utjes 59e Jaargang; No. 14366 1920. rin ft Vrijdag 16 Juli ibrieken Feuilleton. l<Tie-kX"ws ©xx ^-cL-rz-QXTQxxT^.e'bleLcL tooi O-oxlcLsu ©xx Oxxxetxejcexx I Trouwen!! liikamertneubalea enkaaten. Spiegels .Eikenhouten Rut ubfauteuila, Zijden n, Leerameuble- aen. Wollen- en traaaen, enz. ens. JES 111 20 h, n.b de Schiekadc ïlefoon 12800. De Vrouwe van Darracourt door CHARLES GARVICE Geauthoriseerde vertaling van Duitschland geeft toe. 9 regel» 2.96. elke regel meer f 0.50 BureauMARKT 31. G O V 1) A. AdmtaiatruUeTeieflatere. Redactie: Telef. Interc. 545. de helft uit vertegemroordi- I 3694 30 d 34 TER” on W L itruatie. voor 4 60 HOOFDSTUK XIV Maar .'in 3T> 11 IA. ■tl'l)"' zeide (WorM vérrélgd.i Advertentiën kunnen worden ingexonden door tuaachenkomat van soliede Buakhan dolaren. Advertentiebureaux en ome A«enten nbeoi de zakken Ml merk W L. ledingswaarde. iden Medailles. JS Fabriek elsfoon 379. i Kwaliteit mot Ik or Is INGEZONDEN MEDKDKELINGEN Op de voorpagina 50 hoofer. rukkarij )N - GOWDA. lilezië, te beta- t her- istus IJtóO af zes >en ton pe.' 'naand i Wilke. nier Remonstrant Practische Idea- Or gel bespeling. rij geregeld tijdig ontvangen van ien. vermakelijk in onze agenda ;aan en vaststellen, ct raam van DuitscL. ,r«n vallen en welke met 't oog top «..üschen toestand, en in 't btysoin- grondstoffen, geheel of vervallen. dan voor den wedardp- dvonnend iarmoede, e zwakte* rereankomst getrof- er-Silezië. waarbij ’olen te leveren Gewone advertentiën en ingeaonden mededeelingen bjj contract tot zeer geredu- ceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. tKELUI^ DZAAM en DKOOP. erantie van le- illieerden mede, aanvragen van waren. De op de re- dat daar- en zonder te zien voor zich keek. Dan heb je mijn hart gebroken’ Genoegen. 8 uur, 4. teit .Ons Genoe- Vergadering van jing van j£aas- (iOlDSCHECOlRANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS J BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. ABONNEMENTSPRIJS: perJnnrtMI f JïS. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad f 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA. b(j onze agenten, den. boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrmg 1—5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.45 Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 regels ƒ1.55. elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Het is niet twjjfelachtig. waarom Sela- .1. ,1... heeft afge verband met i Italianen en leden breiden Jn* srlei aard nkieapijn, nz. Neemt ERIN EN ors,rn 0R06i5ren IDT. Zeist. OR JONGELUI «PLANNEN. 46) Ik heb u Hef’ ik heb u lief! u moet niet naar mij zien mij niet aanraken! Er is een afgrond, die zelfs oen liefde als de mijne kan overbruggen! Lucille’ e»n smet op mijn leven. Hij brak af, snikkend en udetuioc tot eenig antwoord fluisterde zij mm in nals Harry! Harry!' Een smet, die de dood niet kan uit wisachen." ging hij voort haastig. bij na woest. Breng mij nooit in verzoe king, Lucille, of ik zou vergoten, dat ik een verworpeling ben zonder naam.’ Zij schrikte terug, meer door de hef j__ -«enige tigheid der woorden dan door heieekenis, die zij aanduidden. .Hoort u?” riep hij heesch. -Zonder naam! Weet u wat dat beteekent? Kent u de diepe vernedering, waartoe ik gedoemd ben? Denkt u, dat ik u daar in wil neerhalen? NeenLiever dan dat zou ik uw toorn en verachting kunnen dragen Lucille, heb medelijden met mij’ Zend mij weg in toorn, met de ver- I P. WESSELINK—w. ROSSI M (Nadruk verboden.) regeering besloten had 's middags aan de Entente te doen. Deze komen in het kort hierop neer: le. De Duitsche regeering verklaar’ zich bereid van 1 Augut maanden lang twee millioi te leveren. 2e. De geallieerden moeten den binnen- landschen prijs dezer Duitsche kolen t 1 len, welk bedrag op het conto van het steUingsfonds wordt geschreven. 