UITVERKOOP. GOED UITGEY0E8D DRUKWERK Arrow Ito HMSS w EIWITSTAAL EBrstHwïlifel^ Boorden verkrijgbaar. Op de kwaliteit van de waar komt het aan. Maggi’s Bouillonblokjes waar borgen prima kwaliteit. 2745 34 EN E7M No. 143! EEN PERSOON net Burgermeisje, voor winkel en huishouden. (Voor grof werk een werkster aanwezig.) Bericht aan Adverteerders. k aSTien Laatste maand der Dr. H. NANNING’S Firma 1.1. BEIDT OORTLAHO. Dr. H. NANNING’s Pharm.-Chem. Fabriek, Den Haag. ALLE IN Drukkerij A. BRINKMAN ZOON Rheumatiek en Jicht Feui De Vrouwe Algemeens verslapping Abonneert U op dit Blad. Bloedarmoede, Zenuwzwakte, Turfmarkt 54. L Fabr. P. VISSER, EMMER-ERFSCH.VEEN (Dr.) Heerlijk u vroeg klaar' Alle soorten TABAK zijn 30 cent per pond VERLAAGD. N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765. LIJNZAADKOEKEN merk „STER” en W. L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN wl. Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote VoecUn gewaarde. Eere-Diploma Parijs 1900 Negen Gouddh Medailles genezen. fa. A LAND- EN TUINBOUW. ADVBRT1NTNN. Reductie: Telef per 5 ons 3372 33 flesch staangeld 25 ets. I- n n n levert vlug en tot billijken prijs GOUDA Tel. Int. 82 MARKT 31 3081 30 2 3156 38 A 2545 48 WACHT U VOOR NAMAAK. AGENDA. Met het aannemen van D A M 4 Co.. VAN De Riemerstraat 2c/4.- Den Haag. 3184 4f>J 1.10 - 1.30 - 1.30 naar ver- volkomen op de hoogte met de fabricatie van KAAS. Leeftijd tusschen 30 en 40 jaar. Voor prima kracht levenspositie. 3481 30 Br. I«tt. D. M. W. aan N1JGH VAN DITMAR‘8 Adv.-Bur. Rotterdam. 1.40 -1.50 - 1.50 -1.25 CHARLi Geauthorisee LP. WESSE BENT U EEN ROOKER? Koopt dan onze groote NAPOLEON, en U geniet 7 kwartier voor slechts 7 cent! Als Reclamemerk TIP-POP 4 cent. 2832 8 g 0 in doo- ANTON ;r bjj de ANTON COOPS Drogist, Wijdstraat 29, Gouda Wordt gezocht voor BILBAO (Spanje) Een spannend Lloyd George renbach. D komst met Ali Sleeswjjk. l het prijsverse!... In den la^t klasse I weet en Ib (vc>, 6 Juli. Consistoriekamer Remonetrant- sche Kerk, 8 uur. Praktische Ide alisten Associatie. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig inededeeling te mogen ontvangen van vergaderingen, concerten, vermakelijk heden, enz. om deze in onze agenda te vermelden. Electrisehe Drukkerij BRINKMAN ZOON GOUDA. Heden overleed zacht en kalm na een langdurige ongesteldheid, onze eenige geliefde Zoon en Broeder CORNELIS VAN DER STEEN in den ouderdom van ruim 20 jaar. In vollen vrede is hjj heenge gaan. 3483 24 W. L. VAN DER STEEN. A. VAN DER STEEN—KOOL. MAGDA G. VAN DER STEEN. Gouda, 5 Juli 1920. Kleiwegstraat 17. 2495 7 36 verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten 50 ct per flesch ttdtpe htSkAtr. wsrOn nwt tn»cr*ti>u)- genomen. In alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte of algemeene «laptetoe- standen, is de Sanguinose het middel, dat snel en afdoende verandering brengt. Een groot voordeel van de Sanguinose is, dat zjj ook door de zwakste gestellen verdragen wordt, en geen schadelijke bijwerkingen ver toont. Neem er de proef van. Maar zorg dat gij de echte Sanguinose hebt. VETTE RUNDERLAPPEN p. 5 ons 1.