ie Woensdag 7 Juli 1920, 59e Jaargang. No. 14358 /erteerdars. en Jicht ten. Feuilleton. bUe T BISSER, De Vrouwe van Darracourt door CHARLES GARVICE. 1 iEBHUlK IOOE?L _eN De conferentie te Spa. 2Srie\x'W"s- en. ^.d.-vextexx-tie'bleLGa. -vo©x Cw-o-u-gLsl «xx ‘-‘xxxexxejcen. regelh 2.95, elke regel meer 0.50. INISTRATTE. BureauMARK T 31, G O;(' D A. Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Telef. Intere. S3. Ue Aiiwutewu UiMeii udui gebied dart het n 8. on- HOOFDSTUK XII te eens IDA. vroeg zij. »Nu, ditto zou ik het slot openate- K'J wanneer end voor het Zater- f rijdagnamiddag s Bureau, Markt io men, daar de iet kan worden Ike te laat inko er nadere mede- erstversehünend i- Remonötrant- Praktische 1de- b iar I .’ld. de zijn opmerkelijk eerbied: - den met ingang aanden korteren kerijen, is vroe- id ver ten tien des ’t bijzonder voor j-blad noodzake- tentiën kunnen ezonden tot des groote adver- s voor de opna- middel tegen rverrekkingen, chting en ge- aange- te vo- ■itdrukkir" ■telling tc ontboezem» delingen ha,. Lloyd Geoi oer een form< op, al lei sdherpen toon rekening te 1 oo de Duitsche llottigen indruk INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Op de voorpagina 50 hooger. I VEEN (Dr.) zijn da te dat naar doet donken aan mijn vader in rijn '«ester tijd (Wordt vervolgd.} „Era” inderen anders mis. is er Italië maj erken en - en op het valona ge I aansche Italië krijgt der w: hü vc Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau* en onze Agenten. wuiui auu de Iuumm u.( uuc uuuiuiMo uc tetgeu- uuumiuuk van vu wordt. -4^1 imer ur. 1 e. wij geregeld tijdig m ontvangen van srten. vermakelijk e in onze agenda ken verklaarde zij. „Het spijt m j u ook hierin teleur te s'ellen, maar dal is niet mogelijk. Hol hen gaan. '1 van Geauthorisecrde vertaling van 1 P. WESSELINK—v. ROSSLM (Nadruk verboden.) geen namaak .aar ’t gedepo- 3081 30 2 ■i nmogt het geheim erner". zeide hiii _1 werd I Derby en Pak„_ raaf Bonin Longare Gewone advertentiën en ingezonden inedodeelingen bü contract tot zeer ge redu ceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. I ANTON Ier bjj de "oed recht in- luderwerp waar- ig werd aange- waarini kwam, dat ..lende toehoorders de bü het Sleeswüksche ver drag gevoegde kaart volgt de njouwe 'p kleine uitzon de .zuidelijke grens van de tone van Sleeswijk. werd gepresideerd door .«j Cambon. voorzitter der con- i ambassadeurs. De Deensche ‘artis, de heer iBernboft, legde zijner rogeenüR een veikla Havas-Reuter meldt uit Brussel, dat het Italiaansche gezantschap het onlangs door ns vermelde bericht over de inneming aan wilde th$e i Hij Drukkerij JOON - GOUDA. heeft gesl Maandag eveneens didaat te eerst na ■werd James M. Cox. sinds 1917 neur van Ohio, aangewezen. Ohio dankt aan hem een wet voor gevallenverzekering. en vrijzinnige wetten tegen kinderarbeid en betreffende het on derwijs, welke laatste zijn faam bevestig de. In vedband met dit sociale «eA «al de :5T6 10DÊI UE rbotuigiugen. flacon. Apothekers en jn genezen. Zjj zijn ;erk en zij vertellen 'onic voor hen heeft is het mij gelukt n te stellen voor de tiek, Jicht, Spit en i ziekte behoort tot evallen, zal één doos oen.de zijn, om U al- sngen, maar toch zal >o? blijken, dat mijne evatten. verkrijgbaar in doo- rOUDA bü I, en verdt uil V t>uuzeul«gcu touuuea genviuu, sprauA nel am iQua duvi uu uevusugu nvt gioouui geueeiuj vuu uei itauaaiureuv guiuuueu is op de uriox*acnupen onuerge urauuu »u <ie jongste vergeeiacmj pu X«ug om ue stau te aetoveicii zouuen de itMiauen 4ou uouueu eu Wuryne gewonnen aeuoen verloren, terwui de Aübaueeaen stuMMen «waar gesen ut. dU m«xun4ciuwn oen en ZOOU geweren moeten hebben