60ED ÜITGEVOERD DRUKWERK ooodbulp keukenmeiil wegens ziekte der tegenwoordige. Adverteert in dit Blad. BW ERA Een raad voor iedereen. I No. u: 1 MONKEY BRAND i PONTSCHOOL - Turfmarkt 63. A 1 A Aboaqpert U ep dit Blad. Drukkerij A. BRINKMAN ZOON HET BESTUUR der Broodbakkers-Patroonsvereeni- ging „DE EENDRACHT” maakt bekend, dat met Ingang van DONDERDAG 15 dezer de broodprijs met 3 cent verhoogd wordt. HET BESTUUR. ANTISEPTISCH en VERFR1SSCHEND TUIN taiitih Jl$ GENOEGEN". ROZENKINDJE. i- De Vacantietijd Rijwielmagazijn J. Hulleman Duur een maand. MT PROSPECTUS EN INLICHTINGEN GRATIS. INSCHRIJVING dagelijks 6-10 uur nam. Kantoorbediende of Juffrouw gevraagd. Firma P. (JOHN. Rheumatiek en Jicht genezen. Suikerziekte, bloedarmoede, impotentie, hoest, bronchi tis, aahtma, rheumatiek neuralgie, jicht, le verziekte, verstopping, eczeem en alle huid-, baard-, haar- en anusziekten, aderspatzwe- ren, enz. Spoedige en volkomen genezing der ernstigste gevallen per brief, door de wonderbare plantenextracten van dokter DAMMAN, verschillend voor elke ziekte- Men vrage circulair e»tfo. 85 met bewfji aan bjj den keer J. SNABILIE, Gr. Ma, 7, Rotterdam, met nauwkeurige omschi ving der ziekte. 510 Feui De Vrouwe Meubelkoopjus!! Trouwen!! kVOCR 3S72 30 3575 50 Redactie: Teh 2 ADVIRTKNTKNi P. COHN. I AGENDA. :'F 18 3377 F hart brandde, hen I H levert vlug en /tot billijken prijs MARKT 31 - Tel. Int. 82 - GOUDA GEPEP 0150 22 Geen vijende Wilson naarI Verslag der 1 king der wap De Riemerntraat 2c|4. Den Haag. Te Gouda by ANTON COOPS, WjjdHtraat. Te Schoonhoven by A. N. v. ZESSEN. L3495 60 maakt tzend en i brieven B. A. VERZUL, 3673 12 PC M.Nanntng's Pharm.Chem.fabriek, D£N HAAG CHARLI Geauthoriseei P- -WESSE1 i I DONDERDAG, 15 JULI, te 7 uur. Onder leidiiw van JOSEPHINE W1NTEÜ. OPKNLtlCHTZANGSPEL in 4 afdeeMngen. met medewerking van 4 Xandra Stradowaka, plastische dansen. Toegangsprijizen 1.Leden persoon lek vrijen toegang, huisgenooten van leden 0.75. 3674. 2<M Mevrouw PRINCE, Oosthaven 57, vraagt om dadelijk in dienst te treden een 8876 10 wordt het prettigst doorgebracht met Rjj- wialtochten op een MM »n Llchtloopend RIJWIEL uit het L«ngeTlendeweg5, Gouda. Tel. 350 Rjjwieltoebehooren en Sportartikelen in ruime Norteering voorhanden. BondarijwielheratelplaalM. A*ONNE1 kwartaal 1 raMco per p Abonnemei hij onze agei ADVERTS 15 regels 1—5 regels j 15 cent per Poets met „Era” Ge doet wonderen Neem iets anders En ’t temte. Woensdag en Donderdag a.a. inschrijving der VACANTIECURSUSSEN in MACHINESCHRIJVEN. WADDINXVEEN. Advertentiën en abonnementen ft dit blad worden aaagauopaa doer A. NOTEBOOK, BoeUuMeL WeAUai’*"- 1 Het maakt koperen voorwerpen als nieuty* •Reinjgt Uw koperwerk ’met Monkey Brand. ,Uw antieke koperen jOrnapienten, Uw kra- I nen in keuken en bad- kam j r blij ven dan steeds helder en blinkend. EEN AANKOMEND Eigenhandig geschreven Stoomdrukkerij E. A. V Gouda. 1.20 1.40. ƒ1.20 ƒ1.40 ƒ1.20 ƒ1.40 SPAANSCHE WIJN a 1.30 1.40 MALAGA a ƒ1.40 ƒ1.60 CHaTEAUX MARGEAUX a 1.40 1.60 BESTE CHAMPAGNE lier flesch 1.50 2.—. LIMONADE ƒ0.45 per 1'2 flesch, ƒ0.80 per 1]1 flèsch. Het beste en soliedste adres ook voor bruiloften en partijen, de over gebleven flesschen worden terugge nomen. 3378 30 Electrlsche Drukkerij A BRINKMAN ft KOON - GOftDA» Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig niededeeling te mogen ontvangen ven vergaderingen, concerten, veraiakeiijk heden, enz. om deze in onze agenda te vermelden. »aar voor en gebruik uw uw middelen helpen u niet sell niet helpt, en probeer het aat u daarvan nu eenh niet terug heeft, geholpen? Immers niet? 16 Juli. 2 uur. Sociëteit „Ons Genoe gen' Algemeen© Vergadering van de Ned. Vereeniging van Kaas handelaren. Wijnhandel Likeurstokerij KARNEMELKSLOOT 173 GOUDA Het beste en soliedste adres voor Wijnen. ROODE