>TA Blad. 6 Co. Juni 1920. 59e Jaargang. uur. o. 14352 Woensdag* Feuilleton. ermen ën en n enz. 1 te, dat vanaf •nd zijni INEN. «BANK, ND. ilGING. SCHEND :N I1AA6 's BANK, abrieken De Vrouwe van Darracourt door JSTxe-vLrtxrs ezx u^.d.-rrertezxtie’bleucL -v-oo^Gbo-CLcLsL eaa. Ozccxetxelcexx. Vóór de Spa*conferentie. AdmiabtraU*: Ttbt. InUrc. T 31, O U D A. Redactie: Telef. Interc. 545. De menseh ia een tegenst teirenatrijüiig is veel wat di 2015 VMM LM. VAN pk de met maar hij verdroeg hot als na- CHT woest tot iouwbedryvea ia het. (Wordt vervolgd). 34 STER” en W. t. I Gewone advertentiën en ingssooden mededelingen btf contract tot aeer gorsda- ceerden prijs. Groot» letters en randen words^i berekend naar piaaUruimte. T gébruikt zijn, ’stemming van 1 INGEZONDEN MEDKDEELINGKN: l-j> re«eb /HA elke rafel Meer f»M. Op de voorpagina 50 hoegar. gij nog lai de wereld nou Laat 1KEN voering, beiaat omstreken IHALEN, GOUOA. VEEN. Minne men ten op enomen door OOM. Waddfarvaen. Advertentiën kunnen worden tngeaonden d^or tuaseheakonut van sotted* Beekhee- delaten, Advertentlebureaux en mm Agenten. Verschillende kantoorgebouwen schap soklat gen Fors kooper tie de vraat doen ter t r alle waar- Mimeois. de I. heeft n.l. soenet en de voor dep weer levom ne had hen CHARLES GARVICE. Ch*auihorieeerde vertaling tbii 1, F. WESWUNK-r KOagUM. Nadruk verbedea een on- t niets. «amen. Wil van meer vóór Een vree hetwelk mülioen indt zich j geregeld tijdig ontvangen van li, vermakelijk - i onze agenda •mbeerde zakken N merk W.L. 'oedingswaarde. raden Medailles. ikkerij >N GOUDA. iciwiji nij ging, zochten zijn oogen dte van Lucille, smeekend en ernstig. Lady Farnley keerde zich snel tol 5 VERSCHUDT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, ovetal waar de bezorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, hij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkring 1—5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 ceut per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. De boycot van Hongarije wordt in en kele aan Hongarije grenzende landen met kracht doorgevoerd. In de haven van Press burg in Slowakije zijn een aantal schenen Vastgehouden op het oogenblik, dat zij naar Hongarije wilden vertrekken. Het te De Senaat van Hamburg onderhandelt met de bevoegde organisatie* over het vaststellen van de priiean dar levensmid delen. De onafhankelijke riidmdagfractie aal de regeerlng interpeileeren en vragen wat deze denkt te doen om het verdere stijgen der prezen te veithinderan. Vbi*|ittrêns vragen de onaflhankeiijken op welke wjjae de a.s. goede oogst zal worden gedürtribu eerd denkt De conferentie te Spa zal worden ge volgd door de financieele bijeenkomst te Brussel, die bepaald ie op 23 Juli. Duitsch- ,eren het ter1 politie en stek handhaven der 1,111IDSCffi COURANT. BEHALVE ZON- BN FEESTDAGEN. De Ierse he Sinn Feiners verwachten voor hun beweging hulp uit Amerika en om in de Vereenigde Staten nogmaals te pleiten voor, de lersche zaak, is De Valera. z<. president der lersche republiek. ;en en (graaf- 33) „Wat? O. neen, u kunt gaan, mijn heer. Ik merk, dat gij verlangend zijt weg te gaan. Maar toen hij zich om keerde, riep z:j hem weer bij zich .Wat scheelt er aan, Harry? Hoe komt het dat u zoo kreuppl loopt?" Hij keer de zich weer om. met een blos op zijn verbrand gelaat; en deze blos toonde de flauwe streep van den zweepslag welke nog niet geheel verdwenen was. „En wat is dat op je gezicht?’’ voeg de zij er bijna belangstellend aan toe. „Kom hier Harry!" Hij kwam dichterbij met neergesla gen oogen. Het gelaat van Lucille werd nn vuurrood. «Ja. ge hebt een striem recht over uw gelaat en een snede bij uw slaaj). Gij zijt aan het vechten geweest, mijn heer! Zij hield haar vinger op en schudde dien tegen hem. „Neen, dat ben ik niet," zeide hij met een korten lach. „Ik had e geluk met het uitrijden. Haast Goeden morgen, mevrouw" Terwijl'hij zijn hoed afnam hinkte hij weg; maai In Italië dreigen de ongeregeldheden, te Ancona begonnen, eveneens een ernstig karakter te nemen. Reeds wend opge merkt, dat anarchistische elementen de ‘hand in *t spel hebben. De gebeurtenis te Ancona was nu blijkbaar het sein voor hen overal actief op te treden. In verschillewle districten komen anar chistische onlusten voort. De wacht van •ie buakruitfabriek te l’easar is door de anarchisten ontwapend. Deze trachtten de ■artillerie-kazeine in bezit te nemen, maar werden verdreven door de caribinieri. die één d^r aanvallers doodden en twee ver wondden. In de provincie Macerata is de algemeene staking afgekondigri. Tc An cona is allies rustig. Te Temi z(jn velt personen gewond en vier gedood bii een (botsing tusschen <ie maréchaussée en de anarchisten. Het arbeidsbureau te Rome hoeft de al- genieene staking afgekondigd, doch het bestuur der socialistische partij heeft een motie ten gunste van de algemeene sta king verworpen en een beroep gedaan op thet proletariaat, dat zich gereed moet (houden om te staken als de beloften der aregeering niet vervuld wonden. De arbei- dersconfederatie is ook tegen de algemeene staking. Tie oude dame zag tot haar op me» gemengde bewondering en drorfhrid „Nu. zeide zij, „gij wilt niet, dat tie Ik. Ja. gij hebt ook den geest van de Darraeourt» zie ik. Enfin, ik kan het verder niet helpen, maar een ongeluk komt ervan. Gij weet niet Plotseling bleef zij rieken, en Lucille «prak kalm; .Wat weet ik idri? Waarom zijn de ze twee mannen zulke vijanden? Wie in die Harry Herne? Wilt u hrt mij Vei tellen!" Lady Farnley keek naar alle zijden rond. „New 1k kan het u niet «eggen, zeide zij. „Dat is niet aan mij. Gij moet het ook niet weten. Laat het nie ten lieve. Ik ik telde de zaak te zwaar, hoop ik Zoo. daar komt het rijtuig. Help mij er In. lieve (k hen geheel in de war. Ik meende dat niete mij meer kon ontroeren, maar Ik re kende hier niet op". I Hl^ U n^et xe*Ben? vroeg „Neen neen vraag het mij niet' mompelde de oude dame, „en' Lucille bij den urm vattende, terwijl deze zich terugtrok, „vraag ook aan niemand anders om het u te zeggen. Hoort gij? M wa nu een goed melaje eu doe dm. w!l van een oude vrbuw. die u reed» liefheeft en nog meer van u zal den. al» ge het maar toestuat’ de «aak rusten. Lady Farnley’s oogen schitterden en rij knikte een paar maal met het hoofd. „Dat is juist iets voor hem voor Harry Herne. Ik geloof, dat ik hem doorzie. Er is niets in de wereld waar die jongen hang voor Is. Arme jon gen! -Bang! Neen! zei Lucille; en haar oogen straalden. „Hij fiad kunnen ge dood zijn. Het was prachtig! Als hij er niet geweest was. zouden wij mis schien een van beiden vermorzeld zijn, geloof ik”. -Een van beiden? Waart ge dan me- uw beiden? Was dat meisje hij u? Ik had het zonder haar ook kunnen doen! „Het was niet Marie Verner-, het was Lord Merle." Lady Farnley wendde zich tot haar hen dooden. een man." -O!" riep de oude dame uit. Nu tiegr.jp ik alles. Gij waart daar, on hij wilde niet in uw tegenwoordigheid twisten. Zij keerde zich spel. Htnee- kend lot Lucille. „Lieve, daar komt iets slechte uit voort. Maar gij moet het