8e. De vier punten, die door de Enten te in de kolenkwestie den Den en den Hen Juni j.l. vastgesteld werden, zjjn voorloopig niet van kracht. 4e. Er wordt een ove- len betreffende Opper- Duitschland de aan P< 1.500.000 ton behoudt. 5e. Ur wordt intusschen e^n commis sie benoemd ter bestudeering van de le vensomstandigheden der mijnwerkers, ver betering van woningen, enz. 6e. De geallieerden verklaren zich be reid voorschotten te verleenen voor levens middelen, woningbouw, enz. Deze voorstellen worden ingeleid door een particulier schrijven van minister Si mons aan Lloyd George. Deze voorstellen moeten naar verluidt, bü de entente een niet ongunstig onthaal gevonden hebben. Vooral Lloyd George en Sforza moeten in de zitting der entente, waarin over de kwestie werd gedelibereerd, de belangen der Duitschers bepleit hebben. Met name over den prijs der kolen is er veel gesproken, en Lloyd George is er zeer voor opgekomen, dat de Duitschers den vollen wereldmarktprijs kregen voor hunne leve ranties. De entente moet o.a. van plan yn te antwoorden dat ze 't aanbod van Duitsoh- land van 2 millioen ton in de maand ge durende 6 maanden aanneemt. Tevens ech ter wordt met een bezetting van het Ruhr- gebied bedreigd, als Duitschland in de eer ste drie maanden niet aan zijn verplich tingen pm de 6 millioen ton te leveren. vol daan heeft. Wat de prijs der kolen betreft, het schijnt, dat Duitschland 5 gouden mark per ton boven den hinnenlandschen prijs uitbetaald krijgt, maar dat verder de heele rqst afgesrchreven wordt op de .schadeloos stelling. Ten aanzien van de level vensmiddelen, deelen de geal dat zjj ook zonder de Duitschland daartoe besloten geleverde levensmiddelen zulle» kening van Duitschland komen, vor echter crediet krijgt. Wat de Opper-Silezische kolen voor Po- Vijf minuten nadat Lucillt en Harry weg waren gereden van de open ruim te in het bosch. en toen het geluid der paardenhoeven gedempt was op het gias. stond een hooge gestalte op uit de varens. Het was die van de meeat oervollen edelman, den markies van Merle! Een enkel «ogenblik tuurde hij in de richting, die zij genomen had den. met een gezicht, bleek tot zelfs de lippen, de oogen schitterend van woede en boosaardigheid; toen steun de hij het heete. brandende voorhool/l •net de handen en ging zitten denken. Nu had hel toéval, dat vreewlijk on partijdig is en evenals de zon recht- vaaruigeii en onrechtvaardige!! begun stigt. z'jn lordschap dezen morgen een dienst bewezen. Hij was Lucille en Harry Herne niet gevolgd; maar had toevallig op de open plek gewamdeld. en toon zij er kwamen was hij als \jMi echt gentleman die hij was. neer gevallen in de hooge varens, dieh hij do plek waar zij stonden, en had geluisterd. Hij had elk woord gehoord: en ieder woord had het vuur vair den haat, dien hij in zijn hart tegen Har r.’ koesterde, doen oplaaien. Eens ot tweemaal toon Harry’s hartstochtelijke taal zijn oor trof werd zijn woede zoo groot, dat hij moeite had zich te weer houden van op hem te springen*, on In den Senaat heeft de oud-mintater van buiteniandache zaken, Scialoja, verklaard, in den loop van de besprekingen over de re geeringsverklaring, dat de Italiaanuche de legatie te Londen en te San Remo de huidi ge moeilijkheden, betreffende het verdrag met Turkjje, had voorzien. Scialoja einchl voor zich de eer op van de juridische stel ling te hebben verdedigd, dat de toepas sing van het verdrag van Londen niet een andere bedimdng omtrent Flume uitsloot, maar Frankrijk en Engeland hebben die stelling nog niet erkend, en meenet», d*t, wanneer het verdrag van Londen wordt toegepaHt, de geheele Croatiffldhe kust aan Croatië moet worden toegewezen. De eeni- ge grenslijn, die