PORT WITTE PORT a SAMOS Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenachte «itvoeriag, Mast zich te HAASTRECHT de heer J. BCHRMR. _En toch, ofsc hij aan zijn kranJ «land bieden. Zij hcni vervulde als lichaam en ziel. Aén gedachte to zijn, haar 'sten in te drinken» dat •Ie oogen, die hij opgesloten. Dag dwaasheid tee. to gekleurd was. V< geheele wereld i jachepsel. waarvan Hij bewaarde als dat zijtot hem 8 voorwerpen, die z '’•ngers had aang haar voor h«n. gedragen had -aak en opgeborg «aard zijn goud o 1,1 dien tijd, dat d sen hij streed, tei verscheuren, dat h Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, •trast en te Schoonhoven bij A. N. VAN ZE Na twintig jaar van onuitsprekelijk ljjd«n heb ik mijzelf genezen. Sindsdien heb ik het als mijn levenstaak beschouwd, te traok- ten ook anderen te genezen. Ik weet wat MHH het beteekent te moe- ten lijden, maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge- zondheid en kracht. Ik hèb mijzelf gene- zen, maar ook duizen den anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van wk lieden, die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt, en ten slot- te door Gloria Tonic fcijn genezen. Zjj ajjn nu weder gezond en sterk en zjj vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan. Na yeel studie is het mjj gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek, Jicht, Spit en Heupjicht. Indien Uwe ziekte behoort tot de z.g. ongeneeseljjke gevallen, zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zijn, om U al geheels genezing te brengen, maar toch zal U reeds na de eerste doos blijken, dat mqne beweringen waarheid bevatten. GLORIA TONIC is verkrijgbaar in doo' zen ƒ2.50. Te GOUDA bü ANTON COOPS, Wijd straat 29. en verder bjj de voornaamste Drogisten. Vraagt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f 0.7$ per doos. Waar niet verkrijgbaar volgt toezending na ontvangst yan postwissel plus ƒ0.20 voor porto door John. A. Smith, N.Z. Voor burgwal, Amsterdam. 6071 49 men ikclt eenvpu» het zacht Neen, de ir vriendschap, well van ieder die aeerschten tussc iiebben de afge elkaar staande nen terugvinden, vleugje van hart gemoederen gek stonden ze weer genover elkaar t tje genegenheid heeren zjjn geer vervallen, de Du tiödhe fouten, de achterdochtig en ten constateeren dat enkele leden atoord gjlaat Inderdaad! De 1< zjjn niet al te I gang der ondenl >te maal missöhi woordigers van maken hebben, teloosheid, ze dwingen de geëi te leveren. Ze mt gingen, reeds is boden, wat geljjl gend ballen der 1 aankomt hebben in handen. Wam doödem^oudig v<! een karig stuk bi den vroegeren niets te vertellei een verklaring vi leiden, dat de Dt triomfanteljjk ge van Simons, die van elkaar hééft der goede zaak s teren weer een flieten. De corresi vertelt daarvan l den vorigen avon komen, dab het m groot© vergaderin om nam men zih trouweljj-ke bespr Duitsehland was het kolenAyndicaa woordigd. Frankri ben ieder een af, een Engel sehman vond niet plaats, heel uitvoerige sc hun land, zooalS konden geven. D; gediscussieerd. Di schappelijk, maar niet te weten wat Wanneer gij goed gezond bloed hebt, wees er dankbi krachten goed. Maar wanneer gij bioedaam zijt, en i draal dan niet langer. Zet een middel wqg dat u to< eens met de SANGUINOSE, die u zeker Ijelpt. Laat houden. Hebben de middelen die men u gageven Probeer dan. nu eens de SANGUINOSE! De Sanguino.se maakt uw bloed gezond ,en krachtig, wekt uw eetlust op, uw slaap diep en verkwikkend; uw- oogopslag helder, uw gelaatskleur bloz fraai. Hardnekkige hoofdpjjn wordt door de Sanguinose verdreven, en dat gevoel van moeheid en lusteloosheid waarbjj U qlles te veel is, wordt door een algeheele opgewektheid vervangen. Gij moet het zelf maar eens met de Sanguinose probee ren. dan kunt gij er zelf over oordeelen. Maar zorg dat gij de echte krjjgt, en WACHT L' VOpR NAMAAK. SANGUINOSE kost per flacon ƒ2.