opbrengst der op centen op 's Rijks directe belastingen. De verhooging der gewone uitgaveh wordt in totaal geraamd op f781,000, dank zij de verhooging der uitgaven vooi jaarwedden en bezoldigingen, f 252,000, onderhoud van wegen, rivier en kanaalwerken, f 141,000, bijdragen in de kosten vam verpleging van behoeftige krankzinnigen, idioten, f200 000 en andere posten. Daarte genover staat een verm ndering der sub sidies aan vakscholen al» gevolg van de te verwachten inwoi*kingtreding der Nijverheidsonderwijswet met f 193,000, lóf,vijl tóVóiiK „„«vuili„ „r-y—f ilge '«egrootiiig voorkomende ratuinirén vu» f 30,000 ra, 1150,000 „ego,,» Jting von vói-ihikhIolijke i,ad»Kgi,'S( te," 1,918 1019, l^amen I .IDS,000 looilat. abt vorhooging der go- wono uitgaven blijft 1.188,SÓo WJC worden Kedütt duur do verhnoiririg der gewone Inkomtgn tot gelijk la,|rn„ Hot la dua mogel jk do liegrnoUng te deen aluiien zonder Uit verhooging o,,r "peenfon op 's Rijka boliiatingen „ver te gaan. Nederl. Veriönd van Vlkvereenlgiagi. Zaterdag is het Doatlerdagnuddin. S.K schorste congres te Amsterdam veortJT. zet. De eongressiaten hadden' Vrijdag T™ boottocht gemaakt naar Volendasn en Ma" jUn de orde was een vooretël van het „Uiiboteshertituriom cen fowls te stichtend teneinde bü sbgking of uitslnitiag fiM cieel steun te verleenen, waanbti deelne ming voor de aangesloten organiseSee verplichtend is. By de toelichting werd er dp «rmveizen dat de groote béhcefto van eèn ZS '«te», 'a te 'laatfte")Hden is aawStoort Uit de vergadering bleek meYnSTrim dengeiok fonds mee tie kunnen m S ontspon zich echter éen uitvoerig déhat voornatnelüi oiver de.groofe van de bij: dragen doot' de vaMmtden. F 1 Ten slotte wend berslqten tot ohriéH fornUi' Alleen jde spooM'egpéfsoiiel bond f Jwarem tegen- dat dj coritoibdtie z wei'kledeiT in ptaki ren iiansL ialg, wordën. De rqgeiln», •irr 'uMwrui| If werkiag treden. SWtete'1* W wijzigingen," fa ccqige fef kelefl in hot tmisihoudeliiik ra K'émeqtte-zeide (de voonzitter, dft z.i. Nl- BFabantlJten opzichte Van de modern ci- or^iiniise|Vdeng( een terreur jftordt uitireoE i fend do^ de ^tiholiekem |worif d4 1 het WMr vah het N. V- If. <werwogen we# mgtregelén daartege^-^ - ten jVorcijfe. Het bestuué - n-f^oml^ 50.000 të mogenj verweert In aderen nïaatregl lit voorstel wen leagroi »J)rien. ek jrroote meerdeifceid gedaan moe- l>eg txjestem- itrekken, tot bestuursraad worden be- |amirei|pmen. nifiuuien. "j/n vwrstei wenj Het conigrqs werd daarna g Maatschappij van NiWèVheid I F* (Slot.) W De Maatschappij van Nflyerheid heeft /zaterdag de algemeene vergadering voort gezet. Aangenomen werden We 6e, 7e,'8e L 10,e conclusie, (waarvan we den inhoud Zaterdag meedeelden). De afgevaardigde van Arnhem stelde vervolgens nog de volgende conclusie: „Het is gewenscht een bedrijfsgewijze organisa tie der productie in het leven te roepen, die mede tengevolge heeft de overdracht van het risico van werkloosheid der arbeiders op de gezamenlijke bedryven", welke werd toegelicht door den heer Toe Water. De Voozitter zeide, dat het hoofdbestuur za overwegen of deze conclusie behandeld zal worden tijdens de volgende wintercam- pagne. Verscheidene andere conclusies waren nog door departementen ingediend. Het departement-Rotterdam had nog een conclusie ingediend, welke met het oog op het urgente van haar aard onmiddellijk be-"*" handelu is. e conclusie luidde: „Het is gewenscht, dat de regeering, althans in de eerste jaren, zooveel mogelyk bedryven in staat stelt, desgewenscht in twe ploegen te werken en a thans die, waarvan haar na onderzoek blykt, dat werkgever en meerderheid van volwassen arbeiders dit wenschen." Beslo ten is, dat het hoofdbestuur in dien geeBt éen adres aan den minister van Arbeid zal richten. Het hoofdbestuur kreeg, na etraige dis- cussies, op voorstel van Dordrecht, op dracht, zich tot de regeering te wenden, op dat krachtiger maatregelen