— LAPPEN VAN DE RIB - 1.10 ROSBIEF - 1.20 ROLLADE - 1.10 OVERTUIGT l' VAN DE PRIMA KWALITEIT. Aanbevelend, M. J. VERZIJL, Kleiweg 36, Telefoon 379. LAPPEN per 5 ons ƒ1.25 POLET - 1.25 ROLLADE - 1.30 RIBSTUK - 1.40 zeker werkend f 2,50 per f 1.50 In verband met den met ingang van 1 Juli 1920 ingaanden kor teren werktijd in de drukkerijen, is vroe gere inzending der advertentiën des daags, doch meer in ’t bijzonder voor het Zaterdagmiddag-blad noodzake lijk. Gewone advertentiën kunnen dagelijks worden ingezonden tot des voormiddags 10 uur; groote adver tentiën moeten daags voor de opna me in ons bezit zijn, De advertentiën voor het Zater- dagblad moeten Vrijdagnamiddag uiterlijk 4 uur aan ons Bureau, Markt 31, Gouda, zjjn ingekomen, daar de plaatsing anders niet kan worden verzekerd. Advertentiën. welke te laat inko men, worden, zonder nadere inede deeling, in het eerstverschynend nummer opgenomen. DE ADMINISTRATIE. In een Kruidenierszaak direct ge vraagd een Brieven met volledige inlichtingen te zenden J. S. DE BRUIN, Heeren- straat 79, Voorburg. 3482 13 Het eenigste middel tegen Ischias, Spit, Spierverrekkingen, welke direct verlichting en ge nezing brengt. Honderden dankbetuigingen. Prijs f 1.45 per flacon. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. N.B. Laat U geen namaak verkoopen, zie naar ’t gedepo neerd fabrieksmerk. 3081 30 2 I Het beste PoetsmiddEI Voor alle ""BALEIN «toto tUKutft .ttoito (■■„.■to" to muter to MOew. wondert» •tot'toet tottot»p e» lu»u tot In 4t fifnstt toet/t» ftotr «M toto.lt niet toto Is 15 te nauw of 15*4 te wijd? Vraagt U dan maat 15*4 Zoo ook verkrijgbaar meten I3H-I4K-MK-1W-WX ,nz 95 ct p et 2 75 per 3 Imp. MAX BLOCH, A'dam. Advertentiën en abonnementen op dit Had worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A. BOOM, Berkeawoude. voor Bedkenwoude-Achterbroek door J. N OOM EN, Beleraehe. Stoïwök. Men eische daarom uitdrukkelijk Maggi’s Bouillonblokjes en late zich niets anders daarvoor in de plaats geven. voor hetoebruiK -^jxhuooEN. tëANGUlNOSE kost per fla con f2.—6 fl. ƒ11.—,’12 fl. ƒ21.—. Met duidelijke gebruiksaanwijzing. B(j alle eerste Apothekers en voorname Drogisten. ABONNEM1 p»r kwartaal Franco per pos Abonnement» bij onze agenü ADVERTEN 15 regels f 1-ft regels 1 15 cent per re Poets met „Era” Ge doet wonderen Neem iets anders En ’t ismis. ROSBIEF FIJNE BIEFSTUK OSSEHAAS VERSCH RAUW KOEVET UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT. Aanbevelend, NI. J. VERZIJL, Kleiweg 36, Telefoon 379. DRUKWERKEN in elke gewenachte uitvoering, balast ,ich ta HAASTRECHT to haar J. SCHRER. van I Liter 'I2 BEVROREN RUNDVLEESCH V Buitengewoon best VET RÜNOVLEESCR van de EERSTE KWALITEIT VETTE OSSEN. FIJNE RIBSTUK OSSEHAAS FIJNE BIEFSTUK PRIMA RAUW VET 38) „Verrukkelijk! markies hun vei aan ecu der M» door Koningin ning dat hij ha; in den kerkdiete heerlijk het zou te breken en vo goud en zilver dat het eenige. w hei aan je vrier aan de buitenzij» en er mee weg ik een inbreker -Het spijt mij mverbeeldinger Verner’S zej de i zolfa als u je was. zoudt u df openen zonder h en roer te breng -Waarom niet -Omdat het gemaakt is en minste inbreuk „Nu, data zou 627 Voedert aw Vee met 34 Na twintig jaar van onuitsprekelijk Ijjdea heb fk mijzelf genezen. Sindsdien heb ik het als mijn levenstaak beschouwd, te trach ten ook anderen te genezen. Ik weet wat het beteekent te moe ten lijden, maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en kracht. Ik heb mijzelf gene zen, maar ook duizen den anderen. Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden, die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt, en ten slot te door Gloria Tonic zijn genezen. Zij zjjn nu weder gezond en sterk en zij vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan. Na veel studie is het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek, Jicht, Spit en Heupjicht. Indien Uwe ziekte behoort tot de z.g. ongeneeselijke gevallen, zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zijn, om U al- geheele genezing te brengen, maar toch zal U reeds na de eerste doos blijken, dat mijne beweringen waarheid bevatten. GLORIA TONIC is verkrijgbaar zen A 2.50. Te GOUDA bü COOPS, Wjjdstraat 29, en verdei voornaamste Drogisten. Vraagt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f 0.75 per doos. Waar niet verkrijgbaar volgt toezending na ontvangst van postwissel plus ƒ0.20 voor porto door John. A. Smith, N.Z. Voor burgwal, Amsterdam. 