buit gemauMt. zijn Maar. eer er zes maanden voorbij zonden zijn, zou hij haar in zijn greep hebben. En dus keerde hij naar •‘cnzaain verblijf terug en liet de nes achter om over haar bezoek praten Marie Vetner verklaarde zij zich nooit zoo vermaakt had in haar leven en dat zij nooit zou vergeten bet zilver In die geheimzinnige kast is de GLORIA f 0.75 per doos. iar volgt toezending ostwissel plu» ƒ0.20 A. Smith, N.Z. Voor- 6071 49 Merle begeleidde de dames tot •'••n ingang van den Hof. maar i e uitnoodiging van Lucille, om blijven drinken, niet aannemen. \nis te verstandig om zijn voordeel te v. Uien forceeren of te vlug van stapel ie loepen. Hij was tevreden over zijn d ig. hij had haar vergiffenis verkregen, en had haar zelfs in zijn huSs gelokt Hij moest voor het oogenblik voldaan Zonder veel opcueu te wekken heelt Maandag te Parus een historische Dlech tigheal plaats gehad. Dien dag is n.L in de Klokkezaai vim <het departement van Buitenlandache Zaken het verdrag tus- schen Denemarken en de voornaamste ge allieerde mogendheden gesloten, waarbü aan eerstgenoemde de «wuvcreinitrtt wordt «vergeelragen over een deel van SleeewÜk. tot aan een grens, door de voornaamste geallieerde mogendheden vastgesteld. Krachtens art. 110 van het verdrag van Versailles had Duitschlland ten behoeve dezer mogendheden van genoemd af gezien. Volgens De verkiezingsstrijd in Amerika kan nu met kracht beginnen. Nadat onlangs de Natjonale Conventie Hurtling candidaat itekl voor het presidentschap, de Democratische Conventie in geslaagd een geschikte can- vinden, ’t Heeft moeite gekost, i ongeveer veertig stemmingen gouver- bekentenis g cille!” riep ZR lachten allen en toen Lucille zich afwendde atak Marie den sleutel in het «lot. „Uit eerbied voor het bevel van Miss Darracourt". zeide hij. „zal ik het geheim niet bekend maken Zie voegde hij er hij. terwijl hij den sleu tel omdraaide en het toaneel weer on hoorbaar op zijn plaats schoof, die de schitterende schatten verborg, door één woord gebeurt dit alles!" „En wij weten niet welk woord het is. dat is toch al te erg!" zeide Marie Verner, terwijl Lucille z ch omdraaide om weg te gaan „Gij zult het weten kaart Duitsch-Deensohe ‘grens, op deringen na. de zuidelijke eerste stemmingMi De plechtigheid den heer Jules Cambe" ferentie van gezant te Pa J uit naaui ring af. Daarop werd het verdrag geteekend door Lord Derby voor Engeland. Jules. Cambon en Palégue voor Frankrilk. graaf Bonin Longare voor Italië, baron Matsui voor Japan en Bemhoft voor De nemarken-, de vertegenwoordiger» der Britsche dominion» zullen later teekenen op een bjj het verdrag gevoegd protocol. Uit KopenJmgen wordt gemeld, dat de koning den 9en Juli de wet zal teekenen. door den Rukalag aangenosnen betreffende de inlijving van Sleaswjjk bjj Denemarken, l^enzelfiden dag aal de koning het Sleee- wljksch gebied, aan Denemarken terugge geven. bezoeken. dan ik. „Geef mij den sleutel en laat mij be pp'cven het woord te raden!" zeide Marie -O. u moogt het geheim kennen miss Verner", zeide hi(i. „Het woord, 'lat de sleutel moet aanwijzen, is Lucille keek ernstig en naar het scheen onrus ig. „Als het u blieft doe dat niet' zei de zij. .Herinner u. dat gij ons juist verteld hebt, dat u en u alleen de eeni ge persoon zijt, die het .Sesam open ii van uwe schatten kent. Het is niet verstandig om zulk een belangrijk ge heim toe te vertrouwen aan drie doch ters van Eva die. zooals gij weet, van nature niet in staat zijn 1 het bewaren". -Wei heb ik ooit zoo’n openhartige bekentenis gehoord als de jouwe. L|i cille!” riep Marie Verner lachend uit. allen en >nuitsprek«ljjk lijde* i. Sindsdien heb ik tteschouwd, te