genomen wor den tot bestrijding van het alcohol-mis- bruik. Vervolgens werd door de vergadering op voorstel van Deventer de wenschelykheid uitgesproken dat de arbeiders jaarlijks va- cantie krygen met behoud van loon. De beraadslagingen over het onderwerp bevordering der productie waren daarop af- geloopsn. Vervolgens werd aangenomen het voor stel van het hoofdbestuur, om een commis sie te benoemen met het doel te onderzoe ken, of by 't vaststellen der plannen van een Staats-electriciteitsbedryf gelyk die blyken uit het verslag van de commissie in zake de ryks-electriciteitsvoorziening in Nederland met de belangen der nijver heid voldoende rekening is gehouden. In de commissie worden uitgenoodigd zit ting te nemen de heeren C. J AsseLbergs te Breda, H. C. Honing Mzn., te Koog aan de Zaan, en It. C. Stetekee, te Deventer. De heer D. van Lookeren van Campagne deed vervolgens een mededeeling, in zake de hervatting van de internationale samen- wericrag op het gebied van handel en nij verheid. Spr. had te Brussel een vergade ring bijgewoond, In zake de oprichting van een internationale kamer van koophandel. Spt. was van meening, dat Nederland goed deed op z(jn tellen te passen, opdat wij niet door de heeren van de Alliantie buiten dë deur worden gezet. De heer Roosegaafde Bisschop zeide, (fat. hy den indruk had gekregen, dat men van zejtere zijde wil verhinderen, om Nederland een rol te laten spelen op handelsgebied. Amerika had het initiatief genomen tot stichting van een internationale Kamer van Koophandel. De voorbereidende maatrege len, om te komen tot een nieuw ontwerp, werden door Amerika genomen. Volgens dit ontwerp zou de internationale Kamer van Koophandel moeten bestdan uit alle Entente-landen eh uit vertegenwoordigers der neutrale landen. Later kon dan door te de stichten internationale Kamer van Koop handel beslist worden, of ook andere lan den zullen worden toegelaten. In een con ferentie te Parys is echter besloten de in- ternationale Kamer van Koophandel alleen te laten bestaan uit Amerika, Engeland, Frankryk, Italië en België, en vertegen- jgers van neutrale landen daaruit te i verdwijnen. Door het bestuur zal dan i^ist worden, of nog andere landen zullen ««den toegelaten. Dit zal dus van het be- itour der Internationale Kanter van Koop-, handel afhangen. s Spr. verzocht ten slotte het hoofdbestuur »ieh in verbinding te i^tellen met het per manente comité tot stichting van de Inter- mtionale Kamer van Koophandel, om te trachten vod* Nederland te verkrygen er kenning «n, toetreding tot de Iniërnatiohale mer van Koophandel. Op voorstel van den Voorzitter besloot; - vergadering, zich tot het Permanent Co- jté te Parijs to wtóden. De volgende vergaring zal te Haarlem gehpuden worden. t tl Btj ftcclamatie werd dr. F. E. Posthum» tot' Voorzitter herkozen. De Voorzitter bracht dank aan de aftre dende bestuursleden, de1 heeren prof. J. 0. Djjxhoorn, W. Niemeyer en Ph. van Omme ren. u Ten slotte spraken mr. Everwijn, vertë- genwoordigpr van deh minister Van Land bouw, en de heerST^er Horst, namens de Ka mer van Koophandel te Frankfort, woorden van waardeering tot de Maatschappij van Nijverheid. Vervolgens werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. T Vreemdelingenverkeer. Ónder voorzitterschap varf baron P. yan Tuyl vart Sertooskericen heeft de Alg. Ned. Vereeniging vopr Vreemdelingenverkeei? te MicWplburg haar ^ste jaarvergadering Kehmiden. T Er wejrd uitooerig gesproken over [toen voorstel -©osteroeek om hij de regeajtjing aan te dringen oip maatregelen tegen-'het afsluitenvan particuliere landgoederen voor het'nulbliek. Beslóten is een comjnis- «ie 'te benoemen, <wn ojb de volgend! ver- gaderiing rapport over3 deze z'aak te brengen. I 'Tot leden Va» hét hé gêkioton JOh. EfchamlB Hl jLansvalt té Arnhem Bi'M Den (Haag. l| yprvolgëns iwend een bright ovlir de moeilUl scjyara ondervinden omf voot «bezoek aan onze stuur blyit in dezen diJL, IDen Haag bepleitte fiï - ïuSscheq dé Vet hangodronl testuur \Verden te Groningen, ihr.»A. J. |E. A. it ten tafel ge in die' de Duit- isen krijgen laatseb. |ljjet be- ie^lei Sdmeh- migin#»? Ten vreemde journalisten werd op de uitgaftf van ljt!en nie- art van J^derlar*# in het öuitsch en Engeldoh. 