Ike en 2 ING HJ einden, reeren bij No. 14368 Maandag 19 Juli 1920. 59e Jaargang'. lRKT BONDAG B uur -w West. Feuilleton. UIGER ïkent - )ON, rziG 0 o X X m z XTxeNX-w®- en. uÉ^.cL'trextexxtie'blsucL voox G-o-clcL®. en. Oxxxerxejcexx veg 101. De Vrouwe van Darracourt door Na de conferentie te Spa. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 4 regels 2.95. elke regel meer 0.50. Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: MARKT 31. G OI DA. Administratie: Telef. Interc. 8ü. tijd voor het ant inde ME Ires voorwaarden i gemakke- riep hij met vuur. plan e van con- IINtlil'. IIOCIII klank van hoop in zijn trok den hoed om en 106 kan Hel bii mijn wandeling (Wordt vervolgd ge - GOUDA. dienstmeid, sdat hij ze Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer, geredu- ceertiwa pry». Groot® letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Adverlentiën kunnen worden ingezonden door tuwchenkomet van sotiede Boekhaa ■lelaien, Advertentiebureau* en onze Agenten >me. wenarbeid. laatsen der r de andere, na het ge- lier gedaan GOUDA. ns onscha- td spelende smettelijke e versprei- lenvrij. jm zeer ge- uit Dalma incidenten het oogen- wacht be- l wer- tnnun- naar de Sussak l.i r tnijn ziel, en in 3AD. verslijten. s ongezond JUD A sa- elk INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 "4 hooger ii mij ontmoette duur het park wordon tot 27 "‘j kal in. dót eik Km vel „Ik t Din ..Safety' 30 con- irde, leerden ton Iga in te -Jxerlyke i'-ldki te k ïslaagd wi’ - iant van te word» souvereinen te achrikkeljjken Amerikaansche troepen te De minister-president be deze vraag n van hebben m, dat direct isprekin- lidt moet ren. Een levoering kleur en kreet van ver woord hebt ge- VERSCHTJNT D A G E L IJ K S ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. pér week 17 cent, met Zondagsblad ner kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad 3.40. ^/Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beaorgkrmgr 1—5 regéls 1.30. elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkriag 1—5 regels 1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën van publieke vermakeljjkhedeB 15 eent per regel. Advertentiën in het Zat^rdagnummer 20 bijslag op den prijs fiOIDSCHE COURANT. autoriteiten :val schuldig waren. Glsternamiduli incidenten in een kabinetsraad I ken. De schouwd. Inmiddels zijn te Fiuine zeer opgewon- n tegen de Zuid-Slaven ge- roatische banken, de kanto en een aantal Zuid- srden gepi warden verbrand. Pei i nakomen, als wij twee dingen lijk aanpakken. J~ -*- verteterinj’ het kolengi tanisati onzer io, eg inlichtingen over de te Spalato. Vesniets antwoordde. dab de Zui'l-Ölavische autoriteiten hier in geen geval schuldig waren. Gisternamiddag ziin de incidenten in een kabinetsraad bespro- loestand wordt als ernstig be- mij niet alsdhrikken” zeide hij begeerig. _Ik ben op alles voorbereid, alle gevaren wil ikk loe pen om mij van hem te ontdoen." Ten minste, zoolang als het geen moord is. natuurlijk!" zeide zij luchtig -feallieerden niet weten .»r verdragen die wjj L moeten wei goed vindei inkomsten, waarbij ze - ikken zjjn, worden veran- tegen hem o|p kon .1' kuni stellen' Wat moei lig Z'jn. •len 1 MARKUS, 3677 130 3W1 40 ('HA BLES GAKVK'E Gimiithoriseerdo vertaling van 1 I' WESSELINK-v HOSSl M (Nadruk verboden. Faical was geri ding werd geëis •laat over Syrië. Te Londen ontvangen berichten dgelen mede, dat de Franschen tachtig bataljons blanke en Senegaleesche troepen hebben gezonden met tanks en vliegtuigen en dat de colonnes oprukken naar Aleppo en Da inascus. De toestand in Syrië moet op blik zeer critiek zijn. Het