6071 49 Gessler, de (Dui a fait bonne mint selinge uitnoodigj men heeft hjj vi keken en van zjji klaarde hjj dat d< de had vervuld, wjjs zag, dat de waipening van Du maakt op de geal zjjn persoonlijke schen te hooren. is alras in grafrn te' Spa zullen ni» zjjn leven zjjn ge1 Dadelijk na zjji rentie-stad, gister had hjj een onden’ mons en generaal evenals andere m minister van oorl» ken, o^xlat de Du tweede male het krjjgen de 2aak den door o»pzetteli gen in Duitscfhli aantijging was dj zien den Duitsche ren bekend was i indruk had dat i namelijk was be aangelegenheden baeh heeft nu all (ook de minister dagen verwacht kwestie der oorl» betreft kan de ei Het is echter mo der naar den zin vast en zéker ov De zitting, die ee van iGessler bego voor de Duitschen hun goede bedoe henzelf te wijten van de reis en conditie om Duit zake de ontwa/peni mee dadelijk na vangen) aan te t< hij nu juist geen had. Lloyd George deur in huis. Hjj (paalde data voor i Over het getal t» p»g niet. Gessler antwoo redevoering, waa opsomde, die er den om zjjn troep» Over melk en zuivel. in het Jaarvfersïag over 1919, dat dezer dagen verschenen is van den Zuivelconsu- lent in Gelderland, lezen we een en ander over den algemeenen toestand en voorts wat ter verbetering der productie nog kan worden gedaan, dat de aandacht van lede ren veehouder, waar ook, verdient Voor den oorlog betaalden de boterfabrieken bij gratis-teruggave van de centrifugemelk e» karnemelk pl.m. 4H per K.G. melk; dat wa ren gunstige jaren. Thans over 1.919 werd uitbetaald pl.m. 9V4 ct. per ICG. en nu klaagt men in de zandstreken, dat de renta- biliteitsgrens reeds bereikt is. Tjjdens den oorlog zjjn de productiekosten met inbegrip van de pacht steede hooger gestegen. Het stelsel, dat in dien tjjd gebezigd wejxl voor het vaststellen van de prjjzen der land- huuwvoortbrengnelen, en dat gebaseerd was op een vergoeding van de productiekosten met inbegrip van de pacht, miste als zoo- «lanig de prikkel tot het handhaven van be- trekkelijk lage productiekosten en pacht, markt de schrijver, de heer Hylkema, op. In dit licht beschouwt hij ook de door «ie regeoring opgestelde Zuivelpolitiek voor de periode Mei 1919—Mei 1920 al een maatre- rel in ’t belang van den landbouw. Die poli tiek is kort weergegeven in des Mdnisters woorden: „Het is mjjn bedoeling om met gepaste gebruikmaking van deze verboden (de verboden tot uitvoer van melk, boter, kaas en melkproducten, alsmede het ver bod tot vervaardiging van melkproducten C. 0.) de voorziening met melk en zuivel in de gewenschte banen te leiden, prijsop drijving te voorkomen of een reeds inge treden verhooging van prijzen voor een prijsverlaging te doen plaats maken”. Deze maatregel, welke direct in 't belang van den consument was, kan indirect het belang van den landbouwer op het oog hebben. Het drukkén van de melkprijzen n.l. leidt on willekeurig tot het tegengaan van een ver dere stijging van de productiekosten met de pacht, en wellicht tot verlaging ervan. Van de zjjde der Zuivelorganisaties van veehouders werd tegen deze politiek heftig geprotesteerd. Het gevolg was het instel len van nieuwe crisismaatregelen en groote moeilijkheden bjj den uitvoer van Zuivel