L O 59e Jaargang. Dinsdag 6 Juli 1920. No. 14-357 uid! i erteerders. 4 mezing! i Feuilleton. 9 Huidziekten Trouwen!! I tamcrmeubelen kasten. Spiegels I ikenheuten Buf- fauteuils, Zijden LeeratneuMe- i, Wollen- en I ssen, enz enz. IS 111 20 @xx -^ó.’trertexxti.e'bleLaL troor G-o“clcLsl •xx OxxxetrelEexx icht in ard”. De Vrouwe van Darracourt De conferentie te Spa. 14 regels 2,tS. elke regel meer 0.50, ■gij jSFEÏllC NISTRATIE. Administratie Takt. Int wc. M. Redactie Telef. Interc. S4ö. van <n Dal merkte op en keek een Verner”, Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer go redu ceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tnssehenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. voor het Zater- rijdagnamiddag 3 Bureau, Markt omen, daar de et kan worden r Remonstrant - Praktische 1 de len met ingang tanden korteren erijen, is vroe- dvertentiën des t bijzonder voor -blad noodzake- entiën kunnen szonden tot des groote adver- 3 voor de opna- an >men :ht ikkerij N - GOUDA. in te gaan program, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 60 hooger. alsof het voort- van mei den D. ta- de Law i <ekte. was lJONGELUI I •LANNEN- n.b. dstchiekade I jfoon 12800. 1 worden toe- Duitschers m en om te be- j wijze van wer- programma volgens dit de econo- ke te laat inko- •r nadere mede- srstverschijnend reering zal ring van acht en inhAngsel is van het Zjj staat er op, dat iard zullen worden uitbe- fondsen er voor beschik - ïr-presi- binnen- gisteravond een vertegenwoonli- j geregeld tijdig ontvangen van a. vermakelijk i onze agenda GOOSCIIE (BRAVE VERSCHIJNT DAGELIJKS a B E H A L V B ZON- K N FE E STD A G E N. om kor overschreed Lucille dein drempel. De muur boven de lambrisoe- ring van snijwerk. was geheel met vei Russische 1 ■pig overbodig bleek, voorrang wil betrc laart men. De Belg' Nelsonstreet, schrijft: „Ik zing meer was nijn armen en maanden ben van twee dok- zonder resul- 3 flesschen genezen, in goud Irag van Ver r de 2H mill d, zoodra de zeide 1 .Wilt go mij de eer doen binnen gniin? Dit wordt „de kleine eetzaal” liet is in Wat eeh verrukkelijke kamer!” riep Verner uit, die er in gegluurd schuldigen aam bedreven schanddaden. Duitschland er nu af zou komen met het afstaan van zijn overschot aan het volk, dat het heeft wil len vernietigen. Het moet onverminderd zijn schulden betalen. Alleen tot die prjj* zullen de normale betrekkingen tusschen dat land en ons zich herstellen, die de Voorloopers zjjn van de noodige economi sche samenwerking. Tot (zoover Poincaré. Dat te Spa het eerst de ontwapening aan de orde is ge steld zal dan ook wel voor een deel te dan ken zjjn aan MJllerand, die voor alles on dit punt zekerheid verlangt. Nog een tweede reilen kan er zjjn voor deze volgorde der te behandelen punten, n.l. het feit, dat de geallieerden het toch nog niet eens zjjn over de verdeeling van de schadeloosstelling. De bondgenooten hadden op de conferentie van Brussel aan vankelijk aan België niet meer dan 5 a 5% percent van de Duitsche schadeloosstelling ie» Strand Wert- ie Slnn-Feiners van 1527 82 ing, een vloei- krachtig wer kstelling in op- iuid-specialitei- oruitgang in ’t en erkend. pen, doordringenden Mik, die lord Mer it) onaangenaam schoen aan te doen, terwijl hij nog met uitgestoken stond. Harry Herne was op het die te drukkeb. toen het paard, tig geworden, terzijde uitweek was mijn schuld”, ioodige markies; „spreek over, Herne. Wij zullen vergeten.” Hij stak hem B/J^ariry Hertje schrikte op en keek een seconde naar hem met een scher- door CHARLES G AR VI CE. Geauthoriseerde vertafing van T. P. WESSEL1NK—v. ROSSI) M. (Nadruk verboden. mijnheer Slake, en dal speciale schikking mocht houden, en dat i na- toes temming •den gethaxl. Law zeide, da,t zulk een vraag verbazing wekte. De algemeene politiek der regeering