1 öjp öèr vergadering hield de heer FameéhonJ(directeur va!n het Offbrie natio nal du Tourisme (Ministère des'.atravaux publics) een lezing over de werSfeaamhe- den èn de organisatie van dit bureau De directie der Maatsahappü Zeeland bood k den bezoekers een uitmuntend' ge- slaö«Ien boottociht aan. De reis ging o.m. over Jde Wftelingen. t Dqitocht ging verder langs de Belgische badplaatsen Heyst, Blankenberghe, Oost- einde»J enz. Het middagmaal werd te Vlis- .singeb gebruikt, i Vrydag werd, door- prachtig weer be- jfpnstigd, met 32 auto's een tocht gemaakt door Walcheren, iwaarbii eerst een bezoek werd gebracht aan Veere, waar o.a. de groote Ifcedk èn het stadhuis werden be zichtigd. Langs de mooie Walchersche landschappen en erikele fraaie buitens wend Domburg bereikt, waarbij het laatste uur Vloor de schitterende Domburgsche bosschen werd gewandeld. Een uitstekend verzorgd noenmaal in het Badhotel verkwikte de reizigers, die vervolgens naar Wtestkapelle reden Tegen 5 uur keerde men te Middelburg terug. Hier -had de officieele' maaltijd plaats, waaraan o.a. de Commissaris der Konin gin, de burgemeester van Middelburg, de afgevaardigde van de Fransehe legatie deelnamen. Een concert van het Middelburgsoh mu ziekcorps in den tuin van het Schuttershof was het slot van dezen zoo in alle opzich ten groot.schen en goedgeslaagden feest dag. Zaterdag wend een autotocht door Zuid- Beveland gemaakt. GEMENGDE BERICHTEN. De uitsluiting bilde bouwvakken. Zaterdagmorgen was de toestand te Amsterdam nog onveranderd. Alleen hij de iwdèeling Amsterdam van de Landelijke Federatie van Bouwvukar- lieidere is het aantal uitsluitingen, wat do opperlieden en betonwerkers betrelt, een weinig gestegen. Van werknemerszijde verbaasde men zich er over, dat de patroons de uit-' «lui ing als een fiasco beschouwen, yol- gens hen is do mededeeling, als zou sleehls l/A van hot totaal uitgesloten zijn, onjuist. Naar men ons bki den Bouwvakarheidersbond „Concordia ln- ter Nos" meedeelde, had heden nog geen 'Htounuitkeering aan de uitgestotenen plaats gevonden. De Landelijke Federatie zal Dips- dag a.s. aan haar leden steun uilfceo- Iji de zitting van den Gemeenteraad van heden zal het Raadslid Verburg, een interpellatie houden over het in dienst nemen van uitgesloten bouwvak arbeiders door de gemeente. Te Amersfoort bedroeg voor zoover Zaterdag kon worden gecojntroleerd, het aantal uitgestotenen der moderne bouw vakarbeiders ruim honderd van de drie honderd leden, die aangestoten zijn hij de moderne bonden. Bij den houw der gemeentewoningen, waar het personeel grootendeels uit modernen bestaat, zat vermoedelijk ook (uitsluiting volgen, doch de werknemers, daarbij betrokken, kernen meest allen uit naburige ge nieenten, zoodat daarvan nog geen >'ol- doendo overzicht is te krijgen, aange zien zij zich eerst moeten mélden bij het bestuur hunner organisatie. Bijna alle patroons houden zich aan het uitsluilingsparool. Het ontevreden spoorwegpersoneel. Vanwege de Nwl. Vereeniging van Spoor- en tramwegpersoneel, den, B. A- N. S. en den Neutralén Bond werd gisteren in „Tlvoli" te Utrecht een dènonstratief congres gehouden over de DiejrSt- en runte tijden en vermeerdering van Ucomnten. De hee^- P. Moltmaker jhien een ope ningsrede, waarin hij weea ,pp het noodza kelijke van samènwertring tussohen de ver schillende vereenigingen, waarna de heer J. A. Peters, »ecrétaris van den B. A. N. S. sprak over de dienst- en rusttijden, waarin hij naging wat de directie der N«wl. spoorwegen had beloofd. Den Sen Decem ber 19)8 werd door de Directie verklaard, dat