Blad. UK kof n Donderdag 8 Juli 1920. 59e Jaargang Ho. 14359 rin ON Feuilleton. G’s KE EN 3>j"i©-vx“w-s en. ^ttuo„-trexx®xxtxe'b±©.cL -vooxO-o-ulcL©- ®xi ^nasxxe^exi. De Vrouwe van Darracourt De conferentie te Spa. istruatie. voor 4 60 Bureau: MARKT 31, GOUDA. Administratie: Telef. luiere. K. Redactie: Telef. Interc. 545. IDA 4 van i Hen EXUK ÜJW.Z. ?2m 27 Het Wal M 2HT die van een --Ja. (Wordt vervolgd). en 1 Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bü contract tot zeer gesedu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door lussehenkomst van soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau* en onze Agenten. KEN owing, belast ze evon INGEZONDEN MEDKDEEL1NGEN Op de voorpagina 50 hooger. edvormend ïdarmoede, de zwakte- Fabriek abonnementen igenomen voor >r enwoude, terbroek door sche, Stolwijk. den stek! achtte het ónmogelijk nog ;n een toestand te dulden, linens in Duitschland verborgen e premier zeide in zijn binnen- Dar en in zij zeggen door Susie, nier", voegde hij er aan toe. „Gij zult het mij nu persoonlijk zeg gin zeide Lucille vriéndelijk. veront- zacn- op do e P. nementen op men door jdeweg 72. *erij GOUDA. wil. gij?" .Hot instel lii on de Turken Tot de j de conferei verluidt n tie. De Polen komen van .Ik het paard waarvan ik GOUDSCHE COURANT. VERSCHUNTDAGEI. IJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. het oog i Polen tol doen, Duitse steuninj Kan nieuwe komen CERIJ te BAARN 2501 10 TERING E ^Speciaal arts, k. f 2.40 ingen aag-, darm- en ralsteenen). Vet- ierziekte, Bleek- snefaal r geallieer- zullen, na- verder leger buis te zenden zijn uitgele- ler groot ge- nmten. uitleve- ing van het ‘tbonden. e generaal, ik Ik verzoek u •machtigen onze troepen nog 15 op de been te houden. Wii zullen jleidelijk met 20.000 man per drie vierhoek dien Ver WOK haar en een glariH vloog over zijp gelaat toen hij. met don teugel van zijn paard over den linkerarm geslagen, don stijglieugel voor haar vasthield. .Maar hoe moot ik daar op komen?” vroeg Lucille, naar den stijgtaugwl wij zend. „ik zal een stoei of zoo iets non- dig hebben”. Hij schudde het hoofd on lachte. .Zot uw voet In mijn hand, als het u hlie't”. zode hij. wachten antwoord ont- door CHARLES GARVICE. Geauthoriseerde vertaling van 1. P. WESSELINK—v. ROSSI'M. (Nadruk verboden.) paarden wachten on- in den vierhoek zeer ad rem. lat ook in an- loop waren, die it in handen te 14 regels 2.05. elke regel meer Ü.5U. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad ner kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Fraaco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beeorgkrmg) 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. een sterk geheugen mevrouw Dalton!' zeide Marie, heel onschuldig. meer een visioen dan werkelijkheid. De jonge man staarde eenige oogenblikken naar haar in «prakelooze bewondering. -Neen”, zeide hij, „ik ben het met vergeten. Maar misschien had ik niet moéten komen. „Daar kan ik niet over oordeelen. voordat ge mij zegt, waarom gij komt zeide Lucille bedaard. -Ik had u de boodschap wel kiinmln laten zeggen door Susie, uw kiune- 85 met bewijzen. BILIE, Groote lauwkeurige em- 4857 15 zal slechts een lichte schuldiging lijken!” zeide hij op ten toon, meer tot zich zelf dan hard op. _Tk heb de Keizerin afgereden, hi ss. het paard waarvan ik u zeide. dat geschikt was om door u bereden (e worden. Ik'deed het dezen morgen voor de derde maal. Ik heb haar zeer rustig bevonden: en zij is klaar wan neer gij haar wenscht te berijden, miss.” „Dank u", zei Lucille. „Het was zeer vriendelijk van u. Maar nu nog mijn rijkleed!” Lucille had een rijkleed besteld denzelfden morgen, dat hij haar paarden getoond had. en het was maar een uitvlucht om tijd te winnen; maar do eerli.