ernstige waarborgen aan Italië geeft, is die, welke aangewezen is door het verdrag van Londen. Spreker voegt er aan toe, dat hij nooit geheime be sprekingen met de Zuid-8laven heeft wil len beginnen. De kwesties over Flume. Dal matië. Montenegro en Albanië hangen on der ling samen. Scioloja wijst er op. dat er kend is. dat de kwestie van den politieken toestand van Montenegro nooit is opge lost. dat ge zou w punt, di '«middelen, .1 door de e srs en voor hen, m vestigen. inemers en ar- i onzijdige land. niet naar bureau- id worden, maar iderneming ge- ir te groo- la, blaasziskte, jan, aambalen willekeurige urine- 1, geheime ziekten, gezwellen, impoten- n snelle genezing, onderbare planten- DAMMAN, ver te. o. 85 met bewjjzea, 4ABILIE, Groote t nauwkeurige om- 4857 IS iKwalltait LEESCH 1SSEN. ƒ1.10 - 1.30 - 1.30 - 1.20 sen der Geallieerde igendheden; de waai.. van de verschuldigde schadever- worden afgetrokken De schadp- ingH-commissie heeft aangaande die «reen beslissingen bekend ..leen de desiderata der afzop- -okken staten zjjn aan de Duit- >..ng voorgelegd. Deze lijsten, leest verscheiden zaken in gfc- len, van viachlijm af tot vee, al- grondstoffen, fabricaten «n srieken toe. Zjj sjjn aan een irpei dez 'isteravond op ,.vr Duitschefa. maar zou bereiken. Sin sin van zijn voor raden verworpen, at vsm de levering f grondstoffen en ‘■tente. wilde men i Ikolenkwostie be- Igens de geallieer- ►ftlstuk thuis. rttente zouden he- tTin de Frainense om ook over andere dingen, Irag met Duitschland, te spre- /aohten dan het antwoord der Betreffende de organisatie der nifverheiii wordt gezegd; A. Duitschland is op grond van art. 236 en van de paragrafen 1 tot 4 der 4e bij lage van deel 8 van het vredesverdrag ver plicht naar de nadere bepalingen van de schadevergoedings-commissie, materialen te leveren voor den wederopbouw van de ver woeste streken der Geallieerde en Geasso cieerde mogendheden; de waarde dier leve- ringen zal goeding vergoedii leveringen nog ge gemaakt. Alleen de dcriyke betrok! sche regeerinj waar de mt noemd wordi le soorten van f ja, tot heele fabi zorgvuldig onderzoek onderworpen, dat *u in hoofdzaak geëindigd is; dezer dagen kunnen de besprekingen daaromtrent met de schadevergoedings-commissie dus aan vangen. Daarbij zal men nauwkeurig moe ten nagaan en vaststellen, welke eischén binnen het raam van Duitschland** presta tievermogen vallen en welke met 't oog bp den economischen toestand, en in 't bijzon der het gebrek aan --»-*■-**b-* gedeeltelijk moéten Het bijzondere pl bouw houdt in: A. De wederopbouw van het gedurende den oorlog verwoeste gebied is een gemeen schappelijk belang van alle volkeren, want het gevaar bestaat, dat de haat en de wraaklust niet afneemt alvorens het land hersteld is. De Duitsche regeering hééft dan ook, alhoewel er voor haar volgens liet vredesverdrag geen verplichting daarjoe bestaat, spoedig na de ondertoekening vgn het verdrag voqrgesteld, dat zjj een aandpei zou nemen in di^n wederopbouw. Zy dringt er op aan om in pet gemeenschappelijk be lang de zaak opnieuw te overleggen. Daar bij houdt zy ooly rekening met het feit, {lat de door haar tot nu toe geleverde grond stoffen niet éltyd worden aangewend voor den wederopbouw in het verwoeste gebied, maar sonui voor een vesting elders. B. De Duitsche regeering stelt daarom voor den wederopbouw in te richten met als grondslag’ een grootsche internationale ko lonisatie naar het volgende plan: 1. Er wordt een algemeen syndicaat van aannemers gevormd, waar burgers uit alle staten aan kunnen deelnemen. 