land geerig op de verklaring der geallieerden, welke ziin lot moet bepalen. samenvallen te Berlijn, verdrag en ieder- plotseling bank: .Goed! Goed!" droge lippen. .Wacht! zeide zij, 11rhnuich.a, ,IU het el’ U klaren, dat u mij het zegd.” _Tk kan dit naar waarheid zei hij ongeduldig noeg om zijn wenschen uit te voeren, de .aangewezen persoon werd dan> ge vonden. liggende met het gelaat naar den hemel on een dolk in het hart. He laas! die goede, oude tijd!' „Is dat allee wal u te zeggen hebt? Hij wendde zich koel tot haar „Uw hulp schijnt niet zooveel waard, als het wel beloofde, Miss Verner. Zij trok de schouders op, alsof die hoon langs haar afrolde als water over den rug van een eeud. -U zocht mij. ik u niet. Markies' zeide zij bedaard. „Maar ij< heb met gezegd, dat dit alles was wat ik kon doen om u te helpen. Misschien zult u verwonderd zijn te hooren. dat ik deze gebeurtenis verwachtte, al dagen lang.- en dat ik er mij op had voorbe reid.” Uit zijn oogen sprak verbazing. .Was u or op voorbereid." riep hij uit, met den klank van hoop in zijn stem. Zij ktnikte en trok den hoed naar voren om gemakkelijker tö kunnen leunen. „Ja. ik ben niet overvallen. Ik heb mijn klein plan reeds geheel kant klaar. Het is wel wat roekeloos en er zijn gevaren aan verbonden zei Miss Verner .Zij zullen Over Turkije hebben de geallieerden ein delijk een nader besluit genomen Op Tur- kjje's verzoek om verzachting der bepalin gen van vrede is geantwoord, dat de bepa lingen die betrekking hebben op Thracië, Smyrna, de Syrische grens of Armenië niet gewijzigd waren. .Ja, ja. wat verder?" „Luister, sprak zij; en terwijl zij haar stem deed dalen, fluisterde zij eeni» ge woorden tol hem. l>e uitwerking op hem was verba zond Hij sloeg de oogen op met een vuur en stond half op van de kwam van zim Ontevredenheid in Frankrijk. Uitvoering der kolenovereenkonist ón mogelijk genoemd. Minister Simons ov$r de moeilijkheden. Optimis me voor Genève. Italiaansch-Zuid-Slavische wrijving. Opmarsch in Syrië. Antwoord aan Turkije. Herziening van ’t verdrag van Bul garije. ONS OVERZICHT. 4« Wamiecr denkt een verlielde vn uw na? zei Marie Verner droogjes. „En als zij het doet, hoe meer zij denkt, hoe verliefder zij wordt. Neen, Lucille is er het meisje niet naar om zich aan voorbijgaande grillen over te geven. Bij haar is het liefde voor eens en voor altijd. Voor haar ben ik bang. Als zij hem liefheeft, zal zij met hem trouwen, al was zij een hertogin, zoo- ais ik zeide, en hij een stalknecht. „Het mag niet het zal niet zijn!" bromde hij tusschen de geslo pen tanden. „Hoe wilt u het beletten. Markies?" vroeg zij bedaard. Hij keek somber naar defa grond. „Hij moet uit den weg geruimd wor den! zeide hij. Zij lachte. Wij leven niet in de Middeleeuwen. Lord Merle. Dat waren heerlijke dagen, niet waar? Tn die da- gwn had een edelman, zooals u, m^r te zeggen „hij moet uit den weg ge ruimd worden" en dan was er altijd een groep menschen. vriéndelijk Het verschrikkelijk lot van de vroegere ussische Tsarenfamilie ia al op vele en jlerlei manieren verhaald, maar de ge schiedschrtfvers zijn in deze onuitpultelijk Het nieuwste relaas vermeldt men in een boek te Parijs verschenen, getiteld Ia der niéee Tsarine, door Charles en Henri Omes sa, tlie zich tydena de omwenteling in Rus land bevonden. Van een gewezen geheimen koerier der Tsarina, Alexia Dobrowitz ge- heeten, hebben zy daar mededeelingen ont vangen over een samenzwering, welke ten doel had de keizerlijke familie uit de han den der bolsjewiki te bevinden. Dobrowitz, die er in geslaagd was, onder een valschen naam luitenant van de roode garde