&e Harry Herne was niet ge- wetod aan leugens om bestwil van da me», en hij keek op. met. verwonde ring in zijn mooie oogen. „Maar Susie zedde mij. dat het rij- Liicllle trok <*en leelljk gezicht, maar op de stoep staande, plaatste zij tu'uigs zins beschroomd haar kleinen ymM in zijn hand en vóór zij wist wat erge beurde, voeldo zij zijn andere hand onder haar elleboog»'en zij werd, aleof zij een veder was, ip den zadel ge tild. Zij was geheel verbaasd. maar bij gaf haar snel de teugels in de hand en sprong Men heeft getracht zelfs door ze terug tevergeefs. Nu is i gaan gebruiken, tot een •aal. ze te- te koo- men be- Dit sou ramp kunnen lei- wü stellen er ons kleed uil Londen was gekomen zei de lij. „Zij moet zich vergist hebben Lucille kreeg een hooge kleur. -Neen, zij vergiste zich niet' zeide zij vast. „Maar ik weet niet zeker, of hel mij wel passtm zal. Ik denk, dat gij wilt dat ik het paard dezen namid dag zal probeerenT?” Het was duidelijk dat hij dit wenschte. want zijn vaste bl k ver vaagde onder den lichten glimlach in haar oogen en hij hukte zich en raap te zijn zweep op. .Het is nu niet te warm'zeido hij „cn daar ik de Keizerin afgereden heb is zij buitengewoon rustig „O. als mijn hals dezen namiddag m.tuier gevaar loojrt dan <vp| eenigen anderen tijd, geloof ik. dat ik heter doe met nu te gaan”, zeide 1 mei He met voorgewende on verschil! igheid „Denkt u, dat ik u ooit aan eenig gevaar zou willen blootstellen?’ vroeg hij met flikkerende oogen. „Ik zal u niet lang laten sprak Lucille een wijkend. Hij ging naar de deur en hield voor haar open. .Ik zal met de j der aan de stoep Miss." zeide hij. Lucille was blij, dat de achter het huis was. en dat zij kon bereiken zonder door Marie ner of mevrouw Dalton gezien te <’en Toen zij beneden kwam In riikleed. keek Harry Herne op Duitsche regeering reeds thans dat zü, met het oog op den iussischen oorlog een onvoorwaar- neutraliteit zal bewaren. inerlei doorvoer, noch andere voor Po- gunstige handelingen op Duitech ge- dulden zal Herne niet meer alleen ontmoet, en zij kroeg een vreemd gevoel van verlegen heid en onhandigheid, dat haar be nauwde. Voor de duizendste maal zei de zij tot zichzelf dat hij slechts haar bediende was; en zij bleef dit steeds bij zichzelf herhalen, toen zi|j, na hem ongeveer een kwartier te hebben laten wachten, naar beneden ging. Zij open de zachtjes de deur van de bibliotheek zoo zachtjes, dat hij haar niet hoorde binnenkomen, want hij stond voor een boekenkast met zijn rug naar de.deur. Hij had een hoek in de hand, en hij was er schijnbaar geheel in verdiept, want zijn hoed en zweep waren hem uit de hand gegleden en lagen op den grond, aan zijn voetein. Lucille stond eenige oogenblikken stil, terwijl haar blik op hem rustte; toen naderde zij en sprak, zoo koel als zij kon: _U wou me even spreken?” Snel keerde hij zich om en sloot het boek; toen keerde hij zich verontschul digend naar haar. .Ik vraag u vergeving, miss racourt. ik keek naar de planken zag dit boek: het is zeer zeldzaam. Zonder er bij te denken, nam ik het van zi|jn plaats en er kwam een voor val in voor, dat mijn aandacht trok.” Zoodat gij geheel vergeten hebt waar gij zijt en wat ge mij te zeggen hebt?” zeide Lucille; en zonder erg speelde een zeldzame glimlach voor een oogenblik over haar gelaat. Zij stond in het volle licht, haar bijzondere schoonheid