2. Dit syndicaat krygt de opdracht het verwoeste gebied te ontruimen: de indu strie, den landbouw en het verkeerswezen te herstellen en nieuwe woningen te bou wen voor de oude bewonei die zich in dit gebied willet 3. Dit syndicaat werft aam beiders aan uit de Geallieerde en landen evengoed als uit Duitschlt 4. De kolonisatie mag n cratische beginselen geleii moet als een particuliere onderne leid worden, zonder dat het echtei te winsten maken mag. 5. Ook hier zijn aHa organen der bedrtffs- len betreft. Duitschland zal niet de heele 1% millioen mogen behoud an. maar krijgt toch een gedeelte daarvan, naar het heet 600.000 ton per jaar toéltekend. Dit zijn zoo ongeveer de voornaamste punten die be kend geworden zjjn van hét antwoord der entente. Waarschijnlijk zou nog een defi nitieve onderhandeling tusschen beide par tijen plaats vinden. Maar het is heel dui delijk, dat zjj elkaar thans zoozeer gena derd zjjn, dat een conflict niet meer te vreezen is. Ei* heerschte gisteravond te Spa een ware ontspanning, seinde vannacht de cor respondent van de N. R. Crt. Simons is gisteravond in de villa van MiUerand te bezoek geweast, waar hii ook Lloyd George met diens secretaris Sir Phi lipp Kerr ontmoette. De heeren hebben toen in alle gemoedelijkheid de Duitsche voorstellen besproken. De ’correspondent van de N. R. Crt. heeft den Duitschen mi nister bij zijne terugkomst gezien. Zijn uiterljjk teekende reeds zjlne tevredenheid. Hij vertelde later een aangename ont vangst te hebben gevonden. De beide pre miers overzagen de zespunten van het Duitsche voorstel niet goed meer, maar Kerr was behulpzaam geWeest by misver standen. Het officieele antwoord der en tente was gisteravond oitt 9 uur nog met in het bezit der Duitschers. maar zou hen in <len laten avond nog Bereiken. Simons wist echter reeds, stellen volstrekt Alleen het zesde van voedingsm: bouwmateriaal door de el niet in verband met de handelen. Dat hoorde volj den onder een ander hooi De staatslieden der en dén tusschen fl en TÏÏffi vergaderen, dan het verdi ken en verwi Duitschers. Men denkt er aan beide zijden over om daarmede ook de onderhandelingen te Spa op te geven. Men wil de kwestie van de reparation dan nog uitvoerig in behande ling nemen. Men hoopt Zaterdag uit Spa te kunnen vertrekken. Eindelijk zullen de Duitschers dan toMh na zich door een moeilijk verteerbaren rjja- tebrjj-berg te hebben heengegeten. het punt, waarvoor ze naar Spa gekomen zyn, de economische kwestie, in behandeling kunnen nemen. Hoewel gisteravond alles weer koek en ei was tusschen Simons en Miljerand. staat het toch te bezien, of de Duitsche afgevaardigden bij de financieele besprekingen veel te zeggen zullen hebbèn. Bjj deze onderhandelingen zal vermoede- Ijjk ook ter sprake komen het Duitsche plan voor herstel der verwoeste gebieden, dat Duitschland deze week bij de vredes conferentie te Parijs heeft ingediend. Het bestaat uit drie gedeelten: lo. de organisatie der nijverheid; 2o. de definitieve regeling; 8o. heropbouw van het verwoeste ge bied. duizenden mijlen tusRchen ons liggen schoon wij elkander nooit meer in de oogen zullen zien, zal ik tevreden zijn, want dit heb ik als troost. lAwille, dat. wanneer het noodlot minder wreed vooi mij was geweest, ik je zou ge wonnen hebben.” Hij hield op. verslagen van hart en uitgeput door de worsteling .Kom!” zeide hij ten laatste, bleek en nog bevend, maar vast en onbuig zaam ih zijn edel besluit haar legen haarzelve te beschermen. „Kom. hel moet zijn alsof dit nooit gebeurd is. ■Je je bent de vrouwe van Uarra court en ik Len je bediende, de land louper en deugniet. Harry Herne Hij stond naast haar paard met op gelivvtm hoofd, het gelaat verlicht door zijn heldhaftig voornemen, en wacht te op haar.' LuoiHe fówam met moeite naar hem toe. Hij beefde, toen zij dicht bij kwam, want de begeerte haar in zijn armen te nemen, en haar daar le houden tegenover de geheele wereld en zijn geweten, overweldigde hem bij