trach- Alfvorens het onderhoud te eindigen vroeg de correspondent aan den Duitachen minister voor de levensmidrielenvoorzie- ning of dé geboorten en de «terften wer den beïnvloed door den stand van «aken, waarop Hermes de volgende cijfers ver strekte: In 1914 telde men over 365 plaat sen. door geheel Ihidfrchland genomen, niets meer dan 625.000 geboorten. Dit cij fer daalde tot ongeveer 460.000 in 19il9# Wat betreft de sterfte van kinderen van 1 tot 5 faar. die was in Pruisen In 1914 ongeveer 54.000, en in 1918 iets meer dan 63.000. In Mecklenburg en Sleeswlik wa ren die cijfers in 1914 542 en in 1918 meer dan 1000. Wat ‘betreft de kinderen in den leeftijd van den krachtigsten groei (5 tot ÜS jaar). daarvan bedroeg de sterfte in Pruisen in 1914 ongeiveer 26.000 en in 1918 is dit meer dan 50.000. In Mecklenburg was dit in 1914 360. en in 1918 A19l Ve laar de cijfers, zeide Hermes. Zij atiin aan de bronnen zelf ontleend. Zij iiin ver schrikkelijk en als ik u alles zou mededee len wat ik daar heb. zou ik u verschrik ken. Duitschland is ziek: zal men het la ten sterven? Een spannende zitting. Gessler’s toelichting onvoldoende geacht. Lloyd George dreigt met dwangmaatregelen. Tactische fout van Feh- renbach. De verdeeling der schadeloosstelling. Italiaansche overeen komst met Albanië. Valona niet ^ezet? Deensche souvereiniteit over Sleeswyk. Cox candidaat der Amerikaansche democraten. De boycot voordgezet. ONS OVERZICHT. noodigen nadruk leggend op ihet feit, dat de overtollige soldaten «ich niet goedwil lig naar huis zouden laten zenden. Ook sprak hü over de streken, waar men de gewapende macht niet zou kunnen ontbe ren. Het gelukte hem niet dit alles vol doende duidelijk te maken. De gegevens, die Lloyd George had gevaagd, gaf hü ech ter 'volstrekt niet. Men had zich van Duit- sche zyde blükbaar niet erg voorbereid. Lloyd George verzuimde niet zijn ont stemming hierover te laten talboten. Hil moet zelfs geëischt hebben, dat de Duit- achers reeds den volgenden dag (dus he den) met een goed uitgewerkt plan voor den dag zouden komen, welk „verzoek" hij kracht bijzette door de bedreiging onmid- delljjk dwangmaatregelen te zullen nemen. Lloyd George verklaarde degene ge weest te zijn, die het initiatief tot deze conferentie genomen heeft. Wanneer de Duitschers thans niet hun goeden wil toon den, zou hjj daaruit de consequenties moe ten trekken. Slechts in dat geval, verklaar de Lloyd George, zou Duitschland een luurzamen vrede mogelijk maken en bij de tegenpartij vertrouwen inboezemen. Fehrenbach achtte zich blijkbaar, als voorzitter der delegatie en rjjkskanselier verplicht de zaak te sussen en hield daar om een rede die echter tot eenig resultaat ■Tad, dat de situatie nog moeilijker werd. De redevoering droeg alle kenteökenen van vooruit te zijn gereed, echter voor den huidigen toestand niet pasklaar te zijn gemaakt. De woorden, waarmee Feh- renbach 'blijkbaar gehoopt had een diepen nd ruk te maken, sloegen als een tang op en varken. Zijn hoofdlbetoog was. dat 'hij ds eerlijk man wilde sterven en geen on- - ervulibare verplichtingen pp zich kon ne- nen. Iedere zin moest in het Fransch en hqt Engelsch worden vertaald; dit ge- nirde op drogen toon en verslapte nog en indruk van de toch reeds vreemd aan- 'oende rede. Fehrenbach stelde de toehoor- 'ers op een lange geduldproef en toen hij itgesproken had heerschte er. aldus seint de correspondent van de N. R. Crt.. alge meen bevreemding, waaraan Lloyd George :ing gaf door zijn hevige teleur- te hetoogen over de nietszeggende ingen. waar hij zakelüike mede bad verwacht. >rge maakte den Riikskanse- leel standje. Hij woes hem er dat daar mensohen bijeen zaten, die