was welbekend en werd op die wijze uitgevoewl. Churchill ontmoette vele anti-boljewistisehe generaals en Bo- nar Law z^u het niet prettig gevonden hebben, indieff1 Churchill het Kabinet van al die besprekingen in kennis had moeten a teilen. Meer vragen over de kiweatie volgden en in antwoord op een vooratel. dat gelagen heid gegeven zou wonden voor debat, zeide Bonar Law, dat de geheele geschiedenis te danken was aan het gevoelen van de le den, die wjj thans verkeenien in denzelf- den toestand van politiek als het vorige jaar. Het zou niet gemakkeljjk zjjn tijd te vinden voor een discussie, maar Ohurehill zou niets liever willen dan zulk een gemak- keljjke zaak te behandelen. ste bezwaren vredesverdrag nog wel geen van Versatile" misschien 1«. kan stuk houden, dan ook in d« recht heeft Deze week, n.l. den 9en Juli, zal de Volkenbondsraad ten tweede male bijeen komen om een geschil tusschen laden van den Bond te beslechten, n.l. om de Aalands- eilandenikwestie te regelen. Reeds is de delegatie, welke Zweden zal vertegenwoor digen, te Londen aangekomen. De delega tie bestaat uit BrBanting, de premier, ba ron Murks, juridisch advisieur van het Zweedsche ministerie van buitenlandsche aaken. Of de Raad dezen keer meer zal hebben te doen dan de vorige maal, toen op zjjn eerste vergadering inzake de Perzisch- Russische kwestie zjjn inmenging voorloo- 7^. -Ik bleek, omdat Perzië reeds buiten den Volkenbond om met Rusland onderhandelde De toestand in Perzië blijft nog steeds in 't duister gehuld. Geen enkel bericht uit Teheran wordt ontvangen. Des te nauwkeuriger worden we ingelicht over de Grieksche vorderingen in Klein-A«ië. Het communiqué van het Grieksche groote hoofldtawartier meldt de inneming van Panderma aan de Zee van Marmora. Strijdkrachten van Mustatfha Kemal bo den den Grieken tegenstand iln de richting van Smyrna—-Piladelphie en Smyrna-- Panderma, maar werden volkomen ver nietigd. De Grieken hebben thans de linie Mag- nessio Akhissar Somo Blikeaser- Panderma bezet. De troepen, die uit het ochtend vastgestekl is. aeggen, dat het uit vtfi Het militaire en maritiei herstel, de kolenleverin® van de oorlogsmisdadig de kwestie van Dantzig. bereid om aan de geallieerd» boeken open te leggen M oi laten inzien en ik verzeker u voor de gelegenheid in orde Van beide zijden komendiheid en het uitvoërif nu over de Duitschland ■rtiui zal gaan pri: „ereiening van h doch al vgat - jf tot v«ge__ leiden. Evenwel, Frankrijk President Poincai ie Matin no< eens land recht heeft op Frankrijk zal eerlijk allee d( dit land aflhangt, opdat de 1 algemeene raadpleging resultaat moge hébben,- dent; maar zóó kort i het vergeefs heeft gepc„„ een overwinning, die het heeft, wil. het niet, dat stemming wondt gevonden en dat van am ontleent aan een v? door de geheele werel 'Evenmin vand? Frankrijk de minst ringen. Wam wapenen - werpen? I ligd te ziji lasten kan verminderen. Wanneer wenscht te wonden schadeloos gesteld is dit in een kwaadwillig verlangen om' Duitschland te vernederen? Het is om >n staat te zijn er zelf weer bovenop te ko men. Het wondt niet gedreven door een geest van wraakzucht, het oefent zjjn recht uit en het recht kent geen wraak. Het zou een oneer zijn voor de hedendaagsche be schaving, wanneer, na een niet te veront- -••-nval en zooveel in den oorlog inddaden, met h< hij werd beurtelings bleek en rood, I k.. l punt onruH- - --- en de markies met een gebaar van ontspan ning de hand liet vallen. Wij zullen elkaar een andermaal de hand drukken, wanneer wij beiden op gelijken grond staan”', zeide hij met een lach «aar de dames terugkeerend. Harry Herne hoog het hoofd en reed door. Het gelaat van Lucille was één stu die, maar zij zei geen woord. „Nu, dat is werkelijk grootmoedig lord Merle”, riep Marie Verner. „Dal was „noblesse oblige” en gij