IHTK II n 1 i Rfrejtgopj^l I ffll 12 ROOMBOTER MELANGE 90 CENT PER POND. Dergelijk* betoogingen waren voor den eelfden avond In Agram en Belgrado aangekondigd. In Agram kwam de menig te voor de opperste legerleiding tezamen en drong er bij den commandeerenden ge neraal Vaaic op aan dut dene een toezoraafc zou houden. Generaal Vaak verklaarde: \k gevoel evenals gü; versterkt uw spieren en uw haat; züt tot allea bereid, wacht ach ter op de laatste woorden van hen. die de verantwoordelijkheid dragen, en die de ge- heele toestand overzien. De regeering is niet minder vaderlandslievend dan gij. Aan de demarcatielijn hebben de Italia nen artillerie geplaatst. Tegenover de Zuid- Slavitfche grenscontrole werden vier ka nonnen opgesteld. Naar de „Sloventic Narod" verneemt, schijnen de Italianen binnenkort met een militair conflict tusschen Italië en Zuid- Slavië rekening te houden. In Triëst wer den twee nieuwe Italiaansche infanterie- regimenten geconcentreerd, die ais de meest betrouwbare in het geheele Italiaansche kger gelden. In Zuid-Slavische regeeringskringen ver zekert men dat het zal gelukken ditmaal Ingevolge de op grond der te Weenen met den Hongaarirchen gezant gevoerde besprekingen en getroffen Overeenkomst, zijn de afgevaardigden v«r het Internatio naal Vakverbond uit AmstezdsiDiAe Wee nen aangekomen. Zij vaardigden een ver scherping van den boyoot der A>*e4enriik- sche vakvereenigingen uit en beritoten tot de voortzetting er van. In Ierland heeft gisterochtend vroeg een nieuwe vermetele overrompeling van offi cieel* briefinalen te Dublin plaats gehad, door een bende van 60 gewapende mannen, xleohts vermomd met kappen, die over de .oogen waren getrokken. Ofty maakten zich jtpeester van het sorteerbureau in Parnell- ..SKWVire. De beambten waren machteloos en ver mochten niets anderB te doen dan toe te zien bty de indringers de brieven stelsel matig nakeken en alle brieven sorteerden, iwelke "aan de politie en de andere depar tementen van de regeering in DublinHCast- le waren gerrcht. Uit La Paz wordt gemeld, dat de nieu we regeering van Bolivia, waar de revolu tie is uitgebroken, naar men weet, presi dent Gutierrez heeft verbannen, evenals ■Itile ministes en zes leiders der aan de vo rige regeering trouw gebleven partijen. Joseph Carrasco is benoemd tot minister van Buftfjjlandsche Zaken. WWENLAND. De Zeeuwsch-Vlaanderen kwestie. Volgens de Nation Belg# <mu er in het Kon. Belgisch archief het volgend request .aanwezig zun: 'Wij, ondeigeteekenden, uitmakend# de ywgoering van de gemeente Oeseniase, dia- ïrfct Hulst, in het voormalig 1Hol- J&ndsdb Vlaanderen, gelegen op den linker- «oever va®, de ticheide, verklaren te willen behooren bjjj pn ons te onderwerpen aan de voorloopige regeering van Belgie en spreken tegeiukertud den wensch uit. dat Hollandsch-Vlaanderen zal worden ver- eenigd met Oost-Vlaanderen. Gedaan te Ossenis.se 25 October 1830, (w.g.) P. J. Lemsen. Volgen de handteekeningen. De Soir die dit briefje van de onbedui- dgsdzte gemeente van Zeeuwseh-Vlaande- res overneemt, noemt het teekenend. om dat het geschreven was, op een oogenblik, dat de toekomst van België nog onzeker was. Zelandia teekent hierbij het volgende aan: Het ïb vee? meer teekenend. dat de Soir en de Nation Beige na lang snuffelen, ein delijk eens iets gevonden hebben om te be- wiren, dat er negentig jaar geleder) en kele Zeeuwsen-Vlamingen waren die liever Belg don Nederlander zouden zün geweest. Al* de Soir en de Nation Beige thans eens met dit briefje naar Oaaenisse zou den gaan is het zeker, dat er niemand te vinden is die het nu nog zou willen onder teekenen. Teekenend is het dat men in België de archieven zit na te pluizen, om eenig be wijs te vinden, dal Zeeuwsch-Vlaanderen ooit verlangd heeft bij België te worden in- gelüfd. Teekenend is het openbaar maken van dit „vodje papier". Het doet zien dat men in België zijn begeerige bükk«i van Zeeuwvcb-Vlaanderen nog niet heeft afge wend. De Rijkskolendistributie. Aan het HblcL wordt medegedeeld, dat het gerucht nopens het aftreden van den heer Frowein als directeur van de Rijks kolendistributie, onjuist is. Kolen uil Duittehldttb g Gisterochtend heeft dr. Sihüinjde Duit- sche staatssecretaris van bmtfcnlandsche zaken den corresp. van de N. RotL Crt. een uiteenzetting gegeven van zijn positie ten opzichte van het credietverdrag met Ne derland. De minister heeft hem de volgen de verklaring gegeven: „Ik heb de onderhandelingen van de vo rige regeering met Nederland met bezorgd heid aangezien, omdat ik mij bewust was. dat men moeilijk over leveranties aan neu- w train lunden kan onderhandelen, terwijl een generaal arrest op het heele vermogen van Duitschland rustte. „Toen ik mijn ambt aanvaardde, héb ik twee verdragen gevonden die met elkaar in een zclcero-V.egenspraak waren. n.T. het verdrag van Versailles en het «credietver drag met Nederland. Daarvan "heeft voor zoover de in beide verdragen vertegen woordigde belangen met elkaar in tegen spraak zijn, het verdrag van Versailles den voorrang. Ie omdat het ouder is en 2e omdat er een sterker macht achter staat. Daarnaar moeten wli ons richten. Wat mij betreft, ik heb sedert het begin van den oorlog de verstandige, eerlijke en dappere politiek van neutraliteit van uw land be wonderd en ik heb een sterice svmpathie daarvoor leeren koesteren. Ik zal daarom niet alleen al het mogelijke doen. om de verplichtingen die het verdrag ons oplegt to venrullen, maar ik aal ook den persoon lijken invloed, die ik door mlin aanraking ais onderhandelaar met de vertegenwoordi gers van de geallieerden hoop verkregen te hebben, gebruiken om teleurstellingen voor de Nederlaaadache regeering naar mijn beste krachten te verhinderen. De Neder landen kunnen er op rekenen, dat men hun in alle opzichten zoover slechts eenigs- zins mogelijk ia, zal tegemoetkomen. ,Jiet is echter nog volkomen onduidelijk wat wij aan leveranties zullen kunnen vol brengen. W\j weten ook niet, of kolen, voor uitvoer bestemd, ter vrije beschikking zul len blijven. Wü zijn in alle opzichten voly komen van de entente afhankelijk. „Eerst de oplossing van de kwestie, die uit het verdrag va® Versaille# voortspruit, zal ons de gelegenheid geven tot een overzicht of onze verplichtingen tegenover de entente ons zullen veroorloven te leve