leek blaasziakte, i, aambeien llekeurige urine- geheime ziektes, (wellen, impotes- snelle genezing, ierbare planten- IAMMAN, ver- Haastig opgesteld antwoord betreffende de ontwapening. Verklaringen van Simons. Ontwerp van generaal Von Seeckt. Lloyd George wei gert vijftien maanden uitstel. De Turksche kwestie. Poolsch-Russi sche oorlog. Oostenryk’s moeilijkheden. Hongaarsche vergeldings maatregelen. Generaal Dyer ontslagen. ONS OVERZICHT. Eenige ontspanning is ingetreden ter conferentie te Spa. De geallieerden en Duitschers stonden gisteren aanmerkelijk minder scherp tegenover elkaar dan den vorigen dag, wat te lezen stond op de glim lachende gezichten van Millerand en Hv- nians, toen ze de vergaderzaal verlieten. Tijdens de besprekingen, die natuurlijk nog liepen over de ontwapening, moet zelfs een paar maal smakelijk gelachen zijn, dank zjj snedige antwoorden van den Duitschen minister Simons, die voornamelijk het woord heeft gedaan, gesteund door von Seeokt. Gessler, die waarschijnlijk het ge- veel had, den vorigen dag bêtiseS te heb ben gezegd, deed er nu bijna gedurende de geheele vergadering het zwijgen toe. De Duitschers hadden in den korten tijd die hun restte, zoo goed en zoo kwaad het ging een volledig rapport opgestekl, ten believe van hun tegenstanders hadden de deskundigen tot diep in den nacht gewerkt en gisterochtend togen ze weer tijdig aan den arbeid, zoodat bü den aanvang der conferentie, om half vier, het antwoord nopens de uitlevering van het oorlogstuig en de vermindering van de legersterkte volgens het voorschrift van het verdrag van Versailles, gereed was. Dadelijk na de opening der bijeenkomst zette Von Simons opnieuw de buitengewone moeilijkheden uiteen, waartegenover de Duitsche regee- ring zich bevindt, wil zij' aan de bondige- nooten genoegdoening schenken, en wees op 'het gevaar waarmee zij zich bedreigd ziet. Zij erkent niettemin de noodzakelijk heid om duidelijke gegevens te verstrek ken over het oorlogstuig, dat zich nog in Duitschland bevindt en nopens de data waarop naar haar meening de wapens en de legersterkte teruggebracht kunnen wor- op de cijfers, die in het verdrag ge el zijn en door de ibondgenooten worden geëischt. De minister liet hiervoor het woord aan generaal von Seeckt. Deze legde een tot in bijzonderheden af dalende nota over nopens den toestand van het oorlogstuig (geweren, machinegeweren en kanonnen) en stelde voor dat het ma terieel en de legersterkte binnen een ter mijn van 15 maanden geleidelijk zullen worden verminderd. Delacroix vroeg, wat er geworden is van dë* wapens, welke op de geallieerden en wel voornamelijk op de Russen zijn buit gemaakt in de jaren 1914-1918. Generaal von Seeckt antwoordde: Een deel is gébruikt voor de jonge recruten. vooral in Bulgarije en Turkije. Hij gaf toe. dat alles bü elkaar er nog bijna 3 millioen geweren en karabijnen uit te leveren zijn. Dit zal moeilü'k zün tengevolge van het aanzienlijk aantal wapens, dat in handen van burgers is. Mei rug te krijgen, pen, maar alles sloten geweld te echter wel eens den en, zei de genen leven mee in de waagschaal. Lloyd George zeide niet te begrijpen hoe de Duitsche regeering een toestand kan dulden, waarbij nog millioenen wapens ■onder het volk verdeeld zijn. Hü zelf zou geen 3 dagen vrede daarmee nemen, zeide hü, aanigeizien hjj het veel te gevaarlijk vond. Simons antwoordde daarop met er aan te herinneren ds dere landen wapens in omler de regeering niet vermocht krügen. Hü bedoelde daarmede natuurlijk Ierland, zonder dat hü het echter noemde Deze opmerking verwekte