allen veel te doen hadden en nu niet nut teloos bun tiid konden verliezen. Hij druk t den Duitschers op scherpen toon op het hart daarmede goed rekening te houden. minste roeren aan het slot door l lie er niet mede weten om te g: maakt Rechts dat de grendels zich b nnen nog meer sluiten Zij trok een leelijk gezicht, terwijl de anderen lach'qn „In alle geval hield zij vol. „zou ik den sleutel kim non stelen.” .Weer zondt u in uw beminnelijk plan gedwarsboomd worden. Kijk maar eens zeide Lord Merle haar den sleu tel toestekend. Het was inderdaad de zonderlingste sleutel, dien Marie Verner ooit gezien had. De deelen of tanden schehon be weegbaar: en elk was gestempeld of ingesneden met letters en cijfers. „Laat miss Darracourt dien zien' zeide hij. Lucille nam hem in de hand en be keek hem aan alle kanten. „Een merkwaardig soort sleutel, niet waar?" zeide Merle. „Zelfs al mocht miss Verner dien vinden, zou die haar niet va«i dienst zijn, wanneer zij n et bekend was met het geheim, waardoor hij bruikbaar is. U ziet, hij is geheel los en in stukken: toch behoeft u de letters maar zoo te schikken dat zij een woord vormen dan wordt het ge heel vast, zoodat een kind het paneel heel gemakkelijk kon openen _Wat mooi!” riep Marie Verner uit .En u kent het woord natuurlijk?” „Ja. natuurlijk, en niemand anders GOUDSCHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS .a - BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad p»r kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Fraaco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA. bü onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkring) 1—5 regel» ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—regels ƒ1.55. elke regel meer f 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bfjslag op den prjjs. i er ongeveer 150 80 Franschen, 20 verder vertegen van Griekenland. Roemenië. Slowakije, Zuid Slavic, en Portu- wordt bewaakt door een gendarmes, daar men Ihetn een aanslag z4il 38) „Verrukkelijk!” riep zij uit. toen de markies hun verteld had dat een vaas aan een der Merles was aangeboden door Koningin Elisabeh. als beloo- ning dat hij haar plaats had gewezen in den kerkdietet -Stel je voor, hoe heerlijk het zou zijn dat paneel open te breken en voor een oogenblik al dat goud en zilver te bekijken, wetende dat het eenige. wat je te doen hadt was het aan je vriend over te reiken, die aan de buitenzijde van het raam stond, en er mee weg tc rijden. Ik wou. dat ik een inbreker was.” -Het spijt mij, dat ik uw aangena- m» verbeeldingen moet storen, miss erner’'. zei de markies lachend: „maar zelfs - was. zoudt u openen zonder t en roer te brengen." -Waarom niet?" vroeg zij. Omdat het van het sterkste staal gemaakt is en geen beitel kan er de minste inbreuk op maken.” al werd zij honderd jaar Zelfs me vrouw Dalton geraakte bijna in verruk king, want de beschaafde manieren van Merle en zijn opmerkelijk eerbiedi ge houding tegenover haar hadden haai niet verwend, oud hart gewonnen. *.Een zeer innemend man. lieve Miss Darracourt! Vide zij. „Het is maar zelden dat men in deze eeuw van uiier- II Üc vertoop en schijn groothrid iemand ontmoet van zulk een ware beschaving verbonden met zulk oen goed hart en juist begrip. Ik verzeker u. dat de ede le wijze waarop hij zich vorontschul- d gdc tegenover dien jongen man Kerne mij haast tot tranen bewoog!” -Herne, niet Kerne zeide Lucille. .Was het Herne? Het kan zijn. Ik hen niet sterk in hei onthouden van namen van monschen uit de lagere klasse Wat het vorstand van den mar kies betreft, dit is ver. ver boven het gemiddelde van anderen uit zijn stand verheven. Zijn verslag over de werke lilk