ren. Van onzen goeden wil om de verplich tingen die het criedietverdrag ons oplegt, na te komen, kunt gij echter overtuigd zijn." Nederland en de H(jnvaart«ontmissie. De Berlljnsche berichtgever van het „Hbld." meldt: In de „Tagl. Rundschau" schrijft prof. Dr. jfennig uit Dusseldorf een artikel on der iet opschrift „Holland's veto tegen dc Internationale Rijncommissie", waarin hy den moed van het kleine Nederland in deze aangelegenheid prijst. De weigering der Nederlandsche regee ring om haar delegatie aan de besprekin gen in de Rijncommissie te Straatsburg te doen deelnemen, is inderdaad een veto, zegt Hennig, want tiaar Nederland geen onder teekenaar van de Mannheimer Rijnscheep- vaartakte is, die ftlteen met eenparige in stemming va®. .pflk onderteekenaars kan worden ingetrokken»jft de intrekking daar van rechtena vopÉJpppig een onmogelijk heid. De Straafcrtip/Mpche commissie kan wel beraadslagePritn, allerlei besluiten ne men, maar hef ten uitvoer leggen der be sluiten is juridisch volkomen onmogelijk, zoolang Nederland zijn protest handhaaft. De artt. 354—362 van net Vredesverdrag vap Versailles »gnbil<«hzlve voorloopig on uitvoerbaar. i ahd r De toestand zal mogelyk nog gecompli ceerder worden, daar het zeer wel mogelijk is, dat Zwitserland zich bij den stap van Nederland aansluit, want ook daar gevoelt men het aantal van eveneens., slechts twee vertegenwoordigers in de Rijncommissie als een beleedigende terugzetting van een oevprjifaat. Nederland'® standpunt is volkomen on aantastbaar. Zébveel is jn elk geval duide lijk, dat een letterlijke uitvoering overeen komstig het verdrag van Versailles, zonder dat den kleinen oeverstaten gpwqjd wordt aangedaan, onmogelijk is, Het odium van een dergeljike gewelddaad zal de in moreel opzicht toch al zoo zwaar belaste rekening- der Entente echter veel minder dan ooit op zich kunnen nemen. En zoo blijft ook hier als uitweg uit de impasse inderdaad slechts een belangrijke wijziging van een der gewichtigste artike len y#® Versailles over. De duurte d*f fcpterprijzen. Hoe komt het, dat <W botef w»o «jpur is Op (het oogenblik is dp en-grop-prijs 8.05 en de detailprijs 3,30, De Minister van Landbouw heeft de grenzen voor bo- teruitvoer gesloten, maar dit helpt niet. De Asser Courant vertélt wat de reden is waarom het publiek geheel ongemotiveerd 1.65 ivoor een pond boter betalen moet. ./Het koopend puibliek is in dezen zelf de oorzaak van de onnoodige duurte der boter, „Een berichtje in epkele bladen, dat zonder voldoenden grond beweerde, dat de boter zéér duur zou worden en wel op 2 per pond zou komen, heeft de men- schen bang gemaakt. En nu is men gaun bestellen en koopen. Reusachtige (hoeveel heden boter zijn bij de fabrieken besteld. Men slaat voorraden op om in te potten, men bestelt vaten vol. En dat. terwijl op het oogenblik de boter door weekheid in de hitte minder geschikt voor inmaak is. De enorme vraag van het publiek, ook van bakkers en darfdvke zaken, doet de prys- aangevende groote verkoopbond#® zeggen: wü verhoogen den prijs. Het was geens zins noodig, doch 't publiek lokt dit door zijn dwaze koopen uit. Van welmeenende en zeer deskundige zijde werd ons (gevraagd het publiek voor dit overbodige koopen uit vrew voor pry»- verhooging teWaHrsMuiwen. Als de vraag minder wordt, zal in de gegeven omstan digheden de bóterpfije spoedig weer dalen. Laat het publiek de eerBte weken slechts zooveel boter koopen en bii fabrieken be stellen als het voor het onm. Melliik gebruik noodig is. Met eenige weken zal dan de prijs normaler worden. In de tweede helft van Augustus en begin September is er nog genoeg -gelegenheid voor inmaak; de boter is dan ook duurzamer," De uitgetrokken sigarenmakers te Amsterdam. Ten behoeve van de werkelooze sigaren makers, die geen recht op uitkeenng uit de werklooxenkaa meer hebben, de zjt. uit- getrokkenen, is sinds April j.l. een bijzon dere regeling getroffen, waardoor zü tot nog toe een uitkeering krachtens de werk- loozenverzekeringsnoodwet genieten. Deze uitkeering werd lager gesteld dan die der werklooshe kiskassen. Nadat de Minister van Arbeid als zijn oordeel had uitgesproken, dat deze rege ling niet langer bestendigd kon worden, heeft <le Minister van Binnenlandsche Za ken een steunregeling voor deze uitgetrok ken sigarenmaker» ontworpen, Dientenge volge zal het bedrag van den steun van nu af voor elk geval worden bepaald al naar gelang van de behoefte, zooals dat ook ge schiedt door de Armenzorg van wege Ie gemeente. iDe uitreiking dier ondersteuning zal ge schieden door de besturen der betrokken Vakorganisaties, nadat deze door een daar voor ingestelde commissie is vastgesteld. Bedoelde commissie zal mede haar bemid deling verleenen om deze werkloozen aan werk te helpen, hetzij in of buiten hun vak. Tot leden dezer commissie zijn benoemd de heeren: J. Douwes Jr., voorzitter, J. W. Jurrema, secretaris, W. F. Detifer en J. H. Huybers. Werkloosheid in December 1919. Van 894,287 geoganieeerde atbeidere wa ren er blijkens het in afl. 6 van het Maanri- achrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek opgenomen overzicht, 9 werk loos en wei gemiddeld 4.7 dagen per week en per werklooze. Het indexcijfer bedroeg 7.1 (in December J918 en December 1917 resp. 10.9 en ,7.9). Voor zoover dienaangaunde opgaven zijn ontvangen, werd aan tegen werkloosheid verzekerde personen, die werkloos waren •over December 1619 volgens de bepalingen van het reglement der werkloozenkas een bedrag uitgekeerd van f 230.900. Hierva-i werd f 63.300 verstrekt aan leden van den Alg. Ned. Dianvantbewerkersbond. Aan bijslag op reglementaire uitkeeringen en aan uitkeering aan werkloozen, die geen recht op uitkeering meer konden doen gel den, werd krachtens de Werkloosheidsver zekeringsnoodwet f 849.700 verstrekt, ter wijl aan werkloozen, die nog geen recht.op uitkeering konden doen gelden f 533.700 werd ui' De loonactie der textielarbeiders. De bond van Textielondernemingen in en buiten Twente heeft uan de textielarbei- dersbesturen de volgende loonen voorge steld, geldende voor volslagen, vlijtige ar beiders, bÜ de tegenwoordige werkweek: sjouwers ƒ2223, witwevers op vier ge touwen ƒ26.80, bontwevers id. 27.50, car- reerwevers 28, idem paring» wevende 29, spoelsters 16—18, scheeraters 18—20, stokers 28, hqlpstokera 25, sterkers 29, inrljgater» en aandraaisters ƒ16—18, ver vers ƒ25, kaiandorijarbeidera ƒ24, am bachtslieden f?' Yteer ridderorden. Naar het V&d. meent te weten bestaat thans het voornemen by de Regeering om de toekenning van onderscheidingen in de Nederlandaehe ridderorden ter gelegenheid van den verjaardag der Koningin, en wel ke sedert het uitbreken van den oorlog niet geschiedde, op 81 Augustus a.s. weder te bevorderen, hoewel in veel beperkter mate dan vroeger het geval was. Begin der reactie? Uit Maastricht schrijft men aan het Vad.: 't Boterde al lang niet meer tusschen be stuur en personeel van de S. D, A. P.