veel vroolijk- heid en vooral de Franschen schenen haar te waardeeren. Generaal Von Seeckt verklaarde «lat men bü vermindering van de 'sterkte, door troepen naar voordat de wapens zouden i vend, een nieuw en niet mind< vaar zou loopen. De twee pun ring van wapens en verminderii leger zijn nauw met elkaar ver Hoe het ook zij, vervolgt de n doe u een duidelijk voorstel: ons te maanden c ze dan geleidelijk met 20.000 man per maanden verminderen om zoo met 10 tober van het volgend laar te komen tot de sterkte, welke in het verdrag van Ver sailles is b«paald. Op dezelfde wijze zui den de brigadestaven verminderd worden. Ik verzoek u daarbij echter om een kleine toegeeflijkheid, en wel om te bepalen, dat bjj het aantal van 4000 officieren, dat wij volgens het verdrag mogen behouden, niet zullen zijn inbegrepen onze officieren van gezondheid en van administratie en voorts «lat wü een reserve zullen mogen behouden van 50.000 geweren, daar de draagbare wapenen snel in waarde achteruitgaan. Lloyd George antwoordde dat de cijfers verstrekt door von Seeckt niet kloppen met die. welke verstrekt zijn floor de offi cieren van den controle-dienst der gealli eerden te Berlün. Het is van belang om die zaak in ’t reine te brengen, daarom stelde 'hü voor om onmiddellijk een commissie van officieren te benoemen om die kwestie met de Duitsche officieren te onderzoeken. Lloyd George vijftien maandei waarbij wap, zün, etc. De punten, die op 't program voor ïntie te Spa staan, behoort naar nog de Poolsch-Russische kwew- ’olon komen geducht in ’t nauw. Over het begin van het Russische offen sief wordt uit Warschau gemeld, dat op een front van duizend KjM. een hevige strjjd woedt. Uit Siberië, het Noorden, het Zuiden en het Oosten worden groote bol sjewistische troepenmaasa’s samengetrok- ken, wier volledige concentratie in den loop van Juli geëindigd zal zün- Heel Rus land is vol van den oorlog tegen Plolem Trotzkv en Broessilof zetten alles op één kaart, ontblooten het Lettische front, en zün onverschillig voor de vorderingen van Wrangel en den toestand op het binnen- landsche front. De sovjet-pers weerklinkt van het parool van den heiligen oorlog te gen Polen, alle partü'krachten worden ge mobiliseerd. Broessilof heeft een keuze ge daan uit de beste officieren; de oorlogs- operaties wonden geleid door eerste klasse officieren van den generalen staf. Alle materieele en moreele krachten van sov- jet-Rusland worden tegen het Poolsche front opg< Het „Bi op. de De besprekingen met de Duitsche afge vaardigden omvatten niet'jsalle werkzaam heden die op ’t oogenblik te Spa worden verricht. Naast deze groote conferentie hebben nog een aantal andere, min of meer op zichzelf staande gedachtenwisselingen plaats tusschen «Ie geallieerden onderling. In de eerste plaats zün er de beraadslagin gen over de veideeling van lie schadeloos stelling en voorts wordt over eenige an dere onderwerpen, die de geallieerden ra ken van gedachten gewisseld. Maandag morgen zou de Turksche aangelegenheid ter sprake komen, doch in ’t vuur van de debatten over België’s deel van den buit, is die bespreking toen achterwege geble ven. Nu zün gistermiddag voor de geallieer den zich opmaakten om ’t Duitsche ant woord te gaan vernemen, de eerste-minis- ters van Frankrijk, Engeland. Italië en Ja pan als óppersten raad bijeengekomen, ten einde zich met het Turksche vraagstuk bezig te houden. Venizelos wend gehoord, «lie uiteenzette, dat de Grieksche troepen het doel hebben bereikt, dat hun door de conferentie van’ Boulogne was aangewe zen. De opperste