zy in beginsel accoord ging met het beginsel van den 8-urigenwdag, en met den wekelykischen rustdag, all zou somtijd» van den 36-urigen rustdag rüoeten worden afgeweken. Spr. zotte uiteen, dat die be loften iri Volgende conferenties nader wer den bevestigd. Spr. wees verder op de"ver schijning van 'het Kon. Beskuit 1072. AU* we nu na den Is ten Juni zien, dnt de Ili- rectie zich van dit Kon. Besluit niet»; aan trekt, 'heeft »pr. op het congres in -Vrnhéèn cp grond hiervan gezegd, dit het spoor wegpersoneel vertrouwen ip Regeering (in Dwectie heeft verloren, j (Na den lsten Juni haql Het spoorweg personeel mogen verwachten,j dat niet ge tornd zou teorden aan de groote lijnen vsin jet Kon. Jpesluit en dat meé dien yattim een aanvang zou zyn gemaakt mét e«n lpyale uitvoering van dit besluit. De |pij- rectie heeft dien datum van .1 Juni over treden, zonder dat ze van de ontheffing daarvan had* i I! Betreffende de beantwoording vai interpellatie-Kleereikoper ten aanzien de dienst- en rusttijden in de Tweede mer, Wees spr. op de geringe belang! ling vim de Kaanerleden tijdens die pelljitie. 1 iDe heer- J. Dekker, voorzitter van dén Kjcutralen Bond van Spoorwegpersoheéi, hantleljle .over de vermeerdering vanj in- 'tiprr&tèn. Spr. herinnerde o.a. a^" de bui tengewone vergadering van den Loonraad,( V) Hariri ten slotte aangenomen fs een voóz-> stel van den Heer Treub om tot grondlofljn vöor' ibet spoorwegpersoneel «Li. hét1 loon vlan arbeiders op de duurste startJL plaats in verband met de economische om standigheden te bepalen op 32 R«r iweek. Toen nu 1.1. Vrijdag met die beslis sing bü de Directie werd gekomen, ant woordde de Directie hierop, dat1 zü aan die ibeslwsing niets heeft; zü wilde «ook weten welk loon verlaagd wordt op de andtere standplaatsen en handhaaft du» haar Ver langen om een volledige loonregeling i te hebben. Dit |is, meent spr., in deze tijden niet mogelijk. Pe heer Moltmaker wees er nog op, dat ntet alleen de rogeering en directie daden moeten doen, maar dat ook hét personeel zoo nooidig een daad moet doen. (Geroep: Juist.) De heer Kalff heeft zich met allerlei chicanes aan het besluit van den Loonraad willen onttrekken. IDe directie aanvaardt de consequentie, zegt 4e; welnu, dat hebben wii ekeneens te doen als de directie ons een weg op drijft, die we zelf niet willen. (Luid ap plaus.) Onze organisatie heeft een bepaal de conclusie genomen gisteren in haar al gemeene vergadering. Staking moet het uiterste middel blüven, ook al in verband met óns gemeenschapsgevoel, dat sterker is dan dat van de directie. Wanneer men aan onze eisohen niet wil voldoen, kan de directie niet van ons eischen, dat we te allen tüde onzen vollen piicht zullen doen. We zullen in de komende weken het per soneel gaan ryp maken voor het lüdelük verzet. (Luid applaus en gejudcht) Het zal een moeily'k werk zün. daar men ons in 1903 het staüringsmiddel ont nomen heeft, doch het moet er van komen. Wanneer men de reglementen stipt uit voert. kan men u niets maken, doch het zal een chaos worden. (Luid applaus.) We zullen deze week de Kamerleden bezoeken en hun aantoonen. hoe het meit met perso neel gesteld Is en de houding dezer reac- tionnaire regeering en directie bespreken. De Tweede Kamer zal onze zaak moeten bespreken deze week, althans we zullen 't probeeren. We staan voor een groote campagne, waaraan we al onze krachten hebben te geven. De ruim 5000 man. die hier aan- wezag zyn, hebben alle spoormannen op te wekken eensgezind samen te strijden. Het heele personeel moet te wapen. En dan zal het ongetwijfeld overwinnen. Lang durig applaus en gejuich.) Medegedeeld werd, dat de demonstratie langs (het huis van den heer Kalff naar het station zou trekken, waarna de betoo ging gesloten werd. Voor „Tivoli" werd vervolgens de stoet opgesteld met banieren, die door een groot deel van de stad naar het station trok. Sléchts een viertal rechercheur» begeleidde dén stoet, die precies 26 minuten lang was. Op het stationsplein werd de stoet door den beer Moltmaker met een korte toe spraak ontbonden. Verduistering van 3200.