producten. Het verkrjjgen van de grootst mogeljjke bedrjjfsvrjjheid is nog lang niet aanwezig, waaraoor het aanpassen van den landbouw aan de nieuwe toestanden is ver traagd. De veehouder zal er meer dan ooit op uit moeten zjjn, om zoo voordeelig en zoo goed mogeljjk zjjn zuivelproducten te producee- rea. Daartoe kan hem allereerst helpen een betere methode van melken waarin onder richt wordt gegeven door den heer IJ. R. Heida uit Ratljjk (Fr.) Deze leidde een cur sus te Gorssel met de bedoeling dat de deel nemers later op hun beurt weer als cursus leiders optreden. Verwacht wordt, dat door de betere wjjze van melken de melkproduc tie gemiddeld met 1 K.G. per koe en per dag zal verhoogd worden. Voor Gelderland zou dit alleen reeds beteekenen een meer dere melkproductie van 40 millioen K.G. per jaar. Dit is, bjj een melkprijs van 6 ct. per K.G. een geldswaarde van 24 millioen gulden! Wekken deze cijfers niet op tot actie? Een noodzakeljjk iets is ook: het melk- onderzoek, het aanleggen van melkstaten voor alle koeien. De veehouder dient te weten, met welke dieren hij „boert", hoe veel zy hem opbregen. De minder goede moeten den stal uit, met de beste alleen dient hy voort te fokken. Het aanstellen van een controleur, die monsters neemt en onderzoekt, komt voor menige streek te duur uit Verschillende vereenigingen, of groepen vair veehouders, nemen daarom voor gezamenlijke rekening een monsternemer aan, terwjjl het onder zoek van de melk geschiedt aan het Cen traal Bureau voor melkonderzoek (dat is voor Gelderland te Zutfen). Gaandeweg wordt van deze gelegenheid een drukker gebruik gemaakt. In 1915 geschiedde dit door 10 vereenigingen met 178 veehouders, die te zamen 952 melkljjsten hadden aange legd, in 1919 waren het 24 vereenigingen met 345 veehouders, samen 1973 melklys- ten. De omslag, welke werd geheven ter dekking der exploitatiekosten, was in 1915 1.05, maar is in 1919 gestegen tot 1.50. Op het belang van goed drinkwater wordt ook gewezen. In dit opzicht valt nog zeer veel te verbeteren. Het modderwater uit de poelen, dobben en slooten, is een groot gedeelte van het jaar totaal onge schikt voor drinkwater voor het vee. En toch wordt het vee op vele plaatsen genood zaakt den dorst te lesschen met dat slechte water. Te weinig wordt er gebruik gemaakt van de gratis gelegenheid om het pompwa ter van de boerdery te laten onderzoeken aan de Rjjkaseruminrichting te Rotterdam. (Ook aan het proefstation te Goes kan men het drinkwater tot onderzoek opzenden.) Er heerscht een opgewekt streven kwaliteitsverbetering der boter. De wachtingen zjjn bewaarheid, dat een boter- verkoopvereeniging, welke bjj de betaling rekening houdt met de kwaliteit, de voor naamste factor voor het bereiken van resul taten in dit opzicht is. By de in 1917 opgerichte CoÖp. ZuiveL verkoopvereeniging Gelderland—Ove rijsel (C.Z.G.O.), waarbij bjjna alle groote CoÖp. Zuivelfabrieken in Gelderland zjjn aange sloten, bestaat een indeeling van de boter in 4 klassen, afgaande op een wckelijksche keuring van één vat boter uit de partjj. Het prijsverschil per klasse is oorspronkelijk bepaald op 2 ct. per K.G. boter, terwjjl nu reeds voorstellen aanhangig gemaakt zjjn om het prijsverschil iets grooter te doen worden. In den laatsten tjjd werd bjj de keuring klasse I weer onderverdeeld in Ia. (Ie kw.) en Ib. (volg. kw.). In de eerste weken van 1920 kwam van de geheele par tij gemiddeld 25 pet. in klasse Ia. terecht. Hieruit bljjkt, dat er nog veel te doen bljjft, véér alle böter de eerste keur verdient. te C. B.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3