te Eka- terinenburg te worden, kwam te laat mn zyn souvereinen te redden en moest b(j den schrikkelyken moord machteloos tor* zien. Hy deelde mede, dat de terdoodbren ging van de tsarit^a, den tsarewitsj en de grootvorstinnen slechts enkele oogenbiik ken na die van den tsaar geschiedde. Zy bevonden zich voor het perron, omringd door bolsjewiki. De tsaritsa omarmde haai zoon en zeide met een stem, die hoewel srneekende, alle waardigheid wist te behou den: Ge kunt iny dooden, maar myn zoon is onschuldig aan alle iniwladen, waarvan ge mjj beschuldigt! Waarom wilt ge hem dooden? Welke fout heeft hij begaan’ In uw eigen zeide hij. ziet u er verschrikt uit! I vergeef mij zelf heel sul Markies, óf er mij voor hou Gelooft u. dat ik verwacht dat u m’j het eerste woord zult zeggen? Zoo iets ouna.uiirlijks verwacht ik abso luut niet. Kom. aarzel niet! Zeg mij •Ie lengen, die giji op de lippen hadt. Hij kleurde en keek haar boos aan. Wat hehhen al die praatjes te ma ken met met deze zaak?" vroeg hij ongeduldig. Alles, zooals hervat te' woord. U’k het .Safety.” AIh dat niet hot ware woord is. m gotNl zeide zij. .Eu nu. wanneer naar gevraagd wordt kunt u ver doen. Ik kau er ieder woord voor houden, dat ik met de let Iers kau vormen; want het woord waarmede ik de zilverkast sluit «l'e alleen weer openen.” Ik hegrifo het.' verklaarde zij. Diu ..Safety' is het woord I' moet u herinneren, dat n mij dit van avon^ gezegd hebt, juist voor het eten, toen .atM kii nliill IV H11 <1 (J 1 n <r Kleine incidenten als bovenstaande kun nen vergeleken worden bji 't smeulen van de puinhoopên na een grooten brand. Het vuur is niet ineens volkomen gedoofd, hier en daar blijft het gloeien en af en toe laait de vlam weer op in hoeken en zijkanten- Zoo ook bü den wereldbrand. Het vuur is in Oost-Europa en Azië opnieuw uitgebro ken; Polen is volop in oorlog, Venizeios verklaart dat met het zenden van troepen naar Azië Griekenland opnieuw in den kryg was gesleept en tusschen Zuid-Slavie en Italië laat de toestand zich niet bepaald geruststellend aanzien. Naar aanleiding van de relletjes te Spalato heeft Zujd-Sla- vië een nota naar Rome geaonden. die vol gens inlichtingen van de N. R. Crt. in vrii scherpe woorden schijn te zijn opgestehi. Zuid-Slavië verlangt voldoening langs di- plomatieken weg, volledige schadeloosstel ling en bestraffing der schuldigen. Van uit Belgrado wordt echter aan de Vossis’che Zeitung geseind, dat ook Italië een nota aan Zuid-Slavi'ê heeft gezonden. u «ladolijk zult zic4i zij kalm. Nu Lord Merle, hei MÓt cfk woord Imhalve hei lien ik tevreden, begrijp het niet Het is te Berlijn niet Jfebleven bij de en kele anti-Fransche demonstratie voor het gezant*ohapsgebouw. Nadat de ongeluks- vlag weer geheschen WO®, kreeg een com pagnie van de Rijksweer opdracht ’t sa luut voor den kriekleur te maken. De com mandant bracht dit bevel over, evenwel, tevens gaf hjj order „Deutschland. Deutsch land Uber alles’’ te zingen. De Fransehe re- geering heeft nu 't ontslag van den va- delandslievenden commandant gevraagd en 't verzoek is ingewilligd. Vrijdagavond is het voor de Frans'che ambassade weer tot betoogingen gekomen. Tegen zeven uur verzamelde zich op den Pariser Ptatz waar de ambassade is gelegen een groote menigte, die de leden van de am bassade uitscholden, ëp Frankrijk schol den en patriottische liederen zongen jonge man, die een onbezonnen rede afstak, werd gearresteerd. Het gelukte den officieren en manschap pen van de veiligheidaweer door toespreken ile menigte te bedaren en haar te overtui gen, dat zji verstandig handelden het plein te verlaten. De schuldige