voorkomen Hoort gij?" Zij drong ang stig aan: „gij moet hem wegzenden!" Lucille trok de wenkbrauwen -Gij wilt niet? Nu je zult eens beleven’ Luister naar den raad den ojale vrouw die weet weet, dan gij. Zendt hem weg. hier iets kwaads uit voortkomt, slag Is een vreselijke zaak selijfc! In oude tijden heb ik geweten, dm m-umen die betaalden met een oogen- blikkel jken dood. Op zijn liest duur de het een paar Uur een dag mis schien. voordat zij elkander uitdaagden op hel pistool of den degen. Deze twee, meer dan alle anderen, kunnen niet ver geten. noch vergeven Het doet mij sid deren er aan je denken. Zendt hem weg. mijn lieve. Lucille wendde zich bijna haar. -Waarom zou ik hem wegzenden?’' zeide zij. terwijl haar oogen gloeiden van trots en hartstocht. .Hij is hier z jn ganache leven geweesi lang voor Ik er kwam. Hij heeft deze plaat» ‘ief met meer reden dan ik. Hij verzo<*ht n»h het leven verdroeg om mijnent wil eeu Ixdeediging. en tot loon daar voor moet ik hepi wegeenden!" met uiterste verbazing. -Was de Markies van Merle bij u; <’n Ilana Herne redde hem hel le ven!' zekle Lady Farnley met een vreemden nadruk. Lucille neigde het hoofd. - Merle? Wut zei hij wdll ’ankte dankte hij hem? -.Ja. zei Lucille, terwijl haar oogen vlamden; .op een wijze, misschien aan markiezen eigen. Hij sloeg hem in het gelaat met zijn zweep, en de striem die u zag. was er het gevolg van." De otrie dame bleef staan haar ge laat w/u» doodsbleek, "behalve de roo- de plekken dn greep Lucille bij den urm. -Wat!" snikte zij. Sloeg hij hem, met een zweep’. l>e markies sloeg Har ry Herne? „Ja." zei Lucille, de lippen op el kaar drukkend. „Hij sloeg hem-, zon der reden dan alleen omdat hij zijn le ven redde!" Lady Farnley haalde snel en stok kend adem. „De r- de lafaard!” Zij beefde als eeh riet en Lucille nam haar bij den aim en legde dien in de hare „Dank je. mijn lieve, dank je. Ik hen een vrouw en spoedig ontsteld. Sloeg hom! O. daar zal nog bloed vloeien Ik wed het. ik -wed het’" .Neen." zeide Lucille met vreemde kalmte. Zij riep zich het tooneel- weer geest rti zij xag hei alles [idig voor zich. .Harry Her m met een enkelen slag kon en welke maatregelen de regeering te nemen om graan, aardappelen en vleeech goedkooper te maken. Ten slotte stelt de fractie de vraag wat de regeering denkt te doen ter bestrijding van den woeker. laai zal deze bwpreklngen üdftjnlük’heui bewonen. Leo votwitter van 4en VolkenL—-- tot den Óppersten Raad <M» geallieerden een sohrjjven gericht, waarin hjj o-a. op makt dat het. teneinde de Brusselschr conferentie rotultaten te doen afwerpen nonen» de uitgifte van eenjhiternationale leeling, de veltundering vs* het papier geld en de veAetering derf Wisselkoersen noodig zal zjjn, Diutachland tot deze con ferentie uit te noodigen, wjHusbjj hü nog voegt, dat de form van dezë umnoodiging op de conferentie te Spa zal wonden vast gesteld. van een de- eventuede troebe- elka hoofd Sir Fxl- verklaanle Lloytll bataljon te Belfast is aangekomen en dat een ander onmuide- Ijjk vertrekt. Tenwjj) een derde bevelen heeft gekregen, zoo spoedig mogeltfk dhanheen te vertrekken. i ss Hrus langrijke stjj Dit zou een in in Duitsch- bt>en. die tot Pden binnen ga leiden. Dc eat- en Zuid- k S'ch “it en nde afmetingen aan. Berlijn tot ongeregeld :omen. 