raad heeft besloten tot instelling van een bijzondere commissie ter omlerzoeking van «Ie tegenwerpingen, «lie de Turken op de vredesvoorwaarden der Geallieerden hebben gemaakt. antwoord dezer commissie zal on De nieuwe regeering in Oostenrijk is met weinig gejuich mgehaakl. Enkele bla den noemen haar «lebuut jammerlijk. De coalitie van de christeljjk-socialen met «ie burgerpartijen verwierp het socia- bstische voorstel om de beperkende bepa lingen voor het graan te handhaven en besloot den graanhandel vrij te laten. Loe- wenfeld. de minister voor de voedselvoor ziening weigerde daarop van de evenredige regeeringscombinatie, welke morgen ge- enkele punten rekenipg houden met wat er rechtmatig is in de Turksche vragen en zal een termijn stellen van tien dagen voor het nemen van een definitief besluit en «la onderteekening van het verdrag. Het is mogeliik, dat men de Turksche ministers naar Spa laat <>rn te beraadslagen. worden <e roepen. ..Berliner Tagcblatt” merkt hierbij dat in eene uit Warschau voorkomen- voorstelling de toestanden juist zoo dreigend voor de Polen wonden voonge- stekl, komt waarschijnlijk wel voort uit het voornemen, den tot «le Entente ge- richten hulproep door deze wijze van be richtgeving te steunnen. De beide Duitsche communistische Rijks- dagafgevaardigden dr. Levy en mtïvr. Zet- km hébben de volgende vraag tot de Rjjks- rogeering gericht: Door de pers gaat het bericht, dat de Entente-mogendheden met op de militaire ineenstorting it Duitschland het verzoek zul. troepen, oorlogsmateriaal enz. door ichland te mogen leiden ter onder- ig van Polen. «Ie verklaren. Poolsch-Ri delüke geei len bie«l en schikte haar rijklewï, t«iéh zelf in den zadel. „Wi|, zullen eerst «tappen, en dan zult n er spoedig meer gewend aan m ken zeide „LT zult gauw wilMi draven, en daarna ook galopperrm. Ten sïoUo zult u iiw paard bederven, aooals iedere dame gewoonlijk doet”. „Dat zal eerst na vele jaren zijA’. zeide LtwiUe. „Neen. Miss, het zal al zijn na paai leAoen". antwoordde hij. _ïk geloof niet, dot Ik zoo hang ben als ik wel dacht”, zeide zij. terw.jl zij naast elkander stapten. kozen moet worden, deel uit te maken. Men voorziet nieuwe moeilijkheden. De so cialisten zün zeer opgewonden, en de bur- gerlüke partijen zitten met het geval ver legen. De bladen voerspellen «Ie nieuwe regeering een zware toekomst en weinig gelegenheixl om iets tot stand te brengen. En toch heeft het land «jen krachtige lei ding broodnoodig. De moeilijkheden zijn legio, de voodselnood vormt daarvan maar een onderdeel en ook hierover is men het niet eens. De nationale vergadering heeft het wets ontwerp voor de graanvoorziening voor 1920'1921 behandeld. Volgens «tót wets- bntwenp zal iedere boer een bepaalde hoe veelheid graan aan den Staat moeten afle veren. Het geheel contingent voor Oosten- rü'k is op honderdduizend ton geraamd. Het debat liep In hoofdzaak over de cischen der boeren, dat zü de vrüe beschikking zouden hebben over het overschot, dat hun, na aflevering van hun aandeel, zou blijven. De staatssecretaris Ixiwenfeld ver klaarde zich daartegen, omdat daardoor woeker zou ontstaan. Hij Ijerinnenlê er aan, dat hü slechte in de regeering getre den was op yoorwuanle. dat de desbetref fende wet m een doelmatigen voiwn zou wonden aangenomen. Ondanks de bestrij- «ling van Löwenfeld werd het voorstel «Ier agrariërs bü hoofdelüke stemming met ft8 tegen 60 stemmen aangenomen. Ii» denk lezing kon het wetsvoorstel niet worden behandeld, «laar de noodige meendenhekl van 2'8 diet aanwezig was. Een voor stel der agrariërs, om