zult u nu zeker wel beter voelen, niet waar? „Veel beter. Het is onaangenaam te voelen, dat men iemand beleedigd heeft en niet in staat te zijb zich te veront schuldigen. Harry Herne is werkelijk geen slechte kerel.” „Het is de plicht van den meerdere om den mindere een voorbeeld van Christelijke verdraagzaamhe d en ver gevingsgezindheid te geven”, mevrouw Dalton vormelijk op. „Zeer waar, lieve mevrouw”, zei Merle eerbiedig. „Als iets mijn voldoe ning nog grooter kon maken, is het dat mijn gedrag uw goedkeuring wdg- draagt.” De oprijlaan naar de Hall leidde in een hal ven cirkel om het huis-, een mo- Bureau: MARKT 3|, GOUDA. - liettemin kan ik punten bestaat: je vraagstuk, het 0>, de bestraffing ifers en ten slotte Welaan, wij zjjn ien eerlijk onze onze stukken te en ik verzeker u, dat deze niet genheid in of$e gebracht zijn.” zijden is dusjeenige tegemoet hot uitvoerige programma waarboi-gt dat men pu over de oelangrijk- iren van Duitschland tegen het eenfi zal gaan praten. Dit is herziening van het verdrag les, doch al vgst een begin, dat later tot verdere toenadering wil voet bij iré wijst er r ééns op, dat zjjn ach adel oosateding. loen, wat van buitengewone een bevredigend n,- zegt de exipresi- na den oorlog, dien >oogd te bezweren en zoo duur betaald er eon overeen- i op zijn kosten, men het verzoekt om in het belang ideren redhten op te offeren, die het aan een verdqur, onderteekent ’..v,reld. laag als gisteren beeft ste gedachte aan verove- Vanneer het DUitschland wil ont- is dit om zich op dat land t,e Het is om in de toekomst bevei- zijn, zoodat het zijn eigen militaire kan verminderen. Wanneer het trokken planken, en beladen met zil verwerk, bladen en presenteerbladen, punchbowl*» en candelabers, alles even «düi lerend. „Goede hemel! riep Marie Verner, terwijl Lucille ook een uitéoep van ver rassing en bewondering niet kon weer houden. „Wel het is haast oen verhaal uit de duizend on één nacht! Wat een flinke plaats om het in te bewaren. Lord Merle bekeek het oude zilver met een peinzenden lach. Hij dacht niet, dal he. do moeite waard was haan- te ver.ell- n, dat ieder stukje er van 'be leend was aan r_l' het slechts door was, dat hij het die heer het herhaaldelijk kwam zicht op de kassen. „W Marie had. „Maar, miss Verher!” imimpolde me vrouw Dalton afkeurend. „Is hot dan „ongepast” om lord Mer le s kamer even goed als zijn bloemen te bewonderen?” vroeg het meisje on beschaamd. „Ik hoop van niet, miss ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met! Zendagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda enjomstreken (behoorende tot den bezorgkring 1—6 regels ƒ1.30, elke regel meer 0^25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 16 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prjjs. dern verblijf, maar arm in vergelijking met den Hol. De broeikassen waren echter zeer uitgobreld, en goed onder houden en Lucille prees die herhaalde lijk. De tuinman trad nader, met den hoed in de hand om hen te ontvangen, maai Merle zond hom weg. Ik kan niemand veroorloven het genoegen van uw bezoek met mij te (leden”, zeide hij tot Lucille op zach- ten loon, terwijl hij haar van het eene o nde naar het andere voerde, de zeld zame en kostbare bloemen plukkend om een ruiker voor haar te maken. Marie was onuitj^ittelijk in prijzen de uitroepen, waarbij zij behemlig me vrouw Dalton buiten hot gehoor der brfde aruleren wist te houden. Nu kwa men ze aan een deur, die toegang gaf tot het huis. Deze leidde naar een klei ne bibliotheek of eeikamer; het was moeilijk uit te maken wat van beide, want, ofschoon er boekenkasten langs de muren stonden, was er ook een buf fel met zilverwerk snuisterijen. Het ge heel was gemeubeld in den stijl van Koningin Anna en bood een aardig uit- In Ierland zjjn op tal van plaatsen ern stige