-sche Coöperatie het Volksbelang. Vooral de bak kers waren ontevreden over het meer dan kapitalistische regiem dat er heersohte. Maandag was het fciinq tot staking gekomen. Jn dp vorige week werdpp twee bakkers m ee» ippppr (totelagen, juist op het tijdstip dpt door het personeel een auc tie op touw was gpzet voor loonsverhoo- ging, Na langdurige, som» rumoerige be sprekingen, gaf het toestuur aan de loon- eischen toe, op voorwaarde, dat het per soneel werd ingekrompen. Ook werd over eengekomen den 8-urigen werkdag prijs te geven en liever wat langer te werken. uit Zuid-Afrika aan de Koningin. Woflnadagroiiddag is met den trein van 5 u. 12 min. uit don Haag te Apeldoorn aangekomen een deputatie uit Zuld-Afrika, bestaande uit de heeren: R. A. Blanken berg, acting high commissioner van de Union of South Africa; A. Canham, acting trade commissioner Union of South Africa en Barnard Rose, vertegenwoordiger van de Ostrich Farmers Association. Deze heeren waren vergezeld van den Emgel- t/chen gezant te 's-Gravenha«e, met wien tü in twee hofauto's naar het najeis Het Ix>o reden, om aan de Koningin als ge schenk Afrikaansche struisveeren aan te bieden, waarmede H. M. zich zeer ingeno men betoonde. Na te hobben deelgenomen aan een of- ficieeien maatlijd ten oaleize. keerden de heeren Der trei® van 8 u. 36 min. naar Den Haag terug. N. R. Ct. Gemakkelijker reizen. Vanwege het Rijkspaspoortenkantoor wordt medegedopldl Vreemdelingen, nan wie een visum voor verblijf in Nederland is verleend, kunnen gedurende den geldigheidsduur van dat vi sum het land vrij langs alls grenzen uit en ingaan, zonder dat daarvoor een afzon derlijk visum noodig is, behoudens dat van den consul van het land, waarin gereisd wordt. Plaatselijke Keuze. De te Maastricht gehouden algemeene vergadering van Nederlandsche Vvunhan- deiaren heeft besloten zich te kanten te gen i'laatsetüke Keuze. De vergadering, van oordeel dat de wijn handel, zu bet dan in de verre toekomst, door plaatselijke keuze ten zeerste bena deeld wordt; dat de wijnhandelaren in hun bestaan worden bedreigd en zulks alleen ter wille van een zeker© groep personen, die zich aan onmatigheid schuldig maakt, terwijl een groot deel van het Nederland sche volk in matig gebruik van wün of an dere dranken een geoorloofd genot vindt, heeft besloten de noodig© financiën te re- serveeren tet kra«chtige actie tegen Plaat selijke Keuze. Middnstandscongres. Min. Aalberse is voornemens om Woens dag 21 Juli op het congres van den Neder- landschcn Middenstandsbond te 's-Graven- hage, de besprekingen bjj t© wonen over het praeadvies van den heer V. R. IJ. Croe- sen, directeur der Centrale Werkgevers Ri sico Bank te Amsterdam, betreffende de komende wijziging der Opgevallenwet 1901 en de Middenstand", ONZE KOLONWN. Geen burgemeester. De Volksraad verwierp met 18 tegen 6 ming van den heer Van der Waprden tot burgemeester van Batavia en bepaalde de geldelijke voorwaarden. LANDBOUW. Mond- ra klauwzeer. (Stand van het mond- en klauwzeer in Nederland, gedurende de week van 27 Juni tot 4 Juli 1920. Aantal Provinciën. Veebeslagen. Gemeenten. Groningen 62 21 Friesland 244 21 Drenthe 167 20 Overjjsel 77^ ij) Gelderland 400 61 Utrecht 9 6 Noord-Holland 44 13 Zuid-Holland 37 21 Zeeland 82 30 Noord-Brabant 347 72 Limburg 209 45 Totaal 1668 319 GEMENGDE BERICHTEN. De uitsluiting. Het bestuur van den Haagachen Be- stuurdersbond heeft besloten een algemee ne spoedvergadering uit te schrijven in zake de houding, welke moet worden aan genomen tegen het comité van avtie. uit de mwldenstandavereeniging en de werk- geversorganistie. Aan genoemde vergadering zal worden voorgesteld om de winkeliers, leden van de Middenstandsvereenigmg. te boycotten naar aanlelidin* van hun solidariteitsver klaring met de werkgeversorganisatie. Verder zal in overleg worden getreden zoo mogelijk met den Coöperatieven be- stuurdersbond of met de hier ter sted© be staande Coöperaties, om de leden van de organisaties aangesloten bii den Bestuur- derabond hun inkoópen te laten doen bii deze Coöperaties. Werkzoekende uitgestotenen. Het is teekenend zoo sehriift de Limb- Koerier dat zooveel socialistische en syndicalistische uïlWBloten bouwvakarbei ders werk komen zoejè^jh vinden in Zuid- Limburg. De Aeesten komen vaiNfiptterdam en Den Haag, biedy zich by pofNkons ih de mijnstreek aan onder het loon. Er zijn er die van 5 en 10 cent beneden het loon of 60 en 66 cent per uur willen werken, ter wijl zy in het Noorden uitgesloten zun, om dat zij het minimum van 90 cent waar zij toch haast nooit voor werken niet aanvaarden. De hoofdredactie van De Loods. Mr. Aug. Mesritz, die reeds geruimen tijd i® het buitenland, heeft vertoefd, en daarom da hoofdredactie van De Loods niet kon voeren, is nu op zijn verzoek, we- gerivS aanstaand hernieuwd vertrek naar het buitenland, eervol van zijn functie ont heven. Mr. Joh. J. Belinfantc blijft de hoofdredactie waarnemen. Treinroof 1 Het hoofdbureau van politie te Amers foort werd dezer dagen gealarmeerd door net volgende onrustbarende telefoonbe richt: „in den trein uit Hilversum, die over 8 minuten te Amersfoort binnenkomt, lieert een berooving plaats gehad. Verzoeke arre statie voor het betreden van het perron door de reizigers." In dolle vaart fietsten de rechercheurs naar het station, om de maatregelen te treffen. De trein arriveerde en de coupé s bleven gesloten. Nieuwsgierige hoofden uit eik raampje. Eng, met een treinroover te nebben gereisd! Maar interessant- De be wuste coupé werd spoedig ontdekt. Er zat een vroolyk gezelschap in. Geen bioed, geen lijken, wél een paar bananenschillen op den grond. Vvat was geschied? Een meneer was op reis