na: maar hij streed er tegen en over won. Zij kwam en legde de hand op zijn schouder. -Is dat het laatste woord?” zij sidderend. -Het laatste!" sprak hij heesch. -Er is niets aan te doen! Maar toen hij haar in zijn armen hftd. hoog hij liet hoofd on kuste de plooi van haar rij kleed, toen die zijn gezicht aanraakte Het lantste?" herhaalde zij. en haar gelaat werd doodsbleek terwijl zij dof l i leiding voor de helft uit vertagenwoordi geraner arbeider» en uit de andere hélf uit vertegenwoordiger» der werkgever» Mm«n- gestald. - aUI De regeeringahoofden der Entente hou den de Turkache kweatie voorloopig al» af gedaan. Ze hebben herziening van ’t f»r- drag geweigerd en daarmee 't laatate woord ge»proken. Niet aiaoo in Konatanti nopel, war de staak nog rjjpelük wordt overwogen. Hoewel klaarblijkelijk nog geen be»U» uilig la gepomen door den Sultan en zijn raadgever», i» toch de meerderheid van meening, dat Turkije bij de onderteekening van het verdrag niet» zal winnen, daai Konatantinopel reed» door de Entente ia be zet en er op het oogenblik reet!» de oorloga- toeatand bestaat, waarin door d^ formeele verklaring van de Entente, dat de oorlog wordt hervat, slechte weinig verandering zal worden gebracht Er zal een Kroonraad worden bijeengeroepen, waaraan alle kei zerlyke prinsen der regeering zullen deel nemen, zoodra Dunad Farid zijn verslag over le onderhandelingen te Parijs zal uit brengen, en dan zal de regeering haar standpunt bepalen. loja juist nu deze verklaring legd, ze houden onmididelliik v de jongste botsingen tusschen Zuid-Slaven. De ongeregeld'hi zich uit. daar de gebeurtenissen in Triest nieuwe demonstraties hobben uitgaiokt. Woensdagavond verzamelde zich in Lai bach een menigte van vele duizenden per sonen voor het gebouw der landsregeering en potesteerde tegen de gebeurtenissen in Triëst. Uit Triëst gevluchte Slovenen hielden redevoeringen. Er klonken kreten: Weg met Italië, love den oorlog, laten wij onz»* broeders achter de demarcatielijn redden. loon Lucille fluisterde „Harry. Har ry! was do zeer edele markies ge dwongen het gras te vatten en te knar setandon (An zich rustig te houden. Wat hij gevreesd had. was gebeurd en zoo snel! Niet alleen had Harry Heme L«- clll« lief, maar zij had hem ook hel en niettcgoïiKtaande al wat hij gezegtf him van den afgrond tusschen hen, zou zij Item willen trouwen, als hij het vroeg. Ondergang, volle en geheele onder gang blikte Merle aan. terwijl hij in de schemering zat na te denken over zijn toes and. De zes maanden, die de heer Slake hem nog gegeven had. waren bijna verstreken; ontelbare crediteuren zouden zich voegen bij dien daartoe gemachtigden heer en zich op hem werpen. De Hall zou hoven zijn hoofd verkocht worden en hij zou in de we reld gestoolen worden zonder geld oftteerd. als een bedelaar. Dit alles had afgewend kunnen worden, als die man Harn Herne, er niet geweest was. dien de Markies, van alle mannen der soh«p ping, het meest verfoeide. Dikke zweel droppels stonden op zijn voorhoofd. Als Harry Herne op dat oogenldik voor hem had gestaan, di Merle een wapen in de hand had gehad zou hij hem hebben kunnen dooden. ..Ms het iemand ander» was ge weest. had ik het kunnen dragen mompelde hij! „maar dat hij hij ndi moes» dwarsboomen’ Vervloekt «ij hit’ vervloekt’” achting, die ik verdien, breng mij niet in verzoeking! Het zien van zijn doodsangst ont zenuwde haar Met een flauwen kreet trok zij zich verder van hem en leun de tegen den boom, bijna in de oude houding. Hij stond op. bleek en uitge- put. Lucille want ik wil u nog eens zoo noemen, luister naar mij. Spreek niet tot mij. kijk niet naar mij. of ik ben verloren. Lucille, ik wist niet, ik kon met droomen, dat je mij liefhadt. Als ik dat had gedacht, zou ik mij lie ver de