aan het neerhalen van de vlag is gearresteerd. Het is een 21 jarige smidsjongen Kerseminski en hij heeft een volledige bekentenis afgelegd. Hy is uit eigen beweging uit een huis naast het ge- zanschapsgebouw op het dak van de am bassade geklommen, heeft daar de vlag weggehaald en deze geworpen op een na burig huis. geval een feit dat de minister voor econo mische aangelegenheden, Scholz, op ge wichtige punten in de oppositie tegenover liet overige kabinet heeft gestaan, doch door zijn collega's is overstemd. Dat geld zoowel voor de bewaweningslawestie als voor de oplossing van het kolenvraagstuk. In de eerste kwestie is Scholz voor de wei gering van het ultimatum der geallieerden opgekomen. duivelachtige schaduw Zelfs dat mmnpel- Willen de gen herziening der opgesteld, ze i andere overoei of indirect betrol de rd. Een persbureau te Berlyn meldt, dat 011- lier zwijgende goedkeuring der entente, on derhandekl wordt over een herziening van het Bulgaarsche vredesverdrag. Namens Roemenië onderhandelt Take Jonescu, die steeds een aanhanger van de Buikenfedera tie was, met de Bulgaren. Deze onderhan- delingen betreffen de Dobroedsja. Ook Zuid-Slavië onderhandelt reeds met Bul| rÜe. Griekenland schijnt tot concessies Thracië en in de Engelsche zee bereid zjjn. Tegen het einde van den herfst zal vcrinoedeljjk te Itoekareat een conferentie worden gehouden, waaraan ul de minister» van buitenlandsche zaken van de Balkan landen zullen deelnemen. den betoogingen houden. De Kroi ren van Zuid-Slaven - Slavische winkels werden geplunderd. De meubels werden verbrand. Personen den echter niet lastig gevallen. D’Ai zio belette zelf, dat zijne troepen nabijgelegen Kroatische plaats trokken. Ook te Pola hebben dergeiü'ke relletjes plaats gehad. Een groote, menigte trok naar het Kroatische Huis, waar 2 handgra naten in werden geworpen. Vervolgens drong men in het gebouw binnen en stak het in brand. Het huis brandde tot aan den grond af. De Franschen zjjn in Syrië de begonnen, welke het j een ultimatum van 2< richt en waarin de aanvaar- ischt van het Fransche man- Er gleed een pvcr zijn gelaat, de hij. ..Maar daar heb ik geen zin in sprak zij koeltjes. Ik heb geen lust <>m voer de rechtbank te staan aang<* klaagd als een medeplichtige aan een moord, hoe groot de eer ook moge z.jn. Neen; er zijn andere mateieren om van dat jonge mensch af te komen dan om hem te dooden." „Zog. mij hoe.’ .mijn dankbaarheid „Dat lx*n ik ook nam zij. -En nu. plan. Ten mot haast on hoorbare «tem, „dit is tuig, niet alles! Nog eons boog hij het hoofd en luisterde, toen kreeg hij een hoog», uilte een /.achten kreet- den een man. die reeds bij voor baat zijn vijand aan zijn vofMeji Ilij legde de hand op haar arm drukte dien, het was el h j niet staat was te spreken. Ten laatste kwa men do woorden: Het is bewonderonawaardig. sprak hij „bewonderenawaardig; en het moet lukken! Alleen een vrouw kan zoo n plan smeden, in alle bijzonderheden, van alle vrouwen slechts één u! godsnaam ik hob getm woorden om :„n bewondering uit te drukken! Ik ben blij, dat u het goedkeurt sprak zij met een vluchtig lachje. Wut mij betreft, ik ben er nogal trotsch op. Ik geloof niet, dm uw jonge vrieiwi in staal zal zijn dit te weerstaan, en ah hli dat kon Pal zal hij niet", viel hij in is volmaakt iot in de kleinste bijzon dorheden: maar nu wanneer opmarsch gevolg moet ziin van 14 uur, dat aan Emir Wat de zeeëngten betreft besloten de geallieerden het Turksche verzoek in te wil ligen en Turkije het recht te geven een de legatie voor de desbetreffende commissie te benoemen. Zy deden tevens een aantal kleinere cessie», als