ingesluimerd. En hierbij waren wat mooie gele vruchten, bananen, uit zyn zak gewipt en op den grond gevallen. Zijn me dereizigers waren hongerig. Ze raapten twee bananen op en zetten er de tanden in. En alsof de reiziger de tanden in zn vleesch voelde, zoo ontwaakte hij en, zag de wandaad. De anderen aten door met smaak, loen lieert de meneer by het eerstvolgend station de politie gewaarschuwd en trein roof gesignaleerd. De rechercheurs mee smuilden. L»e coupé's gingen open en de speurders freewheelden de Stationsstraat weer af naar de omgeving van de Amers- l'oortsche Kei. (Amersf. Dagbl.) Gescalpeerd. Een 19-jarig meisje, werkzaam op de stoomwasÉeeheru van den heer W. Baart, te Weespercarspel, werd, terwijl ze glazen stond te lappen, gegrepen door een as, doordat de haren zich er om slingerden, met het gevolg, dat de hoofdhuid en een der ooren werden afgerukt. Per auto is het meisje naar Amsterdam vervoerd. Moordaanslag te Amsterdam. In een lokaliteit van het Volkskoffiehuis aén de Houtmankade te Amsterdam is een stempellokaal gevestigd van de Havenar beidsreserve. Woensdagmiddag te drie uur vervoeg de zich daar. naar Het Volk meldt, de bootwerker Van der Meer. Hij meldde zich bij den baas Terpstra, die als beambte van de H. A. R. in het stempellokaal dienst doet en verzocht dezen hem naar een der booten te zenden, daar hij wilde werken. De werkzoekende was evenwel piet ge heel nuchter en aangezien het havenbedrijf zeer gevaarlijk is, waarbij helderheid van geest een factor is van nog grootere be- teekenis dg® lichaamskracht, ried Terpstra hem ua® naar huis te gaan slapen en zi«ch den volgende® oohtond opnieuw aan te mel den. Dan zou hij te werk gesteld kunnen worden. De bootwerker vertrok. Hij ging zooals gebleken ia. inderdaad naar huis. maar even na halfvier verscheen hij op nieuw In het stempellokaal en eischte op hoogen toon werk. Hij ontving hetzelfde antwoord als te voren, waarop Van der Meer een dolkmes trok en Terpstra hier mede een steek in den rug toebracht. Deze. een zwaar gebouwde man. stortte neer. De dader, die blijkbaar razend van woede was. bracht zün slachtoffer toen nogmaals twee diepe steken in den rug foe en ging er toen vandoor. De politie van het bureau Spaarndam- nierstraat, zorgde er in de eerste plaats voor dat de getroffene, die hevig bloedde en dientengevolge het bewustzijn verloren had, werd getransporteerd. Per auto-zie kenwagen werd hU naar het Blnnengait- huis vervoerd. Zijn toestand is niet levens gevaarlijk. De dader van den aanslag was spoedig door de recherche opgespoord. Van der Meer wordt ter beschikking van de Justitie gesteld. De expeditie naar Spitsbergen. Men seint van Kaap Bohemen (Spits bergen) uan de N. R. Crt.: (Begunstigd door prachtig weer gaat het vlot met 't werk. Verschillende mljngan-* gen zijn aangeboord, de verkregen steen kolen liggen opgestapeld aan den oever. I)e stemming en de gezondheid van allen zijn best. Het Btoomsohip iMont Cenis is Dinsdag middag 2 uur van Grainharbour, via üromsö, naar Larwick vertrokken. Het stoomschip, dat te Spitsbergen een volle lading steenkolen heeft ingenomen, is zeer snel, namelijk binnen een week. be- j|. Men schrijft van de oostgrens van Over- ysel aan de „N. R. Ct.": Ook de oostgrens van Overijsel is than» op sommige plaatsen het tooneel van een reusachtige® handel met Duitschland. In- zonderheid te Glanerbrug en te Glane ko men dagelijks duizenden hun inkoopen doen. Van heinde en verre stroomen zij toe, om de Hollandsche waren in koffers, man den, zakken en tasschen mee te voeren naar Gronau, Dortmund, Oberhausen, Essen; zelfs naar Hannover en Berlijn. W? waren dezer oagen getuige van deze buitengewone bedrijvigheid te Glane onder de gémeente Losser, waar in tientallen kraamjLes en tentjes van Hollanders en Duitsche grens bewoners, geplaatst op Duitsch gebied, vle waren lagen uitgestald. En het krioeldK aar letterlijk van koopers en koopsters, die goede afnemers bleken van alles, wat ten verkoop werd aangeboden: koffie, thee, ;;|\«^env„Mhil,e„niet buitengewoon veel van de verkoopprijzen in de Hollandsche winkels. Natuurlijk wordt nimmer eerste kwaliteit waar aange boden en op koffie b.v. wordt per pond zei- don moer dun 16 A 20 ct. extra winst ge maakt. Vooral het artikel zeep wordt door de koopers zeer geprezen. De koffieprijzen varieeren van 10 tot 15 Mark per pond. Van sommige artikelen wordt aan de grens door de Duitsche regeering een invoerrecht ge vorderd; van koffie 11 Mark, thee 11» Mark, cacao 16.20 Mark en zeep 2.40 Ma ik per K^G Een pond van de beste koffie komt voor do koopers alzoo op 22 Mark per pond. no,? ^eel wat billijker dan onze slechte koffie, die 36 Mark het pond kost, verklaar den *ons koopers uit Oberhausen. En zoo is het dan ook heel gemakkelijk te verklaren, dat dagreizen per trein met succes kunnen ondernomen worden, om aan de grens groo te partijen van allerhande artikelen uit Hol land te betrekken, dat er dagelijks b.v. al leen te Glane een 6 a 7-tal wagons van deze waren naar de overzijde der grens verhui zen en dat op drukke dagen binnen één et maal een wajpm koffie wordt verhandeld. Opmerkelijk is het wel, dat zich bij de- zen grenshandel iedereen als handelaar in vet, koffie cacao, thee en olie voordoet. We zagen er slagers, groenteboeren, schilders gezellen, leegloopers hun waren als de bes te onder hun zeilen tentjes aanprijzen. En deconcurrentie houdt de prijzen op peil. Het nut van het orgamsatieleven is bh de zen koopmansstand blijkbaar nog niet door gedrongen. Toch maakt men goede zaken. Een meuwehng in 't vak vertelde ons, dat rnnn if °P e,™ om201 van tsn oOOO Mark kon rekenen. En dan de engros- handdaar.,! Want die zijn daar ook aan de grens. Een enkele hunner werkt er met een personeel van zeker 20 personen in Jn, tiental kraampjes. Hjj heeft natuurlijk een reuzendebiet, dag in, dag uit. Maar h(j is de dood voor de rest, zeggen de kleine ne- rmgmenschen En hg had de Zollbeambten op zgn hand. En die deelen er de lakens uit. y Ite'en of weigeren vergunning voor den verkoop en weten verder op allerhande wn- ?,rhf tateptastige publiek te leid™. Wat hier, te Glane en Glanerbrug, dag aan dag geschiedt, heeft elders aan de oost grensi von Overyse! - aan de Poppe en b(j Denekamp slechts op twee dagen in de week plaats Maag dan ia het