tong hebben uitgerukt dan met een woord aan mij u te verraden. Lu cille o. mijn lieveling. hoe kan ik het u zeggen! O. ik kan het nietl Ik kan alleen zeggen, dat wij moet.,,, scheiden, en dat ik je liefheb’ In deze woorden ligt al mijn ellende. Jk heb je lief, zoo waarachtig, zoo diep, dat zelfs, schoon ik je liefde gewonnen heb. ik je niet meesleuren wil tot mijn laagte. Neen, er is genoeg mannelijk heid in mij overgebleven om dat niet te doen! Andegpn zullen je zegg^wie ik ben. Spaar mij dat ik het je zelf moet zeggen. Het is voldoende dat elke liefde tusschen jou en mij mogelijk is. Maar ik wil ik wil je redden tegen mijzelf Lieveling, laat deze dag uit- gewlscht zijn irit je geheugen, laat het zijn, alsof die niet geweest ware. .J# zult mij nooit wederzien. Vergeet, dat er ooit zhlk een man als Harry Hei ne bestond Wees gelukkig, liefste, lan zal ik gelukkig zijn. Ja. ofschoon er Duitsche voorstellen betreffende de kolenlevering. De entente zal ze waarschijnlijk accepteeren. Levensmiddelen voor kolen gevraagd. Het Turksche vredesverdrag. Verklaringen van Scialoja. Nieuwe botsingen. De boycot verscherpt. Onlusten in Ierland. De revo lutie in Bolivia. ONS OVERZICHT. Weer is er eenige kans dat de geallieer den en Duitschers tot overeenstemming zullen komen. Havas heeft zelfs gemeld, dat 't accoord er al «at echter nog niet zeker is. Misschien moet het offi- ’cieuse Fransche bureau later op deze Jij* ding, die min of meer zegevierend de we- rild ingezonden is, weer terugkomen. De Duitschers «even ióe. zegt Havas, een mededeeling die de onderdanen én de entente-landen als muaiiek in de ooren zal klinken, edoch, aan dit „toegeven" zijn enkele voorwaarden ver bonden, die de nederlaag van Fehrenbach en Simons zachtst gesproken „betrekke lijk" maakt. Wanneer ze moeten zwichten voo de bedreiging der entente, komt de delegatie in iedeï strijd, want ze heeft de kolenlever ing ooi rük voordeelen te tie is niet een vraagstuk vi gisteren, de zaak ia eigei beginnen geval eervol uit den gepoogd in ruil voor _jk voor hun uitgeput behalen. De ko'enkwes- zapf vandaag of gisteren, de zaak is eigep/ijk reeds een jaar geleden beginnen ïe rollen. De Duitsche gedelegeerden narfren toen te Ver sailles de verpliehfciijfr »P z»«h, lat hun land maandelijks een hoeveelheid van 3.200.000 ton steenkolen aan de Entente zou leveren, welke tegen den prijs „af mijn” in hun credit op rekening der scha devergoeding zouden worden gesteld. Se dert heeft de commissie voor schadever goeding het cijfer op 2.400.000 ton terag- gebracht, terwijl Lloyd George te Spa als laatste poging om tot een overeenkomst te geraken, een verdere vermindering tot twee millioen ton heeft doorgezet. De Duit schers daarentegen boden ter conferentie aanvankelijk 1.400.000 ton aan en later 1.700.000, die, naar zij wenschten, tegen den wereldprjjs zouden moeten worden ge crediteerd. d.w.z. tegen een veel hooger prijs dan de in Duitschland geldende. Dit voorstel werd gedaan nadat de geallieer den beloofd hadden voor betere voeding voor de mijnwerkers zorg te zullen dragen. De geallieerden hebben dit Duit?»ch& V>- gen-voorstel afgewezen. De conferentie werd verdaagd, om gelegenheid te laten voor nadere overweging van den toestand. De Duitschers hebben zich daarna in hun hoofdkwartier verzameld.de bedreiging met het ultimatum was wel een reien de zaak ernstig te overwegen en zojver te gaan als eergevoel en waardigheid toelie ten. Hué. de mtfnwerkersafigevaardigde. was telefonisch naar Spa terugontbiden en in zyn tegenwoordigheid werd gistermor gen 10 uur een Raad gehouden van de mi nisters die te Spa vertoeven. In deze bijeenkomst deelde minister Si- mons mede, welke voorstellen de Duitsche

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1