zeldzame ik mag wel zeggen één ge stukken van zilversmef'd kunst, bwwijst. dat hij even buitenge woon ontwikkeld als edelmoedig en wel opgevoed is." .Daar hebt ge een getuigschrift voor den markies. Lucille!" zeide Marie lachend .Ik kan er slechts aan toe voegen zeide mevrouw Dalton, koeltjes he; meisje kijkend, „dat hij mij De verteRenwoordigers der entente heb ben gisteren den vrijen ochtend en middag gebruikt voor onderlinge besprekingen, oofdzakelük over de verdeeling der »cha- leloosatelling. België’» kansen schijnen er weinig gunstig voor te staan, hoewel Hv nans een opgewekt gelaat toont en tot de journalisten verklaart dat de zaken op een ’oeden weg zjjn, doch dat een oplossing liet is gevonden. Dit is een bevestiging van de berichten, dat nog naar een andere egeling dan aanvankelijk was opgemaaict. wordt gezocht, een regeling, die allicht in 'lelgië’s nadeel zal oitvallen. De prioriteit, ooals het die rich aanvankelijk had ge ’acht, zal het zeiker niet behouden. Heb al Italië, dat deze zaak aan 't rollen heeft •gebracht, ongetwijfeld weinig dankbaar rijn. Met Albanië, waar de Jtaliaansche sol aten, geducht in ’t nauw gedreven zijn, iioet Italië tot overeenstemming zjjn ge komen. Het Giornale d’Italia meldt, olgend verdrag is gesloten 1. De Italiaansche regeermg erkent de \lbaneesche regeering te Tirana. 2. Albanië bestuurt toet gebied zo rude i reemde inmenging. De Italiaansche troenen ontruimen Mbanië. 4. Albanië krjjgt het recht ziin natio nale onschendbaarheid te verdedigen. ■5. Italië mag maritieme verdedigings- een draadloos station aan leg- eiland Saseno. dat vlak voor relegen is. Valona bljjft door Ita- troepen bezet. 6. Italië krjjgt vergoeding voor de ge bouwen. die het in Albanië heeft opgericht. ti-aur wilt’ antwoordde de markies, t' Fwijl hij den sleutel in zijn zak stak ii zich gereed maakte om hen te ver v‘Zeilen Werkelijk?" zeide Marie Verner, hem over den schouder aanziende. „Wezenlijk en waarachtig", herhaal- hij. terwijl zij op haar lichte en zorgelooze wijze lachend naar buiten had. Lucille behandelde de geheele zaak Ih een vermakelijk voorval van geen ‘paaide beteekenis-. maar in later tijd wam ieder woord, dat gesproken was. weer te binnen met Idiksenisnel Gessler, de Duitsche minister van oorlog a fait bonne mine a mauvais jeu: de plot selinge uitnoodiging om naar Spa te ko men heeft hü van den besten kant be keken en van zün vertrek uit Berlijn ver klaarde hü dat de op roep hem met vreug de had vervuld, omdat hü daarin het be wijs zag, dat de nota aangaande dé ont- wapening van Duitschland indruk had ge maakt otp de geallieerden, zoodat zij thans zjjn persoonlijke toelichting daarop wen- schen te hooren. Och arme, zijn vreugde is alras in gram vergaan; de eerste uren te Spa zullen niet de aangenaamste van zün leven zijn geweest. Dadelijk na zün aankomst in de confe- rentie-stad, gisteren om ongeveer vier uur. had hü een onderhoud met Fehrenbach. Si mons en generaal van Seeckt. welke laatste evenals andere militaire deskundigen, den minister van oorlog naar Spa zijn getrok ken, opdat de Duitsche delegatie niet ton tweede male het kleingeestige verwijt zou krijgen de Zaak sleepende te willen hou den door opzettelijk de militaire deskundi gen in Duitschland achter te laten. De aantüging was daarom kleinzielig, zien den Duitschers de agenda niet ren bekend was gemaakt en iedereen den indruk had dat de Sipa-conferentie voor namelijk was belegd om de economische aangelegenheden nader te bezien. Fehren- baoh heeft nu alle hens aan dek geroepen (ook de minister van justitie wordt dezer dagen verwacht ter bespreking van de kwestie der oorlogsmisdadigers) wat dat betreft kan