—. - De secretaris-penningmeester H. A. Kroes van de Landelijke Fed. v. Meubel en Houtbewerkers, die ten nadeele van de genoemde federatie f 3200 verduisterd (heeft ia te 's-Gravenhage gearresteerd De zaaik is reeda in handen van den Rechter commissaris gesteld. De aarihouding ge schiedde op last van den Officier van Jus titie, by wien het Federatiebestuur de zaak had aangegeven. Genoemde penningmeester was gedu rende eenigen tyd zeer weigerachtig ge weest met het afgeven der boeken, om deze te laten controleeren. Naderhand) bleek, dat verschillende bedragen uit de kas genomen waren ten eigen bate. Dreigende staking bij de Haagsche tram. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegper soneel heeft een manifest verspreid onder hert personeel van de Haagsche Tramweg Maatschappij, waarin gezegd wordt, dat wanneer in de raadsvergadering van Maan dag de eischen van het personeel niet worden ingewilligd, door de Nederl. Ver eeniging tot steking zal worden besloten. Ter behandeling der stakingavraag, in verband met het verloop der raadsverga dering, roept het hoofdbestuur het perso neel op tot een vergadering in den nacht van Maandag 28 op Dinsdag 29 Juni, ter 1 uur, in den tuin van het VoBoageboulW, Prinsegraeht 78 Het Grafisch- en Boekbedrilf. De Centrale Raad van vakbonden in het Grafisch- en Boekbedrijf hield Woensdag haar gewone algemeene vergadering. De voorstellen van «ten Steendrukkernborul om over en weer elkanders tarieven en dwin gende bepalingen te steunen, werden in handen eener Commissie gesteld, om in September rapport uit te brengen. Aan den Directeur-Generaal der Posterijen zal een adres wonden gericht inzake de voor genomen verhooging der porti voor druk werken. De voorstellen dar Vereeniging ter Bovorxlering van de Belangen des Boek handels tot fusie met den Centrplen Raad werden aangehouden tot Juli. dan zal een afzonderlyke vergadering tot bespreking dezer zaak worden belegd.] Onveiligheid aan de grens. Vrijdagochtend ontdek,e de landbou wer II. Oldenboom te Angerlo, dat «hen nacht zijn paard, grazend op de geineentoweidc en een waarde van f 2000 vertegenwoordigend, gestolep was. Men vermoedt dat het fraaie dier ,over do grens is geleid. STADSNIEUWS. GOUDA, 28 Jun| 1920. Kaasuitvóer. De voorzitter van, het Zujyelkantoor heeft bü circulaire den exporten van kaas ken nis gegeven van de waarscnünUjkheid eener belangryke wyziging in de exportvoor waarden van kaas, als gevolg v^n het feit, dat mode door het belangryke oploopen der kaasprüzen! de evenwichtstoestand in het zuivelbedrüf verloren gaat. I 4 Te snel rijden. De waakzame, van chronometers voorzie ne politie ha«l gisterep weer een rüke oogst: 39 bestuurders van motorrijtuigen werden geverbaliseerd wegens te snel rij den. Nieuwe dienstregelingen. Met ingang van 1 Juli treedt op de Spoorwegen een nieuwe diengtrégeling in werking die, ook voor Gouda, een verbe tering beteekent. Het aantal treinen is aanmerkelyk uitgebreid; het vertrekuur van de meeste thans loopende treinen is bovendien aanmerkelyk gewüzigd. \Me zul len onze lezer» hierover nog nader inlich ten. J. Breebasrt. t Onze stad heeft een harer beste burgers verloren. De heer J. Breebaart. directeur van de Goudsohe Glucosefabriek. is Zater dagavond in het Ziekenhuis plotseling overleden. Vorige week had de ontslapene een operatie ondergaan, welke uitstekend was gelukt, het herstel trad reeds in. zoo dat er alle kans was dat de heer Breebaart dezer dagen de inrichting, genezen zou kunnen verlaten. Het heeft niet zoo mo gen zün. Zaterdagavond, kort nadat zyn familie den patiënt in, naar omstandighe den, goeden welstand had veriaten, kreeg de heer B. een benauwdheid en even later gaf hü den geest. Met den heer Breebaart