ook daar een drukte van belang en wordt er in dén dag voor tienduitenden Marken omgezet. Een gemeenschappelijk vuilnisvat. Te Sliedrecht kwam de gemeenteraad tot het besluit de vuilnis van het dorp te doen storten i® o«n z.g. wèl, die ligt in een zeer bewoonde buurt, 't Gevolg is, dat met war me dagen de vuilnis een afschuwelijken stank geeft. In den nacht van Zondag op Maandag vond men op de vuilnisloods, schrev"e- Wa,fens "W«bl>rgcn worden, ge- Gemeentelijke kweekplaats van bacte- rieni Cholera, Typhus-, Pest- en Tubercu- losebaccillen. Te verkrijgen ten gemeente- huize. Of het zal helpen? Melkdrinkersstaking. Als pretest tegen de jongste melkprijs- verhooging heeft, volgens de „Maasbode", hot Personeel van het Gemeentelijk Elec- triseh Bedrgf in de Dg'kstraat te Itotter- dam besloten, zoolang die prijsverhooging blgft, geen melk te drinken. Een suikerfabriek gesloten. Naar Het Volk" verneemt, zal met Sep tember de bekende suikerfabriek van Spak- Ier en Tetterode, aan de Lijnbaangracht bij het Leidscheplein te Amsterdam, worden gesloten. 'De fabriek, die binnenkort juist 75 jaar zou bestaan, heeft gebrek aan grondstof fen, omdat de suikertrust haar alles voor den neus heeft weggekocht. Spoorwegongeluk. Naby Beilen zijn gistermorgen onge- _~jr U uur 5 goederenwagens ontspoord. Twee wagens sloegen geheel om. Het ver keer op ae beide hoofdlijnen is versperd. Men is thans bezig aan het herstellings werk, doch het is nog niet zeker of het be den gereed sal komen. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. Men zal sich herinneren, dat in Dec. 1913 bij Bellen een ongeluk met ernstiger gevol gen i» voorgevallen. HU vond zUn meester. Men schrijft aan de Tijd: In een spoorwegcoupé heeft men dikwijls prachtige gelegenheid karakterstudies te maken van byv. egoïsten, die nooit bereid zijn in te schikken voor een vermoeiden me depassagier; altruïsten, die voor elke baliy gaan staan; dienstvaardigen, die ten onrio- rieve van andere reizigers, met allerlei sodrt koffertje» en tasschen plaatsen reserveeren voor vriendjes, die altyd te laat komen, enz. Het volgende vermakelijke voorval dëed zich voor op de lyn ArnhemUtrecht. Juist 1>U het vertrek van den trein stormde nog een laitkomende reiziger de geopende coupé binnen, en wilde zich amechtig neervielen oj> pen plaatsje, waar een handtaschjo Bezet mijnheer", merkte een naast het tskchje zittende reizjger op, met een knip- oogen tegen zyn kornuiten. „Door wien?" vroeg de late passagier hy- gend. „Door een mynheer, die zich in de retira de bevindt." ,iNu, my'nheer, ik ga even zitten om een beetje op adem te komen en zal het plaatsje nielj warm maken". En de daad by het wootrd voegend, nam hy het taschje in de hand, zette, hoewel hij tamelijk zwaar was, zich» hoogst bescheiden op het rptylje van den afgrond neer en deponeerde hét taschjej tusschen zyn voeten. 1 De trein stopte te Oosterbeel^ ®iaar wie kwam, niet J.de my'nheer van dé retfrade". De mynheer met het taschje zeljte zich iets gemakkelijker neer. Te Ede stojfe de trein, nog nier „de mynheer uit de re|irade". De mynheer met 't taschje fing nu op zyn gemak leüneh, en kreeg de l^cht er van, dat de pagsagier naast hem, h«n gefopt had, en eert egoïst was. Er werdiechter over niets gesproken: riïen las, of keojc npar bui- ton. Alleen keek de passagier, die te zspr op zyn gemak gesteld wks geweest, nu en dan begeerig naar 't taécnje, ddt stond ge barricadeerd tusschen die ferschq voeten van zyn huurman. J De tretn stopte te Utrecht. De bewuste eigenaar van 't taschje wijj bezit nemen van zyn schat,1 maar de andflA weert, hem met zyn pootige handen af ejn «egt: '„Pardon, my'nheer, dit taschje is ó'iw eigendom niet, Wat de andéf ook beweerde, er hielp geen lieve moedertje aan. In optocht, (Vergezeld van lachende reizi gers, trok me® naar den chef. De pootige mynheer legd^den chef de zaak uit, en de chef was het njet hem eens, dat de tasch be hoorde aan „dfn mijnheer op de retirade"; hy nam het taschje in bezit, en beloofde een nader onderzoek aan den verbluften eige naar van 't taschje, die daarop zonder tasch met monsters op reis kon gaan. STADSNIEUWS. GOUDA, 16 JULI 1920. Uitloting van geldleeningen. Burgemeester en Wethouders van Gouda maken bekend, dat by toting ter aflossing op 1 October a.s. zyn aangewezen: lo. van de in 1900 aangegane 4 geld- leeuing groot 140.000.—, de obligatiën nos. 5, 56, 135 en 138; 2o. van de in 1913 aangegane 4% geld- leening groot 300000.de obligatiën nrs. 83, 35, 67 68, 107, 134, 166, 181, 206, 260, 268 en 281; 3o. van de in 1916 aangegane 4 geld- leening groot 175.000.—, de obligatiën nrs. 77, 82, 83, 87, 149 en 153. Een kwart eeuw raadslid. De lieer J. van Galen viert vandaag een eigenaardig jubileum, het is n.l. op den dag af 25 jaar geleden dat hy tot lid van onzen gemeenteraad werd verkozen. Het eigenly- ke zilveren jubileum in deze functie her denkt de heer Van Galon eerst over enkele weken, n.l. op 3 September, wanneer het een kwart eeuw geleden zal zyn dat hy de by de wet vereischte eeden als Raadslid af legde. Zes jaar na zyn intrede in den gemeente raad werd hy, in de zitting van 16 Septem ber 1900, gekozen als wethouder, in de va cature ontstaan door het overlyden van den heer P. de Raadt. D». Verheul. Pv'j F' G; Verheul, alhier is benoemd tot lid van het hoofdbestuur van het Nederl. Zendingsgenootschap. Ned. Vereeniging van Kaashandelaren. De Nederl. Vereeniging van Kaashande laren hield hedennamiddag onder voorzit terschap van den heer B. M. van Zwet, hare 67e algemeene vergadering in de zaal der sociëteit „Ons Genoegen" alhier. De Voorzitter stelt het eerst aan de orde de kwestie betreffende de bedoelin gen van het Zuivelkantoor ten aanzien van de binnenlandsche voorziening. De heef Heusdens wyst er op, dat het Zuivelkantoor nog steeds is het adviseerend lichaam van den Minister. Waar de Minis ter zich tot taak heeft gesteld het binnen land van kaas te voorzien tot normale pry- zen, daar overweegt thans het Zuivelkan toor, nu de markten zoodanig oploopen en ajle kaas het land uitgaat, maatregelen te tteffen waardoor aan dezen toestand een eind wordt gemaakt. De pry zen op de mark ten moeten omlaag, daar de binnenlandsche voorziening niet in gevaar mag komen. Het Zuivelkantoor heeft te waken voor excessen zoowel wat de