de intrekking der voorwal volgens welke Turkye aan de geulHe^ alle furksche stoomschepen van töiMl on meer zou moeten afstaan. Het antwoord verklaart, dat als Turkije weigert te teekynen of nog meer, wanneer het niet in staat is het gezag in Anatohë te herstellen, de geallieerden er toe gebracht zouden kunnen worden een regeling inzak» Konscantinopel te overwegen, waardoor de Turken voorgoed buiten Europa zouden geworpen. Aan de Turken wordt Juli tjjd gegeven om te teekenen. waarin een zeer korte woord wordt bepaald. Vermoedelyk hebben beide nota's elkaar gekruist. Vesnits. de Zuid-Slavische minis ter-president, zal op de Italiaansche nova vermoedeljik eerst antwoorden, nadat het resultaat van het onderzoek, dat door de Zuid-Slavische autoriteiten met medewer king van den Amerikaanschen admiraal Andrew is ingesteld, bekend zal zijn. te Triest en te Spa- ulu heel veel opschud- in <le Zuid-Siavische De afgevaanlig<le febort-n i>, ven „JelUik volledi Spa is weer in rust, de onderscheidene legeeringsafgevaardigden hdbben het Bel gische Kurort verlaten, ze ziin uiteenge gaan om elkaar binnenkoil te Genève weer te vinden. Optimisten zullen er een gunstig voorteeken in zien, dat de financieele bij eenkomst juist gehouden wordt in de stazl waar de Volkenbond zetelt, doch de Fran s'che pers is er niet over tevreden. Waar om is de keuze niet gevallen op de een of andere stad in Frankiik? Desnoods kon men weer naar België gaan. Maar Zwit serland. dat heeft nu heelemaal niets met deze besprekingen te maken, meenen de Fransche Journalisten, die hun misnoegd heid niet trachten te verbergen. Ontevre den zijn ze, in hevige mate, over alles wat te Spa besloten is. In Frankrijk is men de jotsvaste meening toegedaan, dat het ver drag van Versailles het minimum geeft van hetgeen, waarop Frankrijk in ’t belang van veiligheid en herstel aanspraak mag maken. Ieder tornen aan de bepalingen van 't vredesverdrag beschouwt men dus als een aanranding van zijn veiligheid en 't kan niet ontkend; te Spa is getornd aan het een laar geleden gesloten traefeat. Sommigen zien hierin zelfs reeds een be gin van een volledige herziening. Millerand zal in 't parlement nog harde waarheden te hooren krijgen over de resul taten van Spa, waarmee politieke kringen t(- Parijs zich niet kunnen vereeniigen. Zoo als 't gewoonlijk gaat: ook de andere par tij is niet bevredigd. Minister Simons heeft wel genoegen moeten nemen met de enke le verzachtingen die hü heeft kunnen ver krijgen, maar, hjj ontkent niet de moeilijk heid aan de uitvoering verbonden. Tot den correspondent van de N. R. Crt., die hy voor zyn vertrek naar Duitschland ont ving, Jeide hij: Het resultaat van de on- -■ derhïtfWelingen over de kolen is voor ons een zware last. Van de ambteliike perso nen kan niemand dit beter beseffen dan ik daar ik nas kort geleden uit de indus trie ben gekomen. Ik weet, hoe deze toch reeds onder gebrek aan kolen leed. Ik hoop echter, dat wij onze verplichtingen zullen kunnen nakomen, als wij twee dingen on- mi<klellyk aanpakken, in de eerste plaats een groote verbetering van den voedings- toestand in het kolengebied en dan een ge heel nieuwe organisatie van de verdeeling en het verbruik onzer kolen. Ik heb mij reeds tot de betrokken afdee- lingen gewend en de eerste maatregelen daarvoor worden reeds getroffen. Ik weet, «lat «Ie regeering nu in Duitsohland aan buitengewoon felle aanvallen zal bloot staan wegens het toegeven aan de eischen Ier Entente. Onze positie is te moeilijker omdat deze gebeurtenissen met de zware verootmoediging Ik ben echter van plan voor het voor de vervulling daarvan