gaat heen een noest werker, wiens energie en doorzet tingsvermogen 'bewondering afdwongen, een populair, in broeiden kring graag ge zien man, iemand die, hoewel hü geen ge boren Gouwenaar wae, liefde voor onze stad bezat en die ook steeds heeft getoond, wanneer dit noodStg was. De heer Breebaart werd 20 Maart 1844 te Uitgeest geboren. Zün opleiding als kok ■en banketbakker heeft hy te Den Helde ontvangen en hy" genoot de eer te worden bangerwezen tot ahef der tafel aan boord van het fregat „De Valk", waarmee wü- len prins Hendrik in 1869 de feesten ter gelegenheid van de opening van het Suez- kanaal ging bijwonen. Enkele jaren later, ongeveer in 1871, vestigde hü zich hier ter stede, waar hy opvolger wend in de koek- en banketzaak der familie v. d. Klein, welke zaak hij tot grooten bloei wist te brengen. In l. was de heer Breebaart mede-oprichter van de Goud.sche Glucose-fabriek. waarvan hij later, in 1892 tot directeur wend be noemd. In 1917 is het zilveren juh#eum 'van zyn directeurschap luisterrük herdacht. Tot het laatste oogenblik heeft hy zyn be langstelling en arbeidzaamheid aan de fa briek gegeven, zelfs enkele uren voor zün heengaan had hy nog een conferentie met. den procuratiehouder. Zün energie en groote werkkracht stelden hem in staat zich voor tal van instellingen te interes seeren. By de voorbereiding der vroegere (harddraveryen, de landbouwtentoonstellin gen en de daarbij behoorende feesten, ver vulde hü een voorname taak. Als voorzit ter van de afd. Gouda van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, gaf hü den stoot tot het organiseeren der paarden markten. Nadat hy als voorzitter was af getreden werd de heer Breebaart benoemd tot eerelid. Eveneens werd zün belangryke verdien ste voor de sociëteit Vredebest erkend in een benoeming tot eerelid. Nadat deze sociëteit waarvan de over ledene tot voor enkele jaren voorzitter was, geruimen tfld dakloos was geweest, bezorg de hy haar, door aankoop van het hotel Romü'n, een nieuw gebouw, waarna hy zich als voorzitter terugtrok. Hoewel de overledene zich de laatste ja ren verschillende bestuursfuncties neerleg de, bleef hy zich voor het openbare leven interesseeren. Zün heengaan laat dan ook een groote leegte, in de eerste plaats in zyn familie-kring, waar de hartelyke, met allen meelevende man en vader smar- telyk zal worden gemist. De teraardebestelling heeft morgenoch tend om 11 uur van uit het Ziekenhuis plaats op de Algemeene Begraafplaats. BERGAMBACHT. De helnHtingfiruk wordl In deze ge meente steeds grooter. Door den Raad to Ixibtoton voor Uit jaar een hoolde- Iijken musing te heffen lot f ,"W.000. Het voruicnigvuliiigeijTer zal lied ra gen 2.8 Bij de hier door notaris J. P. Mahl- stedo gehouden veiling vah een land- houwerswoning fnet 1.62.G2 H.A. bouw en grnslund word allow te «amen in boil gebracht op f 57.00. BERKENVyOUDE. Inlevering van wapen». De inlevering vito» de wapenen, de k'eeding- en uitrnstingetukken en- het hnlorgoed zooinedo vj*n de reglementen of voorschriften van de laiidwoorpllch- t'ge 191Gb en 1916e zal voor deze ge- moonto plaats hebben op Donderdag 1 Juli a.s. de« voormiddags 10 uur iu het café van «len hoer Stoppelenburg te Stolwijk. BOSKOOP. \iot inxaitg van 15 Aug.-wordt hét lev ensmiddelenlMMlrijf opgeheven en aan den heer M. J. Welvaart als directeur eervol ontslag verleend. B. on W. dezer gemeente hebben aanbesteed: het amoveer«>n van de be staande brug aan den Reijersk«»oper- wug en liet daar ter plaatse maken v»ti een nieuwe. Hoogste insehriwer de heer J. v. d. Ifnjar voor f 45)52.50, lakgste de heer J.i Loef, voor f4300, beiden'alhier. STOLWIJK. Op de voordracht voor hoofd der 2e opénb. lag> Bchool, vacature de heer D. C. de Koning zyn geplaatst de heeren L. A. Smit te Rotterdam, J. H. Winkler te Eind hoven, A. A. v. Dommelen te Zuilichem on H. v. d. Jagt te 's-Gravenhage. XAKkTBKUICHTKN. Rotterdamsche Veemarkt. Aanvoer: 507 vette runderen, 274 vette en grnskalveren, 48 varkens, 252 échiipen en lamineren. Prijzen: Runderen le kw. 210—'20, 2e kw. 195 -205, 3e kw. 17585; Os sen le j«w. 20515, 2e kw. 15)0200, 3o kw. 170180; Kalveren le kw. 240GO, 2e kw. 20020, 3e kw. 100- 8ü; Soliapett ie kw. 15560, 2e kw. 140—50, 3e kw. 120% 30; Lamineren Ie kw. 160—70; Varkens le kw. 165- 175, 2e kw. 150—100. 