ongeregeldheden vóórgekomen. AL lereerat is de politiekazerne te Holycrosa (Thurlus) gistermorgen vroeg door een gewapenden bende aangevallen. De bezet ting, een hoofdagent en acht man, sloeg den aanval met bommen en geweervuur af. Een hunner is licht gewond. Militai ren, op weg naar de aangevallen kazerne, hebben een gewapende burger gedood en drie gewond. Het kuststation Hpwe Cork) is door ge-wapéndt - zjjn munitie, uitrustingstukken en gewe ren beroofd. Volgens de avondbladen ontving de mili taire overiieid to Fermoy opnieuw een brief van generaal Lucas (die zooals men weet door de Sinn Fetners Is ontvoerd). De brief geeft nog minder inlichtingen dan de vorige en is blijkbaar gecensureerd. Hij bevat uitsluitend mededeelingen van par ticulieren aard. De brief is gepost te Du blin; men vermoedt om de -speurders op een dwaalspoor te brengen. ïe’s in maar ven.” Hij ging briseering, en ilend vloeibaar de huid dringt e r 1 i c h t i ng jriasis, Ring- Puisten, Schil- m door de ver werking. D. D. oriën der huid jn. Zalven ver- >evorderen ien. D. D. rdoor deze in ijk geneesmid- n. zien. „Sommige stukken ervan zijn zeld zaam en belangrijk”, zeide hij. „Wat de Ijergplaate betreft, die is niet zon der scherpzinnigheid bedacht door mijn vader, den vorigen markie». Hij was trotsch op de verzameling trotachnr dan ik.” Hij nam er eenige stukken uit. en liet zo rond gaan, terwijl Wj er de ge- schiedeiriH van vertelde aan Lüdlle, die er met veel belangstelling naar luister de. Marie Verner luisterde <>ok mee maar opeens kwam er een verstrooide absente blik in haar scherpe oogen. ofschoon haai" lippen getrokken waren tot een aangemtraen. zorgeloozep lach. (Wordt varvo'gd Lloyd George heeft zjjn land op een inelyk ongunstig tijdstip verlaten. In pers is een campagne begonnen tegen Ohurehill wegens diens geheimen steun aan de Wit-Russen en in Ierland is een formeele opstand uitgetroken. Churchill’s Russische politiek is gisteren in het Lagerhuis ter sprake gebracht. Op verschillende vragen deellde Bonar Law mee dat het rapport, door enkele bladen vermeld een zeer onzuiver relaas gaf van zijn gesprek met Golowin. Ohurehill ver- tekle, dat de mededeeling, dat hü Kx>lt- sjak’s orders uitvoerde en de beweringen over het gebruik van de troepen, die uitgezonden waren om de ontruiming van Archangel te beveiligen, klaaitolijikolijk ongerijmd en geheel onwaar waren. Aan den anderen kant, vervolgde Bonar Law. was de regeeringspolitiek van het afge- loopen jaar welke er op uit was om dè anti-bolsjewistische strijdkrachten te sten- nen welbekend en ieder die Churchill’s re devoeringen van 29 Juli en 5 November las, zou inzien, dat hü toen zeer duidelijk aangaf, welke politiek gevolgd zou worden. Wed wool Benn vroeg of de ondeibande- lingen tusschen CSiurchill en Golowin met van het Kabinet plaats had zekle, dtyt zulk De algemeene ribekend en Ohurehill dat zij in de gelegenheid, zou zün geweest de hiertoe bevoegde ministers en ambte naren naar Spa te ontbieden. Hjj zegde toe ■dringend naar Berijm te zullen telegrafee- ren en de overtuiging te hebben, dat daar na <je kwestie van de ontwapening spoedig zou kunnen wonden afgedaan. Lloyd George en Millenand verwijderden zich een oogenbllk en fluisterden daarop Delacroix enkele woonden in, waarop de conferentie het verlangen der Duitschers inwilligde om de zitting te verdagen tot dat de Duitsehers, welke dringend opge roepen zün, zullen zjjn aangekomen. Na deze beraadslaging, die iets langer dan een ihalf uur geduurd heeft, ging men uiteen. Men denkt, dat het mogeljjlk zal zjjn om •heden Dinsdagsmiddag om 2 uur weer ibjjeen te komen. In Entente-kringen moet men een wei nig geraakt zyn over de afwezigheid van minister Gessler. Toen gistermorgen na de eerste zitting journalisten aan Mille- rand vroegen of er reeds eenig