de wet morgen in de «lende lezing af te doen. Wen! met 52 tegen 51 stemmen venworpen. Na de zit ting verklaarde Löwenfekl tegenover dag- bla<lcorrespondenten, dat hü in velband met «le stemming van heden, zijn benoe ming tot lid van de nieuwe regeering niet aannemen. De Hongaarsche minister-president Si mony: Semadan heeft aan verslaggevers van bladen verklaard, dat de regeering besloten was om in verbund met den boycot bultenlandwhe goederen, die in «•hepen op de Donau liggen, niet van hun bestemming af te hou«len. Waren uit het •Hongaarsche platteland .mogen o,, <i»n Donau niet vervoerd wonden, vooraoover «Ie plaats van hun bestemming ligt in een land, waartegen door den Hongaarechen staat «dwangmiddelen tengevolge van het uitspreken van den boycot zjjn genomen. Ohurchill heeft gisteren in het Britsche Lagerhuis mee-gedeeld, dat de legerraad van oordeel is. dat generaal Dyer, die het hevel gaf tot de moordpartij te Amritsar, zich schuldig heeft gemaakt aan een ver keerde heoordeellng Van den. toestand en dat de raad daarom besloten heeft hem geen verder bevel toe te vertrouwen en on wachtgeld te atollen. BUITENLANDSCH NIEUWS? BELG1E. 1 Het proces tegen de Gentsche professoren. De tweede «lag van het proces tegen de 39) ,.Wnt moet gij heblien, S( •hÜjnbi iar o. „Nu, als gij beiden vaja plan zijl den geheelen namiddag te twisten, pak ik mijn biezen", zeide Lncille lachend, en verliet daarna de kamer. Zij had nauwelijks de gang bereikt om naar haar kamers te gaan, loen Susie achter haar aankwam. „O, als het u blieft. Miss" zei hijgend, „kan meneer Harry u spreken?” „Harry Herne?” zeide Ludlle; en 'fcrwijl zij zich aan de leuning vast hield. keek zij in de hall en zag daar <le groote. flinke gestalte staan. Zij zag- dat hij met meer zorg gekleed was dan toen zij en Lady Farnley hem oiïtmoet hadden in het park. zeide zij, na een korte aarze ling. „Vraag hem om in de bibliotheek te gaan.” En daarna, terwifl Susie naar beneden lierpk ging zij in naar eigen kamer. Sedert het ongeluk had zij Harry ste overtuigd te zijn, dat de Dtiitsohe re geering als ze dit wilde, linnen drie maan- «len zou kunnen ontwapenen. 'Naar aanleiding vaa ,de uitlating van Simons, dat het voor een)overwonnen land geen schande is te moetèn bekennen, dat het tegenover een gedeelte van zün bur gers niet heel sterk ttaat, herinnerde Lloyd George aan Frankïiik van uit 1871. dat de Commune was te) boven gekomen. Daarop antwoordde echtet Simons, dat hü. als de geallieerden zich tegenover Duitsch land hielden zooals de Duitschers zich in 1871 tegenover de moeilijkheden op dit ge bied van de Franschen hackten gedragen, geen bezongdlheid meer zou kennen. Deze scherpzinnigheid liet Lloyd George maar passeeren. Hü verklaarde nadrukke- lyk dat de entente in gëen geval vijftien maanden zal toestaan. Ik weet nog niet, wat onze uiterste grens tal zün; dat zal afhangen van onze deskundigen. Voor van daag nemen wü acte van uw verklaring, dat gü bereid z(jt om w oorlogstuig te vernietigen. Blijkens het officieele Communiqué, gis teren na afloop v&n de conferentie ver strekt, zouden de deskundigen op het ge- b:e«l Van leger, vloot en luchtvaart nog gisteravond büeenkomen om wedenziids de cü'fers te vergelijken van generaal von Seeckt en van de commissie der den. De geallieerde regeeringen 2 dat zü het advies van hun militaire raads lieden hebben ingewonnen hedenochtend hun beslissing meedeelen. De crisis, in de zitting van Dinsda» ont staan, is dus gisteren zoo goed als geheel bijgelegd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1