3e kw. 180—40, licht soort le kw. 120. Handel over tul redelijk, «rijzen staiionnalr, rede lijke aanvoer/ SPORT. VOETBAL. Zilveren KruiHwedstrijden van den G.V.B. Evenals de eens zoo eervolle BeJcerwed- strüden van den N. V. B. zün teruggeloo- pen tot niets beteekenende ontmoetingen tussohen 2e en 3e klussers, in gelijke mate hebben de Zilveren Kruis-wedstriiden van den G. V. B. aan attractie verloten. IZoo werd gisteren de eimlwedstryd om het Zilveren Kruis gespeeld op het Gouda- terrein tussohen een ploeg van de rood- wdtten, die begonnen met een opstelling van 9 menschen welke drglpelsgewyse aanwies tot 11 en G. S. V„ dié haar sterk ste ploeg in hert veld bracht. Met rust was de stand 21 voor de rood- witten, nadat G. S. V. eerst de leiding had genomen. Na de rust bleek meer en meer dat de leiding niert in goede handen was. De leider liet zioh blijkbaar te Veel door de uitspraken langs het luntje beïnvloeden, zoo zelfs tot op een gegeven moment de 2e G-ouda»peler, Rosa, het veld werd uit gezonden, spontaan zijn clubgenooten hem volgden en de boel plat lag. Besloten weid evenwel door te spelen en successievelijk wist het Gouda-negentiy waarbü vooral van Dijk in de voorhoede doortastend speelde, den stand tot 6—1 op te voeren, en zich hiermee in het definitief bezit van het krui» te stellen. ZWEMMEN. G. Z. C. II—L. Z. C. 1 2—4. Zaterdagavond vond in de Steel. Zwem inrichting aan de Houtmansgracht deze ontmoeting plaats. De L.ZXJ. was over alle liniën de meer dere en wist dan ook met bovengenoemde cyfers te winnen. G.Z.C. wist ewenwel de leiding te nomen, terwül een keiharde worp van Van der Ree tegen de boven lat beter lot verdiende. Oefenen en nog eens oefenen is hier be slist noodzaak. We bespeurden zoo weinig van het vele goede wat het eerste team on» heeft gegeven. A. Z. C. I—G. Z. C. I 0—4. De gisteren op het A. Z. jubileum ge- speelden eere-iwedBtrüd werd door onze srtadjgenooten met 40 gewonnen. De paar gespeelde ontmoetingen tegen le klasse- ploegen hebben een gunstigen invloed op hert spelpeil onzer stadgenooten gehad en ze bleken gisteren absoluut een klasse hooger te spelen. Verbeterd Record. Op de jubileumiweidstrüricn **n de AJZ. C. veibetende gisteren de heer J. yan der Grient (Y) «ijj» eigen record 100 meter rugizwemmen met 2 en 415 sec. en bracht rirt op 1 min. 311|6 sec. Gouden J ui bleu m van de Ameterdamsche Zwemchib. Dit evenement in de Zwemwerekl werd Zaterdag geopend met een 2 KJ*, wed strijd in den Amstel, die onder groote be langstelling na een prachtig kop een kop- rece tusschen Frits Schutte (Y), J. B. van Lieflhaut (Y) en Cor Zegger (DJ.K.) door eerstgenoemde in 38 min. 51 216 sec. werd gewonnen. De eerstaankomende dame was Mei. Beb Duükers. TUd 62 min. 5 315 sec. De» avonds had een druk bezochte re ceptie plaat» in American-hotel en werd de A. Z. door Zustervereenigingen en Ned. Zwembond gehuldigd. e Gisteren zette de jubiUreeae hor» natio nale zwem- en polo-weristrijden eoort. die zich In een zekfaaam groote deelname mochten verheugen. W1ELKIJDEN. De baankampioeneckappea vaa dan N.W.B. Door het ideale wedstrijfhreer eenden dea» wedstrijden voor een b{jna uitverkoch te Stadionbaan te Amsterdam plaats. De ultslagyn waren als volgt: Sprintkampioenschap ia S manche» voor amateurs: X. Peuters (kampioen) met 3 X 1 3 p. Idem voor Profs. 