resultaat was bereikt, antwoordde de Fransche pre mier: Hoe zou dat mogelü'k zjjn als de Duitsche minister van weerbaarheid nog niet hier is. De eerste vraag, die Lloyd George tot de Duitsehers richtte, betrof ook de aanwezigheid van dezen minister. De onderhandelingen zullen eerst in tegen woordigheid van den minister van weer baarheid en van den minister van finan ciën worden voortgezet. De Duitsche afgevaardigden zjjn even eens door de journalisten, voor wie de deuren der conferentiezaal natuurlijk ge sloten blijven, bestormd. Fehrenbach heeft o.a. den medewerker van de N. R. Crt. ontvangen, tot wien hü verklaarde Spa niet alleen te beschouwen vanuit het enge Duitsche standpunt, maar bovendien van uit internationaal standpunt. VVfji zün eei- lijk bereid medo te werken aan het econo- i A_.i .i en onze ver_ voor zoover in er toe in staat 37) „Horno! zeide hij, met bedaarde, duidelijke stem, „ik werd laatst driftig eu heleedigde u. Ik heb uitgezien naar feen gelegenheid om mijn verontschul- I diging te maken, en ben blij, dat ik u dezen morgen tref. In tegenwoordigheid van Miss Darracourt, die er bij was teen ik b beleedigde, vraag ik u ver giffenis.” Ieder oog was op Harry Herne ge vestigd. Voor een epkete seconde steeg blos naar zijn knatpj gelaat en bleef bewegingloos, zijn oogen vlogen het bleeke gelaat van Merde naar 6 groep toeschouwers, toon nam hij 'ten hoed af. „Die is u verleend, markies”, zeide hij ernstig. BOok ik werd driftig en sprak toornig,” „Neen, neen, het zeide de edohnt er niet meer t het gebeurde de hand toe. misch herstel van de wereld plichtintfen na te komen, ons vermogen ligt en wjj zün. Ik sta er op deze woorden duidelijk te laten uitkomen: Voor zoover wil er toe in staat zijn, want, waarlyk het verdrag van Versailles bevat bepalingen, welke wjj onuitvoerbaar achten. Ik zal nimmer be- looven iets na te komen, waartoe ik n:et in staat ben, maar, haast ik mü om er bjj te voegen, wü zün hier gekomen met de eerlüke bedoeling en den besten wil om de bepalingen van het verdrag na te komen voor zooveel in ons vermogen ligt. Met een toespeling op de zitting van ’s ochtends, ging de rjjkskanselier voort: „Ik acht het niet noodig in te gaan op de bjj- zondenheden van het program, dat van- lesch ƒ0.75, en inhoud 5 maal voordeeliger) alle apothe- aar niet ver- sich tot de al- firma B. f-Sneek. 'TON COOPS, LOON, Markt. w, de Belgisdie ministei aspar, de minister van 1 zaken, hebben onderhoud gehad met de gers van Frankrü'k, Engeland en Italië over de schadeloosstelling, die Duitschland moet betalen. Definitief ia de kwestie nog niet geregeld, voor de geallieerden is het dus zaak de be.aprekfngen over de an dere onderwerpen zoo lang te traineeren, tot ze in zooverre overeenstemming heb ben bereikt, dat onderling krakeel de on derhandelingen met de Duitsehers niet, kan belemmeren. willen toekennen. Zjj lieten daarbij als ar gument gelden, dat België het voordeel had gehad, dat het de schulden, die het je gens de geallieerden tüdens den oorlog heeft aangbgaan, zün vrügescholden. Bel gië stelde daar tegenover, dat dit voort vloeide uit oen overeenkomst, waarop niet meer kan worden terug gekomen. Men is het daarop voorloopig eena geworden over een aandeel van acht percent. De Belgische rogeering verneemt nu echter, dat men •zün recht van voorrang op 2Mi milliard in de bespreking wil betrekken. In officieele kringen verklaart men. dat daarvan niets ■kan komen. De Belgische rege;;i niminer toestemmen in een herzierrii dit besluit, dat zii onaantastbaar dat inderdaad een aan' verdrag van Versailles, haar de 2% milliarJ - taald, baar zün. Delacroix, dent en Jas landsche z De ontwapening het eerst aan de orde gesteld. Wegens afwezigheid van Gessler is de conferentie verdaagd. Ontevredenheid der Geallieer den. Interview met Fehrenbach. Poincaré