tegenover een op te komen. De conservatieve pers in Duitschland weet de kolenovereenkomst slechts met één woord te ’commentarieeren: „Onuitvoer baar”. Evenaie destyds na het sluiten van 't verdrag verzekerd werd dat men de di verse bepalingen nooit zou kunnen nako men, wordt er nu op gewezen, dat de be loften, Simons als 't ware afgedwongen, terwijl men 't pistool op hem gericht hield, niet kon worden gehouden. Tenslotte is men alleen in Engeland vol daan. Geen wonder, want te Soa heeft voornamelijk Lloyd George’s standpunt ge zegevierd. Engeland en Frankrijk zijn te Spa dan ook vry ver van elkaar komen te staan. Genève zal hun weer nader tot el kaar kunnen brengen, omdat hun belangen daar meer samen gaan dan te Spa. Ook voor Engeland is de kwestie der schade loosstelling zeer belangrijk en de onder- handelingen zullen er dan misschien in niet zulk een vriends’chapneliiken toon worden gevoerd, als Simons schijnt te ver wachten. Hij meent dat de geallieerden vertrouwen in «le Duitsche afvaardiging hebben gekregen, zoodat de onderhandelin- gen onmiddellyk reeds in een anderen toon Hun te '*Spr heerschte. zulten worden ge voerd. Dit is de vraag nog. Alles hangt er van af. of Duitsohland zich lijdzaam zal toonen en gewillig aan iederen eisch der geallieerden voldoen. Zoo niet, dan is een éven scherpe strijd te wachten als te Spa is gevoerd en daarbij zullen Simons en zijn collega van financiën niet alleen Millerand maar ook Lloyd George tegen zich hébben- Wellicht ook zal Simons deze bes gen niet meer byiwonen. naar verlui' de minister van Buitenlandsche Zaken van plan zijn af te treden. ‘Het ..Berliner Tageblatt” merkt dien aangaande op: Wy zouden het zeer betreu- rënsiwaardig achten indieu dr. Simons, die in Spa uitmuntende bekwaamheden ten toon heeft gespreid eiv met groote hard nekkigheid heeft gepoogd tot gunstige re sultaten te komen, werkelijk het denkbeeld zou koesteren ontslag te nemen. En dient dan ook alles te worden gedaan om hem te bewegen op zijn post te blijven. Ook de bijzondere berichtgever der ..Vossis’che Zeitung gelooft te kunnen aan nemen dat de conferentie van Spa nog bin- nenlandsche politieke gevolgen zal heb ben. Er wodt vermoed, zegt hij. dat het bestaan van het kabinet in zjjn huidige menstelling wordt bedreigd. Het is in van plan her- vooruit met mijn eerste, moet u uw belofte houden en mij dat geheimzinnige woord noemen, dat uw sleutel moet aanwij- zen om uw geheime zilverkas, te kun nen openen.' De vraag werd op zwik een zftke- lijken toon en wijze gedaan, dat Merle zidh onïkeerde en haar een achter dochtigen blik toewierp. Eerst beant woordde zij dien met een boosaardigen glimlach. dAarna lachte zij. .Neen, houd op!” zeide zij spottend, en koek lachend naar hem met koele brutaliteit. „Pit is een orn«tig«‘ zaak en ik hoh een sterk gevoel voor l>e- laehelijkheidDankbaarheid van den markies van Merle tegenover Marie Verner zou een merkwaardig gevoel zijn. Neen, dan zal ik iets tastbaar dere meer verkiezen. Markies. Hij hoog het hoofd en beet zich op de lippen. Hij had in dit half opge voede jonge meisje iemand gevonden die van den Amerikaanse! rew is ingesteld, bekend De gebeurtenissen t' lato hebben te Belgiwt «tuig verwekt. Vooral i nationale venganiering. EcK, «Ue te l'r.Obt geboren i>, venangde, dal «le regeering onnudUellljk volledige voldoe ning van Italië zul eischen en tot den Óp persten Raad het verzoek zal richten Triest en heed het kustgebied door Engelsche, transehe en doen bezetten. hiehl zich nog het antword op voor. De afgevaardigde Grisogom tiê, vroej Spal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1