in de Kleedingprijzen Circus Wilke 1 UNION 4 I KEEREN-, DAMES- en RINDERSCHOENWERK 3393 Wit, Bruin en Zwart aan te bieden 30 tegen scherp concurreerende prijzen. Reparation spoedig en billijk. BOUT, Nieuwe Haven 330 tolml-.Bdeii-eiIapijtak t A Openingsvoorstelling Groote Daling No. 14 DE ROODE AUTO P 4e Orgelbespeling In d« GROOTE of ST. JANSKERK te Gouda, op IDInsdag 20 Juli 1920, d«8 avonds 7>/2 uur, Haemof errin (Staalhaematogeen). DE JONG KOENE, WIJ GAAN steeds voort ons I ISTie GOUDA. Eer< GOUDA MARKT telkens 2 voorstellingen. Feu 0e Vrouwe II WESTINDISGHE' CACAO EN CHOCOLADE De Vacantietijd Rijwielmagazijn J. Hulleman ANTON COOPS Vraagt pole leubil-, Meo- en Tapijlzaak. Dr. H. NANNING’S DEN HAAG. N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765. LIJNZAADKOEKEN merk „STER” en W. L. L IJ N M E E L m^rk „STER” in geplombeeide zakken SOYABOONENKOEKEN wt w.l. Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. WITTE BIOSCOOP De Zonde Zaterdag i Zondag Om 2 uur Kinder- en Familievoorstelling met onverkort avondprogramma. GROOTE SPORTVOORSTELLINGEN. ELITE VOORSTELLING. een Motorboot laten varen voor FRUIT, GROENTEN, BLOEMEN en AARDAPPELEN van Gouda naar Amsterdam morgen Zaterdag 17 dull zal reiziger uit Brussel zijn geheele Collectie Heeren-Costumes verkoopen. FRANSCHE KAMGAREN COSTUMES van 150 voor f 75 geheel met satijn gevoerd. Verder COSTUMES in groen laken gevoerd. in de Bovenzaal MELKSALON „HOLLANDIA” - Markt 40 Buitengewoon best VET RUNDVLEESCH van de EERSTE KWALITEIT VETTE OSSEN. Meubelkoopjesü Trouwen!! SIM0N§TRAAT44b bovenhui», n.b. de Schiekade ROTTERDAM. Telefoon 12800. Borstaandoenmgen ABDIJSIROOP Redactie: Tel 34 Eigenares Mevr, da Wed. CLARA WILKE. voor 3377 18 2138 4 60 3568 130 I U- -4- -l» "■M naar tiaar Adverteert in dit blad. AGENDA. 3791 75 A Haamalooen Sanatogan ta» Haemoforrln. VETTE RUNDERLAPPEN p. 5 on.s ƒ1.— LAPPEN VAN DE RIB - 1.10 ROSBIEF - 1.20 ROLLADE - 1.10 <=>DE BESTE TIJDMETER Dit ■■mraer wet inbegrip wordt het prettigst doorgebracht met Rtf- wieltochten op een Soiled en Llchtloopend RIJWIEL uit het LangeTiendeweg5, Gouda. Tel.350 Rijwieltoebehooren en Sportartikelen in ruime sorteering voorhanden. Bandsrjjwielherstelplaata. Spannend filmdrama in 5 acten naar dan roman van - RICHARD HARDING DAVIS In do hoofdrolFRANKLYNFARNUM. Let op hetgeen wij U de volgende week zullen brengen I"MM Aanbevelend, Prima Kwaliteit ('IJ A RL ieuuthorisei 1 I’. WESSE AHONNE per kwartaa Franco per j Ahonneme hjj onze age ADVERT! 1—5 régels 15 regels 15 «ent per Drogist -• - Wtydstraat 29. - :wor. io 1.10 - 1.30 - 1.30 - 1.20 Vanaf VRIJDAG 16 JULI tot en met WOENSDAG 21 JULI DE GROOTE SUCCESFILM i 3644 40 HET BESTE TEGEN DE LAAGSTE NOTEERING. J004 32 ADRES TE ROTTERDAM ««AwtoAtywrttf i«b a-KMIiNlhGA™ 3650 AANGEBODEN: 5 Gemeubileerde Zit- en Slaapkamer zonder voll. pension. Adres te bevragen Bur Goudsche Courant Markt 31. Tegen billijken prijs ter overname aan- I geboden lx Op eersten stand in een welvarende plaats bfi Gouda met ryke boeren-omgeving, ge legen aan Spoor en Rivier. Voor hen die met de Behangerij en Stoffeerden] hakend zjjn is deze zaak nog voor grooter uitbreiding vatbaar. Het Pand is zeer geschikt om voor alle doeleinden ingericht te worden. i Br. fr. onder No. 3590 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, 25 door den Heer J. H. B. SPAANDER MAN, met welwillende medewerking van den Heer JOH. J. PONSE (Bari ton), Rotterdam en de Dames en Heeren van de Solo- en Koorklasse van de Stadsmuzieksehool alhier. PROGRAMMA’S tevens bewijzen van toegang zjjn i 2.5 cent verkrijg baar bij den Boekh. J. DE VEN, aan de Koaterawoning en aan de Kerk. 8048 a» lb Juli. 8 uur. Circus Wilke. 19 Juli. Consistoriekamer Remoustram sehe Kerk. 8 uur. Practische Idea listen Associatie. 