—, 8 fl. ƒ11.—, 12 fl. ƒ21.—. Te verkrjjgen bjj de meeste Apothekers; en goede Drogisten. VAN DAM A Co., nootazeer en roos verdwijnen naaai I een paar malen heeft gebruikt; men sprenL. dig KOKO op het naar, dan wrijft men in uederwaartscht richting en borstelt Hink. 1 Verwaarloos nooit Uw Haar! Wij stellen geen dwaze of onmogelijke eischen aan KOKO. maar wij zeggen en houden vol, dat geen ander preparaat KOKO ala een zuiver genecamiadel voor bat Haar kan evenartn.' WAARSCHUWING! f Let op onderstaand Handelsmerk, voorkomende op I elke ReschKOKO wordt nooit lo» zónder verze* 4 gelde buiten verpakking met Handeomerk verkocht Pr|i 1.06 kleins, 2.20 midden, 3.80 |reote fteeck X KOKO Shampoo Poeder» f 0.16 per pakje 1 V./krijfRhM Nj A*Mk«kan, frrogkte» r*rfMM*teUa4«14r«a. Ivoor het UIT DE PERS. De gehuwde vrouw als raadalid. Onder hot optechrift^,Voorziening ge- wriwchf schrijft het „Vaderland «lat nu aan de vrotaw, de gehuwde en on gehuwde. do verkiesbaaoheid voor de vertegenwoordigende lichamen bij Je Grondwet 1h toegekend, de wetgever ook dient te zorgen, dat de vrouwen, in d.e lichamen verkozen, van haar ze tel verzekerd zullen zijn. Dat is voor de gehuwde vrouw niet het geval. Mevrouw Duiker—Blekkink. so- ••iaal-democratisch lid van den Pro vinciale Staten van Zeeland, had een eisch tot cchtecheddihg legen, haar man ingediend. De heer Duiker fter- diot dlarop Terneuzon en ging te Nij megen wonen, waardoor hij van zijne vrouw eene Nijmeegsche maakte daar volgens art. 78 van ons Burgerlijk Wetboek eene getrouwde vrduw. die niet van tafel on bed is gescheiden, geene andere woonplaats heeft dan haar man. Voor Mevr. Duiker-Blek kink heeft deze woonplaalaverwiaso- iing dit onaangename gevolg, dat zij ophoudt raadslid te zijn, daar art. 19 van de Gemeentewet uitdrukkelijk zegt, dat alleen de ingezetenen dor gemeen!o-raadsleden kunnen zijn. Iedereen zal voelen, dat hier iets niet in orde is. Waarbij niet vergeten moet wor den, dal die verhuizing een voortdu rend dreigement in den mond des mans kan zijn, we hooren al het ste reotype: .Mie, als het eten nog eens aangebrand is, ga je den raad uit Hét blad geeft in overweging art. 78 van het Burgerlijk Wetboek zoo aan te vullen, dat de getrouwde vrouW, die lid is van Staten of Raad, haar do micilie behoudt, dat ze op het oogen- blik had toen zii verkozen werd, voor de geheele periode waarvoor zij zitting kroeg. Als de wetgever deze zaak onder de oogen kijkt, laat hij dan. zoo giaat het „Vad.'' voort, ook nog eens zijn aan dacht wijden aan art. 21 van onze Ge meentewet., dat bloedvferwantechajjf of zwagerschap in den eersten of tweeden graad tussenen den burgemeester en de leden van den Raad en tusschen de le den onderling verbiedt. Het is geheel met den geest van art. 21 van de Gemeentewet in strijd dat niet een vader met zijn 'zoon of eene moeder met haar dochter, geen wee broers of twee zusters en geen twee zwagers, lid van donzelfden ge meenteraad mogen wezen, maai- wol man en vrouw; dat noch de vader, noeh de moeder, noch de zoon, noch de dochter, noch de zwager van den burgemeester lid van den Gemeente raad mogen wezen, maar wel zijne vrouw. Tusschen man en vrouw be staat toch een bloedverwahtschap. die alle andere te boven gaat. Vraag het maar aan Vondel. Soliede Salon- en Huiskatnermeubelen als Tafels, Sloelen, Linnenkasten. Spiegels Schilderijen, Theetafels,Eikénbeuten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen, LeCrameubie- menten, Kapokmatrassen, Wollen- en Satijndekens, Stroomatrassen, enx. enz. 5396 8POTKOOPJBS III 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. SIMtlSTBMTMb bovenhuis, nï de Schiekade ROTTERDAM. Telefoon 12800. 3OS7 80

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3