's Ochtends versdheneri honrienl betoogei-s, gTóotendeelb *n, die transparanten droegen, waar- i Woeker” te lezen etend. markthal. i^Zjj wierpen aren, smeten de manden verkoapers te Ulf. De po- die toesnelde, moest van de sabel ge le maken Verschillende personen wer- daarbü licht gewond, terwltt een drie- aangehouden. jD« toestand in Ierland, de derde in het trio der landen waar ongeregeldheden tot de dagorde bdhooren. benadert meer en meer dien van den burgeroorlog. particuliere huizei -- te Lismore - Waterford) zijn Zondagnacht door iten geplunderd, als wederwraak te- de ontvoering van generaal Ijucjm Fonnoy (wiens verblijf nog onbekend is) In de straten werd geschoten, doch nie mand werd gedood-, In antwoord op een verzoek putatie, in verband met e len te Belfast, en aan wel wand Carson stond, George, dat juist een Is aangekomen en dat De jaardag van den vrede gevierd. Weinig reden tot vreugde. Vier milliard verknoeid. De conferentie te Spa. De besprekingen te Brus sel beginnen 23 Juli. Duitschland wordt ultgenoodigd. Levensmid- delenrelletjes in Duitschland. Onlusten in Italië. Burgeroorlog in Ierland. De Valera te San FranciscO. Verkiezingsstrijd. Vóór ’t verdrag van Versailles. Krassin heeft eindelijk antwoord. Onder- hnndelingen over den boycot. ONS OVERZICHT. - strijdig wezen en tegenstrijdig is veel wat des menschen is. Heuglijke tijdingen als de geboorte van «en koninkJuken W worden den volke wond gedaan door kanonschoten die wei be schouwd de gedachte aan dood wekken, en zoo is Maandag te Versailles de jaardag van de onderteekening van het vre desverdrag, dat een eind moest ma ken aan ’t kanongebulder, herdacht met geschutsalvo’s in het park, welke „plech tigheid'’ door een geestdriftige menigte, naar uit Parijs werd gemeld, werd büge- woond. Had men geen beter middel om den vrede te vieren of beter: had men die cere monie niet achterwege kunnen laten’ Want hoewel 365 dagen verloopen zü<n sinds de entente en de Duitsche afgevaar digden den vredespijp rookten, is er van „vrede" tusschen die beiden weinig te be speuren, laat staan van vriendschap en de toestand in de wereld is zoo weinig „vre dig", dat er voor vreugde al heel weinig reden, is. De géheele wereld gaat gebukt onder de naweeën van den wereldbrand, in ’t Oosten, in Rusland en Klein-«A®ië woedt de oorlog voort en in overig Europa en de andere werelddeelen heerschen troebelen, duurte en nog meer abnormaliteiten die 't leven aUes behalve veraangenamen. Ook de overwinnaars ondervinden nog de na- deelige gevolgen van den krijg. In Frank rijk bijv, is nog pas een zeer klein deel van het verwoeste gebied hersteld en het schijnt, dat lang niet het geheele crediet. <iat daarvoor beschikbaar was gesteld, ook werkelijk voor de reparatie is gébruikt. De „Matin" deelt mede, dat de finan cieele commissie van de Fransche Kamer zich heeft beziggehouden met de vraag stukken, die het onderwerp der debatten aangaande de begrooting voor de verwoes te gebieden vormen zullen. Het gaat om een bedrag van 4 milliard, het bedrag van de leening, die in 1919 onder Clemenceau uitsluitend voor den wederopbouw van de verwoeste streken bestemd werd. Nu heet het, dat van dit bedrag slechts 1.600.000 francs voor dit doel gebruikt zou zijn en minister Marsal heeft in de commissie ver klaard. dat vier milliard door ziin voor gangers voor verschillende andere posten van de begrooting gébruikt zijn, zonder dat daarvoor de toestemming van het par lement gevraagd is. De Kamergroep van de verwoeste gebieden zou de vraag héb ben opgevtorpen, of niet de Kamer een ge heime commissie zou benoemen en van de regeering opheldering verlangen omtrent de wjjize, waarop die vier milliard besteed zjjn. De Matin” voegt er bii, dat derge- Van de conferenties te sel verwacht men o.m. een b ging van den markenkoer», dalug der levensmi<klelenp!