20 Uuli. Groote Kerk, Orgelbespeling. Eleetriacha Drukkerij BRINKMAN ZOON - GOWDA. - Een aa.ugenaam smakend bij uitstek bloedvormend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede, bleekzucht, en alle daaruit voortkomende zwakte- toestanden. Uitnemend middel tegen pijnlijke menstruatie. Prijs per ‘/i flesch f 2.25. Prijs per ’/t flesch, voldoende ongeveer 20 dagen f 1.40. Pharmaceutische Chemische Fabriek 627 Voedert uw Vee met KLEIWEG GOUDA. Overeenkomst we nog eens t< debat, in den la in de Tweede Ki Het ging, mei inneren, om het Opera, maar he dags-debat. D, Kunsten en We had den memori de Kamer op d thans omgezet groot ƒ20.000. De kwestie si had de Kamer gelijke meerderh uitgesproken, gemaakt en de met een definite ning aan de nat komen. Het bedi bovendien had d heid gereserveer len, aan subsidie liedrag is niet g< de tegenstanders val en de heer V s i dent-commi saai er alles van weel gevraagde 20.0( AVy gaan hierop slechts, dat, wie de Nederlandse! versleten hebben, de verslag van d Opera bestudeerd de heer Van Ber gezegd. Het is zeer gei wie van zulk kur zelf betalen moet lieve te hedenkpi onmogelijkheid i; welke met groote met name goede mate opera-onder rijke subsidiën v zelfs naast groot kunstliefhebbers een goede opera tegenwoordige pi ver van een mil kunnen in de vei tree’s van het puk toegangsprijzen z de belasting op heden”, welke de bedraagt veelal i HEDEN AVOND 8 uur met een schitterend programma van 20 nummers en de pracht pantomime Farmersleven in Wild-West. ’s Avonds 8 uur MAANDAGAVOND 8 uur PRIJZEN DER PLAATSENLoge 3.—, Stalles 2.50, le Rang 1.80, 2e Rang 1.40, 3e Rang 1.10, Galerij 0.60. In de namiddagvoorstellingen betalen de kinderen half geld. PLAATSBESPREKING vanaf 10 uur ’s morgens aan den Cassa wagen. Stalbezichtiging dagelijks vanaf 10 uur. Volwassenen 20 ct., Kinderen 10 ct. Voorverkoop van entreebiljetten bij J. MARKUS, Hoogstraat 6, Gouda. .- - j 3649 100 47) Na een tijd 1- gon meer zakel eerlijke ol oneei Herne en Luc worden en wel Herne uiit eigen gaan, zooals hij doen, geloofde M sehen naar zicht oogenblik. Hij n den om te gaan, smeed worden, c court te verlater uit Engeland; m leven des te tot de schaduw ,er en donkerden °p. en de rimpc strijkende, ging den Hof. Hij I wier verstald sc dan het rfjne en lijk spreken. Het toeval wai minste, goed gez dolde in een laa Exploitanten van het üem. Veilinggebouw, Amsterdam zullen iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG, hun eigen Veilinggebouw. Vertrek van GOUDA nam. 2 uur. PUST bij den schipper verkrijgbaar. Ligplaats a/d. Kattensingei 1> d. Kleiwegbrug Nadere inlichtingen te bekomen bij W. ANK KR en den schipper J. OPPELAAR, Boskoop. 2996 56 COSTUMES van f 1OO voor f 80. BLAUWE en FANTASIE COSTUMES in prijzen wan f IS-20.25.30-3S-40-4B-S0.60-70. JONGEHEEREN COSTUMES van 12-f25. REGENJASSEN en STREEPPANTALONS in alle soorten De verkoop geschiedt alleen Zaterdag van in—e uur Prima Kwaliteit Prima Kwaliteit ----- FIJNE RIBSTUK OSSEHAAS FIJNE BIEFSTUK VET OVERTUIGT U VAN DE PRIMA KWALITEIT. NI. J. VERZIJL, Kleiweg 36, Telefoon 379. Prima Kwaliteit Soliede Salon- en Huiskamermeubelen als Tafels, Stoelen, Linnenkasten. Spiegels Schilderijen, Theetafels,Eikenheuten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- menten, Kapokmatrassen, Wollen- en Satijndekens, Stroomatrassen, enz. enz. 5396 SPOTKOOPJES III 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN CEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE BN VEROORZAAKT GEEN DORST II WEST INDlSOI^MPtMtTC^ïrAMSrTOnAN^ l^aat de hoest U en Uw huisga- nooten ’s nachts niet uit den slaap houden. Zorgt een flesch Abdijsiroop bij de hand te héb ben: Eén lepel van dit slümop- losaende, hoeatstillende, verzach tende, aangenaam smakende ge- I neesmiddel kan U de zoo noodige nachtrust teruggeven en bij voort gezet gebruik spoedig van Uw I horstaandoening genezen. De is een beproefd en alge- meen geroemd middel bij H verwaarloosde verkoud- heid, verouderde hoest. bronchitis, slijmhoest, M asthma, influenza, hooi- koorts, kinkhoest, griep. H Prijs per flacon van 230 gram 1.90, van 560 gram ƒ3.60, van I 1000 gram ƒ6.—. Alom verkrijgbaar. 3614 54 klacht roodett band met Bonze handteekeiilng: L. I. AKKER, Rotterdam. 28 f» «tor

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3