prijzen van de melk als de kaas aangaat. Het ligt nu in de bedoeling van het Zui velkantoor zich een bepaalden voorraad te verzekeren tot bepaalden prijs; hoeveel en welken prijs dit zal zyn, is nog niet beslo ten. Tot bestuurslid werd gekozen de heer J. H. Schouten (firma J. W. Schouten.) (De vergadering duurt voort.) Speelkaartenbelasting. In de Staatscrt. worden handelaars en winkeliers in speelkaarten, herbergiers, koffiehuis-, logement- en sociëteithouders herinnerd aan hun verplichting tot het doen r by hen voorhanden spellen kaarten vóór 1 Augustus 1920, onder gelijk tijdige voldoening der belasting. De spellen kaarten kunnen tegen storting van hot verschuldigde bedrag op ieder ont vangkantoor der accjlnsen ter stempeling worden aangeboden. Na 31 Juli 1920 1b het voorhanden hebben van ongestempelde spellen kaarten in ma- gazynen, winkels, koffiehuizen, herbergen, sociëteiten en dergeiyke inrichtingen ver boden, op straffe by de wet bepaald. In brand. Gistermiddag geraakten door het omval len van een lamp de kleeren van J. de Ko ning, wonende op de 4e Kade ten huize van den heer Nederhud, in brand. Laatstge noemde'had de tegenwoordigheid van geest door het omslaan van een jas de vlammen te dooven, voor De Koning brandwonden had bekomen. tèe, zangsp n van een ^sp lang eq bre n punt blijft Circus Wilke. Met de spreekwoordelyke vlugheid, clr- cuspersoneel eigen, is het circus Wilke vandaag opgebouwd 1Op bet oogenblik dat wy dit hier schrijveh (bii drieën) is het uitwendige al nagenoeg klaar. Het linnen dek (hopen we, dat het er genadiger af komt dan de vorige maal) is al gespanr neh, de vlaggen wapperen ih top, aan het interieur wordt druk gewerkt en vanavond zullen de elêctrische lampen hun fantas tisch sébynsel werpen over het, ongetwy- feld vele goede, dat zal worden geboden en kan typbda zich verluatigen fnet de pleuw- ifjes op dressuur- en variétékebied. «ie® de oljfant als trckdi#r|jfebe- mder grodte belangstelling qktuur- Je trouwe Jumbo heeftI vandaag 'meer ;t dah 8 uur. Maa® goed, dkt bii Ier niet zoo de®|ct als de meestefiTOen- *he4 I |1 ill DaJ^deze 'avondenJ de teMpfratuutf^met Mevrouw Josephin|!^inteVt Ultlden gaf gisterenavond in Men tuin vlfl de teit ,,Ons Genoegé troepje een voprstell van' hét ongetwyfeld „Roz^Sindje". O,vérziet voor en t< dé openlucht, zouden nen discussieeren; moeilijk pp te loRsen: 'de omlijsting, meenden wy de plaats der Handpïing den achterkant der Bleekerssingelhuizi iets meer naar vorert het Kek dersocit als achtergrond weinig* voor een blykt— bedoeld boschtafereel geschikt, doch in dé zen tuin zouden we ook geen andere plaats weten. Hoe #Ht zangsprookje met als per sonen een" boerenvrouw met twee kinderen, elfen, kabouters (een gewoon sprookjes- thema dus) gespeeld werd? Gaarne gunnen wy enkel* der kleine ac teurs en actrices, als de beide boerenkinde ren, het acteeren van den boschwachter een lofwaardig woord, dochden volgenden keer veel beter de rollen geleerd en het ge heel veel beter voorbereid! Nu haperde het aan beide, met gevolg dat, vooral by de ensembles zeer getraineerd werd. Aan „durf" ontbrak het nagenoeg geen van al len, zoodat er wel degelyk wat goeds van te maken was geweest. In twee scènes was een solodans inge- lascht. zeer verdienstelijk uitgevoerd door de solodanseres Xandra Stradowska. Haar bewegingen waren ongetwyfeld fraai en soepel. Misschien dat wö deze kunstenares nog eens op een winteravond op het tooneel terugzien. Er was tamelyk veel publiek, vooral veel kinderen. BODEGRAVEN. Donderdag j.l. werd hier zekere J. C. in hechtenis genomen, verdacht van oplich ting van een schip met hooi. De verdachte leeft op grooten voet. Hoewel inwoner van Bodegraven, vertoeft hy veelal in het Haagje. Thans zal hy wel een meer beschei den levenswyze er op na moeten houden en gaat hy misschien op 's rykskosten logee- De heer J. v. d. Marei, Wethouder dezer gemeente, is benoemd tot correspondent der Intercommunale Arbeidsbemiddeling; hy houdt hiervoor lederen werkdag spreekuur van 12 uur, ten zynen huize. BOSKOOP. Tot onderwijzeres aan de openbare school alhier is benoemd Mej. J. S. Vreuningen, in gelyke betrekking te Linschoten. In de op 15 dezer gehouden raadsverga dering is de nieuwbenoemde Gemeente-se cretaris de heer C. van Heesen, als zooda nig beëdigd, waarna hy zyn functie heeft aanvaard.^ STOLWIJK. Gemeenteraad. Hedenmorgen -vergaderde alhier de ge meenteraad in spoedeischeude zitting. Voorzitter de burgemeester, de heer J. E. Irnmink. Alle leden waren aanwezig. De notulen werden goedgekeurd. Aan de orde is het eenige punt der agen da: de ingekomen stukken. Ie. Een voorstel van B. en W. tot ver dubbeling der onderleggers der ledikanten in de gemeente-woningen. Voor kennisgeving aangenomen. 2e. Een voorBtel van den heer Verdoold om een algemeene water.-,toep te leggen voor de bewoners de» gemeente-woningen. De heer Verdoorn steit voor een ce menten stoep te leggen. De heer Dekker zou daar eveneens vóór zyn, als het niet veel meer gold kost. Besloten wordt prynopgnve te vragen. 3e. Adressen van Geel. .Staten ter goed keuring van genomen raadsbesluiten. Voor kennisgeving aangenomen. Een adres van den heer van Dommelen dat hy zyn benoeming tot hoofd der 1ste openbare lagere school aanneemt, doch gaarne eenige wensehen omtrent ziin wo ning aan den Raad wenscht kenbaar te maken. Adresseant zou gaarna wensehen, dat de woning werd opgeschilderd; dat er een lichtpunt in de voorkamer kwam: dat de schoorsteen in de keuken verwijd werd, en een nieuwe kippenren in den tuin werd ge bouwd, en een por - De Voorzitter heeft den gemeentu- opsichter 0m prijsopgave gevraagd. De kosten zullen pl.m. 1600.