*^ land tengevolge kunnen h- uantienloke verbetering vat landtehen toettand zou kuip leveasiaiddeleirrtletjeti, in V Duitschland begonnen breidt inethen onrustbarend! Gisteren is het te F heden gekomen, een paar h._ vroiwvei op „Weg met den in de BerRinsche zich op de kooipwi om en gingen de v i Jitie, j" - biniik den c tal lastige elementen werd (Rond 10 uur was de orde herAteld. hoewel het ik de omgeving van de hal nog vrjj lang rumoerig bleef. Volgens de bladen hebben lieden, die uit Hamburg waren ovengekomen, aan deze relletje* deelgeno men. 'Nadat de orde was hersteld, trok een 400-tal vrouwen met roode vlaggen door de stad. Om twaalf uur ongeveer versche nen zij in de Wilflielmstrasse voor de riiks- kanselarjj en verlangden den rijkskanse- lier te spreken, die er echter niet was. Daarop trpkken zjj verder. Ernstiger waren de duurte-onlusten te Würzburg, waar in een botsing van rjjks- ■weerbaarheid en een wel haast duizend koppige menschenmenigte voor het stad huis tal van Heden gedood en verscheidene zwaar gewond. Eenige winkels werden ge- plundeüL Te Cuxhavéh stond de politie Maandag tegenover de plunderaars machteloos. Het vakverbond eischte gisteren het terugtrek ken van troepen en politie en stelde zich borg voor het zelf handhaven der open bare orde. Te Maim kwam het Maandag eveneens weer tot oploopjes, maar de rust werd niet ernstig gestoord. In een protestver- gadering van vertegenwoordigers der boe ren wend een verbouw- en leveringssta- king aangekondigd. Het gemeentebestuur heeft de rijksregeering dringend verzocht een verdere prrjsverfwoging van gerant- lenle levensmiddelen te voorkomen j aardappelprijzen te verlagen. Ijjke gebeurtenissen in de toekomst ónmo gelijk zjjn, daar het tegenwoordige minis terie een afzonderlijke afrekening voor de verwoeste gebieden heeft ingevoerd, zoo- dat alle bedragen, die voor ddt doel bestemd zjjn, er ook voor gebruikt moeten worden. Het aldus vermorsen der financiën zai Duitschland niet ten goede komen, immers Frankrijk zal pogen daardoor nog meer pen zoo groot mogelijke schadeloosstelling van den exwüand los te krijgen. De Ber- lijnsche gedelegeerden (de riikskansélier. Bimon, Wirth en vermoedeHik nog enkele andere leden van het nieuwe kabihet) zul len dus te Spa voor heete vuren komen te staan; in een kabinet&zittinz is de affaire al besproken en besloten, dat de afgevaar digden op den avond van 3 Juli naar Spa hullen vertrekken. Intusschen bereidt men fcich ook in Frankrijk voor op een vinnigen ptrijd die te Spa moet worden uitgevoch ten. hetgeen blijkt uit een zeer merk waardige uitlating van de Temps. Het blad vreest, dat de regeeringen te Spa geen ge- rn alike lijke taak zullen hebben, daar het vredesverdrag zoo is gemaakt, dat zich Steeds weer hetzelfde dilemma voorfloot. Of Duitschland zal zich weer organisee- ren, en dan loopt het gevaar weder onder de leiding te geraken van mannen, die van betalingen niets willen hoor en. öf wel Duitschland wordt door linksche partijen geregeerd, en in dit geval gedesorgani seerd en buiten staat gesteld te betalen. De linksche partijen zullen Duitschland ontblooten van een staand Leger, poodig is om een republiek met 60 inwoners te regeeren. Spa bevii tusschen Scylla en Charybdis. Uit Berlijn hooren we. dat de Duitsche regeeripg de Opper-Silezische kwestie be schouwd als de belangrijkste, die te Spa besproken moet worden. Opper-tSilézië en «Ün mijnen zijn voor Duitschland en de Duitsche industrie, in verband