de entente dus tevreden ziin. Het is echter moeilijk het een tegenstan der naar den zin te maken, wanneer die vast en zéker overtuigd is van je onwil. De zitting, die een half uur na aankomst van Gessler begon, is weinig bevredigend voor de Duitschers verloopen, wat, ondanks hun goede bedoelingen, grootendeels aan henzelf te wijten was. Gessler was moe van de reis en daarom niet in de beste conditie om Duitschland’s go zake de ontwapening (het <mri< mee dadelijk na de openin/ vangen) aan te toonen, w: hij nu juist geen welwilh had. Lloyd George viel onmiddellijk met de deur in huis. Hü vroeg gegevens en be paalde data voor de aflevering der wapens. Over het getal troepen sprak hü voorloo- pig niet. Gessler antwoordde met een uitvoerige redevoering, waarin hü de zwarigheden opsomde. die er voor Duitschland beston den om zijn troepen te verminderen en den Deze gebeurtenis scheen afgevaardigden een noodl te maken. De wanhoop, stond den Duitschers op 't gelaat toen ze tegen acht uur de conferen tie verlieten, ook Lloyd George en andere entente-gedelegeerden ««gen er ontstemd uit. De zitting van heden wordt, zooals te begrijpen is, met spanning tegemoet ge zien. Fehrenbach heeft tegenover een corres pondent van de Intransigeant en tegen over Engelsche journalisten verklaard, dat 'het hedenmorgen wellicht een harde strijd zou worden, doch indien fde Entente niet het ónmogelijke verlang, waaraan nie mand kan voldoen, dan -zal Spa de laatste pleisterplaats voor den definitieven vrede en voor het hervatten va» den arbeid zün. waardoor alleen en beter dan door alle conferenties Duitschland en de Geallieer den gered kunnen wonien. Naar verluidt zal generaal Foch zoo spoedig mogelük gelegenheid zoeken om met generaal von Seeckt 4e technische bij zonderheden van het vraagstuk der ont wapening te behandelen. Lord d’Avernon. de nieuwe (Engelsche gea$nt te Berlijn en lord Derby, de Engelsche f'ezaot te Parus, zouden gisteren te Sp< aankomen. Von Seeckt heeft reeds een belangrijke functie ingenomen onder Von M^ckensen. Bij de revolutie is hü naar de jiuidige regeering overgegaan, die hü ook tijdens den Kapp- putsch is trouw gebleven. De Fransche bladen 4> ren gen nog uit voerige stenrmingsberichtan en beschrij vingen van de conferentie' te Spa. Daaraan is nog te ontleenen, dat de Duitschers on geveer 100 secretarissen naar Spa hebben meegebracht. Verder zün löngelschen aangekomen. Italianen, 19 Polen en woordigers van Griekei i'sjecho-Sl gal. Venizelos wacht van Belgische bevreesd is, dart; op worden gepleegd. Uit het’ feit, dat de Duitschers hun mi nister voor levensmiddelenvorzienimr Her mes hebben meegebracht, wordt geconclu deerd, dat de Duitschers als voornaamste argument om concessies der geallieerden te verkregen zullen aanwenden de jam merklacht: Duitschland lijdt honger. De correspondent van de N. R. Crt. heeft een onderhoud met Hermes gehad, waarin deze uitvoerig den nood in Duitschland be schreef. -Op de vraag hoe men 'het zou kun nen (helpen, anwoordde Hermes vaag in deze termen: Wü hebben hffip uit den vreemde noodig, teneinde niet meer ge dwongen te zijn om ons rogge en tarwe te verschaffen tegen buitensporige prijzen op de wereldmarkt, en die aan ons volk te kunnen leveren tegen onbereikbare prijzen. De journalist drong aan bü Hernias, moeite doende om hem op het terrein van het verdrag te krijgen. Hü eindigde met hem te zeggen: Dat is een geheel van oor zaken en financieele vraagstukken, dat het geheele verdrag omvat. verbeeldingen moet wi uuiiwiMCB muucmi. „maai al», u de bekwaamste inbreker dat paneel niet kunnen het geheele huis in rep

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1