over Frankrijk’s eischen. De vergoeding voor België. Churchill’s Russische politiek. Op stand in Ierland. Zweedsche delegatie te Londen. Grieksche vorde ringen. Japansche troepen uit ’t Baikal-gebied. ONS OVERZICHT. iBü 'te eerste ontmoeting tusschen de af-i gevaardigden der entente en de Duitsche. delegatie te Spa is ’t al mis gegaan, 't Be gin was goed, Fehrenbach c.s. genoten, aelfs de eer bü het binnentreden hun groet door de andere partjj te zien beantwoord. Hierin kan men een klein bewijs zien, dat de atmosfeer niet zoo zwoel is als tüdensj de vorige ondeahandelingen te Spa (No-I vember 1918), toen de entente-vertegen- woondigers niet meer notitie van de Duit-| schers namen dan noodig was om de wa penstilstandsvoorwaarden te dicteeren, ter-j iwül het meerendeel der entente-vertegen- woordigers zich toen onledig hield met het teekenen van caricaturen der verslagen! vijanden. De geallieerden staan nu wel wat vrien delijker tegenover de Duitsehers, het hooi en wederhoor zal nu althans gepast. Overigens zullen de weinig hebben in te brengei ginnen moeten ze zich in de ken geheel schikken naar het dat te Brussel is opgemaakt; i plan zou niet de hoofdschatel. mische kwestie het eerst wonden aange sneden. De entente wilde beginnen met een hartig voorgerecht: de ontwapening. Daar op hadden de Duitsehers allerminst gere kend en ze protesteerden er dan ook in hpffelüken vorm tegen. „Het is niet .mo- gelü'k”, zoo verklaarde rjjkskanselier Feh renbach blijkens een mededeeling aan de N. R. Crt., ,xiat deze kwestie aan het hoofd van de agenda geplaatst wordt. Inderdaad zün wü niet bevoegd om daarover te be raadslagen. Niet alleen is onae minister van oorlog niet hier, maar onze militaire deskundigen zjjn evenmin voorbereid en vertoeven nog te Berlijn.” De kanselier voegde hier nog aan toe: „Wjj zün bereid om onmidriellük de economische vraag stukken te bespréken; wü beschikken over de noodige stukken hierover en voor dit doel hebben wij een beroep op onze des kundigen gedaan en onze bescheiden bij eengebracht. Wjj zün dus in staat dit on derwerp met alle mogelijke nauwgezetheid onder de oögen te zien.” Delacroix, die als gastheer de Spa-confe- rentie presideert, antwoordde: „Wjj kunnen deze zienswijze niet deelen. Men dient zich te voegen naar den wil der geallieerden, die eenstemmig tot uiting is gekomen op„ de conferentie te Brussel. Daar is een agenda vastgesteld en wjj zjjn voornemens ons daar ten volle aan te houden.” Zonder eenige aarzeling verklaarde von Simons hierop, dat in dat geval aan de J,ult8C,he afvaardiging niets anders over- oleef dan om zich terug te trekken, tot- naar e«n paneel in de lam- terwijl hij een eigenaar dig uitzienden sleutel uit den zak haal de. Rta|c hij dien in een deel van het snijwerk, dat een roos voorstelde. De dames keken met ongeve nmle belang stelling, en waren verbaasd het oogdh- schiinlijk vaste en solide paneel lang zaam te zien wegschuiven. doof een ongeziene hand werd geduwd. „Hier is nog wat”, zeide hij. en dichterbij komende zagen zij een gehei me kast, voorzien van met fluweel over- Merlex glimlachend rondziende, go mij de eer doen binnen te Dit v geiionnd; maar ik ben bang dal langzamerhand zoowat veranderd een soort van zilverkast.’ Hij wierp de deur wijd open haar te laten binnengaan; en na 'n Ie aarzeling drempel. De ring van snijwerk, schilderijen behangen eenige daar van van overleden Merle’s. Lucille be keek deze het eerst, maar Mario Ver ner ging dadelijk naar het Suffet. Wat prachtig zilverwerk’ Zoo jets zag ik nooit!” „Niet op den Hof?” viel Merle in met oen ongeloovigen' glimladh. „Het spijt mij te moe en zeggen, dat een groot gedeelte van het zilverwerk van de Mer :,t dcn smeltkroes is gekomen-, er is nog wel wat overgehte

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1