met de ver plichtingen krachtens het vredesverdrag, onmisbaar. Verliest Duitschland Opper- Siilezië zoo meent men in regeerings- kringen dan kan Duitschland onmoge lijk aan zjjn verplichtingen voldoen. En toch tracht Frankrijk voortdurend in Op- per-Silezië het Poolsche element te ver sterken en het Duitsche te verzwakken. Deze politiek is voor Duitschland een fu nest en daarop zal de Duitsche delegatie m Spa ih de allereerste plaats de aandacht vestigen. De onihrhandtdinuftR te Londen met Kraaain hebben sinds geruimen tijd vrü- wel gerust. De wacht was op het antwoord dat de sovjetvertegenwoordiger uit Rus laixl zou ontvangen op verschillende eischen van Lloyd George. Dit inoet nu Bekomen zijn naar de correspondent van de Manchester Guardian te l-omien be tioht. Zij die dit antwoord gezien hebben èn tot oóndeelen bevoegd zijm, «eggen, «lat dit niet van dien aand is om pessimistisch te zijn. De onderhandel ingen zjjn in tegen deel heel bemoedigend en houden beloften Ir. voor succes. Ongetwijfeld zal de pre mier nu een omlerhoud hebben met Kras sin voordat hjj naar Brussel en Spa ver trekt. den Oceaan ovnigestoken, op een goed ge- kocan moment, paar daxe aangeiegeahviu Iwritent een onderdeel van den verlue- sungsstrüd kan wonden. De Valera is te San FranciKo, waar de Democratische Naiionaie Conventie op t oogenbuk ver gadert, aangekomen en ul pogen de ler- sche onadbankelukiieid in het veriueziugs- program der Democraten te doen op nemen. De uuet der veriüeringen vormt het vredesverdrag, waarvan de Democraten vurige aanbidders «jjn. N1M enkel om udeéeie redenen, de praklmohe zijde wondt niet uit 't oog verloren. Homer Cummings, ,de voorloopige voorzitter der Conventie heeft het argument der Republikeinen, dat Engeland zes stemmen in de Volkenbond* vexgattering had tegen de Ver. Staten slechte één, al» onoprecht en spitsvondig gewraakt. Het besturende lichaam vaa den Volkenbond was aside hij met •de Volkeubondevergadenng, maar de Uitvoej-ende Raad, in welk behaam d« Ver. Staten alechte één van de vtff natie» zjju, die het permanente Lidmaatschap be (zitten, terwijl de stemmen der Bntsche izelfbestu rende koloniën enkel m de verga •lering wonden uitgebracht. Tellen wu Ltbene en de Zuid-Aoneri- kaansche en Centraal -Amerikaansch* sta ten njee. die allen stemmen hebben in de Volkenbon<i«veiga<iermK, en die door le vensbelangen aan de Ver. Staten gabon den zijn, of in werkel utahexi indirect on lier oiise voogdij «taan, dan baachikk.-r in den Volkenbond over meer stemmen dan weik ander volk ook. Voor de veigadering der Conventie •wen! verdaagd, is een telegram van toe juiching en bewondering aan WHaon goed gekeurd. In dit telegram wordt aan deaen hulde gebracht als opvolger van Jefferson eu Jackson en worden de aanvallen be treurd, die partijdige vijanden tegen hem hebben gericht. Wildon wordt gelukgewenscht met *(ju herstel. Het telegram besluit aldus: „Moogt ‘mg leven en de Var. Staten eu dienen.” terwijl hjj ging, zochten zijn Lndy Farnjjey keerde zich snel haar. „Hij hroft gevochten, dut was liiuriijk maar een verzinsel.' -Werkelijk, dat was het niet!" riep Lucille uit. zoo vlug en ernstig, dut de oude dame zich plotseling naar haar wendde. „Neeul Weet je er dan alles van? VI at is er gebeiw d?’ vroeg zij. „Het was een ongeluk”. zeiiLujBille haastig. „De ponnies sloegen met mij op hol en en wij zouden gedood zijn maar hij Harry Herne wierp zich op hen en bracht ze tot staan. Hij redde ons 't leven. 20 ’ERA BUi

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1