— bedragen. Spr. weet echter niet, of hierbij de kippen ren is inbegrepen. f De heer Zijderlaan zou zich kunnen vereenigen met reparaties «an de woning, doch acht het onnoodig, dat een nieuwe kippenren uit de^emeenteka* kou worden orn aegt, dat de'ver- "loorsteen is vempcht. ran den heer v. D, dan !pr. vindt het niet ge- op gemeen te kon ten fe- v. D. weer eens ver- dger misschien w®er •rsteen wensehen. e r stelt voor den héér dat de noodzakelyke re- leentekosten zullen ge- iloten. in heer De Koning, odd- ir late openbare lagtfre ■in adressant den Raad spoedig dakloos zal zUn ollaga vermocht hem aan t« helpen, i a n zegt dat de, heer j hem geweest ié, om te vragen. Spr. .heeft geadviseerd, zich ook sleden te bege^n en raorite te doen voor Adressant heef|\ dat iel. doch *o®it thans i Raad. Sxir. isiipaar- ligd. Dit Is .geen ma- gepêele gehuild'ligt by Mkab nu tot riin épvol- •ni^g blijveïUdooH spr. jaea deunWniarder ,,te (R t. yI«*. j geeft d«n hr «huid lenken, dat die 45 wreh li i is toch al hare lelijker tlfn. V' 46 laren ft |re- Adressant heeft de gemeente be- m deurwaarders- dan zou dit #*n ieente maken. Ze ker zal de heer de KJ vijanden hébben, doch ook vrierkien, die ovjer een dergelyken maatregel zeen verontwaardigd «ouden zyn. Dé kwestie moet Iwri degelyk van deze ayde ook eens worden beschouwd. Spr. *ou wensehen dat de Raad voorloo pig een afwachtende houding aannam, dan kan later een of ander beahi.it in dezen worden genomen. Wy' kunnen den heer v. D. wel aanzeggen, dat reedB voor de nieu we functionaris «yn woning betrekt, eenige reparatiën zullen moeten worden aange bracht. Adressant kan dan zelf zien, wat hy doen moet. Aldus wordt besloten. (Het adres wordt voor kennisgeving aan genomen. Goedgekeurd worditien voorstel van B. en W. tot het verleerfen van een renteloos voorschot aan het Gemeentelijk Armbe stuur van f 1500. Ingekomen is voorts nog een adres van de bou-wvereeniging „Stolwijk Vooruit" om een subsidie van f 15.000.— voor de stich ting van arbeiderswoningen. Op dit bedrag draagt het Ryk 95 by, zoodat slechts 5 op kosten der gemeente komt. De heer Z y d e 1 a a n vraagt of de wo ningnood hier werkelyk zoo groot is. Spr. is nieuwsgierig of er veel menschen te vinden zouden zy'n die meer dan 4tt gulden zou den willen verwonen. Is dit niet een zaak om nog eens nader te overwegen? Wy zit ten nog te tobben met de leening van het electri8ch licht. pr. wyst voorts op iemand, die hier onlangs is komen wonen. De heer Verdoorn meent, dat liet woninggebrek in Stolwyk wel degelyk groot ïb, vooral het gebrek aan goede wo ningen. Spr. geeft daarvan treffende bewy- zen. Een aanvrage om subsidie is waarlyk niet misplaatst, vooral waar het ryk weer 95 vergoedt. De heer Verdoold bepleit woningdis tributie. De heer Verdoorn: Dat lykt wel com munisme! De heer Dekker denkt, dat hier vele vreemden zullen komen wonen. De Voorzitter: De kwestie is nog niet urgent, doch wordt dat misschien spoe dig. Was hier inderdaad gebrek, dan zou spr. het verzoek willen steunen. Doch wan neer de woningwet in fineBses wordt toege past, dan worden hier verscheidene wonin gen afgekeurd. Zou de raad het voorstel kunnea aanvaarden als die woningen wer kelyk worden verhuurd? Spr. Uenkt, dat de verplichting voor de uitoefenltog van de woningwet er gauw door zal komen. De heer Verdoorn wyst op de vele aanvragen van personen, die in, aanmerking zouden willen komen. Er bestaan plannen om die woningen te bouwen in eigen be heer en niet by aanbesteding. Verscheidene leden wyzen op de onge schiktheid van het terrein. De heer K a p t e i n: Als we bouwen, hoe krygen we de menschen er in? De heer Verdoorn: De menschen zul len in geen geval goedkooper wonen dan in de gemeente woningen. De heer Both wil de zaak aanhouden tot de volgende vergadering. Dit voorstel wordt met op 1 na alge meene stemmen verworpen. Vóór de heer Both. Het subsidie-voorstel wordt met op 1 na algemeene stemmen verworpen. Vóór de heer Verdoorn. Nadat by de rondvraag nog naar den hoofdei yken omslag geïnfoormeerd was, werd de vergadering gesloten. WADDINXVEEN. Donderdagavond reed de heer van Wes- sem by de „Baars" in Bloemendaal met zyn motorfiets te water. De heer van Weasem kwam er met de® schrik en een nat pak af; de motor was defect. FINANCIEELE BERICHTEN. WISSKLKÓCKSCN. Officieel* noteering U Amsterdam. 16 Juli. 1920. U Juli 1« Juli. 11.06 1U1 I 7.30 7.42>4 ka.56 24.- Londen Beriyn ParU» Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Chriatiania Now-York Ó0A0 l.l 1.92 Mi 17.60 .70 65 2.86 >4 INCEZONDSN. (Buiten verantwoordelijkheid der Red.) 46.60 63.35 48.— 2Mb Brief mit 't Sticht. Toevallig kwam my dmjer dagen onder de oogen het nummer van uw blad d.d. 19 Juni j.l.,[waarin ik onder dp Brieven uit de Hof stad, geteekend „Hagenaar", ontwaarde hoe de schrijver in toorn 11 losgebarsten over het dienstvak der posterijen telegrafie en oen ofrdcel velde évor de ambtenaren, die daaraan sijn verbonden. Blykbaar is een zafcanman by heid alles: een handelaar in oudtrpest, in verrof. afge keurd hout ofiin vodden beenderen «taat by hem hqbger aangeschreven dan een Staatsambtenaar. „Arme stakker", I» u wel tot oordemen bevoegd, ik yoor mi) twij fel er hard a<tn. T '4 Mans kortzichtigheid en' zelfgenoeg- nheid valt direct ini het oog, zoodra hy I op het feit, dat yan vyf ambtenaren pin chef'is of chef je van de kamer, mer» by 'n koopman of op een handels- por komt toch prqcies hetzelfde, doch pg hoqgere mate vóór! Daar vindt men [directew, adjunct-directeur, een eorate, y tweede e® derde procuratiehouder, een een sous-chef, ren magazynchef, een ie, 3e k>f 20#te bediende, da® komen de idrbazeh, bake® opperlieden, kortom A reety» v*nntoattfche®, die ieder van me soort weer een chef hebben, ijnheef de Hagen|a|r: hier gaat uwe rc- 'd®e totaal ij mankt en 'slaat u de V mis. Vpor uwe zjenswyze om te echnffen, ie inderdaad veel ,|4öch helaaaf hieraaiï zyn ernati- verbonde®, dagp tegenwoordig !*t® en lpgeten In rang1] het ref" ei ouderen réi hoogeren in rang erdiyehen, ia, „een toeken des mijnentwege' gooie men'den titel .ndaria" ove® booïd en bezoldig* men den ambténaar der posterijen beter. Die titel is voor tl ials de rooidlap voor een stier. Beslist laakbaar ia uwé opmer king, dat nergens zoo weinig belangrijk went te verrichten valt ala juist by de post. U komt zeker nooit op de groote postkan toren om U, té overtuigen, hoe zwaar daar gewerkt wordt, hoe buitengewoon groot de verantwoordelijkheid der ambtenaren is. Zooals hierboven door mij terecht werd bygebracht; tot oordeelen is u niet bevoegd en hadt gU beter gedaan met te zwygen. Hier slaat de schrijver dan ook door ala een blinde vink en redeneért hy als een kip zonder kop. Van my krijgt hy dan ook, omdat hy zoo dom doordraaft, een testimonium pauperta- tis, waarmede hjj voor goed de ldst in ggpit. Hy ruste uit in vrede. HOOFDAMBTENAAR. 