1. Moeskops (kampioen) met 1 l 2 p. 4 punten. De wedstrijd tusachen de Sprintkampioe- nen Moeskop» en Peeter» werd met Ml wiel lengte door Moeakopa in 2 min. 46 1|6 sec. ster gemakkelijk gewonnen. Het extra-nummer tandem-wedstrijd over 9 ronden werd door Well be Laman gewon nen met 4 p. Op het kampioen schap 50 K.M. roet le vende gangmaking voor profs, legde van Nek beslag in 1 uur 7 min. 27 1)5 sec, ter- wijl het 50 K.M. kampioenschap achter mo toren door Blekemoien (kampioen) in 89 min. 411|6 sec. met büna 4 banen voor sprong werd veroverd. Jammer dat de Hagenaar Snoek, Bleke- molen's geduchtsto concurrent tot driemaal toe met motorpech had te kampen. Na afloop reden de ses kampioenen ln oranjetrui oen eereronde. FINANCIEELS BERICHTEN. W1SSELKOEKSBN. orrideeto aeteertag te Amsterdam. 28 Juni 1920. 26 Juni. '28 Juni. Londen ll.l2Vi 11.12M. Berlün 7.60 7.47 K ParUe 23.25 28,10 Brussel r— —to— Zwitserland 50.90 61.10 Weenen 2.— 1.17* Kopenhagen 46.80 46.35 Stockholm «1.50 6&26 Christiania 48.76 40.— Now-York 2^0 ONZE DRAADLOOZB DIENST. Hot Duitsgho leger. BERLIJN, 28 Juni. De rUkowoer-anlnis- ter Gesuier verklaarde tot den vertegen- 'Wooixliger van de Matin Sauerwein. dat Duitschland een leger op vredesvoet van 200.000 man noodig heeft De Grieken in Klein-Azië. PARIJS, 28 Juni. De „Petit Parisian" schrijft, dat Venlzelos Zondag tot MUlerand hoeft verklaard, dat de actie, door het Griekschc leger in Azië ondernomen, geen uitvloeisel I» van het plan, dat hü te Hythe had uiteengezet. De conferentie te Spa. PARIJS, 28 Juni. Millerand vertrekt Donderdag 1 Juli naar Bru»sel, waar den volgenden dag de intergeallieerde conferen tie ter voorbereiding van die te Spa begint. Lloyd George komt eveneens Donderdag te Brussel aan. De afgevaardigden der ge allieerden zullen zich vermoedelük den 4en Juli 's avonds naar Spa begeven, waar de algemeene conferentie, waartoe ook de Duitscherg zün genuodigd, gehouden wordt De „Petit Parisien" merkt op dat do nieu we Rijkskanselier Fehrenbach, de minister van Bultenlandsche Zaken Simons en waar- schynlyk ook de rüksweerminister Gesuier Duitschland zullen vertegenwoordigen. LAATSTE BERICHTEN. Hongaareck kabinet afgetreden. 'i BUDA PEST, 26 Juni. V.D. Heden I hail «mi iiiliiiuterrnad plaat», wu&riiu word bwtoten, dat hot gohoolo cabinet zou aft nu tou. Dit iaatrte giwchiodt, om dat het mandaat der regeer.ng duurt tot ito iianvulliiigKverktozihgen nijn ge schied en thuiH afgotoopoii schijnt. Do oplossing der crista kun do volgende week verwacht worden. Het Turksche antwoord. PARIJS, 27 Juni. V.D. Het Turk- sche antwoord op de vredesvoorwaar den is Zaterdagmorgen overhamitgd. De uitsluiting in de bouwbedrijven. Men meldt om» uit Amsterdam: De uitsluiting iu de bouwbedrijven, die in Amsterdam, Rotterdam en den llaag reeds was begonnen, .s thans ook in verschillende or.ovlnctefttodeu toegepast. In Haarlem, Zaandam, Ajiol- doorn, Groningen, Breda, Zwolle, De venter, Hengelo en Amersfoort zijn al lo moderne en Syndicalistische houw- vakarbe dors uitgesloten. Omtrent tiet totaal aantal uitgestotenen konden he denmorgen nog geer» gegevens worden verstrekt. v In Amsterdam en Rotterdam zijn be den alle steel*- on granietbewerkers uit gefloten. I)« moord op Dirk van Leeuwen. De Hooge Raad verwierp heden liet cassatieberoep van Willem Visser le gen ziju veroordeling tot 20 jaar ge- - vaiigenisstraf door de Amsterdainsche Rech bank wegens moord op de 12-ji^ rige Dirk van Leeuwen in OosUaner- gat. De Per lak Petroleum Mü. coatrahaar Kqweaen directeur. De Haag&he Rechtbank, heden uit- prank doende in de. vordering van de i er lak Potr. Mij. tegen,haar gewezen Directeur tot schadevergoeding wogens de aankoop van l^K) gewone aandoe- len. Hij vernrietigde het vonnia van den Kantonrechter et» verklaarbe ap pellant ontvankelijk in haaf vordering - en weel de vordering toe met «lien verstande dat de te betalen schadever goeding nader zai worden opgemaakt en hij Staten vereffend volgens de wet,. De gevraagde schadevergoeding Ite- droog 4.800.000 plus rente.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2