'iei Natuurlyk ga ik op dit gescheld niet in. Het typeert wel het beschavingspeil van de zen hoofdambtenaar, en het gemis aan respect voor den „hoogere" wordt er niet minder verklaarbaar door. Aan dezen man den titel van referendaris verleenen, zou veel gelyken op het plaatsen van een vlag op de bekende schuit. HAGENAAR. Zooals te doen gebruikeiyk hebben we „Hagenaar" het Ingezonden Stuk van „Hoofdambtenaar" toegestuurd, teneinde hem gelegenheid te geven het van een on derschrift te voorzien. We plaatsen natuur lyk gaarne, hetgeen onze briefschryver op den aanval meent te moeten antwoorden, maarheeft hy niet wat te veel gege neraliseerd? De inhoud van Hagenaars brieven biyven geheel voor rekening van den schryver, zoo ook bovenstaande regels waarvoor we de verantwoording niet op ons nemen. j RED, G. Cj$. SCHEEPVAARTBERICHTËNT~ MIJ. NEDERLAND. Bali, Amst. n. Java, vertrok 14 Juli van Genua. mooed j Riouw, Amst. ik Java, vertrok 14 Juli van Suez. u ;«i Rondo, Java n. ,Nevf-York, vertrok 14 Juli van Durban. Roepat, Amst. n. Java, arriv. 15 Juli te Southampton. SPORT. Vereeniging „De Goudache Padvinder»". Zondag geen oefening. Maandag zoo spoedig mogriyk na 4 uur tot TA uur n.m. steeds eenige padvinders in uniform aan het station, ten einde deelnemers aan de al gemeene vergadering van den Volksbond zoo noodig den weg te wyzen naar hunne kwartieren. De regeling berust by den Patr.-leider. Dinsdag 6.46 n.m. my wachten aan het station ,om te gaan roeien. Daar tevens de kampplannen besproken worden, verwacht ik dat ieder present zal zyn. De Instructeur, J. BOWIER. ONZE DRAADLOOZE DIENST. Poolsch communiqué. PARIJS, 16 Juli. Volgens liet „Petit Journal" meldt het Poolsch communiqué van der. 16en Juli, dat de Poolsche troepen Dubno hebben bezet na hardnekkige ge vechten. 'De vyand, die terugtrok, is daar- by door Poolsche vliegers gebombardeerd. Het antwoord der Entente. HARLJS, 16 Juli. Donderdagnamiddag heeft de Opperste Raad vergaderd. De be sprekingen duurden tot 6 uur 30 en zün met volkomen overeenstemming geëindigd. Een nota is geredigeerd die Vrijdagoch tend aan de Duitsche delegatie zou worden overhandigd. De tekst dier nota luidt: Duitschland zal maandelijks twee millioen ton steenkool leveren tegen den prüs van de binnenlandsche markt. H«J verschil tus schen den binnenlandrehen prii* en ten hoogste Duitachen of Engelschen prii» voor 't buitenland «al het bedrag aangeven dat door de geallieerden wordt toegestaan voor de voeding van Duitschland. Voo.- Opper-Silezië zal mun de geiykma- tigst© verueeling van de ateenkool onder zoeken. Indien (Ten I5*n November .het to taal der leveringen van Augustus, Septem ber en October de 6 millioen ton niet heeft bereikt, zullen de geallieerde® het Ruhrge- bled bezetten en andere wensehen, vervat in de vooretellen der Dultreher» zyn, dat spreekt vanzelf, verworpen. De „Petit Parialen" schryft dat deze re geling er op gericht ia beide partyen te be vredigen. Frankryk zal I millioen 6 hon derdduizend ton kolen van de twee millioen ton gegarandeerd door deze conventie tegen een betrekkelijk voordeeligen pry® T" LAATST! MRlCVraN. Het lijden der krijgsgevangenen. BERLIJN, 17 Juli. V.D. Naar een tele gram uit Stockholm beweert, hebben Zweed- schc dame*, die voor het Roode Krui* in Rusland werkzaam zyn geweeat, meege deeld dat de toeatarid der krijgsgevangenen in Siberië vreeseiyk is. Er heeracht groote hongersnood en sterfte, in den winter door typhus, in den zomer door cholera. i' Men denkt, dat geen 50 hunner ln> le ven zal blyven. 'tol 1 De houding der Italianen. •8PAv M Juli. V.D. Naar uit goede bron WWKjt éeïneld, zullen de Italianen niet deel- nemn® uan een bezetting van hel Kuhrge- blad. Behalve generaul Dégout te ia ook de Italiaansche generaal Mearieti naar Spa ontboden. 4 positie van Polen. Ürj- - - WARSCHAU, 16 fJull. Grndzky begaf zich na «yn terugkeer naar Pilaudaki, met wien hy ®en conferentie had. ^et resultaat ia ge heim gehouden. Men ntyiakt zich in PoTen bezojrgt, (»t de beweging in Oost-Galicië wyélj op epn volksstemming in Galicië. De ministerrakfcj confereerde met pölindyki tot 3 \fur naébu. De «ociallaten verdubbelt# hun poginjgjom de regeering ten vaJ te brengen, wie z* de «chuld werpen van het militai# ongeluk. Zy verlangen een massa-opkomst vaè t volk om bewapend te wonden hinder een( Poolschen Gambetta.. De bolsjewjetiache bedreiging van PerxW. LONDEbïf 16 Juli. V.D. Utt officieel* Perzische bron wordt gemeld, dat de bolsje- wiki het Noorgoborgte tusschen Teheran en TaZauderan hebbenlberidkt. Indien niet on- verwyid maatregelen worden getroffen, schynt het zeker, dat Teheran zich apoedig in handen der bolsjewiki zal bovinden. prijsverlaging in Duituchland. WEIMAR, 14 Juli. V. D. Er heeft een vergadering plaats gehad van de Centrale Thuringsche Commissie voor de Voedsel voorziening. Het bleek, dat de pryzen voor fruit en groenten aanmerkeiyk zyn ge daald. Uit de binnengekomen berichten biykt, dat een verdere pr Ij a vermindering Ie te verwachten. In verschillende steden in Thuringen als Weimar, Jena en Fuldau hebben de textiel- en schoenwerkmagazUnen aangekondigd, dat (b pryzen verminderd zullen worden om een eide te maken aan de kooperaata- king. TELEGRAFISCH weerbericht. Verwachting tot den volgenden dag: Zwakke tot matige zuidelijks tot auidwes- telyke wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. A DV KRTKNTVëN. De Heer en Mevrouw PRINS—KOEMAN bedanken voor de vele bewijzen van I>elang8telling bij de geboorte van hun Zoon. Arnhem, 16 Juli 1920 Prümelaan 6. 3068 U Ten overstaan van ondergeteeken- den Notaris zal op Woensdag 28 Juli a.s. des voormiddags te 11 uur te zij nen kantore rekening en verantwoor ding worden gedaan van het gevoerd beheer over de onder het voorrecht van boedelbeachrijving aanvaarde nalatenschap van Mejuffrouw A. C. MICHAEL, overleden te Gouda 18 December 1919. Gouda, 16 Juli 1920. R. W. H. PITLO, 3651 18 Notaris. N V. TEXTIEL INDUSTRIE „GOUDA" te GOUDA vraagt zoo spoedig mogelijk een met acte Fransch, Engelsch en Ste nograph ie. 3666 20 Schriftelijke sollicitaties met opga ve van verlangd salaris worden inge wacht ten kantore Turfsingel 26. A. J. OPSTELTEN HOOGSTRAAT 8 TYLRPH. 110 PROBEERT THANS MIJN FIJNE SPECIALITEIT FIJNE VLEEYCHWAREN rUlVELFRODUCTEN 3652 20 COMESTIBLES-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2